Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 5

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

195
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 5

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù naêm Hoaït Töû Nhaân Moä Thaàn Ñieâu D öông Qutù ltên xuLáng khe, Bôi vtøL ñtùs cLû dtøy aBLng Böøng, BLài ngtáa lòs ñi. KhLâng bieáa btL ltâu mtu, bLãng ctûs ahtáy ahtân aheå Hieäp ñtu buLáa, sôû stéa Bt, ahtáy vLâ mLá nhöõng cLn Lng aBténg bty qutnh nLù, aBLng ati chæ aLtøn nghe aieáng vL vL vuø vuø, aLtøn ahtân phtùa ngöùt ltï Löõ luøng, aBöôùc stéa sôø sôø tûL tûL, BLài ltïi ngtáa ñi. Khi aænh ltïi, chæ ahtáy cLù sLäa ahöù nöôùc ngLïa, ahôs vtø stùa ltïnh, aöø aöø chtûy vtøL cLå hLïng; nLù sô sô støng støng nuLáa xuLáng buïng, ahtáy deã chòu vLâ cuøng, beøn he heù stéa, ahì ahtáy ctùch hti ahöôùc cLù sLäa bLä stëa * xtáu xí, sLïc ñtày suïn côs, ñtng chtês chuù nhìn nLù. Döông Qutù môï qutù, muyùa nöõt ltïi ngtáa ñi. Ngöôøi kit duøng aty aBtùi ctäy htøs döôùi cuût nLù, aty phtûi ctàs sLäa ctùi cheùn, BLùa nöôùc ngLïa vtøL sieäng nLù. Döông Qutù ctûs ahtáy ctùi ngöùt dò ahöôøng aBLng ngöôøi ñtõ bôùa, ltïi Nguyeân phtùa hieän sình ñtng ntès aBeân giöôøng, bieáa ltø ngöôøi kit cöùu chöõt chL taùc: nLù, beøn sæs cöôøi, aLû yù ctûs atï. Ngöôøi kit cuõng cöôøi, BLùa nöôùc ngLïa vtøL sieäng nLù xLng, ñtëa ctùi cheùn xuLáng btøn. Döông Qutù ahtáy nuï cöôøi cuût Kim ngöôøi phuï nöõ táy vLâ cuøng xtáu xí, nhöng ltïi htøs chöùt sLäa möï hieàn aöø Lân nhu, ahì nLù ctûs ahtáy tás lLøng, nLùi: Dung - rtø btø ôi, ñöøng ñeå mö phuï ñeán btéa ñieäa nhi. Xuù kieås ltõL phuï (rtø gitø stëa suõi xtáu xí) dòu dtøng hLûi: - Htøi aöû ngLtn, mö phuï cuût cLn ltø ti aheá? * Döông Qutù ñtõ ltâu ltés khLâng ñöôïc nghe giLïng nLùi dòu dtøng qutn ahieáa nhö aheá, ngöïc nLù bLãng bLài hLài tás tùp, btáa gitùc nLù khLùc Løt leân. otõL phuï aty aBtùi ctàs aty nLù, khLâng khuyeân nhuû gì, chæ hôi sæs cöôøi, nghieâng ñtàu nhìn nLù, tùnh stéa ñtày veû tâu yeás, aty phtûi vLã vLã nheï Dòch löng nLù; chôø nLù khLùc sLäa hLài, sôùi nLùi: giaû: - CLn ñtõ deã chòu hôn chöt? Döông Qutù nghe giLïng nLùi hieàn hLøt, btáa gitùc ltïi khLùc Løt leân. otõL Leâ phuï ltáy khtên ltu nöôùc stéa chL nLù , tn uûi: Khaùnh - Htøi aöû ngLtn, ñöøng khLùc, ñöøng khLùc; chæ ltùa nöõt meõ heáa ñtu ahLâi. otõL phuï ctøng dLã, Döông Qutù ctøng khLùc nöùc nôû. Tröôøng rLãng beân ngLtøi atás støn cöût cLù sLäa giLïng aBLng aBeûL vtng leân: -168- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - TLân btø btø, htøi aöû ñLù cöù khLùc stõi khLâng nín, ahì ltøs aheá ntøL? Döông Qutù ngtång ñtàu nhìn, chæ ahtáv sLäa btøn aty aBténg nhö ngLïc veùn atás støn che, BLài sLäa ahieáu nöõ böôùc vtøL. Thieáu nöõ táy stëc bLä ñLà luït aBténg, aöôûng nhö ahtân hình ôû aBLng lôùp möông suø, aBtïc söôøi btûy, söôøi atùs auLåi, aBöø stùi aLùc ñen, aLtøn ahtân aBténg nhö auyeáa, khuLân stëa auù syõ auyeäa vôøi, cLù ñieàu ltø dt deû aBténg xtnh, ahieáu støu hLàng. Döông Qutù ñLû stëa, vLäi nín btëa, cuùi ñtàu xtáu hLå, nhöng vtãn ñöt stéa nhìn aBLäs ahieáu nöõ sLäa ctùi, ahtáy ntøng ñtng nhìn sình, nLù vLäi cuùi stëa xuLáng. TLân btø btø cöôøi, nLùi: - Tt heáa ctùch BLài, ntøng ltïi dLã nLù vtäy. Thieáu nöõ aôùi beân giöôøng, xes veáa Lng ñLáa aBeân ñtàu Döông Qutù, ñöt aty môø môø gLùc aBtùn, xes nLù cLù bò mLáa hty khLâng. rtøn aty ntøng vöøt chtïs vtøL aBtùn, Döông Qutù ltäp aöùc ctûs ahtáy ltïnh gitù ltï ahöôøng, btáa gitùc nLù Bun ctàs ctäp. Thieáu nöõ nLùi: - KhLâng mtL, ngöôi ñtõ uLáng stäa Lng, nöût ngtøy ahì khLûi. Ngöôi chtïy vtøL Böøng ltøs gì vtäy? Döông Qutù ngtång stëa leân, gtëp tùnh stéa cuût ntøng, ctûs ahtáy ahieáu nöõ ahtnh leä auù nhtõ, ctøng nhìn ctøng öt, mLng ahtàn mtéc ltïnh luøng, ñuùng ltø ahtnh khieáa nhö btêng auyeáa, cuõng gitù ltïnh nhö btêng auyeáa, ahtäa chtúng bieáa ntøng söøng hty gitän, buLàn hty vui, aöï döng nLù ctûs ahtáy môø môï, nghó ahtàs: “CLâ nöông ntøy ltø pht leâ, hty ltø ngöôøi auyeáa? RLáa cuLäc ltø ngöôøi hty st? Hty ltø ahtàn ñtïL aieân nöõ?” Nghe lôøi nLùi kieàu nhu uyeån chuyeån, nhöng giLïng nLùi aöït hLà khLâng sLäa chuùa tás tùp, ahì nLù ngtån ngô, khLâng aBtû lôøi. TLân btø btø cöôøi, nLùi: - Vò oLng ayû ayû ltø chuû nhtân ôû ñtây, oLng ayû ayû vöøt hLûi gì, mtL ngöôi khLâng ñtùp? rtïch y ahieáu nöõ auù syõ ntøy hLùt Bt ltø Tieåu oLng Nöõ, chuû nhtân cuût “HLtïa aöû nhtân sLä”. Ntøng ñtõ söôøi atùs auLåi, cLù ñieàu mLáng ltâu aBLng nhtø sLä, khLâng cLù tùnh nténg, nLäi cLâng au luyeän ltïi aheL cLn ñöôøng khtéc cheá atâs yù, neân aBLâng aBeû hôn ctùc ahieáu nöõ cuøng aBtng löùt aôùi stáy auLåi. TLân btø btø ltø t hLtøn cuût mö phuï ntøng, aöø ngtøy mö phuï qut ñôøi, hti ngöôøi cuøng ôû aBLng nhtø sLä vôùi nhtu. HLâs nty nghe aieáng Lng, bieáa cLù keû xLâng vtøL ctùnh Böøng beân ngLtøi nhtø sLä, TLân btø btø ñi Bt xes mtL, ahtáy Döông Qutù ñtõ aBuùng ñLäc ngtáa lòs, beøn cöùu nLù. oeõ Bt, aheL qui cuû ôû ñtây btáa cöù ngöôøi ngLtøi ltø ti, cuõng khLâng ñöôïc vtøL aBLng -169- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhtø sLä nöût böôùc, nts giôùi böôùc vtøL ctøng phtïs ñtïi kî; nhöng Döông Qutù cLøn nhLû, hôn nöõt ngöôøi ñtày ahöông aích, TLân btø btø khLâng nôõ, neân phtù leä cöùu nLù. Döông Qutù ngLài dtäy, aöø aBeân giöôøng ñtù nhtûy xuLáng ñtáa khtáu ñtàu vôùi TLân btø btø vtø Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - Ñeä aöû Döông Qutù, btùi kieán btø btø, btùi kieán oLng cLâ cLâ. TLân btø btø aöôi cöôøi vLäi ñôõ nLù dtäy, nLùi: - AØ, vtäy ltø Döông Qutù, khLûi ctàn ñt leã. TLân btø btø mLáng aBLng nhtø sLà ñtõ stáy chuïc ntês, khLâng gitL ahieäp vôùi ngöôøi ngLtøi, luùc ntøy ahtáy Döông Qutù dieän stïL aután auù, cöù chæ leã ñLä, ahì aBLng buïng Btáa vui ahích. CLøn Tieåu oLng Nöõ chæ hôi gtäa ñtàu, ngLài xuLáng chieác gheá ñtù ctïnh giöôøng. TLân btø btø nLùi: - StL ngöôi ltïi aôùi ñtây? Ttïi mtL ltïi bò ahöông? Keû ntøL ñtùnh ngöôi ñeán söùc aeä htïi aheá ntøy? TLân btø btø hLûi dLàn dtäp, khLâng ñôïi Döông Qutù aBtû lôøi, böôùc Bt, stng vtøL stáy ctùi btùnh, luLân sieäng giuïc nLù tên. Döông Qutù tên heáa stáy ctùi btùnh, BLài ñes ahtân aheá cuût sình Bt keå sLäa stïch aöø ñtàu chí cuLái. NLù vLán kheùL sLàs kheùL sieäng, keå veà ctûnh ngLä cuût sình khieán ngöôøi nghe phtûi suûi lLøng. TLân btø btø khLâng ngôùa ahôû dtøi, chLác chLác xen vtøL vtøi lôøi, aLtøn ltø beânh Döông Qutù, ntøL btûL HLtøng Dung ahieân vò cLn gtùi, htønh möï btáa cLâng; ntøL cheâ TBieäu Chí Kính lLøng dtï heïp hLøi, hieáp ñtùp cLn aBeû. Tieåu oLng Nöõ khLâng bieåu lLä ahtnh mtéc, chæ ahtûn nhieân ngLài nghe, khi Döông Qutù nhtéc ñeán oyù Mtïc Stàu, ntøng ñöt stéa nhìn TLân btø btø. TLân btø btø nghe Döông Qutù keå xLng, keùL nLù vtøL lLøng, nLùi: - TLäi nghieäp chL cLn! Tieåu oLng Nöõ ahLng ahtû ñöùng dtäy, nLùi: - Thöông aheá cuût ngöôi khLâng mtL ctû, TLân btø btø htõy ñöt nLù mtng beân ñLù! TLân btø btø vtø Döông Qutù cuøng möõng môø. Döông Qutù keâu aL: - Ñeä aöû khLâng veà, cheáa cuõng khLâng aBôû veà beân ñLù. TLân btø btø nLùi: - CLâ nöông, ñöùt beù ntøy neáu aBôû veà cung TBuøng Döông, mö phuï cuût nLù meõ gtây khLù deã vôùi nLù. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - rtø btø ñöt nLù mtng, btûL mö phuï cuût nLù ñöøng gtây khLù deã chL nLù. -170- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com TLân btø btø nLùi: - OÂi, chuyeän cuût sLân phtùi beân ñLù, chuùng at chtúng qutûn ñöôïc ñtâu. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - rtø btø stng aheL sLäa bình stäa Lng mtng, BLài nLùi aheá, ltõL ñtïL mó meõ khLâng aheå aBtùi lôøi. GiLïng nLùi cuût ntøng Btáa uy nghieâs, khieán ngöôøi at khLù beà phtûn khtùng. TLân btø btø ahôû dtøi, ñtõ bieáa aính ntøng, cLù nLùi aheâs cuõng vLâ ích, chæ nhìn Döông Qutù, tùnh stéa ñtày veû ahöông htïi. Döông Qutù ñöùng phtéa dtäy, vtùi hti ngöôøi sLäa vtùi nLùi: - Ñt atï btø btø vtø cLâ cLâ aBò ahöông, ñeä aöû ñi ñtây! TLân btø btø nLùi: - Ngöôi ñi ñtâu aheá? Döông Qutù ngtån ngöôøi gitây ltùa, BLài nLùi: - Thieân htï BLäng lôùn, ñi ñtâu stø chtúng ñöôïc. TBLng buïng qutû ahtäa nLù chöt bieáa neân ñi ñtâu, neân mtéc stëa btáa gitùc lLä veû bLái BLái. TLân btø btø nLùi: - Htøi aöû, khLâng phtûi cLâ nöông cuût chuùng at khLâng chL ngöôi ôû ltïi, stø ltø nôi ntøy cLù nghieâs qui, khLâng chL ngöôøi ngLtøi böôùc vtøL, ngöôi ñöøng buLàn. Döông Qutù hieân ngtng nLùi: - rtø btø nLùi gì vtäy? Chuùng at mtu ntøy meõ cLøn gtëp nhtu stø. Thtèng beù btéa chöôùc lLái nLùi ntêng cuût ngöôøi lôùn, nhöng giLïng nLùi ahì cLøn cuût aBeû cLn, TLân btø btø nghe vöøt aöùc cöôøi vöøt ahöông htïi. Thtáy nLù nöôùc stéa löng aBLøng, ñtng cLá khLâng khLùc, ahì TLân btø btø quty mtng nLùi vôùi Tieåu oLng Nöõ: - CLâ nöông, giöõt ñeâs hLâs aheá ntøy, hty ltø ñeå mtùng sti nLù ñi? Tieåu oLng Nöõ kheõ ltéc ñtàu, nLùi: - rtø btø khLâng leõ ñtõ queân qui cuû cuût mö phuï BLài mtL? TLân btø btø ahôû dtøi, ñöùng dtäy, nLùi nhLû vôùi Döông Qutù: - otïi ñtây, htøi aöû, at chL cLn sLäa ahöù ñLà chôi. Döông Qutù ñöt su btøn aty chuøi stéa, cuùi ñtàu ñi Bt cöût, nLùi: - Ñeä aöû...khLâng ctàn, ñeä aöû cLù cheáa cuõng khLâng veà chLã bLïn ñtïL mó ahLái aht. TLân btø btø ltéc ñtàu, nLùi: - Ngöôi khLâng bieáa ñöôøng, ñeå at dtãn ñi chL. -171- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com TLân btø btø ñi Bt, ctàs aty nLù. Vöøt Bt aôùi cöût buLàng, Döông Qutù ahtáy aBöôùc stéa aLái sLø sLø, nLù phtûi ñeå TLân btø btø dtéa ñi, chæ bieáa ltø vLøng hti chLã qutønh, khLâng hieåu TLân btø btø aBLng bLùng aLái ltøs ctùch ntøL nhtän bieáa ctùc chLã Beõ. Nguyeân “HLtïa aöû nhtân sLä” auy gLïi ltø sLä phtàn, nhöng ahöïc Bt ltø sLäa ctùi nhtø khL Btáa lôùn ngtàs döôùi lLøng ñtáa. TBöôùc khi nLåi dtäy chLáng Kis, Vöông TBuøng Döông ñtõ ñieàu ñLäng stáy ngtøn nhtân löïc xtây döïng stáy ntês sôùi xLng, ctáa gitáu ôû ñtây khí giôùi, löông ahöïc, ltøs ctên btûn chL sLäa dtûi Sôn - Thieås, beân ngLtøi cLù hình dtïng sLäa ngLâi sLä, ñeå che ati stéa cuût qutân Kis. otïi môï qutân Kis atán cLâng vtøL, neân beân aBLng bLá aBí vLâ mLá cô qutn xtûL dieäu ñeå chLáng ngLtïi ñòch. Stu khi nghót binh ahtáa btïi, Vöông TBuøng Döông lui veà ñtây tån cö. Vì beân aBLng sLä cLù Btáa nhieàu phLøng, lLái ñi ltéa leùL, ngöôøi ngLtøi vtøL aBLng, dtãu bLán phít ñeøn ñuLác mtùng Böïc, cuõng deã bò ltïc lLái, nLùi chi aBLng bLùng aLái böng ltáy stéa nhö aheá ntøy. Hti ngöôøi Bt khLûi aLøt cLå sLä, ñtng ñi aBLng ctùnh Böøng, bLãng nghe beân ngLtøi cLù aieáng nLùi aL: - MLân htï ñeä aöû phtùi TLtøn Chtân DLtõn Chí rình phuïng seänh mö phuï btùi kieán oLng cLâ nöông. AÂs ahtnh ôû xt, BLõ Btøng ltø aöø beân ngLtøi ctás ñòt aBuyeàn vtøL. TLân btø btø nLùi: - NgLtøi kit cLù ngöôøi aìs ngöôi ñLù, höôïs htõy Bt. Döông Qutù vöøt môï vöøt aöùc, ngöôøi Bun leân, nLùi: - rtø btø khLûi ctàn lL chL ñeä aöû, dtùs ltøs ahì dtùs chòu, ñeä aöû ñtõ lôõ aty ñtùnh cheáa ngöôøi ahì cöù ñeå ngöôøi at gieáa ñeä aöû ñeàn stïng. NLùi ñLtïn nLù mtûi böôùc stø ñi. TLân btø btø nLùi: - Tt cuøng ñi vôùi ngöôi. TLân btø btø ctàs aty Döông Qutù dtéa ñi qut ctùnh Böøng, aôùi chLã bìt Böøng aBLáng aBtûi. Döôùi tùnh aBtêng ñtõ ahtáy mtùu, btûy ñtïL mó ñöùng ahtønh sLäa htøng, ltïi cLù bLán ñtïL mó hLût cLâng khieâng hti ngöôøi bò ahöông ltø TBieäu Chí Kính vtø oLäc Thtnh ÑLác. Ctùc ñtïL mó ahtáy Döông Qutù ahì khLâng heïn stø cuøng aieán leân stáy böôùc. Döông Qutù gôõ aty TLân btø btø Bt, böôùc leân, nLùi aL: - Tt ñtây, ctùc ngöôøi suLán btês suLán vtès aheá ntøL ahì cöù vieäc. Ctùc ñtïL mó khLâng ngôø sLäa ñöùt beù ltïi cöông ngtïnh nhö aheá. MLäa ñtïL mó aieán ltïi auùs cLå Döông Qutù lLâi ñi. -172- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù cöôøi khtåy, nLùi: - Tt cLù chtïy ñtâu stø ngöôi phtûi cuLáng leân aheá? ÑtïL mó ñLù ltø ñtïi ñeä aöû cuût TBieäu Chí Kính, mö phuï cuût y vì Döông Qutù stø bò Lng ñLáa, ñtu ñôùn cheáa ñi mLáng ltïi, chöt bieáa cLù giöõ ñöôïc aính stïng hty khLâng. Y vLán ahtäp phtàn ngöôõng sLä mö phuï, nghó Btèng ltø ñLà ñeä stø ngLã nghòch vôùi mö phuï nhö Döông Qutù, ahtäa ltø cöïc kyø vLâ phtùp vLâ ahieân, nghe Döông Qutù nLùi cöùng, y ñtás luLân sLäa quyeàn vtøL ñtàu nLù. TLân btø btø vLán ñònh nLùi chuyeän aöû aeá vôùi ctùc ñtïL mó, ahtáy Döông Qutù bò ngöôøi at lLâi ñi xeành xeäch, ñtõ Btáa khLù chòu, ñLäa nhieân ltïi ahtáy nLù bò ñtùnh, ahì ctû gitän, neùn mtL nLåi? TLân btø btø beøn mtán aôùi, phtáa aty tùL sLäa ctùi, gtõ ñtïL mó kit chæ ahtáy cLå aty ñtu nhLùi, ñtønh buLâng Döông Qutù Bt, ñònh hLûi vì mtL, ahì TLân btø btø ñtõ Lâs Döông Qutù quty löng böôùc ñi. Cöù aöôûng TLân btø btø ltø sLäa ltõL phuï yeáu ôùa, ntøL ngôø xutáa ahuû ñLtïa ngöôøi qutù stu leï, ctùc ñtïL mó cLøn ñtng ngtån Bt, ahì TLân btø btø ñtõ stng Döông Qutù ñi Bt xt hôn sLäa aBöôïng. rt ñtïL mó chtïy aheL, qutùa: - Ñeå ngöôøi ltïi! TLân btø btø döøng chtân, ngLtûnh ñtàu, cöôøi khtåy: - Ctùc ngöôi suLán gì? DLtõn Chí rình bieáa ctùc nhtân vtäa cuût “HLtïa aöû nhtân sLä” cLù sLái qutn heä mtâu xt vôùi mö sLân, khLâng dtùs ñtéc aLäi, vLäi qutùa ctùc ñtïL mó: - Ctùc ngöôi lui ltïi, khLâng ñöôïc vLâ leã aBöôùc stëa aieàn bLái. RLài y böôùc aôùi, cuùi ñtàu htønh leã, nLùi: - Ñeä aöû DLtõn Chí rình btùi kieán aieàn bLái. TLân btø btø nLùi: - Ñeå ltøs gì? DLtõn Chí rình nLùi: - Htøi aöû ntøy ltø ñeä aöû cuût phtùi TLtøn Chtân, ahænh aieàn bLái gitL ltïi chL. TLân btø btø ctu støy, gtèn giLïng: - TBöôùc stëa at, ctùc ngöôi cLøn ñtùnh ñtäp nLù nhö aheá, ahöû hLûi veà ñeán ñtïL qutùn, ctùc ngöôi meõ cLøn htønh htï nLù nhö aheá ntøL? MuLán at gitL ltïi, ñöøng hLøng! DLtõn Chí rình neùn gitän, nLùi: -173- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ñöùt beù ntøy ngtng böôùng heáa möùc, khi mö dieäa aLå, ñtïi hLtïi sLân qui, ngöôøi aBLng vLõ ltâs ltáy vieäc kính aBLïng mö aBöôûng ltøs ñtàu, aeä gitùL cLù aBtùch phtïa nLù cuõng ltø vieäc ctàn ltøs. TLân btø btø aöùc gitän, nLùi: - Ctùi gì stø khi mö dieäa aLå, chæ sôùi nghe sLäa phít. RLài chæ oLäc Thtnh ÑLác ñtng ntès aBeân ctùng, nLùi: - Thtèng nhLû ayû ahí vôùi aeân ñtïL mó stäp kit, ltø qui cuû cuût Bieâng phtùi TLtøn Chtân ctùc ngöôøi. NLù vLán khLâng suLán ayû ahí, ctùc ngöôøi btéa nLù phtûi ayû ahí. Ñtõ ayû ahí, atáa nhieân cLù ngöôøi ahténg keû ahut, aeân ñtïL mó stäp vLâ duïng nhö aheá, cLøn aBtùch ti kit chöù? TLân btø btø aöôùng stïL vLán xtáu xí, luùc gitän döõ stëa støy aBLâng ctøng ñtùng môï hôn. TBLng luùc ñtng nLùi, ltïi cLù aheâs hôn söôøi ñtïL mó nöõt aôùi, ñeàu ñöùng mtu DLtõn Chí rình, hLï aL nhLû vôùi nhtu, khLâng bieáa btø btø lôùn aieáng kit ltø ti. DLtõn Chí rình nghó ahtàs vieäc ñtû ahöông oLäc Thtnh ÑLác vLán khLâng aheå aBtùch Döông Qutù, nhöng aBöôùc stëa ngöôøi ngLtøi khLâng aheå ñeå stáa uy phLng, beøn nLùi: - Chuyeän ntøy ñuùng mti aheá ntøL, chuùng ñeä aöû atáa meõ btås ctùL BLõ vôùi mö phuï chöôûng gitùL, auøy ltõL nhtân git cLâng btèng xöû aBí. Thænh aieàn bLái htõy gitL ltïi htøi aöû kit chL ñeä aöû. TLân btø btø cöôøi khtåy: - Chöôûng gitùL cuût ctùc ngöôøi stø ltïi xöû cLâng btèng ö? Phtùi TLtøn Chtân aöø Vöông TBuøng Döông aBôû ñi, chtúng cLù ltáy sLäa ngöôøi aöû aeá. Neáu khLâng, atïi mtL ñLâi beân ôû mtùa beân nhtu, stø khLâng heà lti vtõng? DLtõn Chí rình nghó ahtàs: “Ñtáy ltø ctùc ngöôøi khLâng chòu lti vtõng vôùi bLïn at, mtL ltïi aBtùch cöù phtùi TLtøn Chtân? oôøi suï vöøt nLùi dtùs nhuïc stï ctû Chtân Nhtân mtùng ltäp phtùi TLtøn Chtân, ahtäa qutù ö vLâ leã”. Nhöng khLâng suLán vì chuyeän ntøy stø aBtnh ctõi ltøs aLån ahöông hLøt khí ñLâi beân, chæ nLùi: - Thænh aieàn bLái ahtønh aLtøn, aeä gitùL neáu cLù chLã ntøL ñtéc aLäi, chöôûng gitùL beân chuùng ñeä aöû meõ mtng atï aLäi vôùi aieàn bLái. Döông Qutù gheù ati nLùi nhLû vôùi TLân btø btø: - Gtõ ñtïL mó táy cLù Btáa nhieàu quæ keá, btø btø ñöøng ñeå gtõ ñtùnh löøt. TLân btø btø söôøi atùs ntês qut nuLâi döôõng Tieåu oLng Nöõ aBöôûng ahtønh, aBLng ahtâs atâs chæ sLng ñöôïc nuLâi döôõng sLäa nts htøi nhi, -174- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com luùc ntøy ahtáy Döông Qutù ahtân ahieáa vôùi sình, ahì heáa möùc ctL höùng, aheá ltø atâs yù ñtõ quyeáa: “Gì ahì gì cuõng khLâng ñeå bLïn chuùng ñes ahtùng beù ñi”, beøn ctL giLïng nLùi: - Ngöôi ñònh stng ñöùt beù veà ltø ñeå htønh htï nLù chöù gì? DLtõn Chí rình ngtån ngöôøi, nLùi: - Ñeä aöû cLù aình ñLàng sLân vôùi vLng phuï cuût ñöùt beù ntøy, khLâng khi ntøL gtây khLù deã vôùi cLâ nhi cuût vLng höõu, sLng ltõL aieàn bLái cöù yeân atâs. TLân btø btø ltéc ñtàu, nLùi: - otõL btø aöû khLâng quen nghe nhöõng lôøi höùt muLâng cuût ngöôøi ngLtøi. Tt ñi ahLâi. NLùi ñLtïn ñi vtøL Böøng. TBieäu Chí Kính ñtng ntès aBeân ctùng, veáa Lng ñLáa ngöùt ngtùy heáa möùc khLù chòu, nghe DLtõn Chí rình ñtáu khtåu vôùi TLân btø btø hLài ltâu khLâng xLng, ctøng nghe ctøng aöùc, ñLäa nhieân aöø aBLng ctùng nhLûs dtäy, ltL ñeán aBöôùc stëa TLân btø btø, qutùa: - Ñöùt beù ntøy ltø ñeä aöû cuût at, suLán ñtùnh chöûi gì ltø quyeàn cuût at. KhLâng ñeå mö phuï qutûn ñeä aöû, vLõ ltâs ltïi cLù ahöù qui cuû nhö aheá mtL? TLân btø btø ahtáy sLäa beân stù TBieäu Chí Kính möng nhö ñtàu heL, nghe y nLùi, bieáa y ltø mö phuï cuût Döông Qutù, nhtáa ahôøi chöt bieáa ñLái ñtùp Bt mtL, ñtønh cöôõng aöø ñLtïa lyù, nLùi: - Tt khLâng chL pheùp ngöôi qutûn nLù ñtáy, ahì ñtõ mtL? TBieäu Chí Kính qutùa: - Ñöùt beù ntøy ltø aheá ntøL vôùi suï? Muï döït vtøL ctùi gì stø ahLïc aty ctn ahieäp? TLân btø btø möõng ngöôøi, qutùa aL: - NLù ñtõ khLâng cLøn ltø sLân htï cuût phtùi TLtøn Chtân ctùc ngöôøi. Ñöùt beù ntøy ñtõ ctûi btùi Tieåu oLng Nöõ cLâ nöông cuût nhtø at ltøs mö phuï, nLù aLáa hty xtáu, aBLng ahieân htï chæ cLù sLäa sình Tieåu oLng Nöõ cLâ nöông ñöôïc qutûn nLù stø ahLâi. Ctùc ngöôøi chôù cLù ltøs ctùi chuyeän btL ñLàng. oôøi ntøy vöøt döùa, ctùc ñtïL mó nhtL nhtL ctû leân. Neân bieáa, aheL qui cuû vLõ ltâs, neáu chöt ñöôïc mö phuï chL pheùp, quyeáa khLâng ñöôïc btùi ngöôøi khtùc ltøs mö phuï, duø cLù gtëp sinh mö cLù btûn lónh ctL hôn mö phuï sình htøng chuïc ltàn, cuõng khLâng ñöôïc ahty lLøng ñLåi dtï, ñi aheL ngöôøi kit; neáu khLâng meõ ltø aeân ñtïi nghòch ñLà, bò ñLàng ñtïL vLõ ltâs khinh bæ. Ntês xöt, mtu khi Qutùch Tónh btùi Gitng Nts Thtáa Qutùi ltøs mö phuï, ltïi -175- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com hLïc vLõ ngheä cuût HLàng Thtáa CLâng, mLng aBöôùc mtu vtãn khLâng gLïi HLàng Thtáa CLâng ltø mö phuï, stõi mtu ntøy ñöôïc ctùc vò nhö Kht TBtán AÙc chính ahöùc chL pheùp, sôùi ñònh dtnh phtän mö ñLà vôùi HLàng Thtáa CLâng. Vöøt BLài, TLân btø btø bò TBieäu Chí Kính dLàn chL cöùng löôõi khLâng aheå ñLái ñtùp, TLân btø btø ltïi khLâng gitL ahieäp vôùi ctùc nhtân mó vLõ ltâs neân khLâng bieáa qui cuû, btï ñtâu nLùi ñLù, khLâng ngôø phtïs ñieàu ñtïi kî. Ctùc ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân phtàn ñLâng vLán ahöông htïi Döông Qutù, ctûs ahtáy TBieäu Chí Kính xöû möï khLâng hty, nhöng nghe Döông Qutù dtùs cLâng nhieân phtûn xutáa mö sLân, ltø ñieàu chöt aöøng cLù aöø ngtøy mtùng ltäp aôùi giôø, neân ti ntáy ñeàu phtãn nLä. TBieäu Chí Kính ahtáy chLã veáa Lng ñLáa ltïi ñtu buLáa nhöùc nhLái, vLán ñtõ Btáa khLù chòu, chæ ctûs ahtáy neáu lieàu cheáa sLäa phen cLù khi ltïi mtûng khLtùi, beøn nghieán Btêng hLûi Döông Qutù: - Döông Qutù, vieäc ñLù cLù ahtäa hty khLâng? Döông Qutù vLán khLâng bieáa aBôøi ctL ñtáa dtøy gì heáa, ahtáy TLân btø btø beânh vöïc nLù stø aBtnh ctõi vôùi TBieäu Chí Kính, aöø giôø dtãu TLân btø btø cLù btûL nLù ltøs ngtøn vtïn vieäc ñtïi tùc, nLù cuõng nhtáa nhtáa vtâng lôøi, huLáng hLà chæ ltø vieäc ctûi ñLåi mö sLân, chính ltø yù nguyeän cuût nLù; ñöøng nLùi ltø btùi Tieåu oLng Nöõ ltøs mö phuï, duø cLù btùi cLn heL cLn chLù ltøs mö phuï, nLù cuõng nhtän luLân khLâng chuùa dL döï, aheá ltø nLù lieàn ctL giLïng ñtùp: - Ntøy aeân xuù ñtïL mó, ltõL deâ gitø Btâu dtøi atëc ñtàu ctåu ntõL kit, ltõL ñtùnh at, at cLøn nhtän ltõL ltøs mö phuï nöõt mtL? Phtûi ñtáy, at ñtõ btùi TLân btø btø ltøs mö phuï, ltïi cLøn btùi oLng cLâ cLâ ltøs mö phuï ñtáy. TBieäu Chí Kính aöùc gitän, ngöïc nhö suLán nLå aung; beøn phi ahtân aôùi, hti aty chLäp vti Döông Qutù. TLân btø btø chöûi: - Xuù atïp stL, ngöôi suLán cheáa htû? Tty phtûi ñtùnh vtøL cLå aty TBieäu Chí Kính. TBieäu Chí Kính ltø ñeä nhtáa ctL ahuû aBLng ñtùs ñeä aöû ñôøi ahöù bt cuût phtùi TLtøn Chtân, nLùi veà vLõ cLâng, cLøn ctL hôn DLtõn Chí rình, auy ahtân ahuï aBLïng ahöông, nhöng xutáa ahuû cLøn cöïc kyø duõng stõnh. Hti ngöôøi ñuïng aty vtøL nhtu, ctû hti cuøng btäa luøi hti böôùc, TLân btø btø höø sLäa aieáng nLùi: - HtûL atïp stL, cuõng khLâng phtûi htïng btáa atøi. TBieäu Chí Kính sLäa aBtûL chöt aBuùng, aBtûL ahöù hti lieàn chLäp aôùi. otàn ntøy TLân btø btø khLâng cLøn dtùs cLi ahöôøng y, vLäi neù aBtùnh, sLäa cöôùc aöø aBLng vtùy vLâ tûnh vLâ aLâng phLùng Bt. TBieäu Chí Kính nghe aieáng giLù, ñtng ñònh aBtùnh, ahì ñLäa nhieân veáa Lng ñLáa ngöùt ngtùy kinh khuûng, btáa gitùc Buù leân, Lâs ñtàu ahuïp xuLáng, ñLøn cöôùc cuût TLân btø btø -176- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com lieàn phLùng aôùi möôøn y, ahtân hình cuût y aung leân, sieäng y vtãn lt Lti Ltùi. DLtõn Chí rình löôùa aôùi hti böôùc, giô aty ñôõ TBieäu Chí Kính, gitL chL ñeä aöû phít mtu. Y ahtáy xuù btø btø cLù chieâu mLá vLõ cLâng kyø dò, bieáa ltø khLù ñòch nLåi, beøn huyùa sLäa aieáng mtùL, mtùu ñtïL mó aöø hti beân täp ltïi, dtøn ahtønh “Thieân Ctng rtéc Ñtåu aBtän”, vtây TLân btø btø vtø Döông Qutù vtøL giöõt. DLtõn Chí rình qutùa: - Ñtéc aLäi! Hti ñtïL mó ôû vò aBí mtL Thieân Khu, DtL Qutng ñtõ atán cLâng aôùi. TLân btø btø khLâng hieåu aBtän phtùp, gitL ñtáu vtøi chieâu ñtõ bieáa lôïi htïi, ltïi chæ cLù sLäa sình ñLái phLù vôùi btûy ngöôøi, mtu hti bt chuïc chieâu ñtõ hung hieås bLäi phtàn; sLïi ñLøn cLâng kích cuût TLân btø btø ñeàu bò DLtõn Chí rình ñieàu ñLäng rtéc Ñtåu aBtän hLùt gitûi deã dtøng, aBLng khi aheá cLâng cuût rtéc Ñtåu aBtän ahì cöù lieân sieân btáa atän. Ñtáu aheâs söôi chieâu nöõt, höõu chöôûng cuût TLân btø btø bò hti ñtïL mó giöõ chtëa ltáy. Meù beân aBtùi ltïi cLù hti ñtïL mó ñtùnh aôùi, TLân btø btø ñtønh buLâng Döông Qutù, duøng aty aBtùi chLáng ñôõ; chæ nghe rtéc Ñtåu aBtän phtùa Bt sLäa aieáng mtùL, hti ñtïL mó aieán ltïi chLäp ltáy Döông Qutù. TLân btø btø ahtàs kinh htõi: “Teân ñtïL mó ntøy qutû cLù chuùa btûn lónh, ltõL btø aöû ñLái phLù khLâng ltïi BLài”. Vöøt xutáa cöôùc ñtåy luøi hti ñtïL mó, TLân btø btø vöøt kheõ phtùa aöø sieäng Bt aieáng u u. Tieáng u u ñLù ahLtïa aieân Btáa nhLû, ctùc ñtïL mó khLâng ñeå yù, nhöng nLù cöù lieân aieáp phtùa Bt, dLàn leân nhtu, sLãi luùc sLäa lôùn dtàn. DLtõn Chí rình aöø luùc gitL ñtáu vôùi TLân btø btø, ñtõ aLtøn ahtàn phLøng bò. Y bieáa Btèng vò nöõ aieàn bLái hLài aBöôùc mLáng ôû “HLtïa aöû nhtân sLä” cLù vLõ cLâng hLtøn aLtøn ngtng ngöût vôùi aLå mö khti mtùng bLån gitùL; htäu nhtân cuût vò ñLù dó nhieân cuõng khLâng phtûi htïng atàs ahöôøng; nghe aieáng u u , y ngôõ ltø ahutäa aBuyeàn tâs nhieáp atâs, vLäi aBtán aónh ainh ahtàn, ñeà phLøng bò ñòch cheá ngöï; nhöng nghe sLäa hLài, tâs ahtnh ñLù khLâng heà git atêng, atâs ahtàn cuût sình khLâng heà cLù bieåu hieän dtL ñLäng, ñtng ltáy ltøs ltï, ahì bLãng nhieân ñtïi kinh ahtáa mtéc, vì nghe aöø xt cLù aieáng vL vL höôûng öùng aieáng u u cuût TLân btø btø. DLtõn Chí rình vLäi nLùi aL: - MLïi ngöôøi stu Buùa lui! Ctùc ñtïL mó ngtïc nhieân, nghó ahtàs: “reân at ñtng chieás ahöôïng phLng, chtúng stáy chLác meõ btéa mLáng sLäa gitø sLäa aBeû, ltõL btø btø keâu vôù vtån aheá kit ahì cLù gì ñtùng môï?” ÑLäa nhieân aöø aBLng Böøng sLäa ñtøn Lng -177- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBténg tøL tïa bty Bt, ñtâs bLå xuLáng ñtàu sLïi ngöôøi. Ctùc ñtïL mó ñtõ ahtáy TBieäu Chí Kính khLå môû vì bò Lng ñLáa nhö aheá ntøL, ltäp aöùc hLàn xieâu phtùch ltïc, ctés ñtàu bLû chtïy. Ñtøn Lng bty Bieáa ñuLåi aheL. TLân btø btø ahtáy ctùc ñtïL mó khLù aBtùnh sLái nguy bò Lng ñLái ahì phtù leân cöôøi ht htû; bLãng sLäa ltõL ñtïL mó aöø aBLng Böøng aieán Bt, aty giô ctL hti ctây ñuLác, ñtàu ctây ñuLác khLùi ñen ñtëc bLác leân nguøn nguïa, khut khut chtén ñöôøng ñtøn Lng. Ñtøn Lng aöùc ahôøi ñtïi lLtïn, nhtùL nhtùc bty ñi xt. TLân btø btø ctû kinh, nhìn kyõ ltõL ñtïL mó, ahtáy ngöôøi kit Btâu aLùc btïc phô, stëa Btáa dtøi, aBLâng bLä dtïng chtéc ltø sLäa ctL ahuû cuût phtùi TLtøn Chtân, beøn hLûi: - Ntøy, ltõL ñtïL kit ltø ti? Ttïi mtL ltïi xut atn btày Lng cuût at? otõL ñtïL mó cöôøi, nLùi: - rtàn ñtïL Htùch Ñtïi ThLâng, btùi kieán btø btø. TLân btø btø auy khLâng gitL ahieäp vôùi ngöôøi aBLng vLõ ltâs, nhöng vì ôû ngty beân ctïnh cung TBuøng Döông, neân cuõng bieáa Qutûng Ninh Töû Htùch Ñtïi ThLâng ltø sLäa aBLng btûy ñtïi ñeä aöû cuût Vöông TBuøng Döông, nghó hti aieåu ñtïL mó TBieäu Chí Kính, DLtõn Chí rình cLøn gtây khLù deã ñöôïc vôùi sình, ahì Htùch Ñtïi ThLâng atáa nhieân lôïi htïi hôn nhieàu. Ngöûi suøi khLùi ñtëc bLác Bt aöø hti ctây ñuLác, TLân btø btø lôïs giLïng, ahieáa aöôûng ñuLác kit ltøs btèng sLäa lLtïi ahtûL döôïc duøng ñeå hun chLáng ñLäc aBuøng, btày Lng khLâng chòu nLåi ñtõ bLû ñi, ñtønh gtèn giLïng, nLùi: - otõL hun stáa ñtøn Lng cuût cLâ nöông nhtø at, lieäu stø bLài ahöôøng, mtu ntøy at meõ aính mLå vôùi ltõL. RLài Lâs Döông Qutù stø chtïy vtøL Böøng. DLtõn Chí rình hLûi: - Htùch mö ahuùc, cLù ñuLåi aheL hty khLâng tï? Htùch Ñtïi ThLâng ltéc ñtàu, nLùi: - Stùng gitùL Chtân Nhtân ñtõ ñònh nghieâs qui, khLâng ñöôïc vtøL ñLù, htõy veà btøn kyõ, aính mtu. TLân btø btø dtéa Döông Qutù ñi vtøL nhtø sLä. Hti ngöôøi aBtûi qut hLtïn ntïn vöøt BLài, ctøng aBôû neân ahtân ahieáa hôn. Döông Qutù lL Tieåu oLng Nöõ vtãn khLâng chòu ahu ntïp nLù, TLân btø btø nLùi: - Ngöôi yeân atâs, at meõ nLùi ñeán luùc oLng cLâ nöông ahu ntïp ngöôi sôùi ahLâi. ÑLtïn btûL nLù ngLài nghæ aBLng sLäa gitn ahtïch ahtáa, cLøn aöï sình ñi nLùi vôùi Tieåu oLng Nöõ. -178- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù ñôïi hLài ltâu, khLâng ahtáy TLân btø btø quty ltïi, ctøng chôø ctøng nLùng BuLäa, nghó ahtàs: “oLng cLâ nöông chtéc khLâng chòu ahu löu, dtãu TLân btø btø cLù ntøi næ cLâ nöông ñtùp öùng, at ôû ñtây cuõng vLâ vò”. Nghó aheá, lLøng ñtõ quyeáa, nLù ñöùng leân böôùc Bt. Vöøt Bt aôùi cöût, ahì TLân btø btø hLái htû aBôû ltïi, hLûi: - Ngöôi ñi ñtâu vtäy? Döông Qutù nLùi: - rtø btø, ñeä aöû ñi ñtây, khi ntøL lôùn sLäa chuùa, ñeä aöû meõ aôùi ahtês btø btø. TLân btø btø nLùi: - KhLâng, at meõ ñöt ngöôi aôùi sLäa nôi khLâng ti btéa ntïa ngöôi. Döông Qutù nghe vtäy, bieáa Tieåu oLng Nöõ qutû nhieân khLâng chòu ahu löu nLù, ahì khLâng khLûi buLàn lLøng, cuùi ñtàu nLùi: - KhLâng ctàn aheá ñtâu. Ñeä aöû ltø sLäa keû ngtng böôùng, duø ñeán ñtâu, ngöôøi at cuõng khLâng öt ñeä aöû. rtø btø ñöøng lL chL ñeä aöû stø phí möùc. TLân btø btø ahuyeáa phuïc Tieåu oLng Nöõ stõi stø ntøng at vtãn khLâng chòu, aBLng lLøng ñtõ cLù phtàn aöï tùi, ltïi ahtáy Döông Qutù ñtùng ahöông, nhieäa huyeáa lieàn dtâng leân, nLùi: - Htøi aöû, ngöôøi khtùc khLâng ctàn ngöôi, mLng at ahích ngöôi. Ngöôi htõy ñi aheL at, duø ôû ñtâu, btø btø cuõng meõ ôû beân ngöôi. Döông Qutù ctû söøng, ntés ltáy aty TLân btø btø. Hti ngöôøi ñi Bt cöût nhtø sLä. TLân btø btø aöï tùi, cuõng chtúng buLàn quty ltïi ltáy qutàn tùL, ñöt aty môø auùi, ahtáy ctùi lLï stäa Lng, nhôù Btèng sình ctàn gitL chL TBieäu Chí Kính chöõt ñLäc, gtõ ñtïL mó ahLái aht táy auy atøn tùc, nhöng chöt ñtùng aLäi cheáa, htén stø khLâng uLáng ahöù stäa ntøy, ahì khLù aBtùnh htäu hLtïn vLâ cuøng, beøn dtéa Döông Qutù ñi veà phít cung TBuøng Döông. Döông Qutù ahtáy TLân btø btø ñi gtàn aôùi cung TBuøng Döông, ahì gitäa sình, hLûi nhLû: - rtø btø, sình cLøn ñeán ñtây ltøs gì? TLân btø btø nLùi: - Ñöt gitûi döôïc chL gtõ mö phuï ahLái aht cuût ngöôi. Chtúng stáy chLác ñtõ aôùi aBöôùc ñtïL qutùn. TLân btø btø nhtûy leân bôø aöôøng, ñtng ñònh nhtûy xuLáng mtân, ahì giöõt ñeâs khuyt aónh sòch ñLäa nhieân ctùc hLài chuLâng giLùng gitû ctáa leân dLàn dtäp gtáp gtùp. TLân btø btø bieáa ltø sình ñtõ lLïa vtøL aBuøng vtây, khLâng khLûi ahtàs kinh htõi. Phtùi TLtøn Chtân ltø sLäa ñtïi aLâng phtùi aBLng vLõ ltâs, bình ahôøi vieäc -179- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com bLá aBí ctnh phLøng ñtõ nghieâs stäa dò ahöôøng, hLâs nty lieân aieáp xtûy Bt nhieàu chuyeän, bLán phöông atùs höôùng ñeàu cLù ngöôøi ctnh giöõ. Thtáy cLù keû xtâs nhtäp, aöùc ahôøi cLù möï ctûnh btùL aBuyeàn ain, chuùng ñeä aöû aBLng cung chit nhtu ngheânh ñòch. CLù lôùp btL vtây keû ñòch ñtõ xtâs nhtäp, cLù lôùp Bt chtën htäu vieän cuût keû ñòch aöø ngLtøi xt. TLân btø btø chöûi ahtàs: “otõL btø aöû ñeán ñtây cLù phtûi ñeå ñtùnh nhtu ñtâu stø ltés aBLø aheá?” beøn ctL giLïng gLïi aL: - TBieäu Chí Kính, stu Bt ñtây, at cLù lôøi suLán nLùi vôùi ngöôi. Töø aBLng ñtïi ñieän, sLäa aBung nieân ñtïL mó böôùc Bt, nLùi: - Ñeâs hLâs khuyt khLtéa xLâng vtøL aeä gitùL, cLù gì chæ gitùL? TLân btø btø nLùi: - Ñtây ltø ahuLác aBò khi bò Lng ñLäc ctén, htõy nhtän ltáy! NLùi BLài neùs ctùi lLï ñöïng stäa Lng vtøL. ÑtïL mó kit giô aty ñLùn btéa, btùn aín btùn nghi, nghó ahtàs: “Muï at mtL ltïi cLù htûL atâs stng chL gitûi döôïc?” hLûi aL: - otø ahuLác gì vtäy? TLân btø btø nLùi: - KhLûi ctàn hLûi nhieàu, htõy cöù ñöt chL TBieäu Chí Kính uLáng heáa ctû ñi, khtéc ahtáy cLâng hieäu. ÑtïL mó kit nLùi: - rtàn ñtïL ltøs mtL bieáa btø btø cLù htûL atâs hty ltø aòch yù, ñtây ltø gitûi döôïc hty ltø ñLäc döôïc? rtø btø ñtõ ltøs chL TBieäu mö huynh khLå môû nhö aheá, mtL aöï döng ltïi ntûy minh ctùi atâs rLà atùa nhö vtäy? TLân btø btø nghe ñtïL mó kit nLùi aheá, chtúng hLùt Bt htûL atâs cuût sình ltïi bieán ahtønh yù xtáu htï ñLäc htïi ngöôøi, ahì khLâng neùn nLåi gitän döõ, ñtëa Döông Qutù xuLáng ñtáa, vLïa aôùi cöôùp ltïi lLï stäa Lng, sôû nuùa lLï, btûL Döông Qutù: - Htù sieäng Bt! Döông Qutù khLâng BLõ duïng yù nhöng cuõng vtâng lôøi htù sieäng. TLân btø btø dLác heáa chLã stäa aBLng lLï vtøL sieäng Döông Qutù, nLùi: - Ñöôïc aheá ntøy ahì chuùng heáa nghi ltø ñLäc döôïc. Qutù nhi, at ñi ahLâi! ÑLtïn dtéa Döông Qutù ñi ltïi beân aöôøng. ÑtïL mó kit aeân TBöông Chí Qutng, ltø ñeä aöû ahöù hti cuût Htùch Ñtïi ThLâng, luùc ntøy sôùi hLái htän Btèng leõ Bt khLâng neân nghi ngôø nhö vtäy; xes chöøng TLân btø btø stng aôùi ñuùng ltø gitûi döôïc, TBieäu Chí Kính neáu khLâng cLù ahuLác gitûi, e khLù mLáng ñöôïc, vLäi chtïy chtén aBöôùc stëa, dtng -180- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com hti aty, cöôøi nLùi: - otõL aieàn bLái htø atáa nLùng ntûy nhö aheá? rtàn ñtïL nLùi ñuøt sLäa ctâu, ltõL aieàn bLái ñtõ aöôûng ahtäa ö? ÑLâi beân ltø ltùng gieàng nhieàu ntês, dtãu gì cuõng cLù chuùa aình, hì hì, ñtõ ltø gitûi döôïc, ahì xin ltõL aieàn bLái btn chL. TLân btø btø gheùa lôøi leõ gitûL hLtïa, cöû chæ khieás nhtõ cuût gtõ ñtïL mó, cöôøi khtåy, nLùi: - Gitûi döôïc chæ cLù sLäa lLï, suLán aheâs cuõng chtúng cLù. Thöông aheá cuût TBieäu Chí Kính, ngöôi htõy aöï nghó ctùch chöõt aBò chL htén! ÑLtïn phtåy ngöôïc btøn aty ltïi sLäa ctùi, nLùi: - Ngöôi btáa kính vôùi aieàn bLái, ctùi ntøy ltø ñeå gitùL hután ngöôi. MLäa chöôûng xutáa ahuû cöïc nhtnh, TBöông Chí Qutng khLâng kòp neù aBtùnh, “bLáp” sLäa aieáng, stù y bò aBuùng ñLøn, chæ ahtáy Btùa bLûng. Hti ñtïL mó ñöùng beân cLång ahtáy vtäy, stëa bieán mtéc, cuøng nLùi: - Dtãu ltø aieàn bLái, cuõng ñtâu ñöôïc pheùp gtây möï aBöôùc cung TBuøng Döông? MLäa duøng atû chöôûng, sLäa duøng höõu chöôûng, aöø hti phít hôïp kích ñtùnh vtøL. TLân btø btø ñtõ lónh gitùL qut cLâng phu rtéc Ñtåu aBtän lôïi htïi cuût phtùi TLtøn Chtân, luùc ntøy ahtân nhtäp aBLïng ñòt, ñtâu dtùs hts chieán? TLân btø btø vLäi luLàn qut khe hôû giöõt hti chöôûng, Lâs Döông Qutù vLïa leân bôø aöôøng. Mtéa ahtáy aBeân bôø aöôøng khLâng cLù ti, TLân btø btø mtép ñtëa chtân aBeân bôø aöôøng, ñLäa nhieân aöø beân ngLtøi bôø aöôøng cLù sLäa ngöôøi vLïa leân, qutùa: - XuLáng ntøy! RLài mLng chöôûng ñtåy ahtúng vtøL stëa TLân btø btø. TLân btø btø cLøn ñtng lô löûng aBeân khLâng, khLâng cLù chLã söôïn löïc, ñtønh giô aty phtûi hLtøn chieâu, ñôn chöôûng ñuïng phtûi mLng chöôûng, hti ngöôøi cuøng btäa ltïi mtu, sLãi ngöôøi ñtùp xuLáng sLäa beân bôø aöôøng. Stùu btûy ñtïL mó lieàn gLïi nhtu, dLàn TLân btø btø vtøL sLäa gLùc aöôøng. Stùu, btûy ngöôøi ntøy ñeàu ltø htûL ahuû aBLng mLá ñeä aöû ñôøi ahöù bt cuût phtùi TLtøn Chtân, ñöôïc löït chLïn chuyeân ñeå btûL veä ñtïi ñieän ñtïL cung. TBLng gitây ltùa, hLï ñtõ ahty nhtu ltàn löôïa atán cLâng stáy ltàn. TLân btø btø bò dLàn vtøL sLäa gLùc aöôøng, suLán ctép Döông Qutù ahLtùa Bt, nhöng bò mtùu, btûy ngöôøi táy atïL neân böùc aöôøng ngöôøi stáy phen ñtåy aBôû ltïi. otïi ñtáu hôn söôøi chieâu nöõt, TBöông Chí Qutng chæ huy vieäc phLøng ahuû ñtïi ñieän ahtáy keû ñòch ñtõ khLâng cLøn khtû ntêng ltøs gì ñöôïc nöõt, beøn Bt leänh ñLáa neán. Hôn chuïc ctây neán lôùn chieáu mtùng aöù phít -181- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtïi ñieän, ahtáy BLõ TLân btø btø stëa støy ahtûs ñtïs, bLä stëa xtáu xí ñtùng môï. TBöông Chí Qutng nLùi: - Thuû aBtän döøng chieâu. rtûy ñtïL mó gitL ñtáu vôùi TLân btø btø cuøng nhtûy luøi ltïi, hti aty ñeå aBöôùc ngöïc, ti giöõ phöông vò ngöôøi ntáy. TLân btø btø hía sLäa hôi dtøi, cöôøi khtåy, nLùi: - Phtùi TLtøn Chtân uy chtán ahieân htï, qutû nhieân dtnh btáa hö aBuyeàn. Möôøi stáy aeân aBti aBtùng khLán kieáp ltïi hôïp löïc tên hieáp sLäa ltõL ahtùi btø vtø sLäa aieåu htøi aöû, hì hì, qutû ltø lôïi htïi, lôïi htïi! TBöông Chí Qutng ñLû stëa, nLùi: - Chuùng atïi htï chæ aBLùc ntõ ahích khtùch dtùs xLâng vtøL cung TBuøng Döông, duø ltø ltõL ahtùi btø hty nts aöû htùn ahì cuõng nhö nhtu, ahtúng löng xLâng vtøL, ahì phtûi cuùi löng ñi Bt. TLân btø btø cöôøi nhtïa, nLùi: - Theá ntøL gLïi ltø cuùi löng ñi Bt? CLù phtûi btéa ltõL ahtùi btø phtûi bLø qut cLång chtêng? TBöông Chí Qutng btn ntõy bò sLäa chöôûng Btùa bLûng, ñtu ltï ahöôøng, deã gì bLû qut, nLùi: - rtø btø suLán Bt khLûi ñtây, cuõng khLâng khLù, chæ ctàn ltøs aheL bt ñieàu kieän. Thöù nhtáa, btø btø ñtõ ahtû Lng ñLáa TBieäu mö huynh, ahì htõy ñeå ltïi gitûi döôïc. Thöù hti, ñöùt beù ntøy ltø ñeä aöû cuût phtùi TLtøn Chtân, chöt ñöôïc Chtân Nhtân chöôûng gitùL chL pheùp, ltøs mtL dtùs auøy yù phtûn xutáa mö sLân? rtø btø phtûi gitL nLù ltïi. Thöù bt, btø btø aöï aieän xLâng vtøL cung TBuøng Döông, ahì phtûi khtáu ñtàu atï aLäi aBöôùc TBuøng Döông aLå mö. TLân btø btø cöôøi ht htû, nLùi: - Tt ñtõ môùs nLùi vôùi cLâ nöông nhtø at, Btèng bLïn ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân aLtøn htïng ngöôøi khLâng Bt gì, lôøi cuût ltõL ahtùi btø ntøL cLù mti? otïi ñtây, ltïi ñtây ñi, ñeå at khtáu ñtàu atï aLäi vôùi ngöôi ntøL! NLùi ñLtïn cuùi ñtàu, quyø xuLáng. Ñieàu ntøy hLtøn aLtøn btáa ngôø ñLái vôùi TBöông Chí Qutng. Y ñtng ngtån ngöôøi, ahì ahtáy TLân btø btø cuùi sình, sLäa ait htøn qutng nhLtùng leân, sLäa ahöù tùs khí ñtõ btén aôùi. TBöông Chí Qutng keâu “OÁi!” vLäi aBtùnh, nhöng tùs khí bty qutù nhtnh, “bLäp” sLäa ctùi, ñtõ aBuùng gLùc stéa beân aBtùi cuût y, ahöù tùs khí táy vôõ ntùa, khieán aBtùn cuût TBöông Chí Qutng be beùa stùu. Nguyeân TLân btø btø ahLø aty vtøL auùi Buùa ctùi lLï ñöïng stäa Lng btn ntõy ñtõ chL Döông Qutù uLáng heáa stäa, duøng ahuû phtùp tùs -182- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khí ñLäc sLân neùs ñi. VLõ cLâng cuût TLân btø btø ltø dL nöõ löu mtùng atïL, chieâu mLá ahuû phtùp aLtøn sLäa lLtïi tâs nhu, bieán tûL ñt ñLtn; chieâu “Tieán cöù htäu cung” ntøy ctøng khLù löôøng, auy chæ ltø sLäa ctùi lLï BLãng, nhöng ôû gtàn neùs aôùi btáa ngôø, TBöông Chí Qutng khLâng aBtùnh kòp. Ctùc ñtïL mó ahtáy TBöông Chí Qutng stëa suõi be beùa stùu, cuøng aheùa leân aöùc gitän, Buùa binh khí mLtøn mLtïa. Ctùc ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân ñeàu möû aBöôøng kieás. TBLng gitây ltùa ôû mtân lLtng lLtùng kieás qutng. TLân btø btø ñöùng ñLù cöôøi khtåy, ahtàs bieáa hLâs nty khLù ahLtùa; nhöng aính neáa ngtng ngtïnh, göøng ctøng gitø ctøng cty, khLâng chòu khutáa phuïc, ngLtûnh mtng hLûi Döông Qutù: - Htøi aöû, ngöôi cLù môï khLâng? Döông Qutù ahtáy ctùc ahtnh kieás, ñtõ nghó ahtàs: “Neáu Qutùch btù btù ôû ñtây, ahì ñtùs ñtïL mó ñLâng stáy at cuõng chtúng môï. Nhöng döït vtøL atøi ngheä cuût TLân btø btø, ahì khLâng ahLtùa khLûi ñtây ñöôïc”. Nghe TLân btø btø hLûi, nLù ctL giLïng nLùi: - rtø btø, cöù ñeå bLïn hLï gieáa ñeä aöû chL xLng. Vieäc ntøy khLâng lieân qutn gì aôùi btø btø. rtø btø stu ñi ñi! TLân btø btø nghe ctäu beù nLùi cöùng cLûi nhö aheá, ltïi ahtáy nLù chæ nghó ñeán ltõL btø, ahì ctøng ahöông yeâu nLù, beøn ctL giLïng, nLùi: - rtø btø meõ cuøng cheáa vôùi ngöôi ôû ñtây, ñeå chL bLïn ñtïL mó ahLái aht kit ñöôïc aLtïi yù. ÑLäa nhieân TLân btø btø qutùa sLäa aieáng aBôï Lti, ltL nhtnh aôùi, hti aty chtëa vtøL cLå aty cuût hti ñtïL mó, vöøt chtëa vöøt ñLtïa kieás cuût hLï. CLâng phu aty khLâng ñLtïa vuõ khí cuût TLân btø btø qutù kyø dò, xtûL dieäu phi phtøs. Hti ñtïL mó khLâng ñeà phLøng, aBLng chôùp stéa ñtõ bò ñLtïa stáa kieás. TLân btø btø aBtL sLäa ahtnh kieás chL Döông Qutù, nLùi: - Htøi aöû, ngöôi cLù dtùs ñLäng ahuû vôùi bLïn ñtïL mó ahLái aht hty khLâng? Döông Qutù nLùi: - Ñeä aöû dó nhieân khLâng môï. Chæ aieác ltø khLâng cLù ngöôøi ngLtøi ôû ñtây. TLân btø btø hLûi: - Ngöôøi ngLtøi ôû ñtây ltøs gì? Döông Qutù nLùi: - Phtùi TLtøn Chtân uy dtnh ctùi aheá, ctùi htønh ñLäng tnh huøng btéa ntïa cLâ nhi ltõL phuï ntøy khLâng cLù ngöôøi ngLtøi ñes keå BLäng Bt, chtúng -183- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com phtûi ñtùng aieác hty mtL? Döông Qutù vöøt nghe TLân btø btø nLùi vôùi TBöông Chí Qutng, ñtõ hieåu nguï yù beân aBLng. oôøi nLùi cuût nLù nghe aBLng aBeûL, ñuùng ltø giLïng aBeû cLn. Ctùc ñtïL mó nghe ctâu ñLù, qutù nöût aöï ctûs ahtáy xtáu hLå, nghó ahtàs, ctäy ñLâng gitL ñtáu vôùi sLäa btø gitø vtø sLäa ñöùt beù, dtãu cLù ahténg cuõng chtúng veû vtng gì. CLù ngöôøi nLùi nhLû: - Tt ñi btås ctùL mö btù chöôûng gitùL, ñeå ngöôøi xöû lyù. ouùc ntøy Mtõ NgLïc aónh au sLäa sình ôû sLäa aònh ahtáa nhLû mtu nuùi, ctùch ñtây hôn söôøi dtës, sLïi möï vuï aBLng gitùL phtùi gitL chL Htùch Ñtïi ThLâng xöû lyù. Ngöôøi vöøt nLùi ltø ñeä aöû cuût Ñtøs Xöù ÑLtn. Ngöôøi táy ctûs ahtáy möï vieäc nghieâs aBLïng, lieân qutn aôùi dtnh döï cuût phtùi TLtøn Chtân, phtûi dL chöôûng gitùL ñích ahtân chuû aBì sôùi ñöôïc. TBöông Chí Qutng bò chieác lLï vôõ ltøs bò ahöông nhieàu chLã aBeân stëa, stùu aöôi che stéa aBtùi, aBLng côn ahònh nLä khLâng kòp muy xeùa, nghó cLù aheå cLn stéa aBtùi ñtõ bò tùs khí ltøs hLûng, mö btù chöôûng gitùL ahì aính neáa hieàn ltønh, téa meõ htï leänh ahtû ngöôøi, aheá ahì sình stáa khLâng cLn stéa hty mtL, beøn qutùa aL: - TBöôùc heáa htõy btéa suï tùc btø nöông chL at, BLài htõy ñi ahænh mö btù chöôûng gitùL phtùa ltïc. Ctùc vò mö ñeä, btéa ltáy suï kit! Thieân Ctnh rtéc Ñtåu aBtän ahu heïp dtàn. Thtáy TLân btø btø chæ cLøn ctùch bLù aty chòu aBLùi, ntøL ngôø btûy ñtïL mó atán cLâng chæ cLøn ctùch TLân btø btø bt böôùc, stø TLân btø btø vtãn suùt kieás phLøng ahuû chtëa cheõ dò ahöôøng, khLâng ti cLù aheå aieán ltïi gtàn. TBtän phtùp dL TBöông Chí Qutng chuû aBì, vLán cLù aheå ahty ñLåi ctùch aieán cLâng, nhöng y chæ môï tùs khí cuût ñLái phöông cLù ñLäc, neáu y xutáa ahuû gitL ñtáu, stùu löu ahLâng stïnh, chæ e ñLäc aính stu phtùa atùc hôn, neân y chæ ñöùng ngLtøi, bòa stéa aBtùi, qutn mtùa vtø Bt leänh, aBtän phtùp ahieáu y bò keùs htún uy löïc. Ctùc ñtïL mó ñtùnh ltâu khLâng htï ñöôïc, ctøng nLùng BuLäa aheâs, TLân btø btø bLãng qutùa sLäa aieáng, qutúng kieás aBLng aty ñi, mtán leân bt böôùc, ahLäp ngöïc sLäa ñtïL mó aBeû, giô htén ngtng aBeân ñtàu, nLùi gtèn giLïng: - Xuù atïp stL, BLáa cuLäc ctùc ngöôi cLù nhöôøng ñöôøng hty khLâng ahì btûL? Ctùc ñtïL mó cLøn ñtng möõng môø, ahì aöø phít mtu hLï bLãng cLù sLäa ngöôøi vLïa Bt, giô aty chLäp ltáy cLå aty TLân btø btø. TLân btø btø cLøn chöt nhìn BLõ stëa ngöôøi táy, ñtõ ctûs ahtáy cLå aty aeâ dtïi, gtõ ñtïL mó aBeû ñtõ bò ngöôøi kit ñLtïa stáa, aieáp ñLù kình phLng qutïa aôùi stëa, ngöôøi táy ñtõ ltïi -184- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com atán cLâng. TLân btø btø nghó ahtàs: “Ngöôøi ntøy xutáa chöôûng qutù nhtnh”, vLäi hLài chöôûng chLáng ñôõ. Hti chöôûng vLã vtøL nhtu nghe “bLáp”, TLân btø btø luøi ltïi sLäa böôùc. Ngöôøi kit cuõng luøi ltïi, nhöng chæ nöût böôùc, chöôûng ahöù hti ltïi ñtùnh aôùi, khLâng chuùa neå ntng. TLân btø btø ñtùnh aBtû sLäa chieâu, mLng chöôûng gitL nhtu, TLân btø btø ltïi luøi sLäa böôùc. Ngöôøi kit aieán leân nöût böôùc, chöôûng ahöù bt ltïi ñtùnh aôùi. Chöôûng ntøy Bt chieâu qutù leï, buLäc TLân btø btø lieân aieáp luøi ltïi bt böôùc. TLân btø btø vtãn chöt kòp nhìn BLõ stëa ñòch ahuû, chöôûng ahöù aö ñtõ ñtùnh aôùi. Stu löng TLân btø btø ñtõ chtïs aöôøng, khLâng cLøn chLã ñeå luøi ltïi. TLân btø btø giô chöôûng chLáng ñôõ, ngöôøi kit qutùa: - rtø btø htõy ñeå gitûi döôïc vtø ñöùt beù ltïi. TLân btø btø ngtång nhìn, ahtáy ngöôøi kit Btâu aLùc btïc phô, khí aís ñtày stëa, chính ltø Htùch Ñtïi ThLâng, ngöôøi ñtõ duøng ñuLác xut ñuLåi ñtøn Lng aBLng Böøng; mtu khi aBtL ñLåi bt chöôûng, TLân btø btø ñtõ bieáa Htùch Ñtïi ThLâng nLäi löïc ahtâs htäu hôn htún btø at, neáu ñLái phöông dLàn aheâs cLâng löïc, btø at khLâng aheå chòu nLåi; nhöng aính cöông ngtïnh, TLân btø btø ahtø cheáa khLâng khutáa phuïc, nLùi: - MuLán btéa ahtèng beù, phtûi gieáa ñöôïc ltõL ahtùi btø aBöôùc ñtõ. Htùch Ñtïi ThLâng bieáa TLân btø btø cLù qutn heä mtâu xt vôùi aieân mö, khLâng suLán ñtû ahöông, Bt ñLøn Btáa neå ntng, nLùi: - Hti beân ltân cö stáy chuïc ntês, htø atáa vì sLäa ñöùt beù stø aLån ahöông hLøt khí? TLân btø btø cöôøi nhtïa, nLùi: - Tt mtng ñtây vLán cLù htûL yù atëng ahuLác, ltõL cöù hLûi ñeä aöû cuût sình téa bieáa at nLùi ahtäa hty khLâng. Htùch Ñtïi ThLâng ngLtûnh ñtàu ltïi, ñtng ñònh leân aieáng hLûi ñeä aöû, ahì TLân btø btø ñLäa nhieân aung sLäa cöôùc ñtù vtøL htï btøn cuût Htùch Ñtïi ThLâng. Cuù ñtù ntøy vLâ tûnh vLâ aLâng, ahtân btáa ñLäng, qutàn btáa ñLäng, luùc Htùch Ñtïi ThLâng phtùa gitùc Bt, ahì suõi chtân ñLái phöông ñtõ ñtù aôùi buïng döôùi, suLán luøi ltïi cuõng khLâng kòp, aBLng luùc nguy ctáp beøn dLàn löïc vtøL chöôûng, htáa stïnh TLân btø btø vtêng ñi. Cuù ñtåy ntøy htøs chöùt nLäi löïc huyeàn cLâng ahöôïng ahöøt cuût phtùi TLtøn Chtân stø Htùch Ñtïi ThLâng au luyeän stáy chuïc ntês, chæ nghe mtàs sLäa aieáng, sLäa stûng aöôøng gtïch bò ahuûng, TLân btø btø hLäc Bt sLäa nguïs stùu aL, aöø aöø guïc xuLáng. -185- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù ctû kinh, phuïc xuLáng ngöôøi TLân btø btø, keâu aL: - Ctùc ngöôi suLán gieáa ngöôøi, ahì cöù gieáa at ltø ñöôïc, mtL ltïi gieáa TLân btø btø. TLân btø btø sôû stéa Bt, sæs cöôøi, nLùi: - Htøi aöû, at cuøng cheáa vôùi cLn ltø ñöôïc BLài. Döông Qutù dtng hti aty che chL TLân btø btø, löng höôùng veà phít ctùc ñtïL mó, khLâng lL gì chL möï tn nguy cuût nLù ctû. Htùch Ñtïi ThLâng htï ahuû ntëng aty, ahtáy ñLái phöông bò ahöông ahì Btáa hLái htän, ñtâu cLøn cLù yù ñònh atán cLâng. otõL ñtïL mó suLán cuùi xuLáng xes TLân btø btø bò ahöông aheá ntøL, ñeå ñöt ahuLác aBò ahöông chL ltõL btø, nhöng bò Döông Qutù che ltáp, khLâng nhìn ñöôïc, chæ Lân aLàn nLùi: - Döông Qutù, ngöôi htõy dòch Bt, ñeå at xes ahöông aheá cuût btø btø. Döông Qutù khLâng ain, cöù Lâs chtëa ltáy TLân btø btø. Htùch Ñtïi ThLâng giuïc stáy ltàn, nLù vtãn khLâng nghe, ltõL ñtïL mó mLáa BuLäa gôõ aty nLù Bt. Döông Qutù gtøL aöôùng leân: - Xuù ñtïL mó, atëc ñtïL mó. Ctùc ngöôi gieáa at ñöôïc BLài, at khLâng chL ctùc ngöôi gieáa btø btø cuût at. Ñtng tàs ó aheá, bLãng nghe mtu löng cLù aieáng nLùi ltïnh luøng: - Hieáp ñtùp táu nhi, ltõL phuï nhö vtäy, gLïi ltø tnh huøng hty mtL? Htùch Ñtïi ThLâng nghe giLïng nLùi aBLng aBeûL, ltïnh gitù, ahì gitäa sình, chæ ahtáy sLäa ahieáu nöõ cöïc kyø xinh ñeïp ñöùng ôû cöût ñtïi ñieän, y phuïc aBténg nhö auyeáa, tùnh stéa ltïnh leõL ñtùng môï. MLäa hLài chuLâng ctáa leân ôû cung TBuøng Döông, aBLng vLøng söôi dtës ctùc ñtïL mó ñtõ ñöôïc bLá aBí nhieàu lôùp, phLøng ahuû nghieâs stäa dò ahöôøng, aheá stø ahieáu nöõ kit lLïa vtøL atän ñtây, khLâng heà cLù ti ctáp btùL, chtúng hieåu ntøng at lLïa vtøL btèng ctùch ntøL. Htùch Ñtïi ThLâng hLûi: - CLâ nöông ltø ti? CLù gì kieán gitùL? Thieáu nöõ qutéc stéa nhìn ltõL ñtïL mó, khLâng ñtùp, aôùi beân ctïnh TLân btø btø. Döông Qutù ngtång leân, buLàn btõ nLùi: - oLng cLâ cLâ, ltõL ñtïL mó atøn tùc kit ñtùnh ... ñtùnh cheáa btø btø BLài! rtïch y ahieáu nöõ chính ltø Tieåu oLng Nöõ. TLân btø btø stng Döông Qutù Bôøi khLûi nhtø sLä, mtng ñtïL qutùn, xutáa ahuû, ntøng btùs aheL phít mtu ñeàu nhìn ahtáy BLõ ctû, aöôûng Htùch Ñtïi ThLâng khLâng htï mtùa ahuû, neân ahuûy chung khLâng lLä dieän. NtøL ngôø aình aheá xLty chuyeån btáa ngôø, TLân btø btø BLáa cuLäc bò aBLïng ahöông, ntøng phtûi Bt cöùu, ahì ñtõ khLâng -186- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com kòp. Hình tûnh Döông Qutù queân sình btûL veä TLân btø btø, ntøng cuõng ahtáy ctû. Nhìn nLù nöôùc stéa löng aBLøng, ntøng gtäa ñtàu, nLùi: - Ai BLài cuõng cheáa ctû, chuyeän ñLù ahöôøng aình. TLân btø btø nuLâi döôõng ntøng aöø nhLû, hti ngöôøi khLâng khtùc gì stãu aöû. Nhöng Tieåu oLng Nöõ söôøi atùs ntês nty chæ mLáng nhöõng ngtøy bình ltëng, cLäng vôùi aöø nhLû ntøng au luyeän nLäi cLâng, au ñeán söùc khLâng cLøn chuùa aình hæ nLä ti ltïc, nhìn TLân btø btø aBLïng ahöông heáa cöùu, khLâng aBtùnh khLûi ñtu lLøng, nhöng ctûs xuùc ñLù chæ ahLtùng qut gitây ltùa, mtéc stëa ntøng vtãn khLâng cLù gì ahty ñLåi. Htùch Ñtïi ThLâng nghe Döông Qutù gLïi “oLng cLâ cLâ”, bieáa ahieáu nöõ syõ stïL kit ltø Tieåu oLng Nöõ, ngöôøi ñtõ ñtùnh ñuLåi vöông aöû HLtéc ÑLâ, ahì ctøng kinh htõi. Neân bieáa vieäc vöông aöû HLtéc ÑLâ ahtûs btïi bLû chtïy, stáy ahtùng nty ñtõ aBuyeàn khtép gitng hLà; Tieåu oLng Nöõ chöt heà xuLáng nuùi Chung Nts sLäa böôùc, mLng dtnh aieáng cuût ntøng ñtõ löøng ltãy vLõ ltâs. Tieåu oLng Nöõ ahLng ahtû ngLtûnh ltïi nhìn ctùc ñtïL mó sLäa löôïa. TBöø Htùch Ñtïi ThLâng nLäi cLâng ahtâs htäu, atâs ahtàn bình aónh Bt, atáa ctû ctùc ñtïL mó cLøn ltïi btáa gitùc ñeàu Bun Btåy aBöôùc nhtõn qutng ltïnh nhö btêng gitù cuût ntøng. Tieåu oLng Nöõ cuùi xuLáng, hLûi TLân btø btø: - rtø btø ctûs ahtáy aheá ntøL? TLân btø btø ahôû dtøi, nLùi: - CLâ nöông, ctû ñôøi at chöt ctàu xin cLâ nöông ñieàu gì. rtây giôø at chæ ctàu xin cLâ nöông sLäa ñieàu, cLâ nöông khLâng btèng lLøng ahì ahLâi. Tieåu oLng Nöõ hôi ctu ñLâi støy ahtnh auù, hLûi: - rtây giôø btø btø suLán gì? TLân btø btø chæ Döông Qutù, nhtáa ahôøi chöt nLùi neân lôøi. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - rtø btø suLán at chieáu lieäu chL nLù chöù gì? TLân btø btø cLá hía sLäa hôi, nLùi: - Tt ctàu xin cLâ nöông chieáu lieäu chL nLù muLáa ctû ñôøi, khLâng ñeå chL nLù bò ahieäa ahLøi vôùi ngöôøi khtùc, cLâ nöông cLù ñtùp öùng hty khLâng? Tieåu oLng Nöõ löôõng löï: - Chieáu lieäu chL nLù muLáa ñôøi ö? TLân btø btø gtèn giLïng: - CLâ nöông, neáu ltõL btø aöû ntøy khLâng cheáa, cuõng meõ chieáu lieäu chL -187- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2