intTypePromotion=1

Quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Chia sẻ: Ssaczcz Czczxc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
95
lượt xem
2
download

Quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2011, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ð c l p - T do - H nh phúc T NG C C LÂM NGHI P S : 1530 /TCLN-PTR Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2011 V/v Góp ý d th o Quy t ñ nh c a Th tư ng Chính ph v chính sách qu n lý và s d ng r ng thu c D án tr ng m i 5 tri u ha r ng Kính g i: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Th c hi n K ho ch xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t năm 2011, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao T ng c c Lâm nghi p tr n khai xây d ng d th o Quy t ñ nh c a Th tư ng Chính ph v chính sách qu n lý và s d ng r ng thu c D án tr ng m i 5 tri u ha r ng. T ng c c Lâm nghi p ñã xây d ng d th o Quy t ñ nh c a Th tư ng Chính ph v chính sách qu n lý và s d ng r ng thu c D án tr ng m i 5 tri u ha r ng. ð n i dung c a Quy t ñ nh phù h p v i yêu c u th c ti n trong qu n lý, s d ng r ng c a D án, T ng c c ñ ngh S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh tham gia ý ki n vào các n i dung trong b n d th o Quy t ñ nh g i kèm Công văn này (ho c có th truy c p trên Website c a T ng c c Lâm nghi p http://www.tongcuclamnghiep.gov.vn). Văn b n góp ý ñ ngh g i v V Phát tri n r ng, T ng c c Lâm nghi p, B Nông nghi p và PTNT theo ñ a ch : s 2 Ng c Hà, Ba ðình, Hà N i trư c ngày 20/11/2011 ñ t ng h p, ch nh s a b sung báo cáo B trình Th tư ng Chính ph ban hành./. KT. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; PHÓ T NG C C TRƯ NG - Lưu VT, PTR. (ñã ký) Nguy n Bá Ngãi
 2. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S : /2011/Qð-TTg Hà N i, ngày tháng năm 2011 D th o QUY T ð NH V chính sách qu n lý và s d ng r ng thu c D án tr ng m i 5 tri u ha r ng theo Quy t ñ nh s 661/Qð-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh quy t s 08/1997/NQ-QH10 ngày 5/12/1997 c a Qu c h i v D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Căn c Ngh quy t s 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th 10 v ñi u ch nh ch tiêu, nhi m v D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Căn c Ngh quy t s /2011/QH13 ngày tháng năm 2011 c a Qu c h i khóa 13 v vi c th c hi n Ngh quy t 08/1997/NQ-QH10 và Ngh quy t s 73/2006/QH11 v D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Căn c Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý r ng; Căn c Quy t ñ nh s 661/Qð-TTg ngày 29 tháng 07 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Căn c Quy t ñ nh s 100/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Quy t ñ nh s 661/Qð-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t ñ nh s 164/2008/Qð-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a ñ i, b sung ði u 1 Quy t ñ nh s 100/2007/Qð-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t ñ nh s 147/2007/Qð-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai ño n 2007-2015; Xét ñ ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn,
 3. QUY T ð NH: Chương I QUY ð NH CHUNG ði u 1. Ph m vi ñi u ch nh Quy t ñ nh này quy ñ nh v chính sách qu n lý và s d ng r ng ñư c h tr ñ u tư t Ngân sách nhà nư c theo Quy t ñ nh s 661/Qð-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng và các văn b n quy ph m pháp lu t b sung, ch nh s a Quy t ñ nh này (sau ñây g i chung là D án 661). ði u 2. ð i tư ng áp d ng ð i tư ng áp d ng g m các cơ quan nhà nư c; các t ch c, h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn trong nư c, ngư i Vi t Nam ñ nh cư nư c ngoài, t ch c và cá nhân nư c ngoài ñã tham gia vào D án 661 và nay ti p t c qu n lý và s d ng r ng D án 661. ði u 3. Gi i thích thu t ng Trong Quy t ñ nh này, các t ng dư i ñây ñư c hi u như sau: 1. R ng D án 661 là di n tích r ng t nhiên ñư c Ngân sách Nhà nư c h tr v n ñ b o v , khoanh nuôi xúc ti n tái sinh và di n tích r ng tr ng ñư c Ngân sách Nhà nư c ñ u tư hay h tr v n ñ tr ng r ng, chăm sóc r ng thông qua D án 661. Di n tích r ng (ñ c d ng, phòng h , s n xu t) ñã ñư c ñ u tư hay h tr v n t Ngân sách nhà nư c giai ño n 1993-1998 theo Quy t ñ nh s 327-CT ngày 15/9/1992 c a Ch t ch H i ñ ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v m t s ch trương, chính sách s d ng ñ t tr ng, ñ i núi tr c, r ng, bãi b i ven bi n và m t nư c (sau ñây g i chung là Chương trình 327) cũng th c hi n như r ng D án 661. 2. R ng ñư c ñ u tư trong d án 661 là r ng ñư c Ngân sách nhà nư c ñ u tư toàn b chi phí v t tư, nhân công,... ñ th c hi n hoàn thành công trình theo ñ nh m c kinh t k thu t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c y ban nhân dân t nh; Di n tích r ng ñư c h tr ñ u tư là là r ng ñư c Ngân sách nhà nư c h tr m t ph n chi phí ñ th c hi n công trình, ph n còn l i do ch r ng t ñ u tư ñ hoàn thành. 3. Ch r ng là t ch c, h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn ñư c quy ñ nh t i Lu t B o v và Phát tri n r ng năm 2004. 4. Ch d án là các Ban qu n lý d án cơ s là t ch c ñư c cơ quan, ñơn v có th c hi n D án 661 thành l p ñ tri n khai th c hi n d án theo d án ñư c duy t, bao g m: Ban qu n lý d án cơ s ñ ng th i là ch r ng (Ban qu n 1
 4. lý r ng ñ c d ng, Ban qu n lý r ng phòng h , Công ty lâm nghi p...) và Ban qu n lý d án cơ s không ph i là ch r ng (UBND huy n, h t ki m lâm và các Ban qu n lý d án là Ban qu n lý r ng ñ c d ng, Ban qu n lý r ng phòng h , Công ty lâm nghi p,... nhưng ñ u tư ra ngoài ph m vi ñ t, r ng c a h qu n lý). 5.. Cây phù tr ñ i v i r ng ñ c d ng và r ng phòng h : là cây m c nhanh, có kh năng c i t o ñ t ñư c tr ng v i cây tr ng chính r ng ñ c d ng, phòng h trong m t th i gian nh t ñ nh nh m thúc ñ y cây tr ng chính sinh trư ng, phát tri n t t hơn. ði u 4. Nguyên t c qu n lý và s d ng r ng D án 661 1. Các khu r ng ñ c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t ph i có ch qu n lý c th ; n u r ng chưa giao, cho thuê thì ph i th c hi n vi c giao, cho thuê cho các ch r ng, trong ñó ưu tiên các ñ i tư ng ñã tham gia vào vi c tr ng r ng, b o v r ng và khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng trong quá trình tri n khai D án 661. 2. Vi c qu n lý r ng ph i theo ñúng m c ñích s d ng chính c a t ng lo i r ng, phù h p v i m c tiêu c a d án, quy ho ch, k ho ch b o v và phát tri n r ng. 3. Gi m d n bao c p c a nhà nư c thông qua huy ñ ng ngu n l c c a xã h i vào vi c b o v và phát tri n r ng và tăng quy n khai khác, hư ng l i t r ng cho các ch r ng. 4. Các ch r ng khi ti n hành khai thác, s d ng r ng D án 661 ph i b o ñ m tái t o r ng theo hư ng n ñ nh, b n v ng, phát huy tác d ng phòng h và b o v môi trư ng. 5. T o ñi u ki n ñ ch r ng ñư c khai thác, s d ng, tiêu th s n ph m t r ng D án 661 ñư c thu n l i. 6. ð m b o hài hoà l i ích gi a Nhà nư c và ch r ng, gi a ch r ng và ngư i dân ñã nh n khoán b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng và tr ng m i r ng; gi a Nhà nư c và các ñ i tư ng khác ñã b v n ñ u tư tr ng r ng, chăm sóc r ng ho c b o v r ng D án 661. Chương II T CH C GIAO, CHO THUÊ R NG ðƯ C ð U TƯ HO C H TR ð U TƯ T D ÁN 661 ði u 5. Rà soát, xác ñ nh ch r ng và di n tích r ng D án 661 1. ð i v i Ban qu n lý d án cơ s ñ ng th i là ch r ng 2
 5. a) Ti n hành rà soát, xác ñ nh di n tích r ng D án 661 thu c quy n qu n lý c a mình g m: - Di n tích r ng tr ng trên ñ t ñư c Nhà nư c giao, cho thuê ñ s d ng n ñ nh, lâu dài vào m c ñích lâm nghi p, ñã ñư c h tr ñ u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c thông qua D án 661. - Di n tích r ng t nhiên ñư c Nhà nư c giao ñ s d ng n ñ nh, lâu dài vào m c ñích lâm nghi p, ñã ñư c ñ u tư ho c h tr ñ u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c thông qua D án 661 ñ b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng. - Di n tích r ng 661 mà ch r ng ñã nh n chuy n như ng h p pháp t các t ch c, h gia ñình, cá nhân. b) Ti n hành rà soát, xác ñ nh di n tích r ng D án 661 không thu c quy n qu n lý c a ch r ng kiêm Ban qu n lý D án 661. Ban qu n lý D án 661 ti n hành rà soát, xác ñ nh k t qu th c hi n d án v i nh ng ñ i tư ng ñ t và r ng c a các t ch c, các h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn hay r ng do y ban nhân dân c p xã ñang qu n lý tr c ti p; t ng h p, báo cáo phương án giao r ng v i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p; làm th t c bàn giao h sơ, gi y t có liên quan ñ n D án 661 cho các ñ i tư ng nói trên và lưu l i h sơ ñ chuy n cho c p có th m quy n ñ qu n lý. H gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn, trong trư ng h p này sau khi ñư c giao s là ch r ng D án 661. 2. ð i v i Ban qu n lý d án cơ s không ph i là ch r ng. a) Trư ng h p Ban qu n lý d án cơ s th c hi n d án v i nh ng ñ i tư ng ñ t và r ng c a các t ch c, h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn Ti n hành t ng h p, báo cáo c p có th m quy n phương án giao r ng, làm th t c bàn giao h sơ, gi y t có liên quan ñ n D án 661 cho h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn nói trên và sau khi ñư c giao h s là ch r ng D án 661. b) Trư ng h p Ban qu n lý d án cơ s th c hi n d án v i nh ng ñ i tư ng ñ t và r ng ñang do y ban nhân dân các c p qu n lý tr c ti p Ban qu n lý d án cơ s ph i h p v i y ban nhân dân các c p có liên quan ti n hành làm th t c giao l i r ng ho c cho thuê r ng tùy theo t ng lo i r ng (ñ c d ng, phòng h , s n xu t) cho các t ch c qu n lý r ng (Ban qu n lý r ng ñ c d ng, Ban qu n lý r ng phòng h , công ty lâm nghi p…) ho c các h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn trên cơ s ñ án giao r ng c a U ban nhân dân c p t nh và phương án giao r ng c th c a U ban nhân dân c p huy n và xã; ưu tiên giao cho c ng ñ ng dân cư thôn, h gia ñình, cá nhân ñang sinh s ng t i ñ a phương, các h gia ñình ñã có các h p ñ ng nh n khoán (tr ng và b o v r ng) trên di n tích r ng ñó. T ch c, h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng 3
 6. dân cư thôn ñư c giao r ng, ñư c thuê r ng (trong trưòng h p này) s là ch r ng D án 661. 3. ð i v i r ng D án 661 do các t ch c ñã tr ng nay ñã gi i th , nhưng chưa chuy n như ng h p pháp quy n s d ng ñ t và r ng ñó, thì giao l i cho U ban nhân dân c p xã tr c ti p qu n lý và ti n hành làm th t c giao r ng cho các h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành. ði u 6. Qu n lý, b o v r ng ñ c d ng 1. R ng ñ c d ng ñư c qu n lý theo Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý r ng và Ngh ñ nh s 117/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 c a Chính ph v t ch c qu n lý h th ng r ng ñ c d ng. 2. Ch r ng là Ban qu n lý r ng ñ c d ng. a) T ch c th c hi n vi c b o v r ng b ng l c lư ng chuyên trách c a mình. Ch th c hi n khoán b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng nh ng nơi không ñ l c lư ng chuyên trách tính theo m c 500 ha/1biên ch ki m lâm (Quy t ñ nh 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ). M t s trư ng h p ñ c bi t, khu r ng ñ c d ng có di n tích không l n nhưng s dân s ng trong r ng nhi u, có nguy cơ xâm h i cao, có th xem xét khoán b o v r ng. Ưu tiên khoán cho c ng ñ ng dân cư thôn, các h thu c di n ñ nh canh, ñ nh cư, các h nghèo, h g n r ng và h ñã nh n khoán trư c ñây ñ b o v , khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng. Nhà nư c b trí ngân sách b o v r ng hàng năm cho khoán b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng ñ c d ng v i m c bình quân là 300.000 ñ ng/ha/năm. M c khoán và th i gian khoán c th t ng nơi do y ban nhân dân c p t nh, căn c tình hình th c t quy t ñ nh (tr nh ng ñ a phương có quy ñ nh khác c a Th tư ng Chính ph ). b) Ban qu n lý r ng ñ c d ng liên doanh, liên k t trong vi c b o v r ng v i các h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn, t ng bư c th c hi n thí ñi m cơ ch ñ ng qu n lý r ng trên cơ s cùng chia s trách nhi m qu n lý b o v r ng và cùng hư ng l i ích t r ng t s ñóng góp c a các bên. 3. Ch r ng là c ng ñ ng dân cư thôn và các t ch c khác. T ch c th c hi n vi c b o v r ng b ng l c lư ng chuyên trách c a mình và trong nh ng trư ng h p c n thi t có th ñư c Nhà nư c c p kinh phí ñ th c hi n nhi m v b o v , khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng (theo d án ñư c c p có th m quy n phê duy t). ði u 7. Qu n lý, b o v r ng phòng h 1. R ng phòng h ñư c qu n lý theo Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch 4
 7. qu n lý r ng và các qui ñ nh hi n hành c a Chính ph . 2. ð i v i ch r ng là Ban qu n lý r ng phòng h . a) Ban qu n lý r ng phòng h t t ch c th c hi n vi c b o v r ng phòng h . Nhà nư c ch c p kinh phí ñ Ban qu n lý r ng t ch c khoán b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng cho h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn ñ i v i nh ng khu r ng phòng h khu v c có nhi u khó khăn trong vi c b o v , có nguy cơ x y ra m t r ng cao và chưa có các ngu n l i thư ng xuyên t r ng phòng h này (ñ c bi t khu v c thu c ñ i tư ng quy ñ nh t i Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng ñ i v i 61 huy n nghèo). Khu v c biên gi i xa dân, r ng có nguy cơ b xâm h i cao, Ban qu n lý r ng có th khoán b o v r ng cho các ñơn v B ñ i Biên phòng, Công an. Nhà nư c b trí ngân sách hàng năm cho khoán b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng v i m c bình quân 200.000 ñ ng/ha/năm. M c khoán và th i gian khoán c th t ng nơi do y ban nhân dân c p t nh, căn c tình hình th c t quy t ñ nh (tr nh ng ñ a phương có quy ñ nh khác c a Th tư ng Chính ph ). ð i v i khu r ng phòng h ñã có ngu n l i thu nh p thư ng xuyên theo quy ñ nh, n u c n và n u có nhu c u c a nhân dân ñ a phương thì các Ban qu n lý r ng phòng h có th khoán b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng n ñ nh lâu dài cho các h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn mà không có ti n khoán b o v r ng hàng năm c a nhà nư c. 3. ð i v i ch r ng là t ch c khác T ch c th c hi n vi c b o v r ng b ng l c lư ng chuyên trách c a mình và n u c n có th ñư c Nhà nư c c p kinh phí ñ th c hi n nhi m v b o v , khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng theo d án ñư c c p có th m quy n phê duy t. 4. ð i v i ch r ng là h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn. a) H gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn ñư c giao di n tích r ng phòng h và ñã nh n ti n b o v r ng t D án 661 nhưng chưa có ngu n hư ng l i t r ng và t i nh ng vùng r t khó khăn, nh y c m v b o v r ng, U ban nhân dân c p t nh quy t ñ nh ti p t c h tr b o v r ng m t ph n t kinh phí khoán b o v r ng c a t nh ñã ñư c Trung ương giao. b) H gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn ñư c giao di n tích r ng phòng h , ñã có ngu n hư ng l i t r ng theo quy ñ nh, t t ch c công tác b o v r ng và ñư c hư ng l i t r ng theo quy ñinh c a pháp lu t hi n hành. Vi c khai thác t n d ng trong r ng phòng h ñư c th c hi n theo qui ñ nh c a B Nông nghi p và Phát ri n nông thôn. 5
 8. ði u 8. Qu n lý, b o v r ng s n xu t 1. Các ch r ng là t ch c ph i t t ch c l c lư ng b o v r ng và th c hi n m t s nhi m v sau: a) ð i v i r ng s n xu t là r ng t nhiên - Ti n hành xây d ng phương án qu n lý r ng b n v ng; th c hi n các bi n pháp lâm sinh c n thi t nh m nâng cao ch t lư ng ñ i v i r ng có tr lư ng g giàu và trung bình. - ð y m nh vi c khôi ph c và phát tri n r ng thông qua các bi n pháp lâm sinh nuôi dư ng và làm gi u r ng b ng các lo i cây ña tác d ng và lâm s n ngoài g ñ i v i các khu r ng nghèo có kh năng ph c h i. - Ti n hành c i t o tr ng thay th b ng nh ng loài cây có giá tr cao ho c cây l y g có năng su t cao cung c p nguyên li u cho công nghi p ch bi n ñ i v i các khu r ng nghèo ki t không có kh năng ph c h i. b) ð i v i r ng s n xu t là r ng tr ng Ngoài vi c khai thác và tr ng l i r ng, khuy n khích vi c ñ u tư chăm sóc và chuy n hóa r ng tr ng g nh thành r ng tr ng cung c p g l n cho ch bi n ñ m c dân d ng, hàng m ngh xu t kh u và các nhu c u ch bi n khác. 2. Các ch r ng là h gia ñình, cá nhân hay các t ch c khác t t ch c, qu n lý b o v và s d ng r ng theo các qui ñ nh hi n hành c a Chính ph , c a B Nông nghi p và Phát ri n nông thôn. Chương III QUY N L I VÀ NGHĨA V C A CH R NG D ÁN 661 ði u 9. Quy n l i và nghĩa v c a ch r ng qu n lý r ng ñ c d ng 1. Quy n l i ðư c s d ng h p lý ngu n tài nguyên thiên nhiên và các ho t ñ ng khác trong r ng ñ c d ng theo Quy ch qu n lý r ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ; Ngh ñ nh s 117/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 c a Chính ph v t ch c và qu n lý h th ng r ng ñ c d ng và các chính sách hi n hành khác. 2. Nghĩa v - Th c hi n vi c qu n lý, b o v , chăm sóc, nuôi dư ng r ng hi n có theo ñúng tiêu chí r ng ñ c d ng và Quy ch qu n lý r ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 6
 9. ði u 10. Quy n l i và nghĩa v c a h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn nh n khoán b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng ñ c d ng Quy n l i và nghĩa v c a h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn nh n khoán b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng ñ c d ng ñư c th c hi n theo quy ñ nh t i h p ñ ng giao khoán ñã ký k t gi a Bên giao khoán (Ban qu n lý r ng ñ c d ng) và Bên nh n khoán trên cơ s quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý r ng; Ngh ñ nh s 117/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 c a Chính ph v t ch c và qu n lý h th ng r ng ñ c d ng, các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan ñ n chính sách giao khoán r ng. ði u 11. Quy n l i và nghĩa v c a ch r ng qu n lý r ng phòng h 1. Trư ng h p ch r ng nh n v n ñ u tư h tr c a D án 661 ñ tr ng r ng a) Quy n l i - ðư c khai thác r ng tr ng và th c hi n các ho t ñ ng khác theo quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý r ng. - Khi r ng khép tán ñư c phép khai thác cây phù tr nhưng ph i ñ m b o m t ñ cây tr ng chính còn l i t 300- 500 cây trên 1 ha (tùy theo loài cây tr ng), n u không ñ thì ph i có k ho ch tr ng b sung cây tr ng chính ngay sau khi khai thác cây phù tr ñ ñ m b o m t ñ cây tr ng chính theo quy ñ nh. Ch r ng ñư c hư ng 100% s n ph m khai thác t cây phù tr . - ðư c hư ng toàn b s n ph m khai thác khi r ng ñ t tiêu chu n v phòng h theo quy ch qu n lý r ng (ñ i v i nh ng di n tích r ng phòng h có thành ph n chính là cây tr ng phòng h chính). - ðư c hư ng l i theo Ngh ñ nh s 99/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 c a Chính ph v chính sách chi tr d ch v môi trư ng r ng và các chính sách hi n hành khác. b) Nghĩa v - Ch r ng ph i có trách nhi m t ch c chăm sóc, b o v r ng và th c hi n các bi n pháp lâm sinh theo quy ch qu n lý r ng. ð i v i di n tích r ng m i có cây phù tr , chưa có hay có r t ít cây tr ng chính, ch r ng ph i có k ho ch tr ng l i hay tr ng b sung cây tr ng phòng h chính. - ð i v i ch r ng là h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn, khi khai thác ph i n p cho ngân sách xã s ti n tương ñương v i 80 kg thóc/ha ñ xây d ng Qu phát tri n r ng c a xã và Qu phát tri n r ng thôn, b n, trong ñó 7
 10. trích n p cho m i qu là 50%. Sau khi khai thác r ng, trong vòng 12 tháng, ch r ng ph i t t ch c tr ng l i r ng theo quy ñ nh. 2. Trư ng h p ch r ng nh n v n ñ u tư h tr c a D án 661 ñ b o v r ng, khoanh nuôi tái sinh r ng t nhiên a) Quy n l i - ðư c khai thác r ng t nhiên và th c hi n các ho t ñ ng khác theo quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý r ng. - ðư c hư ng toàn b s n ph m khai thác khi r ng ñ t tiêu chu n v phòng h theo quy ch qu n lý r ng. - ðư c hư ng l i theo Ngh ñ nh s 99/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 c a Chính ph v chính sách chi tr d ch v môi trư ng r ng và các chính sách hi n hành khác. b) Nghĩa v - Ch r ng ph i có trách nhi m t ch c b o v , khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng và th c hi n các bi n pháp lâm sinh theo quy ch qu n lý r ng. - ð i v i ch r ng là h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn, khi khai thác ph i n p cho ngân sách xã s ti n tương ñương v i 80 thóc/1ha, ñ xây d ng Qu phát tri n r ng c a xã và Qu phát tri n r ng thôn, b n, trong ñó trích n p cho m i qu là 50%. Sau khi khai thác r ng, trong vòng 12 tháng, ch r ng ph i t t ch c tr ng l i r ng theo quy ñ nh. ði u 12. Quy n l i và nghĩa v c a h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn nh n khoán b o v , khoanh nuôi xúc ti n tái sinh và tr ng r ng phòng h 1. Trư ng h p h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn nh n khoán tr ng, chăm sóc r ng, b o v r ng n ñ nh lâu dài (chuy n h p ñ ng khoán t nh n khoán v i Ban qu lý D án 661 v nh n khoán v i Ban qu n lý r ng c a nhà nư c) a) Quy n l i - Trư ng h p h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn nh n khoán tr ng, chăm sóc r ng ñ n khi r ng khép tán: ðư c phép th c hi n các ho t ñ ng trong r ng phòng h theo quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý r ng và hư ng d n c a Bên giao khoán. ðư c phép khai thác cây phù tr nhưng ph i ñ m b o m t ñ cây tr ng chính còn l i t 300- 500 cây trên 1 ha (tùy theo loài cây tr ng), n u không ñ thì ph i có k ho ch tr ng b sung cây tr ng chính ngay sau khi khai thác cây phù tr ñ ñ m b o m t ñ cây tr ng chính theo quy ñ nh. Bên nh n khoán ñư c 8
 11. hư ng 85% s n ph m khai thác t cây phù tr , Bên giao khoán ñư c hư ng 15% s n ph m khai thác t cây phù tr . ðư c hư ng l i theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 99/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 c a Chính ph v chính sách chi tr d ch v môi trư ng r ng và các chính sách hi n hành có liên quan. - Trư ng h p h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn nh n khoán tr ng, chăm sóc r ng, b o v r ng n ñ nh lâu dài: Ngoài vi c ñư c hư ng các quy n như quy ñ nh t i ði m a kho n 1 ði u này, Bên nh n khoán ñư c khai thác r ng khi r ng phòng h ñ t tiêu chu n theo quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý r ng. b) Nghĩa v - Trư ng h p h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn nh n khoán tr ng, chăm sóc r ng ñ n khi r ng khép tán: Bên nh n khoán ph i có trách nhi m t ch c b o v r ng và th c hi n các bi n pháp lâm sinh theo hư ng d n c a Bên giao khoán. Bên nh n khoán ph i giao n p s s n ph m khai thác t cây phù tr cho Bên giao khoán theo quy ñ nh. - Trư ng h p h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn nh n khoán tr ng, chăm sóc r ng, b o v r ng n ñ nh lâu dài: Ngoài vi c th c hi n nghĩa v như quy ñ nh t i ði m b kho n 1 ði u này, khi khai thác r ng (khi r ng ñ t tiêu chu n v phòng h ), Bên nh n khoán ph i n p cho Bên giao khoán s ti n tương ñương v i 80 thóc/1ha, Sau khi khai thác r ng, trong vòng 12 tháng, Bên nh n khoán ph i t t ch c tr ng l i r ng theo quy ñ nh. 2. Trư ng h p h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn nh n khoán b o v r ng, khoanh nuôi tái sinh r ng t nhiên n ñ nh, lâu dài. a) Quy n l i - ðư c khai thác r ng t nhiên và th c hi n các ho t ñ ng khác theo quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý r ng. - ðư c hư ng toàn b s n ph m khai thác khi r ng ñ t tiêu chu n v phòng h theo quy ch qu n lý r ng. - ðư c hư ng l i theo Ngh ñ nh s 99/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 c a Chính ph v chính sách chi tr d ch v môi trư ng và các chính sách hi n hành khác. 9
 12. b) Nghĩa v - Bên nh n khoán ph i có trách nhi m t ch c b o v , khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng và th c hi n các bi n pháp lâm sinh theo hư ng d n c a Bên giao khoán; quy ch qu n lý r ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . ði u 13. Quy n l i và nghĩa v c a ch r ng qu n lý r ng s n xu t ñư c h tr v n t D án 661 1. Quy n l i và nghĩa v c a ch r ng qu n lý r ng s n xu t là r ng tr ng a) Quy n l i - Th c hi n theo Quy t ñ nh s 147/2007/Qð-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai ño n 2007-2015; Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý r ng; Ngh ñ nh s 99/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 c a Chính ph v chính sách chi tr d ch v môi trư ng r ng và các chính sách hi n hành khác có liên quan. b) Nghĩa v - Ch r ng ph i có trách nhi m t ch c b o v r ng và th c hi n các bi n pháp lâm sinh theo quy ch qu n lý r ng. - Th c hi n giao n p s n ph m khai thác g theo quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 147/2007/Qð-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai ño n 2007-2015. 2. Quy n l i và nghĩa v c a ch r ng qu n lý r ng s n xu t là r ng t nhiên a) Quy n l i - ðư c khai thác và th c hi n các ho t ñ ng trong r ng s n xu t theo Quy ch qu n lý r ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . - ðư c hư ng l i t r ng theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 99/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 c a Chính ph v chính sách chi tr d ch v môi trư ng r ng và các chính sách hi n hành khác có liên quan. b) Nghĩa v - Ch r ng ph i có trách nhi m t ch c b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh và th c hi n các bi n pháp lâm sinh theo quy ch qu n lý r ng. - Th c hi n nghĩa v tài chính liên quan ñ n r ng theo quy ñ nh c a pháp lu t. 10
 13. 3. Trư ng h p ch r ng là các t ch c nhà nư c (Bên giao khoán) giao khoán tr ng r ng, chăm sóc r ng, b o v r ng cho h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư thôn ho c các t ch c khác (Bên nh n khoán), quy n l i c a Bên nh n khoán ñư c th c hi n theo quy ñ nh t i h p ñ ng giao khoán ñã ñư c ký k t gi a hai bên phù h p v i quy ñ nh c a pháp lu t. ði u 14. Quy n l i và nghĩa v c a các bên giao và nh n r ng chuy n ñ i sau rà soát quy ho ch l i 3 lo i r ng Quy n l i và nghĩa v c a các bên giao và nh n r ng chuy n ñ i sau rà soát quy ho ch l i 3 lo i r ng theo Ch th s 38/2005/CT-TTg ngày 5 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo hư ng d n hi n hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chương V T CH C TH C HI N ði u 15. Trách nhi m c a các B , ngành liên quan 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a) Ph i h p v i các B : K ho ch và ð u tư, Tài chính t ng h p k ho ch hàng năm, 3 năm và 5 năm v h tr ñ u tư c a Nhà nư c theo quy ñ nh t i Quy t ñ nh này. b) Tuyên truy n, ph bi n n i dung chính sách quy ñ nh t i Quy t ñ nh này và các chính sách liên quan ñ n các ñ i tư ng. c) Ch ñ o, ki m tra, giám sát trong quá trình th c hi n Quy t ñ nh. 2. B K ho ch và ð u tư a) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cân ñ i ngu n v n hàng năm, 3 năm và 5 năm trình Th tư ng Chính ph quy t ñ nh. Hư ng d n quy trình l p và giao k ho ch cho các ñ a phương. b) Ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v ñ u tư; ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính và y ban nhân dân c p t nh ki m tra, giám sát vi c t ch c th c hi n Quy t ñ nh này. 3. B Tài chính a) Ch trì hư ng d n h th ng Kho b c Nhà nư c thanh quy t toán, thanh lý ñ i v i d án 661, vi c chuy n v n sau khi giao, cho thuê r ng D án 661 theo Quy t ñ nh này. b) Ph i h p v i B K ho ch và ð u tư và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong vi c t ng h p, xây d ng k ho ch, l p d toán ngân sách hàng năm, 3 năm và 5 năm ñ th c hi n Quy t ñ nh này. 11
 14. ði u 16. Trách nhi m c a U ban nhân dân c p t nh 1. T ch c xây d ng và phê duy t k ho ch tri n khai th c hi n Quy t ñ nh này t i ñ a phương; 2. y ban nhân dân c p t nh có r ng ch ñ o t ch c rà soát các di n tích r ng là ñ i tư ng c n khoán b o v , xác ñ nh ñ i tư ng nh n khoán, nhu c u kinh phí cho khoán b o v r ng c a ñ a phương. 3. Ch ñ o t ch c và th c hi n l ng ghép có hi u qu k ho ch qu n lý r ng D án 661 v i các chương trình, d án khác trên ñ a bàn. 4. Phân b v n h tr ñ u tư t ngân sách nhà nư c cho các t ch c, d án t i ñ a phương. 5. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n n i dung chính sách quy ñ nh t i Quy t ñ nh này và các chính sách liên quan ñ n các c p, các ngành, doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t , h gia ñình, cá nhân và c ng ñ ng dân cư thôn trên ñ a bàn t nh ñ bi t và th c hi n. 6. Thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy t ñ nh và ch ñ báo cáo ñ nh kỳ theo quy ñ nh. 7. Ch ñ o U ban nhân dân c p huy n th c hi n m t s công vi c sau: a) Xây d ng và phê duy t k ho ch qu n lý r ng D án 661 theo th m quy n. b) Ch ñ o t ch c và th c hi n l ng ghép có hi u qu k ho ch qu n lý r ng D án 661 v i các chương trình, d án khác trên ñ a bàn. c) Tuyên truy n, ph bi n n i dung c a Quy t ñ nh này cho các xã có r ng. d) Ch ñ o, t ch c th c hi n, ki m tra giám sát quá trình th c hi n Quy t ñ nh này t i ñ a phương. ði u 17. Hi u l c thi hành Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Nh ng quy ñ nh trư c ñây trái v i quy ñ nh t i Quy t ñ nh này ñ u b bãi b . ði u 18. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2