Tài liệu TCVN 3907 1984

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
157
lượt xem
73
download

Tài liệu TCVN 3907 1984

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3907 1984, Nhà trẻ mẫu giáo tiêu chuẩn thiết kế - các công trình nuôi dạy trẻ trong phạm vi cả nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 3907 1984

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  Nhμ trÎ, tr−êng mÉu gi¸o - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Nurseries, infant schools - Design standard Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c tr−êng mÉu gi¸o vμ nhμ trÎ, c¸c nhμ trÎ mÉu gi¸o liªn hîp (sau ®©y gäi chung lμ “C«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ" trong ph¹m vi c¶ n−íc). Chó thÝch: 1) Nh÷ng c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ x©y dùng ë n«ng th«n hoÆc c¶i t¹o tï c«ng tr×nh cò ®−îc ch©m ch−íc vÒ diÖn tÝch c¸c phßng vμ thμnh phÇn néi dung cña khèi phôc vô, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n trong sinh ho¹t cña trÎ (ch¬i, ngñ, vÖ sinh), còng nh− c¸c yªu cÇu vÒ d©y chuyÒn ho¹t ®éng vμ vÖ sinh phßng bÖnh trong c«ng tr×nh. 2) Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ò thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ cã yªu cÇu sö dông ®Æc biÖt (nu«i d¹y trÎ cã tËt bÈm sinh, nu«i d¹y trÎ kÕt hîp phôc håi chøc n¨ng...). 1. Quy ®Þnh chung 1.1. C«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ phôc vô viÖc nu«i d¹y trÎ ë hai løa tæi: - Tõ 2 th¸ng ®Õn 36 th¸ng (tuæi nhμ trÎ) - Tõ 37 th¸ng ®Õn 72 th¸ng (tuæi mÉu gi¸o) - Nhμ trÎ tæ chøc theo nhãm (tõ 20 ®Õn 25 trÎ). Tr−êng mÉu gi¸o tæ chøc theo líp (tõ 25 ®Õn 31 trÎ). Nhãm vμ líp lμ ®¬n vÞ ®Ó thiÕt kÕ vμ tÝnh to¸n. 1.2. Theo chÕ ®é nhËn trÎ, c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ®−îc ph©n lμm hai lo¹i: - Göi theo giê hμnh chÝnh hay ca kÝp - Göi c¶ ngμy ®ªm. 1.3. Quy m« cña c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ theo ®¬n vÞ nhãm hay líp ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng l. 1.4. C«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ®−îc thiÕt kÕ chñ yÕu ë ba cÊp c«ng tr×nh II, III, IV. 1.5. Trong mét khu nhμ ë, cÊp c«ng tr×nh cña c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ vμ nhμ ë nªn thèng nhÊt. 1.6. Ngoμi nh÷ng quy ®Þnh nªu trong ®iÒu l.4 vμ 1.5 khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn: "Ph©n cÊp nhμ vμ c«ng tr×nh - Nguyªn t¾c c¬ b¶n" hiÖn hμnh. B¶ng 1 Quy m« líp cho phÐp 1 ®Õn 2 3 ®Õn 5 6 ®Õn 8 9 ®Õn 10 Lo¹i c«ng tr×nh nhãm líp nhãm líp nhãm líp nhãm líp - Nhμ trÎ göi theo giê hμnh chÝnh. + + + - - Nhμ trÎ göi c¶ ngμy vμ ®ªm. + + - - - MÉu gi¸o göi theo giê hμnh chÝnh. + + + + - MÉu gi¸o göi c¶ ngμy vμ ®ªm - + - - - Nhμ trÎ mÉu gi¸o liªn hîp göi - + + + theo giê hμnh chÝnh - Nhμ trÎ mÉu gi¸o liªn hîp göi c¶ - + - - ngμy vμ ®ªm   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  Chó thÝch: 1) DÊu (+) cho phÐp , dÊu (-) kh«ng cho phÐp 2) TÝ lÖ gi÷a nhãm trÎ vμ líp mÉu gi¸o trong c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ liªn hîp ®−îc chän trªn c¬ së yªu cÇu tæ chøc theo bé líp cña løa tuæi nhμ trÎ còng nh− mÉu gi¸o (phu lôc1) 1.7. H−íng cña c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ lμ h−íng mμ c¸c phßng sinh ho¹t cña trÎ (phßng ch¬i, phßng ngñ, hiªn ch¬i) trùc tiÕp ®ãn giã m¸t vÒ mïa hÌ ®èi víi c¸c vïng ®ång b»ng, vïng trung du, vïng thÊp nãng vμ ®ãn ®−îc nhiÒu ¸nh n¾ng mÆt trêi ®èi víi c¸c vïng rÐt, nói cao. 1.8. H−íng cho phÐp më cöa sæ c¸c phßng sinh ho¹t (phßng ch¬i, phßng ngñ) trong c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vïng khÝ hËu x©y dùng cña tõng miÒn (tham kh¶o phô lôc 2, h×nh 1 vμ chó thÝch cña h×nh). 1.9. Bè trÝ cña c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ph¶i chó ý: - Tr¸nh t¹o thμnh giã lïa. - Cã biÖn ph¸p tr¸nh m−aa h¾t, nhÊt lμ ®èi víi c¸c tØnh phÝa nam. 2. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng 2.1. Khu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ph¶i ®¶m b¶o: a) Cao r¸o, tho¸ng m¸t. b) ThuËn tiÖn cho viÖc cÊp n−íc. c) B¸n kÝnh phôc vô: - Tõ 500 m ®Õn 800 m ®èi víi miÒn ®ång b»ng. - Tõ 800 m ®Òn 1000 m ®èi víi trung du vμ miÒn nói. - §èi víi c«ng tr×nh göi trÎ c¶ ngμy vμ ®ªm, b¸n kÝnh phôc vô kh«ng h¹n chÕ. 2.2. Khu ®Êt x©y dùng ph¶i cã kho¶ng c¸ch li nh− quy ®Þnh cña tiªu chuÈn quy ho¹ch ®« thÞ hiÖn hμnh. 2.3. Khu ®Êt x©y dùng kh«ng ®−îc phÐp ®Æt c¹nh tuyÕn ®−êng cã mËt ®é giao th«ng lín. Chó thÝch: Trong tr−êng hîp b¾t buéc ph¶i bè trÝ c¹nh c¸c tuyÕn ®−êng nμy th× kho¸ng c¸ch tõ ®ã ®Õn mÆt ngoμi t−êng c¸c phßng sinh ho¹t, phßng ngñ vμ líp häc ph¶i ®¶m b¶o kh«ng d−íi 12 m. 2.4. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2 B¶ng 2 DiÖn tÝch ®Êt cho l trÎ lÊy theo quy m« c«ng tr×nh (m2) 1 ®Õn 2 nhãm líp 3 ®Õn 5 nhãm líp 6 ®Õn 8 nhãm líp 9 ®Õn 10 nhãm Lo¹i c«ng tr×nh líp Nhμ trÎ 30-32 25-30 20-25 20-25 Tr−êng mÉu gi¸o 35-37 30-35 25-30 20-25 Chó thÝch: DiÖn tÝch khu ®Êt nhá nhÊt kh«ng ®−îc d−íi 80 m2 /ín nhÊt kh«ng qu¸ 8000 m2. 2.5. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng bao gåm: a) DiÖn tÝch x©y dùng;   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  b) DiÖn tÝch s©n ch¬i; c) DiÖn tÝch c©y xanh, ®−êng ®i. 2.6. TØ lÖ chiÕm ®Êt ph¶i b¶o ®¶m - DiÖn tÝch x©y dùng kh«ng qu¸ 40% diÖn tÝch khu ®Êt. - DiÖn tÝch s©n ch¬i, c©y xanh kh«ng díi 50% diÖn tÝch khu ®Êt. 2.7. Chung quanh khu ®Êt x©y dùng ph¶i cã d¶i ®Êt trång c©y kÕt hîp lμm hμng rμo b¶o vÖ vμ ch¾n bôi, chèng tiÕng ån. 3. Néi dung c«ng tr×nh vμ yªu cÇu vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 3.1. C«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ bao gåm: - Khèi nhãm - líp; - Khèi phôc vô; - S©n v−ên. 3.2. ThiÕt kÕ c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c sau: - §éc lËp gi÷a c¸c nhãm líp; - C¸ch li gi÷a c¸c nhãm líp víi khèi phôc vô; - An toμn vμ b¶o ®¶m yªu cÇu gi¸o dôc cho tõng løa tuæi. Chó thÝch: Nguyªn lÝ bè côc mÆt b»ng chung vμ s¬ ®å d©y chuyÒn ho¹t ®éng trong c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ (xem phô lôc 2 - c¸c h×nh 3,4) 3.3. ChiÒu cao cña c¸c phßng quy ®Þnh nh− sau: - C¸c phßng ch¬i, phßng häc, phßng ngñ, phßng sinh ho¹t chung, kho vμ bÕp tõ 3m ®Õn 3,6m. - C¸c phßng thuéc khèi phôc vô, phßng ®ãn trÎ vμ phßng cho trÎ bó, phßng vÖ sinh, röa, ngåi b«, chç chia c¬m, pha s÷a, trÎ mÖt tõ 2,4m ®Õn 2,7m. - Hμnh lang, hiªn ch¬i, nhμ cÇu tuú theo vÞ trÝ ®Æt trong c«ng tr×nh cã thÓ tõ 2,4m ®Õn 2,7m. 3.4. C«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ kh«ng thiÕt kÕ qu¸ 2 tÇng. Tr−êng hîp cÇn thiÕt kÕ qu¸ 2 tÇng ph¶i b¶o ®¶m an toμn vμ thuËn tiÖn cho sinh ho¹t cöa trÎ còng nh− yªu cÇu ®−a ®ãn trÎ hμng ngμy vμ tho¸t n¹n khi cã sù cè. Khèi - nhãm líp 3.5. Néi dung vμ diÖn tÝch cña phßng trong khèi - nhãm líp ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3 Nhμ trÎ diÖn tÝch(m2) Tr−êng mÉu gi¸o diÖn tÝch (m2) Göi theo giê Göi c¶ ngμy vμ Göi theo giê Göi c¶ ngμy vμ Lo¹i phßng hμnh chÝnh, ®ªm hμnh chÝnh, ®ªm theo ca kÝp theo ca kÝp - Sinh ho¹t 36-48 36-48 54-58 54-58 - Ngñ 36-38 36-38 0 54-58   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  - NhËn trÎ, cho bó, 12-16 12-16 10-12 10-12 mò - Chç trÎ mÖt 4.5-6 0 4.5-6 0 - Chç pha s÷a, chia c¬m 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 - T¾m, röa, xÝ, tiÓu, ngåi 18-24 24-28 18-24 24-28 b« - Hiªn ch¬i 18-24 18-24 18-24 18-24 - Kho ®Ó tμi s¶n 6-9 6-9 6-9 6-9 cña nhãm líp chç xÕp Chó thÝch: 1) Tr−êng mÉu gi¸o göi theo giê hμnh chÝnh kh«ng thiÕt kÕ phßng ngñ riªng chØ thiÕt kÕ chç xÕp gi−êng trùc tiÕp víi phßng häc ®Ó ®Õn giê nghØ tr−a chuyÓn gi−êng ra cho trÎ ngñ. 2) Chç ®i tiÓu vμ vÖ sinh cña trÎ ë líp mÉu gi¸o ph¶i ng¨n c¸ch riªng cho ch¸u trai vμ ch¸u g¸i. 3) C«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ cã quy m« 2 nhãm hay líp ®−îc thiÕt kÕ mét phßng nhËn trÎ chung cho 2 nhãm – líp diÖn tÝch tõ 16 m2 ®Õn 18 m2, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m phßng ®ã cã cöa vμo tõng nhãm líp riªng. 3.6. Phßng sinh ho¹t cña nhãm trÎ – líp mÉu gi¸o cÇn: - Liªn hÖ trùc tiÕp víi phßng nhËn trÎ, phßng vÖ sinh. Hiªn ch¬i, chç trÎ mÖt vμ chç xÕp gi−êng(líp mÉu gi¸o). - Liªn hÖ thuËn tiÖn víi phßng ngñ, chç chia c¬m, pha s÷a. 3.7. Chç trÎ mÖt cÇn bè trÝ trùc tiÕp víi phßng sinh ho¹t. Yªu cÇu ng¨n c¸ch nhÑ nhμng tr¸nh kh«ng cho trÎ tiÕp xóc ®−îc víi nhau, nh−ng c« vÉn trùc tiÕp quan s¸t vμ theo dâi ®−îc c¸c ch¸u. 3.8. Phßng vÖ sinh t¾m röa cho nhãm trÎ hay líp mÉu gi¸o ph¶i thuËn tiÖn cho viÖc sö dông cña trÎ trong nhμ còng nh− ngoμi s©n v−ên. 3.9. C«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ göi c¶ ngμy vμ ®ªm kh«ng thiÕt kÕ chç trÎ mÖt ngay trong nhãm - líp mμ bè trÝ phßng ch¨m sãc trÎ mÖt c¹nh phßng y tÕ. Sè gi−êng vμ diÖn tÝch cña phßng trÎ mÖt ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4 Quy m« c«ng tr×nh Sè gi−êng DiÖn tÝch phßng (m2) Tõ 75 ®Õn l00 trÎ 2 ®Õn 4 8 ®Õn 10 Tõ l00 ®Õn 200 trÎ 4 ®Õn 6 12 ®Õn 18 D©y chuyÒn ho¹t ®éng cña bé phËn y tÕ( xem phô lôc 2 – h×nh 7) 3.10. Hiªn ch¬i cña trÎ hay líp mÉu gi¸o ph¶i b¶o ®¶m: a) ChiÒu réng hiªn ch¬i chç nhá nhÊt kh«ng d−íi 2,l0 m. b) An toμn vμ thuËn tiÖn cho c¸c sinh ho¹t cña trÎ khi m−a còng nh− khi n¾ng.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  3.11. Tr−êng mÉu gi¸o vμ c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ liªn hîp cã quy m« tõ 3 líp trë lªn ®−îc phÐp thiÕt kÕ mét phßng sinh ho¹t chung. DiÖn tÝch nhá nhÊt kh«ng d−íi 54m2 vμ lín nhÊt kh«ng qu¸ 72m2 3.12. Phßng sinh ho¹t chung ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: a) ThuËn tiÖn cho trÎ tõ c¸c nhãm hay líp ®Õn; b) Tho¸t ra ngoμi nhanh khi cÇn thiÕt. c) Th«ng tho¸ng vμ ®−îc chiÕu s¸ng tù nhiªn. 3.13. Tr−êng mÉu gi¸o quy m« tõ 3 líp trë xuèng kh«ng ®−îc thiÕt kÕ phßng sinh ho¹t chung, mμ chi më réng mét phßng sinh ho¹t cña líp ®Ó sö dông khi cÇn thiÕt. DiÖn tÝch më réng tÝnh tõ 0,1m2 ®Õn 0,15m2 cho mét nhãm trÎ. Khèi phôc vô 3.14. Néi dung vμ diÖn tÝch c¸c phßng cña khèi phôc vô chung trong c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ tuú theo lo¹i vμ tuú theo quy m« ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 5 B¶ng 5 Göi theo giê hμnh chÝnh hay ca Göi c¶ ngμy kÝp(m2) ®ªm (m2) 1-2 3-5 6-8 9-10 3-5 6-8 Ghi chó Lo¹i phßng nhãm nhãm nhãm líp nhãm líp nhãm nhãm líp líp líp líp 1 2 3 4 5 6 7 8 Chñ nhiÖm tiÕp kh¸ch 12-14 9-12 16-18 18 16-18 18-24 Hμnh chÝnh qu¶n trÞ - 9-12 16-18 16-18 16-18 16-18 NghØ cña c« 12-14 12-14 16-18 18-24 16-18 18-24 So¹n giao ¸n - 9-12 16-18 18 9-12 18 Y tÕ - 9 12 14 12 16 NÊu bÕp, so¹n 6-9 9-15 16-24 24-8 16-18 18-24 Kho kh« 4.5-6 4.5 6-9 9-12 6 9 Kho t−¬i - 4.5 6-9 9-12 6 9 Gia c«ng 4.5 4.5-6 6-9 9-12 9 9 §Ó than cñi 4.5 5.6-6 6-9 12 9 12 S©n phôc vô 20-25 30-35 45-50 55-60 40-45 55-60 VÖ sinh t¾m röa 6-9 9 12 18 9 18 nh©n viªn Kho ®å dïng 6-9 9 12 12 12 14 B¶o vÖ th−êng trùc 9-12 9-12 12 12 12 12 Nhμ ®Ó xe DiÖn tÝch cho mét xe = 0.90m2 Sè xe tïy Bé phËn giÆt Xem trong c¸c ®iÒu 3.20,3.21,3.22 theo quy m« vμ yªu cÇu tõng c«ng tr×nh   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  3.15. Phßng lμm viÖc cña Chñ nhiÖm vμ tiÕp kh¸ch cÇn chó ý ®Æt ë vÞ trÝ thuËn tiÖn cho yªu cÇu qu¸n xuyÕn c«ng viÖc néi bé vμ ®èi ngo¹i. 3.16. C«ng tr×nh cã quy m« tõ l ®Õn 2 nhãm, líp th× phßng hμnh chÝnh qu¶n trÞ, phßng nghØ cña c«, phßng so¹n gi¸o ¸n vμ phßng y tÕ thiÕt kÕ lμ mét phßng, diÖn tÝch ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. 3.17. DiÖn tÝch bÕp ®−îc tÝnh tõ 0,30 m2 ®Õn 0,35m2 cho mét trÎ, néi dung thiÕt kÕ cô thÓ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. 3.18. Khu bÕp ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng nguyªn t¾c sau: - D©y chuyÒn ho¹t ®éng mét chiÒu. - C¸ch li víi khèi sinh ho¹t vμ s©n v−ên cho trÎ. 3.19. Néi dung thiÕt kÕ bao gåm: - Chç nÊu c¬m; - Chç chia c¬m; - Chç gia c«ng (th« , kÜ); - C¸c lo¹i kho: bét g¹o, than, cñi, rau; Chó thÝch: 1) Chç chia c¬m cÇn më trùc tiÕp víi hμnh lang chung ®Ó tíi ®−îc c¸c nhãm - /íp ®ång thêi thuËn tiÖn chuyÓn thøc ¨n tõ bÕp sang. 2) Chç gia c«ng thè cÇn chó ý b¶o ®¶m s¸ng, tho¸ng, trùc tiÕp víi nguån n−íc, ng¨n c¸ch víi chç nÊu vμ chia 3) C¸c kho cÇn chó ý yªu cÇu nhËp kho vμ c©n ®ong, xuÊt kho hμng ngμy ®−îc thuËn tiÖn 4) D©y chuyÒn ho¹t ®éng cña bé phËn bÕp (xem phô lôc 2 h×nh 6) 3.20. Bé phËn giÆt trong c«ng tr×nh dùa vμo ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt vμ tiÖn nghi cã thÓ ¸p dông trong hai lo¹i sau: a) GiÆt tËp trung b) GiÆt theo nhãm. 3.21. ThiÕt kÕ bé phËn giÆt tËp trung ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng nguyªn t¾c sau: a) Cöa giao nhËn quÇn ¸o, t· lãt s¹ch vμ bÈn ph¶i riªng biÖt. b) Cöa nhËn quÇn ¸o, t· lãt bÈn kh«ng ®−îc më ra hμnh lang chung. c) Trùc tiÕp víi s©n ph¬i (cã m¸i vμ ngoμi trêi). Chó thÝch: Néi dung thiÕt kÕ chç giÆt tËp trung trong c«ng tr×nh (xem phô lôc 2 h×nh 5) 3.22. Chç giÆt theo nhãm hay líp ph¶i bè trÝ trong phßng vÖ sinh cña nhãm hay líp ®ã víi diÖn tÝch: - Chç giÆt tõ l,2m2 ®Õn l,5m2 - Chç ph¬i tõ 2,0m2 ®Õn 2,5m2 Chó thÝch: 1) Chç ph¬i quÇn ¸o cña trÎ trong nhãm - líp cÇn trùc tiÕp víi ¸nh s¸ng tù nhiªn nh−ng chó ý kh«ng ®−îc kÕt hîp vμo hiªn ch¬i cña trÎ. 2) D©y chuyÒn ho¹t ®éng cña bé phËn giÆt (xem phô lôc 2 h×nh 5) 3.23. CÇu thang ph¶i ®¶m b¶o: a) ®−îc chiÕu s¸ng tù nhiªn; b) §é dèc tõ 220 ®Õn 240 c) ChiÒu réng cña vÕ thang kh«ng ®−îc d−íi l,2 m d) Cã tay vÞn cho ng−êi lín vμ trÎ em. e) Tay vÞn cña trÎ em cao tõ 0,5m ®Õn 0,6m tõ bËc thang ®Õn tay vÞn.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  f) PhÝa trªn tay vÞn cña ng−êi lín ph¶i cã l−íi ch¾n b¶o vÖ cao tõ 0,5m ®Õn 0,6m. g) Lan can tay vÞn thang ph¶i b»ng c¸c thanh däc ®øng vμ b¶o ®¶m kho¶ng c¸c li gi÷a hai thang kh«ng lín h¬n 0.10m. S©n v−ên 3.24. S©n v−ên trong c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ bao gåm: a) S©n ch¬i chung; b) S©n ch¬i cña nhãm - líp; c) V−ên c©y, b·i cá. 3.25. DiÖn tÝch s©n ch¬i chung ®−îc tÝnh tõ 1.5m2 ®Õn 2m2 cho mét trÎ bao gåm: a) S©n tËp thÓ dôc víi diÖn tÝch tõ 0.5m2 ®Õn 0.8m2 cho mét trÎ nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 120 m2 b) §−êng vßng tËp xe c¸c lo¹i, chiÒu réng ®−êng tõ 1.2m ®Õn 1.5m. Chó thÝch: 1) §−êng vßng tËp xe cÈu trÎ kh«ng ®−îc c¾t qua s©n tËp thÓ dôc hay chç ngåi ch¬i cña trÎ. 2) Kh«ng ®−îc bè trÝ kÕt hîp ®−êng tËp xe cÈu trÎ víi ®−êng ®i chung tr«ng c«ng tr×nh 3.26. C«ng tr×nh cã quy m« d−íi 3 nhãm - líp kh«ng thiÕt kÕ s©n ch¬i chung. 3.27. Mçi nhãm trÎ hay líp mÉu gi¸o ®−îc bè trÝ mét s©n ch¬i riªng. - DiÖn tÝch tõ lm2 ®Õn l,5m2 cho mét trÎ (nhμ trÎ) vμ tõ 2 m2 ®Õn 2,5m2 cho mét trÎ (mÉu gi¸o) - ®−îc ng¨n c¸ch riªng b»ng hμng c©y thÊp hay d¶i cá. 3.28. Trong s©n v−ên cña c«ng tr×nh cã thÓ bè trÝ mét khu ®Êt ®Ó trÎ tËp trång trät, diÖn tÝch tõ 0,3m2 ®Õn 0,5m2 cho mét trÎ, nh−ng diÖn tÝch chung kh«ng ®−îc lín h¬n 60m2. 3.29. Trong s©n ch¬i riªng s©n ch¬i chung vμ c¸c trang bÞ ngoμi trêi cÇn thiÕt kÕ bè trÝ rång c¸c hμng c©y, lïm c©y, giμn leo hoÆc c¸c lÒu qu¸n ®Ó t¹o bãng m¸t, ch¾n bôi gi¶m tiÕng ån cho trÎ. 3.30. Trong s©n v−ên kh«ng ®−îc trång c¸c lo¹i c©y cã gai s¾c, nhùa ®éc, cã qu¶ vá cøng hay cã hoa qu¶ thu hót ruåi muçi. 3.31. Phßng b¶o vÖ cã thÓ bè trÝ cïng khèi víi bé phËn hμnh chÝnh qu¶n trÞ, hoÆc t¸ch riªng nh−ng ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu trùc ban ngμy vμ b¶o vÖ ban ®ªm ®−îc thuËn lîi. DiÖn tÝch theo quy ®Þnh trong b¶ng 5. 4. Yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh 4.1. C«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc phï hîp víi kh¶ n¨ng vμ ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng. 4.2. HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc cho c«ng tr×nh gåm: - HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc sinh ho¹t. - HÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y. Chó thÝch: Nh÷ng c¬ së cã ®iÒu kiÖn cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc 4.3. Tr−êng hîp dïng n−íc thiªn nhiªn ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng xö lÝ n−íc, chÊt l−îng n−íc ®−a vμo sö dông ph¶i ®−îc c¬ quan y tÕ cho phÐp. 4.4. Tiªu chuÈn cÊp n−íc cho c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 6 B¶ng 6   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  Lo¹i c«ng tr×nh Tiªu chuÈn níc tÝnh b»ng lÝ - C«ng tr×nh göi theo giê hμnh chÝnh vμ ca kÝp 75 lÝt/ngμy - C«ng tr×nh göi c¶ ngμy vμ ®ªm (dμi ngμy) 100 lÝt/ngμy 4.5. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã hÖ thèng cÊp n−íc chung trong s©n v−ên cÇn bè trÝ n−íc t−íi. 4.6. HÖ thèng tho¸t n−íc cho c«ng tr×nh gåm: - HÖ thèng tho¸t n−íc sinh ho¹t. - HÖ thèng tho¸t n−íc m−a. 4.7. §−êng èng cÊp n−íc vμ tho¸t n−íc kh«ng ®−îc phÐp ®Æt lé d−íi trÇn cña c¸c phßng trõ phßng giÆt, vÖ sinh. 4.8. §−êng èng, r·nh tho¸t n−íc sinh ho¹t, n−íc m−a ph¶i kÝn. 4.9. Sè l−îng vμ néi dung thiÕt bÞ vÖ sinh ®Æt trong c¸c phßng xem phô lôc 4. 4.10. Bè trÝ trang bÞ vμ thiÕt bÞ vÖ sinh trong c¸c c«ng tr×nh cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: - §¸p øng yªu cÇu sö dông cña trÎ. - ThuËn tiÖn cho c« gi¸o ch¨m sãc trÎ. 4.11. Trong mäi kh¶ n¨ng cÊp n−íc ®Òu ph¶i bè trÝ bÓ níc dù tr÷ ë vÞ trÝ thuËn tiÖn ®Ó phôc vô cho c¸c nhãm vμ líp. 4.12. ChiÒu cao ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 7 4.13. Ngoμi nh÷ng quy ®Þnh ®· nªu trong tiªu chuÈn nμy, khi thiÕt kÕ cÊp vμ tho¸t n−íc cho c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh vÒ: - CÊp vμ tho¸t n−íc bªn trong nhμ. - CÊp vμ tho¸t n−íc ®« thÞ. 4.14. Nh÷ng vïng nói cao cña c¸c tiÓu vïng 1A, lB nÕu cã - ®iÒu kiÖn cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng s−ëi Êm. B¶ng 7 Tªn thiÕt bÞ ChiÒu cao (m) Ghi chó - Trong nhãm trÎ - ChËu röa tay 0.40 ChiÒu cao quy ®Þnh tõ mÆt - ChËu xÝ 0.20 sμn ®Õn mÐp trªn cña thiÕt bÞ - BÓ t¾m 0.65 Trong líp mÉu gi¸o - ChËu röa tay 0.45 - ChËu xÝ 0.20 - BÓ t¾m 0.65 - M¸ng tiÓu 0.30   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  5. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng - kÜ thuËt ®iÖn vμ thiÕt bÞ ®iÖn yÕu 5.1. Trong c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ c¸c phßng sau ®©y cÇn ®−îc thiÕt kÕ chiÕu s¸ng tù nhiªn trùc tiÕp. - Phßng ch¬i (nhãm trÎ) líp häc (mÉu gi¸o ). - Phßng t¾m röa vÖ sinh, b« , hiªn ph¬i. - Hiªn ch¬i. - Phßng sinh ho¹t chung. - BÕp. - Chç gia c«ng th«. 5.2. ViÖc trang trÝ chän mμu s¾c cho trÇn, t−êng, sμn nhμ, vμ c¸c trang bÞ, thiÕt bÞ v.v. ph¶i hîp lÝ ®Ó t¨ng c−êng ®é räi trªn mÆt ph¼ng sinh ho¹t. 5.3. ë nh÷ng n¬i cã ®iÖn th× tÊt c¶ c¸c bé phËn ph¶i ®−îc thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o kÓ c¶ s©n v−ên. 5.4. Tiªu chuÈn ®é räi trong c¸c phßng cña c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 8 B¶ng 8 §é räi nhá nhÊt (lux) MÆt ph¼ng ®−îc Lo¹i phßng §Ìn huúnh quang §Ìn nung nãng chiÕu s¸ng - Phßng sinh ho¹t chung 200 100 - Phßng sinh ho¹t cña nhãm líp 100 35 - Phßng ngñ 15 - NhËn trÎ, cho bó, mò ¸o 30 - C« nu«i d¹y trÎ 75 30 - Hμnh chÝnh qu¶n trÞ 75 35 100 35 - Y tÕ, gi¸o ¸n, pha s÷a, chia c¬m 100 30 - TrÎ mÖt 75 30 - VÖ sinh 100 5.5. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn trong c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ph¶i b¶o ®¶m: a) D©y ®iÖn kÝn. b) C¸c æ c¾m ®iÖn, cÇu ch×, c«ng t¾c v.v... trong c¸c phßng c¸c n¬i cã trÎ th−êng lui tíi ph¶i ®Æt ë ®é cao tõ l,4 m ®Õn l,5 m tÝnh tõ mÆt sμn, vμ ph¶i cã hép hay líi b¶o vÖ c) Ngoμi c«ng t¾c, cÇu ch×, trong b¶ng ®iÖn tõng phßng cÇn cã thªm l ®Õn 2 æ c¾m ®Ó sö dông khi cÇn thiÕt. 5.6. Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn tho¹i vμ chu«ng ®iÖn. 5.7. C«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng chèng sÐt khi cÇn thiÕt.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  5.8. Ngoμi c¸c yªu cÇu nªu trong ch−¬ng nμy, khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng vμ chèng sÐt cho c«ng tr×nh ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ chiÕu s¸ng nh©n t¹o, chiÕu s¸ng ®iÖn vμ ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn còng nh− tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ hÖ thèng chèng sÐt trong c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc hiÖn hμnh. 6. Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y 6.1. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y hiÖn hμnh. 6.2. BËc chÞu löa cña c«ng tr×nh x¸c ®Þnh tuú theo quy m« c«ng tr×nh, sè tÇng nhμ, chiÒu dμi giíi h¹n vμ diÖn tÝch x©y dùng giíi h¹n ®−îc quy ®Þnh cô thÓ trong b¶ng 9 B¶ng 9 Quy m« c«ng tr×nh Kho¶ng c¸ch xa nh¸t tõ BËc chÞu löa cña c«ng (nhãm - líp) Sè tÇng giíi h¹n c¸c phßng tíi lèi tho¸t tr×nh n¹n (m) - Tõ 1 ®Õn 3 1 12 ®Õn 15 III – IV II – III - Tõ 3 ®Õn 10 2 15 ®Õn 20 6.3. Trong tr−êng hîp thiÕt kÕ cïng khèi víi nhμ ë th× s©n cña c¸c nhãm - líp vμ t−êng ng¨n c¸ch gi÷a c¸c nhã m - líp víi c¸c phßng ë ph¶i lμm b»ng vËt liÖu cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng d−íi 0,75 giê. 6.4. C«ng tr×nh thiÕt kÕ 2 tÇng thuéc bËc chÞu löa II vμ III ®−îc phÐp thiÕt kÕ cÇu thang ë ngoμi nhμ lμm lèi tho¸t n¹n thø hai. 6.5. ChiÒu réng cÇn thiÕt cña lèi ®i, hμnh lang, cöa ®i, vÕ thang trªn ®−êng tho¸t n¹n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 10. B¶ng 10 ChiÒu réng lèi ®i Lèi ®i Nhá nhÊt Lín nhÊt Lèi ®i Hμnh lang Cöa ®i 1.00 Theo tÝnh to¸n VÕ thang 1.40 Theo tÝnh to¸n 0.80 2.40 1.05 2.40 6.6. Cöa ®i cña lèi tho¸t n¹n trong c«ng tr×nh ph¶i më ra ngoμi. 6.7. Nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« tõ 3 nhãm - líp trë lªn ph¶i cã thiÕt bÞ cÊp n−íc ch÷a ch¸y bªn trong. Tiªu chuÈn l−îng n−íc ch÷a ch¸y vμ cét n−íc ch÷a ch¸y bªn trong ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 11. B¶ng 11   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  Sè cét n−íc ch÷a L−u l−îng n−íc 1/s Khèi tÝch c«ng tr×nh ch¸y Quy m« cã khèi tÝch tõ 5000 m2®Õn 1 2.5 25000m2 Quy m« cã khèi tÝch trªn 25000m2 2 2.5 6.8. Tr−êng hîp kh«ng cã nguån n−íc cung cÊp hoÆc nguån n−íc cung cÊp kh«ng b¶o ®¶m l−u l−îng vμ ¸p suÊt, ph¶i cã n−íc dù tr÷ ®Ó ch÷a ch¸y, l−îng n−íc cÇn thiÕt ®Ó tÝnh to¸n c¨n cø vμo l−îng n−íc ch÷a ch¸y !ín nhÊt trong 3 giê. 6.9. Ngoμi nh÷ng quy ®Þnh trªn khi thiÕt kÕ phßng vμ ch÷a ch¸y trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh vμ tiªu chuÈn vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së ®Ó thiÕt kÕ c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng hiÖn hμnh. 7. Yªu cÇu vÒ c«ng t¸c hoμn thiÖn 7.1. C«ng t¸c hoμn thiÖn ph¶i ®−îc chó träng c¶ trong vμ ngoμi c«ng tr×nh còng nh− s©n v−ên vμ cæng. 7.2. C¸c chi tiÕt kiÕn tróc, gãc t−êng, c¹nh cét, v.v... kh«ng ®−îc lμm c¹nh vu«ng, gãc nhän. 7.3. C¸c cöa ®i cña c¸c phßng sinh ho¹t chung, c¸c phßng cña nhãm líp ph¶i cã mãc gi÷a c¸c c¸nh cöa Êp vμo t−êng. 7.4. Nh÷ng phßng trong khèi nhãm - líp cÇn ph¶i cã líp èp ch©n t−êng b»ng vËt liÖu ®Ó cä röa, kh«ng thÊm n−íc, ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) Phßng sinh ho¹t, phßng ngñ, phßng nhËn cho bó, chç trÎ mÖt cao tõ 0, 12 ®Õn 0.2 m. b) Phßng t¾m röa, xÝ tiÓu, chia c¬m, pha s÷a cao tõ 0,8 ®Õn l,2m. c) Cã lç tho¸t n−íc ë ch©n t−êng s¸t mÆt sμn ®Ó tho¸t n−íc khi cä röa. 7.5. T−êng, trÇn nhμ vμ sμn nhμ ph¶i tr¸t nh½n kh«ng lμm gê chØ. 7.6. Sμn, nÒn c¸c phßng vμ bËc thang ph¶i b¶o ®¶m: a) Cã ®é dèc dÔ tho¸t n−íc khi cä röa. b) L¸t b»ng vËt liÖu kh«ng tr¬n trît, kh«ng thÊm n−íc dÔ cä röa. 7.7. S©n v−ên ph¶i b¶o ®¶m: a) v−ên c©y b·i cá, s©n ph¬i ph¶i ®óng vÞ trÝ yªu cÇu sinh ho¹t cña trÎ.. b) §óng lo¹i c©y cá quy ®Þnh, chÊt l−îng tèt. c) Trang thiÕt bÞ (ghÕ bμnh, cÇu tr−ît, ®u quay v.v...) ph¶i ®−îc chèng Èm, chèng mèi mät. 7.8. §−êng ®i ph¶i b¶o ®¶m: a) §óng vÞ trÝ quy ®Þnh. b) §óng yªu cÇu vμ chøc n¨ng sö dông ®èi víi trÎ vμ chøc n¨ng phôc vô cña c«ng tr×nh.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  Phô lôc l (Tham kh¶o) Tæ chøc ph©n chia nhãm trong nhμ trÎ vμ líp mÉu gi¸o trong tr−êng mÉu gi¸o 1.1. Trong nhμ trÎ c¨n cø vμo chÕ ®é ¨n cña trÎ cã thÓ tæ chøc thμnh c¸c nhãm: a) Nhãm s÷a. b) Nhãm bét. c) Nhãm ch¸o. d) Nhãm c¬m n¸t. e) Nhãm c¬m. 1.2. Tr−êng mÉu gi¸o c¸n cø vμo tuæi cña trÎ ®−îc tæ chøc theo sù h−íng dÉn cña Vô mÉu gi¸o Bé gi¸o dôc: a) Tõ 3 ®Õn 4 tuæi: líp mÉu gi¸o bÐ. b) Tõ 4 ®Õn 5 tuæi: líp mÉu gi¸o nhì. c) Tõ 5 ®Õn 6 tuæi: líp mÉu gi¸o lín. 1.3. Trong tr−êng hîp kh«ng thÓ bè trÝ ®ñ c¸c nhãm hay líp theo phÇn trªn cña phô lôc cã thÓ tæ chøc kÕt hîp gi÷a c¸c chÕ ®é ¨n vμ løa tuæi kh¸c nhau trong nhμ trÎ. Tr−êng mÉu gi¸o nh− quy ®Þnh trong c¸c b¶ng 1,2,3,4,5 d−íi ®©y: 1.4. Khi x¸c ®Þnh quy m« cña c«ng tr×nh liªn hîp vμ tØ lÖ gi÷a c¸c nhãm trÎ líp mÉu gi¸o trong quy m«, ph¶i trªn c¬ së cña yªu cÇu thùc tÕ n¬i x©y dùng, kÕt hîp víi c¸c h−íng dÉn vÒ chia c¸c nhãm líp trong c¸c ®iÒu trªn cña phô lôc nμy. B¶ng 1 - Nhμ trÎ cã quy m« 2 nhãm Tªn nhãm trÎ Tuæi cña trÎ trong nhãm Sè l−îng trÎ trong nhãm Nhãm trÎ bÐ (s÷a, bét, ch¸o) 2 ®Õn 18 th¸ng 18 ®Õn 20 trÎ Nhãm trÎ lín (c¬m n¸t, c¬m) 18 ®Õn 36 th¸ng 20 ®Õn 25 trÎ B¶ng 2 - Nhμ trÎ cã quy m« 3 nhãm Tªn nhãm trÎ Tuæi cña trÎ trong nhãm Sè l−îng trÎ trong nhãm Nhãm trÎ bÐ (s÷a, bét, ch¸o) 2 ®Õn 12 th¸ng 18 ®Õn 20 trÎ Nhãm trÎ nhì (ch¸o, c¬m n¸t) 12 ®Õn 24 th¸ng 20 ®Õn 25 trÎ Nhãm trÎ lín (c¬m n¸t, c¬m) 24 ®Õn 36 th¸ng 20 ®Õn 25 trÎ B¶ng 3 - Nhμ trÎ cã quy m« 4 nhãm Tªn nhãm trÎ Tuæi cña trÎ trong nhãm Sè l−îng trÎ trong nhãm   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  Nhãm trÎ bÐ (s÷a, bét, ch¸o) 2 ®Õn 10 th¸ng 18 ®Õn 20 trÎ Nhãm trÎ nhì (ch¸o, c¬m n¸t) 10 ®Õn 18 th¸ng 20 ®Õn 25 trÎ Nhãm trÎ lín (c¬m n¸t, c¬m) 18 ®Õn 24 th¸ng 20 ®Õn 25 trÎ Nhãm trÎ lín (c¬m) 24 ®Õn 36 th¸ng 20 ®Õn 25 trÎ B¶ng 4 – Tr−êng mÉu gi¸o cã quy m« 2 líp Tªn c¸c líp mÉu gi¸o Tuæi cña trÎ trong nhãm Sè l−îng trÎ trong nhãm Líp mÉu gi¸o bÐ Líp mÉu gi¸o 36 ®Õn 54 th¸ng 20 ®Õn 25 trÎ lín 54 ®Õn 72 th¸ng 20 ®Õn 25 trÎ B¶ng 5 – Tr−êng mÉu gi¸o cã quy m« 3 líp Tªn c¸c líp mÉu gi¸o Tuæi cña trÎ trong nhãm Sè l−îng trÎ trong nhãm Líp mÉu gi¸o bÐ Líp mÉu gi¸o 36 ®Õn 48 th¸ng 20 ®Õn 25 trÎ nhì Líp mÉu gi¸o lín 48 ®Õn 60 th¸ng 20 ®Õn 25 trÎ 60 ®Õn 72 th¸ng 25 ®Õn 30 trÎ   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  Chó thÝch: A MiÒn khÝ hËu phÝa B¾c: Bao gåm c¸c tØnh phÝa b¾c ®Ìo H¶i V©n. §Æc ®iÓm: khÝ hËu c¬ b¶n lμ nhiÖt ®íi giã mïa cã mïa ®«ng l¹nh. A.1 Vïng khÝ hËu ®«ng B¾c vμ ViÖt B¾c. §Æc ®iÓm: L¹nh thÊp nhÊt d−íi 0C, khÝ hËu Èm −ít, m−aa nhiÒu, cèng l¹nh lμ chñ yÕu. A.1.1 TiÓu vïng bao gåm c¸c tØnh §«ng B¾c – kh¸c nhau vÒ møc ®é s−ëi A1.2 TiÓu vïng bao gåm c¸c tØnh ViÖt B¾c - kh¸c nhau vÒ møc ®é s−ëi A.II Vïng khÝ hËu nói T©y B¾c vμ B¾c Tr−êng S¬n   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  §Æc ®iÓm: Ýt l¹nh, nhiÖt ®é thÊp > 0 0C ë phÝa B¾c vμ > 5 0C ë phÝa nam, thêi tiÕt kh« nãng cao nhÊt 40 0C tèc ®é giã l¹nh > 40 mls trong n¨m mïa l¹nh kÐo dμi b»ng mïa kh« nhu cÇu s−ëi tõ hai ®Õn ba th¸ng. A.II.1 TiÓu vïng T©y B¾c - kh¸c nhau vÒ møc ®é s−ëi mïa ®«ng A.II2 TiÓu vïng B¾c Tr−êng S¬n - kh¸c nhau vÒ møc ®é s−ëi mïa ®«ng A.III Vïng khÝ hËu ®ång b»ng vμ B¾c Trung bé §Æc ®iÓm: Mïa ®«ng l¹nh kh«ng xuèng tíi 00C phÝa b¾c vμ 50C ë phÝa nam, nãng nhÊt 400C tõ Thanh Hãa vμo cã thÓ tíi 42 – 430C, khÝ hËu Èm h¬n A.I vμ A.II, m−aa nhiÒu tèc ®é giã lín h¬n 40ms.. A.III.1 TiÓu vïng ®ång b»ng B¾c Bé - kh¸c nhau vÒ gi¶i ph¸p kü thuËt s−ëi Êm mïa ®«ng A.III.2 TiÓu vïng ®ång b»ng Thanh Ho¸, NghÖ tÜnh - kh¸c nhau vÒ gi¶i ph¸p kü thuËt s−ëi Êm mïa ®«ng A.III.3 TiÓu vïng ®ång b»ng B×nh - TrÞ - Thiªn B. MiÒn khÝ hËu phÝa Nam: bao gåm c¸c tØnh phÝa Nam ®Ìo H¶i V©n §Æc ®iÓm: nhiÖt ®é giã mïa suèt n¨m chØ tån t¹i mét mïa nãng. B.IV MiÒn khÝ hËu T©y Nguyªn §Æc ®iÓm: Mang tÝnh chÊt khÝ hËu miÒn nhiÖt ®íi khÝ hËu thÊp nhÊt tõ 0 – 5 0C, cao nhÊt ≥ 400C, trõ vïng nói ph¶i phßng vμ chèng nãng cho vïng nμy. B.IV.1 TiÓu vïng B¾c T©y Nguyªn - kh¸c nhau vÒ nhu cÇu phßng l¹nh B.IV.2 TiÓu vïng nam T©y Nguyªn - kh¸c nhau vÒ nhu cÇu phßng l¹nh B V. Vïng khÝ hËu ®ång b»ng Nam Bé vμ Trung bé. §Æc ®iÓm: khÝ hËu nhiÖt ®íi, mïa ®«ng kh«ng l¹nh nhiÖt ®é thÊp nhÊt ≥10 0C, cao nhÊt ≤ 400C ë phÝa B¾c ≤ 0C..40 0C ë phÝa Nam m−a nhiÒu hμng n¨m cã hai mïa kh«, Èm phï hîp víi hai mïa giã. B.V.l tiÕn vïng Qu¶ng §μ, B¾c NghÜa B×nh - kh¸c nhu cÇu chèng nãng vÒ mïa hÌ B.V.2 TiÓu vïng Phó Kh¸nh, Nam NghÜa B×nh- kh¸c nhu cÇu chèng nãng vÒ mïa hÌ B.V.3 TiÓu vïng ThuËn H¶i, §«ng Nam bé B.V.4 TiÓu vïng T©y Nam Bé H×nh 2a:- S¬ ®å ho¹t ®éng chung trong c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984    Page 16 
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984    Page 17 
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984    Page 18 
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  Phô lôc III (Tham kh¶o) Bé phËn giÆt Néi dung vμ diÖn tÝch c¸c phßng cña bé phËn giÆt tËp trung trong c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ tÝnh theo lo¹i vμ quy m« c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng sau: DiÖn tÝch thiÕt kÕ cho DiÖn tÝch thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh göi theo giê c«ng tr×nh göi c¶ ngμy hμnh chÝnh vμ ca kÝp (m2) ®ªm (m2) Tªn c¸c phßng 1-3 nhãm 3 - 5 nhãm 6–8 9 – 10 3–5 6–8 líp líp nhãm líp nhãm líp nhãm líp nhãm líp - Phßng giÆt 9 9 – 12 6 – 16 18 12 18 - Phßng sÊy vμ lμ 9 – 12 9 9 9 9 9 - Kho quÇn ¸o s¹ch 6 9 12 9 12 - S©n ph¬i cã m¸i 18 25 30 35 30 35 Phô lôc IV (B¾t buéc ¸p dông) Trang thiÕt bÞ vÖ sinh trong nhμ trÎ 4.a – Néi dung vμ sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh trong c¸c phßng cña c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ ChËu ChËu Vßi BÓ hay BÓ hay B« vμ röa röa tay n−íc thïng thïng ghÕ Tªn c¸c mÆt röa b¸t röa cã Vßi t¾m t¾m ChËu Chç Chç ngåi BÓ phßng röa tay ®Üa m¸ng n−íc h−¬ng h−¬ng xÝ ®Ó ®i tiÓu b« giÆt sen sen b« - Y tÕ 1 - Cho bó 1 - Chia c¬m - Pha s÷a 1 - T¾m röa 1/2 vÖ sinh 1 2 1 2 1 trÎ 1   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3907 : 1984  - T¾m röa vÖ sinh c¸c 1/5 líp 3 5-5 1 3-4 4 trÎ 4 1 - BÕp s©n phôc vô 2 2 - GiÆt (tËp trung) 2 2 - T¾m röa xÝ tiÓu 1 1 1–2 1-2 1–2 - C«, nh©n viªn Chó thÝch: 1) Vßi n−íc röa cã m¸ng tÝnh víi 0,4m dμi cho 1 chç röa. 2) Chç ®i tiÓu tÝnh víi 0,45 – 0,50 m dμi cho 1 chç. 3) Néi dung vμ sè l−îng thiÕt bÞ trong c¸c môc 1.2.3.4.5. lμ tÝnh cho mét nhãm trÎ hay líp mÉu gi¸o c¸c môc 6,7,8 lμ tÝnh cho toμn c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ. Phô lôc V (Tham kh¶o ) Mét sè ®iÓm l−u ý vÒ bè côc vμ trang thiÕt bÞ trong nhμ trÎ. Trang bÞ vμ thiÕt bÞ trong c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ lμ mét vÊn ®Ò ph¶i ®−îc chó ý nghiªn cøu thiÕt KÕ còng nh− vÕ mÆt kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ®Ó t¹o c¬ së tèt cho viÖc nu«i d¹y trÎ. Néi dung cña trang thiÕt bÞ cÇn ®−îc bè trÝ gän gμng, trËt tù thuËn lîi vμ ®ñ cho trÎ sö dông, kÝch th−íc cña trang thiÕt bÞ ph¶i thÝch øng víi tÇm vãc cña trÎ. VÒ h×nh thøc cÇn t¹o d¸ng: mμu s¾c t−¬i vui, hÊp dÉn hîp víi tÝnh −a ho¹t ®éng cña trÎ. Trong tiªu chuÈn nμy kh«ng giíi thiÖu vÒ quy c¸ch kÝch th−íc, h×nh thøc cña trang thiÕt bÞ trong c«ng tr×nh nu«i d¹y trÎ, mμ ¸p dông theo tËp "MÉu ®å gç cho nhμ trÎ vμ tr−êng mÉu gi¸o" do ñy ban B¶o vÖ bμ mÑ trÎ em Trung ¦¬ng vμ Uû ban X©y dùng c¬ b¶n Nhμ n−íc ban hμnh n¨m 1981.   Page 20 
Đồng bộ tài khoản