Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 14

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

60
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 14

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài thöù möôøi boán Hoaû Luyeän Coát, Thuyû Taåy Thaàn T ænh laïi, Tieåu Thieân tuy ñang nhìn thaáy nhöõng caûnh quang vaãn nhö cuõ nhöng haàu nhö noù khoâng daùm tin vaøo nhöõng gì noù ñang nhìn! Moät nhö noù khoâng theå naøo coù nhöõng haønh vi vöøa hung haêng vöøa ñoäc aùc ñeán vaäy! Xaùc cuûa nhöõng con thieàm thöø vaãn coøn ñoù cho Tieåu Thieân bieát nhöõng gì ñaõ xaûy ra ! Cuõng vaäy, neàn ñia ñaïo vaàn coøn leânh laùng nhöõng gì noù ñaõ noân ra, neáu laø bình thöôøng noù khoâng heà daùm ñeán gaàn, noùi gì baây giôø noù phaùt hieän noù ñaõ naèm ngay treân nhöõng baõi nhô nhôùp ñoù! Töï kinh tôûm cho baân thaân, Tieåu Thieân voäi nhaët nhaïnh nhöõng vieân ngoïc vaø voäi vaøng boû chaïy khoûi nôi ñang coù ñaày nhöõng daáu tích chöùng toû baûn thaân noù vöøa coù nhöõng haønh vi ñaùng khinh bæ. Qua khoûi ñòa ñaïo, Tieåu Thieân baøng hoaøng ñöùng nhìn böùc töôøng thaønh thöù tö! ÔÛ ñaây khoâng heà coù boä coát khoâ, cuõng khoâng coù nhöõng chöõ haøm yù thoaù maï hoaëc maït saùt gian taëc Taàn Coái! Thay vaøo ñoù, ñuùng vôùi vò trí coù daáu chaám treân ñoà hình, phieán ñaù tröôùc maët Tieåu Thieân ngoaøi moät loã thuûng ñeå ñaët moät vieân ngoïc vaøo, coøn coù theâm moät haøng chöõ khaù kyø quaëc: “Möøng ngöôi vöôït qua ba Ñoäc AÛi. Taàn Coái!” Ñieàu naøy coù nghóa laø nhöõng boá trí ôû ñaây ñeàu nhaém vaøo moät nhaân vaät duy nhaát: Taàn Coái? Vaø cuõng coù nghóa Nhaïc Phi khi thieát laäp Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát laø ñeå ñoái phoù vôùi Taàn Coái! Phaûi chaêng Tieåu Thieân ñang töï daán thaân vaøo töû ñòa, nôi ñaùng lyù daønh ñeå haønh xöû gian taëc nhöng do gian taëc khoâng vaøo neân baây giôø chính Tieåu Thieân laø ngöôøi theá maïng? Vôùi yù nghó naøy, Tieåu Thieân ngao ngaùn chæ muoán thaùo luøi cho xong! Vaøo nöõa ñeå laøm gì neáu chæ ñeå tìm caùi cheát? Nhöng sau moät luùc ngaãm nghó, Tieåu Thieân caûm thaáy hoà nghi! Neáu Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát laø daønh ñeå ñoái phoù vôùi Taàn Coái, vieäc laäp ra böùc ñoà hình keøm theo baûy vieân ngoïc cho baûy böùc töôøng thaønh phaûi chaêng laø nhöõng boá trí thöøa thaõi? Thay cho vieäc naøy, vò danh töôùng Nhaïc Phi chæ caàn boá trí nhöõng caùch thöùc töông ñoái deã hieåu, giuùp Taàn Coái thuaän lôïi trong vieäc xaâm nhaäp, coù phaûi seõ deã daøng haï thuû hôn khoâng? Caàn gì phaûi laøm cho coù veû khoù khaên, nhôõ Taàn Coái vì thaáy khoù neân khoâng coøn yù muoán tìm hieåu nöõa, moïi boá trí cuûa Nhaïc -151- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Phi chaúng hoùa ra voâ duïng sao? Ñaët vieân ngoïc coù phaùt ra aùnh saùng xanh vaøo loã thuûng, Tieåu Thieân chôø ñôïi Caïch! Laàn naøy böùc töôøng thaønh thay vì dòch chuyeån ñeå loä ra moät loái ñi nhö nhöõng laàn tröôùc, phieán ñaù coù vieân ngoïc vöøa gaén vaøo boãng vôõ thaønh nhieãu maûnh! Kinh nghi, Tieåu Thieân thu hoài vieân ngoïc, tieän tay gôõ boû nhöõng maûnh vôõ cuûa phieán ñaù! Khi taát caû ñaõ dôõ boû, Tieåu Thieân chæ nhìn thaáy moät hoác ñaù vuoâng vöùc. Trong hoác ñaù coøn coù theâm moät vuoâng luïa ñöôïc xeáp laøm tö! Caàm vuoâng luïa, Tieåu Thieân môû ra! Noù nhìn thaáy treân ñoù laø moät böùc di thö cuûa moät nhaân vaät coù danh xöng laø “Taän Trung Nhaân” (ngöôøi beát loøng taän trung) Tieåu Thieân chaäm raõi ñoïc: “Haäu nhaân nhaõ giaùm! Boïn ta boán ngöôøi: Tieân-Thaàn-Thaùnh-Nhaân coá yù laäp ra Taøng Binh Thaát naøy vôùi hai duïng yù! Duïng yù thöù nhaát, neáu gian ñaûng cuûa Taàn Coái phaùt hieän vaø caáp baùo ñeán y, y seõ ñeán vaø Tam Ñoäc AÛi ngoaøi kia seõ laø moà choân cuûa Taàn Taëc! Giaù nhö y vöôït qua, chính boïn ta boán ngöôøi seõ lieàu mình baùo quoác, quyeát tröø khöû Taàn Taëc ôû ñaây! Nhöng baûn tính y raát ña nghi, boïn ta khoâng daùm nghó y seõ maéc baãy! Vaø ñaây seõ laø duïng yù thöù hai cuûa boïn ta! Soá trôøi khoù thay ñoåi, Nhaïc töôùng quaân ñaèng naøo cuõng ñaõ bò gian thaàn haõm haïi! Bieát roõ ñieàu naøy, boïn ta coá laäp nôi naøy ít ra laø seõ löu laïi cho haäu nhaân nhöõng sôû hoïc hieám coù cuûa Nhaïc töôùng quaân ñaõ töøng moät thôøi giöõ vöõng sôn haø, deïp boû luõ giaëc ngoaïi xaâm, taïo bình yeân cho moät daûi Trung Nguyeân roäng lôùn! Cuõng muoán giuùp haäu nhaân coù ñuû duõng löïc ñeå sau naøy an bang ñònh quoác, boïn ta cuõng löu laïi di hoïc moät ñôøi cuûa boïn ta! Phaûi chi Nhaïc töôùng quaân bieát chuùt ít veà coâng phu thì ñaâu ñaõ bò gian thaàn haõm haïi! Ñeå traùnh ñieàu ñaùng tieác ñoù nhöõng di hoïc cuûa boïn ta seõ laøm cho haäu nhaân trôû thaønh moät thieân haï ñeä nhaát cao thuû. Boán aûi coøn laïi ñoøi hôûi ôû haäu nhaân nhöõng loøng can ñaûm maø caàn phaûi kieân gan tri chì, heát söùc nhaãn naïi vaø chòu ñöïng. Haõy baét ñaàu baèng “Hoaû Ñoäc AÛi”! Chæ laø Hoaû Luyeän Coát, haäu nhaân ñöøng lo ! Môû aûi baèng caùch voã vaøo phieán ñaù phía döôùi ba löôït! Baûo troïng! Taän Trung Nhaân” -152- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hieåu taát caû, Tieåu Thieân thaät söï möøng vì voâ tình noù tìm thaáy moät luùc nhöõng boán vò minh sö! Vaø vôùi taát caû sôû hoïc cuûa hoï, chaéc chaén Tieåu Thieân seõ coù coâng phu voõ hoïc vaøo haøng thöôïng ñænh! Tieåu Thieân caát baûy vieân ngoïc vaøo ngöôøi vaø duøng tay voã vaøo phieán ñaù, ngay beân döôùi hoác ñaù coù löu vuoâng luïa! Boäp ! Boäp ! Boäp ! Böùc töôøng thaønh chôït khai môû, ñeå loä moät loái ñi theânh thang! Tieåu Thieân böôùc vaøo: Loái xaâm nhaäp ôû phía sau laäp töùc phong beá! Vaø khoâng khí chung quanh Tieåu Thieân luùc naøy boãng trôû neân oi böùc khaùc thöôøng! Bieát saép ñeán moät nôùi ñöôïc goïi laø “oâHoaû Ñoäc aûi”, Tieåu Thieân coá chòu ñöïng vaø ñi vaøo saâu hôn. Moät gian thaïch thaát boãng xuaát hieän ngay phía tröôùc, beân ngoaøi caùnh cöûa ñaù coù ghi baèng chöõ: Hoaû Kieáp! Döôùi hai chöõ naøy coøn coù moät doøng chöõ nhoû: “Ngöôi vöôït qua tam Ñoäc aûi, chöùng toû ñaõ coù taám thaân baùch ñoäc baát xaâm! Vôùi hoaû ñoäc aûi naøy ngöôi khoâng caàn vaø cuõng khoâng neân duøng löïc. Cöù ñeå Hoaû ñoäc thaâm nhaäp, ñoù laø caùch luyeän coát khöû tröø ma khí! Haõy vaøo ñi!” Tuy ñaõ ñoïc roõ lôøi caên daën nhöng khi caùnh cöûa bò Tieåu Thieân môû ra luoàng khí noùng phaû ra quaù ñoäi ngoät cuõng laøm cho Tieåu Thieân baát ngôø! Vì baát ngôø neân Tieåu Thieân buoäc phaûi vaän duïng chaân nguyeân ñeå choáng traû caùi noùng! Ñieàu ñoù laäp töùc laøm cho thaàn trí cuûa Tieåu Thieân hoaøn toaøn meâ muoäi! Noù ngaõ xuoáng vaø khoâng coøn bieát gì nöõa! o0o Caùi noùng ñeán chaùy ngöôøi vaø caùi ñoùi ñang coàn caøo nguõ taïng laøm cho Tieåu Thieân tænh giaác ? Nhìn quanh, ñaâu ñaâu cuõng l aø maøn x öông vuï ñoû hoàng cho thaáy ñoù laø nhöõng maøn hôi noùng ñang höøng höïc nhö muoán thieâu chaùy taát caû! Tieåu Thieân ngoài daäy ! Moãi cöû ñoäng ñeàu ñem ñeán cho Tieåu Thieän söï ñau ñôùn toät cuøng! Thaân theå raõ rôøi, töù chi teâ lieät, Tieåu Thieân phaûi coá laém môùi coù theå ñöùng leân! Thöû chaïm tay vaøo böùc töôøng ñaù ôû gaàn beân, böùc töôøng ñaù noùng ñeán loät da tay ! Tieåu Thieân voäi ruït veà vaø nhìn quanh vôùi aùnh maét kinh hoaûng. Chi ñeán luùc aùnh maét ñaõ quen vôùi nhöõng boùng ñoû chaäp chôøn, Tieåu Thieân môùi nhìn thaáy -153- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh ôû giöõa neàn thaïch thaát coù khaéc ghi nhieàu doøng chöõ. Böôùc ñeán gaàn, Tieåu Thieân buoäc phaûi ngoài beät xuoáng môùi coâ theå ñoïc ñöôïc nhöõng doøng chöõ noï! Ñoù laø “Cöûu Truøng Taâm Phaùp” vôùi toaøn boä kinh vaên khaåu quyeát tu luyeän! Nhöng Tieåu Thieân chæ quan taâm ñeán haøng chöõ cuoái cuøng ! Haøng chöõ naøy ghi: “ôû cuoái hoaû thaát coù ba hoaøn Tònh Taâm Ñan. Moãi hoaøn coù theå giuùp qua côn ñoùi khaùt khoaûng saùu tuaàn traêng hoaëc hôn!” Nghe noùi coù theå heát ñoùi khaùt, ñang ñoùi, Tieåu Thieân voäi chaïy ñeán phía cuoái cuûa Hoaû Thaát! Nhaët laáy moät hoaøn Tònh Taâm Ñan, Tieåu Thieân nghi ngôø coâng duïng cuûa noù! “Chæ moät hoaøn beù teïo nhö theá naøy laøm sao coù theå giuùp ta nhòn ñoùi vaø nhòn khaùt ñöôïc nöûa naêm daøi?!...” Cho vaøo mieäng, Tieåu Thieân phaûi coá heát söùc keàm cheá môùi khoâng nhaët luoân hai vieän coøn laïi ñeå neùm caû vaøo mieäng! Chöa bieát coâng duïng coù ñuùng nhö lôøi di töï hay khoâng, Tieåu Thieân nhaãn naïi, quay laïi nôi coù ghi kinh vaên “Cöûu Truøng Taâm Phaùp”! Ñoïc laïi khaåu quyeát moät laàn nöõa, Tieåu Thieân baét ñaàu ngoài xeáp baèng theo tö theá toïa sen! Coá vaän duïng vaø daãn löu chaân khí ñuùng theo taâm phaùp Cöûu Truøng, Tieåu Thieân ñi vaøo coõi nhaäp ñònh luùc naøo khoâng hay! o0o Noù chæ môû maét ra khi caûm thaáy ñoùi! Khoâng theå tin laø môùi ñoù ñaõ traûi qua nöûa naêm troøn, Tieåu Thieân töï cöôøi côït vaø nuoát hoaøn Tònh Taâm Ñan thöù hai. Sau doù noù laïi nhaäp ñònh. o0o Sau ba laàn nhö vaäy, ba hoaøn Tònh Taâm Ñan tuy ñaõ duøng heát nhöng baây giôø caûm giaùc ñoùi khaùt ñaõ quay trôû laïi, Tieåu Thieân nhìn quanh, hy voïng seõ tìm ra baát kyø lôøi chæ daãn naøo ñoù cho tình caûnh hieän giôø! Khoâng nhìn thaáy gì caû , baát quaù ôû Tieåu Thieân ñang coù moät caûm giaùc laï! Hôi noùng ôû xung quanh döôøng nhö ñaõ khoâng coøn! -154- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Nhöng do nhöõng maøn xöông vuï ñoû hoàng vaãn coøn y nguyeân traïng, Tieåu Thieân chôït nghi ngôø: “Hay do ta ñaõ luyeän xong taâm phaùp “Cöûu Truøng”, Hoaû Ñoäc ôû ñaây khoâng coøn gaây haïi cho ta?” Ñeå minh baïch, Tieåu Thieân ñöùng leân vaø thöû aùp tay vaøo töôøng ñaù ! Töôøng ñaù coøn hay khoâng coøn noùng, Tieåu Thieân khoâng theå bieát! Nhöng caùi aán tay cuûa noù khoâng hieåu sao ñaõ laøm cho böùc töôøng ñaù bò luùn vaøo, vaø luùc thu tay laïi, ôû ñoù haõy coøn nguyeân hieän daáu moät chöôûng tay? - Laø daáu tay cöûa ta? Ta coù theå laøm cho ñaù phaûi luùn vaøo ? Ta ñaõ luyeän xong Cöûu Truøng Taâm Phaùp? Khoâng muoán tin cuõng khoâng ñöôïc, Tieåu Thieân voäi vaøng tìm loái thoaùt ra Hoaû Thaát! Ngay vò trí ñaõ töøng laø caùnh cöûa ñaù daãn vaøo Hoaû Thaát, TieåuThieân nhìn thaáy moät doøng chöõ thaät nhoû: “Môû ñöôïc thaïch moân töùc ñaõ töïu thaønh!” Hieåu roõ aån yù cuûa caâu chöõ naøy, Tieåu Thieân laïi aùp tay vaøo cöûa ñaù thaïch moân. Noù heùt lôùn: - Khai! Laäp töùc ôû thaïch moân coù daáu hieäu chuyeån ñoäng! Noù taêng theâm chaân löïc, vaø tyø ngöôøi ñaåy maïnh: - Môû naøo! Caïch!... Caïch!... Caïch... Thaïch moân vöøa heù loä ñuû moät choã ñeå böôùc qua, Tieåu Thieân laäp töùc lao ra. Vuùt ! Thaïch moân sau ñoù lieàn ñoùng laïi, taïo moät tieáng ñoäng kinh hoaøng, AÀm ! Quay laïi nhìn, Tieåu Thieân troá maét? Hoaû Thaát khoâng hieåu sao ñang töø töø luùn xuoáng, nhö ôû phía döôùi ñang xuaát hieän moät vöïc saâu, vaø tieáng ñoäng vöøa roài ñaõ laøm cho vöïc saâu thöùc daäy, nuoát maát Hoaû Thaát! Khoâng phaûi ! Tieåu Thieân chôït vôõ leõ khi phaùt hieän Hoaû Thaát chæ luùn xuoáng ngang baèng neàn roài döøng laïi! Vaø do ôû ñoù khoâng coøn Hoaû Thaát nöõa, neân Tieåu Thieân deã daøng nhìn thaáy böùc töôøng thaønh thöù naêm tröôùc ñoù ñaõ bò Hoaû Thaát che khuaát. -155- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Chöùng toû, neáu Tieåu Thieân khoâng vöôït qua Hoaû Ñoäc aûi, khoâng theå khai môû Hoaû Thaát, khoâng laøm cho Hoaû Thaát chìm xuoáng, noù seõ khoâng bao giôø tìm thaáy lôùp töôøng thaønh thöù naêm. Vaø nhö vaäy hai böùc töôøng thaønh cuoái cuøng Tieåu Thieân cuõng khoâng theå naøo tìm thaáy, moät söï boá trí ñaùng khaâm phuïc! ÔÛ böùc töôøng thaønh laàn naøy, phuø hôïp vôùi daáu chaám nhoû treân ñoã hình, Tieåu Thieân khoâng caàn tìm kieám cuõng deã daøng nhaän thaáy nôi seõ ñöôïc ñaët vieân ngoïc thöù naêm, caïnh ñoù laø nhöõng haøng chöõ chi daãn nhöõng vieäc caàn laøm tröôùc khi böôùc vaøo Nhöôïc Thuyû Thaát. Nhöôïc Thuyû laø moät loaïi nöôùc coù tính chaát nheï khaùc thöôøng! Nheï ñeán ñoä seõ khoâng coù baát kyø vaät naøo noåi ñöôïc treân maët nöôùc! Vaø nhö theá, toaøn thaân cuûa Tieåu Thieân phaûi bò ngaäp chìm hoaøn toaøn trong nöôùc Nhöôïc Thuyû, coù nhö theá nöôùc ôû Nhöôïc Thuyû Thaát môùi coù coâng duïng ñuùng nhö haøng chöõ coù ghi: “Thuyû Taåy Thaàn!” Khai môû cô quan, laøm cho böùc töôøng thaønh beù loä, Tieåu Thieân böôùc ñeán caùnh cöûa ñaù daãn vaøo Thuyû Thaát! Ngay treân caùnh cöûa ñaù coù ghi: -“Vaän duïng toaøn boä Cöûu Truøng Taâm Phaùp beá khí kín nguõ quan vaø phong toaû kinh maïch. Chæ khi ñaït ñeán möùc vong ngaõ (queân mình) thaát tình luïc duïc hoaøn toaøn bò traán aùp, toaøn thaân seõ töï noåi leân khoûi maët nöôùc Nhöôïc Thuyû. Ñoù laø luùc Thuyû ñaõ Taåy Thaàn, coâng phu thaønh töïu ! Haõy löu laïi toaøn boä y phuïc ôû beân ngoaøi, thoaït kyø thuyû ñoù chính laø phöông caùch giuùp mau ñaït möùc vong ngaõ!” Khoâng theå khoâng tuaân thuû ñieàu naøy. Tieåu Thieân mau choùng truùt boû y phuïc! Noù chæ löôõng löï ñoâi chuùt vì khoâng bieát neân mang theo hay phaûi boû laïi nhöõng vieân ngoïc vaø nhöõng vaät duïng khaùc! Vong ngaõ, ñoù laø ñieàu caàn yeáu neáu muoán coâng phu mau choùng töïu thaønh, hieåu ñieàu naøy Tieåu Thieân sau tieáng cheùp mieäng lieàn boû laïi taát caû ôû beân ngoaøi Nhöôïc ThuûyThaát! Caùnh cöûa ñaù lieàn xòch môû ngay khi Tieåu Thieân duøng tay ñaåy nheï! Tröôùc maët noù moät maët nöôùc phaúng laëng ñang chôø ñôïi! Xung quanh, taát caû moïi thöù ñeàu yeân tónh, moät caûnh quan cöïc toát giuùp ngöôøi luyeän coâng deã daøng queân thaân! Vaän duïng taâm phaùp “Cöûu Truøng” Tieåu Thieân böôùc vaøo laøn nöôùc! Maët nöôùc chæ kheõ chao moät ít roài thoâi. Chöùng toû Nhöôïc Thuyû coù nhieàu ñöùc tính khaùc xa vôùi caùc thöù nöôùc thoâng duïng! Tröôùc khi tieán saâu hôn vaøo laøn nöôùc, Tieåu Thieân coù caûm nhaän ôû nhöõng phaàn thaân theå ñöôïc tieáp xuùc vôùi Nhöôïc Thuyû, töøng laøn ña töøng thôù thòt nhö ñeàu bò Nhöôïc Thuyû thaâm -156- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh nhaäp, gaây cho baûn thaân Tieåu Thieân nhöõng caûm giaùc vöøa khoù taû vöøa chöa bao giôø gaëp phaûi! Hít maïnh moät hôi thaät daøi, Tieåu Thieân beá kín hôi thôû vaø baét ñaàu traàm haún mình vaøo laøn nöôùc! Nhöôïc Thuyû voâ löïc, toaøn thaân Tieåu Thieân khoâng heà bò baát kyø moät löïc naøo ñaåy leân! Ñieàu ñoù coù nghóa Tieåu Thieân khoâng gaëp baát kyø trôû löïc naøo trong vieäc töï ngoài xeáp baèng ôû döôùi nöôùc ! Toaï coâng vaø toaï coâng ! Tieåu Thieân vì muoán mau vong ngaõ neân khoâng coøn nghó gì khaùc ngoaøi vieäc toaï coâng! Chæ moät luùc sau, söï thaám nhaäp nheø nheï vaø chaàm chaäm cuûa Nhöôïc Thuyû ñaõ giuùp cho Tieåu Thieân deã daøng ñi vaøo coõi hö voâ! Khoâng gian vaãn tónh laëng! Thôøi gian nhö ngöøng troâi cho duø noù vaãn troâi! o0o Vôùi thaát tình luïc duïc, moïi caûm giaùc ñeàu bò traán aùp, Tieåu Thieân vaãn toû ra ñieàm nhieân cho duø ñang nhìn thaáy moät caûnh töôïng khoù tin! Toaøn thaân noù ñang phieáu boàng ngay beân treân maët nöôùc ! Nöôùc Nhöôïc Thuyû voán nheï, coù theå nhaán chìm moïi vaät, nhöng baây giôø naêng löïc ñoù ñaõ khoâng coøn! Nöôùc Nhöôïc Thuyû khoâng theå nhaán chìm Tieåu Thieân nöõa! Coâng phu cuûa Tieåu Thieân ñaõ töïu thaønh! Vaãn tieáp tuïc vaän duïng “Cöûu Truøng Taâm Phaùp”, Tieåu Thieân vaãy nheï hai tay veà phía tröôùc ! Kình phong xuaát hieän, taïo moät löïc ñaåy ngöôïc laïi laøm cho toaøn thaân Tieåu Thieân töø töø troäi veà phía sau! Böôùc leân khoûi maët nöôùc. Tieåu Thieân ñònh ñöa tay môû cöûa thì moät dieãn bieán ly laï lieàn xaûy ra! Laøn nöôùc Nhöôïc Thuyû tröôùc maët Tieåu Thieân boãng töø töø haï xuoáng! Khoâng chuùt kinh ngaïc, Tieåu Thieân bieát taát caû nhöõng ñieàu naøy neáu xaûy ra ñeàu do coù söï boá trí töø tröôùc! Khoâng bao laâu, khi toaøn boä nöôùc Nhöôïc Thuyû ñaõ bieán maát, ngay vò trí ñaõ töøng laø nôi chöùa ñöïng nöôùc Nhöôïc Thuyû lieàn noåi roõ leân moät haøng chöõ: “Mau mau vaän duïng coâng phu phaù huûy toaøn boä nhöõng gì ñang coù ôû treân traàn Nhöôïc Thuûy Thaát!” - ÔÛ treân traàn ? -157- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieåu Thieân ngöôùc maét nhìn leân vaø laäp töùc phaùt hieän moät vuoâng ñaù maø treân ñoù coù ghi haøng chöõ thaät to: “Gian taëc Taàn Coái phaûi cheát!” Tieåu Thieân hoang mang, phaù huûy caùi gì? Doøng chöõ kìa hay caû vuoâng ñaù! Ñuùng luùc ñoù, neàn ñaù döôùi chaân Tieåu Thieân boãng rung chuyeån! Thoaït ñaàu thì nheï, sau cöù maïnh daàn! Nhôù laïi lôøi hoái thuùc vöøa nhìn thaáy, phaûi mau mau, Tieåu Thieân khoâng daùm nghó ngôïi theâm, voäi tung ngöôøi lao voït leân! Vuùt!... Khoaûng caùch töø neàn leân ñeán traàn laø ngoaøi ba tröôïng, caùi nhuùn chaân cuûa Tieåu Thieân khoâng ngôø ñaõ laøm cho toaøn thaân noù deã daøng vöôït qua khoaûng caùch ñoù! Cuõng nhanh khoâng keùm, Tieåu Thieân haát naïnh caû hai tay quaät boå vaøo vuoâng ñaù coù khaéc haøng chöõ maït saùt kia hai kình toaøn löïc! AÀm ! Vuoâng ñaù vôõ toang nhöõng maûnh vôõ rôi aøo xuoáng raøo raøo. Nhìn xuoáng döôùi, phaùt hieän neàn cuûa Nhöôïc Thuyû Thaát khoâng bieåu ñaõ nöùt raïn töø luùc naøo, chuùng vaãn chao ñaûo vaø moät hoá saâu boãng xuaát hieän nuoát taát caû nhöõng gì voán tröôùc kia laø Nhöôïc Thuyû Thaát vaøo ñoù! chôït hieåu, loái thoaùt thaân duy nhaát chính laø vuoâng ñaù vöøa bò phaù huyû, Tieåu Thieân ñònh tieáp tuïc lao leân thì do ñaø bay leân ñaõ maõn, giôø ñang laø ñaø rôi xuoáng! Neáu ñeå chaân chaïm ñaát coù nghóa laø Tieåu Thieân cuõng phaùi rôi vaøo hoá saâu, chòu chung soá phaän vôùi toaøn boä Nhöôïc Thuyû Thaát. Do ñoù. Tieåu Tieän laïi vaän löïc, giöõa khoaûng khoâng baät leân tieáng theùt: - Leân ! Cuøng vôùi tieáng heùt Tieåu Thieân quaät xuoáng phía döôùi moät kình Vuø... aàm!... Löïc phaûn chaán vöøa coù laäp töùc ñaåy baén thaân hình Tieåu Thieân leân cao. Nöông theo ñaø, Tieåu Thieân lao vuùt qua loã hoång, tröôùc ñoù chính laø vuoâng ñaù ñaõ bò Tieåu Thieân phaù huyû! Vuùt!... Vaãn töø treân cao nhìn xuoáng, do Tieåu Thieân ñaõ lao ra khoûi phaïm vi Nhöôïc Thuyû Thaát laø nôi ñang bò hoá saâu nhaán chìm! Y phuïc cuûa noù, maáy vieân ngoïc, maûnh da coù khaéc ghi ñoà hình, bao kieám cuõ kyõ vaø caû chieác laù Töû Linh Thaûo duy nhaát coøn laïi, taát caû roài cuõng seõ bò rôi vaøo -158- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh hoá saâu! Noù khoâng theå khoâng coù y phuïc ! Cuõng vaäy, neáu muoán khai môû hai böùc töôøng thaønh coøn laïi noù khoâng theå khoâng coù hai trong baûy vieân ngoïc kia! Coøn nöõa, böùc ñoà hình vaø chieác laù Töû Linh Thaûo, caû hai cuõng laø nhöõng vaät khoâng theå ñeå maát, Tieåu Thieân caàn coù chuùng!... Naûy sinh yù maïo hieåm, Tieåu Thieân traàm ngöôøi xuoáng vaø tìm voäi moät choã coù theå ñaët chaân khi ñaõ tì thaáy . Tieåu Thieân cuõng nhìn thaáy baûy vieân ngoïc ñang laên ñi do söï chuyeån dòch xuoáng phía döôùi cuûa Nhöôïc Thuyû Thaát. Voäi vaøng nhaët tröôùc baûy vieân ngoïc, sau ñoù Tieåu Thieân laïi phaûi lo thu hoài taám da coù ghi ñoà hình. Vì ñeán löôït taám da saép bò rôi vaøo hoá saâu. Töông töï nhö vaäy Tieåu Thieân laïi phaûi lo nhaët chieác laù Töû Linh Thaûo tröôùc! Ñeán luùc ñònh caàm laáy y phuïc thì choã ñaët chaân cuûa Tieåu Thieân boãng long ra vaø rôi xuoáng! Hoát hoaûng, Tieåu Thieân voäi giaäm chaân, tung voït leân cao! Vuùt! Töø treân cao nhìn xuoáng, Tieåu Thieân ñaønh tieác reû nhìn caùi bao kieám cuõ kyõ vaø y phuïc ñang maát huùt daàn döôùi hoá saâu... Do maûi nhìn neân Tieåu Thieân haàu nhö queân nhöõng gì ñang xaûy ra! Ñeán luùc nhôù laïi. Tieåu Thieân khoâng theå khoâng kinh hoaøng! Vì baây giôø ñeán löôït noù saép phaûi rôi vaøo hoá saâu neáu khoâng kòp tìm thaáy choã ñaët chaân khaùc! Vôùi aùnh saùng coù töø baûy vieân ngoïc, Tieåu Thieân bieát noù ñang gaëp moät thöïc teá khaéc nghieät! Nôi noù ñang rôi xuoáng trôû laïi hoaøn toaøn khoâng coù choã naøo ñaët chaân! Ñoàng thôøi, choã ñaët chaân duy nhaát maø noù vöøa nhìn thaáy chính laø böùc töôøng thaønh thöù saùu! Khoán noãi böùc töôøng thaønh ñoù laïi ñang caùch noù nhöõng baûy tröôïng daøi hoaëc hôn! Baûy tröôïng, moät khoaùng caùch ñaâu deã gì vöôït qua. Huoáng chi chính baûn thaân Tieåu Thieân hieän giôø ñeán moät ñieåm töïa ñeå laáy ñaø cuõng khoâng coù! Bò laâm vaøo tình caûnh saép söûa bò maát maïng, Tieåu Thieân ñöông nhieân do cuoáng quít neân khoù mong nghó ra moät phöông caùch naøo khaû thi vaø kòp luùc ! Nhöng khoâng leõ phaûi chòu boù tay! Chôït nhìn thaáy coù moät hoøn ñaù vöøa laên ngang ngay döôùi chaân, Tieåu Thieân ñaùnh lieàu, traàm ngöôøi xuoáng thaät nhanh! -159- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Vöøa chaïm chaân vaøo hoøn ñaù, Tieåu Thieân doác toaøn löïc doàn vaøo tieáng heùt: - Ñi! Bò ñaïp maïnh, hoøn ñaù noï laäp töùc lao thaúng vaøo hoá saâu! Nhöng nhôø ñoù, toaøn thaân Tieåu Thieân coù cô hoäi bay voït leân nhö muõi teân vöøa ñöôïc cung cöùng taùc ñoäng vaøo! Vuùl ! Ñöa maét nhìn böùc töôøng thaønh thöù saùu caøng luùc caøng tieán laïi gaàn, Tieåu Thieân nhanh choùng löôïng ñònh tình theá! Bieát khoâng theå tìm thaáy baát kyø choã ñaët chaân naøo khaùc, cho duø coù theå chaïm ñeán böùc töôøng thaønh, Tieåu Thieân baát ngôù naûy ra moät yù cuõng lieàu lónh khoâng keùm gì haønh vi luùc naõy. Nhaët voäi vieân ngoïc maøu bích Tieåu Thieân caàm saün treân tay! Ñeán luùc nhìn thaáy phieán ñaù coù moät loã thuûng, chính laø nôi Tieåu Thieân phaûi ñaët vieân ngoïc bích vaøo ñoù, Tieåu Thieân laäp töùc baét chöôùc caùch thöùc tröôùc kia Haø Nhö Thuûy ñaõ laøm neùm maïnh vieân ngoïc bích vaøo ñuùng loã thuûng noï. Viu ! Neùm xong, Tieåu Thieân thaàm caàu mong sao cho böùc töôøng thaønh kia kòp heù loä loái xuaát nhaäp ñuùng vaøo luùc Tieåu Thieân lao ñeán ! Thaät may, töø böùc töôøng thaønh noï boãng vang leân moät tieáng ñoäng khoâ khan Caïch! Phieán ñaù coù mang theo vieân ngoïc bích lieàn chuyeån dòch, laøm cho nhöõng phieán ñaù keá ñoù cuõng phaûi dòch chuyeån theo! Bieát seõ muoän neáu cöù chôø cho ñeán luùc loái xuaát nhaäp xuaát hieän, Tieåu Thieân ngay khi coù theå chaïm tay vaøo böùc töôøng thaønh lieàn choäp maïnh naêm ñaàu ngoùn tay vaøo phieán ñaù coù mang vieân ngoïc, sao cho vieân ngoïc naèm giöõa naêm ñaàu ngoùn tay! Boäp ! Naêm ngoùn tay ngaäp saâu vaøo ñaù, vieân ngoïc noï vì theá cuõng bò Tieåu Thieân choäp giöõ vaøo loøng baøn tay! Nhôø ñoù, Tieåu Thieân taïm thôøi coù theå giöõ thaân mình treo luûng laúng ôû böùc töôøng thaønh, vôùi moät hoá saâu ôû döôùi chaân! Truùt voäi moät hôi troïc khí, naïp thanh khí vaøo loàng ngöïc, Tieåu Thieân nhaán kình vaøo hai tay ñang choäp vaøo phieán ñaù! Buøng! Phieán ñaù bò chaán vôõ, nhöõng phieán ñaù keá ñoù long ra ñeå laïi cho Tieåu Thieân moät loái coù -160- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh theå lao qua! Quaêng mình qua ñoù, Tieåu Thieân nheï thôû phaøo vì vöøa nhìn thaáy moät gian tònh phoøng ñang heù saün cöûa ! Vuùt ! Lao luoân vaøo gian tònh phoøng, Tieåu Thieân vöøa ñaët ñöôïc hai chaân thì ngay phía sau boãng vang leân moät tieáng ñoäng: Caïch! Quay laïi nhìn, Tieåu Thieân ngô ngaùc vì phaùt hieän caùnh cöûa khi naõy ñaõ ñoùng laïi! Noù ñang bò nhoát kín trong moät gian tònh phoøng chöa theå bieát coù nhöõng gì ñang chôø noù! Chöa kòp ñöa maét tìm hieåu kyõ gian tònh phoøng, neàn phoøng döôùi chaân Tieåu Thieân boãng rung chuyeån! Laàn naøy Tieåu Thieân thaát kinh thaät söï, Noù nghó: “Khoâng leõ caû gian tònh phoøng naøy ñang ñöôïc rôi vaøo hoá saâu ? Neáu vaäy thì nguy maát! Ta chaïy ñaâu khoâng chaïy laïi chaïy vaøo ñuùng choã cheát?!” Tuy khoâng theå hieåu ñieàu gì ñang xaûy ra cho gian tònh phoøng nhöng qua nhöõng caûm giaùc mô hoà. Tieåu Thieân bieát gian tònh phoøng ñang rôi xuoáng. Ñaõ lôõ rôi vaøo caûnh ngoä naøy Tieåu Thieân chæ coøn bieát ñöùng yeân vaø chôø ñôïi. Bôûi ñieàu xaáu nhaát vaãn chöa xaûy ra. Theá nhöng! Caïch ! Moät tieáng chaïm khoâ khan vaø gian tònh phoøng döøng laïi, ñoù laø do caûm nhaän cho Tieåu Thieân bieát roõ ñieáu naøy, toaøn boä söï vieäc lieàn tónh laëng cho Tieåu Thieân bieát gian tònh phoøng khoâng phaûi “bò” rôi xuoáng maø laø “ñöôïc” rôi xuoáng! Vaø neáu ñuùng nhö vaäy, taát caû nhöõng gì ñaõ xaûy ra ñeàu naèm trong söï boá trí saün coù! Sau ñoù, söï tónh laëng boãng bò phaù vôõ! ÔÛ phía beân taû cuûa Tieåu Thieân, vaùch ñaù chôït dòch chuyeån, ñeå loä ra moät hoác ñaù vuoâng vöùc! Beân trong hoác ñaù laø moät hoäp goã, daèn ôû phía döôùi laø moät maûnh hoa tieân ñaõ oá maøu vì thôøi gian. Caàm hoäp goã ñaët qua moät beân, Tieåu Thieån ñoïc maûnh hoa tieân: “Beân mình ngöôi giôø khoâng coøn baát kyø vaät ñuïng naøo, keå caû y phuïc! Neáu ngöôi laø Taàn Coái, chaéc chaén ngöôi seõ khoâng luyeän Taâm Phaùp Cöûu Truøng ! Vaø baáy giôø, nôi naøy seõ bieán thaønh nôi taøng thaân cuûa ngöôi! Duø ngöôi coù baét ñaàu luyeän Cöûu Truøng Taâm Phaùp thì do khoâng coù Hoaû Luyeän Coát cuõng nhö Thuûy Taåy Thaàn hoã trôï, vieäc luyeän coâng cuûa ngöôi hoaøn toaøn voâ duïng! -161- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Coøn nhö ngöôi khoâng phaûi Taàn Coái maø laø ngöôøi tình côø tìm ñeán ñaây döïa theo Taøng Binh Thaát Hoïa Ñoà, ngöôi seõ thoaùt neáu quaû nhieân ngöôi ñaõ luyeän ñeán töïu thaøn Taâm Phaùp kia! Haõy vaän duïng toaøn löïc laøm cho hoäp goã meàm ra! Moïi chi daãn ñeàu coù saün beân trong! Caàu mong sao ngöôi ñuùng laø ngöôøi boïn ta caàn! Tieân-Thaàn-Thaùnh-Nhaân”. Ngay khi ñoïc xong, Tieåu Thieân laäp töùc hieåu roõ söï vieäc! Boán nhaân vaät kia ñaõ coù söï saép xeáp naøy daønh cho hai tröôøng hôïp! Vôùi tröôøng hôïp ñaàu, giaû nhö ngöôøi tìm ñeán chính laø Taàn Coái, y cho duø coù vöôït qua nhöõng cöûa aûi kia roài thì ôû cöûa aûi thöù saùu naøy seõ hoùa thaønh töû aûi cho y! Keát quaû, taâm huyeát cuûa boán nhaân vaät noï seõ ñaït yù nguyeän! ÔÛ tröôøng hôïp thöù hai, keû tìm ñeán khoâng phaûi laø Taàn Coái, ngöôøi naøo loït vaøo tình caûnh naøy neáu khoâng ñuû nhaãn naïi, keùm cô trí seõ cheát ôû ñaây! Traùi laïi neáu ngöôøi ñoù töïc söï ñaõ hoïc ñöôïc Taâm Phaùp Cöûu Truøng, coù theå tìm thaáy nhöõng chæ daãn tieáp theo ôû beân trong hoäp goã, keû ñoù môùi coù cô hoäi vöôït thoaùt ! Vaø nhaân vaät kia tuyeån choïn qua haøng loaït nhöõng boá trí ñaõ ñöôïc döï tinh chuaån xaùc ! Khoâng chuùt nghi ngôø baûn thaân chính laø ngöôøi ñöôïc choïn, Tieåu Thieân ñaët taát caû nhöõng gì ñang caàm giöõ trong tay qua moät beân: nhöõng vieân ngoïc, Taøng Binh Thaát Hoïa Ñoà, maûnh hoa tieân vöøa ñoïc vaø caû chieác laù Töû Linh Thaûo nöõa. Caàm hoäp goã baèng caû hai tay, Tieåu Thieân ngoài xuoáng theo tö theá toïa coâng. Vaän duïng Cöûu Truøng Taâm Phaùp, Tieåu Thieân doàn chaân löïc qua hai loøng baøn tay, truyeàn vaøo hoäp goã. Hoäp goã ñoû daàn! Thaät laï, nhö vaäy caùi hoäp naøy thaät söï khoâng phaûi hoäp goã! Noù phaùi baèng thieát luyeän! Treân maûnh hoa tieân ghi laø hoäp goã chæ ñeå ñeà phoøng vaïn nhaát maø thoâi! Vì neáu noù chính laø moät hoäp goã, baát kyø ai neáu coù coâng phu noäi löïc hôn ngöôøi, vieäc phaù huûy boäp goã ñaâu phaûi laø ñieàu khoù khaên! Maøu ñoû cuûa chieác hoäp taêng maïnh? ñeán ñoä noù ñang bieán daàn thaønh trong suoát! Nhìn qua thaønh hoäp Tieåu Thieân boãng mæm cöôøi thuù vò! Bôûi beân trong hoäp khoâng heà coù chöùa ñöïng ñieàu gì! Traùi laïi ngay döôùi ñaùy hoäp, nhöõng haøng chöõ nhoû ñöôïc khaéc moät caùch tinh vi nhôø bò nung noùng ñang daàn daàn loä roõ. “Tính töø hoác ñaù qua beân höõu ñuùng moät tröôïng! Töø ñoù ñeám xuoáng ba laàn ñaù! aán maïnh -162- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh tay vaøo ñoù ba löôït!” Hieåu roõ ñaõ thaønh coâng, Tieåu thieân nhanh choùng thu kình vaø laøm theo lôøi chæ daãn! Sau ba löôït aán tay, phaàn traàn cuûa gian tònh phoøng lieàn heù loä ! Tieåu Thieân thu nhaët moïi vaät duïng, keå caû caùi hoäp vaø lao nhanh qua traàn phoøng! Vuùt !... ÔÛ beân treân, neáu tính luoân gian tònh phoøng giôø ñang naèm phía döôùi, tröôùc maät Tieåu Thieân laø moät con ñöôøng ñöôïc raûi soûi. Xa xa phía tröôùc, ngay phía cuoái con ñöôøng, Tieåu Thieân nhìn thaáy moät ngoâi mieáu vôùi böùc hoaønh phi ñeà boán chöõ : “Taän Trung Baùo Quoác”. Viiettkiiem..com V e k em com -163- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2