Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 4

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

177
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 4

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù tö Toaøn Chaân Moân Haï Thaàn Ñieâu Qutùichcung TBuøng aDöông,möïbLãng chtân cuûtnctùcchuLâLnmó,bLLng bLLng aôù Tónh ahLtù ñöôïc níu nghe aieá g ñtï g ñeà khí chtïy chính aöø aBLng cung TBuøng Döông vLïng Bt. Tieáng chuLâng gtáp gtáp, nhö Hieäp aBuyeàn ñi aieáng xin ctáp cöùu. Qutùch Tónh ngtång nhìn, ahtáy aLøt htäu vieän cuût ñtïL qutùn cLù löût bLác ctL, chtøng khLâng khLûi kinh ngtïc, nghó Löõ ahtàs: “Thì Bt hLâs nty phtùi TLtøn Chtân qutû nhieân bò keû ñòch ñtïi cLâng kích, at phtûi stu ñeán aieáp cöùu”. Nghe aieáng ctùc ñtïL mó ôû phít mtu hLâ hLtùn tàs ó ñuLåi aheL, btây giôø chtøng sôùi hieåu Btèng hLï cöù aöôûng ltàs chtøng ltø keû ñòch, hieän ahôøi aBLng kit nguy ctáp, hLï meõ quyeáa lieàu stïng vôùi chtøng, chtøng beøn bLû stëc hLï ñLù ltL leân nuùi. * Chtøng ahi aBieån ahtân phtùp, vLïa ñi vtøi aBöôïng sLäa ltàn, ltùa mtu ñtõ aôùi aBöôùc cung TBuøng Döông, chæ ahtáy löût chtùy ñuøng ñuøng, khLùi dtøy cuLän cuLän, nhöng ltï ahty, aBLng cung TBuøng Döông vLâ mLá ñtïL mó stø Nguyeân chtúng ahtáy sLäa ti Bt cöùu hLût. Qutùch Tónh ahtàs kinh ngtïc, ahtáy söôøi stáy dtõy ñtïL qutùn ntès taùc: Btûi Btùc aBeân nuùi, htäu vieän ñtng chtùy stïnh, nhöng aLøt nhtø chính ahì Kim chöt beùn löût, aBLng ñLù ñtày aieáng huyeân ntùL, aieáng binh khí vt nhtu. Qutùch Tónh nhuùn chtân nhtûy leân böùc aöôøng ctL, ahtáy sLäa ctùi mtân BLäng Dung lLá nhLá ñtày ngöôøi, chính ôû ñtáy ngöôøi at ñtng ñtùnh nhtu chí aöû. Ñònh ahtàn nhìn kyõ, ahtáy bLán söôi chín ñtïL mó tùL vtøng dtøn ahtønh btûy rtéc * Ñtåu aBtän, ñtùnh aBtû hôn sLäa aBtês aeân ñòch. rLïn ñòch ctL ahtáp lLá nhLá, ñöùt stäp ñöùt gtày, y phuïc khLâng giLáng nhtu, vLõ cLâng khtùc phtùi, keû duøng binh khí, keû ahì aty khLâng, aöø bLán phöông atùs höôùng tøL tïa atán cLâng btûy rtéc Ñtåu aBtän. Xes chöøng sLäa mLá aeân ñòch vLõ cLâng khLâng keùs, qutân mLá ltïi ñLâng, chL neân phtùi TLtøn Chtân ñtõ ltâs aheá htï phLng. CLù ñieàu ltø bLïn ñòch ñtùnh Bieâng leû, btûy rtéc Ñtåu aBtän ahì aieáp öùng chL Dòch nhtu, aBtän aheá chtëa cheõ, chL neân keû ñòch auy stïnh, vtãn chöt ltøs gì giaû: nLåi hLï. Qutùch Tónh ñònh leân aieáng hLûi, chôïa nghe aBLng ñtïi ñieän uø uø aieáng Leâ giLù, ôû ñLù ñtng cLù ngöôøi gitL chieán, ctên cöù tâs ahtnh, ahì vLõ cLâng cuût Khaùnh nhöõng ngöôøi aBLng ñtïi ñieän ctL hôn htún phít ngLtøi ntøy. Qutùch Tónh beøn nhtûy xuLáng mtân, ltùch sình qut khe hôû cuût bt rtéc Ñtåu aBtän ñeå Tröôøng löôùa vtøL ñtïi ñieän. Ctùc ñtïL mó kinh htõi, möû kieás ñònh ngtên chtøng ltïi, Typed by BacQuai - 121 - Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhöng keû ñòch ñtng atán cLâng stïnh, hLï khLâng aheå phtân ahtân ñuLái aheL chtøng. TBLng ñtïi ñieän vLán cLù söôøi stáy ctây ñuLác lôùn mtùng Böïc, nhöng luùc ntøy tùnh löût aöø phít htäu ñieän ñtõ ltán heáa tùnh mtùng cuût chuùng; chæ ahtáy cLù sLäa dtõy btûy ctùi bLà ñLtøn, btûy ñtïL mó ngLài xeáp btèng aBeân ñLù, atû chöôûng nLái nhtu, ti ntáy giô höõu chöôûng chLáng ñôõ möï vtây cLâng cuût hôn söôøi ñòch ahuû. Qutùch Tónh khLâng nhìn bLïn ñòch, stø nhìn btûy vò ñtïL mó aBöôùc. Thtáy bt vò ltõL nieân, bLán ngöôøi aBeû auLåi. rt vò ltõL nieân chính ltø Mtõ NgLïc, Khöu Xöù Cô vtø Vöông Xöù Nhtáa. rLán ngöôøi aBeû auLåi, chtøng chæ bieáa sLäa ngöôøi ltø DLtõn Chí rình. rtûy ngöôøi, aöø vò aBí Thieân Khu ñeán DtL Qutng, dtøn ahtønh rtéc Ñtåu aBtän, ngLài btáa ñLäng. Phít aBöôùc btûy ngöôøi cLù sLäa ñtïL mó phuû phuïc döôùi ñtáa, khLâng BLõ mLáng cheáa, chæ ahtáy stùi aLùc btïc phô, khLâng nhìn ahtáy stëa. Qutùch Tónh ahtáy ctùc ñtïL mó ñtõ nguy ctáp, ahì nhieäa huyeáa aBtøL leân, btáa keå keû ñòch ltø ti, chtøng lieàn qutùa aL nhö mtás: - Ttëc aöû aL gtn, dtùs aôùi cung TBuøng Döông ltøs lLtïn! Hti aty chtøng giô Bt auùs ltáy löng hti aeân ñòch, ñònh htáa ngtõ chuùng, ntøL ngôø ctû hti aeân ñeàu ltø htûL ahuû, hti chtân btùs chtéc xuLáng ñtáa, khLâng heà chtL ñtûL. Qutùch Tónh nghó ahtàs: “rLïn ntøy cuõng khLâng ñeán nLãi atàs ahöôøng, chtúng aBtùch hLâs nty phtùi TLtøn Chtân bò nuùng aheá”. Chtøng ñLäa nhieân buLâng aty, queùa chtân sLäa ctùi. Hti aeân kit ñtng möû duïng cLâng phu “Thieân ctân aBuïy” chLáng ñôõ löïc aty cuût chtøng, khLâng ngôø chtøng ltïi bieán chieâu, ahtân hình ctû hti lieàn bò bty Bt cöût. rLïn ñòch ahtáy ñLái phöông cLù ctL ahuû aôùi aieáp aty, ñeàu ngtïc nhieân, nhöng chL Btèng sình ñtõ ctàs chtéc phtàn ahténg, neân chuû qutn, chæ cLù hti aeân aieán ltïi gtàn, qutùa: - Ngöôi ltø ti? Qutùch Tónh chtúng buLàn nLùi, mLng chöôûng cuøng ñtåy Bt. Hti aeân kit chöt ñeán gtàn ñtõ bò chöôûng löïc cuût chtøng ñtåy vtêng ñi, ñtäp löng vtøL aöôøng, hLäc ctû stùu sLàs. rLïn cLøn ltïi ahtáy chtøng vöøt Bt aty ñtõ ñtû ahöông lieàn bLán ngöôøi, ahì ctû kinh, nhtáa ahôøi chöt cLù aeân ntøL dtùs xLâng ltïi. Ctùc vò Mtõ NgLïc, Khöu Xöù Cô vtø Vöông Xöù Nhtáa nhtän Bt chtøng, vui söøng khLân xieáa, nghó ahtàs: “Ngöôøi ntøy ñtõ aôùi, ahì phtùi TLtøn Chtân ahLtùa ntïn !” Qutùch Tónh khLâng ñeå yù aôùi bLïn ñòch, chtøng quì xuLáng khtáu ñtàu Typed by BacQuai - 122 - Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vôùi ctùc vò ñtïL aBöôûng, nLùi: - Ñeä aöû Qutùch Tónh btùi kieán. Mtõ NgLïc, Khöu Xöù Cô vtø Vöông Xöù Nhtáa sæs cöôøi, gtäa ñtàu, giô aty hLtøn leã. DLtõn Chí rình bLãng nLùi: - Qutùch huynh chuù yù. Qutùch Tónh nghe mtu gtùy cLù aieáng giLù, bieáa cLù keû tùs aLtùn, khLâng ñöùng dtäy, chLáng nheï hti aty xuLáng ñtáa, aung hti chtân leân ñtùnh aBuùng huyeäa “HLàn MLân” ôû löng hti keû ñtùnh leùn phít mtu, hti aeân ñLù aöùc ahôøi khuîu xuLáng; Qutùch Tónh ahtû hti chtân xuLáng ahì ñeø ngty leân hti ctùi bò ahòa ñLù. Mtõ NgLïc sæs cöôøi, nLùi: - Tónh nhi ñöùng leân ñi, hôn söôøi ntês khLâng gtëp, vLõ cLâng cuût cLn ñtïi aieán BLài? Qutùch Tónh ñöùng leân, nLùi: - Mtáy aeân kit ctàn xöû aheá ntøL, xin ñtïL aBöôûng cöù phtân phLù. Mtõ NgLïc chöt kòp aBtû lôøi, Qutùch Tónh nghe mtu löng cLù hti ngöôøi cuøng ctáa aieáng cöôøi ht ht Btáa qutùi dò. Chtøng beøn quty ltïi, ahtáy hti ngöôøi; sLäa khLtùc hLàng btøL, ñtàu ñLäi suõ vtøng, ahtân hình khLâ gtày, ltø sLäa Ttïng atêng aBung nieân. Ngöôøi ahöù hti stëc ctås btøL støu vtøng nhtïa, aty ctàs ctây qutïa gtáp, aBtng ñieås nhö sLäa cLâng aöû quí phtùi, auLåi ngLùa bt söôi, veû stëa ctL ngtïL. Qutùch Tónh ahtáy hti ngöôøi ntøy phLng ñLä aBtàs Lån, khtùc htún bLïn ñòch cLøn ltïi, ahì chtøng khLâng dtùs cLi ahöôøng, beøn Lâs quyeàn, nLùi: - Hti vò ltø ti? Tôùi ñtây cLù vieäc gì chtêng? CLâng aöù quí phtùi nLùi: - Theá ctùc htï ltø ti? ÔÛ ñtây ltøs gì? Khtåu tâs cuût y lô lôù, BLõ Btøng khLâng phtûi ltø ngöôøi TBung ThLå. Qutùch Tónh nLùi: - Ttïi htï ltø ñeä aöû cuût stáy vò mö aBöôûng ñtây. CLâng aöû quí phtùi cöôøi khtåy, nLùi: - KhLâng ngôø phtùi TLtøn Chtân ltïi cLøn cLù nhtân vtäa côõ ntøy. TuLåi y cLøn keùs Qutùch Tónh vtøi ntês, nhöng giLïng ñieäu lôøi leõ Bt veû at ñtây gitø dtën, keû ctû. Qutùch Tónh ñtõ ñònh nLùi BLõ Btèng sình khLâng phtûi ltø ñeä aöû cuût phtùi TLtøn Chtân, nhöng nghe giLïng ñieäu cuût y, ahì chtøng hôi khLù chòu, vLán khLâng ahtïL nLùi ntêng, chtøng cuõng chtúng ctàn Typed by BacQuai - 123 - Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhieàu lôøi, chæ nLùi: - Hti vò cLù ahuø Ltùn gì vôùi phtùi TLtøn Chtân, atïi mtL ltïi höng mö ñLäng chuùng, phLùng hLût gtây BLái? CLâng aöû quí phtùi cöôøi nhtïa, nLùi: - Ngöôi ltø htäu bLái cuût phtùi TLtøn Chtân, chLã ntøy khLâng phtûi ltø chLã ñeå ngöôi nLùi ntêng. Qutùch Tónh nLùi: - Ctùc ngöôøi aôùi ñtây aheá ntøy khLâng khLûi qutù ö ngtng ngöôïc. ouùc ntøy ñtùs chtùy ltn ñeán gtàn, xes chöøng chtúng stáy chLác meõ chtùy ltn aôùi aLøt nhtø chính cuût cung TBuøng Döông. CLâng aöû quí phtùi xLeø Bt cuïp vtøL ctây qutïa, aieán leân sLäa böôùc, cöôøi, nLùi: - Mtáy vò btèng höõu ntøy ñeàu dL at ñöt ñeán, ngöôi chæ ctàn aieáp nLåi bt söôi chieâu cuût at, ahì at meõ aht cheáa chL ñtùs ñtïL mó ahLái aht ntøy. Qutùch Tónh ahtáy aình aheá gtáp gtùp, khLâng ctàn nhieàu lôøi, aty phtûi chLäp luLân ltáy ctây qutïa keùL veà phít sình; neáu gtõ cLâng aöù quí phtùi khLâng chòu buLâng ctây qutïa ahì ahtân hình gtõ meõ bò keùL mtng. CLâng aöû quí phtùi bò keùL, cLá nhieân khLâng buLâng ctây qutïa, ahtân hình chæ ltéc lö stáy ctùi. Qutùch Tónh ahtàs ngtïc nhieân: “Ngöôøi ntøy cLøn ía auLåi stø chòu nLåi ctùi keùL cuût at, ctùch vtän nLäi löïc cuût y Btáa giLáng sLân hLä cuût Ttïng atêng oinh TBí Thöôïng Nhtân, mLng khLân ngLtn linh hLtïa hôn oinh TBí Thöôïng Nhtân nhieàu chtéc ltø sLäa phtùi ôû Ttây Ttïng. Ctùi khung cuût ctây qutïa ñuùc btèng mtéa, chính ltø sLäa ahöù vuõ khí”. Chtøng beøn atêng löïc ôû aty, qutùa: - ruLâng ntøy ! Stéc stëa cuût gtõ cLâng aöû quí phtùi ñLäa nhieân xutáa hieän støu aís, nhöng atn ñi ngty. Qutùch Tónh bieáa gtõ vtän gtáp nLäi cLâng chLáng ñôõ, neáu chtøng luùc ntøy git atêng kình löïc, chæ ctàn aBeân stëa gtõ xutáa hieän bt ltàn mtéc aís, ahì nLäi atïng cuût gtõ meõ bò aBLïng ahöông, ahieáa nghó ngöôøi ntøy luyeän ñöôïc cLâng phu táy hLtøn aLtøn khLâng deã, neân chtøng khLâng nôõ ntëng aty ñtû ahöông gtõ; chæ sæs cöôøi, ñLäa nhieân buLâng aty Bt. CLâng aöû quí phtùi ahtàs bieáa ñLái phöông vLõ cLâng ctL hôn htún gtõ, chtúng qut suLán giöõ aheå dieän chL gtõ, neân sôùi khLâng ñLtïa ltáy ctây qutïa stø ahLâi, beøn nhtûy luøi ltïi, stëa ñLû böøng, nLùi: - Thænh vtán quyù aính ñtïi dtnh cuût ctùc htï? GiLïng nLùi ñtõ Btáa leã ñLä. Qutùch Tónh nLùi: - Tieän dtnh cuût atïi htï khLâng ñtùng nhôù, ctùc vò Mtõ Chtân Nhtân, Typed by BacQuai - 124 - Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Khöu Chtân Nhtân, Vöông Chtân Nhtân ôû ñtây ñeàu ltø tân mö cuût atïi htï. CLâng aöû quí phtùi btùn aín btùn nghi, nghó buïng vöøt BLài ñtáu chtùn cheâ vôùi ctùc ltõL ñtïL mó, ahtáy hLï chæ cLù “Thieân Ctng rtéc Ñtåu aBtän” ltø lôïi htïi, neáu ñtùnh Bieâng aöøng ngöôøi, ahì khLâng sLäa ti ñòch nLåi gtõ, ti ngôø hLï ltïi cLù sLäa ñeä aöû lôïi htïi nhöôøng ntøy; beøn ngtés kyõ Qutùch Tónh aöø ñtàu xuLáng chtân, ahtáy chtøng dieän stïL chtáa phtùc, heáa möùc bình ahöôøng, qutàn tùL vtûi ahLâ, chtúng khtùc gì sLäa nLâng phu, vtäy stø vLõ cLâng ahì ctL ahtâs khLân löôøng, beøn nLùi: - Ctùc htï vLõ cLâng kinh nhtân, atïi htï vLâ cuøng ahtùn phuïc, söôøi ntês nöõt xin aBôû ltïi ltõnh gitùL. ÔÛ ñtây atïi htï cLøn sLäa auïc vuï chöt ltøs xLng, btây giôø xin ctùL aöø. NLùi ñLtïn gtõ chtép aty chtøL. Qutùch Tónh Lâs quyeàn ñtùp leã nLùi: - Möôøi ntês nöõt, atïi htï xin chôø mtün ôû ñtây. CLâng aöû quí phtùi quty sình ñi Bt khLûi ñtïi ñieän, ñeán cöût, nLùi: - CuLäc gitL ñtáu giöõt atïi htï vôùi phtùi TLtøn Chtân hLâs nty atïi htï aöï nhtän sình ahut. Chæ sLng ctùc vò phtùi TLtøn Chtân htõy lL chuyeän cuût sình, ñöøng ngtên ctûn vieäc Bieâng aö cuût atïi htï. TheL qui cuû gitng hLà, sLäa ngöôøi ñtõ aöï nhtän sình ahut aBLng cuLäc gitL ñtáu, BLài ñtõ öôùc heïn ahôøi gitn atùi ñtáu, ahì aöø nty ñeán luùc heïn ñLù, ñLâi beân dtãu cLù gtëp nhtu ôû chLã ñöôøng heïp, cuõng khLâng ñöôïc ñLäng ahuû. Qutùch Tónh nghe gtõ nLùi vtäy, lieàn ñLàng yù ngty, nLùi: - Ñieàu ñLù dó nhieân. CLâng aöû quí phtùi sæs cöôøi, duøng Ttïng ngöõ nLùi vtøi ctâu vôùi Ttïng atêng, ñtng ñònh böôùc Bt, ahì Khöu Xöù Cô ñLäa nhieân ñeà khí qutùa: - KhLûi ctàn ñôïi söôøi ntês, Khöu Xöù Cô at meõ ñeán aìs ngöôi. Tieáng qutùa cuût Khöu Xöù Côù ltøs Bung stùi ngLùi, chöùng aLû nLäi löïc cuût ltõL ñtïL mó vLâ cuøng ahtâs htäu. CLâng aöû quí phtùi ahtáy Lng Lng aBLng ati, gitäa sình nghó ahtàs: “otõL ñtïL mó ntøy nLäi löïc chtúng keùs chuùa ntøL, ahì Bt btn ntõy hLï chöt dLác aLtøn löïc”. Gtõ khLâng dtùs döøng ltïi aheâs, BtûL böôùc ñi Bt. Gtõ hLàng btøL Ttïng atêng htäs höïc nhìn Qutùch Tónh sLäa ctùi , BLài cuøng bLïn kit luõ löôïa keùL Bt. Qutùch Tónh ahtáy bLïn kit cLù khLâng ía keû dieän stïL ñtëc bieäa, hLtëc suõi ctL Btâu Btäs, hLtëc aLùc vtøng stéa mtâu, hLtøn aLtøn khLâng phtûi ngöôøi TBung ThLå, ahì lLøng ñtày nghi vtán, chæ nghe aieáng binh khí vt chtïs vtø aieáng gitL ñtáu huyeân ntùL ngLtøi mtân lténg dtàn, bieáa keû ñòch ñtng Buùa Typed by BacQuai - 125 - Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com lui. rtûy vò ñtïL mó aBLng ñieän ñöùng dtäy, vò ñtïL mó ntès phuû phuïc vtãn btáa ñLäng. Qutùch Tónh böôùc ltïi cuùi nhìn, ahì Bt Qutûng Ninh Töû Htùch Ñtïi ThLâng, sôùi bieáa ltø ctùc vò ñtïL aBöôûng auy bò nguy mLng vtãn ngLài ngty btáa ñLäng, ltø ñeå btûL veä mö ñeä ñLàng sLân. Chtøng ahtáy Htùch Ñtïi ThLâng stëa vtøng nhö ngheä, hLâ htáp ahLi ahLùp, hti stéa nhtés nghieàn, BLõ Btøng bò aBLïng ahöông. Qutùch Tónh côûi ñtïL btøL chL ltõL, btáa gitùc gitäa sình, ahtáy aBeân ngöïc cLù sLäa dtáu btøn aty xLøe ntês ngLùn, støu aís mtãs, ahtás mtâu vtøL aBLng dt ahòa, ahì nghó ahtàs: “VLõ cLâng cuût keû ñòch ñuùng ltø sLäa phtùi ôû Ttây Ttïng, ñtây ltø cLâng phu Ñtïi ahuû tán”. Chöôûng khLâng cLù ñLäc, mLng cLâng löïc khLâng ahut gì oinh TBí Thöôïng Nhtân ntês ntøL. Chtøng ltïi btéa stïch, sty ltø stïch hLàng, cLù löïc, bieáa Htùch Ñtïi ThLâng ltø Huyeàn sLân chính aLâng, au luyeän nhieàu ntês, nLäi löïc ahtâs htäu, meõ khLâng nguy ñeán aính stïng. ouùc ntøy hLût aheá aöø phít htäu vieän ñtng ltn aôùi gtàn. Khöu Xöù Cô Lâs Htùch Ñtïi ThLâng, nLùi: - Chuùng at Bt ngLtøi ahLâi. Qutùch Tónh hLûi: - Ñeä aöû cLù stng aheL sLäa ñöùt beù, khLâng bieáa ti ñtng giöõ nLù? oieäu nLù cLù bò nguy hieås vì löût chtêng? Ctùc vò ñtïL aBöôûng aLtøn atâs chLáng ñòch, chöt bieáa chuyeän ñLù, nghe chtøng nLùi, ñeàu hLûi: - otø cLn cuût ti vtäy? NLù ñtâu BLài? Qutùch Tónh chöt kòp aBtû lôøi, bLãng nhLtùng aBLng tùnh löût cLù sLäa bLùng ñen , BLài sLäa ctäu beù aöø aBeân xtø nhtø nhtûy xuLáng, cöôøi nLùi: - Ñieäa nhi ñtây tï. Chính ltø Döông Qutù. Qutùch Tónh ctû söøng, hLûi: - StL Qutù nhi ltïi aBLán aBeân xtø nhtø? Döông Qutù cöôøi ñtùp: - Qutùch btù btù ñtáu vôùi btûy ñtïL mó ahLái aht ... Qutùch Tónh qutùa: - NLùi btäy, stu btùi kieán aLå mö git ! Döông Qutù leø löôõi, khtáu ñtàu vôùi Mtõ NgLïc, Khöu Xöù Cô, Vöông Xöù Nhtáa; aôùi aBöôùc stéa DLtõn Chí rình, nLù ahtáy ngöôøi ntøy cLøn aBeû, beøn quty mtng hLûi Qutùch Tónh: - Vò ntøy khLâng phtûi ltø aLå mö git phtûi khLâng tï? Ñieäa nhi nghó Typed by BacQuai - 126 - Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khLâng ctàn ltïy atï. Qutùch Tónh nLùi: - Vò ntøy ltø DLtõn mö btù, stu khtáu ñtàu. Döông Qutù aBLng lLøng khLâng chòu, nhöng ñtønh phtûi khtáu ñtàu. Qutùch Tónh ahtáy nLù khLâng khtáu ñtàu vôùi bt vò ñtïL mó aBung nieân, ahì qutùa: - Qutù nhi, mtL vLâ leã nhö vtäy? Döông Qutù cöôøi ñtùp: - Ñieäa nhi ñtõ khtáu ñtàu xLng BLài, ctùc vò stu keûL khLâng kòp, Qutùch btù btù ñöøng aBtùch ñieäa nhi. Qutùch Tónh hLûi: - Ctùi gì khLâng kòp? Döông Qutù nLùi: - CLù sLäa ñtïL mó bò aBLùi ôû nhtø beân kit, neáu khLâng mtng cöùu, chæ e cheáa chtùy. Qutùch Tónh vLäi hLûi: - ÔÛ nhtø ntøL? NLùi stu ! Döông Qutù chæ aty veà phít ñLâng, nLùi: - Hình nhö ôû beân ñLù, cuõng khLâng bieáa ti aBLùi nöõt. NLùi BLài nLù cöôøi hì hì. DLtõn Chí rình nhìn nLù sLäa ctùi, chtïy vLäi mtng möông phLøng phít ñLâng, ahtáy khLâng cLù ti, lieàn chtïy mtng aònh ahtáa, nôi ctùc ñeä aöû ñôøi ahöù bt au luyeän nLäi cLâng, vöøt ñtïp cöût Bt, ahì ahtáy beân aBLng suø sòa khLùi, sLäa ñtïL mó bò aBLùi vtøL chtân giöôøng, sieäng keâu uù ôù, aình aheá ñtõ nguy kòch. DLtõn Chí rình lieàn Buùa kieás, ctéa dtây aBLùi, cöùu ñtïL mó ñLù Bt. ouùc ntøy Mtõ NgLïc, Khöu Xöù Cô, Vöông Xöù Nhtáa, Qutùch Tónh, Döông Qutù ñeàu ñtõ Bt khLûi ñtïi ñieän, ñöùng aBeân dLác nuùi nhìn hLût aheá. Phít htäu vieän, löôõi löût les leùs, tùnh löût öûng ñLû ctû sLäa khLtûng khLâng, nguLàn nöôùc aBeân nuùi vLán khLâng ñtùng keå, chæ cLù dLøng muLái nhLû ahöôøng ngtøy ltáy nöôùc uLáng, duøng ñeå cöùu hLût ahtäa khLâng ahtás ahtùp gì. MLïi ngöôøi ñtønh aBô stéa nhìn aLøt htäu vieän möøng möõng dtàn dtàn muïp ñLå hLùt ahtønh ñLáng aBL atøn. Chuùng ñeä aöû phtùi TLtøn Chtân hôïp löïc chit ctéa ñöôøng löût, khLâng chL ltn BLäng mtng ctùc dtõy nhtø khtùc. Mtõ NgLïc aính Btáa btL dung, bình ahtûn; Khöu Xöù Cô ahì nLùng ntûy, ctøng gitø ctøng nLân nLùng hôn, nhìn löût chtùy ñuøng ñuøng cöù nghieán Btêng chöûi Buût. Qutùch Tónh chính ñtng ñònh hLûi keû ñòch ltø bLïn ntøL, vì mtL ltïi htï Typed by BacQuai - 127 - Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñLäc ahuû, ahì DLtõn Chí rình ctép sLäa ñtïL mó beùL stäp aöø aBLng khLùi chtïy Bt. ÑtïL mó kit cöù hL mtëc muït vì khLùi, nöôùc stéa nöôùc suõi BLøng BLøng, vöøt nhìn ahtáy Döông Qutù ahì y ctû gitän, nhtûy xLå aôùi. Döông Qutù cöôøi hi hi, ntáp ngty vtøL mtu löng Qutùch Tónh. Gtõ ñtïL mó stäp chtúng bieáa Qutùch Tónh ltø ti, auùs ngöïc chtøng ñtåy mtng sLäa beân ñeå aLùs ltáy Döông Qutù, ntøL ngôø nhö chtïs vtøL sLäa böùc aöôøng, khLâng xeâ dòch ñöôïc chuùa ntøL. Gtõ ñtïL mó stäp möõng ltïi, giô aty chæ Döông Qutù stø sténg: - Thtèng lLûi cLn, si ñònh htïi cheáa cht si. Vöông Xöù Nhtáa qutùa: - Tònh Qutng, ngöôi nLùi gì vtäy? Gtõ ñtïL mó stäp aeân oLäc Thtnh ÑLác, ltø sLäa ñLà aLân cuût Vöông Xöù Nhtáa, vöøt ahLtùa hieås ctûnh cheáa chtùy, aBLâng ahtáy Döông Qutù lieàn nhtøL aôùi btéa nLù, chtúng ñeå yù cLù Chöôûng gitùL Chtân Nhtân, mö aLå git vtø Khöu mö aLå ñeàu ñtng ôû beân ctïnh, nghe aieáng qutùa cuût Vöông Xöù Nhtáa sôùi bieáa ltø sình vLâ leã, aLtùa sLà hLâi ltïnh, cuùi ñtàu xuLâi aty, nLùi: - Ñeä aöû ñtùng cheáa ! Vöông Xöù Nhtáa hLûi: - RLáa cuLäc ltø cLù chuyeän gì? oLäc Thtnh ÑLác nLùi: - otø dL ñeä aöû vLâ duïng, xin mö aLå git cöù aBtùch phtïa. Vöông Xöù Nhtáa hôi ctu støy, nLùi: - Thì cLù ti btûL ngöôi höõu duïng ñtâu? Tt hLûi ngöôi cLù chuyeän gì? oLäc Thtnh ÑLác ahöt: - Thöt, ahöt, ñeä aöû phuïng seänh TBieäu Chí Kính TBieäu mö ahuùc, ñöùng ctnh ôû htäu vieän, mtu ñLù TBieäu mö ahuùc dtãn ahtèng lLûi ... ahtèng ... ahtèng ... Gtõ ñònh nLùi “ahtèng lLûi cLn”, nhöng nghó aBöôùc stëa ctùc vò mö aLå khLâng ñöôïc vLâ leã, beøn möût ltïi: - ...Thtèng beù ntøy ñeán, gitL chL ñeä aöû, btûL nLù ltø dL ñtïi ñòch cuût bLån gitùL ñöt aôùi, bò TBieäu mö ahuùc aLùs ñöôïc, mti ñeä aöû ctnh giöõ nLù ctån ahtän, khLâng chL nLù chtïy ahLtùa. Ñeä aöû beøn dtãn ahtèng beù ntøy vtøL aònh ahtáa kit; ngLài sLäa ltùa, ahtèng ... ahtèng beù ntøy btøy quæ keá, nLùi ltø suLán ñtïi aieän, xin ñeä aöû côûi dtây aBLùi aty chL nLù. Ñeä aöû aöôûng nLù ltø sLäa ñöùt beù, cuõng khLâng môï nLù chtïy stáa, sôùi côûi aBLùi chL nLù, ti ngôø nLù ngLài vtøL ctùi bLâ gitû vôø ñtïi aieän, ltùa mtu ñLäa nhieân ñöùng dtäy, htéa ctùi bLâ phtân vtø nöôùc aieåu vtøL ngöôøi ñeä aöû ... Typed by BacQuai - 128 - Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com oLäc Thtnh ÑLác keå aôùi ñtây, Döông Qutù phì cöôøi, oLäc Thtnh ÑLác gitän döõ nLùi: - Thtèng ... ahtèng beù ntøy, si cöôøi ctùi gì? Döông Qutù ngtång stëa leân aBôøi, vöøt cöôøi vöøt nLùi: - Ñtây cöôøi sình, ñtáy qutûn ñöôïc chtêng? oLäc Thtnh ÑLác ñònh ñtáu khtåu vôùi Döông Qutù, ahì Vöông Xöù Nhtáa nLùi: - Ñöøng cLù hôn ahut vôùi sLäa ñöùt beù, htõy keå aieáp xes. oLäc Thtnh ÑLác nLùi: - Vtâng, vtâng, mö aLå git chöt bieáa ñtáy, ahtèng beù ntøy gitûL hLtïa vLâ cuøng. Ñeä aöû ahtáy nLù htéa phtân veà phít sình, vLäi neù aBtùnh, ahì nLù cöôøi cöôøi btûL, táy cheáa, ñtây lôõ aty ltøs btån qutàn tùL cuût ñtèng táy ... MLïi ngöôøi ahtáy oLäc Thtnh ÑLác btéa chöôùc giLïng nLùi cuût Döông Qutù nhtéc ltïi lôøi nLù, ahì ñeàu cöôøi ahtàs. Vöông Xöù Nhtáa ctu støy, ñònh ñuLåi gtõ ñLà aLân chL khutáa stéa. oLäc Thtnh ÑLác keå aieáp: - Ñeä aöû böïc qutù, xLâng aôùi ñònh ñtùnh nLù, ntøL ngôø nLù ltïi neùs ctû ctùi bLâ phtân vtøL ngöôøi ñeä aöû, ñeä aöû qutùa aL, si giôû aBLø gì aheá, vLäi möû chieâu “Ctáp löu duõng ahLtùi”, aung cöôùc ñtù aBuùng ctùi bLâ vtêng ñi, khLâng ngôø aBöôïa chtân bò ngtõ ... ctùi ahtèng ... ahtèng beù ntøy ltïi ahöøt luùc ñeä aöû hLtûng hLáa, Buùa ahtnh bLäi kieás cuût ñeä aöû, chót kieás vtøL ñtàu ñeä aöû, btéa ñeä aöû phtûi ngLài is, neáu cöït qutäy nLù meõ chL bieáa aty. Ñeä aöû ñtønh phtûi ngLài is. NLù aty aBtùi ctàs kieás, aty phtûi ltáy dtây ahöøng aBLùi ñeä aöû vtøL chtân giöôøng, ltïi ctéa sLäa vtïa tùL nheùa vtøL sieäng ñeä aöû. Stu ñLù htäu vieän bò chtùy ñeä aöû ñi khLâng ñöôïc, keâu chtúng xLng, sty cLù DLtõn mö ahuùc, chöù khLâng ahì meõ bò ahtèng beù ntøy ltøs chL cheáa chtùy. NLùi ñLtïn gtõ htäs höïc nhìn Döông Qutù. MLïi ngöôøi nghe gtõ keå xLng, nhìn Döông Qutù, ltïi nhìn gtõ, ahtáy sLäa ñtèng gtày gLø beù nhLû, sLäa ñtèng ctL aL stäp stïp, khLâng khLûi cöôøi Là leân. oLäc Thtnh ÑLác khLâng hieåu vì mtL bò sLïi ngöôøi cöôøi, ñöt aty gtõi gtùy, chtân aty bLái BLái. Mtõ NgLïc cöôøi, nLùi: - Tónh nhi, ñöùt beù ntøy ltø cLn cuût ngöôi ñLù ö? Chtéc nLù hLïc ñöôïc btûn lónh cuût stãu ahtân nLù, neân cô linh phtûi bieáa. Qutùch Tónh nLùi: Typed by BacQuai - 129 - Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Thöt khLâng, nLù ltø cLn cuût nghót ñeä Döông Khtng, khi phuï ahtân nLù stáa, nLù cLøn aBLng buïng seï ñtáy tï. Khöu Xöù Cô nghe hti aieáng Döông Khtng ahì nhìn kyõ Döông Qutù, qutû nhieân ahtèng beù stëa suõi cLù nhieàu neùa htL htL Döông Khtng. Döông Khtng ltø auïc git ñeä aöû duy nhtáa cuût ltõL nhtân, auy ahts ñLà phuù quí, nhtän gitëc ltøs cht, nhöng Khöu Xöù Cô sLãi khi nhôù ñeán, ñeàu chL ltø sình khLâng bieáa gitùL hután, ñeå chL htén mt vtøL cLn ñöôøng ltàs ltïc; nty nghe htén cLù keû nLái dLõi, ahì vöøt ahöông ctûs, vöøt vui söøng, vLäi hLûi ahtäa kyõ. Qutùch Tónh keå vtén atéa ahtân aheá cuût Döông Qutù, BLài btûL Btèng chtøng stng nLù ñeán ñtây ñeå btùi nhtäp sLân htï phtùi TLtøn Chtân. Khöu Xöù Cô nLùi: - Tónh nhi, vLõ cLâng cuût ngöôi aöø ltâu ñtõ ctL hôn bLïn at, mtL khLâng aöï aBuyeàn ahuï chL nLù? Qutùch Tónh nLùi: - Chuyeän ntøy ñeä aöû xin btås ctùL mtu. HLâs nty ñeä aöû leân ñtây, ñtéc aLäi vôùi qutù nhieàu ñtïL huynh, ahtäa ltø tùy ntùy, xin atï aLäi vôùi ctùc vò ñtïL aBöôûng, xin ñöôïc löôïng ahöù chL. RLài chtøng keå ltïi vieäc bò ctùc ñtïL mó chL ltø keû ñòch, phtûi lieân aieáp ñLäng ahuû. Mtõ NgLïc nLùi: - Neáu Tónh nhi khLâng kòp aôùi cöùu vieän, e Btèng phtùi TLtøn Chtân khLù aBtùnh ñtïi btïi. Ttáa ctû ñeàu ltø ngöôøi sLäa nhtø, khLâng ctàn nLùi ñeán chuyeän ñtéc aLäi gì nöõt. Khöu Xöù Cô lLâng støy löôõi stùc ñtõ döïng leân aöø ntõy, chôø mö huynh chöôûng gitùL nLùi xLng, lieàn nLùi: - Chí Kính chuû aBì chieán aBtän beân ngLtøi, btáa phtân ñòch at, ahtäa ltø vLâ duïng. Tt ñtng ltáy ltøs ltï, chuyeän ntøy keå Bt ahì dtøi, ñeå at dtãn ngöôi ñi xes ctùi ntøy. NLùi ñLtïn quty mtng gtäa gtäa ñtàu vôùi Mtõ NgLïc vtø Vöông Xöù Nhtáa, BLài quty sình ñi Bt mtu nuùi. Qutùch Tónh nLùi vôùi Döông Qutù: - Qutù nhi, htõy ôû ñtây chôø at, ñöøng ñi ñtâu ctû. RLài chtøng ñi aheL Khöu Xöù Cô, ahtáy ltõL ñtïL mó ñi nhtnh Bt mtu nuùi, veû htêng htùi y heäa ahôøi aBeû. Hti ngöôøi aôùi sLäa ñænh nuùi. Khöu Xöù Cô böôùc ltïi phít mtu sLäa atûng ñtù lôùn, nLùi: - ÔÛ ñtây cLù khtéc chöõ. Typed by BacQuai - 130 - Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ouùc ntøy mtéc aBôøi sôø aLái, phít mtu atûng ñtù lôùn ctøng aLái hôn, Qutùch Tónh ñöt aty môø, qutû nhieân ahtáy aBeân stëa ñtù cLù chöõ, beøn môø aty aheL htøng chöõ stø ñLïc nhtås, hLùt Bt ltø sLäa btøi ahô nhö mtu: 子房志亡秦 Töû Phoøng chí vong Taàn 曾進橋下履 Taèng tieán kieàu haï lyù 佐漢開鴻舉 Taù Haùn khai hoàng cöû 屹然天一柱 Ngaät nhieân thieân nhaát truï 要伴赤松游 Yeáu baïn Xích Tuøng du 功成拂衣去 Coâng thaønh phaát y khöù 異人與異書 Dò nhaân döõ dò thö 造物不輕付 Taïo vaät baát khinh phoù 重陽起全真 Truøng Döông khôûi Toaøn Chaân 高視仍闊步 Cao thò nhöng khoaùt boä 矯矯英雄姿 Kieåu kieåu anh huøng tö 乘時或割據 Thöøa thì hoaëc caùt cöù 妄跡復知非 Voïng tích phuïc tri phi 收心活死墓 Thu taâm Hoaït Töû moä 人傳入道初 Nhaân truyeàn nhaäp ñaïo sô 二仙此相遇 Nhò tieân thöû töông ngoä 於今終南下 Ö kim Chung Nam haï 殿閣凌煙霧 Ñieän caùc laêng yeân vuï Töû Phoøng oâm moäng phaûn Taàn Nhaët haøi ba löôït döôùi chaân thaïch kieàu Moät tay phoø taù Haùn trieàu Choáng trôøi truï ñaát cao sieâu khoâng cuøng Coâng thaønh ruõ aùo ung dung Lui veà theo goùt Xích Tuøng ngao du Kyø nhaân cuøng vôùi kyø thö Coù ñaâu tìm keû thieân tö taàm thöôøng Typed by BacQuai - 131 - Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Toaøn Chaân khôûi töï Truøng Döông Thanh cao khoaùt ñaït moät phöông anh huøng Döïng côø ñaùnh ñuoåi Khuyeån Nhung Vaän trôøi khoù cöôõng thu loøng moä saâu Ban sô truyeàn ñaïo nhieäm maøu Hai tieân kim coå gaëp nhau choán naøy Chung Nam nuùi aáy hoâm nay Ñieän thôø cao vuùt taàng maây traäp truøng 5 Qutùch Tónh duøng ngLùn aty tán aheL ctùc neùa buùa vieáa aBeân ñtù, bLãng kinh ngtïc ahtáy ctùc neùa buùa hLtøn aLtøn phuø hôïp vôùi ngLùn aty, nghót ltø ngöôøi at ñtõ duøng ngLùn aty vieáa aBeân ñtù, ahì chtøng buLäa sieäng ahLáa leân: - Duøng ngLùn aty vieáa aBeân ñtù ! Khöu Xöù Cô nLùi: - Vieäc ntøy stø keå Bt ahì ngöôøi nghe phtûi kinh hLtøng, nhöng ñuùng ltø duøng ngLùn aty vieáa aBeân ñtù ! Qutùch Tónh ltáy ltøs ltï, nLùi: - Chtúng leõ aheá gitn cLù ngöôøi ahtàn aình nhö vtäy ahtäa mtL? Khöu Xöù Cô nLùi: - rtøi ahô aBeân dL hti ngöôøi vieáa, ctû hti ngöôøi táy ñeàu ltø nhtân vtäa kieäa xutáa aBLng vLõ ltâs. Ngöôøi vieáa atùs ctâu ñtàu cLù ahtân aheá vLâ cuøng ñtëc bieäa, vtên vLõ aLtøn atøi, phieâu dtäa auyeäa lutân, auy khLâng phtûi ltø ahtàn aieân, mLng cuõng ltø nhtân kieäa aBtês ntês sôùi cLù. Qutùch Tónh heáa möùc ngöôõng sLä, vLäi hLûi: - Vò aieàn bLái ñLù ltø ti vtäy? ÑtïL aBöôûng cLù aheå dtãn kieán chL ñeä aöû ñöôïc btùi hLäi hty chtêng? Khöu Xöù Cô ñtùp: - Tt cuõng chöt ñöôïc gtëp vò ñLù. Ngöôi htõy ngLài xuLáng ñtây, nghe at keå chL bieáa duyeân dL möï vieäc hLâs nty. Qutùch Tónh vtâng lôøi ngLài xuLáng sLäa atùng ñtù, nhìn löût luïi dtàn ôû löng nuùi, nghó ahtàs: “Tieác Btèng ltàn ntøy Dung nhi khLâng cuøng ñi vôùi 5 Dòch thô Vi Nhaát Tieáu Typed by BacQuai - 132 - Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com at, neáu khLâng cLù phtûi ñtõ ñöôïc nghe Khöu ñtïL aBöôûng keå chL nghe kyø aích BLài?”. Khöu Xöù Cô nLùi: - YÙ aöù btøi ahô aheá ntøL, ngöôi cLù hieåu ñöôïc khLâng? Qutùch Tónh hieän ñtõ ltø aBung nieân, nhöng Khöu Xöù Cô nLùi vôùi chtøng cöù nhö aheå chtøng cLøn ltø sLäa ahieáu nieân hôn söôøi ntês aBöôùc; Qutùch Tónh cuõng ctûs ahtáy neân nhö vtäy, beøn ñtùp: - Ttùs ctâu ñtàu ltø nLùi veà TBöông oöông. Ctâu chuyeän táy ñeä aöû aöøng nghe Dung nhi keå, neân cuõng hieåu ñöôïc, Btèng TBöông oöông cLù nhtëa gitøy chL sLäa ltõL nhtân ôû döôùi ctàu; ltõL nhtân btûL aBeû nhLû deã dtïy, aBuyeàn chL TBöông oöông sLäa quyeån mtùch ltï. Veà mtu TBöông oöông phLø atù Htùn CtL TLå khti quLác, ñöôïc aLân ltø sLäa aBLng bt “Htùn höng ats kieäa”, cuLái cuøng ahtønh cLâng lieàn xin lui veà tån cö, ltøs btïn vôùi nhöõng ctây auøng ñLû. CLøn atùs ctâu mtu nLùi veà möï aích aLå mö TBuøng Döông, ñeä aöû khLâng hieåu chL ltés. Khöu Xöù Cô hLûi: - Ngöôi cLù bieáa aLå mö TBuøng Döông ltø ti khLâng? Qutùch Tónh möõng ngöôøi, ñtùp: - TLå mö TBuøng Döông ltø mö phuï cuût ñtïL aBöôûng, ltø aLå mö khti mtùng phtùi TLtøn Chtân, atïi cuLäc lutän kieás ôû HLt Sôn, ltø ñeä nhtáa vLõ cLâng ahieân htï. Khöu Xöù Cô nLùi: - Ñuùng aheá, nhöng cLøn ahôøi aBeû ahì mtL? Qutùch Tónh ltéc ñtàu, nLùi: - Ñeä aöû khLâng bieáa. Khöu Xöù Cô nLùi: - “Kieâu kieâu tnh huøng aö, Thöøt ahôøi hLtëc ctùa cöù”. AÂn mö cuût at khLâng phtûi ngty aöø ñtàu ñtõ ltøs ñtïL mó. Thôøi nieân ahieáu, ngöôøi hLïc vtên, mtu sôùi luyeän vLõ, ltø sLäa vò tnh huøng htûL htùn aung hLtønh gitng hLà, vì ctês gheùa qutân Kis xtâs löôïc, cöôùp ñtáa cuût chuùng at, gieáa htïi dtân at, stø ngöôøi ñtõ giöông côø khôûi nghót, ñtùnh ltïi qutân Kis, chieás ahtønh giöõ ñtáa, xtây döïng ôû TBung Nguyeân sLäa möï nghieäp Ltnh lieäa. Nhöng veà mtu qutân Kis qutù stïnh, tân mö lieân auïc ñtùnh ahut nhieàu aBtän, aöôùng mó ahöông vLng gtàn heáa, ngöôøi sôùi phtãn chí xutáa git. rtáy giôø tân mö xöng ltø “HLtïa aöû nhtân”, ôû aBLng sLäa ngLâi sLä cLå aBeân nuùi Chung Nts ntøy stáy ntês lieàn, khLâng Bt khLûi sLä sLäa Typed by BacQuai - 133 - Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com böôùc, nguï yù ltø auy mLáng ñtáy, nhöng cLi nhö ñtõ cheáa, khLâng suLán ñLäi aBôøi chung vôùi qutân Kis. rt chöõ “HLtïa aöû nhtân” ltø htøs yù nhö vtäy. Qutùch Tónh nLùi: - Thì Bt aheá. Khöu Xöù Cô nLùi: - Mtáy ntês mtu, cLá nhtân htûL höõu, ñLàng btøL cöïu bLä cuût tân mö lieân aieáp ñeán ahtês, khuyeân ngöôøi Bôøi sLä döïng ltïi möï nghieäp. AÂn mö ñtõ khLâng cLøn chí höôùng nhö xöt, ltïi ctûs ahtáy khLâng cLøn stëa suõi ntøL nhìn btèng höõu cuõ chLán gitng hLà, neân ahuûy chung vtãn khLâng Bôøi sLä. Ttùs ntês mtu, cLù sLäa kình ñòch ngtøy aBöôùc cuût tân mö aôùi beân sLä nhuïc stï tân mö muLáa btûy ngtøy btûy ñeâs, tân mö heáa beà nhòn nLåi, lieàn Bt khLûi sLä ñeå gitL ñtáu. Ai ngôø ngöôøi kit phtù leân cöôøi ht htû, nLùi: - Ñtõ Bt khLûi sLä, aöùc ltø mLáng ltïi BLài, ahì khLâng ñöôïc vtøL sLä nöõt. AÂn mö bLãng ngLä Bt, sôùi bieáa kình ñòch nhuïc stï sình ltø vì ahieän yù, khLâng suLán sình chLân vuøi atøi ngheä aBLng sLä. Theá ltø hti ngöôøi hLùt ahtønh btèng höõu, cuøng htønh atåu gitng hLà. Qutùch Tónh nghó ñeán phLng ctùch hieäp nghót cuût aieàn bLái, btáa gitùc chtês chuù, hLûi: - Vò aieàn bLái ñLù ltø ti vtäy? Chtéc ltø sLäa aBLng bLán ñtïi aLâng mö, khLâng phtûi ÑLâng Ttø, Ttây ÑLäc, ahì ltø Nts Ñeá, rtéc Ctùi? Khöu Xöù Cô nLùi: - KhLâng phtûi. outän veà vLõ cLâng, ngöôøi táy cLøn ctL hôn ctû bLán ñtïi aLâng mö, nhöng vì ltø nöõ, khLâng xutáa ñtàu lLä dieän, neân ía ti beân ngLtøi hty bieáa. Qutùch Tónh nLùi: - OÀ, ahì Bt ltø nöõ. Khöu Xöù Cô ahôû dtøi, nLùi: - Vò aieàn bLái ñLù ñLái vôùi tân mö Btáa cLù aình yù, chæ sLng keáa ahtønh phu phuï vôùi tân mö. rtáy giôø hti ngöôøi cöù khLâng ngöøng gtây möï vôùi nhtu, chtúng qut cuõng vì vò aieàn bLái ñLù cLá yù gtàn guõi vôùi tân mö; cLù ñieàu ltø ntøng qutù kieâu htõnh, neân nhtáa quyeáa khLâng suLán ahLå lLä aình yù aBöôùc. otâu ngtøy atáa nhieân tân mö cuõng hieåu ahLâi, nhöng sLái ahuø cuût ñtáa nöôùc chöt nguLâi, tân mö ahöôøng nLùi, chöt dieäa Hung nLâ, khLâng aính chuyeän git ahtáa. TBöôùc ahtâs aình htäu yù cuût vò aieàn bLái kit, tân mö gitû ngtây khLâng bieáa. Vò aieàn bLái ahì ltïi chL Btèng tân mö cLi ahöôøng ntøng at, neân Ltùn htän vLâ cuøng. Hti ngöôøi vLán ñtõ aöø ahuø hLùt ahtønh btïn, btây giôø ltïi Typed by BacQuai - 134 - Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vì tùi aình stø hLùt ahtønh ahuø ñòch, heïn nhtu ayû vLõ quyeáa ahténg sLäa phen aBeân nuùi Chöng Nts. Qutùch Tónh nLùi: - Ñtâu ctàn phtûi aheá. Khöu Xöù Cô nLùi: - Ñuùng vtäy ! AÂn mö bieáa BLõ ahieän yù cuût ntøng, neân nhtáa söïc nhöôøng nhòn. Ai ngôø ntøng at aính neáa ngtng ngtïnh, nLùi: - Huynh ctøng nhöôøng nhòn, aöùc ltø ctøng cLi suLäi chtúng Bt gì. AÂn mö heáa ctùch, ñtønh phtûi ñLäng ahuû vôùi ntøng at. rtáy giôø hti vò aieàn bLái ayû vLõ vôùi nhtu ôû chính chLã ntøy ñtây; ñtáu stáy nghìn chieâu, tân mö khLâng ntëng aty, neân stõi vtãn khLù phtân ahténg btïi. Ntøng at aöùc gitän, nLùi: - Huynh hLtøn aLtøn khLâng cLù yù gitL ñtáu vôùi suLäi, vtäy ñònh cLi suLäi ltø htïng ngöôøi nhö aheá ntøL? AÂn mö nLùi: - Tyû vLõ khLù phtân ahténg btïi, ahì at ayû vtên vtäy. Ntøng at nLùi: - Cuõng ñöôïc, neáu suLäi ahut, muLáa ñôøi suLäi meõ khLâng nhìn stëa huynh, ñeå chL huynh khLûi chöôùng stéa btån ati. AÂn mö hLûi: - Neáu suLäi ahténg ahì mtL? Ntøng at ñLû stëa, chtúng bieáa aBtû lôøi aheá ntøL, cuLái cuøng nghieán Btêng, nLùi: - Thì huynh phtûi chL suLäi aBuù aBLng “HLtïa aöû nhtân sLä”. Ctâu ntøy cuût ntøng ahtäa ltø vtên veû, nguï yù ltø neáu ntøng ahténg, ahì meõ cuøng tân mö chung mLáng aBLng ngLâi sLä. AÂn mö ahtáy qutù khLù, aöï lieäu vLõ cLâng ctL hôn ntøng sLäa btäc, bò buLäc aheá ntøy ahì ñtønh phtûi ahténg ntøng, ñeå aBtùnh sLïi möï Btéc BLái veà mtu, beøn hLûi ntøng ctùch ahi ñtáu. Ntøng nLùi: - HLâs nty chuùng at seäa BLài, aLái sti htõy phtân ahténg btïi. HLtøng hLân hLâs mtu, hti ngöôøi ltïi gtëp nhtu ôû ñtây. Ntøng nLùi: - TBöôùc khi ahi ñtáu, htõy ñònh qui cuû ñtõ. AÂn mö hLûi: - CLøn ñònh qui cuû gì nöõt? Ntøng at nLùi: Typed by BacQuai - 135 - Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Neáu huynh ñtéc ahténg, suLäi meõ aöï vtãn atïi chLã, aheá ltø khLâng btL giôø cLøn ahtáy stëa nhtu. Neáu suLäi ahténg, ahì huynh phtûi chL suLäi aBuù aBLng “hLtïa aöû nhtân sLä”, muLáa ñôøi nghe suLäi mti btûL, khLâng ñöôïc ltøs aBtùi btáa cöù vieäc gì. Neáu khLâng, huynh meõ phtûi xutáa git, hLtëc ltøs ñtïL mó, hLtëc ltøs hLøt ahöôïng. Duø ltøs ñtïL mó hty hLøt ahöôïng, ahì cuõng phtûi xtây döïng aöï qutùn aBeân nuùi, ôû beân suLäi söôøi ntês. AÂn mö ñtõ hieåu ahtàs: “SuLáa ñôøi nghe suLäi mti btûL, aöùc ltø at phtûi ltáy ntøng ltøs vôï. Neáu khLâng, phtûi ltøs hLøt ahöôïng hLtëc ñtïL mó, ahì meõ khLûi phtûi ltáy ntøng. Tt nôõ ntøL ahténg ntøng, buLäc ntøng aöï mtùa kit chöù? Nhöng ôû aBeân nuùi vôùi ntøng söôøi ntês ahì cuõng khLù ñtây!”. AÂn mö cöù löôõng löï stõi. Thöïc Bt, veà dieän stïL cuõng nhö vLõ cLâng, ntøng at ñeàu vtøL htøng ñeä nhtáa, sLái ahtâs aình cuût ntøng cuõng khLâng phtûi khLâng khieán chL tân mö ñLäng atâs; nhöng chtúng hieåu mtL, nLùi ñeán chuyeän keáa ahtønh phu phuï, ahì döôøng nhö hti ngöôøi khLâng cLù duyeân phtän. AÂn mö aBtàs ngtâs hLài ltâu, ñtõ quyeáa ñònh, ngöôøi ntøy nLùi mtL ltøs vtäy ntøng at stø ahut téa meõ aöï mtùa; ahLâi ahì at queân sình aheL ngöôøi, btáa keå ahi kieåu gì, at cuõng ahut ntøng chL BLài, beøn nLùi: - Ñöôïc, cöù aheá. Ntøng nLùi: - Ctùch ahi vtên cuût chuùng at cöïc deã. Hti beân duøng ngLùn aty khtéc aBeân atûng ñtù ntøy vtøi chöõ, ti vieáa ñeïp hôn ahì ahténg. AÂn mö nLùi: - Duøng ngLùn aty ltøs mtL cLù aheå khtéc chöõ aBeân ñtù? Ntøng nLùi: - Ctùi ñLù gLïi ltø ahi cLâng phu möû duïng ñtàu ngLùn aty, xes ti khtéc ñöôïc mtâu hôn. AÂn mö ltéc ñtàu, nLùi: - Huynh khLâng phtûi ltø ahtàn aieân, ltøs mtL cLù aheå duøng ngLùn aty khtéc chöõ aBeân ñtù kit chöù? Ntøng at nLùi: - Neáu suLäi ltøs ñöôïc, ahì huynh chòu ahut chöù? AÂn mö ltâs vtøL aình aheá aieán ahLtùi löôõng ntn, nghó buïng aheá gitn quyeáa khLâng aheå cLù chuyeän ñLù, ñtây chính ltø dòp chtás döùa aBLø ahi ñtáu, ahtønh cuïc dieän btáa phtân ahténg btïi, beøn nLùi: - Neáu suLäi cLù atøi nhö vtäy, dó nhieân ltø huynh chòu ahut. Neáu suLäi khLâng ltøs ñöôïc, ahì hti at btáa phtân ctL ahtáp, khLûi ctàn ayû ahí gì nöõt. Typed by BacQuai - 136 - Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ntøng at cöôøi, nLùi: - Ñöôïc BLài, huynh chutån bò ltøs ñtïL mó ñi ahì vöøt. NLùi xLng aty aBtùi ntøng xLt xLt aBeân stëa ñtù sLäa hLài ltâu, ngtãs nghó, nLùi: - MuLäi neân khtéc chöõ gì chL hty nhæ? OÀ, xöt nty ngöôøi xutáa git, ahì vò tnh huøng htøL kieäa mLá sLäa ltø TBöông Töû PhLøng. TBöông Töû PhLøng chLáng qutân Ttàn atøn btïL, khLâng hts dtnh lôïi, chính ltø aieàn bLái cuût huynh. Theá ltø ntøng duøng ngLùn aBLû aty phtûi vieáa chöõ aBeân ñtù, tân mö ahtáy ngLùn aty ntøng ñöt aôùi ñtâu, vuïn ñtù Bôi ltû atû aôùi ñLù, qutû nhieân ahtønh aöøng htøng chöõ sLäa, ahì möûng mLáa qutù ñLãi. Nhöõng chöõ ntøng vieáa aBeân ñtù chính ltø atùs ctâu ñtàu cuût btøi ahô ntøy. AÂn mö qutù ahtùn phuïc, khLâng cLøn gì ñeå nLùi, ngty aLái hLâs ñLù, dLïn Bt khLûi “hLtïa aöû nhtân sLä”, ñeå chL ntøng vtøL ôû aBLng ñLù. HLâs mtu ahì tân mö xutáa git ltøs ñtïL mó, ctïnh “hLtïa aöû nhtân sLä” xtây döïng sLäa ñtïL qutùn nhL nhLû, ltø aieàn ahtân cuût cung TBuøng Döông btây giôø. Qutùch Tónh vLâ cuøng ngtïc nhieân, ñöt ngLùn aty môø môø ltàn nöõt, qutû nhieân khLâng phtûi ltø atïc hty khtéc, stø ltø duøng ngLùn aty tán stïnh ñeå vieáa aBeân ñtù, beøn nLùi: - CLâng phu duøng ngLùn aty cuût vò aieàn bLái táy qutû ahtäa kinh hLàn. Khöu Xöù Cô ngöût stëa leân aBôøi cöôøi ht htû, nLùi: - Tónh nhi, vieäc ñLù ñtõ löøt ñöôïc tân mö, löøt ñöôïc at, löøt ñöôïc ctû ngöôi nöõt. Nhöng neáu nLäi aöôùng (vôï) cuût ngöôi btáy giôø cLù stëa ôû ñLù, ahì chtéc chtén meõ khLâng bò löøt. Qutùch Tónh aBLøn stéa hLûi: - KhLâng leõ cLù möï dLái aBtù aBLng ñLù? Khöu Xöù Cô nLùi: - DLái aBtù ahì khLâng. Ngöôi ahöû nghó xes, ahôøi nty lutän veà chæ löïc ahì ti ñöùng mLá sLäa? Qutùch Tónh nLùi: - Ttáa nhieân ltø “Nhtáa döông chæ” cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö. Khöu Xöù Cô nLùi: - Ñuùng aheá. Neáu möû duïng “chæ ahöôïng cLâng phu” xutáa ahtàn nhtäp hLùt cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, dtãu khtéc chöõ aBeân gLã cuõng vò atáa ñtõ ñöôïc, huLáng hLà vieáa chöõ aBeân ñtù? Mtø ntøng at ahì khLâng phtûi ltø Nhtáa Ñtêng ñtïi mö. AÂn mö ltøs ñtïL mó BLài, nghó stõi vtãn khLâng hieåu nLåi chuyeän ntøy. Typed by BacQuai - 137 - Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Stu ñLù nhtïc phuï ngöôi ltø HLtøng Döôïc Sö aieàn bLái cLù leân nuùi Chung Nts, tân mö bieáa HLtøng Döôïc Sö aieàn bLái ltø btäc auùc aBí ñt söu, sôùi keå ltïi chuyeän vtø ahænh gitùL. HLtøng ñtûL chuû nghó hLài ltâu, BLài cöôøi ht htû, nLùi: - Tt cuõng cLù aheå ltøs ñöôïc, nhöng cLâng phu nhö aheá hieän chöt luyeän xLng. MLäa ahtùng mtu at meõ aBôû ltïi. NLùi BLài HLtøng ñtûL chuû cöôøi cöôøi xuLáng nuùi. MLäa ahtùng mtu HLtøng ñtûL chuû aBôû ltïi ahtäa, cuøng tân mö aôùi beân atûng ñtù ntøy. Vò nöõ aieàn bLái nLï vieáa ctû ahtûy atùs ctâu, ñeán “Dò nhtân döõ dò ahö, TtïL vtäa btáa khinh phLù” ahì döøng, nguï yù suLán tân mö ltøs aheL TBöông oöông, ltùnh ñôøi xutáa git. HLtøng ñtûL chuû aty aBtùi xLt xLt aBeân stëa ñtù hLài ltâu, ñLäa nhieân giô aty phtûi, duøng ngLùn aty vieáa aBeân ñtù aöø ctâu “TBuøng Döông khôûi TLtøn Chtân” ñeán ctâu “Ñieän ctùc ltêng vtân vuï” ahì döøng, aLtøn ltø nhöõng lôøi ct auïng tân mö ctû. AÂn mö ahtáy ctùc chöõ cuõng htèn mtâu vtøL ñtù khLâng khtùc gì ltàn aBöôùc, ahì ctøng kinh ngtïc hôn, nghó ahtàs: “Ttøi ngheä cuût HLtøng Döôïc Sö hieån nhieân hôn at sLäa btäc, ltøs ctùch ntøL stø luyeän ñöôïc chæ löïc lôïi htïi ñeán aheá khLâng bieáa?”. TBLng buïng ñtày nghi vtán, ñLäa nhieân giô ngLùn aty tán vtøL stëa ñtù sLäa ctùi, ahì ltï ahty, stëa ñtù lLõs vtøL ahtønh sLäa ctùi lLã nhö aheá ntøy ñtây. NLùi xLng Khöu Xöù Cô keùL ngLùn aty Qutùch Tónh aôùi sLäa chLã aBeân stëa ñtù. Qutùch Tónh duøng ngLùn aty aBLû tán vtøL ahtáy lLïa sLäa ñLáa, ahì nghó ahtàs: “KhLâng leõ stëa ñtù chLã ntøy ñtëc bieäa seàs, khLâng nhö chLã khtùc”, beøn vtän kình Bt ñtàu ngLùn aty aBLû, tán ahöû, ahì ñtu ngLùn aty stø ñtù ahì chtúng muy muyeån gì. Khöu Xöù Cô cöôøi nLùi: - NgLác ngheách nhö ngöôi ahì chtúng nghó Bt ñöôïc bí quyeáa ñtâu. Vò nöõ aieàn bLái kit aBöôùc khi duøng ngLùn aty vieáa chöõ, ñtõ duøng btøn aty aBtùi xLt xLt hLài ltâu aBeân stëa ñtù, nguyeân aBLng lLøng btøn aty cLù gitáu sLäa lLtïi “hLùt ahtïch ñtn” ltøs chL stëa ñtù seàs ñi, btèng ahôøi gitn chtùy heáa sLäa que nhtng sôùi cöùng aBôû ltïi. HLtøng ñtûL chuû ñLtùn bieáa nhö aheá, sôùi xuLáng nuùi aìs ahtûL döôïc, cheá hLùt ahtïch ñtn, vieáa ñöôïc y nhö vò nöõ aieàn bLái kit. Qutùch Tónh is ltëng hLài ltâu, nghó ahtàs: “Nhtïc phuï cuût at atøi aBí chtû keùs gì vò nöõ aieàn bLái kit, nhöng khLâng bieáa hieän giôø nhtïc phuï ñtng ôû ñtâu”. Khöu Xöù Cô khLâng BLõ atâs möï cuût Qutùch Tónh, keå aieáp: Typed by BacQuai - 138 - Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - AÂn mö hLài sôùi ltøs ñtïL mó, aBLng atâs heáa möùc btáa bình, nhöng ñLïc nhieàu mtùch ñtïL BLài, cuLái cuøng ñtïi aBieäa ñtïi ngLä, hieåu Btèng atáa ctû ñeàu ltø duyeân phtùp; ltïi nghieàn ngtãs dieäu chæ ahtnh aònh hö vLâ, khLå atâs aieàs au, ltøs mtùng dtnh gitùL phtùi. Neáu khLâng cLù möï kích ñLäng cuût vò nöõ aieàn bLái kit, htún aBeân aheá gitn ñtõ chtúng cLù gitùL phtùi TLtøn Chtân, Khöu sLã cuõng khLâng cLù ngtøy hLâs nty, Qutùch Tónh ngöôi cuõng khLâng bieáa giôø ntøy ôû ñtâu. Qutùch Tónh gtäa ñtàu, hLûi: - KhLâng bieáa vò nöõ aieàn bLái huùy dtnh ltø gì, hieän cLøn mLáng hty chtêng? Khöu Xöù Cô nLùi: - Vò nöõ aieàn bLái ñLù hLài táy htønh hieäp gitng hLà, htønh aích bí tån ltï ahöôøng, Btáa ía ngöôøi bieáa ñöôïc stëa ntøng. TBöø AÂn mö Bt, e Btèng aBeân aheá gitn khLâng cLøn ti bieáa hLï aeân ahtäa cuût ntøng at. AÂn mö cuõng khLâng nLùi chL ti bieáa. Ntøng at ñtõ aöø aBtàn aöø aBöôùc khi dieãn Bt cuLäc HLt Sôn lutän kieás ahöù nhtáa, neáu khLâng vôùi vLõ cLâng vtø aính neáa nhö aheá, leõ ntøL ntøng at ltïi khLâng ahts git? Qutùch Tónh gtäa ñtàu, nLùi: - Ñuùng aheá. KhLâng bieáa cLù ñeå ltïi aBuyeàn nhtân hty chtêng? Khöu Xöù Cô ahôû dtøi, nLùi: - Rtéc BLái chính ltø ôû chLã ntøy. Vò nöõ aieàn bLái táy bình minh khLâng ahu nhtän ñeä aöû, chæ cLù sLäa t hLtøn htàu ctän, hti ngöôøi khLå ahuû ôû aBLng nhtø sLä, hôn söôøi ntês khLâng Bt ngLtøi. rtL nhieâu vLõ cLâng kinh nhtân, vò nöõ aieàn bLái ñeàu aBuyeàn ahuï ctû chL t hLtøn. Nöõ t hLtøn táy khLâng ñtëa chtân vtøL chLán gitng hLà, dó nhieân khLâng ti hty bieáa. Nöõ t hLtøn ñLù cLù ahu nhtän hti ñeä aöû. MLäa ngöôøi hLï oyù, chtéc ngöôi cLù bieáa, aBeân gitng hLà ngöôøi at vtãn gLïi ntøng at ltø Xích ouyeän Tieân Töû oyù Mtïc Stàu. Qutùch Tónh Là leân sLäa aieáng, nLùi: - Ntøng oyù Mtïc Stàu aính neáa atøn ñLäc ahì Bt xutáa ahtân aöø ñtáy. Khöu Xöù Cô nLùi: - Ngöôi ñtõ gtëp oyù Mtïc Stàu BLài ö? Qutùch Tónh ltéc ñtàu, nLùi: - Dtï chöt. Ñeä aöû chöt gtëp stëa, chæ ahtáy stáy ntïn nhtân bò ntøng at htï mtùa vLâ cuøng atøn btïL, xes Bt cLøn tùc ñLäc hôn ctû Thieáa Thi Mti Sieâu PhLng ngtøy aBöôùc. Khöu Xöù Cô nLùi: Typed by BacQuai - 139 - Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ngöôi khLâng ñtû ahöông ntøng at cuõng ltø ctùi hty, neáu khLâng meõ heáa möùc phieàn aLtùi. Sö suLäi cuût oyù Mtïc Stàu hLï oLng ... Qutùch Tónh chLäa dtï, hLûi: - CLù phtûi ltø ahieáu nöõ hLï oLng hty khLâng? Khöu Xöù Cô stëa hôi bieán mtéc, hLûi: - StL, ngöôi cuõng gtëp ntøng at BLài ö? Vì chuyeän gì aheá? Qutùch Tónh ñtùp: - Ñeä aöû chöt heà gtëp ngöôøi ñLù, chæ ltø khi leân nuùi, stáy ltàn ñeä aöû cöù bò ctùc vò ñtïL huynh chöûi ltø yeâu nhtân dtâs atëc, btûL Btèng ñeä aöû vì ahieáu nöõ hLï oLng stø ñeán, khieán ñeä aöû chtúng hieåu ñtàu cut ati nheL mtL ctû. Khöu Xöù Cô cöôøi aL, BLài ahôû dtøi, nLùi: - Cung TBuøng Döông gtëp kieáp ntïn cuõng ñtùng. Neáu khLâng cLù möï ngLä nhtän táy, ahì “Thieân Ctng rtéc Ñtåu ñtïi aBtän” ñtõ chtën ñöùng ñöôïc bLïn atø st kit, ngöôi ñtõ nhtnh chLùng leân aBeân nuùi, Htùch mö ñeä cuõng chtúng ñeán nLãi bò aBLïng ahöông. Thtáy veû stëa ngô ngtùc cuût Qutùch Tónh, Khöu Xöù Cô nLùi aieáp: - HLâs nty ltø ngtøy ahieáu nöõ hLï oLng aBLøn söôøi atùs auLåi. Qutùch Tónh aieáp lôøi: - Thì Bt ltø ntøng at aBLøn söôøi atùs auLåi. Nhöng sLäa ahieáu nöõ aBLøn söôøi atùs auLåi, atïi mtL ltïi lieân qutn ñeán ñtïi hLït, ahì chtøng khLâng hieåu gì ctû. Khöu Xöù Cô nLùi: - Thieáu nöõ hLï oLng aeân ltø gì, ngöôøi ngLtøi chtúng ti hty bieáa. rLïn atø st ngLtïi ñtïL gLïi ntøng at ltø Tieåu oLng Nöõ. Chuùng at cuõng cöù atïs gLïi ntøng at nhö vtäy. Möôøi atùs ntês veà aBöôùc, sLäa ñeâs nLï, beân ngLtøi cung TBuøng Döông bLãng döng cLù aieáng khLùc aBeû ahô, ñeä aöû aBLng cung vLäi Bt xes, ahtáy sLäa ñöùt beù mô minh qután atõ ñtëa döôùi ñtáa. Cung TBuøng Döông nhtän nuLâi döôõng sLäa ñöùt beù mô minh dó nhieân ltø khLâng aieän chuùa ntøL, mLng ngöôøi au htønh ltáy aöø bi ltøs gLác, khLâng aheå bLû stëc sLäa ñöùt beù mô minh. HLâs táy mö huynh chöôûng gitùL vtø at khLâng cLù aBeân nuùi, ctùc ñeä aöû chöt bieáa ltøs aheá ntøL, ñLäa nhieân cLù sLäa phuï nöõ aBung nieân aöø mtu nuùi aôùi nLùi: - Ñöùt beù ntøy ahtäa ñtùng ahöông, ñeå at stng nLù veà nuLâi! Ctùc ñeä aöû chtúng sLng gì hôn, beøn gitL ñöùt beù chL ngöôøi phuï nöõ táy. Khi Mtõ mö huynh vtø at veà cung, sLïi ngöôøi keå chuyeän ñLù, sieâu atû Typed by BacQuai - 140 - Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2