intTypePromotion=1

Quyết định 65/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
66
lượt xem
8
download

Quyết định 65/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 65/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về đăng ký để được xác nhận áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với xe gắn máy hai bánh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 65/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé c«ng nghiÖp Sè 65/2000/Q§-BCN ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2000 VÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký ®Ó ®îc x¸c nhËn ®iÒu kiÖn ¸p dông thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi xe g¾n m¸y hai b¸nh Bé trëng bé c«ng nghiÖp C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 74/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé C«ng nghiÖp; Thùc hiÖn ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c¸c C«ng v¨n: sè 237/CP- KTTH ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2000, sè 3300/VPCP-KTTH ngµy 09 th¸ng 8 n¨m 2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu xe g¾n m¸y hai b¸nh theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001; Trªn c¬ së Th«ng t cña Bé C«ng nghiÖp sè 01/1999/TT-BCN ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 1999 híng dÉn ®¨ng ký x¸c nhËn ®iÒu kiÖn ¸p dông thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ - ®iÖn - ®iÖn tö; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Qu¶n lý C«ng nghÖ vµ ChÊt lîng s¶n phÈm, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký ®Ó ®îc x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi xe g¾n m¸y hai b¸nh. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Ch¸nh V¨n phßng Bé, Ch¸nh Thanh tra Bé, c¸c Vô trëng, Côc trëng thuéc Bé vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe g¾n m¸y hai b¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Quy ®Þnh VÒ viÖc ®¨ng ký ®Ó ®îc x¸c nhËn ®iÒu kiÖn ¸p dông thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi xe g¾n m¸y hai b¸nh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt dÞnh sè 65/2000/Q§-BCN ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp) §iÒu 1 . §èi tîng ¸p dông Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe g¾n m¸y hai b¸nh (sau ®©y gäi t¾t lµ xe m¸y) thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt ph¸p ViÖt nam. §iÒu 2. Kh¸i niÖm néi ®Þa ho¸ Trong quy ®Þnh nµy néi ®Þa ho¸ (N§H) xe m¸y vµ phô tïng xe m¸y ®îc hiÓu lµ s¶n xuÊt trong níc ®Ó thay thÕ nhËp khÈu. §iÒu 3. Hå s¬ ®¨ng ký N§H xe m¸y 1. C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp (MÉu 1, Th«ng t 01/1999/TT- BCN ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 1999 cña Bé C«ng nghiÖp); 2. KÕ ho¹ch N§H s¶n xuÊt (MÉu 3, Th«ng t 01/1999/TT-BCN ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 1999 cña Bé C«ng nghiÖp); 3. Danh môc phô tïng, chi tiÕt xe m¸y ®¨ng ký N§H: - Danh môc do doanh nghiÖp tù kª khai kÌm theo gi¶i tr×nh tÝnh to¸n tû lÖ N§H ®¨ng ký (MÉu 4 Th«ng t 01/1999/TT-BCN ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 1999 cña Bé C«ng nghiÖp); - Danh môc ®ång bé phô tïng, chi tiÕt cho tõng lo¹i xe do nhµ s¶n xuÊt níc ngoµi cung cÊp (nhµ s¶n xuÊt thuéc nguån nhËp khÈu chÝnh); - Danh môc kÌm theo th«ng b¸o cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr- êng x¸c nhËn doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt c«ng nghÖ l¾p r¸p xe m¸y lo¹i h×nh IKD (nÕu cã); VÒ møc ®é rêi r¹c cña danh môc phô tïng, chi tiÕt ®îc kÕ thõa ¸p dông theo quy ®Þnh c¸c lo¹i h×nh l¾p r¾p vµ s¶n xuÊt xe m« t« hai b¸nh cña Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 648/1999/Q§-BKHCNMT ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1999) 4. B¶n sao c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn quyÒn b¶o hé ph¸p lý së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi xe m¸y vµ ®éng c¬ gåm: - X¸c nhËn cña Côc Së h÷u c«ng nghiÖp (Bé KHCN&MT) vÒ viÖc doanh nghiÖp kh«ng vi ph¹m b¶n quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vÒ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp vµ nh·n hiÖu hµng ho¸ (®èi víi trêng hîp ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ míi);
  3. 3 - V¨n b¶n tho¶ thuËn hoÆc hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn sö dông nh·n hiÖu hµng ho¸ cña chñ së h÷u nh·n hiÖu hµng ho¸; - Hîp ®ång li x¨ng chuyÓn giao c«ng nghÖ, bÝ quyÕt kü thuËt (nÕu cã). 5. X¸c nhËn chÊt lîng s¶n phÈm B¶n sao c¸c v¨n b¶n cña Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam x¸c nhËn chÊt lîng xe m¸y xuÊt xëng vµ chÊt lîng c¸c côm chi tiÕt chÝnh: khung xe vµ ®éng c¬ (nÕu thuéc danh môc N§H) 6. V¨n b¶n cña doanh nghiÖp c«ng bè hÖ thèng cöa hµng ®¹i lý b¸n hµng, trung t©m b¶o hµnh vµ c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o hµnh xe b¸n cho kh¸ch hµng; 7. B¶n sao c¸c giÊy phÐp liªn quan ®Õn ®¨ng ký kinh doanh; 8. C¸c hîp ®ång mua b¸n (nhËp khÈu vµ mua trong níc). Hå s¬ ®¨ng ký N§H ®îc lËp thµnh 03 bé göi vÒ Bé C«ng nghiÖp (qua Vô Qu¶n lý C«ng nghÖ vµ ChÊt lîng s¶n phÈm). KÓ tõ lÇn ®¨ng ký thø hai trë ®i, doanh nghiÖp chØ nép hå s¬ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, 2, 3 vµ thªm ®iÓm 4 vµ 5 ®èi víi mÉu xe ®¨ng ký míi. §iÒu 4. TÝnh tû lÖ N§H xe m¸y Tû lÖ N§H xe m¸y ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc I N(%) = (1 - ) x 100%. Z Trong ®ã: - N (%) lµ tû lÖ N§H cña mét lo¹i xe - Z (USD) lµ gi¸ trÞ quy íc cña xe, bao gåm phÇn gi¸ trÞ nhËp khÈu vµ gi¸ trÞ s¶n xuÊt trong níc (tù s¶n xuÊt hoÆc mua l¹i cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt); - I (USD) lµ gi¸ trÞ cña c¸c b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn do doanh nghiÖp nhËp khÈu trùc tiÕp (gi¸ CIF thÓ hiÖn trªn ho¸ ®¬n, chøng tõ). VÒ nguyªn t¾c Z vµ I ®Òu cïng mét nguån cung cÊp chÝnh (do nhµ s¶n xuÊt níc ngoµi cung cÊp). C¸c chi tiÕt, bé phËn phô trî nh bao b×, vá bäc, tói, ®Öm lãt, s¸ch híng dÉn... kh«ng ®îc tÝnh vµo I, Z. Trong thùc tÕ s¶n xuÊt nÕu cã nhu cÇu thay ®æi nguån cung cÊp so víi ®¨ng ký, doanh nghiÖp ®îc phÐp ®¨ng ký bæ sung ®Ó Bé C«ng nghiÖp xem xÐt ®iÒu chØnh. Trêng hîp gi¸ phô tïng, chi tiÕt thay ®æi, tû lÖ N§H ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo møc ph©n bæ ®· ®îc ghi nhËn ban ®Çu (tû lÖ % gi¸ trÞ so víi Z) ViÖc nhËp khÈu trùc tiÕp vµ trao ®æi trong níc ph¶i theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh, th«ng qua hîp ®ång mua b¸n vµ cã ho¸ ®¬n chøng tõ hîp lÖ. §èi víi chi tiÕt s¶n xuÊt trong níc, gi¸ trÞ N§H ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt do doanh nghiÖp tù khai b¸o nhng kh«ng cao h¬n gi¸ mÆt
  4. 4 b»ng chung. Gi¸ trÞ N§H cña phô tïng, chi tiÕt mua l¹i cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ mua theo ho¸ ®¬n khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; phô tïng, chi tiÕt mua l¹i cña c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu ®îc tÝnh vµo I. §iÒu 5. Møc ®¨ng ký tû lÖ N§H Doanh nghiÖp cã thÓ ®¨ng ký N§H xe m¸y nhiÒu lÇn trong n¨m víi ®iÒu kiÖn sau mçi lÇn ®¨ng ký tû lÖ N§H ph¶i t¨ng Ýt nhÊt 4%. Trªn c¬ së thÈm tra xem xÐt cô thÓ, Bé C«ng nghiÖp th«ng b¸o cho doanh nghiÖp b»ng v¨n b¶n x¸c nhËn n¨ng lùc c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ghi nhËn møc tû lÖ N§H xe m¸y do doanh nghiÖp ®¨ng ký (mÉu 5, Th«ng t 01/1999/TT-BCN ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 1999 cña Bé C«ng nghiÖp); §iÒu 6. N§H c¸c côm chi tiÕt khã Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®éng c¬ xe m¸y ph¶i cã n¨ng lùc c«ng nghÖ chÕ t¹o, ®îc chuyÓn giao c«ng nghÖ tõ níc ngoµi vµ kh«ng vi ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp; §éng c¬ vµ khung xe khi l¾p lªn xe m¸y ®îc tÝnh quy ®æi tû lÖ N§H vµo xe t¬ng øng víi phÇn gi¸ trÞ s¶n xuÊt trong níc. Trêng hîp gi¸ trÞ N§H ®¹t tõ 40% ®èi víi ®éng c¬ vµ 50% ®èi víi khung xe trë lªn sÏ ®îc khuyÕn khÝch ¸p dông møc thuÕ nh ®èi víi s¶n phÈm N§H hoµn toµn, riªng ®èi víi ®éng c¬ cßn ®îc xem xÐt hëng hÖ sè u ®·i gi¶m thuÕ nhËp khÈu. §iÒu 7. Ghi nh·n hµng ho¸ Xe xuÊt xëng vµ lu th«ng trªn thÞ trêng ph¶i ®îc ghi nh·n hµng ho¸ víi c¸c néi dung b¾t buéc sau ®©y: - Lo¹i xe (tªn, ký m· hiÖu) - Nhµ s¶n xuÊt, l¾p r¸p (tªn, ®Þa chØ) - ChØ tiªu c¬ b¶n (khèi lîng xe, dung tÝch buång ®èt ®éng c¬). - Sè giÊy chøng nhËn chÊt lîng cña Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam - N¨m s¶n xuÊt §iÒu 8. ChÕ ®é b¸o c¸o, kiÓm tra Hµng n¨m doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú göi vÒ Bé C«ng nghiÖp (qua Vô Qu¶n lý C«ng nghÖ vµ ChÊt lîng s¶n phÈm) vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn N§H s¶n xuÊt xe m¸y, b¸o c¸o 6 th¸ng tríc 31 th¸ng 7 vµ c¶ n¨m tríc 31 th¸ng 1 n¨m sau. Néi dung b¸o c¸o gåm: Lo¹i xe ®¨ng ký N§H, kÕt qu¶ nhËp khÈu vµ s¶n xuÊt trong níc (sè lîng, gi¸ trÞ, nguån cung cÊp cô thÓ), s¶n lîng l¾p r¸p vµ tiªu thô, tû lÖ N§H thùc hiÖn, gi¸ b¸n b×nh qu©n, doanh thu vµ nép Ng©n s¸ch. Doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chuÈn x¸c, ®é tin cËy cña c¸c sè liÖu ®¨ng ký vµ b¸o c¸o, chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña
  5. 5 Bé C«ng nghiÖp còng nh thùc hiÖn më sæ theo dâi, b¸o c¸o quyÕt to¸n, kiÓm to¸n... theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 176/1998/TTLT-BTC-BCN- TCHQ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh, Bé C«ng nghiÖp vµ Tæng côc h¶i quan. §iÒu 9. Xö lý vi ph¹m Bé C«ng nghiÖp kh«ng xem xÐt ®¨ng ký ¸p dông thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ N§H ®èi víi c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. L¾p r¸p xe kh«ng b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt quy ®Þnh; më thªm ®Þa ®iÓm l¾p r¸p míi; 2. Vi ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp; 3 Nhîng b¸n bé linh kiÖn xe m¸y nhËp khÈu; sö dông c¸c chi tiÕt, phô tïng kh«ng ®óng nguån gèc xuÊt xø ®¨ng ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2