intTypePromotion=1

Tài nguyên thực vật Việt Nam: Thành tựu và kế hoạch bảo tồn vì mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
13
download

Tài nguyên thực vật Việt Nam: Thành tựu và kế hoạch bảo tồn vì mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây di truyền Tài nguyên được coi là tài sản quý giá của quốc gia. Vì vậy, nhiệm vụ trên quản lý bền vững và sử dụng các resoreses là cần thiết và ưu tiên cấp bách. Nó đóng một vai trò quan trọng và chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đây cũng là một yếu tố quan trọng cho chiến lược quốc gia đối với an ninh lương thực, bảo vệ môi trường từ toàn cầu biến đổi khí hậu trong những năm gần đây, duy trì giá trị văn hóa được tóm tắt trong các giống,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài nguyên thực vật Việt Nam: Thành tựu và kế hoạch bảo tồn vì mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực

  1. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam TÀI NGUYÊN TH C V T VI T NAM: THÀNH T U VÀ K HO CH B O T N VÌ M C TIÊU PHÁT TRI N NÔNG NGHI P BÊN V NG VÀ AN NINH LƯƠNG TH C Lã Tu n Nghĩa, Tr n Danh S u, Lê Kh Tư ng, Lưu Quang Huy, Đinh Văn Đ o, Vũ Linh Chi, Vũ Văn Tùng, Hoàng Th Hu SUMMARY Vietnam Plant Resources: Achievements and Plan of Plant Resources Conservation for Sustainable Agricultural Development and Food Security Plant Genetic Resources is considered as valuable property of nation. Therefore, the mission on sustainable management and utilization of these resoreses is necessary and in urgent priority. It plays a vital and strategic role in socio-economical development of Vietnam. It is also an important factor for national strategy toward food security, environmental protection from global climate change in recent years, maintenance of cultural value summarized in landraces, basic materials for agricultural and rural development, After 20 years of development, Plant Resources Centre has successfully maintained more than 18518 accessions of 83 cereal crop species (orthodox) in seed genebank, 2262 accessions of 32 propagated species in field genebank and some taro collections in in-vitro genebank which difficultly conserved in the field. And, a national network of plant genetic resources conservation, including 22 members, have been developed. Unser this netword, around 7537 accessions of 250 crop species have been preserved safely in the form of experiment and botanical gardens. The international cooperation activities on plant resources conservation field have been established and developed at national and regional levels. Keywords: Plant resources, conservation, utilization, accession, genebank. M , Nh t B n, n ... Ngoài ra các Vi n I. §Æt vÊn ®Ò nghiên c u nông nghi p qu c t như VIR, Vi t Nam là m t trong nh ng trung tâm IRRI, CIMMYT, ICRISAT, IITA, CIAT, có s a d ng sinh h c cao trên th gi i, CIP... ã ti n hành thu th p và b o qu n trong ó ngân hàng gen cây tr ng hay m t s t p oàn qu gen cây tr ng mang Trung tâm Tài nguyên th c v t ư c ánh tính toàn c u. giá là h t nhân vì là nơi t p chung v i m t Hơn th n a, nhi u cu c g p thư ng cao các ngu n tài nguyên cây tr ng. nh trên th gi i ã kh ng nh s t n t i Vi c t n t i và phát tri n c a các ngân hàng và phát tri n c a m t qu c gia d a trên n n gen cây tr ng ư c coi là chi n lư c ưu tiên t ng t ng h p c a nhi u y u t , trong ó tài cho hi n t i và tương lai c a nư c ta. Trên nguyên di truy n th c v t (TNDTTV). th gi i, nhi u qu c gia ã nh n th c ư c Trong th c t TNDTTV óng vai trò quan i u ó và có nh ng bư c tiên phong trong tr ng trong chi n lư c an ninh lương th c vi c phát tri n các trung tâm a d ng tài qu c gia b i nó là n n t ng, kh i ngu n cho quá trình s n xu t lương th c nh m m nguyên th c v t trên n n t ng là xây d ng b o cho s t n t i c a t nư c, c bi t các ngân hàng gen cây tr ng b ng vi c i trư c nh ng bi n ng v kinh t chính tr thu th p ngu n gen th c v t kh p th gi i ph c t p trên toàn c u hi n nay, và lưu gi nư c mình i n hình như Nga, 1
  2. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam B o v môi trư ng trư c nh ng di n khí h u ôn i do i u ki n a hình cao bi n khí h u ph c t p như h n hán, lũ l t, v i hai ph n ba di n tích là i núi. Phía xâm nh p m n xu t hi n kh p nơi. ông giáp bi n (kho ng hơn 3000 km b gi m thi u và ph c h i hi n tư ng trên thì bi n) và có hai vùng ng b ng r ng l n. tài nguyên th c v t b n a có ti m năng và Chính s ph c t p v i u ki n a hình và kh năng thích ng cao s là phao c u sinh a lý ã t o cho nư c ta có s a d ng v cho vùng môi trư ng t n thương. các ti u vùng sinh thái và khí h u. Là nư c Gìn gi nh ng giá tr văn hóa ư c úc có n n văn minh nông nghi p lâu i cùng k t qua quá trình s d ng ngu n gen cây v i s t n t i song song nhi u phương th c tr ng a phương và cây tr ng b n a g n canh tác truy n th ng c a hơn 50 dân t c li n v i nhi u nét văn hóa truy n th ng, v i khác nhau, i u này ã t o cho nư c ta có nh ng kinh nghi m s n xu t c a c ng ng s giàu có v s lư ng các loài và gi ng các dân t c Vi t Nam, cây tr ng vào lo i b c nh t th gi i, là m t trong nh ng trung tâm kh i nguyên và Y u t cơ b n cho phát tri n kinh t n m trong mư i hai trung tâm phát sinh nông nghi p nông thôn b i vai trò là v t cây tr ng trên th gi i. li u kh i u cung c p cho nhi u ngành khoa h c th c hi n các nghiên c u c n thi t Hi n nay, chúng ta ang khai thác và s ph c v m c tiêu phát tri n kinh t , xã h i d ng hơn 800 loài cây tr ng, các nhóm nông thôn như sinh h c, nông h c, y ch y u trong ó: dư c..., c bi t là cho các chương trình Cây lương th c công ngh sinh h c. và cây lương Cây tr ng đ s n 136 loài 12 loài th c không ph i xu t đ u ng Hi n nay, TNDTTV ư c coi là tài s n là tinh b t qu c gia và nhi m v b o t n và s d ng Cây ăn qu 100 loài Cây tr ng l y s i 16 loài h p lý chúng là r t c p thi t và ưu tiên hàng Cây rau và gia v 94 loài Cây c nh 50 loài u. Tài s n này bao g m toàn b nh ng Cây l y d u 44 loài Cây l y g 49 loài loài và gi ng cây tr ng, các loài hoang d i có quan h di truy n g n gũi v i cây tr ng, c bi t trong s trên 2000 loài cây và nh ng d ng TNDTTV khác có giá tr thu c có 120 loài ư c ngư i dân lưu gi ho c ti m năng giá tr s d ng vì m c tiêu s d ng làm thu c trong các bài thu c lương th c và nông nghi p. Chúng ư c truy n th ng và hơn 1300 loài hoang d i có b o t n dư i hai d ng chính là ngo i vi (ex giá tr nông nghi p và lương th c. situ) trong h th ng m ng lư i b o t n TNDTTV trong ó Trung tâm Tài nguyên III. Mét sè kÕt qu¶ chÝnh trong c«ng t¸c th c v t (TNTV) là cơ quan u m i v i b¶o tån TNDTTV trong hÖ thèng m¹ng Ngân hàng gen cây tr ng là h t nhân... và l−íi b¶o tån TNDTTV ViÖt Nam b o t n n i vi (in situ) t i nơi nó sinh trư ng và phát tri n ho c thông qua s B o t n ex situ d ng trên ng ru ng c a nông dân (on T năm 1996, Vi t Nam ã thi t l p farm). ư c h th ng m ng lư i b o t n TNDTTV bao g m 22 cơ quan thành viên, trong ó II. §a d¹ng tµi nguyªn thùc vËt ViÖt Nam Trung tâm TNTV (ti n thân là Trung tâm Nư c ta n m trong khu v c nhi t i TNDTTV) làm cơ quan u m i i u ph i gió mùa và xen l n m t s c i m c a chung toàn h th ng và v n hành Ngân hàng gen cây tr ng Qu c gia. 21 cơ quan 2
  3. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam thành viên khác là các ơn v chuyên môn ru ng (Ngân hàng gen ng ru ng - field n m tr i dài trên kh p t nư c và ph trách genebank) có 2262 ngu n gen c a 32 loài b o t n m t s loài cây như cây ăn qu , cây cây sinh s n vô tính và trong Ngân hàng công nghi p và cây sinh s n vô tính ư c gen in-vitro là t p oàn khoai môn-s (150 thu th p t các vùng sinh thái lân c n. Sau ngu n gen) mà khó có th b o t n ư c trên g n 20 năm ho t ng b o t n ex situ t ng ru ng; và Vư n tiêu b n qu gen cây ư c k t qu sau: ăn qu 100 ngu n gen. T i Ngân hàng gen cây tr ng Qu c gia, T i các cơ quan thành viên c a h các m u ngu n gen ư c lưu gi dư i 3 th ng, có kho ng 7527 ngu n gen c a 250 hình th c là trong kho l nh (Ngân hàng gen loài cây tr ng ang lưu gi dư i hình th c h t - seed genebank) có 18518 ngu n gen vư n tiêu b n ho c vư n th c v t (B ng 1). c a 83 loài cây có h t (orthodox); trên ng B ng 1. Các loài cây ư c b o t n t i H th ng b o t n T TV ( gu n: Báo cáo k t qu nhi m v b o t n 2010) TT Tên cây tr ng Tên loài Ngu n gen I Các t p đoàn qu gen h hòa th o 8669 1 Lúa (Rice) Oryza sativa 7668 2 Kê (millet) Panicum miliaceum spp. 107 3 Ý dĩ (Job's tears) Coix lacryma-jobi L. 63 4 Ngô (Maize) Zea mays 450 5 Lúa mỳ (Wheat) Triticum aestivum L. 155 6 Lúa m ch (Oats) Hordeum vulgare L. 50 7 Cao lương (Sorghum) Sorghum bicolor/S. vulgare 176 II Các t p đoàn qu gen rau 3888 1 B u (Bottle Gourd) Lagenaria sinceraria 270 2 Bí đ (Pumpkin) Cucurbita moschata 545 3 Bí xanh (Whiter gourd) Benincasa hispida 199 4 Cà chua (Tomato) Lycopersicum esculentum 283 5 Cà (Eggplant) Solanum melongena L. 174 6 C i các lo i (Brassica) Brassica sp. 288 7 Đ u r ng (Wing bean) Psophocarpus tetragonolobus 56 8 t (Chili) Capsicum frutescens L. 343 9 Rau chua Hibiscus sabdariffa L. 12 10 Thì là Anethum graveolens L. 35 11 Cà r t (Carrot) Daucus carota 3 12 Cichorium sp. 22 13 Mư p đ ng (Bitter gourd) Momordica charantia 25 14 Dưa tr i (Snake Gourd) Trichosanthes anguinea 69 15 Mư p (Luffa) Luffa cylindrica 376 16 Mư p khía (Winged gourd) Luffa acutangula 42 17 Rau gi n (Amaranth) Amaranthus sp. 139 18 Rau đay (Jute) Corchorus sp. 45 19 Mùng tơi (Indian spinach) Basella sp. 81 3
  4. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam TT Tên cây tr ng Tên loài Ngu n gen 20 Đ u b p (Orka) Abelmoschus esculentus 29 21 Xà lách, di p (Lettuce) Lactuca sativa L. 111 22 Rau mùi Coriandrum sativum 83 23 Húng Ocimum sanctum 28 24 Rau khác 630 III Các t p đoàn qu gen đ u đ 2990 1 Đ u đũa Vigna unguiculata subsp 289 2 Đ u cô ve Phaseolus vulgaris 336 3 Đ u hà lan Pisum sativum L. 24 4 Đ u khác 15 5 Đ u bi c 1 6 Đ u r a (Đ u ki m) Canavalia glandiata 11 7 Đ u ng /Đ u lima Phaseolus massaiensis 10 8 Đ u mèo Mucuna pruriens 15 9 Đ u nho nhe Vigna umbellata 199 10 Đ u răng ng a Vicia faba 3 11 Đ u r ng Psophocarpus tetragonolobus 72 12 Đ u tương Glycine max 474 13 Đ u tri u Cajanus cajan 20 14 Đ u ván Lablab purpureus 90 15 Đ u xanh Vigna radiata (L). Wilitek 399 16 Đ u xanh v xám Vigna aurea 1 17 Đ u xanh h t đen Vigna aurea 20 18 Azukibean Vigna angularis 52 19 C đ u Pachyrhizus erosus 59 20 Đ u đen, đ u tr ng, đ u đ 280 21 Hư ng dương Helianthus annuus 8 22 L c Arachis hypogea 321 23 V ng Sesamum indicum 255 24 V ng dân t c Perillasp. 36 IV Các t p đoàn qu gen cây sinh s n vô tính 2262 1 Khoai s Colocasia esculenta var. 731 2 Khoai nư c Colocasia esculenta var. 89 3 Khoai mùng Xanthosoma sagittifolium 109 4 Khoai t Dioscorea esculenta 69 5 Khoai v c Dioscorea alata (L.) 120 6 T v cd i Dioscorea sp. 14 7 Khoai lang Ipomoea batatas 531 8 Casava Manihot esculenta 159 9 S n dây Pueraria lobata var. thomsonii 3 10 Dong ri ng Canna edulis Ker-Gawl. 109 11 Dong tr ng Phrynium capitatum Wild. 14 12 Hoàng tinh Maranta arundinacea L. 16 13 Khoai nưa Amorphophallus konjac 12 14 Ri ng Alpinia sp. 21 15 Ngh Curcuma sp. 60 16 G ng Zingiber sp. 151 4
  5. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam TT Tên cây tr ng Tên loài Ngu n gen 17 Ráy Alocasia macrorrhiza 28 18 Khác 26 V Các t p đoàn qu gen hoa cây c nh và cây khác 709 1 Hoa lan (Orchids) 84 2 Hoa cúc (Daisy) 32 3 H ng (Roses) 15 4 Lay ơn (Gladiolus) 5 5 Đ ng ti n (Gerbera) 17 8 Hương nhu 3 9 Bông (cotton) 544 10 Cây l y s i 2 11 Cây nhu m v i 4 12 Cây làm thu c Medicinal crops 3 VI Các t p đoàn qu gen cây tr ng lưu gi t i cơ quan mang lư i 6793 1 Các t p đoàn Cây ăn qu phía B c 274 2 T p đoàn m t s cây ăn qu ôn đ i 31 3 T p đoàn chè 179 4 T p đoàn cà phê chè 29 5 T p đoàn các cây ăn qu phía Nam 781 6 T p đoàn cây có múi và xoài phía B c 162 7 T p đoàn dâu t m tơ phía B c 219 8 Các t p đoàn cây ăn qu mi n Trung 257 9 Cây đ u dòng cam xã Đoài 1 10 Các t p đoàn cây công nghi p phía Nam 500 11 Các t p đoàn nho và thanh long 32 12 T p đoàn mía đư ng 855 13 T p đoàn dâu, t m phía Nam 70 14 T p đoàn ngô 509 15 T p đoàn cây th c ăn gia súc 60 16 T p đoàn cây c i t o đ t 59 17 T p đoàn khoai lang và đ u tương t i Vi n Cây LT&TP 275 18 T p đoàn hoa 230 19 N m ăn và n m dư c li u 88 20 T p đoàn khoai tây, dâu tây và rau ôn đ i 183 21 T p đoàn rau, đ u nhi t đ i và lúa t i Vi n KHNN mi n Nam 485 22 T p đoàn lúa mi n Nam và lúa hoang d i 1514 5
  6. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam B o t n In-situ - ã ti n hành xây d ng cơ s khoa h c cho vi c b o t n in situ a d ng sinh h c nông nghi p trên ng ru ng và trong vư n gia ình. - Bư c u xây d ng ư c các i m b o t n on farm cây tr ng trên ng ru ng và trong vư n gia ình ba vùng sinh thái mi n B c Vi t Nam m t s ngu n gen a phương như cây có múi, nhãn, v i, xoài, rau, cây gia v , cây có c , cây thu c, cây c nh. - i u tra và ki m kê a d ng sinh h c trong các khu b o t n thiên nhiên g m 28 vư n qu c gia v i (957.330 ha), 18 khu b o t n thiên nhiên (1.283.209 ha), 11 loài các vùng b o v và qu n lý khu di s n th gi i (85.849 ha) và 39 khu b o t n c nh quan (215.287 ha). Đi u tra và thu th p ngu n gen Hàng năm, Trung tâm TNTV ti n hành i u tra thu th p hơn 500 ngu n gen thông qua các chương trình và d án khác nhau. i n hình t năm 2006, kho ng 3500 ngu n gen thu th p t vùng lòng h th y i n Sơn La, ng th i k t h p nghiên c u a d ng sinh h c cây xoài, khoai s và tài nguyên th c v t trong vư n gia ình và ánh giá s xói mòn ngu n gen. Mô t đánh giá ngu n gen - ã mô t ư c c i m hình thái nông sinh h c c a hơn 50% s ngu n gen ang b o t n ex situ. - ã ánh giá kh năng kháng m t s loài sâu h i trên ng ru ng m t s ngu n gen, kh năng thích ng, ch ng l i các i u ki n th i ti t b t thu n c a m t s ngu n gen khoai s , lúa và khoai lang. - ã ánh giá ch t lư ng nông s n ngu n gen m t s ngu n gen rau b n a và lúa. Tư li u hóa và thông tin - Thi t l p cơ s d li u và thi t l p ư c cơ ch chia s thông tin qu c gia v tài nguyên di truy n th c v t cho m c tiêu nông lương ( ư c thi t l p d a trên khuôn kh d án GCP/RAS/186/JP v i FAO (2005 -2007). - Phát tri n Website v tài nguyên di truy n th c v t qu c gia http://www.pgrvietnam.org.vn, - C p phát s d ng: Hàng năm c p phát cho ngư i s d ng hơn 1000 lư t ngu n gen. - H tr nông dân ph c h i và nhân gi ng cây tr ng a phương c s n. - Gi i thi u ra s n xu t m t s gi ng cây tr ng tri n v ng như lúa, khoai s , bư i, quýt, cam, nhãn, xoài, khoai lang và rau. - Nâng cao năng l c cho nông dân và cán b a phương kho ng 600 lư t m i năm và cho các nhà khoa h c thông qua các cu c h i th o chuyên , khóa ào t o ng n h n... H p tác qu c t v b o t n và s d ng ngu n gen Tham gia các chương trình qu c t và th a thu n v b o t n TNTV như Công ư c a d ng sinh h c (CBD) năm 1994; UPOV, GAAT và TRIPS năm 2006; Hi p ư c v thay i khí h u (Climate Change) năm 1994; Convention to Combat Desertification năm 1994; Ngh nh thư Kyoto (Kyoto Protocol) năm 1997; Hi p ư c v t m quan tr ng c a các v ng ng p nư c (Ramsar convention on the Important Submerged Areas) năm 1988; 6
  7. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam CITES năm 1994; Hi p ư c v di s n văn hóa và thiên nhiên th gi i (Convention on the World’s Cultural and Natural Heritage) năm 1982; Nghi nh thư Cartagena v an toàn sinh h c (Cartagena Protocol on the Biosafty) năm 2004. H p tác khu v c và vùng lãnh th - B o t n và s d ng a d ng tài nguyên cây ăn qu châu Á cây xoài, v i và cây có múi. - D án RETA 6067 v cây rau b n a v i Vi n nghiên c u và phát tri n rau màu châu Á (AVRDC). - D án GCP/RAS/186/JPN v thi t l p cơ ch chia s thông tin qu c gia ph c v m c tiêu nông lương (NISM-PGRFA) v i FAO. 4. K ho ch ưu tiên phát tri n trong th i gian t i - Thu th p ngu n gen các vùng có nguy cơ xói mòn cao như các h i o, vùng duyên h i, vùng h o lánh, vùng c khu phát tri n kinh t và khu v c phát tri n th y i n... - Phát tri n và trang b thi t b b o qu n h t gi ng dài h n và b o t n in vitro ngu n gen khó b o qu n. - Hoàn thi n cơ s d li u v ngu n g c, c i m nông sinh h c ngu n gen các t p oàn ex situ. - ánh giá chi ti t ngu n gen nh m phát hi n các c tính ngu n gen có giá tr , thích ng v i i u ki n b t thu n c a th i ti t. - Tăng cư ng b o t n thông qua s d ng cây tr ng ư c ánh giá là có ti m năng s n xu t như cây ăn qu , rau, lúa, u , khoai s và khoai t , khoai v c. - Ph c h i và b o t n a d ng sinh h c nông nghi p, c bi t các h sinh thái vư n gia ình truy n th ng và h th ng s n xu t nông nghi p b n v ng nh m h tr b o t n in situ ngu n gen - Nâng cao năng l c v qu n lý, ánh giá, nghiên c u a d ng di truy n, thông tin và tư li u hóa ngu n gen. - Xã h i hóa công tác b o t n ngu n gen thông qua ho t ng nâng cao nh n th c c ng ng, c bi t là công tác giáo d c h c sinh, sinh viên t trong nhà trư ng, - Nghiên c u các chính sách h tr phát tri n các h th ng h t gi ng không chính th ng nh m khai thác t i a giá tr cây tr ng b n a và cây tr ng ít ư c quan tâm s d ng... - Xây d ng m ng lư i chia s thông tin trong nư c và qu c t . IV. KÕt luËn - TNDTTV là tài s n qu c gia, nhi m v b o t n và s d ng h p lý chúng là r t c p thi t và ưu tiên hàng u. - TNTV có vai trò quan tr ng và chi n lư c i v i Vi t Nam, c th là nhân t quan tr ng trong chi n lư c an ninh lương th c qu c gia, b o v môi trư ng trư c nh ng di n bi n khí h u ph c t p hi n nay, gìn gi nh ng giá tr văn hóa ư c úc k t trong ngu n gen cây tr ng a phương và cây tr ng b n a, y u t cơ b n cho phát tri n kinh t nông nghi p nông thôn. - Sau g n 20 năm ho t ng và phát tri n, Trung tâm TNTV ang lưu gi thành công 18518 ngu n gen c a 83 loài cây có h t (orthodox), trên ng ru ng (ngân hàng gen ng 7
  8. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam ru ng, field genebank) có 2262 ngu n gen c a 32 loài cây sinh s n vô tính và trong ngân hàng gen in vitro là t p oàn khoai môn-s mà không th b o t n ư c trên ng ru ng. - i u ph i ho t ng b o t n TNDTTV t i 19 cơ quan thành viên c a h th ng, có kho ng 7527 ngu n gen c a 250 loài cây tr ng ang lưu gi dư i hình th c vư n tiêu b n ho c vư n th c v t. - Gi v ng quan h h p tác qu c t trong b o t n TNDTTV v i các qu c gia và khu v c. - Phát tri n m nh m các k ho ch phát tri n b o t n TNDTTV d a trên các k hoach m c tiêu. TÀI LI U THAM KH O 1. CBD, 1992. Convention on Biological Diversity: Texts and Annexes. Montreal. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2. FAO, 1996. Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable use of plant genetic Resources for Food and Agriculture and the Laipzig Declaration. Rome, FAO. 3. FAO, 2002. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome, FAO. 4. Các báo cáo k t qu b o t n qu gen cây tr ng c a Trung tâm TNTV và các cơ quan m ng lư i c a H th ng TNDTTV qu c gia, lưu gi t i Trung tâm TNTV năm 2009. 5. Tr n ình Long, 1996. Chi n lư c b o t n và s d ng ngu n tài nguyên di truy n cây tr ng Vi t Nam. Tài nguyên di truy n th c v t Vi t am. NXB Nông nghi p, Hà N i. Tr. 54-61. Ngư i ph n bi n: GS. TSKH. Tr n Đình Long. 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2