intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

Chia sẻ: Vi Nhã | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

15
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc ngưng hiệu lực quyết định số 39/2018/QĐ-UBNĐ ngày 02 tháng 11 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và viên chức được cử đi đào tạo sau đại học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 12/2019/QĐ­UBND Hà Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2018/QĐ­UBNĐ NGÀY 02 THÁNG 11  NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ  CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC  ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành Quyết định số 39/2018/QĐ­UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018  của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối  với cán bộ, công chức và viên chức được cử đi đào tạo sau đại học. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ  trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua mức chi ngân sách hỗ trợ đối với một số nhiệm vụ có  tính chất đặc thù theo đúng quy định của pháp luật. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2019. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân  dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này./.   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH ­ Cục KTVBQPPL­ Bộ Tư pháp; ­ Bộ Nội vụ; ­ TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Như Điều 3; ­ Lưu: VT, NC. Nguyễn Xuân Đông
  2.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2