Quyết định số 1521/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
4
download

Quyết định số 1521/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1521/QĐ-BTC về việc cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp cục và tương đương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1521/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1521/Q -BTC Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C C CÁN B THAM D L P B I DƯ NG CÁN B LÃNH O VÀ QUY HO CH LÃNH O C P C C VÀ TƯƠNG ƯƠNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 2981/Q -BTC ngày 15/9/2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c hành chính s nghi p; Xét ngh c a Th trư ng ơn v , V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. C 20 các b có tên trong danh sách ính kèm tham d l p B i dư ng các b lãnh o và quy ho ch c p lãnh o c p C c và tương ương t i Thành ph H Chí Minh. Th i gian: t ngày 22/6 – 01/7/2009. Khai gi ng 8h00’ ngày 22/6/2009. a i m: Nhà khách T78, 145 Lý Chính Th ng, Qu n 3, Thành ph H Chí Minh. i u 2. V trư ng V T ch c cán b , Giám c Trư ng B i dư ng cán b tài chính, Chánh văn phòng B Tài chính, Th trư ng ơn v và các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V T CH C CÁN Nơi nh n: B - Lãnh o B ( b/c) - TCT; PHÓ V TRƯ NG - TCHQ; - KBNN; - Trư ng BDCBTC; - Lưu: VT, TCCB. Hoàng c Long
  2. DANH SÁCH CÁN B THAM D L P B I DƯ NG CÁN B LÃNH O, QUY HO CH LÃNH O C P C C VÀ TƯƠNG ƯƠNG (Kèm theo quy t nh s /Q -BTC c a B trư ng B Tài chính ngày tháng năm 2009) Năm sinh ST Ghi H và tên Na Ch c v ơn v T N chú m Phó Chi Chi c c H i quan QL Nguy n Th Thu 196 1 c c hàng XNK ngoài KCN, H ng 9 trư ng Bình Dương 195 Phó C c 2 Ph m H ng c C c H i quan Tây Ninh 9 trư ng Nguy n Minh 196 Phó C c 3 C c H i quan Cà Mau Chi m 4 trư ng 195 4 àm Hòa Khánh Giám c KBNN B c Liêu 8 196 Trư ng 5 Nguy n Văn Thư KBNN B c Liêu 6 phòng Phó C c 6 Nguy n Văn Chi n C c H i quan ng Nai trư ng Chi c c Ki m tra sau 195 Chi c c 7 Tr n Nguyên Dũng thông quan, C c H i 8 trư ng quan TPHCM 195 8 Lâm H ng Cư ng Giám c KBNN An Giang 9 196 KBNN Duyên H i, Trà 9 Trương Hoàng Giám c 3 Vinh 195 Phó C c 10 Hoàng Thanh Tâm C c Thu Trà Vinh 7 trư ng 196 Trư ng C c Thu t nh Sóc 11 T Qu c Vi t 2 Phòng Trăng 196 Trư ng C c Thu t nh Kiên 12 Tr n Văn i n 6 phòng Giang 196 Trư ng 13 Châu Thanh S C c Thu Cà Mau 5 phòng 195 Trư ng 14 Huỳnh Văn Toàn KBNN Kiên Giang 9 phòng Chánh 195 C c H i quan ng 15 Lê Thành Tâm văn 5 Tháp phòng
  3. 196 Trư ng C c H i quan Bình 16 Nguy n Văn T u 8 phòng Dương Chi c c H i quan c a 196 Chi c c 17 Mai Văn Nghiêm khNu M c Bài, Tây 0 trư ng Ninh Nguy n Hoàng 195 Chi c c Chi c c H i quan Bưu 18 Nh t 8 trư ng i n, TP.HCM Nguy n Th H ng 196 Trư ng 19 KBNN TP.HCM Lê 3 phòng 196 Phó Giám 20 Hà Văn Út KBNN Bình Dương 9 c
Đồng bộ tài khoản