intTypePromotion=1

Quyết định 84/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
151
lượt xem
10
download

Quyết định 84/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 84/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tem và việc in, quản lý sử dụng tem rượu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 84/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è  84/2003/Q§­B T C   n g µy  18 th¸ng 6 n¨ m  2003 V Ò   viÖc ba n   µ n h  te m   h vµ  viÖc in, q u ¶ n  lý  ö  d ô n g  te m  rîu n h Ë p  k h È u   s bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  to¸nThèng    kÕ    kª ngµy  20/5/1998; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy  5/11/2002 cña ChÝnh  phñ  vÒ  nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ    níc cña Bé,  quan  c¬  ngang Bé;   C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  853/1997/CT­ sè  TTg  ngµy  11/10/1997  cña  Thñ íng  t vÒ  ®Êu  tranhchèng    bu«n    lËu trongt×nh    h×nh  míi; Thùc hiÖn  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  iC«ng  t¹  v¨n  sè  1862/VPCP­V.Ingµy    18/4/2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ        vÒ c¸c gi¶iph¸p  chèng  bu«n    gian lËn th lËu vµ      ¬ng  m¹i; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban  hµnh  mÉu   02  tem  îu nhËp  r   khÈu  “Quy  vµ  ®Þnh      in,ph¸t hµnh,qu¶n    dông    lý,sö  tem îunhËp  r   khÈu”.  §iÒu      i 2: Hai lo¹ tem  îu nhËp  r   khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu    tõ ngµy  cã  lùckÓ    15/7/2003 thay thÕ    mÉu  tem  îu nhËp  r   khÈu ban  hµnh theo  quyÕt ®Þnh  1066/1997/Q§­ sè  BTC  ngµy 26/12/1997 cña  tr Bé  ëng  Bé    TµichÝnh. §iÒu 3:  C¸c  chøc, c¸ nh©n  li   tæ      cã  ªnquan  ®Õn  viÖc      in,ph¸thµnh,  qu¶n    dông  lý,sö  tem  îu nhËp  r   khÈu nªu  i t¹ §iÒu  cã  1  tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q ui ® Þ n h  in, h¸t µ n h, q u ¶ n  lý, ö  d ô n g  te m    p  h  s rîu n h Ë p  k h È u Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  84/2003/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng6  18    n¨m   2003  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh Bé    §iÒu 1:  mÉu   02  tem  îu nhËp  r   khÈu      míi ®Ó d¸n vµo  îu nhËp  r   khÈu  bao  gåm: 1.Tem  îunhËp    r   khÈu    (d¸nvµo  iîucã  cån  30  lo¹ r   ®é   
  3. 3 kÌm theo quyÕt ®Þnh  30/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 13/4/2001  QuyÕt  vµ  ®Þnh  sè 544 TC/Q§/C§KT  ngµy 2/8/1997 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh chÕ    ®é thèng nhÊp ph¸thµnh  qu¶n        vµ  lýc¸c mÉu  biÓu chøng      tõ thu, ching©n    s¸ch Nhµ    níc. §iÒu 4: C¸c quy ®Þnh    vÒ ph¸thµnh, qu¶n        lýtem hµng nhËp khÈu  vÉn thùc hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh   839a  sè  TC/Q§/TCT ngµy  31/10/1997 vµ  QuyÕt ®Þnh  sè 1066/1997/Q§­ BTC  ngµy 16/12/1997, QuyÕt ®Þnh  sè  297/1998/Q§­BTC  ngµy 16/3/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc    ph¸t hµnh tem hµng nhËp  khÈu, c¸c quyÕt      ®Þnh  íc®©y       tr   tr¸víiquyÕt  i ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2