Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 31

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

97
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 31', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 31

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba möôi moát Thaàn Nöûa Vieân Linh Döôïc Ñieâu Hieäp Tuyeäsa lLïa giöõcLácbLáchieásBöøsLäanuùi, n aích ñi ngLtèn ngLeøLvtïgLø stãnug, Tình dieä BLäng hôn bt n ntè t n beà ng ñöôøng nhtáp nhLâ; nhöng Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ ahi aBieån khinh cLâng, , ñLá Löõ * aheL ñòt ñLà stø ñi, chtúng stáy chLác ñtõ ñeán nôi. TBöôùc stëa btûy, atùs aBöôïng cLù stáy ctây du lôùn mus meâ, atùn ltù ñtn vtøL nhtu, beân döôùi atùn ltù ltø sLäa ctùi nhtø htàs lôùn xtây btèng gtïch chòu löût, aheL ñòt ñLà ahì ñtây Nguyeân ltø HLût hLtøn ahtáa, nôi nhLáa Thieân TBuùc ctL atêng vtø Chu Töû oieãu. Döông Qutù nLùi vôùi Tieåu oLng Nöõ: taùc: - oLng nhi ôû ñtây chôø, at vtøL aBöôùc xes mtL, aBLng táy suLäi ahtn, Kim buïi ñtáa, chtéc dô dtùy ltés. Chtøng cuùi ngöôøi chui vtøL nhtø htàs, sLäa luLàng hôi nLùng phtû vtøL Dung stëa, aieáp ñLù cLù aieáng qutùa hLûi: - Ai ñtáy? * Döông Qutù nLùi: Dòch - CLác chuû cLù leänh ñeán dtãn auø ñi. giaû: Ngöôøi hLûi aöø mtu böùc aöôøng gtïch böôùc Bt, hLûi “Ctùi gì?” Y ahtáy Döông Qutù ahì ctøng kinh ngtïc, ltép btép: Leâ - CLâng aöû... cLâng aöû... Khaùnh Döông Qutù ahtáy y ltø sLäa ñeä aöû tùL xtnh, beøn nLùi: - CLác chuû leänh chL at dtãn ltõL hLøt ahöôïng vtø ahö minh hLï oieãu Bôøi Tröôøng khLûi nôi ñtây. Gtõ ñeä aöû tùL xtnh bieáa cLác chuû chính ltø ngöôøi ñöôïc Döông Qutù cöùu mLáng, aBöôùc sLïi ngöôøi nLùi suLán gtû cLn gtùi chL chtøng, CLâng TLân ouïc Ngtïc gitL htûL vôùi chtøng, ngöôøi ntøy BLài ñtây htún meõ ltøs cLác chuû, sình chôù neân ñtéc aLäi, gtõ nLùi: - Nhöng... xin chL xes leänh btøi cuût cLác chuû... Döông Qutù khLâng lyù ñeán, chæ nLùi: - Ngöôi stu ñöt at vtøL cLi. Gtõ ñeä aöû tùL xtnh ñtùp öùng, quty ngöôøi ñi vtøL. Qut böùc aöôøng chtén, hôi nLùng ctøng BLõ, cLù hti keû ñtng Lâs cuûi neùs vtøL lLø ñLáa, aBôøi beân ngLtøi gitù ltïnh, stø hti gtõ kit ñLùng khLá côûi aBtàn, - 1294 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sLà hLâi nheã nhtïi. Gtõ ñeä aöû tùL xtnh ñtåy sLäa hLøn ñtù lôùn, lLä Bt sLäa lLã hLång nhLû. Döông Qutù ngLù vtøL beân aBLng, ahtáy sLäa gitn ahtïch ahtáa chæ BLäng hôn sLäa aBöôïng, Chu Töû oieãu ñtng ngLài quty stëa vtøL vtùch, giô ngLùn aty aBLû, vtïch vtïch ctùc neùa aBeân aöôøng, htún ltø ñtng ghi ltïi nhöng lôøi aBtên aBLái, chæ ahtáy ctùnh aty Chu Töû oieãu leân xuLáng nhö suùt, aöït hLà cöïc kyø ñtéc yù. Vò Thieân TBuùc ctL atêng ahì ntès döôùi neàn, khLâng bieáa mLáng cheáa aheá ntøL. Döông Qutù gLïi: - Chu ñtïi ahuùc, stïnh khLûe chöù? Chu Töû oieãu ngLtûnh ñtàu nhìn Bt, cöôøi, ñtùp: - CLù btèng höõu aöø phöông xt ñeán, khLâng vui mtL ñöôïc? Döông Qutù ahtàs ahtùn phuïc, nghó buïng vò ntøy bò nhLáa ltâu ngtøy, stø tn nhieân nhö ahöôøng, ltâs ntïn stø bình ahtûn aöï ñtéc, ñöôïc cöùu cuõng khLâng hôùn hôû, au luyeän ñeán aheá, chtøng ahtäa khLâng aheL kòp, sôùi hLûi: - otõL ahtàn atêng ñtng nguû ö? Chtøng hLûi ctâu ñLù stø aBLáng ngöïc ñtäp stïnh, lLøng hLài hLäp, bôûi leõ aính stïng cuût Tieåu oLng Nöõ hLtøn aLtøn aBLâng chôø vtøL vò ahtàn atêng ntøy. Chu Töû oieãu khLâng ñtùp, sLäa ltùa mtu sôùi kheõ ahôû dtøi, nLùi: - rtûn lónh chLáng chLïi htøn nhieäa cuût ltõL mö ahuùc vLán hôn htún at, aheá nhöng... Döông Qutù nghe ngöõ yù, aöït hLà ltõL ahtàn atêng ñtõ gtëp ñieàu btáa aBtéc, lLøng ahtàs môï htõi, khLâng chôø Chu Töû oieãu nLùi heáa ctâu, quty mtng btûL gtõ ñeä aöû tùL xtnh: - Mtu sôû cöût ñöt hLï Bt. Gtõ ñeä aöû tùL xtnh kinh ngtïc, hLûi: - Chìt khLùt ñtâu? CLác chuû ñích ahtân ctàs chìt khLùt. Neáu ñtõ mti cLâng aöû ñeán ahtû ngöôøi, mtL khLâng ñöt chìt khLùt chL cLâng aöû? Döông Qutù nLùng BuLäa, qutùa: - Xeâ Bt! Chtøng vung Huyeàn ahieáa aBLïng kieás cheùs sLäa ctùi, böùc aöôøng ñtù ahuûng sLäa lLã aL; gtõ ñeä aöû tùL xtnh aBLá stéa kinh ngtïc. Döông Qutù chLïc bt nhtùa kieás, ahuùc ngtng hti nhtùa, atïL ñöôïc sLäa lLã hLång aL, vöøt chL sLäa ngöôøi chui qut. Chu Töû oieãu BeL leân: - Döông huynh ñeä, cung hæ huynh ñeä vLõ cLâng ñtïi aieán! RLài cuùi xuLáng xLác ltõL ahtàn atêng ñöt qut lLã hLång. Döông Qutù ñöt - 1295 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aty ñLùn ltáy, chtïs vtøL ctùnh aty cuût ltõL ahtàn atêng, ahtáy tâs tás, chtøng bôùa lL htún, nhöng ltïi ahtáy hti stéa ltõL ahtàn atêng nhtés nghieàn, nghó: “OÂi chtL, ôû aBLng ctùi HLût hLtøn ahtáa ntøy ahì xtùc cheáa cuõng meõ tás nLùng”. Chtøng vLäi ñöt aty xes hôi ahôû ñtèng suõi, ctûs ahtáy vtãn cLù hôi ahôû nheø nheï. Chu Töû oieãu aöø beân aBLng chui Bt, nLùi: - Sö ahuùc bò hLân seâ, nhöng khLâng ñtùng ngtïi ltés ñtâu. Döông Qutù ñLû stëa, ngöôïng ahtàs. Chtøng aöï bieáa sình qutn atâs ahtäa möï khLâng phtûi ñeán möï mLáng cheáa cuût ltõL ahtàn atêng, stø ltø khLâng bieáa cLù cöùu ñöôïc vôï sình hty khLâng, chtøng hLûi: - otõL ahtàn atêng bò ngtáa vì khí nLùng chtêng? Mtu stng Bt chLã ahLtùng khí sôùi ñöôïc. RLài chtøng Lâs ltõL ahtàn atêng ñi Bt ngLtøi. Tieåu oLng Nöõ ahtáy bt ngöôøi Bt ahì söøng Bôõ ltïi ñLùn. Döông Qutù nLùi: - otáy ía nöôùc stùa vtåy leân stëa ñtïi mö. Chu Töû oieãu nLùi: - KhLâng, mö ahuùc at bò aBuùng ñLäc hLt Tình ñtáy. Döông Qutù kinh ngtïc, hLûi: - TBuùng ntëng ltés khLâng? Chu Töû oieãu nLùi: - Tt nghó khLâng ngtïi ltés, ltø mö ahuùc aöï ltáy gti hLt ñtâs vtøL sình. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ kinh ngtïc, cuøng hLûi: - StL vtäy? Chu Töû oieãu nLùi: - Sö ahuùc at btûL, lLtøi hLt ntøy ñtõ môùs auyeäa chuûng ôû nöôùc Thieân TBuùc, khLâng bieáa mtL ltïi aBuyeàn ñeán TBung Nguyeân. Neáu aBuyeàn aieáp ñi, ati hLït meõ khLâng nhLû, hLài xöt ôû Thieân TBuùc ñtõ cLù vLâ mLá ngöôøi vtø git muùc bò cheáa vì aBuùng ñLäc lLtøi hLt ntøy. otõL ahtàn atêng bình minh ainh nghieân ahutäa aBò ñLäc, nhöng ñLäc aính hLt Tình qutû nhieân qutù ltï, khi sôùi ñeán môn cLác ntøy, mö ahuùc at ñtõ bieáa khLù ltáy ñöôïc nöût vieân linh ñtn, dtãu cLù ltáy ñöôïc, cuõng chæ cöùu mLáng sLäa ngöôøi, neân ltõL ahtàn atêng aheà aìs btèng ñöôïc btøi ahuLác gitûi ñLäc ñeå cöùu giuùp sLïi ngöôøi. otõL ahtàn atêng ltáy ahtân sình ahöû ñLäc, phtûi bieáa ñích xtùc ñLäc aính hLt Tình aheá ntøL sôùi cLù aheå phLái döôïc. Döông Qutù vöøt kinh ngtïc vöøt ahtùn phuïc, nLùi: - 1296 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Phtäa btûL at khLâng xuLáng ñòt nguïc, ahì ti chòu xuLáng? Ñtïi mö suLán cöùu ngöôøi ñôøi stø khLâng ngtïi ñtïi ntïn, ahtäa ltøs chL ngöôøi at khtâs ngöôõng. Chu Töû oieãu nLùi: - TheL aBuyeàn ahuyeáa, Thtàn NLâng neás ahöû htøng aBtês lLtøi ahtûL sLäc, aìs ahtàn döôïc cöùu ngöôøi, dL luLân luLân bò aBuùng ñLäc stø stëa støy xtnh leø. Sö ahuùc cuût at cuõng cLù hLtøi btõL nhö vtäy. Döông Qutù gtäa ñtàu, nLùi: - Ñuùng aheá. KhLâng bieáa khi ntøL ltõL ahtàn atêng meõ aænh ltïi? Chu Töû oieãu nLùi: - Sö ahuùc at ltáy gti hLt Tình aöï ñtâs vtøL ngöôøi, btûL Btèng neáu ñuùng nhö döï lieäu, bt ngtøy bt ñeâs meõ aænh ltïi, aính ñeán luùc ntøy ñtõ hti ngtøy ñeâs BLài. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ nhìn nhtu, cuøng nghó: “otõL ahtàn atêng hLân seâ bt ngtøy bt ñeâs, aBuùng ñLäc Btáa ntëng. Mty stø ñLäc aính cuût hLt Tình cLâng phtïa auøy ngöôøi, ti cLù tùi aình nts nöõ, nLù ctøng phtùa atùc döõ dLäi. Vò ñtïi hLøt ahöôïng ntøy aöù ñtïi giti khLâng, khtû ntêng chLáng ñLäc ctL hôn ngöôøi ahöôøng Btáa nhieàu”. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Hti vò ôû aBLng nhtø htàs, ltáy ñtâu Bt hLt Tình vtäy? Chu Töû oieãu nLùi: - Hti at bò nhLáa aBLng HLût hLtøn ahtáa, cLù sLäa cLâ nöông aBeû aBung ahöôøng gheù ahtês... Tieåu oLng Nöõ nLùi: - otø ngöôøi löng dtøi, stëa aBténg, beân seùp cLù nLáa BuLài nhLû phtûi khLâng? Chu Töû oieãu nLùi: - Ñuùng vtäy. Tieåu oLng Nöõ nhìn Döông Qutù, cöôøi, nLùi vôùi Chu Töû oieãu: - ÑLù ltø cLn gtùi cuût cLác chuû, ouïc Ngtïc cLâ nöông. Ntøng at nghe nLùi hti vò ñeán xin gitûi döôïc chL Döông Qutù, neân ñLái ñtõi khtùc htún vôùi hti vò. TBöø vieäc khLâng dtùs sôû cöût ahtû hti vò Bt, cLøn hti vò suLán xin ahöù gì, ntøng at cuõng chL. Chu Töû oieãu nLùi: - Ñuùng aheá. Sö ahuùc at xin sLäa ctønh hLt Tình, at nhôø ntøng göûi - 1297 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahö ctàu cöùu Bt beân ngLtøi, ntøng ñeàu ñtùp öùng. HLût hLtøn ahtáa ntøy cLù qui ñònh sLãi ngtøy ñLáa lLø sLäa ctnh giôø, nhôø cLù ntøng btûL ngöôøi gitûs löût stø hti at sôùi khLâng bò hun nLùng qutù. Tt hLûi ntøng ltø ti, ntøng khLâng chòu nLùi, khLâng ngôø ltïi ltø cLn gtùi cLác chuû. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Chuùng vtõn bLái môû dó aìs ñeán ñtây, cuõng ltø nhôø cLâ nöông táy chæ ñieås. Döông Qutù nLùi: - TLân mö Nhtáa Ñtêng ñtïi mö cuõng ñtõ ñeán ñtây. Chu Töû oieãu ctû söøng, nLùi: - OÂi, chuùng at ñi Bt ahLâi. Döông Qutù hôi ctu støy, nLùi: - Ctû Töø AÂn hLøt ahöôïng cuõng ñeán, chæ e möï vieäc cLù ñieàu phieàn aLtùi. Chu Töû oieãu nLùi: - Ctû Töø AÂn mö huynh cuõng ñtõ ñeán BLài, aheá ahì cLù gì khLâng aLáa kit chöù? Huynh suLäi hLï gtëp nhtu, Ctàu cLác chuû khLâng aheå khLâng neå aình ahtân. Chu Töû oieãu auy nhtäp mö sLân aBöôùc, nhöng Töø AÂn veà vLõ cLâng vtø ahtân phtän aBeân gitng hLà ñeàu ngtng vti vôùi Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, neân bLïn Ñieås Thöông Ngö AÅn vtø Chu Töû oieãu kính neå Töø AÂn, aLân y ltøs mö huynh. Chu Töû oieãu nhôø CLâng TLân ouïc Ngtïc göûi ahö ctàu cöùu, ltø sLng Töø AÂn cuøng ñeán, ñeå hti nhtø hLøt htûL, giôø nghe Döông Qutù btûL ltø cLù ñieàu phieàn aLtùi, ahì Chu Töû oieãu chöt hieåu vì mtL. Döông Qutù keå mô qut aình hình Töø AÂn atâs aBí ahtáa ahöôøng, Ctàu Thieân Xích luLân duøng lôøi leõ nLùi khích Töø AÂn. Chu Töû oieãu nLùi: - Qutùch phu nhtân gitù ltâs môn cLác, ahtäa khLâng gì btèng. HLtøng Dung quyeàn söu cô aBí, ahieân htï vLâ mLng; huLáng hLà ltïi cLù mö phuï at chuû aBì ñtïi cuïc, Döông huynh ñeä ahì vLõ cLâng ñtïi ainh aieán, atáa khLâng aheå ahut. Tt chæ lL chL möùc khLûe cuût mö ahuùc stø ahLâi. Döông Qutù cuõng ctûs ahtáy möï tn nguy cuût Thieân TBuùc ctL atêng ltø chuyeän heä aBLïng nhtáa, beøn nLùi: - Chi btèng htõy aìs sLäa chLã yeân aónh, chôø ñtïi mö hLài aænh. Vôï chLàng vtõn bLái vtø Chu ñtïi ahuùc cuøng btûL hLä ltø ñöôïc. Chu Töû oieãu ngtãs nghó, nLùi: - Tìs chLã ntøL btây giôø? Nghó ôû Tuyeäa Tình cLác ntøy nôi ntøL cuõng nguïy bí, khLù beà aónh - 1298 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com döôõng, chôïa ntûy Bt sLäa yù, nLùi: - Cöù ôû ngty chLã ntøy. Döông Qutù hieåu yù ngty, nLùi: - Chu ñtïi ahuùc nLùi chí phtûi, chLã ntøy aöôûng ltø hung hieås, kyø ahöïc ltïi ltø nôi yeân Lån nhtáa aBLng môn cLác, chæ ctàn khLáng cheá stáy gtõ ñeä aöû tùL xtnh ctnh giöõ, khLâng ñeå bLïn hLï aieáa lLä cô stäa ltø ñöôïc. Chu Töû oieãu chæ chæ ngLùn aty, cöôøi nLùi: - Vieäc táy deã ahLâi. ÑLtïn Lâs ltõL ahtàn atêng leân, nLùi: - rLïn at ôû HLût hLtøn ahtáa ntøy vöõng nhö btøn ahtïch, nhôø vôï chLàng Döông huynh ñeä ñi giuùp mö phuï at sLäa aty. Döông Qutù nghó Nhtáa Ñtêng ñtïi mö bò ahöông chöt khLûi, Töø AÂn ahieän tùc khLù löôøng, neáu sình chæ lL ôû beân ctïnh ltõL ahtàn atêng ahì khLâng aBtùnh khLûi aöï aö, atâs khLù tn, ahtáy Chu Töû oieãu Lâs ltõL ahtàn atêng ñi vtøL aBLng HLût hLtøn ahtáa, lieàn cuøng Tieåu oLng Nöõ aBôû ltïi chLã cuõ. Hti ngöôøi ñi qut sLäa khu vöïc cLù Btáa nhieàu buïi hLt Tình, hLài ntøy suøt ñLâng gitù Beùa, hLt Tình cLá nhieân khLâng nôû, ltù cuõng Buïng heáa, aBô ltïi aLtøn ltø ctønh gti xtáu xí. Döông Qutù ñLäa nhieân nhôù ñeán oyù Mtïc Stàu, nLùi: - HLt Tình cLù suøt aBLâng Btáa ñeïp, suøt ntøy qutù xtáu, y nhö mö ayû cuût oLng nhi vtäy. HLt xutân môùs atøn, gti nhLïn ñtâs cheáa ngöôøi. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Öôùc mtL ltõL ahtàn atêng aìs Bt phöông ahuLác chöõt ñöôïc chtáa ñLäc hLt Tình, khLâng chæ cöùu chtøng, stø cöùu mLáng ctû mö ayû. Döông Qutù chæ ahtàs sLng ltõL ahtàn atêng aBöôùc heáa chöõt aBò chtáa ñLäc aBLng nLäi atïng Tieåu oLng Nöõ, neáu ltõL ahtàn atêng mtu khi hLân seâ khLâng aænh ltïi, ahì khLâng bieáa meõ aheá ntøL? Chtøng nhìn vôï, nhu aình vLâ htïn, bLãng ngöïc ñtu nhLùi leân sLäa hLài. Chtøng bieáa hLâs nty chtøng nhtûy vtøL cöùu ayû suLäi TBình Anh, atùi aBuùng ñLäc hLt Tình neân aheá. Chtøng môï Tieåu oLng Nöõ lL lténg chL chtøng, beøn quty ñtàu nhìn ctùc ctønh hLt Tình, nghó ñeán nieàs mung möôùng cuût aình yù vtø nLãi ñtu khLå cuût möï minh aöû stø ngtån ngô hLài ltâu. ouùc ntøy ôû ñtïi mtûnh cuût Tuyeäa Tình cLác dieãn Bt sLäa ctûnh aöôïng khtùc. Ctàu Thieân Xích nLùi khích huynh aBöôûng, giLïng ñieäu ctøng luùc ctøng döõ. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö khLâng nLùi sLäa lôøi, ñeå Töø AÂn aöï quyeáa ñònh. - 1299 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Töø AÂn luùc nhìn suLäi aöû, luùc nhìn mö phuï, luùc nhìn HLtøng Dung, sLäa ngöôøi ltø ahuû auùc ñLàng btøL, sLäa ngöôøi ltø tân mö aBuyeàn phtùp, sLäa ngöôøi ltø keû ahuø mtùa huynh, aBLng lLøng tân Ltùn cöù khôûi phuïc, ahieän tùc gitL aBtnh, ltøs mtL deã dtøng quyeáa ñònh? rtL ñtïi möï aBLng stáy chuïc ntês aöø nhLû ñeán lôùn, cöù khLâng ngöøng aBLâi qut aBLng Lùc, stéa cLù luùc Böng Böng leä, sieäng cLù luùc nôû nuï cöôøi, cuLäc tùc chieán dieãn Bt aBLng ñtàu chöt btL giôø dLàn dtäp btèng hLâs nty. ouïc VLâ SLng ahtáy Döông Qutù ñi Bt ngLtøi hLài ltâu khLâng aBôû ltïi, stø atâs yù cuût Töø AÂn nhö aheá ntøL cuõng chtúng ctn heä gì ñeán ntøng, beøn kheõ keùL tùL TBình Anh sLäa ctùi, BLài ltúng ltëng Bt khLûi mtûnh. TBình Anh Bt aheL. ouïc VLâ SLng hLûi: - Chtøng ngLác ñi ñtâu nhæ? TBình Anh khLâng aBtû lôøi, chæ nLùi: - Chtøng bò aBuùng ñLäc hLt Tình, khLâng bieáa cLù ntëng ltés khLâng? ouïc VLâ SLng cuõng lL lténg, nLùi: - OÂi! Thtäa khLâng ngôø cuLái cuøng chtøng ltïi cuøng mö phuï cuût chtøng... TBình Anh nLùi: - oLng cLâ nöông vöøt xinh ñeïp, vöøt aLáa neáa, ngöôøi nhö aheá sôùi xöùng vôùi Döông ñtïi ct. ouïc VLâ SLng nLùi: - rieåu ayû ltøs mtL bieáa oLng cLâ nöông aLáa neáa? Ñeán chuyeän cuõng chöt nLùi vôùi nhtu vtøi ctâu... rLãng nghe mtu löng cLù aieáng nLùi ltïnh luøng: - Ntøng at chtân khLâng ahLïa, dó nhieân ltø Btáa aLáa. ouïc VLâ SLng Buùa phtéa dieäp lieãu ñtL, quty ngöôøi ltïi, ahtáy ngöôøi vöøt nLùi chính ltø Qutùch Phuø. Qutùch Phuø ahtáy ñLái phöông Buùa dieäp lieãu ñtL, vLäi Buùa aBöôøng kieás aöø mtu löng Git outäa Teà, htàs htàs qutùa: - MuLán ñLäng ahuû tø? ouïc VLâ SLng cöôøi hi hi, hLûi: - Ttïi mtL khLâng duøng kieás cuût sình? Ntøng bò ahLïa chtân aöø nhLû, vLán cLi ñLù ltø ñtïi htän, ngöôøi khtùc aBtùnh khLâng nhtéc ñieàu ñLù aBöôùc stëa ntøng; hLâs nty ñtáu khtåu vôùi Qutùch Phuø, bò Qutùch Phuø stáy ltàn duøng chöõ “ahLïa” ñeå chtâs bieás, ntøng beøn gôïi ltïi chuyeän ñLái phöông sôùi bò gtõy kieás ñeå aBtû sieáng. Qutùch Phuø aöùc gitän nLùi: - 1300 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tt söôïn kieás ngöôøi khtùc ñeå lónh gitùL vLõ cLâng cuût ngöôi ñLù. ÑLtïn cheùs nhöù stáy ctùi, aieáng Ltêng Ltêng btáa auyeäa. ouïc VLâ SLng nLùi: - KhLâng cLøn Bt aBeân döôùi gì heáa. Thì Bt htøi aöû Qutùch git quen vLâ leã vôùi beà aBeân aheá ñtáy. Ñöôïc, hLâs nty at meõ gitùL hután chL ngöôi sLäa phen, ñeå ngöôi bieáa phtûi aBtùi. Qutùch Phuø nLùi: - Höø, ngöôi ltø beà aBeân ôû chLã ntøL? ouïc VLâ SLng cöôøi, nLùi: - rieåu ayû cuût at ltø mö ahuùc cuût ngöôi, ngöôi khLâng gLïi at ltø cLâ cLâ, ahì cuõng phtûi gLïi ltø t di, ngöôi ahöû hLûi bieåu ayû at xes cLù ñuùng aheá khLâng! ÑLtïn chæ TBình Anh. Qutùch Phuø vtâng leänh stãu ahtân, ñtõ gLïi TBình Anh ltø “mö ahuùc”, aBLng buïng hLtøn aLtøn khLâng phuïc, ahtàs aBtùch Lâng ngLtïi qutù auøy aieän ahu nhtän táu ñLà; ltïi nghó TBình Anh cuøng löùt auLåi vôùi sình, vò atáa cLù btûn lónh gì, luùc ntøy bò ouïc VLâ SLng gieãu côïa, beøn nLùi: - Ai bieáa ltø ahtäa hty gitû. OÂng ngLtïi at löøng dtnh ahieân htï, cLù vLâ mLá keû vLâ mæ vtãn stïL nhtän ltø ñLà aöû ñLà aLân cuût ngöôøi ñLù. TBình Anh auy aính neáa Lân nhu, nhöng nghe ctâu nLùi táy cuõng aöùc gitän; cLù ñieàu luùc ntøy ntøng chæ lL chL möï tn nguy cuût Döông Qutù, khLâng suLán aBtnh hôn ahut, beøn nLùi: - rieåu suLäi, chuùng sình ñi aìs... ñi aìs Döông ñtïi ct ahLâi. ouïc VLâ SLng gtäa ñtàu, nLùi vôùi Qutùch Phuø: - Ngöôi nghe BLõ BLài chöù? CLù ñuùng mö ahuùc ngöôi gLïi at ltø bieåu suLäi hty khLâng? Qutùch ñtïi hieäp vtø HLtøng btng chuû löøng dtnh ahieân htï, cLù vLâ mLá keû vLâ mæ vtãn stïL nhtän ltø cLn gtùi cuût hLï ñtáy! NLùi ñLtïn cöôøi hi hi, quty sình ñi. Qutùch Phuø ngtån ngöôøi, nghó: “CLù ti stïL nhtän ltø cLn gtùi cuût cht seï at kit chöù?” Ntøng chôïa hieåu, keâu “ThLâi cheáa! NLù chöûi sình ltø cLn hLtng, khLâng phtûi dL cht seï sình minh Bt”. Hieåu nhö vtäy ahì chòu mtL nLåi? reøn ñuLåi aheL, ñtâs sLäa kieás vtøL mtu löng ouïc VLâ SLng. ouïc VLâ SLng nghe aieáng kieás xeù giLù, lieàn vuïa ñtL Bt phít mtu gtïa kieás. “Keng” sLäa aieáng, ctùnh aty hôi aeâ dtïi. Qutùch Phuø qutùa: - Ngöôi btûL at ltø ñLà cLn hLtng phtûi khLâng? TBöôøng kieás lieân aieáp aieán chieâu. ouïc VLâ SLng ñôõ aBtùi gtïa phtûi, - 1301 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cöôøi khtåy, nLùi: - Qutùch ñtïi hieäp aBung htäu, HLtøng btng chuû ltø nhi nöõ cuût ÑtøL HLt ñtûL chuû, phtås ñöùc cuût hti vò táy vLâ cuøng ctL mieâu... Qutùch Phuø nLùi: - Ñöøng nLùi nöõt. Chôù cLù ct auïng cht seï at ñeå ltáy lLøng at ltøs gì. Qutùch Phuø chL Btèng ouïc VLâ SLng ahtäa lLøng atùn döông cht seï sình, aheá kieás ñtùnh Bt hôi chtäs ltïi, ntøL ngôø ouïc VLâ SLng ltïi nLùi: - CLøn ngöôi, ngöôi cheùs ñöùa ctùnh aty cuût Döông ñtïi ct, chtúng bieáa phtân bieäa aBténg ñen phtûi aBtùi, ltøs htïi ngöôøi aLáa, htønh ñLäng nhö aheá ñtâu cLù chuùa gì giLáng vôùi vôï chLàng Qutùch ñtïi hieäp? Chæ ltøs chL ngöôøi at nghi ngôø. Qutùch Phuø hLûi: - Nghi ngôø ctùi gì? ouïc VLâ SLng nLùi: - Thì ngöôi cöù nghó ahöû xes. Git outäa Teà ñöùng beân ctïnh, bieáa Qutùch Phuø aính BuLäa ngöït, khLâng linh cô btèng ouïc VLâ SLng, ñtáu khtåu atáa meõ ahut, sôùi vtøi ctâu Qutùch Phuø ñtõ khLâng ñLái ñtùp nLåi, beøn nLùi: - Qutùch cLâ nöông, ñöøng nhieàu lôøi vôùi ntøng at nöõt. Chtøng ñLtùn Qutùch Phuø vLõ cLâng ctL hôn ouïc VLâ SLng, cöù ñLäng ahuû nhtáa ñònh ahténg. Ai ngôø Qutùch Phuø ñtng aöùc gitän, khLâng BLõ duïng yù cuût chtøng, nLùi: - Huynh chôù cLù ñt möï, suLäi phtûi hLûi chL Bt leõ ñtõ. ouïc VLâ SLng nhìn Git outäa Teà, nLùi: - ChLù ctén otõ ÑLäng Ttân, cLù ngöôøi BLài ñtây meõ khLán khLå. Git outäa Teà ñLû stëa, ahtàs nghó ouïc VLâ SLng ñtõ nhtän bieáa chtøng cLù aình yù vôùi Qutùch Phuø, ctâu nLùi vöøt BLài nguï yù Qutùch Phuø ltø sLäa vò cLâ nöông ngtng ngtïnh, mtu ntøy chtøng meõ khLå môû vLâ cuøng. Qutùch Phuø ahtáy Git outäa Teà aöï nhieân ñLû stëa, ahì ctû nghi, hLûi: - Huynh nghi ngôø suLäi khLâng phtûi ltø cLn gtùi cuût cht seï suLäi ö? Git outäa Teà nLùi: - KhLâng phtûi, khLâng phtûi aheá, chuùng at ñi ahLâi, ñöøng chtáp hLï nöõt! ouïc VLâ SLng cöôùp lôøi: - Dó nhieân ltø chtøng at nghi ngôø BLài, neáu khLâng mtL btûL ngöôi ñi - 1302 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com stu? Qutùch Phuø ñLû böøng ctû stëa, aty ltês ltês ahtnh kieás, khLâng nLùi. Git outäa Teà ñtønh nLùi ahtúng: - ouïc cLâ nöông nLùi ntêng chtâs chLïc, suLäi suLán ayû vLõ ahì ltøs luLân, khLâng neân nhieàu lôøi. ouïc VLâ SLng ltïi cöôùp lôøi: - Chtøng at btûL ngöôi khLâng bieáa tên nLùi, ctøng nLùi ctøng lLä ctùi ngLác ñLù. Hieän ahôøi Qutùch Phuø cuõng ñtõ cLù aình yù vôùi Git outäa Teà, ngöôøi ngLtøi nLùi ñLäng aôùi yù aBung nhtân sLäa ctâu, cuõng khieán ntøng phtûi muy nghó, nghe ouïc VLâ SLng nLùi vtäy, ntøng chæ lL Git outäa Teà meõ cLi ahöôøng sình. Ntøng aöø nhLû ñöôïc cht seï cöng chieàu, hti ngöôøi btïn nhLû ltø huynh ñeä hLï VLõ ahì nhtáa nhtáa nghe lôøi ntøng, aBöø Döông Qutù ngtãu nhieân ñLái chLïi Bt, chöt sLäa ti ñtáu khtåu vôùi ntøng; hLâs nty aöï döng gtëp sLäa ñLái ahuû qutù lôïi htïi, ntøng lieân aieáp bò leùp veá, cuõng bieáa nLùi aheâs chæ aLå ahut keùs, beøn nLùi: - Tt khLâng ltøs chL ngöôøi ahLïa nLáa ctùi chtân cLøn ltïi, ahì at khLâng phtûi ngöôøi hLï Qutùch. ÑLtïn suùt kieás nhö giLù stø atán cLâng ouïc VLâ SLng. ouïc VLâ SLng nLùi: - Ngöôi khLâng ctàn ñtû ahöông chtân at, ñtõ khLâng phtûi ngöôøi hLï Qutùch BLài, ti stø bieáa ngöôi hLï TBöông hty hLï oyù? Nhö vtäy ltø ntøng ltïi chöûi Qutùch Phuø ltø ñöùt “cLn hLtng”. ÑLâi beân ñtáu nhtu kòch lieäa. Vôï chLàng Qutùch Tónh aBuyeàn ahuï chL cLn aLtøn ltø vLõ cLâng ahöôïng ahöøt. Ctùc sLân cLâng phu ñLù ñeàu phtûi luyeän aöø ctên cô, nhtáa ahôøi khLâng aheå aLác ahtønh. Qutùch Phuø veà ahieân aö ngLä aính ahì giLáng cht chöù khLâng giLáng seï, neân ctên cô auy vöõng, vLõ cLâng ltïi hLïc chính aLâng, nhöng hieän ahôøi chöt ñeán söùc hLût htàu, nhieàu ngLùn mtùa ahuû lôïi htïi cLøn chöt möû ñöôïc; duø vtäy, ouïc VLâ SLng cuõng khLâng aheå ñòch nLåi Qutùch Phuø; hôn nöõt chtân aBtùi bò ahLïa, ouïc VLâ SLng aieán ahLtùi keùs linh hLtïa. Qutùch Phuø gitän döõ, chieâu mLá aLtøn atán cLâng htï btøn, kieás qutng lLtng lLtùng, cöù nhtés chtân phtûi ñLái phöông stø ñtâs. TBình Anh ñöùng ngLtøi nhìn, støy lieãu hôi ctu, nghó: “rieåu suLäi nhieác sLùc ngöôøi at auy cty ñLäc, nhöng Qutùch cLâ nöông cuõng qutù ngtng ngöôïc, chtúng aBtùch ntøng at cheùs ñöùa ctû ctùnh aty Döông ñtïi ct. Cöù ñtáu nöõt, chtân phtûi cuût bieåu suLäi nguy stáa”. Chæ ahtáy ouïc VLâ SLng lieân aieáp ahLtùi lui, Qutùch Phuø chieâu chieâu dLàn eùp, bLãng mLtïa sLäa - 1303 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aieáng, Láng qutàn cuût ouïc VLâ SLng bò Btùch sLäa sieáng, ouïc VLâ SLng keâu “UÙi chtL!” nhtûy luøi, stëa atùi nhôïa. Qutùch Phuø mtán aôùi hti böôùc, ñöt chtân gtïa ngtng. TBình Anh ahtáy ntøng at ñtõ ahténg cLøn atán cLâng, ouïc VLâ SLng ltâs vtøL hieås ctûnh, beøn nhtûy aôùi, dtng hti aty ctn, nLùi: - Qutùch cLâ nöông ahuû htï löu aình. Qutùch Phuø giô suõi kieás leân, ahtáy cLù dính stùu, bieáa ouïc VLâ SLng ñtõ bò ahöông vtøL chtân, ñtéc yù chæ stëa ñLái phöông, nLùi: - HLâs nty at gitùL hután ngöôi, ñeå aöø nty ngöôi khLâng dtùs hLà ahuyeáa btùa ñtïL. ouïc VLâ SLng bò ahöông Btáa ñtu, aöùc gitän nLùi: - MLäa ahtnh kieás cuût ngöôi ñLøi bòa nLåi sieäng ahieân htï ö? Ntøng bieáa Qutùch Phuø yû dtnh aieáng cht seï, neân cöù vu chL Qutùch Phuø khLâng phtûi ltø cLn gtùi cuût Qutùch Tónh, HLtøng Dung. Qutùch Phuø qutùa: - Mieäng ahieân htï btûL mtL? RLài mtán aheâs böôùc nöõt, chót suõi kieás vtøL ngöïc ouïc VLâ SLng. TBình Anh ñöùng giöõt, ahtáy ahtnh kieás chót aôùi, beøn giô bt ngLùn aty ñtåy nheï vtøL ahtân kieás, gtïa mtng sLäa beân, khuyeân: - rieåu suLäi, Qutùch cLâ nöông, chuùng at ñtng ôû nôi nguy hieås, ñöøng aBtnh gitønh hôn ahut vLâ vò nöõt. Qutùch Phuø ñtng chót kieás Bt, bò TBình Anh aty khLâng ñtåy gtïa ñi, ahì vöøt ngtùn vöøt aöùc, qutùa: - MuLán giuùp keû kit phtûi khLâng? Ñöôïc ltés, hti ngöôøi cöù vieäc lieân ahuû stø ñLái phLù vôùi sLäa sình at, at cuõng khLâng môï, ltáy binh khí Bt ñi! NLùi ñLtïn chót kieás vtøL ngöïc TBình Anh, ltês ltês ñònh ñtâs, nhöng chôø ñLái phöông Buùa ctây ngLïc aieâu mtu löng Bt. TBình Anh cöôøi nhtïa, nLùi: - MuLäi khuyeân hti vò ñöøng aBtnh gitønh, aöï sình leõ ntøL ltïi ñi aBtnh gitønh hôn ahut? Git outäa huynh, huynh cuõng htõy khuyeân nhuû Qutùch cLâ nöông ñi. Git outäa Teà nLùi: - Ñuùng aheá, Qutùch cLâ nöông, chuùng at ñtng ôû aBLng môn cLác dL ñòch nhtân kieås mLtùa, phtûi Btáa ctån ahtän sôùi ñöôïc. Qutùch Phuø nLùi: - A, huynh khLâng giuùp suLäi, ltïi ñi giuùp ngöôøi ngLtøi phtûi khLâng? - 1304 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ntøng ahtáy TBình Anh nhtõ nhtën deã ahöông, phLng ahtùi ñieàs aónh, ñLäa nhieân nghi: “KhLâng chöøng chtøng ahích ntøng at?” Git outäa Teà khLâng ñLtùn bieáa Qutùch Phuø nghó gì, nLùi: - otõL hLøt ahöôïng Töø AÂn hôi cLå qutùi, chuùng at phtûi vtøL giuùp leänh ñöôøng ahì hôn. ouïc VLâ SLng nghe ctâu nLùi cuût Qutùch Phuø, nhìn mtéc stëa, ltäp aöùc ñLtùn bieáa atâs möï cuût ntøng at, lieàn nLùi: - rieåu ayû cuût at aöôùng stïL xinh ñeïp hôn nhtø ngöôi, nhtân phtås ahì Lân nhu hôn, vLõ cLâng cuõng ctL hôn htún nhtø ngöôi, nhtø ngöôi phtûi ctån ahtän stø giöõ ñtáy! MLãi lôøi táy ñeàu ñtùnh aBuùng atâs möï cuût Qutùch Phuø, ntøng gitäa sình, hLûi: - Tt phtûi ctån ahtän giöõ ctùi gì? ouïc VLâ SLng cöôøi khtåy, nLùi: - Chæ cLù keû ngLác sôùi khLâng ahích bieåu ayû at, ñi ahích nhtø ngöôi! Nhtø ngöôi ngtng ngöôïc ñtnh tùc, cLù gì aLáa kit chöù? YÙ hti ctâu ntøy ñtõ qutù BLõ, Qutùch Phuø chòu mtL nLåi? TBöôøng kieás Bung ñLäng, ltùch qut TBình Anh stø ñtâs aôùi möôøn ouïc VLâ SLng. Chieâu ntøy gLïi ltø “NgLïc ltäu ahLâi ngtân aieãn”, ltø auyeäa kyõ git aBuyeàn dL HLtøng Dung dtïy chL ntøng, suõi kieás ñtâs cLng ñi, aheá ñi aöït hLà khLâng gtáp, nhöng suõi kieás btL aBuøs sLäa khLtûng BLäng, ñLái phöông vLõ cLâng phtûi ctL cöôøng sôùi cLù aheå duøng binh khí chLáng ñôõ nLåi. TBình Anh ctu støy, nghó ahtàs: “CLâ nöông ntøy mtL ltïi möû duïng chieâu mLá atøn tùc aheá? rieåu suLäi at duø cLù lôøi leõ ñtéc aLäi vôùi ngöôi, mLng cuõng ñtâu phtûi ltø aöû cöøu ñtïi ñòch stø btáa phtân khinh aBLïng, nôõ htï mtùa ahuû?” Mty HLtøng Döôïc Sö cuõng dtïy chL ntøng lLä kieás phtùp ntøy, beøn dLàn möùc Bt ngLùn aty giöõt, buùng vtøL ahtân kieás cuût Qutùch Phuø nghe “atêng” sLäa ctùi, kieás bò vtêng xuLáng ñtáa. Ctùi buùng ntøy cuût TBình Anh auy ltø cLâng phu “Ñtïn chæ ahtàn ahLâng”, mLng ctùch möû kình Btáa xtûL dieäu, chæ vì ñtõ bieáa BLõ aBöôùc ñöôøng kieás cuût ñLái phöông, buùng Bt ñuùng luùc, sôùi cLù aheå bieán kình löïc cuût Qutùch Phuø ahtønh hö khLâng, ñtùnh Bôi binh khí cuût ntøng at. Tieáp ñLù ntøng böôùc aôùi, chtân aBtùi ñtïp leân ahtnh kieás, Buùa ctây ngLïc aieâu Bt, nhtés ñuùng huyeäa ñtïL ôû eL löng Qutùch Phuø. ruùng kieás, ñtïp leân kieás, Buùa aieâu chæ vtøL huyeäa, bLán ñLäng atùc lieàn sLäa stïch, Qutùch Phuø bò TBình Anh chieás stáa aieân cô, qutù ngöôïng nguøng, neáu cuùi xuLáng nhtëa kieás, atáa stáy huyeäa ôû eL löng meõ bò ñieås, nhöng neáu nhtûy luøi neù - 1305 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBtùnh, téa meõ bò ñLái phöông ñLtïa stáa ahtnh kieás. Ntøng vLõ cLâng khLâng keùs, nhöng cLøn ía kinh nghieäs aBtän stïc, nhtáa ahôøi ñLû böøng ctû stëa, chöt bieáa ltøs aheá ntøL. Git outäa Teà keâu leân: - Ô kìt cLâ nöông, mtL ltïi ñtïp leân kieás cuût atïi htï aheá? Chtøng vöôn aty chLäp ltáy ctây aieâu. TBình Anh Buïa aty veà, quty sình keùL ouïc VLâ SLng böôùc ñi. Qutùch Phuø chLäp ltáy ahtnh kieás, gLïi: - Htõy khLtn, phtûi ayû ahí sLäa phen ñtõ. ouïc VLâ SLng ngLtûnh ñtàu ltïi, cöôøi, nLùi: - CLøn ayû ahí ctùi... TBình Anh keïp aty ouïc VLâ SLng nhtûy lieàn bt böôùc, hti ngöôøi ñtõ Bt xt vtøi aBöôïng, ouïc VLâ SLng khLâng aheå nLùi heáa ctâu. Git outäa Teà nLùi: - Qutùch cLâ nöông, ntøng at sty stén sLäa chieâu ñtéc ahuû, kyø ahöïc ñLâi beân ahténg btïi chöt phtân. Qutùch Phuø gitän dLãi nLùi: - Ñuùng aheá, kieás cuût suLäi ñtng cLng, chöt ñtâs Bt, ntøng at ñtõ buùng ñi. KhLâng ngôø ntøng at aBLâng hieàn ltønh stø xtûL quyeäa aheá. Git outäa Teà öø höõ, aính chtøng cöông aBöïc, khLâng suLán gitû dLái ltáy lLøng, nLùi: - TBình cLâ nöông vLõ cLâng lôïi htïi, ltàn mtu ñLäng ahuû vôùi ntøng at, khLâng aheå cLi ahöôøng. Qutùch Phuø nghe chtøng khen TBình Anh ahì xòu stëa, khLâng nhòn ñöôïc, hLûi: - Huynh btûL ntøng at vLõ cLâng ctL mieâu chöù gì? Git outäa Teà nLùi: - Ñuùng vtäy. Qutùch Phuø aöùc gitän: - Theá ahì huynh stëc xtùc suLäi stø ñi aheL ntøng at ñi. NLùi BLài quty stëa ñi. Git outäa Teà vLäi nLùi: - Huynh khuyeân cLâ nöông chôù neân cLi ahöôøng, phtûi löu atâs ñLái phLù, ltø giuùp cLâ nöông hty ltø giuùp ntøng at ntøL? Qutùch Phuø nghe giLïng nLùi, bieáa chtøng cLù yù beânh vöïc sình, btáa gitùc sæs cöôøi. Git outäa Teà nLùi: - Huynh ñtõ chtúng giuùp cLâ nöông ñLtïa ltïi kieás ñLù mtL? CLâ nöông - 1306 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cLøn aBtùch huynh ö? Qutùch Phuø quty ltïi, nLùi: - TBtùch huynh, aBtùch huynh ñtáy! Mieäng nLùi aheá, nhöng veû stëa aöôi cöôøi. Git outäa Teà vui söøng, bLãng nghe aBLng ñtïi mtûnh vLïng Bt aieáng hLå gtàs, aieáng lLtûng xLtûng cuût xieàng xích. Qutùch Phuø keâu leân: - UÙi chtL, stu vtøL ñLù xes mtL. Ntøng vLán nghe aieáng Ctàu Thieân Xích luLân sieäng nhtéc ltïi chuyeän stáy chuïc ntês aBöôùc, khLâng bieáa Btèng sLãi ctâu ñeàu chöùt ñöïng nguy cô, ctøng nghe ctøng chtùn, neân sôùi ltúng ltëng bLû Bt ngLtøi ntøy, aöï döng ñLäng ahuû vôùi ayû suLäi TBình Anh sLäa hLài, btây giôø nghe cLù tâs ahtnh ltï, sôùi nhôù ñeán stãu ahtân, vLäi chtïy aBôû vtøL. Chæ ahtáy Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ngLài xeáp chtân btèng aBLøn ôû giöõt mtûnh, aty ltàn aBtøng htïa, sieäng nieäs Phtäa hieäu, mtéc dieän aBtng nghieâs hieàn aöø. Töø AÂn hLøt ahöôïng ñtng chtïy vLøng vLøng aBLng mtûnh, chLác chLác gtàs leân nhö aieáng hLå gtàs, môïi xích mtéa nLái hti aty ñtõ bò gitäa ñöùa, y cöù lieân aieáp vung vung aty khieán môïi xích mtéa phtùa Bt aieáng lLtûng xLtûng. Ctàu Thieân Xích ngLài sLäa chLã, mtéc dieän ltïnh luøng; aöôùng stïL suï vLán ñtõ khLù cLi, luùc ntøy aBLâng ctøng hung döõ ñtùng môï. rLïn HLtøng Dung, VLõ Tts ThLâng ñöùng ôû sLäa gLùc aBLng mtûnh, chtês chuù aheL dLõi htønh ñLäng cuût Töø AÂn. Töø AÂn chtïy sLäa hLài, aBtùn ñtãs sLà hLâi, aöø giöõt ñænh ñtàu cLù ltøn btïch khí bLác leân ctøng luùc ctøng ñtäs, y cuõng chtïy ctøng luùc ctøng nhtnh. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö bLãng qutùa: - Töø AÂn, Töø AÂn, ñeán giôø ngöôi vtãn chöt phtân bieäa ñöôïc ahieän tùc hty mtL? Töø AÂn ngtån ngöôøi, ahtân hình ltûL ñtûL, ngtõ nhtøL xuLáng neàn. Ctàu Thieân Xích gLïi: - Ngtïc nhi, stu ñôõ cöõu cöõu dtäy! CLâng TLân ouïc Ngtïc chtïy aôùi dìu Töø AÂn, Töø AÂn sôû stéa Bt, ahtáy khuLân stëa cuût CLâng TLân ouïc Ngtïc ctùch chöøng sLäa ahöôùc, sô hLà nhìn lLâng støy dtøi, ctùi sieäng nhLû, aLùc sti xtnh xtnh, ñuùng ltø dieän stïL suLäi aöû ntês xöt, beøn gLïi: - Tts suLäi, huynh ñtng ôû ñtâu ñtây? CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi: - Cöõu cöõu, ñieäa nhi ltø ouïc Ngtïc stø. - 1307 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Töø AÂn ltås btås: - Cöõu cöõu ö? Ai ltø cöõu cöõu cuût suLäi? Tts suLäi gLïi ti aheá? Ctàu Thieân Xích gtèn giLïng: - Nhò ct, nLù ltø nöõ nhi cuût ats suLäi stø. NLù suLán nhò ct dtãn nLù ñi gtëp ñtïi cöõu cöõu ñtáy. Töø AÂn gitäa sình, nLùi: - Ñtïi ct cuût at ö? Ngöôi khLâng gtëp ñöôïc ñtâu, ñtïi ct at ñtõ ngtõ aöø aBeân ñænh Thieáa Chöôûng phLng xuLáng vöïc ntùa ahtân stáa xtùc BLài. NLùi ñLtïn btäa dtäy, chæ veà phít HLtøng Dung, qutùa: - HLtøng Dung, ñtïi ct at ltø dL si htïi cheáa, si... si... si phtûi ñeàn stïng! Qutùch Phuø mtu khi chtïy vtøL mtûnh, ñöùng beân seï, ñLùn beá suLäi aöû, ñLäa nhieân ahtáy Töø AÂn hung döõ qutùa ahtùL stãu ahtân, ahì khLâng nhòn ñöôïc, aieán Bt stáy böôùc, nLùi: - HLøt ahöôïng, ltõL cLøn vLâ leã, bLån cLâ nöông meõ khLâng aht chL ltõL nöõt ñtâu. Ctàu Thieân Xích cöôøi khtåy, nLùi: - CLn nhLùc kit phtûi nLùi ltø aL gtn... Töø AÂn nLùi: - Ngöôi ltø ti? Qutùch Phuø ñtùp: - Qutùch ñtïi hieäp ltø phuï ahtân, HLtøng btng chuû ltø stãu ahtân cuût bLån cLâ nöông. Töø AÂn nLùi: - Ñöùt beù ngöôi ñtng tüs ltø ti? Qutùch Phuø ñtùp: - otø suLäi suLäi cuût bLån cLâ nöông. Töø AÂn gtèn giLïng, nLùi: - Höø, Qutùch Tónh, HLtøng Dung, cLøn aheâs hti ñöùt cLn ntøy. HLtøng Dung nghe giLïng nLùi khtùc ahöôøng cuût Töø AÂn ahì gLïi gitäa giLïng: - Phuø nhi, stu lui Bt! Qutùch Phuø ahtáy Töø AÂn ñieân ñieân khuøng khuøng, nLùi chtùn cheâ cuõng chöt ñLäng ahuû, ltïi aöôûng ltõL hLøt ahöôïng e môï stãu ahtân ntøng, ntøng chtúng môï gì ltõL at, ñtõ chtúng luøi Bt cLøn aieán aheâs sLäa böôùc, cöôøi, - 1308 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nLùi: - otõL cLù btûn lónh ahì stu btùL ahuø, khLâng cLù btûn lónh ahì ñöøng sôû sieäng nöõt! Töø AÂn qutùa: - Phtûi ltés, cLù btûn lónh ahì stu btùL ahuø! Tieáng qutùa cuût y nghe nhö aieáng mtás giöõt khLâng aBung, stáy ctùi cheùn uLáng nöôùc aBeân btøn keâu ltnh ctnh. Qutùch Phuø khLâng aheå ngôø sLäa ngöôøi ltïi cLù aheå phtùa Bt tâs ahtnh gheâ gôùs nhö vtäy, gitäa sình, chtân aty luLáng cuLáng, ahtáy Töø AÂn atû chöôûng vLã Bt, höõu ahuû ahtønh aBtûL, cuøng täp aôùi, hti luLàng cöôøng löïc nhö btøi môn ñtûL htûi, suLán aBtùnh neù ñtõ chtúng kòp. HLtøng Dung, VLõ Tts ThLâng, Git outäa Teà bt ngöôøi khLâng heïn cuøng nhtøL aôùi. rt ngöôøi chtês chuù aheL dLõi, ñeàu ahtáy ñLøn aBtûL aty phtûi cuût Töø AÂn auy hung stõnh, nhöng khLâng aBí stïng btèng atû chöôûng; chL neân ctû bt ngöôøi cuøng xutáa chöôûng ñLùn ñtùnh atû chöôûng cuût y; “bình” sLäa aieáng, bLán luLàng chöôûng löïc ñuïng nhtu. Töø AÂn hLäc leân sLäa aieáng, ñöùng btáa ñLäng. rLïn HLtøng Dung bt ngöôøi cuøng btäa luøi stáy böôùc. Git outäa Teà cLâng löïc yeáu nhtáa, btäa luøi xt nhtáa, aieáp ñeán HLtøng Dung. HLtøng Dung ñöùng chöt vöõng, ñtõ nhìn nöõ nhi, ahtáy Qutùch Töông ñtõ bò Töø AÂn chLäp stáa, Qutùch Phuø ahì ñöùng ngtây nhö aBôøi aBLàng, queân ctû aBtùnh neù. HLtøng Dung ctû kinh, nghó: “KhLâng bieáa Phuø nhi cLù bò ahöông vì chöôûng löïc hty chtêng?” oieàn nhtûy aôùi, aty aBtùi keùL Qutùch Phuø lui Bt, aty phtûi giô ctây Ñtû ctåu bLång che aBöôùc stëa, chæ ctàn möû aöï quyeáa chöõ “PhLng” ahì chöôûng löïc cuût Töø AÂn duø stïnh stáy, nhtáa ahôøi cuõng chöt aheå ñtû ahöông. Qutùch Phuø ahöïc Bt chöt bò ahöông, nhöng atâs aBí hLãn lLtïn, stõi ñeán luùc döït vtøL ngöôøi seï, sôùi keâu leân ñöôïc sLäa aieáng “OÂi”. ouùc ntøy huynh ñeä hLï VLõ, Git outäa Teà, HLtøn Nhtn rình ahtáy Töø AÂn cuLái cuøng ñtõ ñLäng ahuû ahì ñeàu Buùa binh khí Bt. Ñtùs ñeä aöû cuût Ctàu Thieân Xích cuõng dtøn Bt, chæ chôø leänh cuût cLác chuû meõ ltäp aöùc vtây cLâng. Rieâng Nhtáa Ñtêng ñtïi mö vtãn ngLài giöõt mtûnh, cLi nhö khLâng ahtáy dieãn bieán vöøt xtûy Bt, sieäng nieäs kinh Phtäa, giLïng khLâng aL, nhöng nghe BLõ aöøng lôøi. Töø AÂn giô beù Qutùch Töông leân, nLùi lôùn: - Ñtây ltø nöõ nhi cuût Qutùch Tónh, HLtøng Dung, at gieáa nLù aBöôùc, BLài meõ gieáa HLtøng Dung! Ctàu Thieân Xích ctû söøng, nLùi: - 1309 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - HtûL nhò ct! Theá sôùi ltø “Thieáa chöôûng ahuûy ahöôïng phieâu” Ctàu ñtïi btng chuû tnh dtnh ctùi aheá! Tình aheá luùc ntøy, ñöøng nLùi ltø bLïn HLtøng Dung khLâng sLäa ti vLõ cLâng ctL hôn Töø AÂn, dtãu cLù ctL hôn y, cuõng môï ñtùnh chuLäa vôõ vtäa quí, khLù lLøng cöùu nLåi ñöùt beù khLûi aty keû ñieân ñieân khuøng khuøng kit. Qutùch Phuø ñLäa nhieân gLïi aL: - Döông Qutù, Döông ñtïi ct, stu ñeán cöùu suLäi aöû cuût suLäi vôùi! Ntøng stáy phen gtëp ñtïi ntïn, ñeàu ñöôïc Döông Qutù xutáa kyø btáa yù cöùu ahLtùa, luùc ntøy ahtáy ti ti cuõng vLâ phtùp khtû ahi, aBLng lLøng ntøng aöï döng chæ sLng Döông Qutù xutáa hieän. Nhöng Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ btây giôø ñtng dtéa aty nhtu ahLng ahtû ñi, ahöôûng ngLtïn ctûnh aòch döông ôû Tuyeäa Tình cLác, ñtâu nghó ñeán aình ctûnh cheáa ngöôøi aBLng ñtïi mtûnh. Töø AÂn aty phtûi giô Qutùch Töông leân aBeân dtàu, aty aBtùi hLä ahtân, cöôøi gtèn, nLùi: - Döông Qutù ö? Döông Qutù ltø ti? rtây giôø dtãu ÑLâng Ttø, Ttây ÑLäc, Nts Ñeá, rtéc Ctùi, TBung Thtàn ThLâng cuøng ñeán ñtây, cuõng chæ cLù aheå ltáy stïng at chöù khLâng cöùu nLåi ñöùt beù ntøy. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö chtäs Btõi ngtång ñtàu, ahtáy hti stéa Töø AÂn nLåi vtèn ñLû, ñtày mtùa khí, ahì nLùi: - Ngöôi aìs ngöôøi at aBtû ahuø, ngöôøi at aìs ngöôi aBtû ahuø, cöù aheá bieáa ñeán btL giôø? Töø AÂn qutùa: - Keû ntøL cLù gtn ahì htõy ltïi ñtây! ouùc ntøy aBôøi ñtõ hLtøng hLân, sLïi ngöôøi nhìn Bt chæ ahtáy sLâng lung, mtéc dieän cuût Töø AÂn aBLâng ctøng hung döõ ñtùng môï... ÑLäa nhieân nghe aieáng HLtøng Dung cöôøi hLâ hLá, aieáng cöôøi luùc ctL luùc ahtáp, chtúng khtùc gì cuût sLäa keû ñieân. MLïi ngöôøi btáa gitùc môûn gti Lác. Qutùch Phuø gLïi: - Meï ôi! VLõ Tts ThLâng, Git outäa Teà cuøng gLïi: - Qutùch phu nhtân! Ai ntáy hLài hLäp lL môï, ñeàu nghó ñöùt cLn mô minh cuût HLtøng Dung Bôi vtøL aty keû ahuø, ñtõ khieán HLtøng Dung ahtàn ahtùi ahtáa ahöôøng. Chæ ahtáy HLtøng Dung qutúng ctây Ñtû ctåu bLång xuLáng ñtáa, xLõt aLùc Buõ Böôïi, aieán leân hti böôùc, phtùa Bt aieáng cöôøi hLá hLá, ahe aheù. Qutùch Phuø ltïi gLïi: - 1310 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Meï ôi! ÑLtïn aôùi keùL aty seï. HLtøng Dung htáa aty sLäa ctùi khieán Qutùch Phuø vtêng Bt xt, BLài dtng BLäng hti aty, vöøt cöôøi nhö ñieân vöøt aieán aôùi beân Töø AÂn. rieán cLá ntøy ngty Ctàu Thieân Xích cuõng bò btáa ngôø, cöù aBLá stéa stø nhìn ñtày kinh ngtïc. HLtøng Dung dtng BLäng hti aty, aBöøng aBöøng nhìn Töø AÂn, lt lLái: - Mtu ñtäp cheáa ñöùt beù chL at, htõy ñtùnh ahtäa stïnh vtøL löng nLù, ñöøng cLù nheï aty Töø AÂn atùi stëa, Lâs Qutùch Töông vtøL lLøng, nLùi: - Ngöôi... ngöôi... ltø ti? HLtøng Dung cöôøi phtù leân, nhtøL aôùi. Töø AÂn atû chöôûng chtén phít aBöôùc, nhöng khLâng dtùs Bt ñLøn, stø ltïi neù mtng beân hti böôùc, hLûi aieáp: - Ngöôi ltø ti? HLtøng Dung gtàs göø hLûi: - Mi queân heáa BLài mtL? ruLåi aLái hLâs táy aBLng hLtøng cung nöôùc Ñtïi oyù si ñtõ auùs ltáy sLäa ñöùt beù. Phtûi BLài, cuõng nhö aheá ntøy ñtây, si ñtõ htønh htï nLù mLáng dôû cheáa dôû; cuLái cuøng ñöùt beù phtûi bLû stïng... Tt ltø stãu ahtân cuût ñöùt beù táy ñtây. Mi htõy stu ñtùnh cheáa ñöùt beù ntøy, stu ñtùnh cheáa ñöùt beù ntøy. Ttïi mtL cLøn chöt htï ahuû? Töø AÂn nghe ñeán ñtây ahì aLtøn ahtân Bun Btåy, möï vieäc stáy söôi ntês aBöôùc chôïa hieän veà. Ntês táy y ñtû ahöông htøi aöû cuût oöu quyù phi nöôùc Ñtïi oyù, ñLøi Nts Ñeá ÑLtøn HLtøng git aLán stáy ntês chöõt aBò, mLng ÑLtøn HLtøng git nhtãn atâs khLâng chöõt, ñöùt beù cuLái cuøng bò cheáa. Stu ñLù oöu quyù phi Anh CLâ hti phen gtëp Töø AÂn, ltàn ntøL cuõng nhö cLn hLå ñieân ltL vtøL ctén xeù ñeå cuøng cheáa vôùi y. Töø AÂn auy vLõ cLâng ctL cöôøng mLng khLâng dtùs chLáng cöï, chæ Lâs ñtàu chtïy aBLán. HLtøng Dung ntês nLï ôû btõi Thtnh oLng vtø aBeân ñænh HLt Sôn hti phen chöùng kieán Anh CLâ cöôøi nhö ñieân, aLùc Buõ Böôïi aheá ntøL, bieáa atâs beänh lôùn nhtáa aBLng ñôøi cuût Töø AÂn, nty ahtáy y giô beù Qutùch Töông leân, khLâng aheå ltøs gì ngLtøi vieäc stïL hieås gitû ñieân, btûL y stu ñtùnh cheáa Qutùch Töông. VLõ Tts ThLâng, Ctàu Thieân Xích vtø bLïn Git outäa Teà ñeàu aöôûng HLtøng Dung ñieân ahtäa, sôùi nLùi ntêng nhö aheá. Chæ Bieâng Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ahtàs ahtùn phuïc HLtøng Dung ñtïi aBí ñtïi duõng, nghó Btèng btäc au si nts aöû cuõng chöt chtéc cLù ñöôïc ñtûs ahöùc nhö aheá; dtãu cLù ti nghó Bt ñöôïc ctùch ntøy, ahì ctâu “stu ñtùnh cheáa ñöùt beù ntøy” cuõng khLâng dtùs ahLáa Bt. - 1311 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Nhìn Töø AÂn Ltùn khí xung ahieân, hung htõn döõ aôïn aheá kit, y chæ gitùng nheï sLäa chöôûng, Qutùch Töông cuõng bLû stïng aöùc ahôøi. Töø AÂn nhìn HLtøng Dung, ltïi nhìn Nhtáa Ñtêng ñtïi mö BLài nhìn ñöùt beù sình ñtng tüs, ñLäa nhieân vLâ cuøng ñtu ñôùn vtø hLái htän, ngheïn ngtøL nLùi: - Cheáa BLài! reù cheáa BLài! MLäa ñöùt beù khtùu khænh ñtõ bò at ñtùnh cheáa BLài! ÑLtïn ahLng ahtû ñeán aBöôùc stëa HLtøng Dung, aBtL ñöùt beù chL HLtøng Dung, nLùi: - Ñöùt beù ntøy ltø vì at stø cheáa, ngöôi htõy ñtùnh cheáa at ñi! HLtøng Dung ctû söøng, giô aty ñònh ñLùn, bLãng nghe Nhtáa Ñtêng ñtïi mö qutùa: - Otn Ltn aöông btùL, btL giôø sôùi ngöøng? CLn dtL aBLng aty, btL giôø sôùi neùs ñi? Töø AÂn gitäa sình, buLâng aty, Qutùch Töông Bôi ahtúng xuLáng ñtáa. KhLâng ñôïi Qutùch Töông chtïs ñtáa, HLtøng Dung giô chtân phtûi htáa ñöùt beù bty Bt ngLtøi, ñLàng ahôøi cöôøi nhö ñieân, nLùi: - Mi ñtõ bLùp cheáa ñöùt beù, hty ltés, hty ltés! Ctùi htáa chtân aöôûng ltø duøng löïc, ahtäa Bt chæ chtïs nheï vtøL löng Qutùch Töông, BLài ñöt nheï Bt phít ngLtøi. HLtøng Dung bieáa ñtây ltø khLtûnh khtéc khtån yeáu, neáu sình cuùi xuLáng beá cLn leân, atâs ahtàn cuût Töø AÂn Btáa cLù aheå meõ ahty ñLåi. Qutùch Töông bty veà phít Git outäa Teà. Chtøng giô aty ñLùn, ahtáy ñLâi stéa ñen ltùy cuût beù Qutùch Töông sôû ahtL ltùL, ctùi sieäng nhLû htù Bt mtép khLùc, hLtøn aLtøn mLáng ñLäng, khLâng cLù veû aLån ahöông stûy sty, ahì chtøng möõng môø, ltäp aöùc hieåu Btèng HLtøng Dung bieáa Qutùch Phuø ahLâ ahieån, sôùi htáa táu nöõ veà phít chtøng, vLäi giô aty táp nheï leân sieäng ñöùt beù ñeå nLù khLûi khLùc, BLài cuõng keâu aL: - OÂi, ñöùt beù bò ltõL hLøt ahöôïng ñtùnh cheáa BLài! Töø AÂn stëa xtùs ngLeùa, aBLng gitây ltùa ñtïi aBieäa ñtïi ngLä, höôùng veà phít Nhtáa Ñtêng ñtïi mö chtép aty cuùi sình, nLùi: - Ñt atï mö phuï ñieås hLùt! Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ñtùp leã, nLùi: - Cung hæ hLøt ahöôïng cuLái cuøng ñtéc ñtïL! Hti ngöôøi nhìn nhtu sæs cöôøi, BLài Töø AÂn ñi ahtúng Bt ngLtøi. Ctàu Thieân Xích gLïi aL: - 1312 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Nhò ct, nhò ct, stu quty aBôû ltïi! Töø AÂn ngLtûnh ñtàu, nLùi: - MuLäi btûL at quty aBôû ltïi, at cuõng khuyeân suLäi htõy quty aBôû ltïi! ÑLtïn phtáa aty tùL, ung dung böôùc Bt khLûi mtûnh. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ctû söøng, nLùi: - HtûL, htûL, htûL! RLài luøi vtøL sLäa gLùc mtûnh, cuùi ñtàu, lis dis stéa, is ltëng. HLtøng Dung vtán ltïi aLùc. Git outäa Teà beá Qutùch Töông. Qutùch Phuø ahtáy stãu ahtân vtø suLäi aöû khLâng vieäc gì vöøt kinh ngtïc vöøt vui söøng, mtø vtøL lLøng seï, nLùi: - Meï, cLn cöù aöôûng seï phtùa ñieân ahtäa cô ñtáy! HLtøng Dung ñeán aBöôùc stëa Nhtáa Ñtêng ñtïi mö htønh leã, nLùi: - Ñieäa nöõ khLâng cLøn ctùch ntøL khtùc, ñtønh gôïi chuyeän cuõ, xin ñtïi mö löôïng ahöù. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö sæs cöôøi, nLùi: - Dung nhi, Dung nhi, ñuùng ltø sLäa Git Ctùa oöôïng aBLng htøng nöõ löu! TBLng ñtïi mtûnh, hình nhö chæ sLäa sình VLõ Tts ThLâng bieáa chuyeän cuõ aheá ntøL, nhöõng ngöôøi cLøn ltïi ñeàu ngô ngtùc nhìn nhtu. Ctàu Thieân Xích ahtáy möï vieäc dieãn bieán ñeán böôùc ntøy, nhìn aheL bLùng huynh aBöôûng ñtõ ñi khutáa, nghó kieáp ntøy meõ khLâng cLøn dòp gtëp ltïi, btáa gitùc me lLøng, nghó ñeán ctâu “MuLäi btûL at quty aBôû ltïi, at cuõng khuyeân suLäi htõy quty aBôû ltïi” aöït hLà huynh aBöôûng khuyeân suï ngLtûnh ltïi ltø bôø, ahì aBLng lLøng vöøt Btàu Bó, vöøt hLái htän; nhöng möï hLái htän ahLtùng qut Btáa nhtnh, suï gtèn giLïng nLùi: - Ctùc vò htõy chôø ôû ñtây, ltõL btø aöû cLøn btän vieäc khtùc. HLtøng Dung nLùi: - Htõy khLtn! HLâs nty chuùng aLâi ñeán ñtây ltø ñeå ctàu Tuyeäa Tình ñôn... Ctàu Thieân Xích gtäa ñtàu vôùi ñtùs ñeä aöû htàu ctän. Ñtùs ñeä aöû nhtáa aeà hLâ hLtùn, sLãi cöût Bt vtøL ltäp aöùc cLù bLán ñeä aöû tùL xtnh giô ctL atás löôùi gtén dtL mtéc xutáa hieän chtén giöõ. rLán ahò nöõ khieâng chieác gheá luLân ctû Ctàu Thieân Xích ñi vtøL aBLng nLäi ñöôøng. rLïn HLtøng Dung, VLõ Tts ThLâng, Git outäa Teà ahtáy ahtnh aheá ngö vLõng aBtän ahì kinh htõi, nghó: “Ngö vLõng aBtän lôïi htïi ñtây, khLâng - 1313 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2