intTypePromotion=1

Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành để sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 165/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- -------- Số: 125/2009/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 29 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 165/2008/QĐ- UBND NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; và được điều chỉnh, sửa đổi tại Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại; Căn cứ Thông tư số 93/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-QBLTD ngày 25 tháng 02 năm 2009 và ý kiến của Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQL ngày 08 tháng 4 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 165/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 1. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 như sau: “2. Có tổng giá trị tài sản để thế chấp tham gia dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 10%.”.
  2. 2. Sửa đổi khoản 1, Điều 6 như sau: “1. Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng tối đa bằng 100% số nợ gốc và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh.” 3. Sửa đổi Điều 8 như sau: “Điều 8. Phí bảo lãnh tín dụng, bao gồm: 1. Không thu phí thẩm định hồ sơ bảo lãnh tín dụng. 2. Phí bảo lãnh tín dụng tối đa bằng 0,5%/năm tính trên số tiền được bảo lãnh tín dụng. Thời hạn thu phí bảo lãnh tín dụng được ghi trong hợp đồng bảo lãnh theo thoả thuận giữa Quỹ bảo lãnh tín dụng và khách hàng, phù hợp với thời hạn bảo lãnh tín dụng.” Điều 2. Các quy định khác vẫn giữ nguyên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 165/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung, Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổng hợp ý kiến, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Xuân Hoà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản