intTypePromotion=1

Quyết định 662/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
122
lượt xem
9
download

Quyết định 662/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 662/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Kiện toàn ban soạn thảo đề án Chiến lược thống nhất về vệ sinh môi trường và Kế hoạch hành động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 662/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 662/QĐ-BXD ------------------ Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban soạn thảo Chiến lược thống nhất về vệ sinh môi trường và Kế hoạch hành động ----------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BXD ngày 22/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Chiến lược thống nhất về vệ sinh môi trường và Kế hoạch hành động; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cử ông Cao Lại Quang - Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng làm Trưởng Ban soạn thảo Chiến lược thống nhất về vệ sinh môi trường và Kế hoạch hành động thay ông Trần Ngọc Chính. Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Chiến lược thống nhất về vệ sinh môi trường và Kế hoạch hành động và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như điều 2; Đã ký - Lưu: VP, Vụ KHCNMT (3bản) Nguyễn Hồng Quân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2