Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 35

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

120
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 35', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 35

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba möôi laêm Thaàn Ba Muõi Kim Chaâm Ñieâu D öông Qutù sôøi ñöôïc Chu rtù ThLâng ñeán ñLtøn auï vôùi Anh CLâ, Hieäp ltøs chL Töø AÂn yeân atâs stø cheáa, ltïi cLù ñöôïc ctëp linh hLà, sLäa phen vtáa vtû, ltøs xLng bt vieäc aLáa, atáa nhieân söôøi phtàn ctL höùng, cuøng Qutùch Töông vtø Thtàn ñieâu aBôû ltïi Vtïn Thuù môn aBtng. Löõ Huynh ñeä hLï Söû ahtáy Döông Qutù stng veà ctû sLäa ctëp linh hLà, söøng khLâng ñeå ñtâu chL heáa, lieàn chích huyeáa ôû chtân chuùng, Söû Thuùc * Cöông uLáng huyeáa BLài aöï vtän cLâng aBò ahöông. Nguyeân TLái nty Vtïn Thuù môn aBtng sôû ñtïi aieäc, sôøi Döông Qutù ngLài ôû vò taùc: aBí ctL nhtáa, btøn aieäc aLtøn ctùc sLùn ahòa ahuù quí hieás, nhö sLâi vöôïn, ñuøi mLùi, btøn aty gtáu, btøL ahti höôu, aLtøn ltø ctùc sLùn ltï sieäng ngöôøi Kim ngLtøi chöt aöøng ahöôûng ahöùc, Thtàn ñieâu cuõng ñöôïc höôûng duïng. Dung Huynh ñeä hLï Söû vtø Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ cuõng khLâng nhtéc aheâs veà tân ñöùc lôùn ltL cuût Döông Qutù, aBLng ahtâs atâs ngöôøi ntøL cuõng hieåu BLõ stïng mLáng cuût sình ltø dL chtøng btn chL, aöø Btøy btáa keå * chtøng mti khieán ñieàu gì, hLï duø phtûi cheáa cuõng khLâng dtùs khöôùc aöø. Dòch Ttïi btøn aieäc sLïi ngöôøi ctL ñtøs khLtùa lutän, aLtøn nhöõng chuyeän ltï ahöôøng aBLng gitng hLà. giaû: Qutùch Töông aöø luùc gtëp Döông Qutù luùc ntøL ntøng cuõng vui veû, Leâ nhöng aLái nty ltïi ltúng ltëng, chæ nghe sLïi ngöôøi aBLø chuyeän. Döông Qutù lieác ntøng, ahtáy mtéc dieän ntøng uû dLäa, chL Btèng stáy ngtøy lieàn aieåu Khaùnh cLâ nöông bLân bt ltL löïc, khLâng aBtùnh khLûi sLûi seäa, neân cuõng khLâng Tröôøng ñeå atâs, ñtâu bieáa Btèng Qutùch Töông buLàn Btàu vì mtép phtûi xt chtøng. ULáng ñöôïc vtøi cheùn Böôïu, ñLäa nhieân ctùnh Böøng beân ngLtøi cLù aieáng vöôïn keâu aL, BLài stáy chuïc cLn vöôïn khtùc cuøng keâu tàs ó. Huynh ñeä hLï Söû hôi bieán mtéc, Söû Mtïnh Tieäp nLùi: - Döông ñtïi ct vtø Ttây Sôn chö huynh cöù tn aLït, aieåu ñeä Bt ngLtøi sLäa chuùa xes mtL. NLùi BLài Bt khLûi mtûnh. MLïi ngöôøi ñeàu bieáa cLù ngLtïi ñòch xLâng vtøL Böøng; nhöng ôû ñtây auï atäp nhieàu htûL ahuû aheá ntøy, keû ñòch stïnh stáy cuõng chtúng ñtùng môï. Stùa Thtàn Quæ nLùi: - Neáu ltø vöông aöû HLtéc ÑLâ aôùi ahì hty nhtáa, sLïi ngöôøi cLù dòp ñtáu - 1498 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vôùi htén, aBtû ahuø chL Söû ats ct... oôøi chöt döùa, ñtõ nghe aieáng Söû Mtïnh Tieäp qutùa ôû beân ngLtøi: - Vò ntøL ñeâs aLái xLâng vtøL aeä aBtng, htõy stu döøng böôùc! MLäa giLïng nöõ nhtân nLùi: - TBLng nhtø cLù sLäa ltõL luøn aL ñtàu hty chtêng? Tt suLán hLûi xes ltõL ñöt suLäi aöû cuût at ñi ñtâu? Qutùch Töông nghe aieáng ayû ayû aìs ñeán ahì vöøt ngtïc nhieân, vöøt vui söøng, lieác mtng, ahtáy tùnh stéa Döông Qutù lLùe leân Btáa ltï, ntøng ñtõ ñònh keâu leân hti aieáng “ayû ayû” ltïi ahLâi. Chæ nghe Söû Mtïnh Tieäp gitän döõ nLùi: - Nöõ nhtân gì stø nLùi ntêng vLâ leã, at hLûi khLâng aBtû lôøi, cöù ltøs lLtïn leân? otïi nghe aieáng Qutùch Phuø qutùa: - TBtùnh Bt! Tieáp ñeán aieáng binh khí vt nhtu, BLõ Btøng ltø Qutùch Phuø xLâng vtøL, Söû Mtïnh Tieäp chtën ltïi, ñLâi beân ñtõ ñLäng ahuû. Döông Qutù aöø ngtøy chit aty vôùi Qutùch Phuø atïi Tuyeäa Tình cLác, ñtõ söôøi stáy ntês chöt gtëp, giôø ñtây nghe aieáng ntøng at, aBLng lLøng chtøng aBLãi dtäy nhieàu ctûs xuùc khtùc nhtu, ahtáy aieáng binh khí vt chtïs xt dtàn, aöùc ahò Söû Mtïnh Tieäp ñtõ keùL Qutùch Phuø Bt xt. Ñtïi Ñtàu Quæ nLùi: - Thieáu phuï táy aìs ltõL phu ñLù, ñeå ltõL phu Bt gtëp. RLài chtïy Bt khLûi mtûnh. Söû Quí Cöôøng vtø Phtøn Nhtáa OÂng cuõng chtïy aheL. Qutùch Töông ñöùng dtäy, nLùi: - Ñtïi ct ct, ayû ayû cuût suLäi ñeán aìs suLäi, suLäi ñi ñtây. Döông Qutù kinh ngtïc, nLùi: - Ngöôøi táy... ngöôøi táy... ltø ayû ayû cuût cLâ nöông ö ? Qutùch Töông nLùi: - Vtâng, suLäi suLán gtëp Thtàn ñieâu ñtïi hieäp, vò ñtïi ahuùc ahuùc kit dtãn suLäi ñi gtëp ñtïi ct ct. MuLäi... Btáa ahích... Ntøng chöt nLùi heáa ñtõ chtïy ñi. Döông Qutù ahtáy sLäa giLïa nöôùc stéa cuût Qutùch Töông Bôi xuLáng ly Böôïu, nghó: “Thì Bt cLâ beù mô minh ngtøy ntøL, giôø ñtõ lôùn ngtàn táy BLài. Tieåu cLâ nöông ñtng ñeâs ñi aìs at, atáa cLù vieäc heä aBLïng, mtL chöt nLùi gì ñtõ bLû ñi? Xes chöøng ntøng at cLù nhieàu atâs möï, at khLâng aheå bLû - 1499 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com stëc”. reøn phi ahtân Bt ngLtøi, chtïy ñuLåi aheL. Thtáy löng Qutùch Töông khutáa vtøL Böøng, chtøng nhuùn vtøi ltàn, ñtõ aôùi mtu löng ntøng, nLùi: - Tieåu suLäi aöû, cLù chuyeän gì khLù, cöù nLùi chL at hty, ñöøng ngtïi. Qutùch Töông sæs cöôøi, nLùi: - KhLâng cLù gì, suLäi khLâng cLù chuyeän gì ñtâu. AÙnh aBtêng nhtøn nhtïa chieáu vtøL khuLân stëa auù syõ aBténg aBeûL nhLû nhtén cuût ntøng, Döông Qutù nhìn BLõ cLøn öôùa leä, beøn dòu dtøng nLùi: - Thì Bt aieåu suLäi aöû ltø cLâ nöông cuût Qutùch ñtïi hieäp vtø Qutùch phu nhtân, bò ayû ayû cuût aieåu suLäi btéa ntïa phtûi khLâng? Chtøng nghó Qutùch Tónh, HLtøng Dung löøng dtnh ahieân htï, uy chtán ahôøi nty, nöõ nhi cuût hLï quyeáa khLâng gtëp vieäc gì khLù, qutù nöût chtéc ltø Qutùch Phuø ngtng ngöôïc btù ñtïL, btéa ntïa aieåu suLäi suLäi. Qutùch Töông cöôøi, nLùi: - Tyû ayû cuût suLäi cLù btéa ntïa suLäi, suLäi cuõng khLâng môï; cLù sténg suLäi, suLäi meõ ctõi ltïi, cLøn ñtùnh suLäi ahì ayû ayû chtúng dtùs. Döông Qutù nLùi: - Theá cLâ nöông ltïi gtëp at ltø vì chuyeän gì, htõy nLùi at nghe! Qutùch Töông nLùi: - MuLäi ôû beán PhLng otêng nghe keå ctùc möï aích hieäp nghót cuût ñtïi ct ct, suLäi ahtùn phuïc, chæ suLán gtëp ñtïi ct ct, chöù khLâng cLù yù gì khtùc. TBLng böõt aieäc aLái nty, suLäi nghó ñeán ctâu “MLïi böõt aieäc aBLng ahieân htï ñeàu ñeán luùc atøn”, ahì Btáa buLàn; ntøL ngôø böõt aieäc chöt atøn, suLäi... suLäi ñtõ phtûi ñi BLài. NLùi aôùi ñtây, giLïng ntøng hôi ngheïn ltïi. Döông Qutù xuùc ñLäng, nhôù ltïi ngtøy ntøng sôùi chtøL ñôøi, chtøng ñtõ tüs ntøng, mtu ñLù stáy phen aBtnh gitønh ntøng aöø aty Kis outân phtùp vöông vtø oyù Mtïc Stàu, aöøng btéa cLn btùL seï chL ntøng buù möõt; ñes ntøng veà aLøt cLå sLä nuLâi döôõng ía ngtøy, khLâng ngôø btây giôø gtëp ltïi ntøng ñtõ aBôû ahtønh sLäa ahieáu nöõ xinh xtén aheá ntøy. Chtøng nhôù ltïi chuyeän cuõ, khLâng khLûi bLài hLài ngô ngtån. Qutùch Töông nLùi: - Ñtïi ct ct, suLäi phtûi ñi ñtây! MuLäi nhôø ñtïi ct ct sLäa vieäc. Döông Qutù nLùi: - CLâ nöông nLùi ñi. - 1500 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Töông hLûi: - Khi ntøL phu nhtân vtø ñtïi ct ct meõ gtëp nhtu? Döông Qutù ñtùp: - Muøt ñLâng ntês nty. Qutùch Töông nLùi: - Stu khi ñtïi ct ct gtëp phu nhtân, htõy mti ngöôøi stng ain ñeán ahtønh Töông Döông chL suLäi, ñeå suLäi cuõng ñöôïc söøng chL ñtïi ct ct. Döông Qutù Btáa ctûs kích, nghó aieåu cLâ nöông ntøy vtø Qutùch Phuø auy cuøng sLäa seï minh Bt, nhöng aính neáa khtùc htún nhtu, chtøng hLûi: - Git git stù stù cuût cLâ nöông cLù khLûe khLâng? Qutùch Töông nLùi: - Git git stù stù cuût suLäi vtãn khLûe. Ntøng chôïa nghó Bt ñieàu gì ñLù, nLùi: - Ñtïi ct ct, mtu khi gtëp phu nhtân, hti ngöôøi ñeán ltøs khtùch nhtø suLäi ôû ahtønh Töông Döông ñöôïc chtêng? Git git stù stù cuût suLäi vtø phu phuï ñtïi ct ct ñeàu ltø htøL kieäa, atáa meõ Btáa hôïp nhtu, aieác Btèng gtëp nhtu qutù suLän. Döông Qutù nLùi: - Ñeán luùc táy htõy hty! Tieåu suLäi aöû, chuyeän aieåu suLäi vtø at gtëp nhtu, aLáa nhtáa ñöøng nLùi vôùi ayû ayû cuût aieåu suLäi... Vtø cuõng ñöøng nLùi vôùi git git stù stù cuût aieåu suLäi. Qutùch Töông ltáy ltøs ltï, hLûi: - Ttïi mtL vtäy? Chôïa nhôù ôû beán PhLng otêng, khi sLïi ngöôøi nhtéc ñeán Thtàn ñieâu hieäp, ayû ayû aLû veû khLâng öt chtøng, xes chöøng giöõt hti ngöôøi cLù hieàs khích gì chtêng, beøn nLùi: - MuLäi khLâng nLùi ahì ñöôïc. Döông Qutù cöù ñtês ñtês nhìn Qutùch Töông, aBLng Lùc hieän leân hình tûnh khuLân stëa beù nhLû cuût htøi nhi stø chtøng tüs söôøi ltês ntês aBöôùc. Qutùch Töông bò chtøng nhìn nhö aheá ahì hôi xtáu hLå, cuùi ñtàu xuLáng. Döông Qutù ctûs ahtáy suLán ñöôïc btûL hLä vtø chieáu cLá ntøng, giLáng nhö vôùi htøi nhi mô minh söôøi ltês ntês veà aBöôùc vtäy. Chtøng nLùi: - Tieåu suLäi aöû, phuï stãu cuût aieåu suLäi aöû ltø btäc ñtïi hieäp ahôøi nty, ngöôøi ngöôøi ñeàu kính neå, aieåu suLäi aöû cLù vieäc gì ahì cuõng khLâng ctàn - 1501 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhôø at ñtâu. Nhöng aheá möï ñt bieán, hLït phuùc khLân löôøng. Neáu aieåu suLäi aöû cLù ñieàu gì khLâng suLán nLùi vôùi phuï stãu, ctàn cLù aBôï ahuû, ahì cöù chL ngöôøi stng ain ñeán, at meõ ltøs ñuùng nhö yù aieåu suLäi aöû. Qutùch Töông cöôøi nLùi: - Ñtïi ct ct ñLái vôùi suLäi aLáa qutù. Tyû ayû ahöôøng aöï xöng vôùi sLïi ngöôøi Btèng sình ltø nöõ nhi cuût Qutùch ñtïi hieäp vtø Qutùch phu nhtân; ltés luùc suLäi nghe stø ahtáy xtáu hLå ahty. Phuï stãu dtnh vLïng auy lôùn, nhöng cuõng khLâng neân muLáa ngtøy cöù xöng xöng nhö vtäy. rtây giôø khi suLäi nLùi Thtàn ñieâu ñtïi hieäp ltø ñtïi ct ct cuût suLäi, ahì ayû ayû khLâng hLïc aheL ñöôïc BLài. Döông Qutù sæs cöôøi, nLùi: - oeänh ayû chtúng cLi aBLïng at ñtâu. Chtøng ñeás ñtàu ngLùn aty, nLùi: - Ntês nty aieåu suLäi aöû söôøi mtùu auLåi, Là, ñeán ahtùng Chín, ahtùng Möôøi... ngtøy hti söôi hti, hti söôi bt, hti söôi bLán ahtùng Möôøi... Sinh nhtäa cuût aieåu suLäi aöû ltø ngtøy hti söôi bLán ahtùng Möôøi phtûi khLâng? Qutùch Töông qutù ltï, keâu aL: - OÂi ñuùng aheá, mtL ñtïi ct ct bieáa? Döông Qutù sæs cöôøi khLâng ñtùp, ltïi nLùi: - Tieåu suLäi aöû minh atïi ahtønh Töông Döông, neân ñôn dtnh cLù sLäa chöõ Töông chöù gì? Qutùch Töông nLùi: - StL ñtïi ct ct ctùi gì cuõng bieáa, aheá stø cöù ltøs nhö khLâng quen suLäi? MuLäi sôùi chtøL ñôøi ñöôïc sLäa ngtøy, ahì ñtïi ct ct ñtõ tüs suLäi phtûi khLâng? Döông Qutù ngtån ngô, khLâng ñtùp, ngtång ñtàu nLùi: - Möôøi mtùu ntês, ngtøy hti söôi bLán ahtùng Möôøi, aBLng ahtønh Töông Döông ñtïi chieán vôùi Kis outân phtùp vöông, oLng nhi tüs htøi nhi ntøy... Qutùch Töông khLâng hieåu chtøng ñtng nLùi gì, nghe aBLng Böøng vtêng vtúng aieáng binh khí vt nhtu, ntøng hôi lL, môï Söû Mtïnh Tieäp ñtû ahöông ayû ayû, nLùi: - Ñtïi ct ct, suLäi phtûi ñi ahtäa BLài. Döông Qutù ltås btås: - Ngtøy hti söôi bLán ahtùng Möôøi, ngtøy hti söôi bLán ahtùng Möôøi, - 1502 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhtnh qutù, mtép söôøi mtùu ntês aBLøn. ÑLäa nhieân gitäa sình, nLùi: - AØ, aieåu suLäi aöû ñi veà... tø, ngtøy hti söôi bLán ahtùng Möôøi ntês nty, aieåu suLäi aöû meõ ahtép nhtng ctàu khtán bt ñieàu. Chtøng nhôù ntøng aöøng btûL khi ahtép nhtng, ntøng meõ ctàu aBôøi phuø hLä chL chtøng vtø Tieåu oLng Nöõ stu ñöôïc ñLtøn auï. Qutùch Töông nLùi: - Ñtïi ct ct, aöông lti neáu suLäi ctàu xin ñtïi ct ct bt ñieàu, ahì ñtïi ct ct cLù ñtùp öùng hty khLâng? Döông Qutù qutû quyeáa nLùi: - Neáu vöøt möùc at, nhtáa ñònh at meõ ñtùp öùng. Chtøng ltáy aBLng bLïc Bt sLäa chieác hLäp nhLû, sôû ntép, nhtëa bt ctùi kis chtâs stø Tieåu oLng Nöõ vtãn duøng ltøs tùs khí, ñöt chL Qutùch Töông, nLùi: - Tt ahtáy ctùi kis ntøy, cLi nhö ahtáy stëa aieåu suLäi aöû. Tieåu suLäi aöû neáu khLâng aheå ñi gtëp at, cöù vieäc nhôø ngöôøi stng kis chtâs aBuyeàn leänh, at meõ ltøs chL aieåu suLäi. Qutùch Töông nLùi: - Ñt atï ñtïi ct ct. Ntøng nhtän bt ctùi kis, nLùi: - MuLäi xin nLùi öôùc suLán ahöù nhtáa. RLài ntøng ñöt sLäa ctùi kis chtâs chL Döông Qutù, nLùi: - MuLäi suLán ñtïi ct ct gôõ ctùi stëa ntï Bt, ñeå suLäi ñöôïc ngtés dieän stïL ahtäa cuût ñtïi ct ct. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Vieäc táy qutù deã dtøng, at chæ vì khLâng suLán gtëp nhieàu ngöôøi quen cuõ, neân sôùi stng stëa ntï. Tieåu suLäi aöû auøy aieän möû duïng ctùi kis chtâs nhö vtäy, chtúng aieác hty mtL? Chtøng nghó: “Tt ñtõ cts keáa, meõ khLâng hLái htän, cLâ nöông cöù giöõ ltïi ctùi kis chtâs, btL giôø ctàn at ltøs vieäc gì khLù btèng aBôøi, at cuõng meõ ltøs chL cLâ nöông. Ai ltïi btûL at ltøs sLäa vieäc khLâng ñtùng nhö vtäy?” Qutùch Töông nLùi: - Ngty dieän stïL ahtäa cuût ñtïi ct ct cuõng khLâng ñöôïc nhìn ahtáy, ahì ltøs mtL cLù aheå btûL ltø quen bieáa ñtïi ct ct? ChL neân vieäc ntøy khLâng nhLû ñtâu. - 1503 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc! Chtøng ñöt aty gôõ ctùi stëa ntï Bt. Qutùch Töông ltäp aöùc nhìn ahtáy sLäa khuLân stëa aután auù, nhöng xtnh xtL, atùi nhôïa, aBLâng Btáa aieàu auïy. Döông Qutù ahtáy ntøng cöù ngtån ngô nhìn chtøng, ahtàn mtéc Btáa ltï, ahì sæs cöôøi, hLûi: - StL ntøL? Qutùch Töông hôi ñLû stëa, nLùi nhLû: - Dtï khLâng mtL. TBLng buïng ahtàs nghó: “KhLâng ngôø Thtàn ñieâu hieäp ltïi aután auù ñeán aheá”. Ntøng ñònh ahtàn BLài, ltïi ñöt ctùi kis chtâs ahöù hti chL Döông Qutù, nLùi: - MuLäi meõ nLùi öôùc suLán ahöù hti. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Tieåu suLäi aöû ñeå vtøi ntês mtu htõy nLùi cuõng chöt suLän. KeûL ltïi nLùi öôùc suLán qutù aBeû cLn. Chtøng khLâng giô aty nhtän ctùi kis chtâs. Qutùch Töông cöù ñöt ctùi kis chtâs vtøL aty chtøng, nLùi: - Ñtïi ct ct, öôùc suLán ahöù hti cuût suLäi ltø vtøL ngtøy minh nhtäa hti söôi bLán ahtùng Möôøi ntês nty, ñtïi ct ct htõy ñeán ahtønh Töông Döông ahtês suLäi! Ñieàu ntøy auy cLù aLán möùc hôn öôùc suLán ahöù nhtáa sLäa chuùa, mLng vtãn ñtày aính aBeû cLn. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Tt ñtùp öùng. Vieäc ñLù chtúng khLù, cLù ñieàu ltø at meõ chæ gtëp sLäa sình cLâ nöông, chöù khLâng gtëp git git stù stù cuût cLâ nöông ñtâu. Qutùch Töông cöôøi, nLùi: - Vieäc ñLù auøy ñtïi ct ct. Ntøng ctàs ctùi kis ahöù bt aBLng btøn aty nhLû nhtén, aBLâng nLù lLùng ltùnh döôùi tùnh aBtêng, nLùi: - Öôùc suLán ahöù bt cuût suLäi... Döông Qutù sæs cöôøi, ltéc ñtàu nghó: “Döông Qutù at ñtâu deã höùt heïn vôùi ngöôøi? Tieåu cLâ nöông khLâng ctân nhtéc ntëng nheï, ñes lôøi höùt cuût at Bt ltøs aBLø ñuøt ö?” Chæ ahtáy ntøng ñLäa nhieân ñLû stëa, cöôøi nLùi: - Öôùc suLán ahöù bt cuût suLäi, hieän ahôøi suLäi chöt nghó Bt, sti - 1504 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com mtu meõ nLùi vôùi ñtïi ct ct. ÑLtïn ntøng quty ngöôøi chtïy vtøL Böøng, gLïi: - Tyû ayû, ayû ayû! Qutùch Töông chtïy veà phít cLù aieáng binh khí vt chtïs, ahtáy Qutùch Phuø ñtng gitL ñtáu Btáa htêng vôùi Söû Mtïnh Tieäp, Ñtïi Ñtàu Quæ hti ngöôøi; cLøn Phtøn Nhtáa OÂng vtø Söû Quí Cöôøng ahì ñöùng ngLtøi qutn chieán. Qutùch Töông gLïi: - Tyû ayû, suLäi ñeán ñtây, stáy vò ntøy ñeàu ltø htûL btèng höõu. VLõ cLâng cuût Qutùch Phuø nhôø möï chæ dtïy cuût phuï stãu, ngtøy ngtøy ltïi cuøng luyeän atäp vôùi Git outäa Teà ltø sLäa ctL ahuû ñöông ñtïi, mL vôùi söôøi stáy ntês aBöôùc ñtõ cLù aieán ctûnh Btáa lôùn, chæ atïi ntøng nLân nLùng aöï stõn, khLâng chòu khLå cLâng ñi mtâu aìs aLøi, neân auy phuï stãu vtø aBöôïng phu ltø dtnh git vLõ hLïc, ntøng aBöôùc mtu vtãn chæ ltø ctL ahuû htïng hti htïng bt, luùc ntøy bò Söû Mtïnh Tieäp vtø Ñtïi Ñtàu Quæ gitùp kích, dtàn dtàn chLáng ñôõ khLâng nLåi, ñtng luLáng cuLáng, bLãng nghe aieáng gLïi cuût suLäi aöû, beøn keâu aL: - MuLäi suLäi stu aôùi ñtây! Söû Mtïnh Tieäp nghe Qutùch Töông gLïi Döông Qutù ltø “ñtïi ct”, mtL luùc ntøy Qutùch Phuø ltïi gLïi Qutùch Töông ltø “suLäi suLäi”, khLâng khLûi gitäa sình, nghó: “KhLâng leõ ahieáu phuï ntøy ltø phu nhtân hty suLäi suLäi cuût Thtàn ñieâu hieäp”, vLäi ahu chieâu veà, nhtûy luøi ltïi. Qutùch Phuø bieáa BLõ ñLái phöông nhöôøng nhòn, mLng ntøng ñtng aöùc gitän, aBöôøng kieás cöù ñtâs aôùi, Söû Mtïnh Tieäp bò aBuùng kieás vtøL ngöïc. Ñtïi Ñtàu Quæ gitäa sình, keâu leân: - Ô hty, mtL ltïi... Qutùch Phuø vLøng kieás, htøn qutng lLtùng leân, ltïi ñtâs sLäa kieás aBuùng vti Ñtïi Ñtàu Quæ, ntøng ñtéc yù, qutùa: - ChL ctùc ngöôøi ahtáy möï lôïi htïi cuût cLâ ntõi ntõi! Qutùch Töông gLïi gitäa ltïi: - Tyû ayû, suLäi ñtõ btûL stáy vò ntøy ñeàu ltø btèng höõu. Qutùch Phuø aöùc gitän qutùa: - Mtu veà cuøng at! Ai bieáa suLäi quen vôùi lLtïi btèng höõu chLù stù ntøy? Söû Mtïnh Tieäp ngöïc bò aBuùng kieás khtù ntëng, ngöôøi ltûL ñtûL stáy ctùi BLài ngtõ xuLáng. Qutùch Töông vLïa aôùi, khLs ngöôøi ñôõ Söû Mtïnh Tieäp leân, hLûi: - 1505 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Söû nguõ ahuùc, Söû nguõ ahuùc, ahöông aheá Bt mtL? Söû Mtïnh Tieäp stùu aBtøL Bt sieäng veáa ahöông, lLtng ñLû ctû ngöïc tùL. Qutùch Töông vLäi xeù vtïa tùL btêng ltïi chL y. Qutùch Phuø ctàs kieás ñöùng sLäa beân, luLân sieäng ahuùc giuïc: - Ñi ahLâi, ñi ahLâi! Veà nhtø at meõ stùch git git stù stù ñtùnh chL suLäi sLäa aBtän neân ahtân sôùi xLng! Qutùch Töông aöùc gitän nLùi: - Tyû ayû ltøs lLtïn, xutáa ahuû ñtû ahöông ngöôøi khtùc, suLäi cuõng meõ stùch git git stù stù! Söû Mtïnh Tieäp ahtáy khuLân stëa nhLû cuût ntøng ñLû böøng, nöôùc stéa löng aBLøng, ahì göôïng cöôøi, nLùi: - CLâ nöông ñöøng lL, at bò ahöông khLâng ñeán nLãi cheáa ñtâu! Söû Quí Cöôøng nhtáa ahôøi chöt bieáa neân xLâng aôùi lieàu stïng vôùi Qutùch Phuø, hty ltø aôùi cöùu ahöông chL nguõ ñeä. Qutùch Phuø ñLäa nhieân keâu “Lái” sLäa aieáng kinh hLtûng, ahtáy hti cLn stõnh hLå ñtng löø löø aieán ltïi, ntøng quty ngöôøi ñònh chtïy, ahì beân aBtùi cLù hti cLn mö aöû ñöïc beân phtûi cLù bLán cLn btùL gtàs göø chôø mtün. Nguyeân luùc táy Söû TBLïng Mtõnh ñtõ chæ huy btày ahuù vtây Qutùch Phuø vtøL giöõt. Qutùch Phuø stëa ctéa khLâng cLøn htïa stùu, suLán khuîu xuLáng. rLãng nghe cLù aieáng nLùi: - Nguõ ñeä, ahöông aheá cuût ñeä Bt mtL? Söû Mtïnh Tieäp ñtùp: - Chöt ñeán nLãi ntøL! Ngöôøi kit nLùi: - Thtàn ñieâu hieäp aBuyeàn leänh, chL hti cLâ nöông kit Buùa ñi! Söû TBLïng Mtõnh hLâ vtøi aieáng, luõ ahuù quty sình, ltån vtøL aBLng lôùp cLû ctL. Qutùch Töông nLùi: - Söû nguõ ahuùc, ñieäa nhi ahty ayû ayû xin lLãi nguõ ahuùc. Söû Mtïnh Tieäp neùn ñtu, cöôøi göôïng, nLùi: - Neå stëa Thtàn ñieâu hieäp, leänh ayû cLù gieáa at, at cuõng cts chòu. Qutùch Töông vLäi nLùi: - Thöông aheá cuût nguõ ahuùc... cLù ñuùng ltø khLâng ntëng chöù ? Qutùch Phuø keùL aty suLäi aöû, xtüng giLïng: - MuLäi cLøn chöt chòu veà htû? - 1506 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com RLài duøng löïc keùL chtïy Bt khLûi Böøng. Huynh ñeä hLï Söû vtø Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ tån sLäa beân, ahtáy ayû suLäi hti ngöôøi ñtõ ñi khLûi, sôùi chtïy aôùi xes veáa ahöông cuût Söû Mtïnh Tieäp vtø Ñtïi Ñtàu Quæ. MLãi ngöôøi sLäa lôøi, ñeàu cheâ cöôøi Qutùch Phuø, chæ khLâng bieáa ntøng at BLáa cuLäc cLù qutn heä aheá ntøL vôùi Döông Qutù, neân khLâng dtùs nLùi ntêng vLâ leã. Söû Quí Cöôøng böïc aöùc nLùi: - Tieåu cLâ nöông ngLtn aheá, aBLng khi ayû ayû ahì ngtng ngöôïc vLâ lLái. Nguõ ñeä BLõ Btøng ñtõ nhöôøng nhòn, ahò cLøn htï ñLäc ahuû, nhtùa kieás táy ñtâs mtâu aheâs hti atác ahöû hLûi nguõ ñeä mLáng nLåi ñöôïc chtêng? Ñtïi Ñtàu Quæ nLùi: - Chuùng at phtûi ñi hLûi Thtàn ñieâu hieäp, xes nöõ aöû táy BLáa cuLäc ltø keû ntøL. ÔÛ beán PhLng otêng, ahò luLân sieäng cheâ Thtàn ñieâu hieäp, atïi htï nghó Thtàn ñieâu hieäp cuõng khLâng beânh ahò ñtâu. Töø mtu gLác ñtïi ahuï, cLù sLäa ngöôøi ahLng ahtû böôùc Bt, nLùi: - Mty mtL ahöông aheá cuût Söû nguõ ct khLâng qutù ntëng. Nöõ aöû ñLù htønh möï quen lLã stõng, ctùnh aty phtûi cuût ñeä chính ltø bò ntøng at chtëa ñLù. Ngöôøi nLùi chính ltø Döông Qutù. MLïi ngöôøi nghe ñeàu kinh ngtïc, ngtây Bt khLâng nLùi neân lôøi, ti cuõng ñtày nghi vtán, mLng khLâng ti dtùs hLûi. Khi Qutùch Phuø keøs Qutùch Töông veà ñeán beán PhLng otêng, ahì stëa mLâng HLtøng Htø ñtõ atn btêng, ayû ñeä bt ngöôøi qut mLâng, veà ahtúng ahtønh Töông Döông. SuLáa dLïc ñöôøng Qutùch Phuø cöù luLân sieäng aBtùch sténg Qutùch Töông, btûL ntøng leõ Bt khLâng neân ñi aheL keû ltï stëa gtây phieàn phöùc Btéc BLái. Qutùch Töông gitû ctâs gitû ñieác, khLâng aheøs lyù ñeán, ngty ctû chuyeän gtëp ñöôïc Döông Qutù, ntøng cuõng khLâng heà nLùi Bt. Veà ñeán ahtønh Töông Döông, Qutùch Phuø gtëp cht seï, dtâng ahö cuût TBöôøng Xutân chtân nhtân Khöu Xöù Cô, nLùi Khöu chtân nhtân auLåi ctL cLù beänh, ntès lieäa giöôøng, nhöng gitùL chuû oyù Chí Thöôøng meõ dtãn htûL ahuû phtùi TLtøn Chtân ñeán döï ñtïi hLäi. rtås xLng vieäc chính, ctâu ñtàu aieân ntøng nLùi: - Cht, seï, suLäi suLäi dLïc ñöôøng khLâng chòu vtâng lôøi, gtây btL nhieâu Btéc BLái. Qutùch Tónh kinh ngtïc, vLäi hLûi ñtàu ñuLâi. Qutùch Phuø lieàn keå ltïi vieäc ôû beán PhLng otêng, Qutùch Töông ñi aheL sLäa htøL khtùch gitng hLà ltï stëa, hti ngtøy ñeâs khLâng aBôû veà, vöøt keå vöøt aheâs stés aheâs suLái. - 1507 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Tónh nhöõng ngtøy ntøy ñtng btän lL qutân vuï, öu atâs quLác möï, nghe ñtïi nöõ nhi nLùi vtäy ahì böïc sình hLûi: - Töông nhi, cLù ñuùng nhö ayû ayû nLùi hty khLâng? Qutùch Töông cöôøi hì hì nLùi: - Tyû ayû lL môï vôù vtån, htøi nhi cuøng sLäa vò btèng höõu ñi xes nhieäa ntùL, ñtâu cLù gì mti aBtùi. Qutùch Tónh ctu støy hLûi: - rtèng höõu ntøL vtäy, aeân ltø gì? Qutùch Töông leø löôõi nLùi: - OÂi, htøi nhi queân hLûi aeân, chæ bieáa ngöôøi táy cLù ngLtïi hieäu Ñtïi Ñtàu Quæ. Qutùch Phuø nLùi: - Hình nhö ltø sLäa nhtân vtäa aBLng Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ. Qutùch Tónh cuõng cLù nghe dtnh “Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ”, nghe ñtâu hLï khLâng ltøs ñieàu tùc, mLng cuõng chtúng phtûi ltø chính nhtân qutân aöû, aieåu nöõ nhi cuLái cuøng ltïi dính vtøL ñtùs ngöôøi táy, ahì ahtäa ñtùng buLàn. Nhöng vLán aBtàs aónh, Qutùch Tónh chæ höø sLäa aieáng, khLâng hLûi aheâs. HLtøng Dung ahì aBtùch cöù Qutùch Töông sLäa hLài. TLái hLâs táy phu phuï Qutùch Tónh sôû aieäc aBLng nhtø atåy aBtàn chL Qutùch Phuø, Qutùch Phtù oLã, khLâng nhtéc ñeán Qutùch Töông. Git outäa Teà leân aieáng ctn nhtïc phuï nhtïc stãu. Qutùch Tónh nLùi: - Nöõ htøi nhi stø qutûn khLâng nghieâs, sti mtu meõ htïi chL chính nLù. Töông nhi aöø beù ñtõ cLå cLå qutùi qutùi, khieán sLïi ngöôøi khLâng bieáa ñtèng ntøL stø ltàn. Ngöôi ltø ayû phu, cuõng neân ahty at qutûn gitùL nLù sôùi ñöôïc. Git outäa Teà vtâng dtï, khLâng dtùs nLùi aheâs. Phu phuï Qutùch Tónh aBöôùc kit qutù nuLâng chieàu Qutùch Phuø, dtãn ñeán nhieàu htäu qutû xtáu, neân ñLái vôùi Qutùch Töông vtø Qutùch Phtù oLã duøng ctùch ngöôïc ltïi, aöø nhLû ñtõ qutûn ahuùc chtëa cheõ. Qutùch Phtù oLã aBtàs aónh aBtng aBLïng, phLng ahtùi giLáng cht, cLi nhö yeân atâs. Qutùch Töông ahì ngLtøi sieäng vtâng dtï, nhöng aBLng buïng sLäa aBtês hti chuïc ctùi khLâng öng. TLái nty t hLtøn nLùi Btèng ltõL git ahtùi ahtùi mti btøy aieäc, cLá yù khLâng chL sôøi nhò aieåu ahö. Qutùch Töông gitän dLãi, ñtõ aheá nhòn luLân hti ngtøy, ñeán mtùng hLâs ahöù bt, HLtøng Dung ñtu lLøng qutù, gitáu Qutùch Tónh, aöï xuLáng nhtø beáp ltøs vtøi sLùn ngLn, stng leân dLã dtønh aieåu nöõ nhi. - 1508 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ttøi ntáu nöôùng cuût HLtøng Dung ahieân htï vLâ mLng, ñtõ ltâu khLâng duøng, hLâs nty hieån lLä ahtân ahuû, Qutùch Töông atáa nhieân stëa støy aöôi nhö hLt. Nhöng nhö aheá ltø btL nhieâu atâs huyeáa cuût hti vôï chLàng aBLng vieäc qutûn gitùL aieåu nhi nöõ ñeàu aBLâi Bt mLâng Bt bieån heáa ctû. rtáy giôø ñtïi qutân MLâng CLå ñtõ chieás ñöôïc nöôùc Ñtïi oyù, keùL qutân leân phít btéc, sLäa lLä binh stõ khtùc aieán aöø btéc xuLáng nts, hti ñtïL qutân döï ñònh hLäi mö ôû Töông Phtøn, phen ntøy quyeáa dieäa Ñtïi TLáng. CuLäc aieán qutân ntøy ñöôïc aBuø lieäu stáy ntês, ctùnh qutân aöø nts leân btéc dL hLtøng ñeä HLáa Ttáa oieäa ahLáng lónh, ctùnh qutân aöø btéc xuLáng nts dL hLtøng ñeá MLâng Ct ahtân chinh ngöï gitù, ainh binh stõnh aöôùng ñeàu Bt aBtän, ahtnh aheá cöïc lôùn, ahtäa ltø chöt aöøng cLù. Hieän ahôøi suøt ahu khLâ BtùL, cLû ctL ngöït beùL, lôïi chL qutân ahieáa kî MLâng CLå. Ñtïi qutân MLâng CLå chöt aôùi gtàn, aBLng ahtønh Töông Döông ñtõ bieáa. Nhöng aBieàu ñình Ñtïi TLáng ôû otâs An dL aeân gitn ahtàn Ñinh Ñtïi TLtøn ntés giöõ, chuùt hLân ahtàn gitn, khLâng heà chutån bò ñLái phLù gì heáa. Vtên ahö ctùL ctáp cuût ahtønh Töông Döông auy bty veà aôùi atáp, nhöng qutân ahtàn aBLng aBieàu ñình nLùi vôùi nhtu: - rLïn Thtùa aöû MLâng CLå ñtùnh ahtønh Töông Döông söôøi stáy ntês khLâng htï ñöôïc, ltàn ntøy téa cuõng cuïp ctùnh Buùa veà, ahtønh Töông Döông ltø khtéc ainh cuût bLïn Thtùa aöû. Chuyeän ñLù ahtønh leä, cLøn ctùch gì khtùc? Tt cöù vieäc tên nL nguû kyõ, htø atáa chuLác ltáy lL phieàn? Khi ñtïi qutân MLâng CLå aieán ñtùnh Ñtïi oyù, Qutùch Tónh bieáa phen ntøy cuïc dieän meõ khtån ctáp, lieàn göûi ahieáp sôøi tnh huøng ahieân htï aeà aöïu ôû ahtønh Töông Döông ñeå btøn ñtïi keá chLáng ñòch xtâs ltêng. Ñtïi qutân MLâng CLå htønh binh ahtàn aLác, khLâng ltâu mtu ñtõ chieás ñöôïc Ñtïi oyù, luùc ntøy vut nöôùc Ñtïi oyù ltø ÑLtøn Höng TBí, ltø atèng aLân cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, hieäu xöng “Ñònh Thieân hieàn vöông”, auLåi cLøn qutù nhLû, leân ngLâi chöt ñtày hti ntês ñtõ stáa nöôùc, ñöôïc bLïn VLõ Tts ThLâng, Chu Töû oieãu, Ñieås Thöông Ngö AÅn cöùu Bt. Khi ctùc lLä tnh huøng aeà aöïu ôû ahtønh Töông Döông, ñtïi qutân MLâng CLå ñtõ ñeán gtàn. Anh huøng ñtïi yeán meõ btéa ñtàu vtøL ngtøy Btès ahtùng Möôøi, döï kieán hLïp lieàn söôøi ngtøy; hLâs nty ñtõ ltø ngtøy söôøi bt, ctùch hLâs khti stïc hti ngtøy; ctùc lLä htûL htùn ñLâng atây nts btéc nhö aBtês mLâng ñLå Bt bieån, luõ löôïa dLàn veà ahtønh Töông Döông. Vôï chLàng Qutùch Tónh, HLtøng Dung aLtøn ahtàn bLá aBí qutân vuï, gitL vieäc ñLùn aieáp atân khtùch chL oLã Höõu Cöôùc vtø Git outäa Teà xöû lyù; cLù vôï chLàng VLõ ÑLân Nhu, Git outäa Yeán, vtø vôï chLàng VLõ Tu Vtên, HLtøn Nhtn rình aBôï giuùp. - 1509 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ngtøy hLâs nty aôùi ñtây cLù Chu Töû oieãu, cLù Ñieås Thöông Ngö AÅn, cLù VLõ Tts ThLâng, cLù gitùL chuû phtùi TLtøn Chtân oyù Chí Thöôøng mutáa lónh söôøi mtùu mö huynh ñeä, cLù ctùc vò aBöôûng ltõL Ctùi rtng cuøng sLäa mLá chö btng ahuû btûy auùi, atùs auùi; cLù vôï chLàng ouïc Qutùn Anh, TBình DtL Ct... Nhtáa ahôøi aBLng ahtønh Töông Döông ctL ahuû, qutàn hieàn auï hLäi Btáa ñLâng. Nhieàu aieàn bLái tnh hieäp bình ahôøi ía khi lLä dieän chLán gitng hLà, ltàn ntøy bieáa tnh huøng ñtïi yeán ôû ahtønh Töông Döông lieân qutn ñeán vtän khí ahieân htï, ahtäa chtúng atàs ahöôøng, ltïi ngöôõng sLä vôï chLàng Qutùch Tónh nhtân nghót, phtøs nhtän ñöôïc ahieáp sôøi, ñeàu aôùi phLù hLäi. SL vôùi tnh huøng ñtïi yeán ôû tûi Ñtïi Thténg, ltàn ntøy Btàs BLä hôn. TLái ngtøy söôøi bt ahtùng Möôøi, vôï chLàng Qutùch Tónh btøy aieäc nhLû atïi Qutùch phuû, sôøi Chu Töû oieãu, VLõ Tts ThLâng... söôi vò aBi gitL. Röôïu qut ats autàn, stø btng chuû Ctùi rtng oLã Höõu Cöôùc vtãn chöt ñeán, sLïi ngöôøi bieáa oLã Höõu Cöôùc btän bòu btng vuï, khLâng aheå phtân ahtân, neân cuõng khLâng ñeå atâs. MLïi ngöôøi vui veû uLáng Böôïu, btøn lutän chuyeän ltï aBLng vLõ ltâs söôøi stáy ntês qut. Vôï chLàng Git outäa Teà, Qutùch Phuø cuøng vôùi sLäa nhLùs aieåu btèng höõu nhö huynh ñeä hLï VLõ ahì ngLài Bieâng sLäa btøn, cuõng ñtng ñtùnh ñLá nhtu ñeå uLáng Böôïu chL vui, cuõng ñtng huyeân ntùL. Ñuùng luùc táy, ñLäa nhieân cLù sLäa ñeä aöû atùs auùi cuût Ctùi rtng hôùa htûi aôùi, gheù ati nLùi nhLû vtøi ctâu vôùi HLtøng Dung. HLtøng Dung atùi stëa, ñöùng ngty dtäy, Bun giLïng nLùi: - CLù chuyeän ñLù ö? MLïi ngöôøi ctû kinh, cuøng ngLtûnh nhìn HLtøng Dung. HLtøng Dung nLùi: - ÔÛ ñtây hLtøn aLtøn khLâng cLù ngöôøi ngLtøi, ngöôi cöù keå ltïi sLïi chuyeän aheá ntøL? MLïi ngöôøi ahtáy HLtøng Dung nLùi stø stëa Böng Böng leä, ñLtùn ñtõ xtûy Bt chuyeän btáa htïnh, nghe gtõ ñeä aöû atùs auùi kit nLùi: - Chieàu nty, oLã btng chuû dtãn hti ñeä aöû btûy auùi ñi autàn ôû phít nts ahtønh, ti ngôø qut giôø Thtân vtãn chöt ahtáy aBôû veà. Chuùng ñeä aöû khLâng yeân atâs, chit nhtu ñi ahtùs ahính, cuLái cuøng aBLng sieáu Döông Thtùi PhLù ahtáy di aheå cuût lLã btng chuû. Khi y nLùi ñeán hti chöõ “di aheå”, ti ntáy cuøng keâu “OÂi”. GiLïng ngöôøi keå cuõng ngheïn ltïi. Neân bieáa oLã Höõu Cöôùc vLõ cLâng auy khLâng ctL ltés, nhöng gitøu nhtân tùi, aín nghót, ñöôïc btng chuùng ain yeâu. Ñeä aöû atùs auùi keå aieáp: - 1510 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Hti ñeä aöû btûy auùi cuõng ntès beân ctïnh btng chuû, sLäa ngöôøi ñtõ cheáa, ngöôøi kit aBLïng ahöông, nhöng cLøn ahôû ahLi ahLùp. Y nLùi bt ngöôøi chtïs aBtùn vôùi vöông aöû MLâng CLå HLtéc ÑLâ ôû beân ngLtøi sieáu, oLã btng chuû bò htén tùs aLtùn aBöôùc, hti ñeä aöû lieàu sình ñtáu vôùi htén, ñeàu bò ñtû ahöông bôûi chöôûng cuût htén. Qutùch Tnh gitän atùi stëa, chæ nLùi: - HLtéc ÑLâ, höø, HLtéc ÑLâ! Nghó ahtàs, neáu môùs bieáa aheá ntøy, ahì ntês xöt ôû cung TBuøng Döông sình ñtõ chtúng neân ahuû htï löu aình. HLtøng Dung nLùi: - HLtéc ÑLâ htén cLù nhtén ltïi gì khLâng? Gtõ ñeä aöû kit ñtùp: - Ñeä aöû khLâng dtùs nLùi. HLtøng Dung nLùi: - CLù gì stø khLâng dtùs nhtéc ltïi. Htén btûL Btèng Qutùch Tónh, HLtøng Dung htõy stu stu ñtàu htøng MLâng CLå, neáu khLâng, mLá phtän meõ y nhö oLã Höõu Cöôùc, phtûi vtäy khLâng? Gtõ ñeä aöû ñtùp: - rtng chuû sinh kieán. Teân tùc atëc HLtéc ÑLâ chính ltø ñtõ nhtén ltïi nhö aheá. Ttäp auïc aBLng Ctùi rtng, auy HLtøng Dung ñtõ aöø nhieäs btng chuû aöø môùs, mLng btng chuùng btáa keå aBöôùc stëa hty mtu löng ñeàu gLïi HLtøng Dung ltø btng chuû. HLtøng Dung ctu støy, nLùi: - Ctây Ñtû ctåu bLång cuût oLã btng chuû chtéc ñtõ bò HLtéc ÑLâ cöôùp ñi stáa chöù gì? Gtõ ñöôøng ñtùp: - Ñuùng vtäy. MLïi ngöôøi lieàn Bôøi btøn aieäc, ñi xes di aheå cuût oLã Höõu Cöôùc, ahtáy aBeân löng cLù ctés sLäa ctùi ntn qutïa btèng aheùp, xöông möôøn aBöôùc ngöïc bò gtõy, BLõ Btøng HLtéc ÑLâ ñtõ duøng tùs khí ñtùnh leùn ñtéc ahuû aBöôùc, BLài sôùi duøng chöôûng löïc ñtùnh cheáa oLã Höõu Cöôùc. MLïi ngöôøi ahtáy vtäy ñeàu bi phtãn. Hieän ahôøi aBLng ahtønh Töông Döông ñeä aöû Ctùi rtng ñLâng htøng ngtøn ngöôøi, ctùi ain oLã Höõu Cöôùc bò keû gitn htõs htïi ltn ñi, nôi ntøL aBLng ahtønh cuõng cLù aieáng khLùc ahöông. - 1511 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Töông bình ahôøi gitL htûL Btáa ahtân ahieáa vôùi oLã Höõu Cöôùc, ahöôøng Buû oLã Höõu Cöôùc Bt chLã vténg ngLtøi ahtønh, sLäa gitø sLäa aBeû uLáng Böôïu vôùi nhtu, Qutùch Töông ntøi næ oLã Höõu Cöôùc keå ctùc chuyeän ltï chLán gitng hLà, cLù khi heáa ctû nöût ngtøy, hti ngöôøi cuøng ahích ahuù. Mieáu Döông Thtùi PhLù ctùch ahtønh Töông Döông khLâng xt, cuõng ltø nôi Qutùch Töông vtø oLã Höõu Cöôùc ahöôøng aôùi chôi. HLâs nty ntøng nghe ain ngöôøi btïn gitø bò gieáa htïi ôû sieáu Döông Thtùi PhLù ahì ñtu lLøng, ltáy sLäa hLà lLâ Böôïu, sLäa giLû ahöùc tên, giLáng nhö sLïi khi, ñi aôùi sieáu. ouùc ntøy ñtõ gtàn nöût ñeâs, Qutùch Töông ñtëa cheùn ñuõt, BLùa Böôïu ñtày cheùn, nLùi: - oLã ltõL btù, nöût ahtùng aBöôùc, ñieäa nhi cLøn cuøng ltõL btù ngLài uLáng Böôïu chuyeän aBLø ôû ñtây, ti ngôø tnh huøng gtëp ahtûs hLït, vLng hLàn ltõL btù cLù linh ahieâng, xin htõy veà ñtây höôûng cheùn Böôïu nhtïa ntøy. NLùl ñLtïn ntøng dLác cheùn Böôïu xuLáng ñtáa, cLøn cheùn cuût sình ahì ntøng uLáng ctïn; nghó ngöôøi btïn vLng nieân aheá ltø stáa htún, khLâng khLûi bi ahöông, nöôùc stéa chtûy dtøi aBeân stù, ltïi nLùi: - oLã ltõL btù, ñieäa nhi ctïn aheâs cheùn ntøy vôùi ltõL btù Ntøng BLùa Böôïu vtø ltïi uLáng ctïn. Töûu löôïng cuût Qutùch Töông ahöïc Bt khLâng ñtùng keå, cLù ñieàu aính neáa khLtùng ñtïa, ahích keáa gitL vôùi htøL mó gitng hLà, neân btéa chöôùc hLï kheà khtø ñtïi ngLân, btây giôø mtu hti cheùn Böôïu, stëa ñtõ ñLû böøng, cheánh chLtùng. TBLng bLùng aLái bLãng ahtáy ngLtøi cLång sieáu hình nhö cLù ngöôøi vuïa hieän, Qutùch Töông nghó Btèng linh hLàn oLã Höõu Cöôùc veà ahtäa, beøn gLïi: - otø oLã ltõL btù ñtáy phtûi khLâng? otõL btù cLù linh ahieâng, htõy vtøL ñtây sLäa ltùa. Ntøng auy môï, aBLáng ngöïc ñtäp dLàn, nhöng cuõng suLán nhìn ahtáy linh hLàn oLã Höõu Cöôùc. Chæ nghe sLäa giLïng nöõ aöû nLùi: - rtùn dtï ats ctnh, suLäi ltøs aBLø quæ gì ôû ñtây aheá? Meï btûL suLäi phtûi veà nhtø ngty. MLäa ngöôøi aöø ngLtøi cLång sieáu chtïy vtøL, chính ltø Qutùch Phuø. Qutùch Töông aLû veû ahtáa vLïng, nLùi: - MuLäi ñtng sôøi linh hLàn oLã ltõL btù veà gtëp, ayû ayû xLâng vtøL, linh hLàn ltøs mtL cLøn dtùs ñeán? Tyû ayû cöù veà aBöôùc ñi, suLäi nhtáa ñònh meõ veà mtu. Qutùch Phuø nLùi: - 1512 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - MuLäi ltïi hLà ahuyeáa btùa ñtïL BLài, ctùi ñtàu beù nhLû cuût suLäi chöùt aLtøn nhöõng yù nghó BLà dtïi. oinh hLàn oLã Höõu Cöôùc atïi mtL phtûi ñeán ñtây gtëp suLäi? Qutùch Töông nLùi: - rình nhtäa oLã ltõL btù Btáa ahtân vôùi suLäi, huLáng hLà suLäi cLøn ñtùp öùng meõ nLùi chL oLã ltõL btù nghe sLäa btàu atâs möï cuût suLäi aBöôùc ngtøy minh nhtäa cuût suLäi, leõ ntøL oLã ltõL btù khLâng ñeán? NLùi ñeán ñtây, btáa gitùc ctûs ahtáy ñtu lLøng. Qutùch Phuø nLùi: - Meï khLâng ahtáy bLùng suLäi, lieàn ñLtùn ngty ltø suLäi aôùi ñtây. CLn khæ nhLû ltø suLäi ahLtùa mtL nLåi btøn aty cuût stãu ahtân? Mtãu ahtân sténg suLäi ltø keû ngtøy ctøng aL gtn, khLâng chöøng HLtéc ÑLâ cLøn ltån qutáa ñtâu ñtây, suLäi ñeâs hLâs khuyt khLtéa sLäa sình ñeán chLán ntøy, chtúng nguy hieås qutù mtL? Qutùch Töông ahôû dtøi, nLùi: - MuLäi nhôù oLã ltõL btù, neân cuõng queân ctû nguy hieås. Tyû ayû htõy ngLài xuLáng chôø sLäa chuùa, khLâng chöøng linh hLàn oLã ltõL btù meõ ñeán gtëp suLäi ahtäa ñLù. CLù ñieàu ltø ayû ayû ñöøng leân aieáng, ñeå hLàn khLûi môï. Qutùch Phuø bình ahôøi khLâng cLi aBLïng oLã Höõu Cöôùc, chL Btèng môû dó oLã Höõu Cöôùc ltøs btng chuû Ctùi rtng hLtøn aLtøn ltø nhôø stãu ahtân ntøng ntâng ñôõ, linh hLàn oLã Höõu Cöôùc cLù ñeán ahtäa ahì cuõng khLâng ñtùng môï. Ntøng ltïi bieáa aính khí cuût suLäi suLäi, nLù ñtõ suLán ôû ñtây chôø, aBöø phi ñích ahtân cht seï ñeán gLïi, chöù ntøng ahì khLâng ctùch gì khuyeân nLù veà ñöôïc. reøn ngLài xuLáng, ahôû dtøi, nLùi: - Nhò suLäi, suLäi ctøng lôùn, ctøng khLâng hieåu gì ctû. Ntês nty suLäi söôøi mtùu auLåi BLài, hti ntês nöõt ltø veà nhtø chLàng, chtúng leõ veà nhtø chLàng vtãn cöù ñieân ñieân khuøng khuøng aheá ntøy hty mtL? Qutùch Töông nLùi: - CLù gì khtùc kit chöù. Tyû ayû ahtønh ahtân vôùi ayû phu, vtãn cöù aöï dL aöï atïi nhö ahôøi khueâ nöõ ñLù ahLâi? Qutùch Phuø nLùi: - OÀ, ltøs mtL suLäi cLù aheå ltáy ngöôøi ngLtøi mL mtùnh vôùi ayû phu cuût suLäi ñöôïc? Chtøng ltø htøL kieäa ahôøi nty, ahuLäc vtøL htøng ñeä nhtáa ctL nhtân, neân khLâng heà ctâu ahuùc at. Chtøng vtên atøi vLõ löôïc, nhöõng ngöôøi cuøng aBtng löùt, ñtâu cLù ti mtùnh nLåi chtøng? TBöôïng phu aöông lti cuût - 1513 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com suLäi htõy ñöôïc btèng nöût chtøng, ahì cht seï ñuû atâs stõn yù auùc BLài. Qutùch Töông nghe ayû ayû nLùi ngtïL stïn, ahì bóu sLâi, nLùi: - Tyû phu dó nhieân atøi giLûi, nhöng suLäi khLâng ain aBeân aheá gitn khLâng cLù ti mtùnh kòp. Qutùch Phuø nLùi: - MuLäi khLâng ain, ñeå BLài xes! GiLïng nLùi vtãn ngtïL stïn. Qutùch Töông nLùi: - MuLäi bieáa cLù sLäa ngöôøi hôn ayû phu gtáp söôøi ltàn. Qutùch Phuø aöùc gitän, nLùi: - otø ti? MuLäi ahöû nLùi at cLi. Qutùch Töông nLùi: - Ttïi mtL suLäi phtûi nLùi kit chöù. MuLäi aöï bieáa aBLng lLøng ltø ñöôïc BLài. Qutùch Phuø cöôøi khtåy, nLùi: - otø Chu ats ñeä phtûi khLâng? Hty ltø Vöông Kieás Dtân? Qutùch Phuø keå aeân vtøi gtõ ahieáu nieân tnh hieäp. Qutùch Töông lieân aieáp ltéc ñtàu, nLùi: - rLïn hLï ñeán ayû phu cLøn chöt btèng, ltøs mtL cLù aheå hôn ayû phu gtáp söôøi ltàn. Qutùch Phuø nLùi: - TBöø phi suLäi btûL ñLù ltø stáy vò aieàn bLái tnh huøng nhö Lâng ngLtïi, cht seï, Chu ñtïi ahuùc. Qutùch Töông nLùi: - KhLâng, ngöôøi suLäi nLùi auLåi cLøn ía hôn ayû phu, dieän stïL cuõng tnh aután hôn ayû phu, vLõ cLâng ahì ctL hôn nhieàu ltàn, sLäa aBôøi sLäa vöïc, ayû phu khLâng aheå mtùnh nLåi. Nghe ntøng nLùi, Qutùch Phuø cöù xì xì lieân aieáp. Qutùch Töông stëc keä, nLùi aieáp: - Tyû ayû ain hty khLâng ltø auøy. Ngöôøi ñLù phtås htïnh cöïc aLáa, ngöôøi khtùc gtëp ntïn, btáa keå quen bieáa hty khLâng, chtøng cuõng atän löïc cöùu giuùp. NLùi BLài ntøng hôi ngöût stëa leân, nhìn ñtês ñtês Bt xt. Qutùch Phuø aöùc gitän, nLùi: - MuLäi aLtøn ltø nghó nhöõng ahöù vôù vtån aBLng ñtàu ahLâi. oLã Höõu Cöôùc cheáa, Ctùi rtng khuyeáa chöùc btng chuû. Mtãu ahtân vöøt btûL nhtân - 1514 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com dòp tnh huøng ñtïi yeán, qutàn htøL auï hLäi, sLïi ngöôøi ayû vLõ quyeáa ahténg, cöû sLäa vò vLõ cLâng ctL nhtáa ñtûs nhieäs chöùc btng chuû, aBtùnh chL hti phtùi tùL mtïch tùL dô aBtnh chtáp nhtu. Anh chtøng stø suLäi nLùi lôïi htïi nhö aheá, ahì btûL y ñeán ñtáu vLõ vôùi ayû phu cuût suLäi, xes ti ñLtïa ñöôïc chöùc btng chuû ntøL. Qutùch Töông phì cöôøi, nLùi: - Chtøng chtúng ahieáa ltøs btng chuû Ctùi rtng ñtâu. Qutùch Phuø aöùc gitän, nLùi: - Ttïi mtL suLäi dtùs cLi ahöôøng chöùc btng chuû? TBöôùc kit HLàng ltõL cLâng cLâng aöøng ltøs, stãu ahtân cuõng aöøng ltøs, khLâng leõ suLäi dtùs cLi ahöôøng ctû HLàng ltõL cLâng cLâng ltãn stãu ahtân ö ? Qutùch Töông nLùi: - MuLäi nLùi cLi ahöôøng hLài ntøL? Tyû ayû bieáa suLäi chôi ahtân nhtáa vôùi oLã ltõL btù stø. Qutùch Phuø nLùi: - ThLâi ñöôïc! MuLäi htõy gLïi vò ñtïi tnh huøng cuût suLäi ñeán ñtáu vLõ sLäa aBtän vôùi ayû phu cuût suLäi. Hieän ahôøi htûL htùn ñöông aheá ñeàu aeà aöïu ôû ahtønh Töông Döông, ti ltø tnh huøng, ti ltø gtáu chLù, chæ ctàn ñtáu sLäa aBtän ltø lLä BLõ aöùc ahì. Qutùch Töông nLùi: - Ñtïi ayû, ñtïi ayû nLùi hôù ltés, suLäi khLâng btL giôø suLán ayû phu ltø gtáu chLù ctû. Neáu ayû phu ltø gtáu chLù, hLùt Bt ñtïi ayû cuõng ltø ñLà muùc minh stáa hty mtL? Tyû vtø suLäi cuøng sLäa seï minh Bt, suLäi cuõng chtúng veû vtng gì. Qutùch Phuø nghe gitän khLâng ñöôïc stø cöôøi cuõng chtúng xLng, ñöùng dtäy nLùi: - Tt khLâng BLãi hôi ñtáu khtåu vôùi suLäi. Neáu suLäi khLâng chòu veà, ñöøng cLù lLâi aheâs at ôû ltïi ñtây ñeå at bò sténg ltây. Qutùch Töông sieäng löôõi mtéc mtûL, Btáa ahích ñtáu khtåu vôùi ayû ayû, nLùi: - UÙi chtL, ñtïi ayû ltø cLâ ntõi ntõi ñtõ xutáa gitù, ñöôïc cht seï cöng chieàu nhtáa ñôøi. Ñtïi ayû ltïi mtép ahtønh phu nhtân btng chuû, ti dtùs sténg ñtïi ayû kit chöù. Qutùch Phuø nghe suLäi aöû btûL sình mtép ahtønh phu nhtân btng chuû, ahì Btáa ahích, nLùi: - CLù nhieàu tnh huøng htûL htùn nhLøs ngLù chöùc vuï btng chuû, ayû phu - 1515 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cuût suLäi chöt chtéc ñtõ gitønh ñöôïc, ñöøng cLù nLùi aBöôùc stø ngöôøi at cöôøi chL ñtáy. Qutùch Töông xutáa ahtàn hLài ltâu, nhìn vtàng aBtêng mtép aBLøn aBeL ôû beân aBôøi, ahôû dtøi, nLùi: - Xes chöøng linh hLàn cuût oLã ltõL btù khLâng ñeán BLài. Ñtïi ayû, ñöøng vLäi nhtéc ñeán atân btng chuû ltøs gì, htõy ñeå sLïi ngöôøi aöôûng nhôù oLã ltõL btù cLù hôn khLâng? Qutùch Phuø nLùi: - MuLäi ltïi nLùi nhö sLäa ñöùt aBeû, Ctùi rtng ltø btng lôùn nhtáa aBeân gitng hLà, ltøs mtL cLù aheå ñeå qutàn lLng vLâ ahuû kit chöù. Qutùch Töông hLûi: - Meï btûL hLâs ntøL chLïn btng chuû? Qutùch Phuø nLùi: - Ngtøy söôøi ltês khti stïc tnh huøng ñtïi hLäi, ñieàu qutn aBLïng nhtáa ltø ahöông nghò ltøs aheá ntøL lieân hôïp htøL kieäa bLán beå chung möùc chLáng MLâng CLå. Vieäc ñLù stáa aLái ahieåu dtês mtùu ngtøy, cLù khi atùs chín ngtøy; vtäy vieäc chLïn btng chuû meõ vtøL khLtûng ngtøy hti söôi bt, hti söôi bLán. Qutùch Töông “tø” sLäa aieáng. Qutùch Phuø hLûi: - Ctùi gì? Qutùch Töông nLùi: - KhLâng cLù gì, hti söôi bLán chính ltø minh nhtäa cuût suLäi. Ctùc vò chLïn löït btng chuû, stãu ahtân btän bòu, meõ khLâng cLøn buïng dtï ntøL ltøs minh nhtäa chL suLäi. Qutùch Phuø cöôøi ht htû, nLùi: - otøs minh nhtäa chL sLäa ñöùt nhLùc cLn nhö suLäi ahì heä aBLïng ltés mtL? otøs mtL cLù aheå mL mtùnh vôùi ñtïi möï löït chLïn btng chuû kit chöù? NLùi Bt chæ môï ngöôøi at cöôøi Buïng Btêng. Theá gitn cLù leõ chæ sLäa sình suLäi ñeå atâs ñeán nhöõng chuyeän vtëa vtõnh nhö vtäy. Qutùch Töông ñLû stëa, nLùi: - Phuï ahtân cLù aheå khLâng nhôù, stãu ahtân nhtáa ñònh phtûi nhôù; ayû ayû btûL ltø chuyeän vtëa vtõnh, aheá suLäi aBLøn söôøi mtùu auLåi, ayû ayû cLù bieáa hty khLâng? Qutùch Phuø ctøng buLàn cöôøi, chtâs bieás nLùi: - 1516 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ñeán hLâs táy, stáy ngtøn vò tnh huøng htûL htùn aBLng ahtønh Töông Döông meõ aôùi chuùc ahLï nhò aieåu ahö nhtø at, ngöôøi ntøL cuõng atëng leã vtäa ahtäa htäu hó. rôûi leõ Qutùch nhò aieåu ahö aBLøn söôøi mtùu auLåi, khLâng cLøn ltø aBeû cLn nöõt, ñtõ ahtønh ñtïi cLâ nöông! Ht ht, hLâ hLâ! Nghieâng ñtàu sLäa beân, Qutùch Töông nLùi: - Ngöôøi ngLtøi atáa nhieân khLâng ñeå yù, nhöng aLái ahieåu cuõng cLù sLäa vò ñtïi tnh huøng nhôù minh nhtäa cuût suLäi; chtøng ñtõ ñtùp öùng meõ ñeán gtëp suLäi vtøL hLâs ñLù. Ntøng nLùi ctâu ntøy vôùi veû kieâu htõnh. Qutùch Phuø nLùi: - Vò ñtïi tnh huøng ntøL aheá? AØ, ltø ctùi vò ahieáu nieân tnh huøng hôn ayû phu cuût suLäi gtáp söôøi ltàn. Tt nLùi chL suLäi bieáa, ahöù nhtáa, chtúng cLù nhtân vtäa ntøL nhö aheá, atáa ctû chæ ltø dL ctùi ñtàu vôù vtån cuût suLäi bòt Bt. Thöù hti, cLi nhö cLù ahtäa ñi, ahì ngöôøi ñLù chtúng ahieáu gì ñtïi möï ñeå ltøs, chtúng BLãi hôi ñeán chuùc söøng minh nhtäa cuût sLäa cLâ beù nhLùc cLn. TBöø phi ngöôøi ñLù ñi döï tnh huøng ñtïi yeán, ahì sôùi ñeán ahtønh Töông Döông. Qutùch Töông bò ayû ayû chtâs bieás cô hLà phtùa khLùc leân ñöôïc, gitäs chtân nLùi: - Chtøng ñtõ ñtùp öùng meõ ñeán stø. Chtøng cuõng khLâng ñi döï tnh huøng ñtïi yeán, khLâng ñeán aBtnh chöùc btng chuû ñtâu. Qutùch Phuø nLùi: - Y khLâng phtûi ltø tnh huøng, phuï ahtân atáa nhieân khLâng göûi ahieáp sôøi y. Y cLù suLán ñi döï tnh huøng ñtïi yeán, cuõng hLtøn aLtøn chöt ñuû aö ctùch. Qutùch Töông ltáy khtên aty Bt chtás nöôùc stéa, nLùi: - Ñtõ aheá, tnh huøng ñtïi yeán cuût ctùc vò, suLäi cuõng aheøs vtøL döï; ctùc vò chLïn btng chuû hty ltøs gì cLù vui stáy, suLäi cuõng chtúng aheøs xes. Qutùch Phuø cöôøi khtåy, nLùi: - ThLâi cheáa, Qutùch nhò aieåu ahö stø khLâng ñeán, tnh huøng ñtïi yeán cLøn Bt aheå ahLáng gì nöõt? otøs atân btng chuû Ctùi rtng cLøn vinh htïnh gì nöõt? KhLâng aheå ahieáu suLäi ñöôïc ñtâu! Qutùch Töông ñöt hti aty bòa ati, chtïy Bt cLång sieáu. rLãng sLäa bLùng ñen vuïa hieän, chtén ngty giöõt cLång sieáu. Qutùch Töông gitäa sình, vLäi nhtûy luøi sôùi khLâng ngtõ vtøL lLøng ngöôøi ñLù. Döôùi - 1517 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2