intTypePromotion=1

Quyết định số 398/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
84
lượt xem
4
download

Quyết định số 398/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính- Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 398/QĐ-UBND

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 398/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 28 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH- VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010; Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010; Xét đề nghị của Sở Bưu chính- Viễn thông tại Tờ trình số 253/SBCVT-CV ngày 19 tháng 12 năm 2007 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 193/TTr-SKH-KT ngày 31 tháng 12 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính- Viễn thông (BCVT) và Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 với các nội dung như sau: I. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020
 2. A. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH 1. Quan điểm phát triển Phổ cập đa dịch vụ đến các bưu cục, đại lý, điểm bưu điện văn hóa xã; nâng cao chất lượng dịch vụ; kết hợp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại; đưa dịch vụ bưu chính đến gần với người dân hơn thông qua các điểm phục vụ tự động. Phát huy mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ bưu chính trong môi trường cạnh tranh lành mạnh. Phát triển dịch vụ bưu chính đi đôi với việc bảo đảm an ninh- quốc phòng, an toàn mạng lưới thông tin và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển một cách bền vững. 2. Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đến năm 2015 Đưa điểm cung cấp dịch vụ bưu chính đến tất cả các thôn hoặc cụm thôn, các khu công nghiệp, điểm du lịch, khu dân cư, khu chung cư; giảm bán kính phục vụ bình quân của 01 điểm cung cấp dịch vụ dưới 2,3km/1điểm; đảm bảo 100% số xã trong đất liền có thư, báo đến trong ngày. Đến hết năm 2015 hầu hết các thôn, cụm thôn có điểm phục vụ, cung cấp các dịch vụ thiết yếu về bưu chính viễn thông. Phát triển các dịch vụ bưu chính mới như: Dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ nhờ thu, phát cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, các dịch vụ đại lý cho viễn thông. Đến năm 2010 đưa dịch vụ tiết kiệm bưu điện, chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh xuống đến điểm bưu điện văn hóa xã. Sau năm 2012 tiến hành đưa dần các dịch vụ mới có tính ứng dụng tin học cao như dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ đại lý cho viễn thông xuống đến điểm bưu điện văn hóa xã và tiến tới năm 2015 điểm bưu điện văn hóa xã cung cấp hầu hết các dịch vụ bưu chính mà các bưu cục cung cấp. Phát triển các dịch vụ bưu chính điện tử (E-Post), datapost. Đến năm 2010 xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng bưu chính- viễn thông có công nghệ hiện đại ngang tầm với các tỉnh trong cả nước, hoạt động có hiệu quả, duy trì tốc độ tăng doanh thu hàng năm từ 18-25%. Cung cấp một số dịch vụ bưu chính công cộng.
 3. Đến năm 2010 đảm bảo cung cấp 100% các dịch vụ bưu chính cơ bản tại huyện đảo Cồn Cỏ và đến năm 2015 xây dựng mạng lưới, hành trình chuyển thư và đảm bảo thư báo đến trong ngày. 3. Quy hoạch phát triển Bưu chính đến 2015 - Quy hoạch mạng lưới đại lý bưu chính đến năm 201 5 ; Tên huyện, thị xã Phát triển đại lý Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Đông Thị xã Đông Hà Lễ, phường Đông Lương, phường Đông Giang, phường Đông Thanh. Thị xã Quảng Trị Trên các phường toàn thị xã Vĩnh Thái, Vĩnh Kim, Vĩnh Quang, Vĩnh Hiền, Vĩnh Hòa, Vĩnh Nam, Huyện Vĩnh Linh Vĩnh Tú, Vĩnh Long, Vĩnh Khê, Hồ Xá, Cửa Tùng,... Huyện Gio Linh Gio Việt, Thị trấn Gio Linh, Cửa Việt, Thị trấn Cam Lộ, Cam Hiếu, Cam Thủy, Cam Thanh, Cam Thành, Huyện Cam Lộ Cam Chính, Cam Nghĩa.. Huyện Triệu Phong Thị trấn Ái Tử, Triệu Độ, Triệu Phước, Triệu Đại, Triệu An Huyện Hải Lăng Hải Thượng, Hải Thiện, Hải Tân, Hải Phú, Hải Thọ.. Huyện Hướng Hóa Làng Vây Lao Bảo, Thị trấn Khe Sanh - Thực hiện chương trình tự động hóa mạng b ưu chính : Phát triển 13 điểm bưu cục tự động; 10 điểm phục vụ tự động: Giai đoạn đầu đặt thí điểm tại bưu cục trung tâm thị xã Đông Hà, Cửa khẩu Lao Bảo, một số khách sạn lớn. 4. Định hướng phát triển Bưu chính đến năm 2020 Hoàn thành việc phát triển mạng lưới và phát triển rộng khắp các dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, dịch vụ tài chính. Mở rộng lĩnh vực cung cấp dịch vụ theo hướng cung cấp ứng dụng rộng rãi mọi lĩnh vực và giải trí. Tiến tới các doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong địa bàn tỉnh. Xây dựng các điểm phục vụ đến các điểm dân cư vùng sâu, vùng xa. Ứng dụng công nghệ hiện đại triển khai tự động hóa trong khai thác, chấp nhận và tin học hóa các công đoạn b ưu chính. Phát triển kinh doanh từ các dịch vụ mới, dịch vụ lai ghép, dịch vụ tài chính dựa trên mạng Bưu chính điện tử.
 4. Tăng tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ mới. Doanh thu từ các dịch vụ truyền thống chiếm dưới 20% tổng doanh thu b ưu chính. Thị trường chuyển phát thư hoàn toàn mở cửa bình đẳng, thư thường dưới 20g là dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt N am và được hỗ trợ. B. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG 1. Quan điểm phát triển Phát triển đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội; là điều kiện phát triển cho các ngành kinh tế khác. Phát triển Viễn thông và Internet trong xu thế hội tụ với Công nghệ thông tin và truyền thông trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có hiệu quả kinh tế- xã hội cao. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng v iễn thông có công nghệ hiện đại, độ phủ rộng khắp với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao. Phát triển v iễn thông cần chú trọng đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin. Phổ cập các dịch vụ v iễn thông cơ bản và Internet, ưu tiên phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển kinh tế. Hình thành mạng lưới thông tin có dung lượng lớn, tốc độ cao, ứng dụng các phương thức truy nhập băng rộng ( C áp quang, vô tuyến băng rộng, thông tin vệ tinh- VINASAT) tới tận hộ tiêu dùng. Phát huy mọi nguồn nội lực để mở rộng, phát triển hạ tầng mạng v iễn thông. Tạo lập thị trường cạnh tranh, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường dịch vụ v iễn thông, i nternet. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư, phát triển hạ tầng v iễn thông, phổ cập dịch vụ, phát triển dịch vụ mang tính công ích. Vốn của các doanh nghiệp là nguồn vốn chủ yếu cho đầu tư phát triển, sử dụng hiệu quả quỹ dịch vụ v iễn thông công ích phục vụ cho việc phổ cập dịch vụ v iễn thông. 2. Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đến năm 2015 Xây dựng cơ sở hạ tầng b ưu chính - v iễn thông rộng khắp trên toàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc với dung lượng lớn, tốc độ cao, giá rẻ. Các trường học, bệnh viện kết nối và sử dụng có hiệu quả dịch vụ i nternet. Các S ở, B an, ngành cấp tỉnh và các cơ quan huyện, thị, xã, phường, thị trấn được kết nối Internet vào mạng diện rộng của tỉnh; Đảm bảo các dịch vụ trong môi trường Internet cho phép phát triển dịch vụ hành chính, thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng, tài chính, hải quan v.v. .. Quang hóa thay thế dần cáp đồng, phấn đấu giai đoạn 2010- 2015 toàn bộ 100% xã có cáp quang đến trung tâm, 100% xã có nút mạng. Từng bước ngầm hóa toàn bộ mạng cáp thị xã và khu vực trung tâm các huyện.
 5. Đến năm 2015 toàn bộ thuê bao Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là thuê bao băng thông rộng. Đến năm 2010 Quảng Trị phấn đấu các chỉ tiêu v iễn thông đạt mức khá của cả nước, mật độ điện thoại toàn tỉnh phấn đấu ở mức 45 máy/100 dân trong đó mật độ điện thoại cố định là 18 máy/100 dân và điện thoại di động là 27 máy/100 dân; Đến năm 2015 mật độ thuê bao toàn tỉnh đạt trên 50 máy/100 dân trong đó thuê bao cố định đạt 20 máy/100 dân, thuê bao di động đạt trên 30 máy/100 dân. Tốc độ phát triển thuê bao Internet đến năm 2010 đạt 8%/năm, đến năm 2015 đạt 26,7%/năm. Sau năm 2015 nhu cầu về sử dụng Internet của người dân đều được đáp ứng 95%. Mở rộng phổ cập dịch vụ điện thoại và i nternet dưới hình thức trợ giá. Kể từ năm 200 8 chú trọng phổ cập dịch vụ truy nhập i nternet theo các chương trình hỗ trợ sản xuất nông lâm ngư nghiệp, phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao dân trí. 3. Quy hoạch phát triển mạng lưới viễn thông đến năm 2015 Mạng chuyển mạch: Nâng cấp dung lượng các tổng đài, đảm bảo tổng dung lượng lắp đặt đến cuối năm 2010 là 125.000lines, hiệu suất sử dụng đạt 80%. Giai đoạn 2010 - 2015 thay thế các tổng đài cũ bằng các tổng đài mới để đến năm 2015 tổng dung lượng lắp đặt đạt 180.000lines, hiệu suất sử dụng đạt 80%. Mạng truyền dẫn: X ây dựng mới các tuyến cáp quang, thực hiện cáp quang hoá toàn tỉnh, phát triển cáp quang đến tất cả các trạm Viễn thông, trạm truy nhập; tăng dung lượng lên 20Gb vào năm 2015 để dùng cho các dịch vụ băng rộng. (Trong đó: Giai đoạn 2007- 2010: C áp quang hóa các tuyến đường trục trên toàn tỉnh, ngầm hóa các tuyến cáp quang khu vực thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị và các khu công nghiệp, đô thị mới. Giai đoạn 2011- 2015 cáp quang hóa đến tận khu vực thuê bao) . Mạng di động: Đến năm 2010 phủ sóng toàn tỉnh, các huyện triển khai các trạm BTS ( T ăng thêm 180 trạm BTS), tăng chất lượng phủ sóng tại các thị xã, trung tâm huyện, các điểm du lịch, khu công nghiệp. Giai đoạn 2011 - 2015 tăng thêm các trạm phát sóng, tăng thêm 210 trạm BTS và mở rộng dung lượng các trạm BTS, tăng mạnh số máy thu phát tại các trạm đã lắp đặt để nâng cao chất lượng phục vụ mạng. Mạng Internet: Giai đoạn 200 8 - 2010: Mở rộng thêm các trạm DSLAM 64 port tại các khu vực thị trấn Gio Linh, thị trấn Cam Lộ, thị trấn Khe Sanh, thị trấn Lao Bảo, thị trấn Hải Lăng. Lắp mới 6 trạm DSLAM với tổng dung lượng 1216 port ADSL và 352 port SHDSL tại các khu vực Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Ái Tử, Hải Lăng.
 6. Lắp mới thêm các trạm DSLAM với tổng dung lượng 30.000 port ADSL và 6672 port SHDSL tại khu vực thị xã Đông Hà, Đông Thanh, Cồn Cỏ, Bắc Cửa Việt, Gio Sơn, Vĩnh Lâm, Rú Lịnh, Vĩnh Tân, Vĩnh Tú, Chợ Kênh, t hị xã Quảng Trị, Bồ Bản. Giai đoạn 2010- 2015: Mở rộng thêm các trạm DSLAM 164 port tại các khu vực Đông Thanh, t hị trấn Krông Klang, Chợ Do, Rào Quán, Quán Ngang, Trung Giang, Vĩnh Chấp, Mỏ Đá, Cam Thủy với tổng dung lượng 40.000 port. Lắp mới trạm DSLAM tại đảo Cồn Cỏ, đảm bảo đến năm 2015 tất cả các thuê bao i nternet băng hẹp dial-up chuyển đổi sang thuê bao i nternet băng rộng ADSL. 4. Định hướng phát triển Viễn thông đến năm 2020 Phát triển dịch vụ theo hướng cung cấp ứng dụng mọi lĩnh vực: Chính phủ điện tử, đào tạo, y tế, thương mại, nông nghiệp… Phát triển mạng truy nhập quang trong toàn tỉnh theo mô hình mạng NGN đa dịch vụ. Khách hàng được cung cấp dịch vụ băng rộng và truy nhập đa giao thức. Thay thế các tuyến cáp đồng bằng cáp quang đến tận cấp xã để nâng cao chất lượng dịch vụ v iễn thông nông thôn, tiến tới ngang bằng chất lượng và đa dạng dịch vụ như thành thị. Ưu tiên xây dựng mạng truy nhập quang. Duy trì và mở rộng cung cấp các dịch vụ công ích: Thông tin cứu hỏa, thông tin cứu nạn, cấp cứu y tế, thông tin khẩn cấp an ninh trật tự xã hội, thông tin hỗ trợ cấp cứu y tế tại chỗ, thông tin phòng chống thiên tai, tư vấn sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp...Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư hạ tầng, tham gia thị trường dịch vụ viễn thông . C. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Quan điểm phát triển CNTT là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Ứng dụng và phát triển CNTT là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển k inh tế- xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Ứng dụng CNTT phải gắn với quá trình đổi mới và bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của t ỉnh; đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin, dữ liệu. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng CNTT phải đi trước một bước, đảm bảo công nghệ hiện đại, tạo cơ sở cho việc phát triển và ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho CNTT là yếu tố có ý nghĩa quyết định trong việc ứng dụng và phát triển CNTT, nhằm đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện các mục tiêu k inh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh. Các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò chủ đạo trong phát triển CNTT của tỉnh.
 7. 2. Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng C ông nghệ thông tin hiện đại để đến năm 2015 công nghiệp CNTT trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, có tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 20- 25%. Xây dựng cơ sở để hình thành công nghiệp phần mềm, từng bước đáp ứng nhu cầu phần mềm trong tỉnh và đủ năng lực gia công xuất khẩu. Ứng dụng rộng rãi C ông nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm để phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Phấn đấu tin học hóa các hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Phấn đấu 90% số thuê bao i nternet là băng rộng, i nternet băng thông rộng (ADSL) tới 100% huyện và các cơ quan từ cấp huyện trở lên; 100% S ở, B an, ngành, huyện, thị xã có mạng LAN, kết nối mạng WAN và mạng Internet tốc độ cao và có hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành; 100% các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT, bệnh viện và các trường THCS ở đô thị có mạng LAN và được kết nối i nternet băng rộng; 100% các trường THCS ở các xã đồng bằng, 30- 35% các xã miền núi được kết nối i nternet, các cơ sở y tế đều có mạng LAN và được kết nối i nternet; 100% phường, xã, thị trấn được kết nối mạng WAN. Xây dựng và khai thác ứng dụng có hiệu quả trên 18 hệ thống cơ sở dữ liệu trọng điểm. 100% các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh ứng dụng C ông nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất; 50 - 60% đơn vị cơ quan nhà nước triển khai ứng dụng đồng bộ các phần mềm dùng chung; 25- 30% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong giao dịch và đến năm 2015 là trên 40%. Xây dựng tỉnh Quảng Trị thành tỉnh điện tử. Cổng điện tử của tỉnh kết nối với tất cả các cơ quan đơn vị trong tỉnh, đảm bảo cung cấp 20 dịch vụ công. 3. Quy hoạch phát triển CNTT 3.1. Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, gồm: Phát triển mạng diện rộng trên địa bàn tỉnh: - Mạng LAN của các cơ quan Đảng và c hính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã: X ây dựng đồng bộ hệ thống mạng LAN có tốc độ cao 100MBps. Sau năm 2015 đổi mới, nâng cấp hệ thống mạng, sử dụng mạng công nghệ không dây và khả năng kết nối với đầu cuối thông minh ; - Mạng thông tin chuyên dụng của tỉnh, gồm các giao dịch: G2G: Trao đổi thông tin giữa các cơ quan Đảng, n hà nước, đoàn thể; G2B: Trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý n hà nước với các Doanh nghiệp; G2C: Trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý n hà nước với nhân dân: Xây dựng mạng cáp quang kết nối trực tiếp tất cả các cơ quan cấp tỉnh, thị xã. Tất cả các cơ quan đơn vị cấp huyện, thị trấn, xã, phường kết nối vào mạng chuyên dụng bằng các công nghệ khác nhau (ISDN, xDSL, Dial-up) với mô hình VPN
 8. ( G iai đoạn đến 2010), sau năm 2010 các đơn vị cấp huyện được kết nối trực tiếp bằng cáp quang ; - Trung tâm tích hợp dữ liệu cùng hệ thống CSDL: N âng cấp T rung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (Đặt tại Văn phòng UBND tỉnh) hiện có. Đến năm 2010 xây dựng và khai thác ứng dụng có hiệu quả 11 hệ thống cơ sở dữ liệu trọng điểm (CSDL GIS cơ sở; CSDL Nông nghiệp và PTNT; CSDL GIS chuyên ngành tài nguyên; CSDL GIS chuyên ngành đất đai và nhà ở; CSDL GIS chuyên ngành quy hoạch xây dựng; CSDL GIS chuyên ngành du lịch; CSDL về thông tin kinh tế xã hội; CSDL doanh nghiệp và các tổ chức SXKD; CSDL hệ thống đơn, thư khiếu nại tố cáo và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; CSDL dân cư; CSDL lao động và chính sách xã hội). Đến năm 2015 xây dựng và khai thác ứng dụng có hiệu quả trên 18 hệ thống CSDL trọng điểm. Xây dựng và cung cấp 6 dịch vụ công (DV công khai sinh, khai tử, quản lý nhân khẩu và đăng ký cấp CMND; DV công đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh qua mạng; DV công đăng ký và cấp giấy phép xây dựng qua mạng; DV công tra cứu thông tin lao động và chính sách xã hội; DV công tra cứu thông tin Kinh tế xã hội; DV công khai báo thuế qua mạng) đến năm 2010 và đến năm 2015 đảm bảo cung cấp 20 dịch vụ công. Các dịch vụ công được tích hợp trên cổng điện tử. Xây dựng và phát triển Cổng điện tử của tỉnh: T heo công nghệ Portal. Giai đoạn đầu để cung cấp thông tin của chính quyền đến mọi người dân, mọi doanh nghiệp; sau đó tiến đến các bước: Giao tiếp và g iao dịch để có thể từng bước cung cấp các dịch vụ công. 3.2. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT Đến năm 2010, 100% cơ quan đơn vị từ cấp huyện, thị xã trở lên có đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT. Trong đó: Đối với các cơ quan đơn vị cấp tỉnh cần có ít nhất 01 c ao đẳng hoặc đại học và 01- 02 trung cấp hoặc kỹ thuật viên CNTT. Đối với cơ quan cấp huyện, thị xã cần có ít nhất 02 cao đẳng hoặc đại học và 02 trung cấp hoặc kỹ thuật viên CNTT. Đến năm 2010: 100% cơ quan đơn vị từ cấp tỉnh, huyện, thị xã có cán bộ lãnh đạo CNTT (CIO), đặc biệt là các S ở, Ban, ngành. Ưu tiên công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông ở bậc trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Đa dạng hóa các loại hình đào tạo CNTT; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích và thu hút các tổ chức, cá nhân trong tỉnh đầu tư phát triển các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT- TT. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực CNTT. 3.3. Quy hoạch phát triển công nghiệp CNTT
 9. + Công nghiệp phần cứng : Thu hút vào các cụm công nghiệp, khu công nghiệp các nhà máy chế tạo, lắp ráp phần cứng điện tử, CNTT. Mở rộng hợp tác và đầu tư với các công ty trong và ngoài nước để định hình các cơ sở sản xuất, trước hết đáp ứng nhu cầu trong nước sau đó là cho xuất khẩu; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về phần cứng để hướng tới hội nhập. + Công nghiệp phần mềm : Phân hiệu Đại học Huế, trường Cao đẳng sư phạm và Trung tâm CNTT và Viễn thông là hạt nhân phát triển, là nơi đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho phát triển công nghiệp CNTT. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu phần mềm tiềm năng như Mỹ, Nhật, Hàn Q uốc để hoạch định định hướng và kế hoạch phát triển gia công phần mềm. Đầu tư phát triển Trung tâm CNTT và Viễn thông thuộc Sở Bư u chính- Viễn thông thành t rung tâm sản xuất, gia công phần mềm của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015 có được 10- 15 doanh nghiệp CNTT của tỉnh đủ năng lực cung cấp các dịch vụ phần mềm CNTT cho các yêu cầu của tỉnh. + Công nghiệp nội dung và dịch vụ : Đến năm 2015: C ó các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) trên địa bàn tỉnh ( K hông còn là các chi nhánh đại diện của các doanh nghiệp ngoại tỉnh đặt tại Quảng Trị), tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ và kích thích công nghiệp nội dung phát triển. 3.4. Quy hoạch ứng dụng CNTT + Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước : Quy hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước theo hướng phát triển nền hành chính điện tử trong chính quyền điện tử. Giai đoạn 2007- 2010 ưu tiên triển khai ứng dụng đồng bộ các chương trình sau: - Chương trình quản lý cán bộ, đảng viên ; - Chương trình quản lý công văn và hồ sơ công việc ; - Chương trình quản lý văn bản quy phạm pháp luật ; - Chương trình quản lý công chức ;
 10. - Chương trình quản lý viên chức sự nghiệp ; - Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành, tác nghiệp và thư điện tử ; - Hệ thống thông tin k inh tế- xã hội ; - Các hệ thống cơ sở dữ liệu trọng điểm. Giai đoạn sau năm 2011 đến 2015: X ây dựng thành công cơ quan đơn vị điện tử và cơ bản hình thành chính quyền điện tử; tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống CSDL của tất cả các cơ quan Đảng và quản lý n hà nước, đảm bảo thực hiện được 20 dịch vụ công qua mạng. + Ứng dụng CNTT trong các Sở, Ban, n gành: Xây dựng hệ thống các CSDL của các Sở, Ban, n gành chuẩn bị cho nền hành chính điện tử. Xây dựng và cung cấp hệ thống dịch vụ công đáp ứng nhu cầu trao đổi, giao tiếp, khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp. Từng bước tin học hóa các quy trình, nghiệp vụ hành chính. + Ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ: Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác CNTT trong hệ thống các doanh nghiệp. Đến năm 2015 chú trọng 5 nhóm nội dung ứng dụng sau: - Nâng cao kỹ năng ứng dụng khai thác CNTT trong khối doanh nghiệp ; - Đầu tư cơ sở vật chất cho ứng dụng CNTT ; - Ứng dụng trong quản lý và tác nghiệp ; - Ứng dụng trong quảng bá thương hiệu, sản phẩm và xúc tiến thương mại ; - Ứng dụng trong điều khiển, đo lường, quản lý chất lượng. + Ứng dụng CNTT trong phát triển cộng đồng: Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác CNTT trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội, chú trọng 3 nhóm nội dung sau: - Ứng dụng và khai thác CNTT phục vụ công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, phát triển văn hóa, xã hội ; - Ứng dụng CNTT trong giáo dục ( T rong quản lý giáo dục, hỗ trợ công tác giảng dạy, phát triển mạng thông tin giáo dục, phát triển đào tạo từ xã,...). Đến năm 2015 hoàn thiện chương trình giảng dạy tin học cho các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục
 11. thường xuyên, dạy nghề; xây dựng hệ thống CSDL, các phần mềm hỗ trợ cho việc giảng dạy, học tập ; - Ứng dụng CNTT trong y tế: T ập trung vào các nội dung: Q uản lý, nghiệp vụ chuyên khoa, phát triển hệ thống thông tin y tế trực tuyến. 4. Định hướng phát triển CNTT tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 4.1. Thực hiện Chính quyền điện tử Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện diện rộng hệ thống chính quyền điện tử ở cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn theo mô hình Gartner: Thông tin, giao tiếp, tương tác, giao dịch và biến đổi. 4.2. Thực hiện công dân điện tử Phấn đấu 100% các xã phường có điểm truy cập i nternet băng thông rộng, 45% hộ có kết nối i nternet tại nhà, trên 80% thanh niên toàn tỉnh sử dụng máy tính và các tiện ích của i nternet; n gười dân có thể thực hiện các dịch vụ công điện tử như đăng ký kinh doanh, khai thuế, nộp hồ sơ nhà đất, đăng ký các phương tiện như ô tô, tàu thuyền.. . qua việc truy cập trang thông tin của các cơ quan quản lý. 4.3. Thực hiện doanh nghiệp điện tử Phấn đấu 100% các doanh nghiệp lớn ứng dụng các phần mềm quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) với đầy đủ các chức năng: Quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý hàng hóa và bán hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng, quản lý dây chuyền cung cấp nguyên liệu và ứng dụng các phần mềm tự động hóa dây chuyền sản xuất và phần mềm nhúng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Trên 80% các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kết nối internet, thư điện tử và khoảng 70% các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm để quản lý hoạt động của doanh nghiệp. 4.4. Phát triển thương mại điện tử Cổng thương mại điện tử của tỉnh thu hút 70% các doanh nghiệp tham gia; Tiến hành thường xuyên các giao dịch thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); giữa các doanh nghiệp với khách hàng (B2C) và giữa các doanh nghiệp với nhà nước. 4.5. Thực hiện trường học điện tử Phấn đấu môn Tin học sẽ dần trở thành môn học chính khóa từ cấp trung học cơ sở; công việc giảng dạy có trợ giúp của CNTT chiếm 50% các tiết học. Các trường học xây dựng các hệ thống thông tin để quản lý học sinh, hệ thống mạng giáo dục giúp học sinh học tập, ôn tập. Hệ thống đào tạo từ xa qua mạng được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.
 12. 4.6. Thực hiện bệnh viện điện tử Phấn đấu 100% các bệnh viện cấp tỉnh, tuyến huyện và các Trung tâm Y tế xây dựng được kết nối internet. Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện thống nhất trên địa bàn tỉnh, quản lý bệnh nhân, hồ sơ bệnh án điện tử được thực hiện. Mạng y tế được triển khai với những công nghệ mới để có thể hội chẩn và khám chữa bệnh từ xa. 4.7. Các dịch vụ CNTT khác Từ năm 2020 sẽ hình thành thêm một số sàn giao dịch cho một số các lĩnh vực: Thị trường lao động, thị trường thiết bị và dịch vụ khoa học kỹ thuật. 4.8. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng CNTT Mở rộng tuyến cáp quang kết nối tới phường, xã, thị trấn. 100% xã, phường, thị trấn có mạng LAN. Trung tâm giao dịch CNTT- TT trở thành một trung tâm mạnh, đủ sức phục vụ các nhu cầu cung cấp các dịch vụ internet, phát triển các ứng dụng, quản trị các hệ thống VPN. Triển khai thành công các dịch vụ cơ bản của Chính phủ điện tử tại tỉnh; các dịch vụ điện tử G2B, G2C, G2G, B2B, B2C. Mạng không dây phát triển mạnh (Nhất là ở những nơi địa hình phức tạp) đưa các ứng dụng Chính phủ điện tử và thương mại điện tử vào cuộc sống. 4.9. Định hướng phát triển nguồn nhân lực CNTT: Theo hướng hội nhập và đạt trình độ quốc tế. 4.10. Định hướng phát triển công nghiệp CNTT Công nghiệp CNTT- TT trở thành công nghiệp quan trọng; phát triển công nghiệp phần mềm, chú trọng công nghiệp nội dung phục vụ cho tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội trong nước và xuất khẩu; Đẩy mạnh phát triển phần mềm ứng dụng trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và trong các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh. Hoàn thiện các chính sách thu hút và đãi ngộ đúng mức đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cán bộ về CNTT nhằm thu hút các nhà khoa học đầu ngành về CNTT về tỉnh làm việc và cộng tác. II. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ Thời gian TT Tên chương trình, dự án Địa điểm thực hiện A. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH 1 Dự án phát triển mạng lưới điểm Bưu điện văn hóa xã 2007-2010 139 xã trong
 13. Thời gian TT Tên chương trình, dự án Địa điểm thực hiện toàn tỉnh Dự án phát triển hệ thống thư viện tại các điểm Bưu 112 xã trong 2 2007-2010 điện văn hóa xã toàn tỉnh 3 Dự án đầu tư phương tiện vận chuyển 2007-2008 B. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG I PHỔ CẬP VÙNG VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH Tại các huyện 1 Dự án phổ cập dịch vụ điện thoại 2007-2010 miền núi 2 Dự án phổ cập dịch vụ internet Toàn tỉnh 2007-2010 II DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG TRUYỀN DẪN 1 Xây dựng các tuyến cáp quang Toàn tỉnh 2007-2010 Tuyến cáp quang nối các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh với 2 Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thuê đường truyền xuống Toàn tỉnh 2007-2015 UBND huyện, Huyện ủy III PHÁT TRIỂN VÀ NGẦM HÓA MẠNG NGOẠI VI Trung tâm huyện, thị xã, 1 Xây dựng mới và ngầm hóa mạng ngoại vi 2007-2015 thị trấn, KCN, Khu đô thị mới 2 Phát triển mạng ngoại vi và ngầm hóa tại các huyện Toàn tỉnh 2011-2020 IV PHÁT TRIỂN MẠNG NGN Toàn tỉnh 2007-2020 V DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG DI ĐỘNG Toàn tỉnh 2007-2020 C. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2007- 2015 1 Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT - Nâng cấp và xây dựng hệ thống mạng LAN, kết nối internet cho các cơ quan đơn vị; - Xây dựng mạng chuyên dụng của tỉnh kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, các Sở, Ban, ngành, các khu kinh tế của tỉnh; - Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu; - Đầu tư xây dựng Trung tâm CNTT- VT thuộc Sở Bưu chính- Viễn thông; - Xây dựng và phát triển Cổng điện tử của tỉnh theo Công nghệ Portal (QuangTriPortal), xây dựng sàn giao dịch TMĐT. 2 Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và chính quyền
 14. Thời gian TT Tên chương trình, dự án Địa điểm thực hiện - Dự án tin học hoá cơ quan Đảng (Tiếp tục); - Tuyên truyền nâng cao nhận thức và đào tạo nâng cao kỹ năng cơ bản ứng dụng CNTT và khai thác mạng internet cho cán bộ, viên chức; - Chuẩn hóa các hệ thống form mẫu, định dạng thông tin, các CSDL, các quy trình nghiệp vụ; - Triển khai ứng dụng đồng bộ hệ thống các chương trình quản lý nội bộ và chương trình hỗ trợ điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng và chính quyền. 3 Ứng dụng CNTT trong các Sở, Ban, ngành, xây dựng CSDL và dịch vụ công - Đào tạo phổ cập, nâng cao nhận thức, kỹ năng khai thác, ứng dụng CNTT trong các Sở, Ban, ngành; - Chuẩn hóa và tin học hóa các quy trình nghiệp vụ; - Xây dựng 26 CSDL trọng điểm; - Xây dựng 13 dịch vụ công trọng điểm. 4 Ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh - Đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng LAN và kết nối internet trong doanh nghiệp; - Xây dựng và nâng cấp hệ thống Website và phát triển TMĐT; - Nghiên cứu và triển khai ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP). 5 Ứng dụng CNTT trong phát triển cộng đồng - Đầu tư trang bị máy tính, kết nối LAN, WAN và các trang thiết bị tin học hỗ trợ dạy và học trong hệ thống giáo dục; - Triển khai ứng dụng các chương trình quản lý giáo dục; - Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác CNTT cho giáo viên phổ thông; - Xây dựng và phát triển hệ thống giáo trình điện tử và đào tạo từ xa; - Đầu tư trang thiết bị tin học, kết nối mạng LAN, WAN phục vụ y tế; - Triển khai ứng dụng các chương trình quản lý y tế; - Xây dựng mạng thông tin y tế với trang tin điện tử y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng; - Dự án internet nông thôn, phổ cập dịch vụ internet cho cộng đồng, phát triển các điểm văn hóa xã. 6 Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách CNTT
 15. Thời gian TT Tên chương trình, dự án Địa điểm thực hiện - Nghiên cứu xây dựng, cụ thể hóa hệ thống cơ chế, chính sách, hệ thống các văn bản quy phạm pháp quy về BCVT và CNTT. 7 Phát triển nguồn nhân lực CNTT - Đầu tư phát triển Khoa CNTT của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp; - Đào tạo phổ cập CNTT cho cán bộ các cấp xã, phường; - Đào tạo CIO các cấp; - Đào tạo các chuyên viên kỹ thuật mạng cho các Sở, Ban, ngành; - Đào tạo lập trình viên ở các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp CNTT; - Đào tạo phổ cập CNTT cho người dân sử dụng máy tính và internet. III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH + Về tạo lập và huy động vốn đầu tư: Nhu cầu vốn đầu tư phát triển BCVT và CNTT đến năm 2015 là 1.300 tỷ đồng, trong đó cho BCVT: 924,68 tỷ đồng (Vốn ngân sách nhà nước: 5,56 tỷ đồng, vốn các doanh nghiệp: 919,12 tỷ đồng); cho CNTT là 375,32 tỷ đồng (Vốn ngân sách trung ương 126,87 tỷ đồng, ngân sách địa phương 79,88 tỷ đồng, còn lại là vốn hợp tác liên danh, vốn của các thành phần kinh tế khác). Vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương chủ yếu đầu tư cho phát triển hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại các cơ quan Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng Bưu chính và CNTT; k huyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng BCVT đến các xã, đặc biệt cung cấp các dịch vụ điện thoại di động và cố định, đầu tư mạnh mẽ cho ứng dụng CNTT để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực quản lý và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ưu tiên cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh tham gia các dự án CNTT của Tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, nâng cao trình độ, mở rộng quy mô và đi tắt đón đầu công nghệ. Khuyến khích tư nhân trong và ngoài tỉnh, việt kiều ở nước ngoài đầu tư dưới hình thức liên doanh, góp cổ phần hoặc đầu tư trực tiếp để phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra có thể phát hành trái phiếu trung và dài hạn với lãi suất hấp dẫn để thu hút vốn trong dân. Xây dựng cơ chế thông thoáng, một cửa, giải quyết thủ tục nhanh, gọn nhiệt tình với các nhà đầu tư để thu hút các dự án đầu tư từ nước ngoài. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và các nguồn vốn của các tổ chức phi Chính phủ khác.
 16. + Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Đa dạng hóa các loại hình đào tạo như: Đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn kèm cặp tại chỗ và tổ chức các khoá học bồi dưỡng theo chuyên đề. Việc đào tạo và nâng cao trình độ cần được thực hiện đối với mọi đối tượng và nội dung phù hợp với mỗi loại hình lao động có chức năng khác nhau. Đối với Bưu chính- Viễn thông tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân có khả năng khai thác và quản lý thiết bị hiện đại. Đối với CNTT chú trọng đào tạo cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO- Chief Information Officer); đào tạo phổ cập CNTT trong các cấp phổ thông, đào tạo chuyên sâu chuyên nghiệp trong các bậc trung học, cao đẳng, đại học và đào tạo nghề với trình độ quốc tế. Quy hoạch nâng cấp các trường dạy nghề, trung tâm đào tạo để vừa phổ cập vừa tiến hành đào tạo chuyên sâu.Tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo với các trường công nghệ cao, các viện nghiên cứu, các công ty phát triển CNTT có thương hiệu trong nước và quốc tế. + Giải pháp về đầu tư phát triển: Theo hướng hiện đại hóa công nghệ, đầu tư một lần đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị... Tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, điện lực, truyền hình, giao thông vận tải và các ngành hạ tầng cơ sở khác. + Về thị trường: Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường chuyển phát, phát hành báo chí, mở rộng mạng lưới phục vụ bưu chính thông qua hình thức đại lý bưu điện; triển khai các dịch vụ giải trí thông qua Intrrnet như gửi thiệp, tặng quà, tặng hoa...; tăng cường thúc đẩy các hình thức bán lại dịch vụ viễn thông và internet; thực hiện cơ chế giảm cước hòa mạng và cước thuê bao cho khu vực nông thôn và những nơi có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn để thúc đẩy phát triển thuê bao; Hỗ trợ thành lập hội các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên điạ bàn tỉnh tạo diễn đàn thông tin, tư vấn và bảo vệ lợi ích chung của các doanh nghiệp. Trợ giúp doanh nghiệp thông qua việc cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, tổ chức gặp mặt, hội chợ, triễn lãm giới thiệu sản phẩm... + Hoàn thiện bộ máy, tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Tập trung xây dựng, hoàn thiện và nâng cao năng lực của cán bộ quản lý về bưu chính, viễn thông, CNTT, internet, tần số vô tuyến điện và an toàn an ninh thông tin; thực hiện quản lý theo pháp luật, không can thiệp sâu vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phát triển BCVT và CNTT trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng và triển khai việc đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao nhận thức về CNTT, Chính phủ điện tử cho lãnh đạo các cấp chính quyền của tỉnh. Bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính- Viễn thông, nội dung thông tin theo quy định của pháp luật. I V . TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 17. + Sở Bưu chính - Viễn thông: - Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện quy hoạch, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trình UBND tỉnh những nội dung cập nhật, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp; công bố quy hoạch đến tận các huyện và thị xã ; - Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, n gành các cơ quan và UBND các huyện, thị xã để xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch; phối hợp với Sở G iáo dục và Đào tạo triển khai các nhiệm vụ trong chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT ; - Đề xuất và phối hợp với Bộ Bưu chính - Viễn thông xây dựng tiêu chí xác định dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích phát triển và phổ cập dịch vụ viễn thông công ích ; - Xây dựng và đề xuất với UBND tỉnh cơ chế, chính sách nhằm phát triển BCVT và CNTT, nhất là cơ chế ưu đãi các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông đi trước đón đầu góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh ; - Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, n gành, UBND huyện, thị xã, doanh nghiệp và các cơ quan trong tỉnh có liên quan để thực hiện các dự án phát triển BCVT trong tỉnh. Chủ trì tham mưu phân bổ dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, dự án CNTT trình UBND tỉnh phê duyệt ; - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia phổ cập dịch vụ và thực hiện các dự án đào tạo người dân sử dụng dịch vụ; p hối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh trong sử dụng dịch vụ. + Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì phối hợp với Sở Bư u chính- Viễn thông và các Sở, Ban, n gành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển k hoa học và c ông nghệ trên địa bàn t ỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan nòng cốt trong ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh, xây dựng các phần mềm có giá trị, góp phần đào tạo nhân lực CNTT cho tỉnh. Phối hợp với Sở Bưu chính- Viễn thông tham gia thực hiện các dự án CNTT liên quan đến k hoa học và c ông nghệ. + Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Bưu chính - Viễn thông cân đối, tổng hợp, lồng ghép các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh cho các dự án phát triển BCVT sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.
 18. Phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông xây dựng các giải pháp triển khai chính sách huy động nguồn vốn trong nước và nước ngoài cho ứng dụng và phát triển CNTT. + Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Bư u chính- Viễn thông xây dựng cơ chế tạo điều kiện đảm bảo ưu tiên bố trí kinh phí và cấp đủ kinh phí cho các dự án phát triển bưu chính, viễn thông và CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông đề xuất cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn cho ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. + Sở Giao thông - Vận tải: Phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông và các Sở, Ban, n gành, các doanh nghiệp B ưu chính - V iễn thông lên kế hoạch, triển khai nâng cấp các tuyến đường giao thông để thực hiện ngầm hóa mạng cáp nội hạt phù hợp với quy hoạch của từng thời kỳ. + Sở Thương mại: Chủ trì phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông và các Sở, Ban, n gành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và chỉ đạo triển khai công tác xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm CNTT của tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT tham gia thị trường trong nước và quốc tế; khảo sát, điều tra, đánh giá nhu cầu và hiện trạng sử dụng i nternet của các doanh nghiệp trên điạ bàn tỉnh; đề xuất phương hướng giải quyết, hướng dẫn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác tối đa thế mạnh của thương mại điện tử trong kinh doanh. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai sàn giao dịch TMĐT của Quảng Trị. Xây dựng và triển khai chương trình tạo thị trường và thương hiệu cho sản phẩm CNTT của tỉnh Quảng Trị. + Sở Nội vụ : Chủ trì, phối hợp với Sở Bư u chính- Viễn thông và các S ở, B an, ngành liên quan xây dựng các quy định về tiêu chuẩn trình độ, kỹ năng sử dụng phương tiện và ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh; chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác CNTT; tăng cường ứng dụng CNTT để thực hiện chương trình cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Chủ trì, phối hợp với Sở Bư u chính- Viễn thông xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO) các cấp trong tỉnh. Phối hợp với Sở Bư u chính- Viễn thông thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức, phổ cập CNTT và Internet cho cán bộ viên chức các ngành các cấp trong toàn tỉnh.
 19. + Sở Giáo dục - Đào tạo: Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Phối hợp với Sở Bư u chính- Viễn thông xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT của tỉnh. + Cá c S ở, B an, ngành khác : Tùy theo chức năng nhiệm vụ của từng Sở, có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với Sở Bưu chính- Viễn thông tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch ; xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng CNTT giai đoạn 2007- 2015 và kế hoạch đầu tư, kế hoạch thực hiện hàng năm về ứng dụng và phát triển CNTT cho đơn vị mình. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT theo sự được phân công của UBND tỉnh . + UBND các huyện, thị xã: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Bư u chính- Viễn thông và các S ở, B an, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất giữa ngành với địa phương và của tỉnh. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT ở cơ sở đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả cao. + Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT: X ây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của ngành và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, vừa bảo đảm mục tiêu kinh doanh của đơn vị, vừa góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung và phát triển BCVT và CNTT nói riêng. Trong quá trình thực hiện, quy hoạch này sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và ngành BCVT trong từng thời kỳ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh ; Giám đốc các Sở : Bưu chính - Viễn thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
 20. Lê Hữu Phúc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2