intTypePromotion=1

thiên địa càn khôn - tập 12

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
16
download

thiên địa càn khôn - tập 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 12

  1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø m­¬i hai Vò Môc Tµng Binh ThÊt §cñalóc gÆp mÆt, TiÓuTam n∙imêi biÕt t¹i sao bän A Xu©n vÉn gäi Tam s­ c« Õn Hµ Nh­ Thñy lµ ThiÓn n∙i ! Víi niªn kû xÊp xØ ngò tuÇn, l¹i ch­a tõng cã mét ®øc lang qu©n, Tam s­ c« cña Hµ Nh­ Thñy kh«ng nh÷ng cã mét khu«n mÆt khã ®¨m ®¨m mµ tÝnh khÝ còng hû né bÊt th­ëng! Tho¹t ®Çu, vÞ Tam s­ c« nµy cã vÎ kh«ng hµi lßng khi biÕt Hµ Nh­ Thñy t×m ®Õn Huúnh Phong Trang mµ kh«ng cã bän A Xu©n ë mét bªn hÇu cËn ! §∙ vËy, bªn c¹nh Hµ Nh­ Thñy cßn cã thªm TiÓu Thiªn, mét ®øa bÐ hoµn toµn xa l¹! Nh­ng khi nghe Hµ Nh­ Thñy nãi qua vÒ sù th«ng tuÖ kh¸c th­êng cña TiÓu Thiªn, th¸i ®é cña vÞ Tam s­ c« ®ét ngét thay ®æi!... Tù x­ng lµ n∙i n∙i, vÞ Tam s­ c« b¾t ®Çu s¨n ®ãn TiÓu Thiªn, møc ®é cµng lóc cµng vån v∙ khiÕn TiÓu Thiªn khã chÞu! Do ®ã, dï tr¶i qua mét ngµy thËt sù vÊt v¶ mÖt nhäc, ®¸ng lý TiÓu Thiªn ph¶i ®­îc mét giÊc ngñ ngon th× nã cø tr»n träc vµ thao thøc rÊt khã chîp m¾t! Suy nghÜ m∙i nguyªn nh©n, sau cïng TiÓu Thiªn nhËn ra nã khã ngñ lµ v× nghÜ ®Õn sù th©n thiÖn gi¶ t¹o cña T©n L­îng ®∙ mét thêi gian lµm cho nã hoµn toµn lÇm lÉn ! T©n L­îng chØ gi¶ vê th©n thiÖn ®Ó thùc hiÖn m­u ®å! ChÝnh v× lý do ®ã sù s¨n ®ãn gÇn nh­ lµ qu¸ ®¸ng cña Tam n∙i n∙i nµy lµm cho TiÓu Thiªn tõ trong tiÒm thøc ®∙ xuÊt hiÖn sù c¶nh gi¸c! Vµ cµng nghÜ TiÓu Thiªn cµng thÊy nã c¶nh gi¸c lµ ph¶i! Tam Trang tiÕng lµ ba nh­ng thùc chÊt chØ lµ mét! Bëi c¶ ba Trang Chñ cña Tam Trang ®Òu lµ ®ång m«n s­ huynh s­ ®Ö s­ muéi ! Hä ph©n ra lµ ®Ó t¹o thµnh mét thÕ lùc, ch¾c ch¾n lµ ®Ó ®èi ®Çu víi Ngò Hµnh Bang, nÕu gi÷a hä vµ Ngò Hµnh Bang thËt sù cã ©n o¸n nh­ Hµ Nh­ Thñy ®∙ nãi ! Nh­ng, ph¶i chi hä c«ng khai cïng Ngò Hµnh Bang ®èi ®Çu cã lÏ ë TiÓu Thiªn sÏ kh«ng xuÊt hiÖn phÇn nµo sù ¸c c¶m! §»ng nµy, nh­ Hµ Nh­ Thñy thè lé Trang chñ Thanh Tróc Trang còng lµ §¹i s­ b¸ cña Nh­ Thñy ®∙ cè t×nh tiÒm phôc vµo Ngò Hµnh Bang ! Dïng thñ ®o¹n nµy ®Ó lµm cho Ngò Hµnh Bang ®i vµo chç diÖt vong, nh÷ng vÞ t«n tr­ëng cña Hµ Nh­ Thñy kÓ nh­ ®∙ sö dông nh÷ng ©m m­u thÊp hÌn ! Sù thµnh c«ng cña hä Ýt nhiÒu còng lµm cho mäi ng­êi mÊt ®i sù kÝnh phôc! ®ang miªn man nghÜ ngîi, trèng ®iÓm canh ba bçng vang lªn lµm cho TiÓu Thiªn giËt m×nh: - “Ta ph¶i cè g¾ng ngñ míi ®­îc! ViÖc b¸i vÞ Tam n∙i n∙i lµm s­ phô, gi¶ nh­ Hµ Nh­ Thñy ®∙ gîi ý, ®Õn mai ta ph¶i t×m c¸ch tõ chèi. T­ c¸ch cña hä nÕu so víi l∙o §¹o Linh Hãa ®©u cã g× lµ kh¸c! Mét bªn lµ ¸c nh©n ra mÆt, mét bªn th× ngÊm -131- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ngÇm, c¶ hai nÕu kÓ ra chØ lµ bªn t¸m l¹ng bªn nöa c©n! Hõ !” TiÕng trèng canh ®∙ døt, TiÓu thiªn ®ang cè dç giÊc ngñ bçng ph¶i ng¹c nhiªn v× nghe nhiÒu thanh ©m l¹ kú vang ë ngay bªn ngoµi tÞnh phßng cña nã! Dï kh«ng muèt nghe nh­ng tai cña TiÓu Thiªn vÉn b¾t ®­îc mét mÈu ®èi tho¹i nhá! §Çu tiªn lµ cã tiÕng ng­êi hái lµo thµo: - Suþt! NhÞ s­ huynh ®Þnh lµm g×? TiÕp ®ã lµ tiÕng th× thµo ®¸p l¹i: - Ta chØ muèn nh×n thö xen cã ®óng lµ tiÓu oa nhi ®ang bÞ §¹i s­ huynh truy t×m? Thanh ©m ®Çu tiªn l¹i vang lªn: - Kh«ng cÇn nh×n, muéi còng biÕt ch¾c lµ y! - Sao Tam s­ muéi biÕt ? TiÕng ®¸p cña vÞ Tam s­ muéi nhá dÇn, chøng tá võa nãi võa bá ®i! Tuy nhiªn TiÓu Thiªn vÉn nghe râ mét phÇn nhá cña lêi ®¸p, do phÇn ®ã cã liªn quan ®Õn vËt TiÓu Thiªn ®ang cÊt gi÷: - Theo Thñy nhi nãi, Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o... Cµng lóc cµng hå nghi v× TiÓu Thiªn biÕt nh÷ng lêi th× thµo võa råi râ rµng lµ ¸m chi nã, TiÓu Thiªn véi b­íc xuèng gi­êng vµ m¹o hiÓm më cöa phßng b­íc ra ngoµi! ¸nh tr¨ng th­îng tuÇn ®ang cho TiÕu Thiªn nh×n thÊy hai bãng ng­êi ®ang ë xa xa, võa ®i võa ®µm ®¹o thËt khÏ: - Cø theo nh©n d¸ng cña hai nh©n vËt ®ã TiÓu Thiªn minh b¹ch thanh ©m cña vÞ Tam s­ muéi mµ nã võa nghe chÝnh lµ vÞ Tam s­ c« cña Hµ Nh­ Thñy! Chøng tá nhËn vËt cßn l¹i, ®­îc vÞ Tam s­ c« gäi lµ nhÞ s­ huynh, ph¶i lµ s­ phô cña Hµ Nh­ Thñy! Rãn rÐn b­íc theo sau hai nh©n vËt nä, TiÓu Thiªn võa di chuyÓn võa thÇm nghÜ: - “S­ phô cña Hµ Nh­ Thñy ®∙ ®Õn lóc nµo. Râ rµng lóc ta vµ Nh­ Thñy ®Õn Huúnh Phong Trang, ë ®©y chØ cã mét m×nh Tam s­ c« cña Hµ muéi mµ th«i! Ph¶i ch¨ng l∙o nµy míi ®Õn? Nh­ vËy viÖc chiÕm ®o¹t c«ng phu g× ®ã cña Ngò Hµnh Bang, l∙o vµ l∙o §¹i s­ b¸ cña Hµ muéi ®∙ thÊt b¹i? Bëi nÕu hä ®¾c thñ, c¸c ph¸i v× háng viÖc ®©u dÔ g× bu«ng tha vµ s­ phô cña Hµ muéi ®©u thÓ yªn th©n t×m ®Õn Huúnh Phong Trang nµy!”. ThËt may cho TiÓu Thiªn, hai nh©n vËt nä nh©n lóc cao høng ®∙ ®i ®Õn mét hoa viªn vµ c¶ hai võa ®µm ®¹o võa ®­a m¾t ng¾m nh×n vÇng tr¨ng lªn muén! N­¬ng theo nhiÒu d∙y khãm hoa um tïm, TiÓu Thiªn nhÝch dÇn tõng b­íc ®Õn gÇn hä! Sau cïng, phôc ng­êi c¹nh mét khãm hoa ®inh l¨ng. TiÓu Thiªn nghe râ tõng lêi cña hä! Hä ®ang ®Ò cËp ®Õn vi §¹i s­ huynh cña hä: -132- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §¹i s­ huynh ®∙ tÝnh lÇm mét chi tiÕt nhá! Giê cã hèi còng muén! - ý nhÞ s­ huynh nãi chóng ta kh«ng thÓ nµo lµm cho l∙o Cuång kia tØnh l¹i dï chi mét lóc ng¾n ngñi? - Kh«ng sai! NhiÕp Hån §¹i Ph¸p mét khi ®∙ vËn dông, nÕu kh«ng cã t©m ph¸p phËt m«n th­îng thõa vµ ®­îc mét néi gia ®¹i cao thñ thi triÓn, muèn hãa gi¶i cßn khã h¬n ®¸y bª t×m kim! - Muéi nghe nãi §¹i s­ huynh ®∙ lÊy ®­îc gÇn nh­ trän vÑn Cµn Kh«n t©m ph¸p? - Ch­a ®©u ! T©m ph¸p nµy cã ai ngê l¹i chia lµm ba phÇn! PhÇn §¹i s­ huynh lÊy ®­îc chØ lµ phÇn H¹, v¶ l¹i còng kh«ng ph¶i lµ ®Çy ®ñ! VÞ Tam n∙i n∙i bçng rÝt qua kÏ r¨ng: - DÇu sao chóng ta còng ®∙ hoµn thµnh t©m nguyÖn cña s­ phô ! KÓ tõ nay Ngò Hµnh Bang sÏ dÇn dÇn bÞ mäi ng­êi quªn l∙ng! HËu nh©n cña y còng ®ang n»m trong tay chóng ta! VÞ nhÞ s­ huynh c­êi »ng Æc trong miÖng: - §óng lµ sè trêi ®Þnh s½n, tiÓu oa nhi bçng d­ng mß ®Õn n¹p m¹ng! NÕu kh«ng ph¶i nghe theo ý ®Þnh cña §¹i s­ huynh, ta chØ muèn ®­a ngay tiÓu oa nhi vÒ Quû M«n Quan cho r¶nh nî! VÞ Tam s­ c« còng nãi: - Muéi còng muèn nh­ vËy! ChØ tiÕc ý cña ®¹i s­ huynh l¹i kh¸c! Muéi cµng lóc cµng kh«ng biÕt ®¹i s­ huynh muèn g×!? Rïng m×nh kh¾p l­ît, TiÓu Thiªn kh«ng nh÷ng ®∙ nhËn ra nh÷ng lêi võa rçi lµ hä ¸m chØ nã, mµ cßn m¬ hå hiÓu b©n th©n nã chÝnh lµ hËu nh©n cña mét nh©n vËt ph¶i cã vÞ trÝ thËt quan träng cña Ngò Hµnh Bang! Víi chót nhËn ®Þnh m¬ hå vÒ th©n thÕ vµ lai lÞch, TiÓu Thiªn biÕt cµng l­u l¹i th× tÝnh m¹ng nã cµng l©m nguy! §ang ®Þnh len lÐn bá ®i, bÊt ngê TiÓu Thiªn nghe l∙o nhÞ s­ huynh thè lé mét viÖc bµng giäng ®∙ cè t×nh h¹ thÊp: - Cho dï kh«ng t¸n thµnh l¾m ý ®Þnh cña ®¹i s­ huynh nh­ng ta còng rÊt n«n nãng muèn ®­îc môc kÝch c¶nh phô tö t­¬ng tµn! Cßn n÷a, ta cßn cã ý nµy, nh©n viÖc Thñy nhi v« t×nh kh«i phôc toµn bé kinh m¹ch ! §ã lµ... TiÓu Thiªn tøc tèi v× dï ®∙ cè g¾ng nh­ng nã vÉn kh«ng tµi nµo nghe biÕt ý ®å cña l∙o kia! §ang tim c¸ch men ®Õn gÇn h¬n, TiÓu TiÖn ph¶i ho¶ng hèt khi nghe bän hä b¶o: - §¹i s­ huynh dông m­u lµ muèn tiÓu oa nhi hoµn toµn quªn hÕt qu¸ khø, nµo ngê v« t×nh gióp tiÓu oa nhi t×m thÊy Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o! Theo nhÞ s­ huynh, y ®∙ ¨n hÕt hay vÉn cßn gi÷ bªn ng­êi? VÞ nhi s­ huynh c­êi l¹nh: - Muèn râ h­ thùc th× dÔ th«i ! ChØ cÇn ®iÓm huyÖt y, tÆng cho y mét giÊc ngñ -133- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh say, ta sÏ mÆc t×nh t×m kiÕm! ThÕ nµo? VÞ Tam n∙i n∙i lo ng¹i: - Kh«ng ®­îc ®©u “CÈn t¾c v« ­u, lì ®Ó tiÓu oa nhi ph¸t hiÖn viÖc muéi ®Þnh thu y lµm truyÒn nh©n sÏ thÊt b¹i ! Muéi nghÜ, chê khi danh phËn s­ ®å ®∙ râ, muéi sÏ t×m dÞp hái cÆn kÏ y vÒ nh÷ng chuyÖn ®∙ qua, lóc ®ã... TiÒu Thiªn m¾ng thÇm: - “Bän gi¶ dèi ! Muèn thu ta lµm truyÒn nh©n ­? §õng hßng !”. Len lÐn quay lui, TiÓu Thiªn chui vµo phßng vµ n»m im chê ®îi! §óng nh­ nã ®∙ ®o¸n, sau ®ã kh«ng l©u, cöa phßng xÞch më! Cho nã thÊy hai ®«i m¾t s¨ng qu¾c ®ang nh×n nã dß xÐt! - Khi thÊy TiÓu Thiªn cø n»m im vµ thë ®Òu ®Òu c¶ hai nhÑ nhµng bá ®i! “DÉu biÕt dôc tèc bÊt ®¹t, nh­ng nÕu ta bá lì c¬ héi nµy hËu qu¶ thËt khã l­êng!”. NghÜ nh­ thÕ mét lÇn n÷a TiÓu Thiªn len lÐn ®i ra ! Xung quanh v¾ng lÆng, chøng tá ®«i huynh muéi kia v× ®ªm ®∙ khuya nªn ®Òu ®∙ vÒ phßng an nghØ, TiÓu Thiªn ®i lu«n mét m¹ch ®Õn hoa viªn, n¬i lóc n∙y nã ®∙ ®Õn ! Nã nhËn ®Þnh kh«ng sai, phµm ë bÊt kú trang viªn nµo còng vËy, hoa viªn th­êng ®­îc bè trÝ ë phÝa hËu, TiÓu Thiªn sau mét lóc ®i th¼ng lµ ®∙ ®Õn ®­îc mét vßng rµo bao bªn ngoµi huúnh Phong Trang! Nh×n qua vßng rµo c¸ch ®ã kh«ng xa dang hiÖn râ mét khu rõng ©m u, che ch¾n toµn bé ¸nh s¸ng tr¨ng yÕu ít chiÕu tõ trªn chiÕu xuèng. TiÓu Thiªn hÝt m¹nh mét h¬i ®Ó tù t¨ng thªm ®ëm l­îc! Sau ®ã, dïng.. khinh c«ng do A Thu chØ ®iÓm, TiÓu Thiªn phãng ng­êi lao qua vßng rµo. Vót ! BÊt ngê cã tiÕng qu¸t c¸ch ®ã m­êi tr­îng: - KÎ nµo? Nghe tiÕng qu¸t, TiÓu ThiÖn kinh ho¶ng ®Þnh bá ch¹y thËt nhanh? Nh­ng do kÞp nhí ®Õn lêi Hµ Nh­ Thñy tõng nãi : “Trong giao thñ ngoµi viÖc dïng søc còng cÇn dïng ®Õn trÝ!”. TiÓu Thiªn cè t×nh quËt vµo v«ng rµo mét k×nh, sau ®ã trÇm giäng qu¸t lªn: - Mau gäi trang chñ cña bän ng­¬i ra ®©y! B»ng kh«ng ®õng tr¸ch b¶n nh©n ph¶i dïng ®Õn ThÇn Minh Ch­ëng! “Çm!” TiÓu Thiªn gi¶ giäng tuy kh«ng gièng l¾m nh­ng kÕt qu¶ thËt nh­ ý! TiÕng qu¸t th¸o khi n∙y lËp tøc ®æi thµnh tiÕng h« ho¸n n¸o lo¹n: Mau ®i b¸o Trang Chñ ! L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ®Õn! -134- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - “ThÇn Minh Ch­ëng! ThÇn Minh Ch­ëng !” Nghe cã tiÕng ng­êi bá ch¹y vµo trong Trang, TiÓu Thiªn khom ng­êi nhÆt lÊy mét ®o¹n cñi kh¸ dµi! Nã åm åm h« ho¸n: - “NÕu kh«ng mau giao t©m ph¸p Cµn Kh«n th× ®õng tr¸ch b¶n nh©n sao ®éc ¸c!”. NÐm m¹nh khóc cñi quµ vßng rµo, TiÓu Thiªn cßn quËt thªm mét k×nh n÷a. Vót!... Çm!... Nh÷ng tiÕng h« ho¸n vang lªn nhiÒu h¬n: - L∙o ta x«ng vµo Trang ! ? §∙ b¸o ®Õn Trang Chñ ch­a? - óy ! L∙o ®Õn kia!... Kh«ng bá mÊt c¬ héi, TiÓu Thiªn quay ng­êi, nh¾m vµo khu rõng mµ ch¹y! Vót !... Cã tiÕng gÇm vang lªn tõ phÝa Huúnh Phong Trang: - L∙o quû L∙nh DiÖn ®∙ ®Õn sao kh«ng mau hiÖn th©n? Mét ch­ëng cña ng­¬i dµnh cho tiÓu ®å H¾c S¸t §å T©m V­¬ng LÞch nµy ®ªm nay quyÕt ph¶i ®ßi l¹i! Mau xuÊt hiÖn nµo, L∙nh DiÖn l∙o quû! Mét lóc sau ®ã, TiÓu Thiªn ph¶i c­êi thÇm khi nghe chÝnh l∙o H¾c S¸t §å T©m V­¬ng LÞch, lµ s­ phô cña Hµ Nh­ Thñy h« ho¸n: - Nguy tai, Tam s­ muéi ! Chóng ta nh­ ®∙ lÇm kÕ ®iÖu hæ ly s¬n ! Thñy nhi e nguy mÊt! Mäi thanh ©m tõ phÝa Huúnh Phong Trang dÇn im trë l¹i. Tuy nhiªn nh­ TiÓu Thiªn ®o¸n biÕt, mét khi hä ph¸t hiÖn nã ®∙ thÊt tung nhÊt ®Þnh viÖc t×m kiÕm sÏ cã mét qui m« ch­a tõng cã ! V× thÕ, TiÓu Thiªn cµng nhanh ch©n h¬n, hy väng cµng ®i s©u vµo rõng chõng nµo cµng tèt chõng nÊy! Bëi, nÕu nã muèn tho¸t, chØ cßn tr«ng mong vµo khu rõng nµy mét n¬i cã tªn gäi lµm khiÕp ®¶m rÊt nhiÒu ng­êi: §¹i Ma L©m! o0o ¸nh ®uèc lËp loÌ xuÊt hiÖn cµng lóc cµng nhiÒu, TiÓu Thiªn nh×n xuyªn qua kÏ l¸ ®­¬ng nhiªn ph¶i hiÓu Huúnh Phong Trang ®ang ®iÒu ®éng rÊt nhiÒu ng­êi vµo viÖc t×m kiÕm nã! Kinh h∙i, TiÓu ThiÓn dï kh«ng muèn chót nµo vÉn ph¶i róc ng­êi vµo gi÷a mét ®¸m c©y d¹i víi nh÷ng líp d©y gai ch»ng chÞt bao quanh! Nh÷ng gai nhän ®­îc dÞp biÓu lé uy lùc chóng tha hå cµo vµo bÊt kú chç nµo trªn ng­êi TiÓu Thiªn! Dï ®au, TiÓu Thiªn vÉn cè nÐn chÞu. Bëi tiÕng ch©n ng­êi vµ -135- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh nh÷ng ©m thanh huyªn n¸o ®ang dÇn dÇn lan táa ®Õn theo tõng ¸nh háa quang chËp chên! BÊt chît, nh÷ng ¸nh ®uèc dõng l¹i vµ cã mét c©u nãi vang lªn: - Chóng ta ®∙ t×m ®Õn tËn ®©y vÉn kh«ng ph¸t hiÖn bÊt kú dÊu vÕt nµo! LiÖu cã cÇn tiÕn vµo n÷a kh«ng? Cã tiÕng ®¸p l¹i, mang theo t©m tr¹ng cã phÇn ho¶ng lo¹n: - §¹i Ma L©m..., kh«ng ph¶i n¬i dÔ xem th­êng...TiÓu oa nhi nÕu lËt sù ®∙ tiÕn vµo ®ã, chóng ta cã muèn t×m còng v« Ých! VÒ th«i!... Mét g∙ kh¸c lªn tiÕng phô häa: - ChØ lµ mét tiÓu oa nhi, nhÊt ®Þnh y kh«ng d¸m mét m×nh tù chui vµo rõng s©u, nhÊt lµ vµo lóc trêi ch­a s¸ng! Ta nghÜ, l∙o L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ®∙ ®Õn thËt. Vµ l∙o ®∙ b¾t gi÷ tiÓu oa nhi!... Nh©n vËt ®Çu tiªn lªn tiÕng håi giê bçng nhiªn nãi thËt h¨ng: - Trang chñ ®∙ xem xÐt kü råi, l∙o L∙nh DiÖn kh«ng hÒ ®Õn! B»ng kh«ng, l∙o ®©u dÔ dµng bá ®i mµ kh«ng chê gÆp chÝnh Trang chñ! H¬n n÷a, nÕu muèn b¾t ng­êi l∙o ph¶i b¾t gi÷ s­ ®iÖt cña Trang Chñ míi ®óng! §µng nµy kÎ bi thÊt tung l¹i lµ tiÓu oa nhi, qu¸ ®¸ng ngê! - Ngê th× sao? Chóng ta võa ®«ng ng­êi võa lµ nh÷ng ng­êi tõng tr¶i, chÝnh chóng ta khi tiÕn vµo §¹i Ma L©m cßn ph¶i ho¶ng sî n÷a thay, mét ®øa bÐ nh­ tiÓu oa nhi kh«ng lÏ l¹i cã ®ëm l­îc h¬n c¶ chóng ta? Nh©n vËt nä vÉn kh­ kh­ gi÷ ý ®Þnh: - Nh­ng lÖnh cña Trang chñ lµ ph¶i t×m cho ra tiÓu oa nhi ! Bän ng­¬i ch­a g× ®∙ bá cuéc nh­ thÕ nµy... - L∙o Hoµng ! Ng­¬i ®õng nªn ®æ hÕt cho bän ta nh­ vËy! Bän ta kh«ng bá cuéc! Nh­ng chóng ta ®∙ t×m kh¾p n¬i vµ hÇu nh­ ®∙ v­ît qu¸ h¹n ®Þnh an toµn cña §¹i Ma L©m råi, ng­¬i kh«ng nhËn ra ®iÒu ®ã sao? - Ta... Nh©n vËt nä. ®Þnh biÖn b¸c th× bÞ g∙ ®ang nãi bu«ng thªm mét c©u tèi hËu: - Bän ta, ai ai còng muèn biÓu lé lßng trung thµnh víi Trang chñ, kh«ng riªng g× l∙o Hoµng ng­¬i! Tuy nhiªn, ng­¬i ®õng quªn lêi c¨n dÆn tr­íc kia cña Trang chñ ! Chóng ta ®∙ v­ît qu¸ h¹n ®Þnh råi, nÕu ng­¬i muèn t×m n÷a, tuú ng­¬i ! BÊt qu¸ ë §¹i Ma L©m nµy råi sÏ thªm mét oan hån vÊt v­ëng n÷a, chÝnh lµ ng­êi! Hõ ! Ta quay l¹i ®©y! Mét ¸nh ®uèc di chuyÓn lµm cho nhiÒu ¸nh ®uèc sau ®ã còng dÇn dÇn dÞch chuyÓn quay lui! Nh©n vËt ®­îc gäi lµ l∙o Hoµng sau mét lóc cè chÞu ®ùng ®Ó tá ra cã ®ëm l­îc h¬n ng­êi, b©y giê, khi cßn l¹i mét m×nh víi mét ngän ®uèc lÎ loi, l∙o bçng kªu th¶ng thèt: - MÑ ¬i ! Nµy... ! Chê ta víi ! -136- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh PhÞch! - ThÞch... ThÞch... ThÞch... TiÓu Thiªn do nghe râ nh÷ng lêi võa råi nªn còng kinh ho¶ng kh«ng kÐm! Dï vËy, nã vÉn kh«ng nÐn ®­îc c­êi khi t×nh cê môc kÝch c¶nh t­îng nµy! L∙o Hoµng sî ®Õn nçi tù nÐm bá ngän ®uèc vµ ch¹y nh¸o nhµo nh­ l∙o ®ang bÞ ma ®uæi thËt sù! §­îc mét lóc, khi mäi tiÕng ®éng ®∙ hoµn toµn yªn ¾ng, lóc TiÓu Thiªn ®Þnh chui ra khái n¬i Èn nÊp th× ë phÝa tr­íc ngay c¹nh ngän ®uèc võa bÞ l∙o Hoµng vÊt bá hai bãng ng­êi chît xuÊt hiÖn Vót!...Vót! Mét ng­êi khom xuèng nhÆt ngän ®uèc ! Nhê ®ã, ¸nh löa ®ang chuÈn bÞ t¾t ®­îc dÞp ch¸y bïng lªn, cho TiÓu Thiªn nh×n râ hai nhÉn vËt kia ! Hä lµ Tam s­ c« vµ s­ phô cña Hµ Nh­ Thñy ! CÇm ®uèc ®­a cao, Tam n∙i n∙i nh¨n mËt, ¸nh mÆt mang vÎ sî sÖt lóc nh×n s©u h¬n n÷a vµo rõng: - NhÞ s­ huynh nghÜ sao ? LiÖu tiÓu oa nhi cã d¸m vµo ®Õn tËn ®©y kh«ng? S­ phô cña Hµ Nh­ Thñy còng cã nÐt mÆt cña ng­êi ®ang cè nÐn sù khiÕp sî: - NÕu y cã vµo, ®Êy lµ sè cña y ®∙ hÕt. Dï §¹i s­ huynh cã ë ®©y còng kh«ng thÓ lµm g× h¬n ! Tam n∙i n∙i nghi ng¹i: - Nh­ng §¹i sù huynh vÉn sÏ tr¸ch nhÞ s­ huynh vµ muéi ! - Tr¸ch ta ? T¹i sao ? Chóng ta ®©u cã ®Ó lé s¬ hë khiÕn tiÓu oa nhi nghi ngê? Tam n∙i n∙i thÉn thê: - Muéi nghÜ cã thÓ tiÓu oa nhi ®∙ nghe biÕt ®iÒu g× ®ã ! - Tõ ai ? Lµ ta ch¨ng? Nãi ®Õn ®©y, bçng d­ng l∙o bËt c­êi: - Ta nghÜ ®­îc mét c¸ch! NÕu ®¹i s­ huynh kh«ng biÕt chuyÖn tiÓu oa nhi ®∙ ®Õn ®©y, bän ta sÏ kh«ng ph¶i ©u lo! Ha... Ha... Khu«n mÆt cña Tam n∙i n∙i còng gi∙n ra: - NhÞ s­ huynh nãi rÊt ®óng ! chóng ta cø thÕ mµ bµnh ®éng! §i th«i! Vót ! Vót ! Hä bá ®i, mang lu«n c¶ ngän ®uèc, lµm cho khu rõng trë l¹i sù ©m u cè h÷u! Cßn l¹i mét m×nh, TiÓu Thiªn chît nhËn ra toµn th©n nã ®ang run b¾n hai m¾t ®∙ nh¾m chÆt tõ lóc nµo! Ch­a bao giê TiÓu Thiªn l©m vµo c¶nh g©y kinh h∙i nh­ thÕ nµy! Nçi kinh h∙i buéc nã ph¶i thiÕp ®i vµo giÊc ngñ ®Çy méng mÞ... -137- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh o0o §Þnh thÇn nh×n thËt l©u vµo khu rõng nh÷ng tia s¸ng ®ang len lÐn räi chiÕu vµo nh÷ng n¬i cã thÓ xuyªn ®Õn tuy chØ lµ nh÷ng tia s¸ng nhît nh¹t nh­ng TiÓu Thiªn biÕt ®©y lµ lóc vÇng d­¬ng ë trªn kia, n»m tÝt trªn cao bªn trªn t¸n l¸ c©y rõng dµy ®Æc ph¶i lµ mét vÇng d­¬ng ®ang lóc chÝnh ngä! ¸nh n¾ng chiÕu th¼ng xuèng, nÕu kh«ng ph¶i giê ngä th× ¸nh s¸ng nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ chiÕu th¼ng xuèng nh­ thÕ nµy! Nã thÇm nghi ng¹i: - “§ang giê ngä nh­ thÕ nµy, ë quanh t¹ chØ lµ mét vïng s¸ng ©m u, nÕu ta kh«ng cã ngay mét quyÕt ®Þnh, ®Ó chËm h¬n mét chót n÷a vÞ tÊt ta cã thÓ nh×n thÊy lèi ®i !”. Quay trë ra khu rõng, nã ®∙ nghÜ nhiÒu kÓ tõ lóc thøc giÊc, nã kh«ng d¸m! TiÕn vµo s©u h¬n, ®èi víi TiÓu Thiªn th× chØ cã mét vÊn ®Õ khiÕn nã lo ng¹i! NÕu ë §¹i Ma L©m nµy nã kh«ng t×m thÊy mét n¬i ®­îc gäi lµ Vò Môc Tµng Binh ThÊt, ®ã lµ lý do khiÕn nã ®ång ý ®i ®Õn §éng §×nh Hå cïng víi Hµ Nh­ Thñy; mét lµ nh÷ng mong muèn cña nã sÏ trë nªn v« nghÜa, hai lµ nã cã thÓ chÕt nh­ nh÷ng ai ®∙ tõng vµo ®©y vµ ®∙ chÕt! Thñ h¹ cña Huúnh Phong Trang nµo ph¶i ngÉu nhiªn khi b¶o l∙o Hoµng nÕu vÉn c¶ gan tiÕn vµo sÏ biÕn thµnh mét oan hån vÊt v­ëng! Còng vËy, ®©u ph¶i v« duyªn cí mµ ®Õn s­ phô vµ tam s­ c« cña Hµ Nh­ Thñy còng cã s¾c mÆt khiÕp ®¶m khi biÕt hä ®ang cã mÆt ë khu rõng ®­îc gäi lµ §¹i Ma L©m nµy? §Ó t¨ng thªm ®ëm l­îc, nh©n lóc nh÷ng tia s¸ng vÉn cßn ®ang chiÕu th¼ng xuèng, TiÓu Thiªn véi lÊy tõ trong ng­êi ra chiÕc bao kiÕm cò kü! Trong lßng bao kiÕm, tÊm da cã mÆt ngoµi ®en nh¸nh vÉn cßn n»n ®ã! TiÓu Thiªn lÊy tÊm da ra v« t×nh lµm cho b¶y viªn minh ch©u ë bªn trong bao kiÕm r¬i ra! Nh÷ng viªn minh ch©u võa hiÓn lé liÒn lãe lªn nh÷ng tia s¸ng lÊp l¸nh! Chóng cã bÈy viªn vµ nh÷ng tia s¸ng cña b¶y viªn hîp l¹i còng ®ñ t¹o ra mét quÇng s¸ng, chiÕu táa n¬i TiÓu Thiªn ®µng nghØ! PhÊn kÝch v× ®iÒu nµy, v« h×nh chung TiÓu Thiªn cã trong tay nh÷ng vËt t¹o s¸ng nã sÏ kh«ng cßn ng¹i bãng ®ªm n÷a! Më réng tÊm da, TiÓu Thiªn nh×n l¹i hµng l­u tù ë mÆt trong tÊm da! Qu¶ nhiªn cã c©u : “C¸ch §éng §×nh Hå n¨m m­¬i dÆm vÒ phÝa b¾c...Ta nghÜ ®ã lµ n¬i ®­îc Nh¹c Phi thiÕt lËp Tµng Binh ThÊt. H∙y ®Õn thö xem!”. §äc l¹i ®Ó tin ch¾c vµo ®iÒu võa quyÕt ®Þnh, TiÓu Thiªn chît chÐp miÖng: - Th× ta ®ang thö ®©y ! ChØ mong sao ta sÏ kh«ng gÆp nh÷ng g× qu¸ nguy hiÓm! Hµ... -138- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Chui ra khái bôi c©y, mét l»n n÷a líp d©y gai bªn ngo¹i l¹i tha hå cµo x­íc kh¾p ng­êi TiÓu Thiªn! Tuy vËy, víi ¸nh s¸ng cã tõ b¶y viªn ngäc, TiÓu Thiªn vÉn h¨m hë tiÕn b­íc, ®i s©u h¬n n÷a vµo gi÷a khu rõng §¹i Ma L©m... Viiettkiiem..com V e k em com -139- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2