intTypePromotion=1

Quyết định số 16/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 16/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc đổi tên Công ty khai thác chế biến lâm sản Gia Nghĩa thành Công ty Gia Nghĩa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc ******** THÔN ****** Hà N i, ngày 22 tháng 02 năm 2000 S : 16/2000/QĐ-BNN-TCCB QUY T Đ NH V VI C Đ I TÊN CÔNG TY KHAI THÁC CH BI N LÂM S N GIA NGHĨA THÀNH CÔNG TY GIA NGHĨA B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 761 TCLĐ ngày 28/10/1995 c a B Lâm nghi p nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Công ty khai thác ch bi n lâm s n Gia Nghĩa thu c T ng công ty lâm nghi p Vi t nam; Xét đ ngh c a H i đ ng qu n tr T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam t i công văn s 11HĐQT/TCLĐ/CV ngày 13/01/2000; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1.- Nay đ i t ên Công ty khai thác ch bi n lâm s n Gia Nghĩa thành Công ty Gia nghĩa. Tên giao d ch : GIANGHIA PANY Tên vi t t t : GIANGHIA Co Đi u 2.- Các ngành ngh s n xu t kinh doanh c a Công ty: - Khai thác, v n chuy n, ch bi n và kinh doanh xu t nh p kh u lâm nông s n - Kinh doanh khách s n; d ch v v t t ư, máy móc,thiét b k t hu t; d ch v du l ch và đ i s ng. - San l p m t b ng, khai hoang trong nông lâm nghi p ; xây d ng kênh mương thu l i, đ p h nư c - Làm các lo i đư ng bán th m nh p nh a (đư ng b đ n c p III), càu c ng nh ; Xây d ng công trình dân d ng đ n nhóm C.
  2. Đi u 3.- Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 4.-Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B , T ng giám đ c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam và Giám đ c Công ty Gia Nghĩa ch u t rách nhi m thi hành quy t đ nh này ./. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI PVÀ PHÁT TRI N NÔNG Nơi nh n: - Như đi u 4 THÔN - Lưu VP, TCCB,PC TH TRƯ NG Nguy n T hi n Luân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản