intTypePromotion=1

Quyết định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc S è  1165/2001/Q§­N H N N  n g µ y 12  th N th¸ng  n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c m a n g  v µ n g  c ñ a c¸ n h © n   9  khi x u Ê t c¶n h, n h Ë p  c¶n h thè ng ® è c   g © n  h µ ng N h µ  n íc N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   qu¶n  ýngo¹ihèi; l    ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 174/1999/N§­   µy  CP ng 09/12/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinhdoanh  µng;   v ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l    quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    èit ng,ph¹m    iÒu  1: §  î   vi® chØnh 1. Quy Õt  nh   µy  dông  i  íiviÖc  ®Þ n ¸p  ®è v   mang  theo  µng  v trang søc,   vµng  ü   Ö,  µng  Õng, vµng  m ngh v mi   nguyªn  Öu,vµng    Èn  èc  Õ    li   tiªuchu qu t khi xuÊtc¶nh,nhËp      c¶nh  ña    i t ng sau: c c¸c®è  î   a. C¸  ©n  Öt Nam   µ  ícngoµimang    nh Vi   vn    theo  µng    Êt c¶nh,nhËp  v khixu     c¶nh qua  öa  Èu  Öt Nam   c kh Vi   b»ng  é  Õu  c¸c c¬  h chi do    quan  ã  Èm  Òn  c th quy cña  Öt Nam   Vi   hoÆc   ña  ícngoµicÊp  c n    (sau  y   äilµ "c¸nh©n  Êt c¶nh, ®© g       xu     nhËp  c¶nh"); b. C¸  ©n  Öt Nam   îcphÐp  nh      ícngoµimang    nh Vi   ®  ®Þ cën     theo  µng    v khi xuÊt c¶nh    hoÆc     ©n  ícngoµi® îcphÐp  nh      Öt Nam   c¸ nh n     ®Þ c ë Vi   mang  theo  vµng    Ëp  khinh c¶nh; c.C¸  ©n  Öt Nam   µ  ícngoµimang    nh Vi   vn    theo  µng    Êt c¶nh,nhËp  v khixu     c¶nh qua  öa  Èu  Öt Nam   c kh Vi   b»ng  Êy  gi th«ng  µnh  h hoÆc  chøng minh    th biªngií ;  i 2.  nh©n  Öt  C¸  Vi Nam   µ  íc ngoµi kh«ng  îc göi vµng  níc ngoµi vn    ®   ra      hoÆc   Ën  µng  öitõ níc ngoµivµo  íih×nh  nh v g        d  thøc  µ  Õu, tÆng  qu bi   qua  ­ ® êng  u  iÖn,hµng  b®   kh«ng,hµng    h¶i. §i Ò u      Ých  õng÷ 2: Gi¶ith t  Trong  Quy Õt  nh  µy,c¸ccô m   õdíi y  îchiÓu    ®Þ n    t    ®© ®   nh sau: 1. "Vµng    trang søc" lµc¸c s¶n  È m   µng  ã  ¾n          ph v cg hoÆc  kh«ng  ¾n  ¸  g ® quý,kim  ¹  ý    lo iqu hoÆc   Ët liÖu kh¸c ®Ó   ôc  ô  v      ph v nhu  Çu  c trang søc  ña      c con ngêinh    ¹   Én,d©y, vßng,hoa  ,   c¸clo inh   :     tai kim  µivµ    ¹ trang søc    c   c¸clo  i   kh¸c.
  2. 2 2. "Vµng  ü   Ö"  µ c¸c s¶n  È m   µng  ã  ¾n   ¸  ý    m ngh l     ph v cg ® qu hoÆc  kh«ng  g ¾n   ¸  ý,kim  ¹  ý  ® qu   lo iqu hoÆc   Ët liÖu kh¸c ®Ó   ôc  ô  v      ph v nhu  Çu  c trang trÝ    m ü   Ëtnh    ¹   thu   c¸clo ikhung  : ¶nh,t ng vµ    ¹ kh¸c.  î   c¸clo i   3."Vµng  Õng"  µvµng  ∙  îcdËp  µnh  Õng  íi   ×nh  ¹ng    mi l  ®®  th mi d  h c¸c d kh¸c  nhau, cã  ng  ÷  è    ®ã ch s chØ   èi l ng,chÊt l ng  µ  ý  hiÖu  ña  µ    kh  î    î v k m∙  c nh s¶n xuÊt. 4.  µng  "V nguyªn  Öu"lµ vµng  íic¸c d¹ng:khèi,thái  , ¹t,d©y, dung  li     d        ,    l¸ h   dÞch, bét,b¸n  µnh  È m      th ph trang søc, m ü   Ö   µ    ¹      ngh v c¸c lo i kh¸c nhng    kh«ng  ph¶ivµng    Èn  èc  Õ.   tiªuchu qu t 5.  µng    Èn  èc  Õ" µ vµng  èi,vµng  áicã  Êt îng  õ "V tiªuchu qu t  l   kh   th   ch l t   99,5%  µ  èil ng tõ 1  ét)kil«gam  ëlªn,cã  v kh  î     (M   tr     nh∙n hiÖu  ña  µ    c nh s¶n  Êt xu   vµng  îcHiÖp  éivµng,Së  ®  h    giao dÞch  µng  èc  Õ    v qu t c«ng  Ën. nh §i Ò u 3: Mang   µng    Èn  èc  Õ    Êt  v tiªuchu qu t khi xu c¶nh, nhËp    c¶nh  b»ng  é  Õu h chi 1.C¸  ©n  Ëp    nh nh c¶nh  îcmang  ®  theo vµng    Èn  èc  Õ  íi èil   tiªuchu qu t v   kh  ­ îng  (Mét) kil«gam  µ  1    v ph¶i khai b¸o      H¶i quan. N Õ u     mang   îtqu¸  (Mét) v  1    kil«gam  ph¶i lµm  ñ  ôc göi t¹    th t     i kho H¶i quan  Çn  îtqu¸    ph v  ®Ó mang  khi ra    xuÊt c¶nh    hoÆc   µm  ñ  ôc chuyÓn  níc ngoµivµ  l th t   ra      ph¶ichÞu  äi    Ý    m chiph li   ªnquan    ph¸tsinh. 2.C¸  ©n  Êt c¶nh  èn    nh xu   mu mang  theo vµng    Èn  èc  Õ    tiªuchu qu t ph¶icã    giÊy  Ðp  Gi¸m  c    ph do  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng  ¬i c  ó cÊp  µ  ¬ n   tr   v ph¶i khai b¸o      H¶i quan. N Õ u     ©n  ∙    c¸ nh ® mang  theo  µng    Èn  èc  Õ    Ëp  v tiªuchu qu t khi nh c¶nh  theo møc   quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  µy  µ  ã  1  n v c khaib¸o      H¶i quan  ×    Êt c¶nh  îcmang    íi th khixu   ®  ra v   khèil ng  èi®a    î t   b»ng  èil ng  ∙  kh  î ® mang  µo  ã  v c khaib¸o      H¶i quan  µ   m kh«ng  ph¶ixingiÊy  Ðp  ña  ©n   µng  µ   ícnhng     ph c Ng h Nh n   ph¶ixuÊt tr×nh tê khaiH¶i           quan    Ëp  khinh c¶nh. §i Ò u 4: Mang   µng  v kh«ng ph¶i vµng    Èn  èc  Õ    Êt   tiªuchu qu t khi xu   c¶nh,nhËp    c¶nh b»ng  é  Õu h chi 1. C¸ nh©n  xuÊt c¶nh mang  theo vµng trang søc, m ü  nghÖ, vµng  miÕng, vµng    nguyªn  Öu víitæng  èil ng tõ 300  li     kh  î     (Ba tr¨m)gam   ëlªnph¶i   tr       khaib¸o H¶i quan.N Õ u         mang theo vµng  ü   Ö,  µng  Õng, vµng    m ngh v mi   nguyªn  liÖu víitæng  èil ng  õ 1  ét)kil«gam  ëlªnph¶icã  Êy  Ðp  Gi¸m     kh  î t   (M   tr       gi ph do  ®èc    Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬i Ng h Nh n     ph tr     ¬ n  c  ócÊp. tr   C¸  ©n  ∙  nh ® mang  theo  µng  v trang søc, vµng  ü     m nghÖ,  µng  Õng, v mi   vµng nguyªn  Öu khinhËp  li     c¶nh  ×    Êt c¶nh  îc mang  víikhèil ng th khixu   ®  ra     î   kh«ng  îtqu¸  èi l ng  ∙  v  kh  î ® mang   µo  ã  v c khai b¸o    H¶i quan    Ëp  khi nh c¶nh,   kh«ng ph¶i xin giÊy  Ðp  ña  ©n   µng  µ   íc nhng     ph c Ng h Nh n   ph¶i xuÊt tr×nh  ê     t  khaiH¶iquan    Ëp     khinh c¶nh. 2. C¸  ©n  Ëp    nh nh c¶nh  mang  theo  µng  v trang søc,vµng  ü   Ö,  µng      m ngh v miÕng, vµng    nguyªn  Öu víitæng  èil ng tõ 300  li     kh  î     (Ba tr¨m)gam   ëlªnph¶i   tr       khaib¸o    H¶i quan. N Õ u     mang theo  µng  Õng, vµng  v mi   nguyªn  Öu  íitæng  li v   khèil ng vîtqu¸ 1  ét)kil«gam   î       (M   ph¶ilµm  ñ tôcgöit¹ kho      th       i   H¶i quan  Çn  ît ph v 
  3. 3 qu¸ ®Ó     mang      Êtc¶nh  ra khixu   hoÆc   µm  ñ tôcchuyÓn    ícngoµivµ  l th     ra n     ph¶i   chÞu  äi    Ý  ªnquan    m chiph li   ph¸tsinh. §i Ò u    5: Mang  µng    Êtc¶nh,nhËp  v khixu     c¶nh  b»ng  Êy th«ng  µnh, gi   h   chøng  minh      í thbiªngi i 1.  nh©n  Öt  C¸  Vi Nam   µ  íc ngoµi xuÊt  vn    c¶nh, nhËp    c¶nh b»ng  Êy gi   th«ng  µnh, chøng  h   minh   biªn gií  th  i kh«ng  îc mang   ®  theo  µng  ü   v m nghÖ,  vµng  Õng, vµng  mi   nguyªn liÖu,vµng    Èn  èc  Õ.     tiªuchu qu t 2.  nh©n  Öt  C¸  Vi Nam   µ  íc ngoµi xuÊt  vn    c¶nh, nhËp    c¶nh b»ng  Êy gi   th«ng  µnh, chøng  h   minh    th biªn gií ® îc mang   i    theo  µng  v trang søc  eo      ® trªn ngêimang  Ýnh  Êttrangsøc  µ    t ch     v kh«ng  ph¶ikhaib¸o H¶i quan.       §i Ò u    6: Mang  µng    Êt c¶nh,nhËp  v khixu     c¶nh trong tr ng  îp  nh     ê h ®Þ c 1.C¸  ©n  ícngoµi® îcphÐp  nh      ÖtNam     Ëp    nh n     ®Þ c ë Vi   khinh c¶nh  mang   theo  µng  v trang søc,vµng  ü   Ö,  µng  Õng, vµng      m ngh v mi   nguyªn liÖu víi      tæng  khèil ng tõ 300   î     (Ba  tr¨m)gam   ëlªnhoÆc     tr     mang  theo  µng    Èn  èc  v tiªuchu qu tÕ ph¶i khai b¸o      H¶i quan  ng  nh kh«ng  ph¶i xin giÊy  Ðp  ña  ©n   µng     ph c Ng h Nhµ   íc. n  2. C¸  ©n  Öt Nam   îc phÐp  nh      íc ngoµi khi xuÊt c¶nh  ã    nh Vi   ®  ®Þ cën        c mang  theo  µng  v trang søc,vµng  ü   Ö,  µng  Õng, vµng      m ngh v mi   nguyªn liÖu víi      tæng  èil ng  õ 300  kh  î t   (Ba tr¨m)gam   ëlªnph¶ikhaib¸o      tr         H¶i quan. C¸  ©n     nh mang  theo  µng  ü   Ö,  µng  Õng, vµng  v m ngh v mi   nguyªn  Öu víitæng  èil ng li     kh  î   tõ 3    (Ba) kil«gam  ëlªnhoÆc     tr     mang  theo  µng    Èn  èc  Õ  íikhèil v tiªuchu qu t v    ­ îng tõ1  ét)kil«gam  ëlªnph¶icã  Êy phÐp  Gi¸m  c        (M   tr       gi   do  ®è Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬ic  ócÊp. Nh n     ph tr     ¬ n   tr   §i Ò u    å   ¬,thñ tôccÊp  Êy  Ðp 7: H s       gi ph C¸  ©n  èn    Êy  Ðp  nh mu xin gi ph mang  µng    Êt c¶nh  v khixu   ph¶igöi hå  ¬    s ®Õ n  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng  ¬ n¬ic  ó. å   ¬  å m:   tr   s g H 1.§¬n    Êp  Êy phÐp    xinc gi   mang  µng    Êtc¶nh  v khixu   theo m É u   ¹ Phô  ôc   t  i l  1  Quy Õt  nh  µy; ®Þ n 2. Ho¸  n   ®¬ mua   µng  h hoÆc   Êy  ê  gi t kh¸c chøng    minh  ån  èc  îp ngu g h   ph¸p hoÆc   Êy  gi cam   oan  ña    ©n  ® c c¸ nh mang  µng  Ò   Ýnh  îp ph¸p  ña ­ v vt h  cl îng vµng  Çn    c mang  i; ® 3. B¶n    sao  é  Õu  h chi (ph¶ixuÊt tr×nh  é  Õu    i  Õu) vµ  Þ      h chi ®Ó ®è chi   th thùc nhËp    c¶nh  i víi ÷ng  ícyªu cÇu  ®è    nh n    ph¶icã  Þ  ùc nhËp    th th   c¶nh; 4. Quy Õt  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy cho  Ðp  nh    êng  ph ®Þ c (tr hîp c¸nh©n     mang  theo vµng    nh  ).   khi®Þ c Trong  êigian  (Mêi)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp th   10    l vi k t   nh ®ñ h s h   lÖ, Gi¸m  c    ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è   ùc thuéc Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng  ¬ xem   Ðt cÊp  Êy phÐp  x  gi   hoÆc   õchèicÊp  Êy phÐp  t    gi   cho    ©n.  c¸nh Trêng  îp tõchèiph¶icã    h        v¨n b¶n    Ých  ýdo. gi¶ith l 
  4. 4 §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 8: Hi l     1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ    ®Þ n c hi l   15  k t  k v thay thÕ    Quy Õt ®Þnh  sè  416/1998/Q§­NHNN7  ngµy 08/12/1998 cña Thèng ®èc  Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  h Nh n   vi mang  µng  ña    ©n    ÊtnhËp  v c c¸nh khixu   c¶nh. 2.Ch¸nh    V¨n  phßng  ©n  µng  µ   íc,Vô  ëng  ô  Ng h Nh n   tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l     Thñ  ëng    n  Þ   ã  ªnquan  ña  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v c li   c Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc  Ng h Nh n       ph tr   Trung  ng, c¸c c¸ ¬      nh©n  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  5. 5 P h ô  l ô c 1 c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ® ¬ n  xin m a n g  v µ n g  k hi  x u Ê t c ¶ n h KÝnh  öi:   g   nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh  µnh phè).. Chi Ng h Nh n   (th    . T«ilµ:.. . ...........................     . . ........................... CMTND   sè:   .. . ............ C Êp   ngµy:   .. . ....... . . ............  . . .....  . t¹ .. . ...........   . . ........... i Hé   Õu  è:. . ..... CÊpngµy  . . ...... chi s . . .....   .. . ....... N¬i th ng  ó(t¹m tró)  . . ....................................   ê tr     : . ..................................... .. XuÊt   c¶nh   qua   cöa  khÈu:.. . .....................................   . . .................................... § Ò   Þ  ©n  µng  µ   íccÊp  Êy phÐp  ngh Ng h Nh n   gi   cho  mang theo.. . ....... . . .....  . kg (b»ng  ÷:. . .. ch . . ..  kil«gam)  µng.. . .....   â  ¹  µng: vµng    Èn  v . . ...  .(ghir lo iv   tiªuchu quèc  Õ,vµng  ü   Ö,  µng  Õng, vµng  t  m ngh v mi   nguyªn liÖu).   T«ixincam  oan:    ® ­C¸c    th«ng    tintrong ®¬n  µy  µ    µi Öu kÌm    n v c¸ct     li theo lµchÝnh     x¸c; ­Lîng vµng      mang  theo cã  ån  èc  îp ph¸p;   ngu g h   ­Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi, l     qu¶n  ý l  ho¹t®éng    kinh doanh  µng  µ      v v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   .. . ....  µy.. th¸ng..n¨m... . . . ....ng . ,   .   . .   êilµm  n Ng   ®¬  (Ký,ghirâ hä          tªn)
  6. 6 p h ô  l ô c 2 c é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  vi Öt na m Ng ©n  µng  µ   ícVN h Nh n   Chi nh¸nh    tØnh  µnh (th   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph phè)... .. . .....ngµy  . . . ....  ., .. th¸ng.. n¨m  .    .  .. Sè: V/v:cho  Ðp    ph mang  µng v     khixuÊtc¶nh          K Ýnh  öi: .     ©n) g    .. (tªnc¸nh Sau    khixem   Ðt  hå  ¬    Êp  Êy  Ðp  ña  .     ©n),Ng ©n   x   s xin c gi ph c ..  (tªnc¸ nh   hµng  µ   íccã    Õn    Nh n   ý ki nh sau: Cho  Ðp...     ©n),CMTND   è..  Êp  µy.. .hé  Õu  è..  Êp  ph  (tªnc¸nh   s. c ng .  chi s . , c ngµy..   îc mang  .®   . theo.. kg  . (b»ng  ÷: ..    ch   . kil«gam)  µng..    â  ¹  µng: v .(ghir lo iv   vµng m ü  nghÖ, vµng miÕng, vµng nguyªn liÖu)  khi Êt c¶nh qua cöa   xu khÈu  . .. GiÊy  Ðp  µy  ã    Þ®Õ n   µy  . . ... ph n c gi¸tr   ng .. / ./. Gi¸ m   è c   hi  h¸nh  H N N   n h   ® c n N tØ (th µ nh  h è )... p N¬i nhËn:     ­ C¸  ©n  nªu  ¹  Òu    nh   ti §i 1; ­NHNN   ô    (V QLNH); ­Lu      CN NHNN.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2