intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Xem 1-20 trên 9095 kết quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính xã, kết quả thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và chỉ ra những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo.

  pdf5p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Tài liệu "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về chính quyền địa phương và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf80p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước; đồng thời trên cơ sở phân tích thực trạng và những bất cập trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở địa phương, nêu ra phương hướng, giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình.

  pdf112p badbuddy09 05-04-2022 7 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước; đồng thời trên cơ sở phân tích thực trạng và những bất cập trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở địa phương, nêu ra phương hướng, giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình.

  pdf112p badbuddy10 02-04-2022 2 1   Download

 • Bài viết phân tích, bình luận một số điểm trong nhận thức lí luận, quy định của pháp luật hiện hành về khái niệm và nguyên tắc, các hình thức phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương và uỷ quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; chỉ ra những điểm mới được sửa đổi, bổ sung có liên quan; nêu ý kiến nhận xét, gợi mở nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương và uỷ quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

  pdf15p viottohahn 28-03-2022 10 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích về trách nhiệm giải trình, về hình thức, vai trò và hiệu quả của trách nhiệm giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý trong quá trình xây dựng VBQPPL của chính quyền địa phương cấp tỉnh; chỉ ra các hạn chế tồn tại, xác định các nguyên nhân để từ đó kiến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành VBQPPL.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 11 2   Download

 • Quyết định số 5496/2021/QĐ-BYT ban hành phân công và quan hệ công tác của các Lãnh đạo Bộ Y tế. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương.

  doc9p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 661/2021/QĐ-BNV ban hành danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc26p hoalanvender 25-02-2022 7 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn là xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để đề ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở ở thành phố Hà Nội hiện nay.

  pdf93p badbuddy03 22-02-2022 9 2   Download

 • Quyết định số 1704/2021/QĐ-BTP ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  doc5p hoadaquy852 16-02-2022 5 0   Download

 • Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2021 ban hành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc37p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2022 ban hành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc35p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 ban hành về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 11 0   Download

 • Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2022 ban hành về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

  doc15p hoadaquy852 16-02-2022 3 0   Download

 • Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2022 ban hành về hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc9p hoadaquy852 16-02-2022 1 0   Download

 • Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2021 ban hành việc sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 7 0   Download

 • Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2022 ban hành về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc28p hoadaquy852 16-02-2022 11 0   Download

 • Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị.

  doc22p hoadaquy852 16-02-2022 5 1   Download

 • Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2021 ban hành về phê duyệt chủ trương Việt Nam ủng hộ Cam kết của các Nhà Lãnh đạo thế giới về Thiên nhiên nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh về Đa dạng sinh học trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ngày 30 tháng 9 năm 2020.

  doc1p hoadaquy852 16-02-2022 6 0   Download

 • Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc1p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật Tổ chức chính quyền địa phương
p_strCode=luattochucchinhquyendiaphuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2