intTypePromotion=1

Quyết định 731/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
156
lượt xem
34
download

Quyết định 731/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 731/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 731/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC Sè 731/2004/Q§­NHNN  ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004 Ban hµnh Quy chÕ t¹m thêi vÒ  ho¹t ®éng cho thuª vËn hµnh cña c¸c C«ng ty  cho thuª tµi chÝnh THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC  ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc sè 01/1997/QH10, LuËt   c¸c Tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/QH10 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m   1997;   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng  Nhµ  níc  ViÖt Nam  sè  10/2003/QH11  ngµy   17 th¸ng  06   n¨m 2003.    ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 5 th¸ng 11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   Quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, C¬ quan ngang Bé;     ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   16/2001/N§­CP   ngµy   2/5/2001   cña   ChÝnh phñ  vÒ  Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña C«ng ty cho thuª   tµi chÝnh; ­ XÐt nhu cÇu vÒ  ho¹t  ®éng cho thuª vËn hµnh cña c¸c   c«ng ty cho thuª tµi chÝnh; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  C¸c ng©n hµng vµ  Tæ   chøc tÝn dông phi ng©n hµng, QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  t¹m thêi vÒ  ho¹t  ®éng cho thuª vËn hµnh cña c¸c C«ng ty  cho thuª tµi chÝnh. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô C¸c Ng©n hµng  vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c C«ng ty cho  thuª tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 QUY CHÕ T¹M THêI  VÒ ho¹t ®éng cho thuª vËn hµnh cña c¸c C«ng ty  cho thuª tµi chÝnh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 731/2004/Q§­NHNN ngµy 15   th¸ng 6 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) CH¦¥NG I  QUY §INH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi, ®èi tîng ®iÒu chØnh Quy chÕ  nµy híng dÉn ho¹t  ®éng cho thuª vËn hµnh cña   c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc cÊp  GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. §i Ò u  2.  Kh¸i niÖm vÒ cho thuª vËn hµnh Cho thuª vËn hµnh (Cho thuª ho¹t  ®éng) lµ  h×nh thøc   cho thuª tµi s¶n, theo  ®ã  Bªn thuª sö  dông tµi s¶n cho  thuª cña Bªn cho thuª trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ sÏ  tr¶ l¹i tµi s¶n ®ã cho Bªn cho thuª khi kÕt thóc thêi h¹n   thuª tµi s¶n. Bªn cho thuª gi÷  quyÒn së  h÷u tµi s¶n cho  thuª vµ nhËn tiÒn cho thuª theo hîp ®ång cho thuª. §i Ò u   3.   Tiªu chÝ  x¸c  ®Þnh giao dÞch cho thuª vËn  hµnh Mét giao dÞch cho thuª  ®îc x¸c  ®Þnh lµ  cho thuª vËn  hµnh khi: 3.1. QuyÒn së  h÷u tµi s¶n cho thuª kh«ng  ®îc chuyÓn  giao cho Bªn thuª khi kÕt thóc hîp ®ång cho thuª vËn hµnh  (Sau ®©y gäi t¾t lµ hîp ®ång cho thuª).  3.2. Hîp ®ång cho thuª kh«ng quy ®Þnh viÖc tho¶ thuËn   mua tµi s¶n cho thuª gi÷a Bªn cho thuª vµ Bªn thuª. 3.3.   Thêi   h¹n   thuª   chØ   chiÕm   mét   phÇn   trong   kho¶ng   thêi gian h÷u dông cña tµi s¶n cho thuª. 3.4. Tæng gi¸ trÞ  tiÒn thuª chØ chiÕm mét phÇn trong  gi¸ trÞ tµi s¶n cho thuª. §i Ò u  4.  Gi¶i thÝch tõ ng÷  Trong   Quy   chÕ   nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau:
 3. 3 4.1.  TiÒn thuª: lµ  sè  tiÒn Bªn thuª thanh to¸n theo  tõng kú  cho Bªn cho thuª  ®îc tho¶ thuËn  trong  hîp  ®ång  cho thuª. 4.2.  Tµi  s¶n cho  thuª: lµ  c¸c  tµi s¶n  ®îc phÐp  cho  thuª vËn hµnh bao gåm m¸y mãc­ thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn  t¶i vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c. 4.3. Bªn cho thuª: lµ  c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh   ®îc phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. 4.4. Bªn thuª: lµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t  ®éng t¹i   ViÖt Nam, bao gåm: a­ Doanh nghiÖp; b­   Tæ   chøc   kh¸c   thuéc   ®èi   tîng   vay   vèn   cña   c¸c   Tæ  chøc tÝn dông;  c­ Hé gia ®×nh; d­ C¸ nh©n. 4.5.  Bªn cung øng: lµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp  tµi s¶n cho thuª vËn hµnh cho bªn cho thuª;   4.6. Thêi h¹n thuª: lµ thêi gian Bªn thuª sö dông tµi   s¶n   cho   thuª   vµ   tr¶   tiÒn   thuª   ®îc   Bªn   cho   thuª   vµ   Bªn  thuª tho¶ thuËn trong hîp ®ång cho thuª.  §i Ò u   5.   C¬   quan   cho   phÐp   ho¹t   ®éng   cho   thuª   vËn  hµnh C¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  ®îc phÐp thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam muèn  ®îc thùc hiÖn ho¹t  ®éng cho  thuª vËn hµnh ph¶i  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp thuËn b»ng  v¨n b¶n. CH¦¥NG II HO¹T §éNG CHO THU£ VËN HµNH Môc 1: CHÊP THUËN CHO THU£ VËN HµNH §i Ò u   6.   C¸c   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   ®îc   thùc   hiÖn   cho   thuª  vËn hµnh C¸c   C«ng   ty   cho   thuª   tµi   chÝnh   muèn   ®îc   thùc   hiÖn  nghiÖp   vô   cho   thuª   vËn   hµnh   cÇn   ph¶i   ®¸p   øng   c¸c   ®iÒu  kiÖn sau: 6.1. Cã nhu cÇu ho¹t ®éng cho thuª vËn hµnh.
 4. 4 6.2. Cã  thêi han ho¹t  ®éng tèi thiÓu lµ  2 n¨m kÓ  tõ  ngµy chÝnh thøc khai tr¬ng ho¹t ®éng. 6.3.  Ho¹t   ®éng  kinh doanh  cã   l∙i; tû   lÖ  nî  qu¸  h¹n  t¹i thêi ®iÓm cuèi quý tríc díi 5%; kh«ng vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ an toµn trong ho¹t ®éng. 6.4. Ph¶i  ®¶m b¶o c¸c  ®iÒu kiÖn vÒ  c¬  së  vËt chÊt  ®Ó  phôc vô cho ho¹t ®éng cho thuª vËn hµnh, nh: kho b∙i, b¶o  dìng ®èi víi tµi s¶n cho thuª.  §i Ò u  7.  Hå s¬ xin phÐp ho¹t ®éng cho thuª vËn hµnh Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  n íc chÊp thuËn viÖc ho¹t  ®éng   cho   thuª   vËn   hµnh   cña   C«ng   ty   cho   thuª   tµi   chÝnh  gåm: 7.1. V¨n b¶n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  cña C«ng  ty hoÆc ngêi  ®îc uû  quyÒn  ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp  thuËn  viÖc  ho¹t  ®éng cho thuª  vËn  hµnh  cña C«ng ty cho  thuª tµi chÝnh. §èi víi trêng hîp uû  quyÒn, cÇn ph¶i cã  v¨n b¶n uû quyÒn cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. 7.2. Ph¬ng ¸n ho¹t  ®éng cho thuª vËn hµnh, trong  ®ã  nªu râ  sù  cÇn thiÕt, nhu cÇu vÒ  ho¹t  ®éng vµ  nghiªn cøu  thÞ trêng; néi dung ho¹t ®éng; kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong 3   n¨m ®Çu. 7.3. B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh   trong 2 n¨m gÇn nhÊt kÌm theo b¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ  chøc   kiÓm   to¸n   ®éc   lËp.   C¸c   tµi   liÖu   nµy   ph¶i   lµ   b¶n  chÝnh, trêng hîp lµ  c¸c b¶n sao ph¶i cã  x¸c nhËn cña c¬  quan  ®∙ cÊp b¶n chÝnh hoÆc chøng nhËn cña C«ng chøng Nhµ  níc. §i Ò u   8.   Tr×nh tù  vµ  thñ  tôc chÊp thuËn ho¹t  ®éng  cho thuª vËn hµnh Tr×nh tù  vµ  thñ  tôc  ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp  thuËn  viÖc  ho¹t  ®éng cho thuª  vËn  hµnh  cña C«ng ty cho  thuª tµi chÝnh: 8.1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cæ phÇn göi 02 bé  hå  s¬  xin ho¹t  ®éng cho thuª vËn hµnh cho Ng©n hµng Nhµ  níc  chi nh¸nh tØnh, thµnh phè n¬i C«ng ty ®Æt trô së chÝnh. Trong  thêi  gian  tèi  ®a  15 ngµy  lµm viÖc  kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®ñ  hå  s¬, Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh,  thµnh  phè  xem xÐt, cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ   ®iÒu kiÖn, hå  s¬  xin ho¹t  ®éng cho thuª vËn hµnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6  vµ  §iÒu 7 Quy chÕ  nµy vµ  göi cho Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng) kÌm theo  01 bé hå s¬ cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cæ phÇn.
 5. 5 8.2. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh Nhµ  n íc, C«ng ty cho  thuª tµi chÝnh trùc thuéc cña Tæ chøc tÝn dông, C«ng ty  cho   thuª   tµi   chÝnh   liªn   doanh   vµ   C«ng   ty   cho   thuª   tµi  chÝnh 100% vèn níc ngoµi göi 02 bé  hå  s¬  xin ho¹t  ®éng  cho thuª vËn hµnh cho Ng©n hµng Nhµ níc (Vô C¸c Ng©n hµng  vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng). 8.3.  Trong  thêi  gian  tèi  ®a 30  ngµy lµm  viÖc  kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh Nhµ  n ­ íc, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh trùc thuéc cña Tæ chøc tÝn  dông,  C«ng  ty cho  thuª  tµi chÝnh liªn  doanh  vµ  C«ng ty  cho thuª tµi chÝnh 100% vèn níc ngoµi, 15 ngµy lµm viÖc  kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå  s¬  cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh   cæ phÇn do Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè  göi tíi Ng©n hµng Nhµ  níc xem xÐt vµ  cã   ý  kiÕn b»ng v¨n  b¶n   chÊp   thuËn   hay   kh«ng   chÊp  thuËn   viÖc   ho¹t   ®éng   cho   thuª vËn hµnh  cña  c¸c  C«ng  ty nép   ®¬n.  Trêng hîp kh«ng  chÊp thuËn, Ng©n hµng Nhµ níc cã v¨n b¶n nãi râ lý do.    §i Ò u   9.   §iÒu kiÖn  ®Ó  tiÕn hµnh ho¹t  ®éng cho thuª   vËn hµnh 9.1. Tríc khi thùc hiÖn ho¹t ®éng cho thuª vËn hµnh,   C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i tiÕn hµnh  ®¨ng ký  t¹i c¬  quan  ®¨ng ký  kinh doanh vµ   ®¨ng b¸o Trung  ¬ng,  ®Þa ph¬ng  3   sè   liªn   tiÕp   b»ng   tiÕng   ViÖt   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt hiÖn hµnh. 9.2.   C«ng   ty   cho   thuª   tµi   chÝnh   ph¶i   göi   tíi   Ng©n  hµng Nhµ  níc b¶n  ®¨ng ký  cña c¬  quan  ®¨ng ký  kinh doanh  vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. Môc 2 C¸C QUY §ÞNH CHO THU£ VËN HµNH    §i Ò u   10.   Quy   ®Þnh   ®ång   tiÒn   sö   dông   trong   giao  dÞch cho thuª vËn hµnh  10.1.   C¸c   giao   dÞch   cho   thuª   vËn   hµnh   cña   C«ng   ty  cho thuª tµi chÝnh ®îc thùc hiÖn b»ng §ång ViÖt Nam. 10.2.   §èi   víi   c¸c   giao   dÞch   cho   thuª   vËn   hµnh   ®îc  thùc hiÖn b»ng ngo¹i tÖ, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i  thùc hiÖn   ®óng  c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh  vÒ  qu¶n  lý  ngo¹i  hèi nh  trong trêng hîp giao dÞch cho thuª tµi chÝnh  ®îc  thùc hiÖn b»ng ngo¹i tÖ.
 6. 6 § i Ò u   11.   C¸c   quy   ®Þnh   vÒ   ®Þnh   kú   tr¶   tiÒn   thuª,  gia h¹n tr¶ tiÒn thuª vµ chuyÓn nî qu¸ h¹n trong cho thuª  vËn hµnh  C¸c quy  ®Þnh vÒ   ®Þnh kú  tr¶ tiÒn thuª, gia h¹n tr¶  tiÒn thuª vµ chuyÓn nî qu¸ h¹n trong cho thuª vËn hµnh ®­ îc ¸p dông nh trong giao dÞch cho thuª tµi chÝnh.  §i Ò u  12.  Quy ®Þnh vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n 12.1.   Tµi   s¶n   cho   thuª   thuéc   quyÒn   së   h÷u   cña   Bªn  cho thuª vµ   ®îc ph¶n ¸nh lµ  mét tµi s¶n trong b¶ng c©n  ®èi kÕ to¸n cña Bªn cho thuª. 12.2. Tµi s¶n cho thuª kh«ng ®îc coi lµ tµi s¶n trong  b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña Bªn thuª 12.3. Bªn cho thuª  ®îc quyÒn trÝch khÊu hao theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  khÊu hao  tµi s¶n. 12.4.  Sè   tiÒn thuª   ®îc coi  lµ  thu nhËp  cña  Bªn cho  thuª vµ lµ chi phÝ ho¹t ®éng cña Bªn thuª. 12.5. ViÖc h¹ch to¸n, kÕ  to¸n  ®èi víi ho¹t  ®éng cho   thuª vËn hµnh  ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn cña Ng©n hµng  Nhµ níc.   §i Ò u  13.  Quy ®Þnh vÒ thuÕ C¸c quy  ®Þnh vÒ  thuÕ   ®èi víi ho¹t  ®éng cho thuª vËn  hµnh  ®îc thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh  vµ  híng  dÉn  cña Bé Tµi chÝnh. §i Ò u  14.  Quy ®Þnh vÒ an toµn 14.1. Ho¹t  ®éng cho thuª vËn hµnh ph¶i  ®¶m b¶o c¸c   quy  ®Þnh vÒ  an toµn t¹i LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông vµ  c¸c   v¨n b¶n híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc.  14.2. Tæng gi¸ trÞ  cña tµi s¶n sö  dông cho thuª vËn  hµnh ®èi víi 1 kh¸ch hµng kh«ng ®îc vît qu¸ 30% vèn tù cã  cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. 14.3. Tæng gi¸ trÞ  cña tµi s¶n sö  dông cho thuª vËn  hµnh kh«ng  ®îc vît qu¸ 5 lÇn vèn tù  cã  cña C«ng ty cho  thuª tµi chÝnh.
 7. 7 CH¦¥NG III QUYÒN Vµ NGHÜA Vô CñA C¸C B£N §i Ò u  15.  QuyÒn cña Bªn cho thuª Bªn cho thuª cã c¸c quyÒn sau:  15.1. Yªu cÇu Bªn thuª cung cÊp  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi c¸c  b¸o   c¸o   quý,   n¨m   vÒ   t×nh   h×nh   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh  doanh, tµi chÝnh vµ  c¸c vÊn  ®Ò  cã  liªn quan  ®Õn tµi s¶n  cho thuª; 15.2.  KiÓm  tra  viÖc qu¶n  lý  vµ   sö  dông  tµi s¶n  cho  thuª; 15.3. G¾n ký hiÖu së h÷u trªn tµi s¶n cho thuª; 15.4. Yªu cÇu Bªn thuª båi thêng mäi thiÖt h¹i ph¸t  sinh do Bªn thuª vi ph¹m hîp ®ång cho thuª;  15.5.   ChuyÓn   nhîng   c¸c   quyÒn   vµ   nghÜa   vô   cña   m×nh  trong   hîp   ®ång   cho   thuª   cho   mét   C«ng   ty   cho   thuª   tµi  chÝnh  kh¸c   ®îc   phÐp  ho¹t   ®éng   cho   thuª   vËn   hµnh.   Trong   trêng hîp nµy, Bªn cho thuª ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  cho Bªn thuª tríc khi chuyÓn nhîng; 15.6. Yªu cÇu Bªn thuª  ®Æt tiÒn ký  cîc hoÆc cã  ngêi  b¶o l∙nh b»ng tµi s¶n thùc hiÖn hîp ®ång cho thuª nÕu c¸c  bªn cã tho¶ thuËn. 15.7.   MiÔn,   gi¶m,   gia   h¹n   tr¶   tiÒn   thuª   vµ   b¸n   tµi  s¶n cho thuª. 15.8. Thu håi tµi s¶n, khëi kiÖn trong trêng hîp Bªn  thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª theo quy  ®Þnh hoÆc thêng xuyªn  thanh to¸n tiÒn thuª kh«ng ®óng h¹n.   §i Ò u  16.  NghÜa vô cña Bªn cho thuª Bªn cho thuª cã c¸c nghÜa vô sau: 16.1. Ký  Hîp  ®ång mua tµi s¶n cho thuª víi bªn cung  øng; 16.2. Mua, nhËp khÈu trùc tiÕp tµi s¶n cho thuª nÕu   Bªn   cho   thuª   thÊy   cÇn   thiÕt   hoÆc   theo   yªu   cÇu   cña   Bªn  thuª 16.3. §¨ng ký  quyÒn së  h÷u, lµm thñ  tôc mua b¶o hiÓm  ®èi víi tµi s¶n cho thuª; 16.4.  §¶m  b¶o tµi  s¶n cho  thuª  ®îc  b¶o dìng  vµ  söa  ch÷a trong thêi h¹n thuª; 16.5.  Thùc  hiÖn   ®Çy  ®ñ   vµ   ®óng  c¸c §iÒu   ®∙ cam  kÕt  trong hîp ®ång cho thuª.
 8. 8 § i Ò u  17.  QuyÒn cña Bªn thuª   Bªn thuª cã c¸c quyÒn sau:  17.1. Lùa chän, th¬ng lîng vµ  tho¶ thuËn víi bªn cho  thuª vÒ   ®Æc tÝnh kü  thuËt, chñng lo¹i, gi¸ c¶, c¸ch thøc  vµ     thêi   h¹n   giao   nhËn,   l¾p   ®Æt   vµ   b¶o   hµnh   tµi   s¶n   thuª; 17.2. Trùc tiÕp nhËn tµi s¶n cho thuª tõ Bªn cho thuª   hoÆc   bªn   ®¹i   diÖn   do   Bªn   cho   thuª   uû   quyÒn   theo   tho¶  thuËn trong hîp ®ång cho thuª; 17.3.   Yªu   cÇu   Bªn   cho   thuª   båi   thêng   thiÖt   h¹i   khi  Bªn cho thuª vi ph¹m hîp ®ång cho thuª.      §i Ò u  18.  NghÜa vô cña Bªn thuª Bªn thuª cã c¸c nghÜa vô sau:  18.1. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  sù  lùa chän, th¬ng lîng vµ  tho¶ thuËn nªu t¹i §iÒu 17 ®iÓm 1 Quy chÕ nµy; 18.2. Sö  dông tµi s¶n cho thuª  ®óng môc  ®Ých  ®∙ tho¶  thuËn trong hîp  ®ång cho thuª; kh«ng  ®îc chuyÓn quyÒn sö  dông   tµi   s¶n   cho   thuª   cho   c¸   nh©n,   tæ   chøc   kh¸c   trong  thêi gian hîp ®ång cho thuª cã hiÖu lùc nÕu kh«ng ®îc Bªn  cho thuª ®ång ý b»ng v¨n b¶n; 18.3. Cung cÊp  ®Çy  ®ñ  c¸c b¸o c¸o vÒ  t×nh h×nh ho¹t  ®éng s¶n xuÊt  kinh  doanh,  tµi  chÝnh  vµ  c¸c vÊn  ®Ò  liªn  quan  ®Õn tµi s¶n cho thuª khi Bªn cho thuª yªu cÇu; ph¶i  ®¶m b¶o tÝnh trung thùc vµ  chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin,  sè  liÖu  ®∙ cung cÊp; t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  Bªn cho thuª kiÓm  tra tµi s¶n cho thuª; 18.4. Tr¶ tiÒn thuª theo quy  ®inh trong hîp  ®ång cho  thuª; 18.5. Hoµn tr¶ l¹i tµi s¶n thuª cho bªn cho thuª sau  khi hÕt h¹n hîp ®ång;    18.6. ChÞu mäi rñi ro vÒ viÖc mÊt m¸t, h háng ®èi víi  tµi s¶n cho thuª do lçi cña bªn thuª vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ mäi hËu qu¶ mµ tµi s¶n cho thuª g©y ra ®èi víi tæ chøc  vµ c¸ nh©n kh¸c trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n cho thuª; 18.7. Kh«ng  ®îc tÈy xo¸, lµm háng ký  hiÖu së  h÷u g¾n   trªn tµi s¶n cho thuª; 18.8.   Kh«ng   ®îc   dïng   tµi   s¶n   cho   thuª   ®Ó   thÕ   chÊp,   cÇm cè hoÆc ®Ó ®¶m b¶o cho bÊt kú mét nghÜa vô nµo; kh«ng   ®îc dïng tµi s¶n cho thuª ®Ó tr¶ nî c¸c chñ nî kh¸c;
 9. 9 18.9.  Thùc  hiÖn   ®Çy  ®ñ   vµ   ®óng  c¸c §iÒu   ®∙ cam  kÕt  trong hîp ®ång cho thuª; 18.10. Ph¶i b¶o qu¶n tèt tµi s¶n cho thuª, tu©n thñ   nghiªm   ngÆt   c¸c   quy   tr×nh   kü   thuËt   sö   dông;   cã   tr¸ch   nhiÖm söa ch÷a hoÆc thay thÕ  c¸c bé  phËn mÊt, háng hãc,  theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt, chÊt lîng cña tµi s¶n.    CH¦¥NG IV HîP §åNG CHO THU£ VËN HµNH §i Ò u  19.  Hîp ®ång cho thuª   19.1.   Hîp   ®ång   cho   thuª   vËn   hµnh   lµ   mét   lo¹i   hîp   ®ång cho thuª tµi s¶n ®îc ký kÕt gi÷a Bªn cho thuª vµ Bªn  thuª vÒ  viÖc cho thuª mét hoÆc mét sè  tµi s¶n cho thuª  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 kho¶n 4.2 cña Quy chÕ  nµy, phï  hîp víi quyÒn vµ  nghÜa vô  cña c¸c bªn. Hîp  ®ång cho thuª  cã  hiÖu lùc kÓ  tõ  ngµy  ®îc hai bªn tho¶ thuËn trong hîp  ®ång cho thuª. 19.2. Hîp ®ång cho thuª ph¶i quy ®Þnh râ rµng viÖc xö   lý khi hîp ®ång cho thuª chÊm døt tríc h¹n. 19.3. C¸c bªn kh«ng ®îc ®¬n ph¬ng huû bá hîp ®ång cho  thuª (trõ trêng hîp ®îc nªu t¹i §iÒu 20 cña Quy chÕ nµy). §i Ò u  20.  ChÊm døt hîp ®ång cho thuª tríc h¹n:  20.1.   Bªn   cho   thuª   cã   quyÒn   chÊm   døt   hîp   ®ång   cho  thuª tríc h¹n khi cã mét trong c¸c trêng hîp sau: a­ Bªn thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª theo quy  ®Þnh trong   hîp ®ång cho thuª; b­ Bªn thuª vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång cho   thuª; c­ Bªn thuª bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ; d­ Ngêi b¶o l∙nh bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ vµ Bªn cho thuª  kh«ng  chÊp  nhËn  ®Ò  nghÞ  chÊm døt b¶o l∙nh  hoÆc   ®Ò  nghÞ  ngêi b¶o l∙nh kh¸c thay thÕ cña Bªn thuª; 20.2.   Bªn   thuª   cã   quyÒn   chÊm   døt   hîp   ®ång   cho   thuª  tríc h¹n khi Bªn cho thuª vi ph¹m mét trong c¸c trêng hîp  sau: a­ Bªn cho thuª kh«ng giao  ®óng h¹n tµi s¶n cho thuª  do lçi cña Bªn cho thuª; b­ Bªn cho thuª vi ph¹m hîp ®ång cho thuª;
 10. 10 20.3.   Hîp   ®ång   cho   thuª   ®îc   chÊm   døt   tríc   khi   kÕt  thóc thêi h¹n cho thuª trong trêng hîp: a­ Tµi s¶n cho thuª bÞ  mÊt, háng kh«ng thÓ  phôc håi  söa ch÷a. b­ C¸c bªn tho¶ thuËn vµ  chÊm døt ho¹t  ®éng cho thuª  tríc h¹n.  20.4.   Hîp   ®ång   cho   thuª   ®îc   chÊm   døt   tríc   khi   kÕt  thóc thêi h¹n cho thuª trong trêng hîp Bªn cho thuª chÊp  nhËn  ®Ó  Bªn thuª thanh to¸n toµn bé  tiÒn thuª tríc thêi  h¹n cho thuª ghi t¹i hîp  ®ång cho thuª vµ  ph¶i thùc hiÖn  viÖc bµn giao l¹i tµi s¶n thuª cho bªn cho thuª. §i Ò u   21.   Xö   lý   hîp   ®ång   cho   thuª   chÊm   døt   tríc  h¹n: 21.1.   Trong   trêng   hîp   Bªn   thuª   vi   ph¹m   ®iÓm   a,   b  kho¶n 20.1 §iÒu 20: a­ Bªn cho thuª cã  quyÒn thu håi tµi s¶n cho thuª vµ  yªu   cÇu   Bªn   thuª   ph¶i   thanh   to¸n   ngay   toµn   bé   sè   tiÒn  thuª cha tr¶ theo hîp ®ång cho thuª.  b­ Bªn cho thuª  ®îc xö  lý  tµi s¶n cho thuª b»ng viÖc  cho bªn kh¸c thuª hoÆc chuyÓn nhîng tµi s¶n cho thuª.  c­ Bªn thuª cã  nghÜa vô  tiÕp tôc hoµn tr¶ sè  nî  cßn  ph¶i   tr¶   theo   hîp   ®ång   cho   thuª   khi   Bªn   cho   thuª   cha  chuyÓn nhîng, hoÆc cho bªn kh¸c thuª  tµi s¶n cho thuª. 21.2. ViÖc xö  lý  hîp  ®ång cho thuª chÊm døt tríc h¹n  trong  trêng hîp Bªn thuª bÞ  ph¸ s¶n, gi¶i  thÓ   ®îc thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ.  CH¦¥NG IV §IÒU KHO¶N THI HµNH §i Ò u  22.  Tæ chøc thùc hiÖn 1. Tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh: C¨n   cø vµo Quy chÕ  nµy vµ  c¸c qui  ®Þnh cña v¨n b¶n ph¸p luËt   cã liªn quan, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ban hµnh c¸c v¨n  b¶n híng dÉn cô  thÓ  nghiÖp vô  cho thuª vËn hµnh phï  hîp  víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm vµ §iÒu lÖ cña m×nh. 2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  n ­ íc: a­   Vô   C¸c   Ng©n   hµng   vµ   tæ   chøc   tÝn   dông   phi   ng©n  hµng, Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè:
 11. 11 ­  TiÕp  nhËn  hå  s¬  xin  phÐp  thùc hiÖn  nghiÖp  vô   cho  thuª   vËn   hµnh   cña   c¸c   C«ng   ty   cho   thuª   tµi   chÝnh   theo  ®óng tr×nh tù  vµ  thñ  tôc  ®îc quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II môc 1  cña Quy chÕ nµy. ­ Phèi  hîp  víi c¸c  Vô  cã  liªn  quan  thuéc  Ng©n hµng  Nhµ  níc xem xÐt tr×nh Thèng  ®èc quyÕt  ®Þnh viÖc cho phÐp   C«ng ty cho thuª tµi chÝnh   ®îc thùc  hiÖn  nghiÖp  vô  cho  thuª vËn hµnh. b­ Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc:  ­ Phèi hîp vµ  cung cÊp cho Vô  C¸c Ng©n hµng vÒ  t×nh  h×nh   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   C«ng   ty   cho   thuª   tµi   chÝnh   ®Ó  tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc xem xÐt quyÕt  ®Þnh cho  phÐp C«ng ty cho thuª tµi chÝnh thùc hiÖn nghiÖp vô  cho  thuª vËn hµnh. ­ Tæ chøc thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nghiªp   vô  cho thuª vËn hµnh; Xö  lý  theo thÈm quyÒn vµ  kiÕn nghÞ  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc xö  lý  c¸c trêng hîp vi ph¹m  c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. c­ Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ:  Quy ®Þnh chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ ho¹t ®éng cho thuª  vËn   hµnh   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   thÈm   thÈm   quyÒn   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc.   d­ Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh: Híng dÉn h¹ch to¸n kÕ to¸n  nghiÖp vô  cho thuª vËn hµnh cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi  chÝnh. §i Ò u   23.   ViÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   Quy   chÕ   nµy   do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2