Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tây Du Ký - tập 5

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:220

321
lượt xem
104
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tây du ký - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tây Du Ký - tập 5

 1. TÊY DU KYÁ 1 MUÅC LUÅC Chûúng 82 ....................................................................................3 Thûã tinh eáp Àûúâng Tùng, Haânh Giaã cûáu Sû Phu. ...............3 Chûúng 83 ................................................................................. 17 Tïì Thiïn kiïån Lyá Tõnh Na Tra bùæt nûä yïu,....................... 17 Chûúng 84 ................................................................................. 28 Quan Êm maách miïång cûáu Àûúâng Tùng, Haânh Giaã caåo àêìu vua Diïåt Phaáp................................................................................. 28 Chûúng 85 ................................................................................. 38 Ngöå Khöng gaåt Baát Giúái, Laäo quaái bùæt Àûúâng Tùng......... 38 Chûúng 86 ................................................................................. 52 Baát Giúái trúå oai trûâ luä quaái, Ngöå Khöng hoáa pheáp trõ loaâi yïu. .................................................................................................. 52 Chûúng 87 ................................................................................. 63 Quên Phuång Tiïn, khinh trúâi bõ haån, Saãi Ngöå Khöng, cûáu thïë cêìu mûa.................................................................................... 63 Chûúng 88 ................................................................................. 75 Ngoåc Hoa cêìu saãi thaánh, Hoâa Thûúång daåy hoåc troâ. .......... 75 Chûúng 89 ................................................................................. 86 Huyânh sû tinh têåp Àinh ba höåi, Tön Ngöå Khöng àaánh Baáo àêìu sún............................................................................................ 86 Chûúng 90 ................................................................................. 98 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. TÊY DU KYÁ 2 Sû tûã vúái thiïn sû vïì möåt àöång, Àaåo àöì cuâng vûúng àaåo reã hai phe............................................................................................. 98 Chûúng 91 ............................................................................... 109 Böën thêìy ngoaâi tiïåc, ùn uöëng vui say, Möåt aã trong phoâng, àiïím trang chaãi chuöët.................................................................. 109 Chûúng 92 ............................................................................... 119 Ba saãi caã àaánh Thanh Long sún, Böën sao giuáp bùæt Tï ngûu quaái................................................................................................ 119 Chûúng 93 ............................................................................... 131 Gheá Cö viïn, hoãi doå nhùçm thêìy, Àïën Thiïn Truác, ài chêìu gùåp nöåm......................................................................................... 131 Chûúng 94 ............................................................................... 145 Phuã Kim Bònh, nguún daå xem àeân, Cêìu Kim Àùng, Àûúâng Tùng bõ bùæt.................................................................................... 145 Chûúng 95 ............................................................................... 156 Haânh Giaã biïët yïu, trûâ Ngoåc Thöë, Thiïn Böìng nhúá têåt, nñu Hùçng Nga...................................................................................... 156 Chûúng 96 ............................................................................... 167 Khêëu Viïn ngoaåi ûa àaäi thêìy tu, Àûúâng Trûúãng laäo chùèng maân cuãa cuáng................................................................................ 167 Chûúng 97 ............................................................................... 175 Tam Taång bõ vu ùn cûúáp, Ngöå Khöng caäi tûã höìi sinh..... 175 Chûúng 98 ............................................................................... 192 Àöåc möåc kiïìu, Tiïëp dêîn àûa àoâ, Lùng vùn àöå, Àûúâng Tùng boã xaác............................................................................................. 192 Chûúng 99 ............................................................................... 206 Mûúâi mêëy nùm trúâi qua Cûåc laåc, Taám ngaây pheáp Phêåt túái Trûúâng An..................................................................................... 206 Chûúng 100 ............................................................................. 217 Tam Taång thónh kinh vïì Àöng Àöå, Nùm thaánh hûúãng phûúác taåi Têy Phûúng.................................................................. 217 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. TÊY DU KYÁ 3 CHÛÚNG 82 Thûã tinh eáp Àûúâng Tùng, Haânh Giaã cûáu Sû Phu. Khi êëy ba anh em àùçng vên qua phña nam, con ngûåa cuäng bay theo nûäa (búãi cöët noá laâ röìng). Giêy phuát bay ngaân dùåm túái hoân nuái kia, Tön Haânh Giaã noái: "Anh em mñnh àöìng nhaãy xuöëng choát nuái, àïí möåt mònh Baát Giúái kiïëm coi àöång Vö àïí taåi àêu, seä kiïëm thïë cûáu thêìy múái àùång". Noái vïì Baát Giúái vöí tay nhaãy xuöëng trûúác, ài theo àûúâng moân ûúác àùång nùm saáu dùåm, xaãy thêëy hai àûáa nûä quaái àûúng khiïng nûúác, àêìu noá àöåi maäo cao möåt thûúác hai, Baát Giúái xöëc laåi kïu lúán rùçng: " Yïu quaái, yïu quaái!" Hai con nûä quaái nöíi giêån noái rùçng: "Hoâa Thûúång nêìy vö lïî quaá, mònh laâ ngûúâi laå vö can, sao noá daám kïu rùçng yïu quaái. Vaä laåi noá ài tay khöng chùèng coá binh khñ chi maâ súå, haäy àêåp àoân gaánh trïn soå noá cho noá biïët chûâng". Baân luêån vúái nhau röìi lêëy cêy khiïng nûúác àêåp trïn àêìu Baát Giúái löëp cöëp. Baát Giúái mùæc laâm phaách ài tay khöng, nïn chùèng daám cûå, tuáng phaãi mang àêìu chaåy lïn nuái. Khi êëy Tön Haânh Giaã àûáng trïn choát nuái, àûúng ngoá khùæp núi, thêëy Baát Giúái nhaãy böí lïn nuái noái rùçng: "Anh öi, ài vïì cho raãnh! Yïu tinh dûä túån quaá chûâng!" http://ebooks.vdcmedia.com
 4. TÊY DU KYÁ 4 Tön Haânh Giaã hoãi: "Noá dûä laâm sao?" Baát Giúái noái: "Coá hai con nûä quaái ài gaánh nûúác, töi múái kïu noá möåt tiïëng maâ chuáng noá trúã àoân àaánh àêåp àêìu töi túái ba böën caái!" Tön Haânh Giaã hoãi: "Ngûúi noái laâm sao?" Baát Giúái noái: "Töi kïu bùçng yïu quaái". Tön Haânh Giaã cuúâi rùçng: "Noá àaánh mêëy caái khöng coá bao nhiïu, àaáng leä khoã thïm ñt caái nûäa múái àaáng " Baát Giúái noái: "Caãm ún anh rêët nhiïìu! Caái àêìu töi àaä coá u coá nêìn, anh coân muöën baão àaánh thïm nûäa". Tön Haânh Giaã noái: Mïìm moãng muön truâng cuäng túái, nghinh ngang têëc bûúác khoá àúâi. Mònh laâ saãi phûúng xa, noá laâ yïu coá chuã, dêìu ngûúi coá taám caánh tay ài nûäa, cuäng phaãi kïu tïn noá möåt àöi lúâi! Chúá kïu noá bùçng yïu quaái, thò noá khöng khoã oác laâm sao? Búãi khöng biïët chûä lïî nhaåc vi tiïn, múái bõ khoã nhû vêåy! Baát Giúái noái: "Thiïåt töi khöng biïët ngay!" Tön Haânh Giaã noái: " Ngûúi khöng biïët lïî, ta chùèng noái laâm chi, song ngûúi úã nuái tûå höìi nhoã, ùn thõt ngûúâi khöng biïët bao nhiïu, nuái non rûâng ruá àïìu tûâng traãi, ngûúi coá biïët hai thûá cêy nêìy chùng?" Baát Giúái hoãi: "Hai thûá cêy chi?" Tön Haânh Giaã noái: "Cêy àùçng vúái cêy dûúng". Baát Giúái noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 5. TÊY DU KYÁ 5 "Laå gò hai cêy êëy maâ khöng biïët? Cêy àang cûáng hïët sûác, cêy dûúng deão vö cuâng". Tön Haânh Giaã noái: "Phaãi, búãi taánh cêy dûúng deão mïìm, nïn thúå möåc chaåm tröî lïn cöët phêåt cöët thaánh, röìi laåi quang thïëp bùçng vaâng, àïí thúâ phûúång hûúng àeân chùèng dûát. Coân dêy àaâng taánh cûáng coãi lùæm, nïn mêëy loâ dêìu duâng noá maâ laâm böång àoáng àêìu, laåi bùæt niïìn trïn àêìu cho chùæc nûäa, ngaây naâo cuäng bõ àoáng trïn àêìu cöåp cöåp, cho nïn taánh cûáng coãi thò bõ chuáng àêåp àêìu". Baát Giúái noái: "Phaãi chi anh cùæt nghôa lúâi hay cho töi nghe trûúác, coá àêu àïën nöíi u àêìu! Tön Haânh Giaã noái: "Thöi, ngûúi xuöëng hoãi thùm noá cho roä göëc ngoån ra thïí naâo?" Baát Giúái noái: "Noá àaä biïët mùåt töi röìi, keä naâo hoãi thùm àùång. Hoùåc laâ anh chï ñt, nïn gaåt cho noá àaánh thïm chùng?" Tön Haânh Giaã noái: "Ngûúi giaã hònh khaác maâ ài thò vö sûå". Baát Giúái noái: "Phaãi, song chùèng biïët hoãi caách laâm sao laâ phaãi lïî, xin anh daåy giuâm trûúác cho raânh". Tön Haânh Giaã noái: "Ngûúi xaá noá möåt caái, röìi nhùæm chûâng noá nhoã hún mònh thò kïu bùçng cö, noá lúán hún mònh möåt hai tuöíi thò kïu bùçng chõ, nïëu lúán quaá thò kïu bùçng baâ, röìi hoãi thùm cho ra möëi". Baát Giúái cûúâi rùçng: "Nhòn baâ con vúái yïu laâm chi, maâ hoãi nhiïìu chuyïån quaá". Tön Haânh Giaã noái: "Khöng nhòn baâ con, êëy laâ kïu tûng maâ thaám thñnh cho roä nïëu coá thêìy mònh trong àöång thò seä ra tay, bùçng khöng seä ài tòm àöång khaác keão trïî". http://ebooks.vdcmedia.com
 6. TÊY DU KYÁ 6 Baát Giúái noái phaãi. Liïìn dùæt àinh ba vaâo lûng, duân mònh biïën ra Hoâa Thûúång àen vaâ mêåp, ài xùng xaái laåi chöî giïëng, liïìn baái cùåp nûä quaái maâ noái rùçng: "Bêìn tùng kñnh chaâo hai baâ". Cùåp nûä quaái noái: "Öng thêìy nêìy biïët àiïìu lùæm?" Liïìn niïìm núä hoãi rùçng: "Thêìy úã àêu àïën àêy?" Baát Giúái noái: "ÚÃ kia àïën àêy!" Cùåp nûä quaái hoãi " Röìi ài vïë àêu?" Baát Giúái noái: " Röìi ài veâ àoá!" Cùåp nûä quaái nûåc cûúâi thêìm, hoãi rùçng: "Thêìy tïn hoå chi?" Baát Giúái noái: "Töi tïn hoå chi!" Cùåp nûä quaái nûåc cûúâi noái rùçng: "Hoâa Thûúång nêìy phaãi thïë, song ñt oi quaá, cûá noái löi thöi! Hoãi tiïëng thûá gò cûá noái tiïëng nêëy! Baát Giúái hoãi: "Hai baâ khiïng nûúác laâm chi?" Cùåp nûä quaái noái: " Thêìy khöng roä, nguyïn phu nhên töi múái àùång Àûúâng Tùng höìi höm, àem vïì àöång thiïët àaäi, baâ töi chï nûúác trong àöång khöng saåch, nïn sai chõ em töi ài khiïng nûúác giïëng nêìy, àùång doån àaám cûúái cho tûã tïë, tñnh àïm nay nhêåp phoâng". Baát Giúái nghe noái vûâa dûát lúâi, liïìn chaåy döng lïn nuái kïu lúán noái rùçng: "Sa hoâa thûúång, àem goái àöì ra àêy àùång chia hai cho raãnh". http://ebooks.vdcmedia.com
 7. TÊY DU KYÁ 7 Sa Tùng hoãi: " Chia àöì haânh lyá laâm chi?" Baát Giúái noái: "Sû phuå àaä thaânh phêån vúái yïu tinh, anh em mònh cuäng nhû chia àöì vïì maâ laâm ùn, coân tröng gò ài thónh kinh nûäa". Tön Haânh Giaã naåt rùçng: "Ngûúi noái xaâm àaä quen miïång! Sû phuå bõ yïu bùæt vïì àöång, ngöìi trong ta cûáu cuäng moãi mïåt, leä naâo thaânh thên vúái yïu maâ ngûúi tñnh nhû vêåy?" Baát Giúái noái: "Khöng tñnh nhû vêåy, bêy giúâ múái tñnh laâm sao?" Tön Haânh Giaã noái: "Khoá gò, chuáng ta bùæt moâ theo hai àûáa khiïng nûúác vaâo àöång, döìng ra tay bùæt noá maâ cûáu thêìy". Baát Giúái y lúâi ba anh em theo àùång vaâi mûúâi dùåm, ngoá thêëy hai con khiïng nûúác àêu mêët! Baát Giúái kinh haäi noái rùçng: " Chêu öi! Thêìy bõ ma ban ngaây noá bùæt röìi". Tön Haânh Giaã hoãi: "Sao ngûúi biïët?" Baát Giúái noái: "Hai àûáa khiïng nûúác ài trûúác phaãi àïën thïë, ai deâ noá biïën mêët, khöng phaãi ma ban ngaây sao?" Tön Haânh Giaã noái: "Coá khi noá chun vö àöång thò phaãi, àïí ta xem laåi thûã coi". Noái röìi nhûúáng cùåp mùæt lûãa troâng vaâng ngoá cuâng khöng thêëy hai con nûä quaái, cuäng khöng thêëy àöång úã àêu, chó thêëy coá möåt têëm bia khùæc saáu chûä rùçng: "Haãm àöång sún, Vö àïí àöång” Tön Haânh Giaã mûâng rúä noái rùçng: "Anh em öi! àöång yïu taåi nûúái àoá song khöng biïët cûãa àöång úã àêu". http://ebooks.vdcmedia.com
 8. TÊY DU KYÁ 8 Noái röìi keáo nhau àïën àoá, thêëy coá loát möåt têëm àaá vuöng vûác gêìn mûúâi dùåm àûúâng, chñnh giûäa coá löî bùçng caái maái; ngoá xuöëng tùm tùm muâ mu. Baát Giúái noái: "Anh öi! Miïång àöång taåi àoá?" Tön Haânh Giaã doâm xuöëng noái rùçng: "Laå quaá, laå quaá. Ta tûâ khi baão höå thêìy àïën nay chûa hïì thêëy àöång yïu naâo nhû vêåy. Baát Giúái, ngûúi xuöëng thùm coi thûã thïí naâo?" Baát Giúái lùæc àêìu noái: "Khöng daám khöng daám! Nïëu töi rúát xuöëng hang nêìy, cêìu ba nùm múái túái àaáy". Tön Haânh noái: "Leä naâo sêu quaá nhû vêåy". Baát Giúái noái: "Anh em laåi kyä maâ coi". Tön Haânh Giaã doâm thêëy tùm tùm phoãng ûúác sau hún ba trùm dùåm. Day laåi noái vúái Baát Giúái rùçng: "Thiïåt sêu quaá!" Baát Giúái noái: "Thöi trúã vïì cho raãnh, cûáu khöng àùång thêìy àêu". Tön Haânh Giaã noái: "Àûâng noái húi laâm biïëng nhû vêåy, leä naâo súå khoá nhoåc maâ boã thêìy. Thöi hai àûáa bêy giûä miïång hang, àïí Laäo Tön thaám thñnh thûã, nïëu coá thêìy dûúái hang nêìy, thò ta àaánh àuöíi yïu tinh ra, hai àûáa bêy chêån ngaåch maâ àêåp chïët ta seä cûáu thêìy lïn". Hai ngûúâi àöìng daå daå. Khi êëy Tön Haânh Giaã co gioâ nhaãy xuöëng hang, giêy phuát túái àaáy, thêëy saáng nhû thûúâng, khiïíng hoa tûúi töët. Tön Haânh Giaã khen rùçng: " Nhû vêåy thiïåt laâ coãi quyã , àöång baáu trong àúâi, khöng nhûúâng Thuây Liïm Àöång". http://ebooks.vdcmedia.com
 9. TÊY DU KYÁ 9 Xaãy thêëy caái toâa nhaâ ba noác, cûäa ngoã nghiïm trang, trûúác toâng rêåm rõt, xung quanh nhaâ cûãa rêët àöng. Tön Haânh Giaã nghô rùçng: "Chùæc laâ chöí yïu úã, àïí mònh biïën hoáa ra con lùçn xanh, seä leán bay vaâo lêìu êëy". Thêëy ngûúâi con gaái ngöìi taåi nhaâ maát xinh töët bùçng mûúâi àûáa bõ troái, thiïåt laâ nguyïåt theån hoa nhûúâng Tön Haânh Giaã àêåu xa xa coi thûã. Giêy phuát nghe naâng êëy noái rùçng: "Mêëy àûáa a hoaân doån cúm chay lêåp tûác, àùång ta ùn vúái Àûúâng Ca seä vêìy duyïn Têìn Têën". Tön Haânh Giaã cûúâi thêìm rùçng: "Àïí ta vaâo thùm yá sû phuå nhû thïí naâo". Liïìn bay vaâo trong, thêëy Tam Taång laâm thinh, chêu maây ngöìi trïn niïåm. Tön Haânh Giaã bay lïn àêåu trïn àêìu Tam Taång maâ kïu thêìy, Tam Taång biïët tiïëng, liïìn noái nhoã rùçng: "Àöì àïå öi, raán cûáu thêìy vúái!" Tön Haânh Giaã noái: "Noá ùn thõt hay sao maâ cûáu, thiïåt tònh noá doån tiïåc àöång phoâng nïëu thêìy úã vúái noá coá con caái ra thò nöëi doâng Hoâa Thûúång, coá can chi maâ ûu phiïën". Tam Taång nghiïën rùng noái: " Ta tûâ beá túái lúán chùèng coá loâng taâ. Nïëu bêy giúâ ta chõu vúái yïu tinh thïì phaãi àoåa luön dûúái àõa nguåc Tön Haânh Giaã noái: "Thêìy àûâng thïì thöët laâm chi, àaä thiïåt tònh töi dùæt ra khoãi àöång". Tam Taång noái: “Àûúâng vaâo àöång ta àaä quïn röìi!" Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: " Chùèng phaãi laâ quïn, dêìu nhúá ài cuäng khöng àùång, búãi khi vaâo àöång thò úã trïn miïång hang chun xuöëng, coân bêy giúâ úã dûúái nhaãy lïn, nïëu may maâ nhaãy lïn ngay miïång hang thò ra àùång, http://ebooks.vdcmedia.com
 10. TÊY DU KYÁ 10 bùçng ruãi ro àuång àêìu nhùæm àaá cuäng bïí àêìu, nïëu nhaãy khöng khoãi miïång hang teá xuöëng cuäng dêåp mùåt!" Tam Taång noái: "Khoá loâng nhû vêåy biïët tñnh laâm sao?" Tön Haânh Giaã noái: "Khöng hïå gò àêu, yïu tinh àaä doån rûúåu maâ àaäi thêìy, thêìy phaãi duâng àúä möåt cheán. Röìi roát möåt cheán cho coá boåt, àùång töi hoáa laâm con böì hoang bay vaâo trong buång maâ laâm lung, phaãi trûâ noá thò cûáu thêìy múái àùång". Tam Taång ûâ ûâ, röìi höëi Haânh Giaã ài theo. Giêy phuát naâng êëy vaâo múã cûãa kïu rùçng: "Trûúãng Laäo öi!" Tam Taång khöng theâm lïn tiïëng, noá kïu möåt lêìn nûäa, Tam Taång noái: "Coá töi àêy". Naâng êëy vaâo àúä Tam Taång dùæt ra bùæt tay choaân vai, laâm nhiïìu maâu yïu dêëu. Tam Taång thêëy noá toã tònh trùng gioá êëp maá kïì vai, aáo caâ sa thêëm dêìu thúm, loâng caâng chua xoát. Khi dùæt Tam Taång àïën nhaâ maát, naâng êëy liïìn hoãi rùçng: "Töi doån tiïåc rûúåu, xin múâi thêìy uöëng cho vui!" Tam Taång noái: "Bêìn tùng ùn chay tûâ thuúã nhoã". Naâng êëy noái: "Töi biïët thêìy khöng ùn mùån, nïn doån tiïåc chay, laåi sai gaánh nûúác trïn giïëng cao, caách chún nuái mêëy thûúác, laâ coá yá duâng nûúác saåch seä, nïn khöng àuång nûúác dûúái nêìy". Noái röìi roát rûúåu àûa cho Tam Taång vaâ thûa rùçng: "Xin anh uöëng cheán rûúåu nêìy, röìi seä àöång phoâng hoa chuác". Tam Taång mùæc cúä, raán bûng cheán rûúåu maâ bêìn duâng. Xaãy nghe tiïëng Haânh Giaã noái bïn tai rùçng: "Khöng hïì gò àêu, noá laâ rûúåu nho, uöëng möåt chung cuäng khöng löîi". http://ebooks.vdcmedia.com
 11. TÊY DU KYÁ 11 Tam Taång tuáng phaãi uöëng. Röìi roát möåt chung rûúåu, nöíi boåt vun. Tön Haânh Giaã àaä hiïån ra con böì hong bay vaâo dûúái boåt rûúåu. Tam Taång àûa rûúåu cho naâng êëy, naâng êëy bûng cheán rûúåu àïí xuöëng baái Tam Taång vaâi caái maâ noái chuyïån taå ún, röìi múái bûng cheán rûúåu lïn thò boåt àaä tan hïët, ngoá thêëy con böì hong trong chung rûúåu, noá cuäng khöng deâ Haânh Giaã hoáa ra, noá lêëy moáng tay uát vúát con böì hong maâ raãy ài. Khi êëy Tön Haânh Giaã thêëy viïåc khöng xong nhùæm khoá vö buång noá, liïìn biïën ra con oá giaâ bay àaåi vö, caâo àöí hïët baân tiïåc cheán dôa bïí hïët trún, röìi xúát Tam Taång maâ bay. Naâng êëy kinh höìn run lêåp cêåp, öm Tam Taång keáo laåi noái rùçng: "Anh öi! Con oá gòa úã àêu bay vaâo àoá?" Tam Taång noái: "Bêìn tùng khöng biïët". Naâng êëy noái: "Töi hïët loâng lo doån tiïåc chay maâ àöång phoâng hoa chuác. Khöng biïët con oá mùæc töi úã àêu bay túái, àêåp bïí hïët àöì". Caác tiïíu quaái thûa rùçng: "Phu nhún öi! Nhûäng àöì chay àöí xuöëng àêët röìi, chùæc laâ khöng duâng àùång". Naâng êëy noái: "Ta biïët röìi, chùæc laâ eáp Àûúâng Tùng àöång phoâng, nïn trúâi khiïën con oá xuöëng phaá àaám. Thöi chuáng bêy lûúåm àöì bïí boã ài, doån tiïåc mùån cho tûã tïë, ta chó trúâi laâm chûáng, chó àêët laâm mai, maâ thaânh thên vúái Àûúâng Tùng keão trïî ngaây töët". Noái röìi dùæt Tam Taång vïì phoâng bïn àöng, àoáng cûãa laåi nhû cuä. Coân Tön Haânh Giaã bay àïën cûãa àöång, hiïån hònh kïu múã cûãa, Baát Giúái, Sa Tùng àûúng chong àinh ba vaâ húâm gêåy taåi miïång hang maâ chúâ yïu quaái, nïn nghe kïu liïìn deåp àöì binh khñ, Tön Haânh Giaã liïìn nhaãy lïn. Baát Giúái hoãi thùm kyä lûúäng, Tön Haânh Giaã thuêåt chuyïån laåi, röìi dùån rùçng: "Thöi hai em gòn giûä cûãa àöång cho kyä caâng, àïí ta ài chuyïën nêìy chùæc cûáu àùång sû phuå". http://ebooks.vdcmedia.com
 12. TÊY DU KYÁ 12 Dùån röìi hoáa ra con lùçn xanh bay xuöëng àêåu trïn cûãa lêìu maâ nghe ngoáng. Thêëy naâng êëy àûúng thúã haâo hïín, höëi luä nûä quaái doån tiïåc mùån, àùång chó trúâi àêët thïì thöët maâ thaânh thên vúái Àûúâng Tùng Tön Haânh Giaã nghe noái cûúâi thêìm rùçng: "Con tinh caái khöng biïët höí theån, giûäa ban ngaây daám bùæt saäi maâ laâm chöìng, àïí Laäo Tön vaâo thùm sû phuå ra thïí naâo". Nghô röìi bay qua phoâng bïn àöng, thêëy thêìy àûúng ngöìi khoác. Tön Haânh Giaã bay lïn trïn àêìu Tam Taång maâ kïu búá thêìy. Tam Taång biïët tiïëng beân àûáng dêåy traách rùçng: "Ngûúi biïën ra con oá maâ àêåp àöì noá laâm chi. Laâm cho noá nöíi noáng muöën thïì thöët goåi laâ maâ thaânh thên lêëy àùång, bêy giúâ múái tñnh laâm sao?" Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: “Xin thêìu àûâng traách moác laâm chi, töi coá phûúng cûáu àûúåc". Tam Taång hoãi: "Laâm sao maâ cûáu ta?" Tön Haânh Giaã noái: "Khi töi bay ra ngoaâi thêëy phña sau coá möåt vûúân hoa. Vêåy thúâi thêìy gaåt noá túái vûúân hoa maâ ngoaån kiïíng, ài túái cêy àaâo röìi àûáng laåi, àùång töi nhaãy lïn nhaánh àaâo, biïën laâm traái àaâo chñn àoã, thêìy seä haái maâ àûa cho noá, sao noá cuäng haái traái khaác maâ àûa cho thêìy. Sao thêìy cuäng nhûúång traái àaâo chñn àoã cho noá, hïî noá àûa vaâo miïång, thò töi vö buång noá tûác thúâi; seä bûát ruöåt gan noá, röìi àêm luãng buång noá maâ ra thò cûáu thêìy múái àùång: " Tam Taång noái: "Ngûúi coá taâi thò àaánh vúái noá cuäng àùång laåi phaãi chun vaâo buång noá laâm chi?" Tön Haânh Giaã thûa rùçng: "Thêìy khöng biïët caái àöång, nïn noái nhû vêåy cuäng phaãi. Nïëu dïî ài ra ài vaâo, thò àaánh vúái noá múái àùång, búãi vò khoá nöíi ra vaâo, nïn àêëu lûåc khöng tiïån, phaãi laâm thïë êëy múái xong". Tam Taång gêåt àêìu nghe lúâi; thêìy troâ baân luêån xong xaã, Tam Taång võn cêy song maâ kïu rùçng: "Búá naâng, búá naâng!" Naâng êëy nghe kïu mûâng rúä, chaåy laåi hoãi rùçng: http://ebooks.vdcmedia.com
 13. TÊY DU KYÁ 13 "Anh kïu töi coá chuyïån chi?" Tam Taång noái: "Naâng öi! Bêëy lêu ta ài Têy Phûúng àaä moãi mïåt, nïn bûäa höm taåi chuâa Trêën haãi, mang bõnh phûúng phong múái vûâa khaá khaá. Kïë nhúâ naâng dùæt ta ài daåo chöî naâo cho giaãi khuêy". Naâng êëy mûâng rúä noái rùçng: "Anh muöën giaãi muöån, thò theo töi ài daåo vûúân hoa". Noái röìi sai tiïíu yïu múã cûãa vûúân vaâ queát àûúâng ài cho saåch seä. Naâng êëy múã cûãa phoâng, àúä Tam Taång ra. Mêëy con nûä quaái àöìng theo hêìu haå ra vûúân. Naâng êëy noái nhoã vúái Tam Taång rùçng: "Anh öi! Daåo vûúân naây giaãi khuêy cuäng àùång". Tam Taång cuäng dùæt tay ài ngoaån kiïíng, thêëy nhiïìu böng töët laå luâng. Qua khoãi nhaâ maát ngoá thêëy àaám àaâo. Tön Haânh Giaã nhaãy lïn nhaánh àaâo, duân mònh hoáa ra traái àaâo chñn àoã. Tam Taång noái vúái naâng êëy rùçng: "Naâng öi! Trong vûúân hoa thúm, trïn nhaânh traái chñn, sao àaâo traái àoã traái xanh, khöng àïìu möåt lûúåt?" Naâng êëy cûúâi rùçng: "Nïëu trúâi khöng êm dûúng thò mùåt nhûåt nguyïåt khöng toã. Nïëu àêët khöng êm dûúng thò coã cêy khöng moåc. Nïëu ngûúâi khöng êm dûúng thò khöng sanh con caái. Nïn cêy àaâo nêìy coá traái naâo coá húi mùåt nhûåt chiïìu thûúâng thò noá chñn trûúác, nïn sùæc àoã, coân nhûäng traái ñt hûáng nùæng laâ coân non, nïn sùæc xanh.ÊËy laâ êm khñ dûúng laâm ra nhû vêåy". Tam Taång noái: "Nhúâ ún naâng chó veã". Noái röìi bûúác voái haái traái àaâo chñn. Coân naâng êëy haái traái àaâo xanh. Tam Taång haái vaâ àûa traái àaâo êëy maâ noái rùçng: "Naâng ûa maâu sùæc, xin ùn traái àaâo chñn nêìy. Àûa traái àaâo xanh cho töi duâng". Naâng êëy mûâng thêìm rùçng: http://ebooks.vdcmedia.com
 14. TÊY DU KYÁ 14 "Hoâa Thûúång tûã tïë lùæm, thiïåt laâ keã coá tònh, chûa laâm vúå chöìng maâ ên tònh thïë êëy". Tam Taång liïìn lêëy traái àaâo xanh ùn phûác, naâng êëy mûâng rúä moái cùæn traái àaâo àoã chûa kõp nhai, Tön Haânh Giaã noáng naãy quaá chûâng, liïìn chun tuöët vaâo buång. Naâng êëy kinh haäi noái rùçng: "Thêìy öi! Traái àaâo chua kõp nhai, sao noá chaåy vö buång". Tam Taång noái: "Taåi mònh möën ùn thûã traái àêìu muâa, vaâ taåi noá coân nhoã nïn chaåy tuöët". Khi êëy Tön Haânh Giaã hiïån nguyïn hònh trong buång noá maâ kïu lúán rùçng: "Thêìy öi, thêìy àûâng noái chuyïån vúái noá. Töi àaä laâm àùång viïåc röìi". Tam Taång noái: " Àöì àïå öi, laâm nhún cho noá möåt chuát" Naâng êëy hoãi: “Thêìy noái chuyïån vúái ai àoá?" Tam Tang noái: "Ta noái chuyïån vúái àïå tûã ta laâ Tön Ngöå Khöng". Naâng êëy hoãi: "Tön Ngöå Khöng úã àêu?" Tam Taång noái: "ÚÃ trong buång naâng, êëy laâ traái taáo naâng ùn höìi naäy". Naâng êëy kinh haäi noái: " Thöi thöi ta chùæc laâ phaãi chïët! Tön Haânh Giaã öi, ngûúâi laâm trùm phûúng ngaân kïë, quyïët vö buång ta laâm chi?" Tön Haânh Giaã noái: "Cuäng khöng laâm chi lùæm. Möåt laâ ùn gan ùn phöíi, vaâ ùn traái tim cuãa ngûúi, vò traái tim ngûúi coá ba súåi löng vaâ baãy caái löî, hai caái moác hïët ruöåt, àïí möåt caái böng khöng nhû caái moã maâ thöi". http://ebooks.vdcmedia.com
 15. TÊY DU KYÁ 15 Naâng êëy nghe noái thêët sùæc. Tön Haânh Giaã nhaâo löån muáa men, àaánh quúân àaánh voä, nhaãy nhoát möåt höìi, thiïëu chuát nûäa maâ luãng da buång. Naâng êëy àau quaá ngaä lùn chïët giêëc. Tön Haânh Giaã thêëy noá laâm thinh nùçm ngay hïët thúã, tûúãng àaä chïët röìi, nïn khöng àaánh àêåp nûäa. Chùèng ngúâ noá tónh lêìn bùæt húi thúã àùång, liïìn kïu lúán rùçng: "Treã nhoã ài àêu hïët?" (Nguyïn mêëy con nûä quaái êëy biïët chuyïån lùæm, nïn àûa hai ngûúâi túái cûãa vûúân huï, röìi khöng theo nûäa, coá yá àïí hai ngûúâi àaâm àaåo vúái nhau). Àïën nay nghe tiïëng kïu, nïn caác nûä quaái àïìu chaåy àïën hoãi rùçng: "Phu nhún laâm sao maâ rïn dûä vêåy. Hay laâ àau buång quaá nïn thêët sùæc chùng?" Vûaâ noái vûaâ àúä dêåy. Naâng êëy noái: "Khöng phaãi àau buång, thiïåt laâ trong buång coá ngûúâi ta. Thöi thöi, caác ngûúi khiïng Hoâa Thûúång nêìy àûa ra khoãi àöång cho raãnh". Caác nûä quaái aáp laåi muöën khiïng Tam Taång. Tön Haânh Giaã úã trong buång kïu lúán rùçng: " Khöng chõu ai khiïng, ngûúâi phaãi coãng thêìy ta àûa lïn khoãi cûãa àöång, thò ta tha töåi". Naâng êëy súå chïët, phaãi coãng Tam Taång maâ ài. Caác nûä quaái chaåy theo hoãi rùçng: "Phu nhún traã laåi hay sao?" Naâng êëy noái: "Miïîn laâ coân thên thò coá chöìng, coân da thò löng moåc, thaâ traã ngûúâi laåi, sau kiïëm ngûúâi khaác, coá khoá gò". Noái röìi nöíi haâo quang bay àïën miïång hang, nghe tiïëng noái giaáo khua laãng caãng. Tam Taång hoãi: "Ai laâm giöëng gò àoá?" Tön Haânh Giaã noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 16. TÊY DU KYÁ 16 "Chùæc laâ Sa Tùng khûáa bûäu tûúång. Baát Giúái àêåp àinh ba. Thêìy haäy kïu möåt tiïëng keáo chuáng noá ngúã laâ yïu quaái maâ àaánh lêìm". Tam Taång liïìn kïu, Baát Giúái nghe tiïëng, liïìn noái vúái Sa Tùng rùçng: "Sû phuå lïn àoá". Hai ngûúâi deåp àinh ba vaâ bûãu trûúång, kïë naâng êëy coãng Tam Taång lïn, anh em thêëy mùåt thêìy, xum laåi mûâng quyánh. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. TÊY DU KYÁ 17 CHÛÚNG 83 Tïì Thiïn kiïån Lyá Tõnh Na Tra bùæt nûä yïu, Khi êëy Sa Tùng hoãi: "Thêìy àaä ra khoãi cûãa àöång, coân sû huynh úã àêu?" Tam Taång chó naâng êëy noái rùçng: "Sû huynh ngûúi úã trong buång naâng êëy". Baát Giúái cûúâi rùçng: "Noá àaä ra khoãi cûãa döång, coân úã trong buång laâm chi, haäy ài ra cho raãnh". Tön Haânh Giaã baão haä miïång ra. Naâng êëy y lúâi haã miïång. Tön Haânh Giaã hoáa hònh nhoã, boâ lêìn lïn túái cöí, nghó rùçng: "Nïëu mònh nhaãy ra, e noá laâm nhùn cùæn àaåi". Nghô röìi lêëy thiïët baãng hoáa ra caái àinh chöëng haâm noá, röìi múái nhaãy ra, thêu thiïët baãng hiïån nguyïn hònh, gña thiïët baãng liïìn àêåp. Naâng êëy ruát song kiïëm höín chiïën möåt höìi, röìi nhaãy lïn choát nuái, Tön Haânh Giaã nhaãy theo àaánh nûäa. Coân Baát Giúái vúái Sa Tùng rùçng: " Àaåi ca röëi quaá, phaãi chi khi naäy xúi luãng buång maâ ra, chùèng laâ xong chuyïån". Sa Tùng noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 18. TÊY DU KYÁ 18 "Phaãi, song sû huynh ra cöng khoá, xuöëng hang laâm kïë múái cûáu àùång thêìy, vêåy thò bêy giúâ àïí thêìy ngöìi dêåy, àùång chuáng ta trúå chiïën". Baát Giúái lùæc àêìu noái rùçng: "Àûâng, àûâng! Noá thiïåt thêìn thöng, chuáng ta àaánh khöng laåi". Sa Tùng noái: "Giuáp sûác, khöng khaánhiïìu cuäng khaá ñt, leä naâo súå noá maâ boã sû huynh?" Hai anh em àöìng nhaãy lïn choát nuái trúå chiïën. Naâng êëy àûúng àaánh vúái Tön Haânh Giaã maâ khöng laåi, xaãy thêëy Sa Tùng vaác bûäu tûúång trúå chiïën Baát Giúái vaác àinh ba àêåp àuâa, nïn naâng êëy kinh haäi liïìn chaåy, Tön Haânh Giaã höëi àuöíi theo. Naâng êëy liïìn cöíi chiïëc giaây bïn hûäu hoáa ra hònh cuãa mònh, muáa song kim trúã laåi cûå chiïën, coân hònh thiïåt hoáa ra trêån gioá bay àïën miïån hang, thêëy Tam Taång ngöìi möåt mònh, sùén dõp tñnh thónh thêìy vïì àöång! Laåi lêëy àöì haânh lyá, vaâ con ngûåa cuäng bùæt luön. Coân ba anh em àaánh vúái con yïu giaã, Baát Giúái àêåp nhùçm noá möåt àinh ba nhaâo xuöëng, coi laåi laâ chiïëc giaây! Tön Haânh Giaã kinh haäi noái rùçng: "Sao hai àûáa bêy khöng baão höå thêìy, ai cêìn ài trúå chiïën!" Baát Giúái ngoá Sa Tùng maâ noái rùçng: "Sao, töi noái coá linh khöng? Töi baão àûâng trúå chiïën, vò biïët hêìu vûúng taánh úã khöng chûâng, mònh àaánh giuâm múái trûâ àùång yïu tinh, àaä khöng tiïëng traã ún laåi thïn traách moác!" Tön Haânh Giaã noái: "Ngûúi tûúãng chiïëc giaây àoá laâ cöët tinh sao? Höìi trûúác noá cuäng gaåt ta nhû vêåy röìi leán ài bùæt thêìy vïì àöång! Nay khöng biïët noá bùæt thêìy vïì àöång hay chûa? Mau mau coi laåi thûã". Noái röìi àöìng heâ vïì chöî cuä thêëy coá möåt súåi dêy cûúng àûát hai taåi göëc cêy chúá thêìy vaâ goái àöì con ngûåa àïìu àêu mêët! Tön Haânh Giaã khoác vaâ noái rùçng: " Chùæc thêìy chûa hïët tai naån, nïn khiïën nhû vêåy". Baát Giúái cûúâi ngêët! Tön Haânh Giaã mùæng rùçng: "Böå ngûúâi muöën vïì xûá?" http://ebooks.vdcmedia.com
 19. TÊY DU KYÁ 19 Baát Giúái noái: "Anh öi! Khöng phaãi noái nhû vêåy! Töi chùæc thêìy bõ con yïu êëy bùæt vïì àöång röìi! Anh phaãi xuöëng hang möåt lêìn nûäa". Noái röìi nhaãy xuöëng hang, tòm túái lêìu thêìy àoáng cûãa Tön Haânh Giaã phaá cûãa xöng vaâo, khöng thêëy möåt ngûúâi thêëp thoaáng! Qua phoâng bïn Àöng khöng thêëy Tam Taång, coi laåi àöì khñ duång khöng coân möåt moán! (Nguyïn àöång êëy giaáp voâng túái ba trùm dùåm, öí hang khöng biïët bao nhiïu, chuyïën trûúác bõ Haânh Giaã tòm ra, nïn chuyïën nêìy giêëu ngoã naâo khöng biïët). Tön Haânh Giaã tûác mònh, giêåm chún gêìm heát! Xaãy nghe muâi hûúng úã phña sau bay túái, Tön Haânh Giaã nghô rùçng: "Phña sau coá muâi hûúng, chùæc noá úã taåi àoá". Nghô röìi bùæt moâ theo túái chöî êëy, thêëy coá ba cùn nhaâ tröëng, trïn baân thúâ hai thêìn chuã, trûúác baân àïí möåt lû hûúng. Baâi võ thûá nhûát àïì chûä vaâng nhû vêìy: Tön phuå Lyá thiïån vûúng chi võ, Baâi thûá nhò àïì chûä vaâng nhû vêìy: Tön huynh Na Tra tam thaái tûã chi võ. Tön Haânh Giaã mûâng quaá, khöng tòm thêìy, cuäng chùèng kiïëm yïu, liïìn xaách hai baâi võ vaâ lû hûúng, nhaãy leán miïång hang cûúâi ngêët. Sa Tùng, Baát Giúái hoãi: "Anh cûáu thêìy àùång hay sao nïn vui veã nhû vêåy?" Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: "Chuáng ta chùèng cûáu laâm chi, cûá àoâi hai baâi võ àoá". Noái röìi àïí hai baâi võ maâ baão rùçng: " Chuáng bêy xem thò hiïíu". Sa Tùng coi röìi hoãi rùçng: "YÁ laâm sao àoá?" Tön Haânh Giaã noái: "Ta xuöëng àöång, chuáng noá tröën mêët hïëtvaâo sau thêëy coá ba cùn nhaâ, giûäa baân thúâ hai baâi võ vaâ möåt lû hûúng, nïn ta xaách vïì laâm tang àoá. Chùæc laâ con gaái öng Lyá Thiïn Vûúng laâ em gaái Na Tra http://ebooks.vdcmedia.com
 20. TÊY DU KYÁ 20 thaái tûã, muöën úã phaâm nïn xuöëng giaã yïu maâ bùæt thêìy ta àoá. Nïëu khöng cûá göëc maâ hoãi thò khoá kiïëm tòm. Vêåy hai ngûúi úã àêy àùång Laäo Tön ài kiïån Lyá Thiïn Vûúng maâ àoâi thêìy laåi". Baát Giúái noái: "Anh viïët ngûå traång chûa maâ ham ài kiïån? Xin noái phoãng cho töi nghe". Tön Haânh Giaã noái: "Sùén coá lû hûúng baâi võ laâm tang, ta àùåt ngûå traång rùçng: Kiïån vïì sûå giaã yïu maâ bùæt ngûúâi. Nay Lyá Thiïn Vûúng thaã con gaái xuöëng coãi trêìn giaã yïu bùæt thêìy töi vïì nuái Haäm khöng, àöång Vö àïî. Nhû vêåy thò Na Tra cuäng coá töåi nûäa, vò khöng biïët daåy em, coá baâi võ lû hûúng laâ àöì tang cuãa chuáng noá. Xin hïå sai cha con öng Lyá Thiïn Vûúng ài thêu noá maâ traã thêìy töi laåi àùång ài thónh kinh". Baát Giúái noái: "Phaãi phaãi, nhû vêåy thò àùång kiïån mûúâi phêìn, chùèng lo chi thêët anh haäy viïët ngûå traång cho mau". Tön Haânh Giaã viïët ngûå traång röìi, liïìn xaách lû hûúng vaâ baâi võ, nhùæm cûãa trúâi bay túái. Böën öng Thiïn Vûúng thêëy Tön Haânh Giaã xöng vaâo cûãa Nam Thiïn, liïìn àoán hoãi rùçng: "Àaåi Thaánh ài àêu àoá?" Tön Haânh Giaã noái: "Töi ài caáo hai ngûúâi". Böën öng êëy lêëy laâm laå, giûåt mònh nghó thêìm rùçng: "Khöng biïët con quyã nêìy ài caáo hai ngûúâi naâo àoá?” Nghô röìi, dêîn Tön Haânh Giaã vaâo àïìn, Tön Haânh Giaã àïí baâi võ vaâ lû hûúng xuöëng, quyâ laåy chuác tuång röìi dûng ngûå traång. Thûúång Àïë xem röìi phï hai chûä: Thaánh chó röìi truyïìn Thaái Baåch Kim Tinh ài vúái Haânh Giaã àïën cung Vên Lêu àoâi Lyá Thiïn Vûúng kiïën giaá. Khi êëy Thaái Baåch Kim Tinh vaâ Tön Haânh Giaã àöìng túái cung Vên Lêu, àöìng tûã ngoá thêëy vaâo baáo rùçng: "Coá Thaái Baåch Kim Tinh àïën". http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2