intTypePromotion=1

Quyết định 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
109
lượt xem
3
download

Quyết định 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ phối hợp công tác liên ngành xử lý vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  703/Q§­T T g   g µ y  13 th¸ng 8 n¨ m  1998  Ò   n v vi Ö c  µ nh l Ë p T æ  p h è i  î p c«n g  t¸c th h  liªn g µ n h  n x ö  lý  í ng m ¾ c  v µ  ki Õ n  n g h Þ  c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p v ë  c¸c tØn h   h Ý a   a m p N Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   óp Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õp nhËn  µ  ö  ýnh÷ng  íng m ¾ c,  Õn  gi   t  ph ti   v x l  v  ki nghÞ  ña    c c¸cdoanh  nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinh tÕ;   Theo    Þ  ña  é   ëng, Chñ   Ö m   ®Ò ngh c B tr   nhi V¨n phßng  Ýnh  ñ,Bé   ­ Ch ph   tr ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , B K ho   § t Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    µnh  Ëp  phèihîp c«ng    ªnngµnh  íi y  äit¾tlµ 1. Th l tæ     t¸cli   (d  ®© g       Tæ  c«ng    óp  ñ íng Ch Ýnh  ñ  t¸c)gi Th t   ph trong viÖc  Õp  Ën  µ  ö  ýnh÷ng    ti nh v x l  víng m ¾ c,  Õn  Þ  ña      ki ngh c c¸c doanh  nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinh tÕ     ë thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh, c¸c tØnh  Òn     mi §«ng Nam   é   µ  ng  B v ®å b»ng s«ng  Cöu Long. §i Ò u      2. Tæ c«ng    ã    Öm  ô,quyÒn  ¹n  Ýnh    t¸cc c¸cnhi v  h ch nh sau: ­    Tæ chøc  Öc  ¾ m   ¾t  µ  Õp  Ën  ÷ng  íng  ¾ c,  Õn  Þ  vi n b v ti nh nh v m ki ngh cña    c¸c doanh nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn  thu m th ph kinh tÕ      a   ¬ng  ãië    ë c¸c ®Þ ph n  §iÒu  cña  1  Quy Õt  nh  µy; c¨n  chøc  ®Þ n  cø  n¨ng, nhiÖ m   ô  µ  Èm   Òn     v v th quy qu¶n  ýNhµ   íc®∙  îcChÝnh  ñ  l  n  ®  ph quy  nh  ®Þ cho    ¬  c¸c c quan  µ        v c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËthiÖn  µnh    ã  Ön  lu   h ®Ó c bi ph¸p    Õt  Þp  êic¸c kiÕn  gi¶iquy k th     nghÞ  µ  íng m ¾ c   . vv   ®ã ­§«n  c, kiÓm        ®è   trac¸cdoanh  nghiÖp,c¸cbé  Ën        ph t¸cnghiÖp  éc c¸c thu     bé, ngµnh  µ  a   ¬ng    v ®Þ ph trong viÖc  ùc  Ön    Õt  nh  ña  Ýnh    th hi c¸c quy ®Þ c Ch phñ, cña    ¬    c¸c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vµ  ña  c«ng    l  n   c tæ  t¸c.Trong  êng  îp tr h  ph¸thiÖn    ¹m,  ã  Òn  ö  ý t¹  ç    vi ph c quy x l  i ch theo  ng  Èm   Òn  ®ó th quy b»ng    c¸c biÖn ph¸p thÝch  îp.   h ­ Nghiªn cøu, kiÕn  Þ  íiThñ íng ChÝnh  ñ  µ    ¬        ngh v   t  ph v c¸c c quan  ã  ªn c li   quan  ÷ng  Ên    Ò     nh v ®Ò v bæ sung, söa  æi      ® c¸c quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h hoÆc   ban  µnh  íic¸c chÝnh  h m    s¸ch,thÓ  Õ     ch qu¶n  ýkinh tÕ    ïhîp víi   Çu  l    ®Ó ph       c yªu cña  ×nh  ×nh  ùc tÕ. t h th   Thùc  Ön    hi c¸cc«ng  Öc  vi kh¸cdo  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph giao hoÆc   l∙nh   do    ®¹o    ¬  c¸cc quan  µnh    th viªntham      giaTæ c«ng      Þ. t¸c®Ò ngh
  2. 2 §i Ò u      3. Tæ c«ng    Bé  ëng  é  Õ   ¹ch  µ  Çu   µm    ëng, t¸cdo  tr B K ho v§ tl Tæ tr   m ét  Thø  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µm  phã  µ  å m     µnh    µl∙nh tr b K ho   § tl tæ  vg c¸cth viªnl     ®¹o  ña    ¬  c c¸cc quan  sau  y: ®© 1.Thø  ëng  é  µichÝnh.   tr BT    2.Thø  ëng  é  ¬ng  ¹i   tr B Th m 3.Thø  ëng  é    tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h 4.Phã  ñ  Öm    Ch nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ Ch ph 5.Phã    Tæng  Thanh    µ   íc, traNh n 6.Phã  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n 7.Phã  ëng    tr ban  Ban  §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng. ¬ 8.Phã    Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶iquan. 9.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh. 10.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ång  § Nai. 11.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ×nh  ¬ng. B D M çi  ¬  c quan  ã  µnh    ãi trªncö  ét  bé    o  Êp  ô, cÊp  c th viªnn     m c¸n  l∙nh®¹ c v   Së  tham    ã m   gia nh chuyªn    êng  ùc cña    viªn th tr   Tæ c«ng    Æt   íisù  t¸c® d   chØ   ®¹o  ùctiÕp cña    ã    tr     Tæ ph Tæ c«ng  t¸c. §i Ò u  4. §Þa  iÓ m   µm  Öc  ña    ® l vi c Tæ c«ng    Æt   ¹  ôc  µnh  t¸c ® t iC H chÝnh   ­Qu¶n  Þ2  tr   V¨n  phßng  Ýnh  ñ,thµnh  è  å   Ý   Ch ph   ph H Ch Minh. Kinh  Ý, trôsë,ph¬ng  Ön lµm  Öc,ngêiphôc  ô  ña    ph       ti   vi     v c Tæ c«ng      t¸cdo V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ch ph b¶o  ¶m. ® Tæ  c«ng    îc sö  ông  t¸c®   d con  Êu  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     ôc  d c B K ho v§ t ®Ó ph vô  c«ng    ña  × nh. t¸cc m §i Ò u 5.  êi h¹n  Th   c«ng    ña    t¸cc Tæ c«ng    îc tÝnh  õ ngµy  t¸c®   t  Quy Õt  ®Þnh  µy  ã  Öu  ùc®Õ n   Õt  µy  th¸ng12  n c hi l   h ng 31    n¨m  1999. §i Ò u  6. Quy  chÕ  lµm viÖc cña    Tæ c«ng    t¸c ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý.Bé   ëng, Chñ  7. Quy ®Þ n c hi l   t   k   tr   nhiÖ m  V¨n phßng  Ýnh  ñ, Bé   ëng  é   Õ   ¹ch vµ  Çu ,c¸c Bé   ëng, Ch ph   tr B K ho   § t    tr   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  thu   ph   t Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ    µnh    ¬ v c¸c th viªn Tæ  c«ng    Þu  t¸cch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 Q uy   Õ ch L µ m  vi Ö c c ñ a T æ  p h è i h î p c«n g  t¸c liªn g µ n h  x ö   ý  n l v í ng m ¾ c   µ  ki Õ n   g h Þ  c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p v n ë  c¸c tØ n h  p h Ý a  N a m. (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 703/Q§­ TTg  µy  th¸ng8  ng 13    n¨m  1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) Th t   ph §i Ò u  Tæ   1.  c«ng    Þu  ù  t¸cch s chØ  o  ùctiÕp cña  é   ëng  é  Õ   ®¹ tr     B tr BK ho¹ch  µ  Çu   phï hîp  íinhiÖm   ô  µ  Òn  ¹n  v§ t   v  v v quy h quy  nh  ®Þ trong Quy Õt  ®Þnh  µnh  Ëp    Thñ  íng  Ýnh  ñ  ý  th l Tæ do  t Ch ph k ban  µnh. Tæ   h   c«ng    îc t¸c®   quyÒn  ñ  ng  µm  Öc  íic¸c Bé,  µnh  ch ®é l vi v     ng Trung  ng, chÝnh  Òn  a   ¬  quy ®Þ ph¬ng  µ  ¬  ë  éc ®Þa  µn  v c s thu   b c«ng  t¸c. §i Ò u      2. Tæ c«ng    chøc  µ  µm  Öc  t¸ctæ  v l vi theo  nguyªn t¾c  Ëp    t trung   d©n  ñ,tËp  Ó    o,c¸ nh©n  ô  ch   th l∙nh®¹     ph tr¸ch,   Õt  nh  quy ®Þ theo  a  è.C¸c    ® s  ý kiÕn kh¸c víiquyÕt  nh  ña  Ëp  Ó    îc b¸o     ®Þ c t th Tæ ®   c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ  th t Ch ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u      ëng    3. Tæ tr Tæ c«ng    ã  Öm  ô  µ  Òn  ¹n  ®©y: t¸cc nhi v v quy h sau  ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   ícThñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   µn  é  ¹t®éng  ña    tr   t  ph v to b ho   c Tæ   c«ng  t¸c. ­ChØ   o,®iÒu  µnh    Æt     ®¹   h c¸cm c«ng    t¸c,c«ng  Öc  êng  vi th xuyªn cña      Tæ c«ng    iÒu  µnh  t¸c;® h c«ng  Öc  µng  µy  ña  ã m   vi h ng c nh chuyªn viªnth ng  ùc     ê tr   ®Ó   iÒu  µ,phèihîp ho¹t®éng  ÷a c¸cthµnh    ña  ® ho        gi     viªnc Tæ. ­TriÖu  Ëp  µ  ñ  ×c¸ccuéc  äp  ña      t v ch tr     h c Tæ c«ng t¸c. ­ Tham       éc  äp  Ýnh  ñ  µ    éc  µm  Öc  ña  ñ íng,   gia c¸c cu h Ch ph v c¸ccu l vi c Th t   Phã  ñ íng cã  ªnquan  n   Th t   li   ®Õ c«ng  Öc  µ  a   µn  îcgiao.N Õ u     ­ vi v ®Þ b ®     Tæ tr ëng  ¾ng, cã  Ó  û  Öm  v   th u nhi cho  ét  µnh    m th viªnkh¸ccña    ù  äp    Tæ d h thay. ­B¸o    ¹t®éng  ña    íi ñ íng Ch Ýnh  ñ.   c¸o ho   c Tæ v   Th t   ph §i Ò u    Õ     µm  Öc: 4. Ch ®é l vi   ­    Tæ c«ng    äp  µn  Ó  nh   ú  ngµy  ét  Çn. Ngoµi ra,tuú t¸ch to th ®Þ k 10  ml      t×nh  ×nh  ô  Ó, Tæ   ëng    h c th   tr Tæ c«ng    ã  Ó  iÖu tËp  äp  t  Êt.§Þa  t¸cc th tr   h ®é xu   ®iÓ m   äp  Tæ   ëng  Õt ®Þnh. h do  tr quy   ­ Nhã m     chuyªn viªnth ng  ùcduy  ×chÕ     µm  Öc  êng      ê tr   tr   ®é l vi th xuyªn t¹    i ®Þa  iÓ m   µm  Öc  ña  ® l vi c Tæ. ­ ViÖc  ý        k c¸c v¨n b¶n  µ  ö  ông  vsd con  Êu  îcthùc hiÖn  d ®    theo  quy  nh   ®Þ do    ëng  Tæ tr ban  µnh. h
  4. 4 §i Ò u 5. Nguyªn  ¾c  Õp  Ën  µ  ö  ý víng  ¾ c,  Õn  t ti nh v x l  m ki nghÞ   ña  c doanh  nghiÖp: ­ Tæ     c«ng    îc trùc tiÕp  Õp  Ën    ¹  t¸c®     ti nh c¸c lo ith«ng    tinph¶n  ¸nh  íng v  m ¾ c   µ  Õn  Þ  ña    v ki ngh c c¸c doanh  nghiÖp  íi   ×nh  d  h c¸c thøc b»ng    v¨n b¶n    nh c«ng  v¨n, c«ng  iÖn,   c«ng    ® th t¸c.   µ  . v th«ng  . qua  ph¶n ¸nh  ùc tiÕp  ña  tr   c doanh  nghiÖp.ViÖc  Õp  Ën      ti nh c¸c th«ng      nhã m   tintrªndo  chuyªn    êng  viªnth trùctæ    chøc  ùc hiÖn. th   ­ Tæ     c«ng    t¸cchØ  ö  ýnh÷ng  Ên    x l  v ®Ò mang  Ýnh  Êt li   µnh  ßi  t ch   ªnng ® hái ph¶i tæng  îp    Õn  ña  Òu  ¬      h ý ki c nhi c quan. Nh÷ng  Ên    éc  Èm     v ®Ò thu th quyÒn  riªngcña  õng  ¬    t c quan  c¬  do  quan    ùctiÕp xö  ý;trong tr ng  îp ®ã tr     l   ê h   nhËn  îc c¸c th«ng      Ëy, Tæ   ®   tinnh v   c«ng    ã  t¸cc tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d doanh  nghiÖp  ªnh Ö   ng  êi,®óng  Öc  li   ®ó ng   vi hoÆc   chuyÓn  th«ng      tin ®ã cho  ¬  c quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  ö  ý.   xl ­  Ò   V nguyªn  ¾c, khi xö  ý th«ng      t     l  tin,Tæ c«ng    îc quyÒn  t¸c ®   quyÕt   ®Þnh    Ön  c¸c bi ph¸p    Õt  i víi ÷ng  Ên    ∙  îcquy  nh  ¹ c¸c gi¶iquy ®è     nh v ®Ò ® ®   ®Þ ti     v¨n b¶n    quy  ¹m  ph ph¸p  quy,c¸c quyÕt  nh  ña  µ  íccòng    ña    ¬     ®Þ c nh n   nh c c¸c c quan  ã  ªnquan;trong tr ng  îp c¸c ph¸tsinh ngoµiquy  nh, vîtqu¸ thÈm   c li      ê h           ®Þ      quyÒn, Tæ     c«ng    öib¸o      t¸cg   c¸o xinchØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. ®¹ c Th t   ph ­ Trong  êigian chË m   Êt 5  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îc th«ng    õ   th     nh   ng k t   nh ®   tin,   tr nh÷ng  Ên    ã  Ó    ¸p  v ®Ò c th gi¶i® hoÆc   íng  Én  îc ngay, nhã m   h d ®    chuyªn viªn    th ng  ùc ph¶i ph©n   Ých  µ  ã  Õn  ê tr     t v c ki nghÞ   Ò  v c¸c    ®Ò nghÞ   ña  c doanh  nghiÖp  c¸o Tæ   ëng  µ    ã. T¹ic¸c cuéc  äp  µn  Ó, Tæ   b¸o    tr v Tæ ph       h to th   c«ng    t¸c sÏ c¨n  vµo      ã  Õt  nh  ¹  ç.Quy Õt  nh    îc th«ng      cø  ®ã ®Ó c quy ®Þ tich   ®Þ ®ã ®   b¸o kh«ng  Ë m   Ô  n   êiph¶n  th«ng    µ  ã  Öu  ùcthihµnh  i víi ch tr ®Õ ng   ¸nh  tinv c hi l     ®è     tÊtc¶    chøc  µ    ©n  ã  ªnquan,bao  å m       c¸ctæ  v c¸nh c li     g c¸cdoanh nghiÖp  µ    v c¸c c¬ quan  qu¶n  ýNhµ   ícc¸ccÊp. l  n    §i Ò u  Ch Õ     Óm    «n  c  Öc  ùchiÖn. 6.  ®é ki tra,® ®è vi th   ­ § Ó   ¸nh    Öu   ® gi¸hi qu¶,t¸cdông  ña    Õt  nh  ö  ýcòng    Öc     c c¸cquy ®Þ x l  nh vi chÊp  µnh    h c¸c quy  nh  Ò   ùc thic«ng  ô, Tæ   ®Þ v th     v  c«ng    îc quyÒn  Óm   t¸c®   ki traviÖc  ùc hiÖn  ña      th   c c¸cdoanh  nghiÖp  òng    ña    é  Ën    c nh c c¸cb ph t¸cnghiÖp  thuéc    é, ngµnh  c¸c b   Trung  ng  µ  éc  û   ¬ v thu U ban  ©n  ©n    Êp. Trong  nh d c¸c c   qu¸  ×nh kiÓm     Õu  tr   tra,n ph¸thiÖn  chøc, c¸ nh©n    tæ     kh«ng  Êp  µnh  y   ch h ®Ç ®ñ     Õt  nh  c¸c quy ®Þ hoÆc   ã  Óu  Ön    ¹m  Õ   ,  Ýnh  c bi hi viph ch ®é ch s¸ch chung    cña  µ   íc,tuú  Nh n   møc       ¹m,  c«ng    îc quyÒn  dông    Ön  ®é viph tæ  t¸c®   ¸p  c¸c bi ph¸p  ö  ý thÝch  îp  õ nh ¾c  ë, khiÓn  x l  h t  nh   tr¸ch®Õ n   Ëp    l biªn b¶n, t¹m  nh      ®× chØ  ¹t®éng        Êp  Èm  Òn  Õt ®Þnh. ho   ®Ó b¸o c¸o c th quy quy   ­  C¸c doanh nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn   thu m th ph kinh  Õ, c¸c  chøc, c¸ t  tæ     nh©n  µm  Öc  l vi trong  Ö   èng  ¬  h th c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc c¸c cÊp, cã  l  n      tr¸ch   nhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho    t  ki thu l   i Tæ c«ng    t¸c,kh«ng  îcc¶n  ëdíibÊt cø  ®  tr       h×nh  thøc  µo  i víiTæ   n ®è     c«ng    µ    µnh    ña      îcyªu  Çu  t¸cv c¸c th viªnc Tæ khi®   c kiÓm    ç  î tra, tr . h ­ViÖc  Óm    ã  Ó  îcthùc hiÖn  t  Êt,kh«ng  Çn    ki trac th ®     ®é xu   c th«ng    íc b¸o tr   cho  i t ng kiÓm  ®è  î   tra.
  5. 5 §i Ò u  Yªu  Çu  i  íithµnh    ã m   7.  c ®è v   viªnnh chuyªn viªnth ng  ùccña      ê tr   Tæ   c«ng  t¸c. Thµnh    ã m   viªn nh ph¶i lµ nh÷ng     c¸n  é  ã  b c n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n,  ¾ m   n v÷ng nghiÖp  ô, phÈ m   Êt  Ýnh  Þ,®¹o  øc  èt.Nghiªm  Ê m   Öc  î v  ch ch tr   ® t  c vi l   i dông quyÒn  ¹n  µ  Ö m   ô    h v nhi v ®Ó c¶n  ë ho¹t®éng  tr     s¶n  Êt  xu kinh  doanh  b×nh  êng  ña  th c doanh  nghiÖp  òng   viÖc  ¹ch  c nh h s¸ch,nhòng  Ôu, g©y    nhi   phiÒn  µ... h  cho doanh  nghiÖp  µ  chøc,c¸nh©n  ªnquan. v tæ     li   §i Ò u    Îc«ng    Æc   Öt. 8. Th   t¸c® bi Khi kiÓm    «n  c  Öc  ùc hiÖn,thµnh        tra,® ®è vi th     viªnTæ c«ng    µ  ã m   t¸cv nh chuyªn    êng  ùc ph¶i ®em   viªn th tr     theo  µ  Êt tr×nh  Îc«ng    Æc   Öt. v xu   th   t¸c® bi   M É u   Îdo  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   èng  Êt ban  µnh, qu¶n  ývµ  th   B tr B K ho v§ tth nh   h   l  c«ng  è  éng  i   äi  êi® îcbiÕt.Khi miÔn  Ö m   áiTæ   br r∙ ®Ó m ng        nhi kh   c«ng    µ  t¸cv nhã m   chuyªn    êng  ùc,thÎc«ng    viªnth tr     t¸cph¶i® îc giao  ép  ¹ cho  é   ëng     n li   B tr bé  Õ   ¹ch vµ  Çu . K ho   § t §i Ò u    öa  æi,bæ   9. S ®   sung  chÕ. quy  Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  Çn  öa  æi,bæ   qu¸ tr       cs®   sung  quy  Õ   ch cho  ï ph   hîp  íiyªu  Çu  ùc  Ôn,Tæ   ëng    v  c th ti   tr Tæ c«ng    t¸cnghiªn cøu, tr×nh  ñ íng     Th t   ChÝnh  ñ    Öt. ph phª duy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2