Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 12

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

65
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 12

  1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø m­¬i hai Vò Môc Tµng Binh ThÊt §cñalóc gÆp mÆt, TiÓuTam n∙imêi biÕt t¹i sao bän A Xu©n vÉn gäi Tam s­ c« Õn Hµ Nh­ Thñy lµ ThiÓn n∙i ! Víi niªn kû xÊp xØ ngò tuÇn, l¹i ch­a tõng cã mét ®øc lang qu©n, Tam s­ c« cña Hµ Nh­ Thñy kh«ng nh÷ng cã mét khu«n mÆt khã ®¨m ®¨m mµ tÝnh khÝ còng hû né bÊt th­ëng! Tho¹t ®Çu, vÞ Tam s­ c« nµy cã vÎ kh«ng hµi lßng khi biÕt Hµ Nh­ Thñy t×m ®Õn Huúnh Phong Trang mµ kh«ng cã bän A Xu©n ë mét bªn hÇu cËn ! §∙ vËy, bªn c¹nh Hµ Nh­ Thñy cßn cã thªm TiÓu Thiªn, mét ®øa bÐ hoµn toµn xa l¹! Nh­ng khi nghe Hµ Nh­ Thñy nãi qua vÒ sù th«ng tuÖ kh¸c th­êng cña TiÓu Thiªn, th¸i ®é cña vÞ Tam s­ c« ®ét ngét thay ®æi!... Tù x­ng lµ n∙i n∙i, vÞ Tam s­ c« b¾t ®Çu s¨n ®ãn TiÓu Thiªn, møc ®é cµng lóc cµng vån v∙ khiÕn TiÓu Thiªn khã chÞu! Do ®ã, dï tr¶i qua mét ngµy thËt sù vÊt v¶ mÖt nhäc, ®¸ng lý TiÓu Thiªn ph¶i ®­îc mét giÊc ngñ ngon th× nã cø tr»n träc vµ thao thøc rÊt khã chîp m¾t! Suy nghÜ m∙i nguyªn nh©n, sau cïng TiÓu Thiªn nhËn ra nã khã ngñ lµ v× nghÜ ®Õn sù th©n thiÖn gi¶ t¹o cña T©n L­îng ®∙ mét thêi gian lµm cho nã hoµn toµn lÇm lÉn ! T©n L­îng chØ gi¶ vê th©n thiÖn ®Ó thùc hiÖn m­u ®å! ChÝnh v× lý do ®ã sù s¨n ®ãn gÇn nh­ lµ qu¸ ®¸ng cña Tam n∙i n∙i nµy lµm cho TiÓu Thiªn tõ trong tiÒm thøc ®∙ xuÊt hiÖn sù c¶nh gi¸c! Vµ cµng nghÜ TiÓu Thiªn cµng thÊy nã c¶nh gi¸c lµ ph¶i! Tam Trang tiÕng lµ ba nh­ng thùc chÊt chØ lµ mét! Bëi c¶ ba Trang Chñ cña Tam Trang ®Òu lµ ®ång m«n s­ huynh s­ ®Ö s­ muéi ! Hä ph©n ra lµ ®Ó t¹o thµnh mét thÕ lùc, ch¾c ch¾n lµ ®Ó ®èi ®Çu víi Ngò Hµnh Bang, nÕu gi÷a hä vµ Ngò Hµnh Bang thËt sù cã ©n o¸n nh­ Hµ Nh­ Thñy ®∙ nãi ! Nh­ng, ph¶i chi hä c«ng khai cïng Ngò Hµnh Bang ®èi ®Çu cã lÏ ë TiÓu Thiªn sÏ kh«ng xuÊt hiÖn phÇn nµo sù ¸c c¶m! §»ng nµy, nh­ Hµ Nh­ Thñy thè lé Trang chñ Thanh Tróc Trang còng lµ §¹i s­ b¸ cña Nh­ Thñy ®∙ cè t×nh tiÒm phôc vµo Ngò Hµnh Bang ! Dïng thñ ®o¹n nµy ®Ó lµm cho Ngò Hµnh Bang ®i vµo chç diÖt vong, nh÷ng vÞ t«n tr­ëng cña Hµ Nh­ Thñy kÓ nh­ ®∙ sö dông nh÷ng ©m m­u thÊp hÌn ! Sù thµnh c«ng cña hä Ýt nhiÒu còng lµm cho mäi ng­êi mÊt ®i sù kÝnh phôc! ®ang miªn man nghÜ ngîi, trèng ®iÓm canh ba bçng vang lªn lµm cho TiÓu Thiªn giËt m×nh: - “Ta ph¶i cè g¾ng ngñ míi ®­îc! ViÖc b¸i vÞ Tam n∙i n∙i lµm s­ phô, gi¶ nh­ Hµ Nh­ Thñy ®∙ gîi ý, ®Õn mai ta ph¶i t×m c¸ch tõ chèi. T­ c¸ch cña hä nÕu so víi l∙o §¹o Linh Hãa ®©u cã g× lµ kh¸c! Mét bªn lµ ¸c nh©n ra mÆt, mét bªn th× ngÊm -131- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ngÇm, c¶ hai nÕu kÓ ra chØ lµ bªn t¸m l¹ng bªn nöa c©n! Hõ !” TiÕng trèng canh ®∙ døt, TiÓu thiªn ®ang cè dç giÊc ngñ bçng ph¶i ng¹c nhiªn v× nghe nhiÒu thanh ©m l¹ kú vang ë ngay bªn ngoµi tÞnh phßng cña nã! Dï kh«ng muèt nghe nh­ng tai cña TiÓu Thiªn vÉn b¾t ®­îc mét mÈu ®èi tho¹i nhá! §Çu tiªn lµ cã tiÕng ng­êi hái lµo thµo: - Suþt! NhÞ s­ huynh ®Þnh lµm g×? TiÕp ®ã lµ tiÕng th× thµo ®¸p l¹i: - Ta chØ muèn nh×n thö xen cã ®óng lµ tiÓu oa nhi ®ang bÞ §¹i s­ huynh truy t×m? Thanh ©m ®Çu tiªn l¹i vang lªn: - Kh«ng cÇn nh×n, muéi còng biÕt ch¾c lµ y! - Sao Tam s­ muéi biÕt ? TiÕng ®¸p cña vÞ Tam s­ muéi nhá dÇn, chøng tá võa nãi võa bá ®i! Tuy nhiªn TiÓu Thiªn vÉn nghe râ mét phÇn nhá cña lêi ®¸p, do phÇn ®ã cã liªn quan ®Õn vËt TiÓu Thiªn ®ang cÊt gi÷: - Theo Thñy nhi nãi, Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o... Cµng lóc cµng hå nghi v× TiÓu Thiªn biÕt nh÷ng lêi th× thµo võa råi râ rµng lµ ¸m chi nã, TiÓu Thiªn véi b­íc xuèng gi­êng vµ m¹o hiÓm më cöa phßng b­íc ra ngoµi! ¸nh tr¨ng th­îng tuÇn ®ang cho TiÕu Thiªn nh×n thÊy hai bãng ng­êi ®ang ë xa xa, võa ®i võa ®µm ®¹o thËt khÏ: - Cø theo nh©n d¸ng cña hai nh©n vËt ®ã TiÓu Thiªn minh b¹ch thanh ©m cña vÞ Tam s­ muéi mµ nã võa nghe chÝnh lµ vÞ Tam s­ c« cña Hµ Nh­ Thñy! Chøng tá nhËn vËt cßn l¹i, ®­îc vÞ Tam s­ c« gäi lµ nhÞ s­ huynh, ph¶i lµ s­ phô cña Hµ Nh­ Thñy! Rãn rÐn b­íc theo sau hai nh©n vËt nä, TiÓu Thiªn võa di chuyÓn võa thÇm nghÜ: - “S­ phô cña Hµ Nh­ Thñy ®∙ ®Õn lóc nµo. Râ rµng lóc ta vµ Nh­ Thñy ®Õn Huúnh Phong Trang, ë ®©y chØ cã mét m×nh Tam s­ c« cña Hµ muéi mµ th«i! Ph¶i ch¨ng l∙o nµy míi ®Õn? Nh­ vËy viÖc chiÕm ®o¹t c«ng phu g× ®ã cña Ngò Hµnh Bang, l∙o vµ l∙o §¹i s­ b¸ cña Hµ muéi ®∙ thÊt b¹i? Bëi nÕu hä ®¾c thñ, c¸c ph¸i v× háng viÖc ®©u dÔ g× bu«ng tha vµ s­ phô cña Hµ muéi ®©u thÓ yªn th©n t×m ®Õn Huúnh Phong Trang nµy!”. ThËt may cho TiÓu Thiªn, hai nh©n vËt nä nh©n lóc cao høng ®∙ ®i ®Õn mét hoa viªn vµ c¶ hai võa ®µm ®¹o võa ®­a m¾t ng¾m nh×n vÇng tr¨ng lªn muén! N­¬ng theo nhiÒu d∙y khãm hoa um tïm, TiÓu Thiªn nhÝch dÇn tõng b­íc ®Õn gÇn hä! Sau cïng, phôc ng­êi c¹nh mét khãm hoa ®inh l¨ng. TiÓu Thiªn nghe râ tõng lêi cña hä! Hä ®ang ®Ò cËp ®Õn vi §¹i s­ huynh cña hä: -132- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §¹i s­ huynh ®∙ tÝnh lÇm mét chi tiÕt nhá! Giê cã hèi còng muén! - ý nhÞ s­ huynh nãi chóng ta kh«ng thÓ nµo lµm cho l∙o Cuång kia tØnh l¹i dï chi mét lóc ng¾n ngñi? - Kh«ng sai! NhiÕp Hån §¹i Ph¸p mét khi ®∙ vËn dông, nÕu kh«ng cã t©m ph¸p phËt m«n th­îng thõa vµ ®­îc mét néi gia ®¹i cao thñ thi triÓn, muèn hãa gi¶i cßn khã h¬n ®¸y bª t×m kim! - Muéi nghe nãi §¹i s­ huynh ®∙ lÊy ®­îc gÇn nh­ trän vÑn Cµn Kh«n t©m ph¸p? - Ch­a ®©u ! T©m ph¸p nµy cã ai ngê l¹i chia lµm ba phÇn! PhÇn §¹i s­ huynh lÊy ®­îc chØ lµ phÇn H¹, v¶ l¹i còng kh«ng ph¶i lµ ®Çy ®ñ! VÞ Tam n∙i n∙i bçng rÝt qua kÏ r¨ng: - DÇu sao chóng ta còng ®∙ hoµn thµnh t©m nguyÖn cña s­ phô ! KÓ tõ nay Ngò Hµnh Bang sÏ dÇn dÇn bÞ mäi ng­êi quªn l∙ng! HËu nh©n cña y còng ®ang n»m trong tay chóng ta! VÞ nhÞ s­ huynh c­êi »ng Æc trong miÖng: - §óng lµ sè trêi ®Þnh s½n, tiÓu oa nhi bçng d­ng mß ®Õn n¹p m¹ng! NÕu kh«ng ph¶i nghe theo ý ®Þnh cña §¹i s­ huynh, ta chØ muèn ®­a ngay tiÓu oa nhi vÒ Quû M«n Quan cho r¶nh nî! VÞ Tam s­ c« còng nãi: - Muéi còng muèn nh­ vËy! ChØ tiÕc ý cña ®¹i s­ huynh l¹i kh¸c! Muéi cµng lóc cµng kh«ng biÕt ®¹i s­ huynh muèn g×!? Rïng m×nh kh¾p l­ît, TiÓu Thiªn kh«ng nh÷ng ®∙ nhËn ra nh÷ng lêi võa rçi lµ hä ¸m chØ nã, mµ cßn m¬ hå hiÓu b©n th©n nã chÝnh lµ hËu nh©n cña mét nh©n vËt ph¶i cã vÞ trÝ thËt quan träng cña Ngò Hµnh Bang! Víi chót nhËn ®Þnh m¬ hå vÒ th©n thÕ vµ lai lÞch, TiÓu Thiªn biÕt cµng l­u l¹i th× tÝnh m¹ng nã cµng l©m nguy! §ang ®Þnh len lÐn bá ®i, bÊt ngê TiÓu Thiªn nghe l∙o nhÞ s­ huynh thè lé mét viÖc bµng giäng ®∙ cè t×nh h¹ thÊp: - Cho dï kh«ng t¸n thµnh l¾m ý ®Þnh cña ®¹i s­ huynh nh­ng ta còng rÊt n«n nãng muèn ®­îc môc kÝch c¶nh phô tö t­¬ng tµn! Cßn n÷a, ta cßn cã ý nµy, nh©n viÖc Thñy nhi v« t×nh kh«i phôc toµn bé kinh m¹ch ! §ã lµ... TiÓu Thiªn tøc tèi v× dï ®∙ cè g¾ng nh­ng nã vÉn kh«ng tµi nµo nghe biÕt ý ®å cña l∙o kia! §ang tim c¸ch men ®Õn gÇn h¬n, TiÓu TiÖn ph¶i ho¶ng hèt khi nghe bän hä b¶o: - §¹i s­ huynh dông m­u lµ muèn tiÓu oa nhi hoµn toµn quªn hÕt qu¸ khø, nµo ngê v« t×nh gióp tiÓu oa nhi t×m thÊy Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o! Theo nhÞ s­ huynh, y ®∙ ¨n hÕt hay vÉn cßn gi÷ bªn ng­êi? VÞ nhi s­ huynh c­êi l¹nh: - Muèn râ h­ thùc th× dÔ th«i ! ChØ cÇn ®iÓm huyÖt y, tÆng cho y mét giÊc ngñ -133- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh say, ta sÏ mÆc t×nh t×m kiÕm! ThÕ nµo? VÞ Tam n∙i n∙i lo ng¹i: - Kh«ng ®­îc ®©u “CÈn t¾c v« ­u, lì ®Ó tiÓu oa nhi ph¸t hiÖn viÖc muéi ®Þnh thu y lµm truyÒn nh©n sÏ thÊt b¹i ! Muéi nghÜ, chê khi danh phËn s­ ®å ®∙ râ, muéi sÏ t×m dÞp hái cÆn kÏ y vÒ nh÷ng chuyÖn ®∙ qua, lóc ®ã... TiÒu Thiªn m¾ng thÇm: - “Bän gi¶ dèi ! Muèn thu ta lµm truyÒn nh©n ­? §õng hßng !”. Len lÐn quay lui, TiÓu Thiªn chui vµo phßng vµ n»m im chê ®îi! §óng nh­ nã ®∙ ®o¸n, sau ®ã kh«ng l©u, cöa phßng xÞch më! Cho nã thÊy hai ®«i m¾t s¨ng qu¾c ®ang nh×n nã dß xÐt! - Khi thÊy TiÓu Thiªn cø n»m im vµ thë ®Òu ®Òu c¶ hai nhÑ nhµng bá ®i! “DÉu biÕt dôc tèc bÊt ®¹t, nh­ng nÕu ta bá lì c¬ héi nµy hËu qu¶ thËt khã l­êng!”. NghÜ nh­ thÕ mét lÇn n÷a TiÓu Thiªn len lÐn ®i ra ! Xung quanh v¾ng lÆng, chøng tá ®«i huynh muéi kia v× ®ªm ®∙ khuya nªn ®Òu ®∙ vÒ phßng an nghØ, TiÓu Thiªn ®i lu«n mét m¹ch ®Õn hoa viªn, n¬i lóc n∙y nã ®∙ ®Õn ! Nã nhËn ®Þnh kh«ng sai, phµm ë bÊt kú trang viªn nµo còng vËy, hoa viªn th­êng ®­îc bè trÝ ë phÝa hËu, TiÓu Thiªn sau mét lóc ®i th¼ng lµ ®∙ ®Õn ®­îc mét vßng rµo bao bªn ngoµi huúnh Phong Trang! Nh×n qua vßng rµo c¸ch ®ã kh«ng xa dang hiÖn râ mét khu rõng ©m u, che ch¾n toµn bé ¸nh s¸ng tr¨ng yÕu ít chiÕu tõ trªn chiÕu xuèng. TiÓu Thiªn hÝt m¹nh mét h¬i ®Ó tù t¨ng thªm ®ëm l­îc! Sau ®ã, dïng.. khinh c«ng do A Thu chØ ®iÓm, TiÓu Thiªn phãng ng­êi lao qua vßng rµo. Vót ! BÊt ngê cã tiÕng qu¸t c¸ch ®ã m­êi tr­îng: - KÎ nµo? Nghe tiÕng qu¸t, TiÓu ThiÖn kinh ho¶ng ®Þnh bá ch¹y thËt nhanh? Nh­ng do kÞp nhí ®Õn lêi Hµ Nh­ Thñy tõng nãi : “Trong giao thñ ngoµi viÖc dïng søc còng cÇn dïng ®Õn trÝ!”. TiÓu Thiªn cè t×nh quËt vµo v«ng rµo mét k×nh, sau ®ã trÇm giäng qu¸t lªn: - Mau gäi trang chñ cña bän ng­¬i ra ®©y! B»ng kh«ng ®õng tr¸ch b¶n nh©n ph¶i dïng ®Õn ThÇn Minh Ch­ëng! “Çm!” TiÓu Thiªn gi¶ giäng tuy kh«ng gièng l¾m nh­ng kÕt qu¶ thËt nh­ ý! TiÕng qu¸t th¸o khi n∙y lËp tøc ®æi thµnh tiÕng h« ho¸n n¸o lo¹n: Mau ®i b¸o Trang Chñ ! L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ®Õn! -134- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - “ThÇn Minh Ch­ëng! ThÇn Minh Ch­ëng !” Nghe cã tiÕng ng­êi bá ch¹y vµo trong Trang, TiÓu Thiªn khom ng­êi nhÆt lÊy mét ®o¹n cñi kh¸ dµi! Nã åm åm h« ho¸n: - “NÕu kh«ng mau giao t©m ph¸p Cµn Kh«n th× ®õng tr¸ch b¶n nh©n sao ®éc ¸c!”. NÐm m¹nh khóc cñi quµ vßng rµo, TiÓu Thiªn cßn quËt thªm mét k×nh n÷a. Vót!... Çm!... Nh÷ng tiÕng h« ho¸n vang lªn nhiÒu h¬n: - L∙o ta x«ng vµo Trang ! ? §∙ b¸o ®Õn Trang Chñ ch­a? - óy ! L∙o ®Õn kia!... Kh«ng bá mÊt c¬ héi, TiÓu Thiªn quay ng­êi, nh¾m vµo khu rõng mµ ch¹y! Vót !... Cã tiÕng gÇm vang lªn tõ phÝa Huúnh Phong Trang: - L∙o quû L∙nh DiÖn ®∙ ®Õn sao kh«ng mau hiÖn th©n? Mét ch­ëng cña ng­¬i dµnh cho tiÓu ®å H¾c S¸t §å T©m V­¬ng LÞch nµy ®ªm nay quyÕt ph¶i ®ßi l¹i! Mau xuÊt hiÖn nµo, L∙nh DiÖn l∙o quû! Mét lóc sau ®ã, TiÓu Thiªn ph¶i c­êi thÇm khi nghe chÝnh l∙o H¾c S¸t §å T©m V­¬ng LÞch, lµ s­ phô cña Hµ Nh­ Thñy h« ho¸n: - Nguy tai, Tam s­ muéi ! Chóng ta nh­ ®∙ lÇm kÕ ®iÖu hæ ly s¬n ! Thñy nhi e nguy mÊt! Mäi thanh ©m tõ phÝa Huúnh Phong Trang dÇn im trë l¹i. Tuy nhiªn nh­ TiÓu Thiªn ®o¸n biÕt, mét khi hä ph¸t hiÖn nã ®∙ thÊt tung nhÊt ®Þnh viÖc t×m kiÕm sÏ cã mét qui m« ch­a tõng cã ! V× thÕ, TiÓu Thiªn cµng nhanh ch©n h¬n, hy väng cµng ®i s©u vµo rõng chõng nµo cµng tèt chõng nÊy! Bëi, nÕu nã muèn tho¸t, chØ cßn tr«ng mong vµo khu rõng nµy mét n¬i cã tªn gäi lµm khiÕp ®¶m rÊt nhiÒu ng­êi: §¹i Ma L©m! o0o ¸nh ®uèc lËp loÌ xuÊt hiÖn cµng lóc cµng nhiÒu, TiÓu Thiªn nh×n xuyªn qua kÏ l¸ ®­¬ng nhiªn ph¶i hiÓu Huúnh Phong Trang ®ang ®iÒu ®éng rÊt nhiÒu ng­êi vµo viÖc t×m kiÕm nã! Kinh h∙i, TiÓu ThiÓn dï kh«ng muèn chót nµo vÉn ph¶i róc ng­êi vµo gi÷a mét ®¸m c©y d¹i víi nh÷ng líp d©y gai ch»ng chÞt bao quanh! Nh÷ng gai nhän ®­îc dÞp biÓu lé uy lùc chóng tha hå cµo vµo bÊt kú chç nµo trªn ng­êi TiÓu Thiªn! Dï ®au, TiÓu Thiªn vÉn cè nÐn chÞu. Bëi tiÕng ch©n ng­êi vµ -135- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh nh÷ng ©m thanh huyªn n¸o ®ang dÇn dÇn lan táa ®Õn theo tõng ¸nh háa quang chËp chên! BÊt chît, nh÷ng ¸nh ®uèc dõng l¹i vµ cã mét c©u nãi vang lªn: - Chóng ta ®∙ t×m ®Õn tËn ®©y vÉn kh«ng ph¸t hiÖn bÊt kú dÊu vÕt nµo! LiÖu cã cÇn tiÕn vµo n÷a kh«ng? Cã tiÕng ®¸p l¹i, mang theo t©m tr¹ng cã phÇn ho¶ng lo¹n: - §¹i Ma L©m..., kh«ng ph¶i n¬i dÔ xem th­êng...TiÓu oa nhi nÕu lËt sù ®∙ tiÕn vµo ®ã, chóng ta cã muèn t×m còng v« Ých! VÒ th«i!... Mét g∙ kh¸c lªn tiÕng phô häa: - ChØ lµ mét tiÓu oa nhi, nhÊt ®Þnh y kh«ng d¸m mét m×nh tù chui vµo rõng s©u, nhÊt lµ vµo lóc trêi ch­a s¸ng! Ta nghÜ, l∙o L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ®∙ ®Õn thËt. Vµ l∙o ®∙ b¾t gi÷ tiÓu oa nhi!... Nh©n vËt ®Çu tiªn lªn tiÕng håi giê bçng nhiªn nãi thËt h¨ng: - Trang chñ ®∙ xem xÐt kü råi, l∙o L∙nh DiÖn kh«ng hÒ ®Õn! B»ng kh«ng, l∙o ®©u dÔ dµng bá ®i mµ kh«ng chê gÆp chÝnh Trang chñ! H¬n n÷a, nÕu muèn b¾t ng­êi l∙o ph¶i b¾t gi÷ s­ ®iÖt cña Trang Chñ míi ®óng! §µng nµy kÎ bi thÊt tung l¹i lµ tiÓu oa nhi, qu¸ ®¸ng ngê! - Ngê th× sao? Chóng ta võa ®«ng ng­êi võa lµ nh÷ng ng­êi tõng tr¶i, chÝnh chóng ta khi tiÕn vµo §¹i Ma L©m cßn ph¶i ho¶ng sî n÷a thay, mét ®øa bÐ nh­ tiÓu oa nhi kh«ng lÏ l¹i cã ®ëm l­îc h¬n c¶ chóng ta? Nh©n vËt nä vÉn kh­ kh­ gi÷ ý ®Þnh: - Nh­ng lÖnh cña Trang chñ lµ ph¶i t×m cho ra tiÓu oa nhi ! Bän ng­¬i ch­a g× ®∙ bá cuéc nh­ thÕ nµy... - L∙o Hoµng ! Ng­¬i ®õng nªn ®æ hÕt cho bän ta nh­ vËy! Bän ta kh«ng bá cuéc! Nh­ng chóng ta ®∙ t×m kh¾p n¬i vµ hÇu nh­ ®∙ v­ît qu¸ h¹n ®Þnh an toµn cña §¹i Ma L©m råi, ng­¬i kh«ng nhËn ra ®iÒu ®ã sao? - Ta... Nh©n vËt nä. ®Þnh biÖn b¸c th× bÞ g∙ ®ang nãi bu«ng thªm mét c©u tèi hËu: - Bän ta, ai ai còng muèn biÓu lé lßng trung thµnh víi Trang chñ, kh«ng riªng g× l∙o Hoµng ng­¬i! Tuy nhiªn, ng­¬i ®õng quªn lêi c¨n dÆn tr­íc kia cña Trang chñ ! Chóng ta ®∙ v­ît qu¸ h¹n ®Þnh råi, nÕu ng­¬i muèn t×m n÷a, tuú ng­¬i ! BÊt qu¸ ë §¹i Ma L©m nµy råi sÏ thªm mét oan hån vÊt v­ëng n÷a, chÝnh lµ ng­êi! Hõ ! Ta quay l¹i ®©y! Mét ¸nh ®uèc di chuyÓn lµm cho nhiÒu ¸nh ®uèc sau ®ã còng dÇn dÇn dÞch chuyÓn quay lui! Nh©n vËt ®­îc gäi lµ l∙o Hoµng sau mét lóc cè chÞu ®ùng ®Ó tá ra cã ®ëm l­îc h¬n ng­êi, b©y giê, khi cßn l¹i mét m×nh víi mét ngän ®uèc lÎ loi, l∙o bçng kªu th¶ng thèt: - MÑ ¬i ! Nµy... ! Chê ta víi ! -136- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh PhÞch! - ThÞch... ThÞch... ThÞch... TiÓu Thiªn do nghe râ nh÷ng lêi võa råi nªn còng kinh ho¶ng kh«ng kÐm! Dï vËy, nã vÉn kh«ng nÐn ®­îc c­êi khi t×nh cê môc kÝch c¶nh t­îng nµy! L∙o Hoµng sî ®Õn nçi tù nÐm bá ngän ®uèc vµ ch¹y nh¸o nhµo nh­ l∙o ®ang bÞ ma ®uæi thËt sù! §­îc mét lóc, khi mäi tiÕng ®éng ®∙ hoµn toµn yªn ¾ng, lóc TiÓu Thiªn ®Þnh chui ra khái n¬i Èn nÊp th× ë phÝa tr­íc ngay c¹nh ngän ®uèc võa bÞ l∙o Hoµng vÊt bá hai bãng ng­êi chît xuÊt hiÖn Vót!...Vót! Mét ng­êi khom xuèng nhÆt ngän ®uèc ! Nhê ®ã, ¸nh löa ®ang chuÈn bÞ t¾t ®­îc dÞp ch¸y bïng lªn, cho TiÓu Thiªn nh×n râ hai nhÉn vËt kia ! Hä lµ Tam s­ c« vµ s­ phô cña Hµ Nh­ Thñy ! CÇm ®uèc ®­a cao, Tam n∙i n∙i nh¨n mËt, ¸nh mÆt mang vÎ sî sÖt lóc nh×n s©u h¬n n÷a vµo rõng: - NhÞ s­ huynh nghÜ sao ? LiÖu tiÓu oa nhi cã d¸m vµo ®Õn tËn ®©y kh«ng? S­ phô cña Hµ Nh­ Thñy còng cã nÐt mÆt cña ng­êi ®ang cè nÐn sù khiÕp sî: - NÕu y cã vµo, ®Êy lµ sè cña y ®∙ hÕt. Dï §¹i s­ huynh cã ë ®©y còng kh«ng thÓ lµm g× h¬n ! Tam n∙i n∙i nghi ng¹i: - Nh­ng §¹i sù huynh vÉn sÏ tr¸ch nhÞ s­ huynh vµ muéi ! - Tr¸ch ta ? T¹i sao ? Chóng ta ®©u cã ®Ó lé s¬ hë khiÕn tiÓu oa nhi nghi ngê? Tam n∙i n∙i thÉn thê: - Muéi nghÜ cã thÓ tiÓu oa nhi ®∙ nghe biÕt ®iÒu g× ®ã ! - Tõ ai ? Lµ ta ch¨ng? Nãi ®Õn ®©y, bçng d­ng l∙o bËt c­êi: - Ta nghÜ ®­îc mét c¸ch! NÕu ®¹i s­ huynh kh«ng biÕt chuyÖn tiÓu oa nhi ®∙ ®Õn ®©y, bän ta sÏ kh«ng ph¶i ©u lo! Ha... Ha... Khu«n mÆt cña Tam n∙i n∙i còng gi∙n ra: - NhÞ s­ huynh nãi rÊt ®óng ! chóng ta cø thÕ mµ bµnh ®éng! §i th«i! Vót ! Vót ! Hä bá ®i, mang lu«n c¶ ngän ®uèc, lµm cho khu rõng trë l¹i sù ©m u cè h÷u! Cßn l¹i mét m×nh, TiÓu Thiªn chît nhËn ra toµn th©n nã ®ang run b¾n hai m¾t ®∙ nh¾m chÆt tõ lóc nµo! Ch­a bao giê TiÓu Thiªn l©m vµo c¶nh g©y kinh h∙i nh­ thÕ nµy! Nçi kinh h∙i buéc nã ph¶i thiÕp ®i vµo giÊc ngñ ®Çy méng mÞ... -137- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh o0o §Þnh thÇn nh×n thËt l©u vµo khu rõng nh÷ng tia s¸ng ®ang len lÐn räi chiÕu vµo nh÷ng n¬i cã thÓ xuyªn ®Õn tuy chØ lµ nh÷ng tia s¸ng nhît nh¹t nh­ng TiÓu Thiªn biÕt ®©y lµ lóc vÇng d­¬ng ë trªn kia, n»m tÝt trªn cao bªn trªn t¸n l¸ c©y rõng dµy ®Æc ph¶i lµ mét vÇng d­¬ng ®ang lóc chÝnh ngä! ¸nh n¾ng chiÕu th¼ng xuèng, nÕu kh«ng ph¶i giê ngä th× ¸nh s¸ng nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ chiÕu th¼ng xuèng nh­ thÕ nµy! Nã thÇm nghi ng¹i: - “§ang giê ngä nh­ thÕ nµy, ë quanh t¹ chØ lµ mét vïng s¸ng ©m u, nÕu ta kh«ng cã ngay mét quyÕt ®Þnh, ®Ó chËm h¬n mét chót n÷a vÞ tÊt ta cã thÓ nh×n thÊy lèi ®i !”. Quay trë ra khu rõng, nã ®∙ nghÜ nhiÒu kÓ tõ lóc thøc giÊc, nã kh«ng d¸m! TiÕn vµo s©u h¬n, ®èi víi TiÓu Thiªn th× chØ cã mét vÊn ®Õ khiÕn nã lo ng¹i! NÕu ë §¹i Ma L©m nµy nã kh«ng t×m thÊy mét n¬i ®­îc gäi lµ Vò Môc Tµng Binh ThÊt, ®ã lµ lý do khiÕn nã ®ång ý ®i ®Õn §éng §×nh Hå cïng víi Hµ Nh­ Thñy; mét lµ nh÷ng mong muèn cña nã sÏ trë nªn v« nghÜa, hai lµ nã cã thÓ chÕt nh­ nh÷ng ai ®∙ tõng vµo ®©y vµ ®∙ chÕt! Thñ h¹ cña Huúnh Phong Trang nµo ph¶i ngÉu nhiªn khi b¶o l∙o Hoµng nÕu vÉn c¶ gan tiÕn vµo sÏ biÕn thµnh mét oan hån vÊt v­ëng! Còng vËy, ®©u ph¶i v« duyªn cí mµ ®Õn s­ phô vµ tam s­ c« cña Hµ Nh­ Thñy còng cã s¾c mÆt khiÕp ®¶m khi biÕt hä ®ang cã mÆt ë khu rõng ®­îc gäi lµ §¹i Ma L©m nµy? §Ó t¨ng thªm ®ëm l­îc, nh©n lóc nh÷ng tia s¸ng vÉn cßn ®ang chiÕu th¼ng xuèng, TiÓu Thiªn véi lÊy tõ trong ng­êi ra chiÕc bao kiÕm cò kü! Trong lßng bao kiÕm, tÊm da cã mÆt ngoµi ®en nh¸nh vÉn cßn n»n ®ã! TiÓu Thiªn lÊy tÊm da ra v« t×nh lµm cho b¶y viªn minh ch©u ë bªn trong bao kiÕm r¬i ra! Nh÷ng viªn minh ch©u võa hiÓn lé liÒn lãe lªn nh÷ng tia s¸ng lÊp l¸nh! Chóng cã bÈy viªn vµ nh÷ng tia s¸ng cña b¶y viªn hîp l¹i còng ®ñ t¹o ra mét quÇng s¸ng, chiÕu táa n¬i TiÓu Thiªn ®µng nghØ! PhÊn kÝch v× ®iÒu nµy, v« h×nh chung TiÓu Thiªn cã trong tay nh÷ng vËt t¹o s¸ng nã sÏ kh«ng cßn ng¹i bãng ®ªm n÷a! Më réng tÊm da, TiÓu Thiªn nh×n l¹i hµng l­u tù ë mÆt trong tÊm da! Qu¶ nhiªn cã c©u : “C¸ch §éng §×nh Hå n¨m m­¬i dÆm vÒ phÝa b¾c...Ta nghÜ ®ã lµ n¬i ®­îc Nh¹c Phi thiÕt lËp Tµng Binh ThÊt. H∙y ®Õn thö xem!”. §äc l¹i ®Ó tin ch¾c vµo ®iÒu võa quyÕt ®Þnh, TiÓu Thiªn chît chÐp miÖng: - Th× ta ®ang thö ®©y ! ChØ mong sao ta sÏ kh«ng gÆp nh÷ng g× qu¸ nguy hiÓm! Hµ... -138- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Chui ra khái bôi c©y, mét l»n n÷a líp d©y gai bªn ngo¹i l¹i tha hå cµo x­íc kh¾p ng­êi TiÓu Thiªn! Tuy vËy, víi ¸nh s¸ng cã tõ b¶y viªn ngäc, TiÓu Thiªn vÉn h¨m hë tiÕn b­íc, ®i s©u h¬n n÷a vµo gi÷a khu rõng §¹i Ma L©m... Viiettkiiem..com V e k em com -139- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2