intTypePromotion=1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 254/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
81
lượt xem
3
download

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 254/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 254/1998/QĐ-TTg

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  th¬ n g   ¹i  m sè 03/1999/TT­B T M   n g µ y 15 th¸ng 01 n¨ m   1999 H íng d É n  thùc  Ö n   hi Q u y Õt ® Þ n h  cña  h ñ   T tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 254/1998/Q§­T T g  n g µy  30­12­1998 v Ò  ®i Ò u   µ n h  x u Êt n h Ë p   h È u   h k h µ n g  h o¸ n¨ m  1999 C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ vÒ   “ ®iÒu  hµnh xuÊt nhËp    khÈu hµng    ho¸ n¨m 1999” sè    254/1998/Q§­TTg ngµy  12­ 30­ 1998. Sau    khithèng  nhÊt víi KÕ       Bé  ho¹ch vµ    §Çu   Bé  tvµ  ngµnh  ªnquan; li   Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh   254/1998/Q§­ sè  TTg  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  sau: nh  I. a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  D +  Danh  môc  hµng    ho¸ cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu  (phô    lôc1) + Danh môc  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu theo giÊy phÐp cña Bé  Th¬ng    m¹i(phô    lôc2). II. Ò u h µ n h  x u Êt n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸  §i ViÖc ®iÒu hµnh xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng ho¸ n¨m 1999  thùc hiÖn    nh quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  254/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  12­ 30­ 1998  cña  Thñ  t   íng ChÝnh  phñ  cã  vµ  mét  ®iÓm   Th¬ng    sè  Bé  m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn  thÓ    cô  thªm  sau: nh  1.XuÊt    khÈu  g¹o: ViÖc xuÊt khÈu    g¹o thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh  250/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 24/12/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  Th«ng   vÒ   vµ  t ®iÒu hµnh xuÊt  khÈu g¹o vµ nhËp  khÈu ph©n  bãn n¨m  1999 sè 22/1998/TT­BTM  ngµy  30/12/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. 2. Hµng    dÖt may  xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng  quy  tr cã  ®Þnh  h¹n ng¹ch n¨m  1999 thùc hiÖn    theo  b¶n  1126/CP­ v¨n  sè  KTTH  ngµy 21/9/1998 cña ChÝnh  phñ  vµ  Th«ng  t li  tÞch sè  20/1998/TTLT/BTM­  BKH§T­BCN  ngµy    ªn 12/10/1998 cña  Th¬ng    KÕ     Bé  m¹i,Bé  ho¹ch vµ    §Çu   Bé  tvµ  C«ng  nghiÖp. 3.XuÊt    khÈu  cao  su: Sau    khi thèng nhÊt      víiBé N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn N«ng  th«n vµ  Tæng  c«ng    ty Cao  ViÖt Nam,  Th¬ng      v¨n  su    Bé  m¹i sÏ cã  b¶n  híng dÉn thùc  hiÖn.Trícm ¾t      vÉn thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh.
  2. 2 4. ViÖc  nhËp  khÈu  ph©n  bãn: Thùc  hiÖn  theo quyÕt ®Þnh  sè  250/1998/Q§­TTg cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ ngµy  24/12/1998  Th«ng   vµ  t sè  22/1998/TT­ BTM  ngµy 30/12/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. 5. NhËp    khÈu    linhkiÖn    ®Ó s¶n xuÊt l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y d¹ng  IKD: C¸c doanh nghiÖp trong níc cã      ®Çu    t s¶n xuÊt l¾p    2    r¸p xe  b¸nh  g¾n  m¸y d¹ng IKD  îcnhËp  ®   khÈu    linhkiÖn IKD  theo n¨ng    lùcs¶n xuÊt phï hîp víi         giÊy phÐp  îc cÊp  c¸c quy  ®   vµ    ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 04/1998/TT­BTM   ngµy  12/3/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. 6.Hµng      ho¸ nhËp  khÈu  theo qu¶n      lýchuyªn ngµnh:   Trong    khi chê  ChÝnh phñ phª duyÖt danh  môc  hµng  ho¸ xuÊt nhËp  khÈu  theo qu¶n    lýchuyªn ngµnh n¨m 1999, viÖc    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    c¸c lo¹ hµng      i ho¸ nµy  thêithùc hiÖn  n¨m  t¹m      nh  1998. 7. NhËp  khÈu ph«i thÐp: Doanh      nghiÖp  c¬  c¸n  cã  së  thÐp  îc C«ng  ®   nghiÖp    x¸c nhËn    ®ñ ®iÒu kiÖn  s¶n xuÊt,b¶o    ®¶m  chÊt l s¶n   îng  phÈm   îc ®   nhËp khÈu  ph«ithÐp    hoÆc   th¸cnhËp  uû    khÈu ph«ithÐp    theo nhu cÇu s¶n  xuÊt. 8.NhËp    khÈu îu: r ViÖc nhËp khÈu îuthùc hiÖn  r     th«ng qua mét  doanh  sè  nghiÖp  ®Çu   mèi  ®∙  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i cho phÐp  trong n¨m 1998 theo quy ®Þnh    tµiTh«ng    t 06/1998/TT­BTM   ngµy  26/3/1998. 9.XuÊt    nhËp  khÈu  æi  ® hµng: Bé Th¬ng   m¹isau    khithèng nhÊt víi KÕ      Bé  ho¹ch vµ   §Çu ,Ng©n   t  hµng  Nhµ     Tæng   níc vµ  côc H¶i quan    sÏ ban hµnh  Quy  chÕ  khuyÕn  khÝch    c¸c doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu    hµng  ho¸ s¶n xuÊt chñ    yÕu    tõ nguån  nguyªn liÖu  trong níc th«ng      qua hîp ®ång ®æi  hµng  trong ®ã     bao  gåm   mét  m Æt   c¶  sè  hµng nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn. 10. §èi víic¸c m Æt           hµng  Nhµ    níc b¶o  ®¶m  c©n ®èi ngo¹itÖ    cho  nhu  cÇu  nhËp  khÈu    nh:x¨ng  dÇu, ph©n    bãn,s¾t    thÐp chØ  îcphÐp  i ®   t¸ xuÊt khi       nícngoµib¶o      ®¶m   thanh      to¸nl¹ b»ng  i ngo¹itÖ    chuyÓn    tù do  ®æi  ® îcBé  vµ    Th¬ng    m¹ichÊp  thuËn.C¸c  i   lo¹ ph©n    bãn,s¾t    thÐp  s¶n xuÊtë    ViÖtNam   îc   ®   xuÊtkhÈu    theo nhu    cÇu. 11. §èi víic¸c m Æt           hµng nhËp  khÈu  thuéc danh  môc  hµng ho¸  nªu  i t¹  phô    Th«ng   nµy  lôc 2  t nÕu     ihµng    lµ lo¹  mµ trong  n¨m 1998  kh«ng  ph¶i lµ     hµng  t¹m ngõng  nhËp  khÈu  hoÆc   kh«ng  ph¶i lµ hµng  giÊy      cã  phÐp  nhËp  khÈu cña  Th¬ng    Bé  m¹i;Doanh  nghiÖp  ký    ®∙  hîp ®ång  nhËp khÈu  ícngµy  tr   15/1/1999  îclµm      ®   thñ tôc nhËp khÈu  i   t¹  H¶i quan  theo quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  nhng hµng  cöa  vÒ  khÈu ViÖtNam     chËm  nhÊt tr     ícngµy  31/3/1999. 12. Ngoµi c¸c quy        ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  sè  254/1998/Q§­TTg  ngµy 30/12/1998  híng  vµ  dÉn  thÓ  i cô  t¹ Th«ng   t nµy viÖc  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng ho¸ thùc hiÖn theo nhu cÇu  quy  vµ  ®Þnh  cña  n¨m 1998.
  3. 3 III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h ­ ViÖc    xuÊt nhËp    khÈu hµng    ho¸ cña    c¸cdoanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    tn­ ícngoµi® îcthùc hiÖn          theo v¨n b¶n      híng dÉn    riªng. ­  Th¬ng      Bé  m¹i ®Ò nghÞ  c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuèc   ChÝnh phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan Trung ¬ng cña    c¸c ®oµn  thÓ th«ng  b¸o    néi dung  Th«ng   t nµy cho    c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn  qu¶n    lýcña  m×nh  biÕt vµ    thùc hiÖn, ®ång        thêi ph¶n ¶nh cho  Th¬ng    Bé  m¹i nh÷ng  vÊn    ®Ò ph¸tsinh    trong qu¸  tr×nh thùc   hiÖn    ®Ó kÞp    thêi®iÒu chØnh   phïhîp. Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ®Õn   ký  31  th¸ng3    n¨m  2000. Phô  lôc  1 sè  H µ n g   o¸ c Ê m  xu Êt kh È u, c Ê m  n h Ë p  kh È u h (KÌm  theo Th«ng   03/1999/TT­   tsè  BTM   ngµy  1­ 15­ 1999 cña  Th¬ng  Bé  m¹i) I. µ n g  c Ê m  x u Êt k h È u:  H 1.Vò    khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ,  trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù; 2.§å    cæ; 3.C¸c        lo¹ ma tuý; i 4.Ho¸    chÊt®éc;   5. Gç     trßn,gç    bãc    rõng      xÎ,gç  tõ gç  tù nhiªn trong        níc;cñi,than    tõ gç  hoÆc       cñi;c¸c s¶n phÈm   s¶n  b¸n  phÈm  lµm    rõng    tõ gç  tù nhiªntrong nícquy        ®Þnh  cÊm   xuÊt khÈu  iQuyÕt    t¹  ®Þnh   65/1998/Q§­ sè  TTg, ngµy 24/3/1998  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 6.C¸c      lo¹ ®éng    i vËthoang  ®éng    vµ  vËt,thùc vËtquý      hiÕm     tùnhiªn. II. µ n g  c Ê m  n h Ë p  k h È u:  H 1. Vò    khÝ, ®¹n        dîc,vËt liÖu næ         (trõvËt liÖu næ     c«ng  nghiÖp theo quy  ®Þnh riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ)trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n        kü    sù. 2.C¸c        lo¹ ma tuý; i 3.Ho¸    chÊt®éc;   4.C¸c          lo¹ v¨n ho¸ phÈm     i ®åi truþ,ph¶n    ®éng;
  4. 4 5. Ph¸o    i     c¸c lo¹ (trõph¸o hiÖu    i c¸c lo¹ cho  toµn  an  hµng    nhu  h¶ivµ  cÇu  kh¸c theo    quy ®Þnh  riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ).§å    ch¬itrÎ   ¶nh      cã  em h­ ëng xÊu  ®Õn     gi¸odôc  nh©n c¸ch,®Õn       toµn      trËttù,an  x∙héi. 6.Thuèc      l¸®iÕu    (trõhµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 7. Hµng    tiªudïng  qua  dông      ®∙  sö  (trõtµis¶n    di chuyÓn  bao gåm  c¶  hµng    ho¸ phôc  nhu  vô  cÇu  cña      c¸c c¸ nh©n  thuéc th©n  phËn ngo¹igiao    cña  c¸cníc,c¸ctæ        chøc  quèc  vµ  tÕ  hµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 8. ¤t« cã          tay l¸ nghÞch  i (kÓ  d¹ng      d¹ng  chuyÓn  æi    c¶  th¸orêivµ  ®∙  ® tay l¸tr       íckhinhËp  i vµo  ViÖtNam).   Riªng ®èi      víic¸c ph¬ng tiÖn    tù hµnh  chuyªn dïng  tay l¸ nghÞch      cã     i ho¹t ®éng  ph¹m    ë  vihÑp, nh:xe      cÇn  cÈu, m¸y    ®µo  kªnh r∙nh,xe    chë    quÐt  r¸c,xe  ® êng, xe      thic«ng  Æt   êng, xe  m ®   chë  kh¸ch ë    s©n  bay,xe    n©ng  hµng trong  kho,c¶ng.. ® îcphÐp      .   nhËp  do  Th¬ng      vµ  Bé  m¹igi¶i quyÕt khicã      nhu  cÇu. 9. Phô    qua  dông    tïng®∙  sö  cña    i   haib¸nh  ba  c¸c lo¹  «t«,xe    vµ  b¸nh  g¾n   m¸y,kÓ  khung    c¶  gÇm   g¾n  cã  ®éng  «t« c¸clo¹ ®∙  c¬      i qua  dông.   sö  10.S¶n    phÈm       chøa  vËtliÖu cã  ami¨ng thuéc nhãm       amphibole. 11.§éng  ®èt    c¬  trong®∙    qua  dông,cã  sö    c«ng  suÊtdíi CV.    30  Phô  lôc  2 sè  H µ n g  h o¸ n h Ë p   h È u   k theo giÊy p h Ð p  c ña B é  T h ¬ n g   ¹i m (KÌm  theo Th«ng   03/1999/TT­   tsè  BTM  ngµy  15/1/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i) H µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  c ã giÊy p h Ð p: 1.X¨ng    dÇu; 2.Xe  b¸nh,3    2    b¸nh  g¾n  m¸y  linhkiÖn  vµ    l¾p    r¸p®ång  bé; 3.Qu¹t®iÖn      d©n  dông; 4.G¹ch    t   èp,l¸ CeramÝc  GranÝt;   vµ  5.Hµng      tiªudïng b»ng    sµnh  (kÓ  sø  sinh), sø  c¶  vÖ   thuû tinhvµ      gèm; 6.Bao  b»ng    b×  nhùa  thµnh  phÈm; 7.Khung  2    xe  b¸nh,3    b¸nh  g¾n  m¸y      c¸clo¹ kh«ng  i ®ång  bé; 8.Xót láng NaOH;       9.Xe    ®¹p; 10.DÇu     thùc vËttinhchÕ;       11.ChÊt        ho¸ dÎo DOP; 12.Clinker;   13.Xim¨ng    ®en; 14.§êng      tinhluyÖn,® êng    th«;
  5. 5 15.¤t«:   ­¤t« du      lÞch tõ15      chç  ngåitrëxuèng     ­¤t« kh¸ch tõ50          chç  ngåitrëxuèng     ­¤t« võa      chë  ngêivõa    chë  hµng ­¤t« cøu  ¬ng  qua  dông     th ®∙  sö  ­¤t« t¶i   tÊn.       5  díi 16.Mét  chñng  i   sè  lo¹ thÐp    theo quy    c¸ch sau:   ­ThÐp    x©y  trßntr¬nϕ  ÷  dùng      6  40mm ­ThÐp    x©y  dùng      ϕ  ÷  trßngai(®èt,v»n,g©n, xo¾n)  10  40mm       ­ThÐp    gãc  ®Òu     lÖch    ÷  (V),gãc  (L)20  100mm ­C¸c      lo¹ thÐp  i h×nh            C (U),I,H díi120mm ­C¸c      lo¹ èng  i thÐp  hµn:®en, m¹    ϕ14  115mm   kÏm  ÷  ­èng    gang  cÇu  ­ ThÐp    kÏm ph¼ng, dµy    l¸m¹      0,25    ­ 0,55mm, chiÒu    dµi®Õn   3.500mm,  thÐp    kÏm  l¸m¹  d¹ng  mói,thÐp    mµu    l¸m¹  d¹ng mói. ­ C¸c  i   lo¹  d©y  thÐp  êng:®en  m,  th   mÒ ®en  cøng,d©y  kÏm, d©y    m¹    thÐp  gaivµ íi   l  B40. 17.GiÊy      c¸cloai: ­GiÊy      inb¸o; ­ GiÊy    viÕt,giÊy inth«ng  êng  a          th (ch gia c«ng    Æt)  ®Þnh îng tõ bÒ m cã  l     50g/m2   ­80g/m2; ­ C¸c  i   lo¹ b×a, carton ph¼ng      (lµm bao b×)  ®é   cã  chÞu bôc    tõ 3kgf/cm2  trëxuèng  ®é    vµ  chÞu  nÐn    tõ14kgftrëxuèng.     18. Kinh    tr¾ng  1,5mm   7mm     tõ  ­  : 300.000  2 (sè  m kÝnh nµy  X©y  Bé  dùng chØ  ®¹o Tæng  c«ng    tythuû    gèm   tinhvµ  x©y dùng nhËp khÈu    ®Ó c©n  ®èi ®ñ    cho  nhu cÇu    tiªudïng vµ    cung  cÊp  cho    së  c¸cc¬  s¶n  xuÊtg¬ng,kÝnh      ph¶n quang  trong nícvíi   hîp lý)       c¶    . gi¸ Ghi chó: C¸c    doanh nghiÖp chØ  îc phÐp  hîp ®ång  ®   ký    nhËp khÈu c¸c  m Æt   hµng  t¹ phô    trªnkhi®∙  îcBé  nªu   i lôc2      ®   Th¬ng    m¹icÊp  giÊy phÐp    nhËp  khÈu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2