intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lý

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

134
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lý các loại biểu mẫu chứng từ thu, chi ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lý

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  s è  544­T C/ Q §/C§ K T  n g µ y  2 th¸ng 8 n¨ m   B tr 1997 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  ch Õ  ® é  th è ng  h Ê t p h¸t h µ n h n v µ  q u ¶ n  lý c¸c lo¹i Ó u  m É u  ch ø n g   õ thu,  bi t chi N g © n  s¸ch N h µ  n íc B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­C¨n  vµo  Ët Ng ©n    cø  Lu   s¸ch Nhµ   ícngµy    n  3/4/1996; ­C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µy    cø  l k to¸nv th kª ng 20/5/1988; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña    é,  ¬  l  n  c¸c B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  § Ó   ¸p  ® øng    Çu  yªu c qu¶n  ýkinhtÕ,tµichÝnh  µ    êng  l       v t¨ngc qu¶n  ýthu, l    chiquü  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc,n©ng    n  cao  Êtl ng c«ng    ¹ch to¸nkÕ   ch  î   t¸ch     to¸n, ­   ® a c«ng    t¸cqu¶n  ýc¸c lo¹  Óu  É u   l    i bi m chøng       ©n   t thu,chiNg s¸ch Nhµ   ícvµo    n  n Òn  Õp. n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  Õ     èng  Êt ®Þ n "Ch ®é th nh   ph¸thµnh  µ    v qu¶n  ýc¸c lo¹  Óu  É u   l    i bi m chøng  õ thu,chiNg ©n  t      s¸ch Nhµ   íc"   n  ¸p  ông  d cho  Êt c¶    n  Þ   îc giao  Öm   ô      µ  t   c¸c ®¬ v ®   nhi v thu,chi v qu¶n  ý quü  l  Ng ©n s¸ch Nhµ   ícc¸ccÊp  õTrung  ng  n   a  ¬ng.   n    t  ¬ ®Õ ®Þ ph §i Ò u  2.­  C¸c  n   Þ   éc  µ  ùc thuéc  é   µi  Ýnh  ã  ®¬ v thu v tr   B T ch c tr¸ch  nhiÖ m  nghiªn cøu, cô  Ó      th ho¸  Õ     ch ®é qu¶n  ýbiÓu  É u   l  m chøng  õ thu,chi t      Ng ©n  s¸ch  µ   íc vµ  íng  Én,  Nh n   h d chØ   o, tr Ón  ®¹   i khai ë     c¸c  n   Þ   éc ®¬ v thu   ph¹m    viqu¶n  ýcña  ×nh. l  m C¸c  é,  ¬   B C quan  ngang  é,  ¬   B C quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n   nh d©n    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm   íng  Én,   h d  chØ  o,tr Ónkhaithùc hiÖn  Õ     µy. ®¹   i       ch ®é n
 2. 2 §i Ò u    Õ     èng  Êt ph¸thµnh  µ  3.­Ch ®é th nh     v qu¶n  ýc¸c lo¹  Óu  É u   l    i bi m chøng  õ      ©n   t thu,chi Ng s¸ch  µ   íc nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  èng  Êt Nh n   c hi l     th nh   trong c¶  íc tõ ngµy    n   1/1/1997.Vô   ëng  ô   ©n     tr V Ng s¸ch  µ   íc,Tæng   Nh n   gi¸m  ®èc  Kho  ¹c  µ   íc,Tæng   ôc  ëng  b Nh n   c tr Tæng   ôc  c Thu Õ,  Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón,Vô   ëng  ô   µnh  Ýnh    ù    i   tr VH ch ­ s nghiÖp, Vô   ëng    tr Vô   Õ     Õ   Ch ®é k to¸n,Ch¸nh    v¨n phßng  é   ã  B c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  µ      h d v tæ chøc    µnh  Õt ®Þnh  µy. thih quy   n   C h Õ  ® é  th è ng n h Ê t p h¸t h µ n h  v µ  q u ¶ n   ý l c¸c lo¹i Ó u  m É u  ch ø n g   õ thu,  bi t c hi  g © n  s¸ch n h µ  n íc n (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 544  TC/Q§/C§KT  µy  th¸ng8  ng 2    n¨m  1997 cña  é  µichÝnh) BT  I­  C¸c lo¹i Ó u  m É u  c h ø n g  t õ thu,  bi c hi N g © n  s¸ch N h µ  n í c §i Ò u    Óu  É u   1.­ Bi m chøng  õ thu,chiNg ©n  t      s¸ch Nhµ   íclµc¸c m É u     n      in s ½n  ïng      d ®Ó ph¶n ¸nh    c¸c nghiÖp  ô      µ  v thu,chiv qu¶n  ýquü  ©n   l  Ng s¸ch   Nhµ   íc. n Bé   µi chÝnh  èng  Êt  T  th nh ban  µnh, qu¶n  ýtoµn  é    ¹  Óu  É u   h   l  b c¸c lo ibi m chøng  õthu,chiNg ©n  t      s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u    Óu  É u   2.­Bi m chøng  õthu,chiNg ©n  t      s¸ch Nhµ   ícbao  å m:   n  g ­C¸c  ¹ biÓu  É u     lo   i m chøng  õthu Ng ©n  t    s¸ch Nhµ   íc;   n  ­C¸c  ¹ biÓu  É u     lo   i m chøng  õchiNg ©n  t    s¸ch Nhµ   íc;   n ­ C¸c  ¹  Óu  É u     lo ibi m chøng  õ kh¸c li   t    ªnquan  n   Öc  ®Õ vi qu¶n  ýthu,chi l      Ng ©n s¸ch Nhµ   íc.   n Theo  Ýnh  Êt quan  äng vµ  cÇu  t ch   tr   yªu  qu¶n  ý,c¸c biÓu  É u   l    m chøng  õ t  thu,chiNg ©n     s¸ch Nhµ   íc® îcchithµnh  lo¹ :   n      2  i 1­ Lo¹ibiÓu  É u      m chøng  õ ® Æc   Öt:Bao  å m   ÷ng  Óu  É u   t  bi   g nh bi m chøng  tõ thu,chiNg ©n       s¸ch Nhµ   íccã    Þ nh  Òn hoÆc   cÇu    n   gi¸tr   ti   yªu  ph¶i® îcqu¶n     lý nh  Òn.C¸c  Óu  É u     ti   bi m chøng  õ ® Æc   Öt b ¾t  éc  t  bi   bu ph¶i cã  ù    s qu¶n  ý l  chÆt  Ï,thèng  Êt ë  Êtc¶    ©u: In Ên,    µnh, qu¶n  ý,cÊp  ch   nh   t   c¸c kh    ph¸th   l  ph¸t,   sö  ông,thanh  Õt to¸nviÖc  ö  ông  µ  d   quy     sd v b¶o qu¶n u  ÷. l tr C¸c  Óu  É u   bi m chøng  õ thu,chiNg ©n  t      s¸ch Nhµ   ícthuéc lo¹  Æc   Öt   n   i ® bi   gå m: ­S Ðc;   ­L Önh    Òn;   chiti ­Uû   Ö m    nhi chi; ­C¸c  ¹ biªnlai   Õ,thu phÝ, lÖ  Ý, thu tiÒn kh¸c);   lo       i (thuthu       ph      
 3. 3 ­C¸c  ¹ vР   Ý, lÖ  Ý;   lo   thu ph   ph i ­C¸c  ¹ tr¸phiÕu,tÝn  Õu;   lo     ii   phi ­C¸c  ¹ ho¸ ®¬n  Bé  µichÝnh    lo     i do  T   ban  µnh  ïnglµm    t×nh  Õ  h (d   c¨n cø  thu doanh    thu hoÆc   Õ  thu VAT); ­M ét  è    s chøng  õthu,nép,tr¶tiÒn kh¸c. t         2­  ¹ibiÓu  É u   Lo   m chøng  õ nghiÖp  ô: Bao  å m   ÷ng  t  v  g nh chøng  õ mang   t  tÝnh  Êt nghiÖp  ô, phôc  ô  ch   v  v cho  Öc  vi qu¶n  ýthu,chiNg ©n   l      s¸ch Nhµ   íc.   n  Tuú  theo  õng  ¹  t lo ichøng  õ cô  Ó  é   µi chÝnh  èng  Êt qu¶n  ým ét  è  t   th B T   th nh   l  s kh©u: In Ên,    µnh, qu¶n  ýsö  ông     ph¸th   l  d hoÆc   é   µi chÝnh  BT  chØ ban  µnh  h m É u,  cßn  Öc  chøc  vi tæ  qu¶n  ýin Ên,    µnh, sö  ông  l    ph¸th  d giao cho    n   c¸c ®¬ vÞ,®Þa  ¬ng  ùc hiÖn.   ph th   (C¸c biÓu  É u     m chøng       ©n   tthu,chiNg s¸ch Nhµ   íctheo  ©n  ¹    n  ph lo iqu¶n  lý® îcquy  nh     ®Þ trong phô  ôc®Ýnh  Ìm).   l  k §i Ò u    3.­C¸c  chøng  õ thu,chiNg ©n   t      s¸ch Nhµ   íckhisö  ông  Êt   n    d nh   thiÕtph¶itheo  ng  É u       ®ó m trong chÕ     ∙    ®é ® ban  µnh. C¸c  Óu  É u   h   bi m chøng  tõ thuéc  ¹  Æc   Öt buéc    lo i® bi   ph¶icã  ü  Öu    , è    k hi xª ri  nh¶y,sè  Ón  µ    s   quy v khi thiÕtkÕ   É u      m inph¶icã  Êu  Öu    d hi riªng®Ó   èng  µm    ch l gi¶. II­  In Ê n, p h¸t µ n h  bi Ó u  m É u  c h ø n g  t õ thu,  h c hi N g © n  s¸ch N h µ  n í c §i Ò u 4.­ é   µi chÝnh   B T   giao  Ö m   ô  nhi v cho    ¬  c¸c c quan chøc n¨ng  thuéc Bé    qu¶n  ýviÖc  chøc    n  µ    µnh    ¹ biÓu  É u   l  tæ  inÊ v ph¸th c¸clo i   m chøng  õ t  thu,chiNg ©n     s¸ch Nhµ   ícnh    n   sau: ­ Tæng   ôc  c Thu Õ   ã  c tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  qu¶n  ý viÖc    n  µ    l  in Ê v ph¸t hµnh  µn  é    ¹ biÓu  É u   to b c¸clo i   m chøng  õthu Ng ©n  t    s¸ch Nhµ   ícthuéc ngµnh    n    Thu Õ  qu¶n  ý vµ  ö  ông  l  s d (bao  å m   thuÕ  Êt,nhËp  Èu, thu  Ý,  Ö  g c¶  xu   kh   ph l phÝ). ­ Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  ã    b  n  ¬ c tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  qu¶n  ýviÖc    n  l  inÊ vµ ph¸thµnh    ¹  Óu  É u     c¸c lo ibi m chøng  õ thu,chi Ng ©n   t      s¸ch  µ   íc thuéc Nh n     Kho  ¹c Nhµ   ícqu¶n  ývµ  ö  ông. b  n  l  s d ­ Tæng  ôc  Çu       iÓncã    c§ t­ ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  qu¶n  ýviÖc    n  l  inÊ vµ ph¸thµnh    ¹  Óu  É u     c¸c lo ibi m chøng  õ thu,chi Ng ©n   t      s¸ch  µ   íc thuéc Nh n     Tæng  ôc  Çu    c§ t­Ph¸ttr Ónqu¶n  ývµ  ö  ông.  i   l  s d ­ Vô   © n     Ng s¸ch Nhµ   íc cã    n   tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  qu¶n  ýviÖc    n  µ  l  in Ê v ph¸thµnh    ¹ biÓu  É u     c¸clo i  m chøng  õ phôc  ô  t  v cho  Öc  vi qu¶n  ýthu,chiNg ©n   l      s¸ch Nhµ   ícthuéc ph¹m    × nh    n    vim qu¶n  ýngoµic¸c lo¹  c¸c ®¬n  Þ    ∙  l    i do    v trªn® ® îcuû  Òn  chøc    quy tæ  qu¶n  ýviÖc    µ    µnh. l  inv ph¸th ­C¸c  Óu  É u     bi m chøng  õdïng ®Ó   t    ph¶n      ¸nh c¸ckho¶n    ng  ãp  ña  thu ®ã g c d©n, Bé  µichÝnh  û  Òn    T  u quy cho    ë  µichÝnh   Ëtgi¸c¸cTØnh, Thµnh  c¸cS T   ­v         phè  ùcthuéc trung ¬ng  tr       qu¶n  ýinÊn  µ    µnh. l     v ph¸th
 4. 4 §i Ò u    Êt  c¸c lo¹i Óu  É u   5.­T c¶      bi m chøng  õ thu,chiNg ©n   t      s¸ch Nhµ     nícph¶icã  ÕtkÕ   É u   µ      thi   m v ph¶iintheo  É u   ∙  îcc¸ccÊp  ã  Èm  Òn     m ®®     c th quy phª  Öt.C¬   duy   quan  îc uû  Òn    ®   quy in ph¶i thiÕtkÕ       theo  ng  É u   µ  éi ®ó m vn  dung  quy  nh  ®Þ cho  õng  ¹  É u   Óu  t lo im bi chøng  õ.M É u,  è îng chøng  õ thu, t  sl   t    chi Ng ©n     s¸ch  ¹  Æc   Öt do  é   ëng  é   µi  Ýnh  lo i® bi   B tr B T ch phª duyÖt  ªng (ri   chøng  õ thu  ng  ãp  ña  ©n  Gi¸m  c  ë   µi chÝnh  VËt      t  ®ã g cd do  ®è S T   ­  gi¸phª duyÖt).M É u,  è îng c¸c lo¹  Óu  É u     sl     i bi m chøng  õ nghiÖp  ô  Thñ  ëng    t  v do  tr c¸c ®¬n  Þ  îcuû  Òn  chøc    µ    µnh    Öt. v ®   quy tæ  inv ph¸th phª duy §i Ò u 6.­ C¸c  ¬  c quan  îc uû  Òn  chøc, qu¶n  ý viÖc    n, ®   quy tæ    l  in Ê   ph¸thµnh  Óu  É u     bi m chøng  õ thu,chiNg ©n   t      s¸ch Nhµ   ícph¶ilùa chän  µ     n     Nh invµ  c¸o ®Ó   é   ëng  é   µi chÝnh    b¸o    B tr BT  phª  Öt  ªngchøng  õ thu ®ãng  duy (ri   t    gãp  ña  ©n  Gi¸m  c  ë   µi chÝnh    Ët    cd do  ®è S T   ­ V gi¸phª  Öt).§èivíim ét  è  duy      s lo¹  ichøng  õ ® Æc   Öt(sÐc,tr¸ phiÕu,tÝn  Õu,biªnlaithu thuÕ, phÝ, lÖ  t  bi      i   phi             phÝ)  Öc  ùachän  µ    vi l   nh inph¶icã  ù  ng    ña  ¬    s ®å ý c c quan  éi vô. N  §i Ò u    µng  7.­H n¨m, c¸c ®¬n  Þ  îcuû  Òn  chøc  Öc         v ®   quy tæ  vi in,ph¸t hµnh  ph¶ilËp  Õ   ¹ch    µ  ù      k ho inv d to¸nkinh phÝ, tr×nh Bé   ëng  é   µi chÝnh        tr BT  phª duyÖt (ri       ªngchøng  õthu ®ãng  ãp  ña  ©n  Gi¸m  c  ë  µichÝnh    t    gcd do  ®è S T   ­ VËt    gi¸phª  Öt).K Õ   ¹ch  îclËp    vµo  ×nh  ×nh  ö  ông  ùc tÕ  duy   ho ®   c¨n cø  t h sd th   c¸c n¨m  íc vµ  ù  Õn    tr   d ki nhu  Çu  c n¨m  Õ   ¹ch      nh  è îng  Çn    k ho ®Ó x¸c ®Þ sl c in tõng lo¹ .  i §i Ò u    8.­Kinh  Ý  ïng      Óu  É u   ph d ®Ó inbi m chøng  õthu,chiNg ©n  t      s¸ch  Nhµ   íc® îcdù    n     to¸ntrong kinh phÝ  ¹t®éng      ho   nghiÖp  ô  ña    n  Þ  îc v c c¸c ®¬ v ®   uû  Òn  chøc    µ  Õt to¸ntheo sè  ùc tÕ  ∙  ö  ông. quy tæ  inv quy       th   ® s d §èivíi ¹  Óu  É u      i lo bi m chøng  õ thu,chiNg ©n  t      s¸ch Nhµ   íc® îcphÐp      n    b¸n thu  Òn  ×    ti th gi¸b¸n  Thñ   ëng  n   Þ   chøc    do  tr ®¬ v tæ  in,ph¸thµnh    nh     qui ®Þ thèng  Êt cho  õng lo¹ vµ  nh   t   i ph¶iniªm  Õu      y c«ng  khait¹ n¬ib¸n.      i Theo quy  nh  Ön  µnh, gi¸b¸n  îc x¸c ®Þnh  ®Þ hi h    ®   b»ng    Ý     éng  chiph in c 25%     Ý    µnh. chiph ph¸th Sè   Òn  ti thu  õ viÖc  t  b¸n chøng  thu,chi Ng ©n   t    s¸ch  µ   íc ® îc xö  ý Nh n     l   theo    nh  ña  ¬  Õ   µichÝnh  Ön  µnh. Thñ  ëng    n  Þ  îc qui ®Þ c c ch t   hi h   tr c¸c ®¬ v ®   giao nhiÖ m   ô    v qu¶n  ýph¸thµnh  Óu  É u   l    bi m chøng  õ thu,chiNg ©n  t      s¸ch ph¶i     qui®Þnh    danh  ôc    ¹  Óu  É u   m c¸c lo ibi m chøng  õ cÊp    ö  ông  µ    ¹ t  ph¸ts d v c¸c lo i  biÓu  É u   m chøng  õb¸n thu tiÒn. t      §i Ò u      ¬  ë  Õ   ¹ch  îcduyÖt,c¸c®¬n  Þ  chøc      9.­Trªn c s k ho ®     v tæ  inph¶i tæ chøc  u   Çu  ®Ê th theo  ng ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti quy  Õ   u   Çu  ña  Ýnh  ch ®Ê th c Ch phñ  õc¸c biÓu  É u   (tr     m chøng  õ thu,chiNg ©n   t      s¸ch  µ   íc thuéc  ¹  Æc   Nh n   lo i® biÖt)vµ  ý  Õt  îp ®ång  íi µ       kk h  v  Nh intheo kÕ   ¹ch ®∙  îcduyÖt.   ho   ®   Sau      khiinxong ph¶ihuû    b¶n  Ïm,b¶n  k  b«ng  µ  êinthö,inháng,inthõa  v t           vµ  É u       m intrªnm¸y    Ýnh  Õu  ã) tr ckhithanh  ýhîp ®ång    íi ù  vit (n c   í     l    inv   chøng  s kiÕn  ña    c c¸c bªn  ã  ªnquan. C¸c  µ     c li     Nh in ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   åi th ng    b  ê thiÖth¹ido  Ýa  µ     ©y    Ò   ÷ng  ê inthö,inháng, inthªm, inthõa      ph Nh ing ra v nh t             
 5. 5 bÞ  ÎxÊu  îdông    Êy tiÒn cña  µ   íc.Trêng  îp nghiªm  äng sÏbÞ    k  l  i ®Ó l     Nh n   h  tr     truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u 10.­C¸c  ¹i Óu  É u     lo  bi m chøng      ©n   thu,chiNg s¸ch Nhµ   ícsau    n  khiin xong     ph¶i® îc kiÓm        tra,nghiÖm   vµ  µm  y       ñ  ôc nhËp  thu  l ®Ç ®ñ c¸c th t   kho  µ    µo    Õ   v ghiv sæ k to¸n. §i Ò u 11.­TÊt  c¸cbiÓu  É u     c¶    m chøng  õ thu,chiNg ©n  t      s¸ch Nhµ   íc   n  ® a  sö  ông  ra  d ph¶i cã    th«ng b¸o ph¸thµnh    b»ng v¨n b¶n  í c¸c ®¬n  Þ   ö  ti     vs dông  ã  ªnquan. c li   §i Ò u 12.­Trêng  îp c¸cbiÓu  É u     h   m chøng  õ thu,chiNg ©n  t      s¸ch Nhµ     níc® îcinra tõm¸y    Ýnh  òng         vit c ph¶itheo ®óng  É u       m quy  nh. ®Þ III­C Ê p  p h¸t, ö  d ô n g  bi Ó u  m É u  c h ø n g  t õ thu,    s c hi N g © n  s¸ch N h µ  n í c §i Ò u 13.­C¸c  ¹ibiÓu  É u     lo   m chøng  õ thu,chi Ng ©n   t      s¸ch  µ   íc Nh n   khicÊp    ph¸t, ö  ông  u    d s ®Ò ph¶ilµm  y      ñ tôcxuÊtkho  µ    Ðp    ®Ç ®ñ c¸cth       v ghich kÞp  êivµo    Õ   th   sæ k to¸n.Riªng c¸clo¹ biÓu  É u       i   m chøng  õthu,chiNg ©n  t      s¸ch  Nhµ   ícthuéc lo¹ ® Æc   ÖtnhÊt thiÕtph¶igiao nhËn  õng    , õng quyÓn,  n   i   bi           t xª ri  t  tõng sè  µ  õng li .   v t   ªn §i Ò u 14.­Khi sö  ông    Óu  É u     d c¸c bi m chøng  õ thu,chi Ng ©n   t      s¸ch  Nhµ   ícph¶ithùc hiÖn  ng  n      ®ó quy  nh  ®Þ sau: ­ Ph¶i sö  ông  ng     d ®ó theo chøc n¨ng  ña  õng  ¹  µ  ct lo i ph¶ighi®Çy   ,  v    ®ñ râ rµng    Õu  ècña    c¸cy t  chøng  õdo  é  µichÝnh  t  B T   quy  nh; ®Þ ­ C¸c  ¹  Óu  É u   lo ibi m chøng  õ ®ãng  µnh  t  th quyÓn ph¶i dïng  õ sè  á    t   nh ®Õ n   è  ín, sl  ph¶idïng h Õt  Ón  µy  íidïng sang  Ón      quy n m     quy kh¸c. §i Ò u 15.­§èivíic¸c biÓu  É u          m chøng  õ thu,chiNg ©n   t      s¸ch Nhµ   íc   n  lo¹  Æc   Öt,®Þnh  ú  i® bi   k theo quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  qu¶n  ýchøc  l  n¨ng,c¸c    c¸n bé  ö  ông  ùctiÕp vµ    ¬    sd tr     c¸c c quan  qu¶n  ýsö  ông  l  d ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi b¸o  vµ  c¸o  thanh  Õt    ×nh  ×nh  ö  ông  è  ån  u   ú, nhËp  quy to¸n t h sd (s t ®Ç k   trong  kú,xuÊttrongkú,tån cuèikú  õng lo¹ chøng  õ)víi ¬           t  i   t     quan  c qu¶n  ým × nh. l  §i Ò u 16.­ Öc  µnh  û  Óu  É u    Vi th hu bi m chøng  õ thu,chi Ng ©n   t      s¸ch  Nhµ   ícph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh  n    th     ®Þ sau: ­ §èivíi   ¹  Óu  É u         lo i c¸c bi m chøng  õ kh«ng  t  cßn    Þ sö  ông  gi¸tr   d hoÆc   Þ   b h  áng, khithanh  û  h    hu ph¶i® îcphÐp  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  ®èivíic¸c    c B tr BT  (      biÓu  É u   m chøng  õ lo¹ ® Æc   Öt), ña  t  i   bi   c Gi¸m  c  ë  µichÝnh    Ët    ®èi ®è S T   ­ V gi¸(   víi  chøng  õthu ®ãng  ãp  ña  ©n)  t    gcd hoÆc   ña  ¬  c c quan  îcuû  Òn  ®   quy qu¶n  ý l 
 6. 6 viÖc    n,  in Ê ph¸t hµnh  ®èi víic¸c  ¹    (    lo ichøng  õ  t nghiÖp  ô).Khi  Õn  µnh  v  ti h thanh  û ph¶ithµnh  Ëp Héi ®ång  tu     l    thanh  û  µ  hu v ph¶icã  ù    s chøng  Õn,gi¸m  ki   s¸tcña  ¬    c quan  Ön  Ó m     µ  Vi Ki s¸tv C«ng   an; Ph¶i lËp      biªn b¶n thanh  û  íi hu v   ®Çy      éidung  Çn  Õt: µy,giê,sè  ®ñ c¸cn   c thi   ng     Quy Õt  nh  µ    ña  êiký  ®Þ v tªnc ng   Quy Õt  nh  ®Þ thanh  û  Óu  É u   hu bi m chøng  õ thu,chiNg ©n   t      s¸ch Nhµ   íc,ch÷    n  ký  ña  ÷ng  êi tham  c nh ng   gia.. kÌm    . theo B¶ng  chøng  õ mang  kª  t  thanh  û  hu gå m:  Tªn chøng  õ,sè    , è  t   xª ri s chøng  õ,sè  ªn  è îng..   t   li , ls . ­  èi víic¸c biÓu  É u   §     m chøng  õ cßn u  ÷ trong  t  l gi   kho  a  ö  ông    ch s d khi thanh  û  òng  hu c ph¶i ® îc phÐp  ña  é   µi chÝnh     c BT  (chøng  õ lo¹  Æc   Öt) t  i ® bi   hoÆc   ña  ¬  c c quan  îc uû  Òn  ®   quy (chøng  õ lo¹  t  i nghiÖp  ô) vµ  v   ph¶ilËp      biªn b¶n thanh  û,trong ®ã   hu     ph¶ighirâ tõng lo¹ vµ  è îng thanh  û.          sl   i hu IV. u ¶ n  l ý t¹i h o  v µ  theo d â i trªn s æ  k Õ  to¸n  Q  k c¸c lo¹i Ó u  m É u  c h ø n g  t õ thu,  bi c hi N g © n  s¸ch N h µ  n í c §i Ò u 17.­C¬     quan ph¸thµnh  µ  ö  ông  Óu  É u     vsd bi m chøng  õ thu, t    chiNg ©n    s¸ch Nhµ   ícph¶icã    n    kho,dông  ô    c chøa  ng  ®ù chøng  õ.Kho, dông  t    cô chøa  ng  ®ù ph¶i®¶m     b¶o    c¸c yªu  Çu  Ò   ü  Ët,an  µn,cã  c v k thu   to   trang bÞ     dông  ô  c phßng  ch¸y,chèng  èi    m x«ng, chuét c ¾n,  m   tvµ      È í  ph¶i cã  éi quy    n  kho. C¸c  ¹  Óu  É u   lo ibi m chøng  õ thu,chi Ng ©n   t      s¸ch  µ   íc ph¶i ® îc s ¾p   Nh n      xÕp  ng¨n  ¾p,  n thø  ù tõng  ¹   ã m,  õng  ri  t  lo i nh , t xª  , ph¶i cã  Ón      ¹     bi ®Ò tªn,lo i , nhã m,  ý  hiÖu  k m∙  chøng  õ ®Ó   ¶m   t  ® b¶o  Ën  î cho  Öc  thu l   i vi b¶o  qu¶n, cÊp    ph¸t, Óm    µ   ki trav theo dâiqu¶n  ý.    l §èi víic¸c  Óu  É u      bi m chøng  õ  t thu, chi Ng ©n      s¸ch  µ   íc thuéc  ¹ Nh n   lo i   ® Æc   Öt,®¬n  Þ  bi   v ph¶ichØ  nh  êilµm  ñ kho.Thñ    ®Þ ng   th     kho  kh«ng  îckiªm  ®  nhiÖ m   µm  Õ     l k to¸nhoÆc   ©n    ùctiÕp qu¶n  ýthu,chiNg ©n  nh viªntr     l      s¸ch Nhµ     níc. §i Ò u 18.­§¬n  Þ  îc uû  Òn      µnh  µ  n  Þ  ö  ông    v ®   quy in,ph¸th v ®¬ v s d biÓu  É u   m chøng  õ thu,chiNg ©n   t      s¸ch Nhµ   ícph¶im ë       Õ     Çn    n    c¸c sæ k to¸nc thiÕt®Ó     theo  âichÝnh    Þp  êisè îng,gi¸trÞnhËp, xuÊt,tån (theo gi¸ d  x¸c,k th   l               thùc tÕ    hoÆc    gi¸quy  c)tõng  ¹  Óu  É u   í  lo ibi m chøng  õ theo  ng  t  ®ó quy  nh   ®Þ cña  Õ     Õ     ch ®é k to¸nNSNN   Ön  µnh. hi h V. Tr¸ch n hi Ö m  p h¸p l ý c ñ a c¸c ® ¬ n  v Þ  thu é c B é  trong vi Ö c t æ  c h ø c th ù c hi Ö n  C h Õ  ® é  n µ y.
 7. 7 §i Ò u 19.­C¸c  n  Þ  éc  é   ã  ªnquan  n   Öc    ®¬ v thu B c li   ®Õ vi qu¶n  ý,sö  l  dông    ¹  Óu  É u   c¸c lo ibi m chøng  õ thu,chiNg ©n   t      s¸ch Nhµ   íc (Vô  ©n     n  Ng s¸ch  Nhµ   íc,Tæng  ôc  n  c Thu Õ,  Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng, Tæng  ôc  Çu ,ph¸t b  n  ¬  c§ t    tr Ón,Vô  µnh  Ýnh  ù  i H ch s nghiÖp)cã  Ö m  ô    nhi v sau: ­ Nghiªncøu, híng dÉn, cô  Ó    Õ               th ho¸ ch ®é qu¶n  ýbiÓu  É u   l  m chøng  õ t  thu,chiNg ©n      s¸ch Nhµ   ícthuéc lÜnh  ùc    n    v qu¶n  ýcña  ×nh  ×nh Bé   ëng  l  m tr   tr Bé  µichÝnh  Õt ®Þnh  T  quy   ban  µnh; h ­ TËp  îp nhu  Çu  ö  ông, lËp  Õ   ¹ch  µ  chøc    n; H íng dÉn,   h  c sd   k ho v tæ  in Ê       chØ   o, kiÓm     Öc  chøc  ùc  Ön  µ  Êp  µnh  Õ     ®¹   tra vi tæ  th hi v ch h ch ®é qu¶n  ý l  biÓu  É u   m chøng  õ thu,chi Ng ©n   t      s¸ch  µ   íc thuéc  ¹m    Nh n   ph vi qu¶n  ý cña  l  m × nh  µn bé  µnh  äc  õTrung  ng  n   (to   ng d t  ¬ ®Õ tØnh,huyÖn, x∙);     ­ Qu¶n  ýviÖc    µnh  Êp      l  ph¸th (c ph¸thoÆc  b¸n)vµ    theo  âit×nh  ×nh  ö  d  h s dông,thanh  Õt      ¹  Óu  É u     quy to¸nc¸clo i bi m chøng  õthu,chiNg ©n  t      s¸ch Nhµ   ­   n íc thuéc  ¹m      ph vi qu¶n  ý cña  ×nh   µn  é  µnh  äc  õ Trung  ng  n   l  m (to b ng d t  ¬ ®Õ tØnh,huyÖn, x∙).     §i Ò u 20.­ ë   µi  Ýnh  VËt    tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   S T ch ­  gi¸c¸c    ph tr   Trung  ng  ¬ theo  ù  û  Òn  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò   Öc  s u quy c B tr BT  v vi qu¶n  ýin l    Ên  µ  v ph¸thµnh    ¹    c¸c lo ichøng  õ thu  õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n,  ã  t  t    ®ã g cd c nhiÖ m  ô: v ­  Ëp  îp  T h nhu  Çu,  Ëp  Õ   ¹ch    n,  c l k ho in Ê ph¸thµnh    ¹  Óu  É u     c¸c lo ibi m chøng  õthu tõc¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n; t        ®ã g c d ­    Tæ chøc  qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸t,theo  âi viÖc  ö  ông  µ  Ëp  îp  ×nh    d  sd vt h t h×nh    n, ph¸thµnh,sö  ông    c¸o cho  é  µichÝnh. inÊ      d ®Ó b¸o    BT  VI. h e n  thë n g, x ö  l ý vi p h ¹ m  trong vi Ö c q u ¶ n  l ý c h ø n g  t õ thu,  K   c hi N g © n  s¸ch N h µ  n í c. §i Ò u 21.­M äi  n  Þ  µ    ©n  µm  Êt      áng,biÓn  ñ,lî   ®¬ v v c¸ nh l m m¸t,h h   th     i dông...c¸c lo¹  Óu  É u       ibi m chøng  õ thu,chi Ng ©n   t      s¸ch  µ   íc,lµm    íi Nh n   tr¸ v   i nh÷ng  iÒu  ∙  ® ® quy  nh  ®Þ trong chÕ     µy  ×  ú    ®é n th tu theo  Ýnh  Êt nghiªm  t ch   träng vµ    møc     ®é tæn  Êtm µ   ã  Ó  ö  ýtheo  th   c th x l   ph¸p  Ëtvíic¸c h×nh  lu       thøc  sau: ­Xö  ¹tkinhtÕ:Ph¶ibåihoµn  ËtchÊttheo c¸cchÕ       ph         v       ®é quy  nh  ña  ®Þ c Bé  µichÝnh. T  ­ Xö     ph¸thµnh  Ýnh: KhiÓn    ch   tr¸ch,c¶nh      c¸o,kh«ng  Ðt  x danh  Öu    hi thi ®ua,  Ðo  µi thêih¹n  ©ng ¬ng, h¹  Ëc ¬ng, trõl ng, hoÆc   k d    n l  b l    ¬   kh«ng  Ðt  ­ x th ëng  ®èivíi ÷ng  n  Þ  ã  ü  ëng). (    nh ®¬ v c qu th ­Xö  ¹th×nh  ù:truytètr cph¸p luËt.   ph   s       í   
 8. 8 §i Ò u 22.­C¸c  n  Þ  µ    ©n  ã  µnh  Ých  óp ®ì    ¬    ®¬ v v c¸nh c th t gi   c¸cc quan  qu¶n  ýthu,chiNg ©n  l      s¸ch Nhµ   ícph¸thiÖn  ÷ng  µnh      ¹m    ¹o,   n    nh h viviph (gi¶m   lîdông,biÓn  ñ,..   Óu  É u     i   th   . bi m ) chøng  õ thu,chiNg ©n   t      s¸ch Nhµ   ícth×  îc   n  ®  khen  ëng  th theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h Danh  ô c   Ó u  É u m bi m ch ø n g   õ thu, c hi  g © n   t N s¸ch N h µ   íc n (theoc¬    quan  qu¶n  ývµ  ¹ biÓu  É u   l   lo i  m chøng  õ) t Sè  Tªn  chøng  õ t TT A B C¸c  ¹i Óu  É u   lo  bi m chøng  õ  Æc   Öt t® bi 1 Tê  Ýn  Õu  t phi KBNN,    Õu  tr¸phi KBNN i 2 S Ðc 3 L Önh    Òn chiti 4 Uû   Ö m  nhi chi 5 Biªnlai   Òn (chøng  õ thu c¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ép  ¹     ti   thu t      ®ã g c d n ti   Kho  ¹c) b 6 Biªnlai Õ     thu doanh  thu 7 Biªnlai Õ    ô ® Æc   Öt    thu tiªuth   bi 8 Biªnlai Õ     thu m«n  µi b 9 Biªnlai Õ       thu s¸tsinh 10 Biªnlai   Ö  Ý  ícb¹     l ph tr   thu   11 Biªnlai   Õ  µi     thu t   thu nguyªn   12 Biªnlai Õ  µ  t    thu nh ®Ê   13 Biªnlai Õ    Ëp    thu thu nh   14 Biªn    laithu  Òn  ti (chøng  õ  t thu c¸c kho¶n  Þch  t thu, v∙ng    ña    laic thuÕ)   15 Biªnlai   Õ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu     thu xu   thu   nh kh   16 Biªnlai   Õ  ö  ông  t     thu s d thu ®Ê   17 Biªnlai Õ  ÊtnhËp  Èu  Óu ng¹ch biªngií    thu xu   kh ti      i   18 Biªnlai Õ     thu doanh    µ  Õ  îtøc (kh©u u  thu v thu l     i l th«ng)   19 Biªnlai ô    µng  ÊtkhÈu,hµng  Ëp  Èu    ph thu h xu     nh kh
 9. 9 Sè  Tªn  chøng  õ t TT A B   20 Biªnlai   Ö  Ý  ¨ng  Óm  Õng  Öt     l ph ® thu ki ti Vi   21 Biªnlai   Ö  Ý        l ph h¶iquan thu   22 Biªnlai   Ö  Ý  ¨ng  Óm  Õng      l ph ® thu ki ti Anh   23 Biªnlai   ícphÝ     c  thu c¶ng  ô  µ  ¶m   vv® b¶o  µng  h h¶i   24 Biªnlai   Òn ph¹t     ti   thu   25 Biªnlai   ô ® Æc   Öt®èi víi µng  Ëp  Èu     th   tiªu bi       h nh kh   26 Biªnlai    chuyÓn  Òn  ö  ông  t quy s d ®Ê   27 Biªnlai ¹m  ÷hµng        gi   t ho¸ tang vËt     28 Biªnb¶n  Óm    ki tra   29 GiÊy  ép  Òn b»ng  n ti   chuyÓn  kho¶n   30 GiÊy    ¹tiÒn thuÕ tr¶l   i    31 PhiÕu  Ëp  µng  ¹m  ÷tÞch  nh h t gi   thu   32 GiÊy  chøng  Ën    åibiªnlai   n nh thu h       ®¬ho¸   33 Tê  khainguån  èc  m¸y  Ëp  Èu   g xe  nh kh   34 C¸c  ¹ ho¸ ®¬n    µnh  Bé  µichÝnh    µnh. lo     i b¸n h do  T   ph¸th C¸c  ¹i Óu  É u   lo  bi m chøng  õ  t nghiÖp  ô v   35 GiÊy  ótHMKP   r  b»ng  Òn m Æt ti     36 GiÊy  ótHMKP   r  kiªm chuyÓn kho¶n, chuyÓn  Òn,®iÖn, cÊp  Ðc    ti     s b¶o chi   37 Th«ng    b¸o HMPK   îcduyÖt ®    38 GiÊy    ©n  èiHMKP   îccÊp b¸o ph ph   ®    39 GiÊy    b¸o chuyÓn    M KPP tr¶HM   40 GiÊy  ép    n tr¶kinhphÝ     41 GiÊy  ép  Òn n ti   42 PhiÕu  chuyÓn  kho¶n   43 PhiÕu  chi   44 GiÊy    Þ    ¹itÖ ®Ò ngh chingo     45 B¶ng    kª thanh    to¸nLKB  n ®Õ   46 Chøng  õthanh    t  to¸nLKB   47 GiÊy    îLKB  i  b¸o n   ® b»ng  th   48 GiÊy    ã  b¸o c LKB  i  ® b»ng  th   49 GiÊy    îLKB  i  b¸o n   ® b»ng  iÖn ®   50 GiÊy    ã  b¸o c LKB  i  ® b»ng  iÖn ®
 10. 10 Sè  Tªn  chøng  õ t TT A B   51 B¶ng    kª thanh    to¸nLKB  qua  ¹ng    Ýnh  i m vit ®   52 B¶ng    kª thanh    to¸nLKB  qua  ¹ng    Ýnh  n m vit ®Õ   53 B¶ng    ép  Ðc kª n s   54 PhiÕu  mua  Ýn  Õu  t phi KBNN   55 PhiÕu  thanh    Òn gèc    Õu  to¸nti   Tr¸iphi KBNN   56 PhiÕu  thanh    Òn l∙Tr¸i Õu  to¸nti       i phi KBNN   57 Th«ng    Öt y  ù  tr duy   d to¸n i   58 L Önh  tho¸i   ©n    Ng thu s¸ch   59 L Önh    ©n  thu Ng s¸ch   60 B¸o      c¸o thu NSNN   th¸ngcña  ë  µichÝnh  Ëtgi¸c¸ctØnh   ST  v      61 PhiÕu    Òn (dïngcho    thu ti     NS x∙)   62 PhiÕu    Òn (dïngcho    chiti     NS x∙)   63 Th«ng    Öt y  Õt to¸n tr duy   quy   i   64 Th«ng    ¹n  b¸o h møc  Êp    èn  c ph¸tv §TPT   65 Th«ng      åih¹n  b¸o thu h   møc  Êp    èn  c ph¸tv §TPT   66 Th«ng            ©n  b¸o ghithu,ghichiNg s¸ch   67 PhiÕu    gi¸thanh    èil ng XDCB   µn  µnh to¸nkh  î   ho th   68 Biªnb¶n    nghiÖ m    èil ng XDCB   µn  µnh thu kh  î   ho th   69 B¶ng    èil ng c«ng  Öc  µn  µnh kª kh  î   vi ho th   70 GiÊy    Þ  ®Ò ngh thanh    èil ng XDCB   µn  µnh to¸nkh  î   ho th   71 GiÊy    Þ  ¹m  ®Ò ngh t øng   72 GiÊy    Þ    åit¹m  ®Ò ngh thu h   øng   73 GiÊy    Þ  Ünh  Òn m Æt ®Ò ngh l ti     74 PhiÕu  i chiÕu  íi ®è   v  KBNN   75 PhiÕu  i chiÕu  è  Öu cÊp  èn  u    ®è   s li   v ®Ç tXDCB   76 Th«ng    b¸o chØ    Ýn  ông  ®∙i tiªut d u    77 Hîp  ng  Ýn  ông  u    µ   íc ®å t d ®Ç tNh n   78 Kh Õ   cvay  Òn í  ti   79 B¶ng    Ýnh  i kª t l∙   80 GiÊy    ßi  î b¸o ® n   81 GiÊy    Þ  ®Ò ngh vay  èn v   82 GiÊy    Þ  ¹m  ®Ò ngh t øng  èn  v vay   83 Biªnb¶n  ö  ývay  èn   x l  v
 11. 11 Sè  Tªn  chøng  õ t TT A B   84 Biªnb¶n    thanh  ýHîp  ng  Ýn  ông l  ®å t d   85 B¶ng    kª chøng  õthanh  t  to¸n   86 GiÊy    Þ          ®Ò ngh ghithu,ghichiNSNN   èn  v §TPT   87 GiÊy      é,chihé  èn  b¸o thu h     v §TPT   88 L Önh  iÒu  ® chuyÓn    l∙cho  i vay  èn  v §TPT   89 L Önh  iÒu  ® chuyÓn  Ý  ph cho  vay  èn  v §TPT   90 GiÊy    Þ  ö  ýchªnh  Öch  ûgi¸ ®Ò ngh x l   l t    91 B¶n  cam   Õt  Õ  Êp  µi k th ch t   s¶n    ®Ó vay  èn v   92 B¶n    Êp  µi gi¶ich t  s¶n  Õ  Êp th ch   93 §¬n      ¹n tr¶nîvay xingiah         94 Th    traso¸t   95 §iÖn    traso¸t   96 B¶ng    ép  Ðc kª n s   97 L Önh    Õ    Òn ph¹t thu thu thu ti     98 GiÊy    ëng  Ò   èng  ènlËu thuÕ tr¶th v ch tr       99 GiÊy  Ôn  Öm  Òn thuÕ  mi nhi ti   tæn  Êt th 100 Quy Õt  nh  ö  ý ®Þ xl     GiÊy  Ých tr¶tiÒn uû  Öm  101 tr       nhi thu     PhiÕu    Òn 102 thu ti     PhiÕu  Êtkho  103 xu   kiªm  Ën  v chuyÓn  éibé n      PhiÕu  Ëp  n  104 nh Ê chØ     PhiÕu  ÊtÊn  105 xu   chØ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2