intTypePromotion=1

Tài liệu gia công - chương 3- Chất lượng bề mặt gia công

Chia sẻ: Mai Hoang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
226
lượt xem
74
download

Tài liệu gia công - chương 3- Chất lượng bề mặt gia công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đánh giá chất lượng chế tạo các chi tiết máy, người ta dùng 4 thông số cơ bản sau: -Độ chính xác về kích thước của các bề mặt. - Độ chính xác về hình dạng của các bề mặt. -Độ chính xác về vị trí tương quan giữa các bề mặt. -Chất lượng bề mặt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu gia công - chương 3- Chất lượng bề mặt gia công

  1. CHÖÔNG 3: CHAÁT LÖÔNG BEÀ MAËT GIA COÂNG 1. Khaùi nieäm vaø caùc yeáu toá ñaëc tröng cuûa chaát löôïng beà maët. a. Tính chaát hình hoïc  Sai leäch ñaïi quan.  Ñoä soùng beà maët.  Ñoä nhaùm beà maët. Rz :Chiều cao nhấp nhoâ Ra :Sai lệch profile trung bình cộng 1 2 Bề m ặt gia công Cấp Chiều dài chuẩn Ra Rz ( ) ( ) (mm) 1 80 320 8 2 40 160 Thô 3 20 80 4 10 40 2,5 5 5 20 6 2,5 10 Bán tinh 7 1,25 6,3 0,8 8 0,63 3,2 9 0,32 1,6 0,25 Tinh 10 0,16 0,8 11 0,08 0,4 12 0,04 0,2 Siêu tinh 13 0,02 0,08 0,08 14 0,01 0,05 3 4 1
  2. b. Tính chaát cô lyù 2. Aûnh höôûng cuûa chaát löôïng beà maët ñeán  Möùc ñoä bieán cöùng. tính naêng söû duïng cuûa chi tieát maùy.  Chieàu saâu lôùp bieán cöùng.  ÖÙng suaát dö. a. Ñeán tính chaát choáng maøi moøn. Trong quaù trình caét, döôùi taùc duïng cuûa löïc caét, maïng tinh theå  Cuûa ñoä nhaùm ôû lôùp beà maët kim loaïi bò xoâ leäch, gaây bieán daïng deûo ôû vuøng  Cuûa ñoä bieán cöùng. tröôùc vaø sau cuûa löôõi caét.  Cuûa öùng suaát dö Giöõa caùc tinh theå kim loaïi xuaát hieän öùng suaát. Theå tích b. Ñeán söùc beàn moûi. rieâng taêng, maät ñoä kim loaïi giaûm ôû vuøng caét. Ñieàu ñoù daãn  Cuûa ñoä nhaùm ñeán thay ñoåi cô tính lôùp beà maët  Cuûa ñoä bieán cöùng.  Cuûa öùng suaát dö Möùc ñoä bieán cöùng vaø chieàu saâu bieán cöùng phuï thuoäc vaøo moái quan heä giöõa hai thoâng soá: löïc caét vaø nhieät caét. Khi gia coâng, beà maët chi tieát xuaát hieän lôùp öùng suaát dö. Trò soá, daáu vaø chieàu öùng suaát dö phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän gia coâng. 5 6  Beà maët nhaáp nhoâ seõ taïo ñieàu kieän chöùa caùc taïp chaát nhö ÖÙng suaát dö ít aûnh höôûng ñeán tính choáng  muoái, acid,… gaây ra aên moøn hoùa hoïc. aên moøn cuûa chi tieát.  Chieàu vaø höôùng aên moøn xaûy ra töø ñænh ñeán ñaùy caùc nhaáp nhoâ. Caùc ñænh nhaáp nhoâ cuõ seõ bò aên moøn vaø hình thaønh caùc nhaáp nhoâ môùi. Quaù trình xaûy ra lieân tuïc. Beà maët chi tieát caøng nhaün boùng t hì caøng ít bò aên moø n. Baùn kính caùc ñaùy nhaáp nhoâ caøng lôùn thì khaû naêng choáng aên moøn hoùa hoïc caøng cao Khaéc phuïc: maï croâm, keõm, laøm chaéc beà maët,…  Bieán daïng deûo gaây neân söï khoâng ñoàng nhaát teá vi cuûa kim loaïi, trong ñoù , sinh ra nhieàu phaàn töû aên moøn. Nhaát laø ôû maët tröôït, gaây ra hieän töôïng haáp thuï maïnh, taêng cöôøng quaù trình aên moøn vaø khueách taùn ôû lôùp beà maët.  Sau khi gia coâng, lôùp beà maët bò bieán cöùng. Taêng lôùp bieán cöùng beà maët thì khaû naêng choáng aên moøn taêng leân.  Caùc phöông phaùp laøm taêng lôùp bieán cöùng beà maët: nhieät luyeän, laên eùp,… 7 8 2
  3. Caùc ñöôøng a, b, c töông öùng vôùi 3 ñoä nhaùm ban ñaàu khaùc nhau, ñoä nhaùm cuûa ñöôøng c laø cao nhaát. Rz(c) > Rz(b) > Rz(a) Khoaûng thôøi gian: 0 ÷ ti: giai ñoaïn moøn ban ñaàu ti ÷ T1 : giai ñoaïn moøn bình thöôøng T1 trôû ñi: giai ñoaïn moøn kòch lieät 9 10 3. Caùc nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán chaát löôïng beà maët. a. Aûnh höôûng ñeán ñoä nhaùm beà maët  Thoâng soá hình hoïc cuûa dao  Thoâng soá cuûa cheá ñoä caét  Ñieàu kieän caét 11 12 3
  4. 4. Caùc phöông phaùp ñaûm baûo chaát löôïng beà maët. a. Phöông phaùp ñaït ñoä nhaùm beà maët Tuyø theo phöông phaùp gia coâng b. Caùc phöông phaùp taïo ra ñoä bieán cöùng.  Phun bi.  Laên eùp.  Goõ ñaäp.  Nong. 13 14 5. Caùc pöông phaùp ñaùnh giaù chaát löôïng beà maët . a. Ño ñoä nhaùm beà maët  Phöông phaùp quang hoïc  Ño baèng maùy ño proâfin  So saùnh baèng maét  Phöông phaùp in b. Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù möùc ñoä bieán cöùng  Maãu hieån vi  Tia RÔNGEN  Chuøm tia ñieän töû  Baèng maùy ño ñoä cöùng 15 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2