intTypePromotion=1

Quyết định 72-NH/QĐ của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
216
lượt xem
15
download

Quyết định 72-NH/QĐ của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 72-NH/QĐ của Ngân hàng nhà nước về việc bổ sung Thể lệ tiền gửi tiết kiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 72-NH/QĐ của Ngân hàng nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H S è  72­N H/ Q §  N G µ Y  31­5­1989 V Ò  VI Ö C  B æ  S U N G  T H Ó  L Ö  TI Ò N  G ö I TI Õ T  KI Ö M TæN G   GI¸M  C ®è NG © N   µ NG   µ   íC  ÖT  H NH N VI NAM   C¨n  Quy Õt  nh  è  CT   µy  3­ cø  ®Þ s 55­ ng 10­ 1989  ña  ñ   Þch  éi ®ång   c Ch t H  Bé   ëng  û  Ö m   tr u nhi Tæng  gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc ® îc quyÕt  nh   ®è Ng h Nh n     ®Þ c«ng  è    ÊttiÒn göitiÕtkiÖm; b l∙su   i     C¨n  Quy Õt  nh  è  NH/Q§  µy  5­ cø  ®Þ s 71­ ng 29­ 1989  ña  c Tæng  gi¸m  c   ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   h Nh n   quy  nh    ÊttiÒn göitiÕtkiÖm; ®Þ l∙su   i     X Ðt  ×nh  ×nh  ùc tÕ  t h th   sau  ét  êigian    µnh  Ó   Ö  Òn  öi tiÕt m th   thih Th l ti g     kiÖm,  QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u 1.­Huû   á  Õt  nh  è  NH/Q§  µy  4­   b Quy ®Þ s 45­ ng 18­ 1989  Ò   öa  vs ® æi  µ    v bæ sung  iÓ m   thuéc ®iÒu  Th Ó   Ö  Òn göitiÕtkiÖm. ® b    2  l ti       Nay quy  nh    µnh    iÓ m   thuéc  iÒu  Th Ó   Ö  Òn  öi tiÕt ®Þ thih nh ® b  ® 2  l ti g     kiÖm  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  NH/Q§  µy  3­ ®Þ s 30­ ng 17­ 1989  ña  c Tæng   gi¸m  c  ©n  µng  µ   íc: ®è Ng h Nh n b)  Õt kiÖm   ã  ú  ¹n  th¸ng cã    µ h×nh  Ti   c k h 3    l∙ l   i thøc  öi gän  Êy gän, lÊy g  l     gèc  µ    ét  Çn.Rót  èn  ích¹n kh«ng  îchëng  i v l∙m l   i v tr     ®  l∙ . §i Ò u     Õt  nh  µy    µnh  Ó   õngµy  6­ 2. ­Quy ®Þ n thih k t  1­ 1989.   §i Ò u      Tæng  3. ­C¸c  gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h chuyªn doanh    trung ¬ng,Vô      tr ng, ViÖn  ëng, Trëng  ë  tr   ban    ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c  ë Ng h Nh n   ¬  ®è Ng ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  h Nh n   h chuyªn  doanh tØnh, thµnh  è, ® Æc     ph   khu,   khu  ùc  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2