intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định 673/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

128
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 673/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc đính chính Quyết định số 10/2007/QĐ-BCN ngày 07/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 673/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 673/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Quyết định số 10/2007/QĐ-BCN ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đính chính Điều 13 của Quy chế tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BCN ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp như sau: Bản đã ban hành: “Điều 13. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 12 của Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định 224/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điều 13. Phương pháp đánh giá Thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định 224/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.”.
  2. Nay sửa lại là: “Điều 13. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá và phương pháp đánh giá 1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 12 của Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định 224/2006/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 2. Phương pháp đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định 224/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty và Giám đốc các công ty thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Châu Huệ Cẩm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2