intTypePromotion=1

Quyết định số 97/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
141
lượt xem
6
download

Quyết định số 97/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2004/QĐ-UB về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND Thành phố về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :97/2004/Q -UB Hà N i, ngày 16 tháng 06 năm 2004 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C ĐI U CH NH, B SUNG M T S ĐI U C A QUY Đ NH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 158/2002/QĐ-UB NGÀY 25/11/2002 C A UBND THÀNH PH V TH T C CHUY N Đ I, CHUY N NHƯ NG, CHO THUÊ, CHO THUÊ L I, TH A K , TH CH P (HO C B O LÃNH), GÓP V N B NG GIÁ TR QUY N S D NG Đ T, CHUY N QUY N S H U NHÀ TRÊN Đ A BÀN. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Lu t t ai 2003 và Ch th s 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Lu t t ai năm 2003; Căn c B Lu t Dân s năm 1995; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t; Căn c Ngh nh s 75/2000/N -CP ngày 08/12/2000 c a Chính ph v công ch ng, ch ng th c; Căn c Ngh nh s 79/2001/N -CP ngày 01/11/2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t i T trình s 3157/TTr-STNMT&N -CS ngày 28/5/2004 và c a Giám c S Tư pháp t i Công văn s 747/TP/VBPQ ngày 8/6/2004, QUY T Đ NH i u 1: S a i, b sung Kho n (2) i u 1 Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 158/2002/Q -UB ngày 25 tháng 11 năm 2002 c a UBND Thành ph v th t c chuy n i, chuy n như ng cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p (ho c b o lãnh), góp v n b ng giá tr quy n s d ng t và chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t c a t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân (g i t t là Ngư i s d ng t, s h u nhà) trên a bàn Thành ph Hà N i như sau: “2. Quy nh này không áp d ng i v i các trư ng h p sau ây: a) Trư ng h p thuê t công ích c a xã, phư ng, th tr n. b) T ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t.
  2. c) Các trư ng h p mà trong quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh ch s d ng không ư c phép chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p (ho c b o lãnh), góp v n b ng giá tr quy n s d ng t. d) Các trư ng h p mua bán, chuy n i, t ng cho, chia, th a k nhà g n li n v i quy n s d ng t trong các khu ô th m i và d án phát tri n nhà mà có chia tách th a t. e) Các trư ng h p mua bán, chuy n i, t ng cho, chia, th a k quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t (không n m trong các khu ô th m i và d án phát tri n nhà ) có chia tách th a t, mà di n tích các th a t sau khi chia tách còn ≤ 20m2 ( i v i khu v c ô thi), còn ≤ 50m2 ( i v i khu v c nông thôn) ho c l n hơn di n tích trên nhưng hình th th a t không phù h p quy ho ch – ki n trúc làm nhà (tr trư ng h p chia tách th a t mà các ph n di n tích sau chia tách ư c nh p vào th a t li n k h p kh i thành th a t có di n tích l n hơn). i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n (huy n); các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM/. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2