intTypePromotion=1

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2010/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Cần Thơ, ngày 09 tháng 9 năm 2011 Số: 28/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2010/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung khoản 6 Điều 10 của “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, như sau: “Thông báo kết quả hồ sơ tuyển chọn, xét chọn: Trong vòng 70 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tuyển chọn, xét chọn bằng văn bản đến tổ chức và cá nhân đăng ký”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - VP Chính phủ (HN - TP. HCM); - Bộ Tư pháp (Cục KTVB); Bộ KH &CN; - TT. Thành ủ y;
  2. - TT.HĐND và TT.UBND thành phố; - UBMTTQVN. TP và các đoàn thể; Võ Thành Thống - Sở, ban ngành thành phố; - UBND các quận, huyện; - Website Chính phủ; - Báo Cần Thơ; - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT,D80 QD-sua09.2010(Tuyen chon,xet chon),VP2011
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2