intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Codon_09 Codon_09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

86
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội; căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/8/2008; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

  1. iN BAN NIlAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM THANH PHO HA NQI B{)c I~p - TV do - H~nh phuc S6: 40 /2015/QD-UBND Ha N(Ji, ngay:30 thcmg 12 nam 2015 QUYETDJNH Ban himh quy dinh v~ I~p, thAm dinh, phe duy~t chu trU'011gdAu tU' Signature Not Verified va, bJ. 0 t rI' kJ. e h o~ch von J. d van' cal ta.0, Stra ch tra ? ? ? - SU'd \lng nguon ). von J. sv nghi~p cua ngan sach thitnh phB Hit N{)i Thời gian ký: iN BAN NIlAN DAN THANH PHO HA NQI 05/01/2016 11:28 AM Can cu Lu~t Quan Iy, su d\lng tai san nha nuac ngay 03/8/2008; Can cu Lu~t T6 chllc IIDND va UBND ngay 26/11/2003; Can cu Lu~t Ngan sach Nha nuac ngay 16/12/2002; Can cll Lu~t DAu th~u ngay 26/11/2013; Can cll Lu~t Xay dlJIlg ngay 18/6/2014; Can cu Nghi dinh s6 14/1998/NB-CP ngay 06/3/1998 cua Chinh phu v@ qmin ly tai san nha nuac; Can cu Nghi dinh s6 60/2003/NB-CP ngay 23/6/2003 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t va huang dful thi hanh Lu~t Ngan sach Nha nuac; Can cu Nghi dinh s6 52/2009/NB-CP ngay 03/6/2009 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t va huang dful thi hanh rnQt s6 di@uLu~t Quan ly, su d\lng tai san nha nuac; .Can cu Nghi dinh s6 63/2014/NB-CP ngay 26/6/2014 cua Chinh phu vS quy djnh chi ti~t rnQt s6 di@ucua Lu~t DAu th~u; Can Cll Nghi dinhs6 32/2015/NB-CP ngay 25/3/2015 cua Chinh phu v@ quan Iy chi phi d~u tu xay dlJIlg; Can cu Nghi dinh s6 46/2015/NB-CP ngay 12/5/2015 cua Chinh phu v@ quan Iy chAt IUQ'Ilgva bao tri cong trinh xay dlJIlg; Can Cll Nghi dinh s6 59/2015/NB-CP ngay 18/6/2015 cua Chinh phu v@ quan Iy d\f an d~u tu xay dlJIlg; X6t d@ nghj cua Sa Tai .chinh t~i TO' trinh s6 5552/TTr-STC ngay 27/10/2015 va Bao cao s6 6722/BC-STC ngay 25/11/2015; Bao cao thc1rndinh s6 3477/STP-VBPQ ngay 18/11/2015 cua Sa Tu phap, QUYET BIND: Bi~u 1. Ban hanh kern theo Quy~t dinh nay "Quy dinh v@l~p, thc1rndinh, phS duy~t chu truang d~u tu va b6 tri k~ ho~ch v6n d\f an cai t~o, sua chua sir d\lng ngufm v6n S\fnghi~p cua ngan sach thilnh ph6 Ha NQi". 1
  2. Di~u 2. QUYStdinh co hi~u h,rc 8au 10 ngay k~ tir ngay k9 va thay thS cac nQl dung lien quan quy dinh t~i QUYSt dinh 86 09/2012/QD-UBND ngay 21/5/2012 cua UBND Thanh ph6 banhanh quy dinh rnQt 86 nQi dung vS qmin 19 d~u tu va xay d\ffig d6i vai cac dv an d~u tu tren dja ban thanh ph6 Ha NQi. Di~u 3. Chanh Van phong UBND Thanh ph6; Giarn d6c, Thu truemg cac Sa, ban, nganh, hQi, doan th~ Thanh ph6; Giarn d6c Kho b~c Nha nuac Ha NQi; Chu tich UBND cac qu~n, huy~n, thi xa va Thu truang cac cO'quan lien quan chiu trach nhi~rn thi hanh QuySt dinh nay.l~ Nui nhan: - NhuDi~u 3; - TT: Thanh uy, HDND Thanh ph6; - Chu tjch VBND Thanh ph6; - Cae PCT VBND Thanh ph5; - Cl,le kiSm tra van ban - B9 Tu phap; - C6ng thong tin di~n tu Chinh phu; - C6ng thOng tin di~n ill Thanh ph6; - VPVB: cae PCVP, cae phong CV, Trung tam TH eong baa Thanh ph5; - Lu'u: VT, KTe./Jrii. &~. (J!J5) Nguy~n Van Siru 2
  3. ,. UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM THANH PHO HA NOI D{)c I~p - T,! do - H~nh phuc QUYDJNH V~ I~p, th~m cljnh, phe duy~t chu trO'O'ngcliu to'va ba tri k~ ho~ch van d,! an cii ~o, sila chfra sudyng nguAn van s,! nghi~p cua ngan sach thanh pha Ha N{)i (Ban himh kern theo Quyit titnh s6.'-
  4. 3. V6n tu Quy Bao tri du6ng bQ Ha NQi dS cai t~o, sua chua cong trinh du6ng bQ. 4. Cac ngu6n v6n S\l'nghi~p khac theo quy dinh phap lu~t. ChU'O'ngII MQT s6 QUY DJNH Cl) THE f)i~u 4. L~p, thAm djnh va phe duy~t chiJ.trU'O'ngdAu to' 1. Truac khi triSn khai cong tac chu~n bi d\l' an theo quy dinh, dan vi quan ly, su dVng cong trinh phai l~p, trinh th~m dinh va phe duy~t chl.i truang dAutu cai t~o, sua chua. a) L~p h6 sa dS xuAt chl.itruO'llgdAutu cai t~o, sua chua: Can cu hi~n tr~ng cong trinh, hang nam cac dan vi quan ly, sud\lllgcong trinh ra soat, dS xuAt d\l' an cai t~o, sua chua, trinh UBND cling cAp xem xet, quySt dinh chl.i truang dAutu cai t~o, sua chua va xac dinh chl.idAu tu d\l' an. Tru6ng hQ'Pd\l' an co tfmg muc dAu tu d\l' kiSn duai 03 (ba) 1)' d6ng thi khong phai th\l'c hi~n thl.i tl}c phe duy~t chl.i truang dAu tu. Ca quan Tai chinh cac cfip chl.i tri, ph6i hQ'P dan vi lien quan xem xet, bao cao UBND cling cAp phe duy~t danh mvc cong trinh cai t~o, sua chua lam can cu dS cac dan vi triSn khai cong tac chu~n bi d\l' an theo quy dinh. H6 sa dS xuAt chl.itruang dAutu cai ~o, sua chua g6m: - TO' trinh dS nghi ca quan Tai chinh th~m dinh, trinh UBND cung cAp phe duy~t chl.itruang dAutu cai t~o, sua chua. - Bao cao dS xuAt chl.i truang dAu tu cai t~o, sua chua g6m: S\l'cAn thiSt dAu tu cai t~o, sua chua (bao cao khai quat vS tinh hinh quan ly, su dVng cong trinh; hi~n tr~ng, muc dQ xu6ng cAp cl.ia cong trinh; nhu cAu cai t~o, sua chua; S\l'phli hQ'Pvai quy ho~ch, kS ho~ch phat triSn kinh tS xa hQi va cac nQi dung khac lien quan); ten d\l' an, dia diSm, chl.i dAu tu va dan vi d~i di~n chl.i dAu tu (nSu co); mvc tieu dAutu va d\l' kiSn quy mo cai t~o, sua chua, t6ng muc dAutu, ngu6n v6n dAu tu va kha nang can d6i ngu6n v6n; d\l' kiSn tiSn dQ triSn khai th\l'c hi~n d\l' an phu hQ'Pv6i diSu ki~n th\l'c ti~n va kha nang can d6i ngan sach; nQi dung cong vi~c phai triSn khai trong giai do~n chu~n bi d\l' an, khai toan kinh phi chu~ bi d\l' an va thai gian d\l' kiSn hoan thanh chu~n bi d\l' an. - Cac tai li~u lien quan. b) Th~m dinh h6 sa dS xuAt chl.itruang dAutu cai t~o, sua chua: Ca quan th~m dinh: Sa Tai chinh (cAp Thanh ph6), Phong Tai chinh - KS ho~ch (cAp Huy~n), bQ ph~n Tai chinh - KS toan (cAp Xa) la dAu m6i tiSp nh~n, th~m dinh nQi dung h6 sa, bao cao Chl.i tich UBND cung cAp xem xet, phe duy~t chl.i truang dAutu cai t~o, sua chua. 4
  5. ..•. NQi dung th~m diOO:.to:?mbQ cac nQi dung cua Bao cao dS xu~t chu truang dAutu cai t~o, sua chua. Thai gian th~m diOO: 15 ngay lam vi~c kS til ngay nh~n du h6 sa theo quy diOO. c) QuySt diOOphe duy~t chu truang dAutu cai t~o, sua chua: Chu tich UBND cac c~p xem xet, quySt dinh phe duy~t chu truang dAutu cai ~o, sua chua cac dlJ an theo phan c~p. NQi dung QuySt diOOphe duy~t chu truang dAutu cai t~o, sua chua g6m: ten d\! an.' dia diSm~chu dAu tu; ~\lC t!eu va dlJ k~Sn 'luy mo ~ai t~o, sua chua, dlJ kien tong muc dau tu, nguon von dau tu; dlJ kien tien dQ trien khai thlJChi~n dlJ an; nQi dung cong vi~c phai triSn khai trong giai do~n chu~n bi dlJ an, khai toan kiOOphi chu~n bi dlJ an va thai gian dlJ kiSn hoan thanh chu~ bi dlJ an. Thai gian xem xet, quySt dinh: 5 ngay lam vi~c kS til ngay nh~n duqc bao cao th~m diOOchu truang dAutu cai t~o, sua chua. 2. Cac triOO tv, thu t\lC tiSp theo 'cua dlJan.cai t~o, sua chua su d\lng ngu6n vim SlJnghi~p trong cac giai do~n: chu~n bi d\l' an, th\l'Chi~n d\l' an va kSt thuc xay dlJllg dua cong triOOvao khai thac su d\lng; cac quy diOOvS chS dQ bao cao, kiSm tra, giam sat, xu ly vi ph~m va cac quy diOOlien quan: thlJc hi~n theo quy diOOcua Lu~t Xay dlJng, Nghi diOOs6 59/2015/NB-CP ngay 18/6/2015 cua ChiOOphu vS quan ly d\l' an dAutu xay dlJllg va cac van ban quy ph~m phap lu~t lien quan. leu 5. B" f)." 0 trl' k" e h o~c h"von cal t~o, Slfa c h lfa ? ? - t'If nguon " von I.. ngan " , h sac nha nlfeYc 1. DiSu ki~n va nguyen t~c b6 tri kS ho~ch v6n: - KS ho~ch v6n chu~ bi d\l' an: d\l' an cai ~o, sua chua phai co quySt diOO phe duy~t chu truang dAu tu cai t~o, sua chua cua c~p co th~m quySn. TruOng hqp dlJ an cai t~o, sua chua co tfmg muc dAutu dlJ kiSn duai 03 (ba) tY d6ng, ca quan Tai chiOOcac c~p xem xet SlJcAn thiSt dAutu, khai toan kinh phi chu~n bi d\l' an, kha nang can d6i ngan sach va t6ng hqp, bao cao UBND triOO HDND cung c~p quySt dinh. - KS ho~ch v6n thlJc hi~n d\l' an: + DlJ an cai t~o, sua chua co t6ng muc dAutu duai 01 (mQt) tY d6ng: phai co quySt dinh phe duy~t Bao cao kiOOtS ky thu~t; cac dlJ an thuQc cac nhi~m V\l c~p bach dam bao an toan giao thong va chuang trinh m\lc tieu giam thiSu, ch6ng un t~c giao thong phai co danh m\lc dlJ an duqc UBND Thanh ph6 phe duy~t. + DlJ an cai t~o, sua chua co t6ng muc dAu tu til 01(mQt) tY d6ng tra len: phai co quySt diOOdAu tu cua c~p co thb quySn truac ngay 31/10 nam truac nam kS ho~ch. - D6i vai cong trinh bi xu6ng c~p nghiem tr
  6. ho~ch nam ngan sach hi~n hanh can Cll quy~t dinh d~u tu duqc duy~t va kha nang can d6i ngan sach. 2. T6ng h
  7. ~. .. . tr~n co trach nhi~m t6 chilc th\fc hi~n cac d\f an cai t~o, sua chua dung quy dinh phap lu?t va nQi dung C\lth8 t~i van bim TIlly. 2. Trong qua trinh tri8n khai th\fC hi~n Quy dinh nay, nSu cO'quan nha nuac c~p tren ban hanh van ban co quy dinh khac nQi dung quy dinh nay, th\fc hi~n theo van ban cua cO'quan nha nuac c~p tren ban hanh ho~c co vuang m~c phat sinh, cac dan viphan anh kip thai bfulg van ban gui Sa Tai chinh d8 t6ng hQ'P,bao cao UBND Thanh ph6 xem xet, giai quySt theo quy dinh.l:=-- 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2