Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 25

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

61
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 25

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù hai möôi laêm Thöùc Ngoä Thaàn Chöôûng Q uay laïi nhìn thaáy nuï cöôøi nhieàu aån yù cuûa Tieåu Thieân, Tieåu My boãng nhieân töùc böïc: - Boãng nhieân hoï xuaát hieän laøm chaäm treã coâng vieäc cuûa chuùng ta. Caùc haï coøn cöôøi ñöôïc sao? Chaøng kinh ngaïc: - Coâng vieäc cuûa chuùng ta! Laø coâng vieäc gì? Tieåu My ngô ngaån: - UÛa! Ta chöa noùi vôùi caùc haï sao? - Noùi ö? Noùi gì? Tieåu My giaãm chaân: - Khoâng leõ ta chöa noùi muïc ñích cuûa ta laø muoán hoûi caùc haï veà tung tích cuûa moät ngöôøi? Tieåu Thieân coá nhôù laïi, sau ñoù laéc ñaàu: - Khoâng heà coù! Nhöng khoâng heà gì, coâ nöông muoán hoûi tung tích cuûa ai? Cuõng nhôù laïi, vaø Tieåu My vöøa ngöôïng vöøa cöôøi khuùc khích: - Phaûi roài! Ñuùng laø chöa heà noùi! Theá maø, hi... hi... Môùi töùc böïc ñoù laïi cöôøi ñoù, thaùi ñoä cuûa Tieåu My laøm cho Tieåu Thieân phaûi baät cöôøi: - Ha... Ha... Baát chôït, tieáng cöôøi cuûa Tieåu Thieân bò moät tieáng quaùt ngaên laïi: - Ngöôøi coøn cöôøi ñöôïc sao, Cöûu Truøng Thieân? Thanh aâm khoâng nhöõng raát quen tai maø lôøi noùi haøm chöùa noãi oaùn thaùn kia caøng giuùp Tieåu Thieân deã nhaän ra ngöôøi vöøa quaùt: Chaøng keâu: - Giaû Höông chuû! Vuùt! Vuùt! Vuùt! Khoâng phaûi chæ coù moät mình Giaû Truï xuaát hieän. Ngoaøi Giaû Truï, ngöôøi ñaõ töøng ñeà cao nghóa khí cuûa Tieåu Thieân vaø coøn coù nhöõng haønh vi giuùp ñôõ Tieåu Thieân khoâng ít, coù caû Döông Huøng, ñöôøng chuû Moäc Haønh Ñöôøng, caïnh Döông Huøng laø hai nhaân vaät Tieåu Thieân chöa heà bieát ñeán! -289- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Quan troïng hôn trong soá nhöõng ngöôøi xuaát hieän laø coù Haø Kænh Chi, Vöông Lòch, Tam naõi naõi, hoï laø Trang chuû Tam Trang, neáu khoâng keå Haø Kænh Chi coøn laø toång hoä phaùp Nguõ Haønh Bang! Söï kieän coù Giaû Truï xuaát hieän, Tieåu Thieân bieát vieäc giaû danh cuûa chaøng ñaõ bò vôõ lôû! Chaøng nghieâng ñaàu noùi vaøo tai Tieåu My: - Hoï muoán tìm taïi haï. So veà möùc ñoä lôïi haïi, hoï khoâng heà keùm Thaát Tinh Hoaù Ñaïo! Coâ nöông neân tìm cô hoäi, töï chaïy ñi thoâi! Chaøng hoaøn toaøn baát ngôø khi nghe Tieåu My baûo: - Khoâng ñöôïc! Ta khoâng theå ñi neáu chöa nghe caùc haï noùi cho bieát tung tích moät ngöôøi! Kinh hoaûng, chaøng baûo: - Hoûi ngay luùc naøy ö? Laøm sao ñöôïc! Tieåu My laéc ñaàu: - Vì theá ta môùi noùi ta khoâng theå ñi! Vaû laïi... Giaû Truï laïi quaùt, laøm cho caâu chuyeän giöõa Tieåu Thieân vaø Tieåu My phaûi giaùn ñoaïn: - Cöûu Truøng Thieân! Ngöôi noùi ñi, phaûi chaêng keû ñaõ giaû Voâ Danh Nhaân chính laø ngöôi? Tieåu Thieân cöôøi göôïng: - Giaû Höông chuû neân hieåu cho, ñoù chæ laø... Giaû Truï giaän döõ: - Ra ngöôi chæ lôïi duïng ta! Ngöôi coøn ñònh lôïi duïng ñeán bao laâu nöõa neáu luùc naõy ta khoâng tình côø nghe ngöôi noùi vôùi Tieåu Kieám Chöôûng Trung Haøn Nam Long! Chôït hieåu, nhöõng gì vöøa xaûy ra ñeàu bò Giaû Truï nghe khoâng soùt, Tieåu Thieân nhìn laõo: - Vaø Giaû Höông chuû ñaõ toá giaùc taïi haï? Giaû Truï gaàm vang: - Ta coøn bieát laøm gì khaùc! Ta ñaõ heát lôøi taùn döông ngöôi, nhöõng mong toång hoä phaùp sau naøy seõ nhìn ñeán ngöôi, naâng ñôõ vaø ñeà baït ngöôi! Ngöôi ñaõ laøm ta toaøn toaøn tuyeät voïng! Hieåu roõ thieän yù cuûa Giaû Truï, Tieåu Thieân traàm gioïng: - Taïi haï thöøa bieát haûo yù cuûa Giaû Höông chuû vaø thaät söï caûm kích! Nhöng bieát sao ñöôïc, giöõa taïi haï vaø... Ñònh noùi giöõa chaøng vaø Tam Trang coù nhieàu vaán ñeà chæ coù theå giaûi quyeát baèng nhöõng -290- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long traän giao ñaáu sinh töû, lôøi noùi cuûa chaøng bò Haø Kænh Chi caét ngang: - Ngöôi muoán noùi ngöôi coù lieân quan ñeán Nguõ Haønh Bang? Lieân quan nhö theá naøo? Chôït nhôù laø caàn phaûi doø xeùt Haø Kænh Chi veà caâu chuyeän naêm xöa, Tieåu Thieân laéc ñaàu: - Lieân can vôùi Nguõ Haønh Bang ö? Khoâng coù! Vöông Lòch quaùt: - Neáu khoâng coù sao ngöôi cöùu thoaùt Ñoan Moäc Quyù? Chaøng bòa chuyeän: - Taïi haï ñaõ töøng bò Traùc Hôïp phaùt ñoäng cô quan, nhoát laïi nguïc thaát! Taïi haï ñaõ nghe lôøi khaån caàu cuûa Ñoan Moäc Quyù! Ñoù laø lyù do khieán taïi haï cöùu laõo! Tam naõi naõi boãng rít: - Noùi doái! Ñaõ khoâng quen bieát, ngöôi ñaâu deã sieâu loøng vôùi nhöõng lôøi khaån caàu cuûa y? Chôït nghó ra moät yù, chaøng gaät ñaàu: - Khoâng sai! Taïi haï cöùu laõo, ñöông nhieân laø coù ñieàu kieän! Haø Kænh Chi cao gioïng: - Ñieàu kieän gì? Chaøng cöôøi thaàm nhöng vaãn ñaùp: - Tuyeät Hoïc Caøn Khoân! Haø Kænh Chi baät cöôøi: - Ñoan Moäc Quyù khoâng theå coù tuyeät hoïc naøy ñeå cuøng ngöôi trao ñoåi. Ngöôi neân bòa lyù do khaùc thì hôn! Chaøng vôø nhuùn vai: - Tin hay khoâng, tuøy chö vò! Neáu khoâng coù gì caàn nöõa, taïi haï xin coù lôøi caùo bieät! Vöông Lòch quaùt: - Muoán ñi ö? Ñaâu deã! Haõy cho ta bieát, Ñoan Moäc Quyù hieän ôû ñaâu? Tieåu Thieân quaéc maét - Toân giaù ngaên ñöôïc taïi haï sao? Vöông Lòch vaãy tay laøm hieäu: - Ñöôïc hay khoâng, ngöôi cöù xem thì bieát! Laäp töùc, töø töù phía coù raát nhieàu moân nhaân cuûa Tam Trang xuaát hieän, chöùng toû hoï ñaõ chuaån bò chu ñaùo. -291- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Nhìn saéc phuïc cuûa boïn moân nhaân, ñuû caùc saéc maøu cuûa Nguõ Haønh Bang, Tieåu Thieân ñoäng noä. Chaøng quay nhìn Vöông Lòch: - Tam Trang giaû danh Nguõ Haønh Bang, coù phaûi laø vì Caøn Khoân tuyeät hoïc? Haø Kænh Chi ñoäng taâm: - Ngöôi luoân nhaéc ñeán tuyeät hoïc naøy, coù thaät Ñoan Moäc Quyù ñaõ noùi gì vôùi ngöôi? Chaøng mæm cöôøi: - Chö vò ñaõ khoâng tin, coøn hoûi taïi haï ñeå laøm gì? Haø Kænh Chi quaéc maét: - Nghóa laø coù? Tieåu Thieân cao gioïng: - Ñoan Moäc Quyù do toân giaù giam giöõ ñaõ laâu, coù hay khoâng, töï toân giaù bieát roõ! Haø Kænh Chi laïnh gioïng: - Ñeán ta, thaân laø toång hoä phaùp coøn khoâng ñöôïc Bang chuû thoå loä chuùt gì veà nôi caát giöõ tuyeät hoïc. Haïng nhö Ñoan Moäc Quyù laøm sao bieát! Chaøng aäm öø: - Vaäy toân giaù ñaõ roõ, caàn gì hoûi taïi haï! Noùi coù cuõng chaøng, noùi khoâng cuõng chaøng, thaùi ñoä naøy khieán Vöông Lòch töùc giaän. Y gaàm vang: - Baát luaän y bieát hay khoâng bieát, ñaïi sö huynh, chuùng ta phaûi töø y tìm ra tung tích cuûa Ñoan Moäc Quyù! Haø Kænh Chi cöôøi daøi: - Nhò sö ñeä noùi khoâng sai! Phaùt ñoäng ñi! Ha... Ha... Vöông Lòch chöa kòp phaùt leänh theo yù Haø Kænh Chi, Tieåu Thieân choäp tay Tieåu My, neùm maïnh ra ngoaøi: - Coâ nöông haõy ñi tröôùc! Taïi haï nhaát ñònh seõ tìm gaëp laïi! Vuùt! Naøo ngôø, Tieåu My tuy ñeå cho Tieåu Thieân neùm nhöng khi lao ngang boïn moân nhaân Tam Trang, naøng coá tình traàm ngöôøi xuoáng! Loït vaøo giöõa boïn moân nhaân Tam Trang, Tieåu My laäp töùc taû xung höõu ñoät heùt loàng loàng: - Keû naøo ngaên ta, keû ñoù phaûi cheát! Ñôõ! -292- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Vuø... Vuø... Thaùi ñoä quaù cöông lieät cuûa Tieåu My khieán Tieåu Thieân chæ coù moät con ñöôøng ñeå choïn löïa! Chaøng baät kieám. Choang! Tung caû ngöôøi laãn kieám vaøo Vöông Lòch, Tieåu Thieân quaùt: - Muoán baét giöõ taïi haï haõy hoûi qua thanh kieám naøy! Ñôõ! Veùo... Veùo... Vöông Lòch baät roáng leân vaø phaùt xaï thaät nhanh ngoïn chæ kình: - Coøn ngöôi, haõy xem Taøn Hoàn Chæ cuûa ta! Viu... Viu... Tam naõi naõi nhö chæ muoán toác chieán toác thaéng, baát ngôø lao vaøo cuoäc chieán: - Tieåu Thieân! Ngöôi phaûi noùi cho ta bieát vì sao ngöôi am hieåu coâng phu Tam Phong cuûa boån Trang! Ñôõ! Vuø... Vuø... AÀm! AÀm! Choang! Choang! Bieát roõ baûn laõnh cuûa Haø Kænh Chi môùi thaät söï cao minh, Tieåu Thieân naøo daùm dieân trì vôùi hai nhaân vaät thöù yeáu naøy! Chaøng vaän duïng toaøn boä sôû hoïc, höõu kieám taû chöôûng cuøng tung ra: - Haõy ñôõ! Veùo... Veùo... Vuø... Vuø... Ñöùng ôû ngoaøi, Haø Kænh Chi ñoäng thaân lao vaøo: - Quaû nhieân laø Cöûu Truøng Chöôûng cuûa Cöûu Truøng Laõo Quaùi! Tieåu töû haõy tieáp chieâu! Vuùt! AØo... AØo... Vöông Lòch vaø Tam naõi naõi cuõng khoâng chaäm hôn, hoï laäp töùc hình thaønh theá chaân vaïc vaây kín Tieåu Thieân. - Ñôõ! - Xem kieám! -293- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Vuø... Vuø... Veùo... Veùo... AÀm! AÀm! AÀm! Moät phaûi ñoái phoù vôùi ba, tình theá cuûa Tieåu Thieân thaät khoâng deã thoaùt! Ñoäng noä Tieåu Thieân vaän duïng toaøn boä sôû hoïc, thi trieån kieám chieâu cuøng chöôûng kình. Veùo... Choang! Choang! Vuø... AÀm! AÀm! Ñuùng nhö Tieåu Thieân nghó, hôïp löïc cuûa ñoái phöông ba ngöôøi laøm cho huyeát khí noäi theå trong ngöôøi chaøng soâi nhoän. Phaùt giaùc ñieàu ñoù, Haø Kænh Chi haù mieäng cöôøi ñaéc yù: - Haäu sinh khaû uùy, moät mình ngöôi coù theå chi trì loaït chieâu vöøa roài cuûa boïn ta keå cuõng khaù! Nhöng tröùng laøm sao choïi ñöôïc ñaù! Ñôõ! Ha... Ha... Vuø... Vuø... Vöông Lòch vaø Tam naõi naõi cuõng xaán xoå lao ñeán, tieáp tuïc theá hôïp coâng. Veùo... Veùo... AØo... AØo... Bò laâm vaøo tình theá nguy ngaäp chöa töøng coù, Tieåu Thieân coøn ñang boái roái thì nghe ôû traän chieán phía beân kia vang leân traøng cöôøi cuoàng ngaïo cuûa Döông Huøng: - Nha ñaàu! Gaëp phaûi thaát quaùi boïn ta ngöôi coøn hung haêng ñöôïc nöõa sao? Naèm xuoáng! Ha... Ha... Thoaùng lo cho Tieåu My, Tieåu Thieân laäp töùc rôi vaøo ñieáu caám kî cuûa ngöôøi voõ laøm! Chaøng ñang bò ba nhaân vaät ñaïi cao thuû uy hieáp nhöng vaãn khinh xuaát khi coá yù ñöa maét nhìn qua Tieåu My. Vöøa nhìn thaáy Tieåu My bò Döông Huøng vaø hai nhaân vaät laï maët khi naõy cuøng xuaát hieän ñaùnh cho thaát ñieân baùt ñaûo thì chính baûn thaân Tieåu Thieân cuõng laâm vaøo caûnh ngoä töông töï. AÀm! AÀm! AÀm! Höï! Beân kia Tieåu My buoät mieäng keâu ñau ñôùn thì beân naøy Tieåu Thieân cuõng bò truùng lieân tieáp maáy kình. Thaát kinh vì bieát baûn thaân ñaõ sai laàm, Tieåu Thieân caøng theâm kinh taâm khi nhaän ra boïn Haø Kænh Chi moät laàn nöõa cuøng hôïp löïc quaät vaøo chaøng nhöõng kình toái haäu. -294- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Tieåu töû! Ñôõ! - Ngöôi coøn choáng ñôõ ñöôïc nöõa sao! Xem chieâu! - Naèm xuoáng naøo! Ha... Ha... Vuø... Vuø... AØo... AØo... Cuõng chính luùc ñoù, tai cuûa Tieåu Thieân laïi nghe Döông Huøng cöôøi ñaéc yù: - Coù theá chöù! Khoâng leõ thaát quaùi boïn ta maõi vaãn khoâng ñaéc thuû! Ha... Ha... Bieát Tieåu Myõ vaäy laø heát, neáu khoâng bò haï saùt cuõng bò noäi thöông nghieâm troïng, vieäc thoaùt thaân keå nhö khoâng coøn, Tieåu Thieân gaàm leân thònh noä: - YÛ theá hieáp coâ! Boïn ngöôi thaät voâ sæ! Xem chieâu! Ñònh phaùt kinh cuõng laø truùt heát toaøn boä phaãn haän vaøo chieâu thöùc, baát giaùc Tieåu Thieân thaát saéc vì nhaän ra toaøn boä chaân nguyeân döôøng nhö sau loaït truùng kình vöøa roài ñaõ bò thaát taùn! Noäi löïc ôû ñan ñieàn haàu nhö ñaõ roãng khoâng, chöôûng cuûa Tieåu Thieân ñöa ra keå nhö voâ löïc. Vôùi kinh lòch ñaõ töøng, Vöông Lòch bieát roõ nguyeân nhaân khieán saéc maët cuûa Tieåu Thieân boãng hoùa thaønh ngôø ngheäch. Y cöôøi gieãu côït: - Ngoan ngoaõn ñi tieåu töû! Ngöôi ñöøng coá vuøng vaãy nöõa, voâ ích! Ha... Ha... Chính trong tình caûnh thaäp töû nhaát sinh naøy, töø ñan ñieàn cuûa Tieåu Thieân boãng daâng leân töøng ñôït töøng ñôït moät nhöõng laøn nhieät khí yeáu ôùt. Chuùng chaäm raõi lan toûa vaø thaám nhaäp vaøo töøng kinh maïch cuûa Tieåu Thieân. Dieãn bieán naøy vöøa xaûy ra laäp töùc gôïi cho Tieåu Thieân nhôù ñeán caûnh ñaõ töøng ngaâm mình vaøo hoà nöôùc Nhöôïc Thuûy, goïi laø Thuûy Taåy Thaàn! Hai chöõ thuûy vaø thaàn laïi laäp töùc taïo cho chaøng söï lieân töôûng ñeán Thuûy Thaàn, nhaân vaät ñaõ ñöôïc Thoâi laõo caùi töøng ñeà quyeát laø ngöôøi coù coâng phu Nhu Chöôûng vaø phaûi laø ngöôøi khi löu töï taïi Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát ñaõ töï xöng laø Thaàn Chöôûng! Tuy ñaây chæ laø nhöõng yù nieäm thoaùng qua nhöng ngay laäp töùc Tieåu Thieân hieåu taïi sao trong nhöõng boá trí cuûa boán nhaân vaät Tieân - Thaàn - Thaùnh - Nhaân, trong ñoù chaøng phaûi traûi qua thôøi gian ngaâm mình ôû gian Nhöôïc Thuyû Thaát! Nhaát ñònh coâng duïng cuûa nöôùc Nhöôïc Thuûy naøy phaûi coù lieân quan ñeán coâng phu nhu kình cuûa Thaàn Chöôûng! Nhu laø yeáu, laø meàm maïi, coøn gì yeáu ôùt vaø meàm maïi hôn nöôùc! Nöôùc laø thuyû, Nhöôïc Thuûy laø moät loaïi nöôùc coù ñaëc tính coøn yeáu ôùt vaø meàm maïi hôn caùc loaïi nöôùc bình thöôøng. Nhö -295- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long vaäy coù theå noùi Nhöôïc Thuûy laø loaïi nöôùc cöïc nhu, cöïc aâm, laø Thuûy trong Thuûy, laø Thuûy Vöông Chi Thuûy! Phaûi chaêng ñoù chính laø khaùi nieäm coù phaàn phuø hôïp vôùi danh xöng Thuûy Thaàn cuûa nhaân vaät sau ñoù ñaõ löu danh Thaàn Chöôûng ôû trong Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát? Cuøng vôùi nhöõng yù nieäm vöøa thoaùng qua thaät nhanh naøy, Tieåu Thieân nhö nhìn thaáy laïi toaøn boä kinh vaên khaåu quyeát coâng phu Thaàn Chöôûng! Chaøng chôït lónh hoäi kinh vaên ñoù. Thoâi laõo caùi baûo khoâng sai, coâng phu löu laïi cuûa Thaàn Chöôûng chính laø Nhu Chöôûng! YÙ nieäm khôûi phaùt, Tieåu Thieân nheï nhaøng ñöa cao tay, vaän duïng khaåu quyeát Thaàn Chöôûng. Laäp töùc, nhöõng ñôït nhieät khí ñang daâng leân nheï nhaøng töø ñan ñieàn lieàn löu daãn ñeán chöôûng tay Tieåu Thieân, taïo thaønh moät laøn nhu kình nheï nhö gioù thoaûng, eâm nhö nöôùc Ngöôïc Thuûy khi thaám vaøo cô theå chaøng thuôû naøo! Bieát ñoù chính laø Nhu Chöôûng vöøa môùi thaáu trieät, treân moàm cuûa Tieåu Thieân khoâng theå khoâng xuaát hieän moät nuï cöôøi maõn nguyeän! Theá nhöng, nuï cöôøi ñoù vuït taét ngaám, nhu chöôûng cuûa Tieåu Thieân xuaát phaùt quaù chaäm so vôùi hôïp kình cuûa boïn Haø Kænh Chi! AÀm! AÀm! AÀm! Höï! Huyeát khí soâi traøo, Tieåu Thieân khuîu xuoáng vaø khoâng caàm noåi phaûi thoå huyeát. Oeï! Tröôùc luùc hoân meâ, chaøng boãng coù yù nghó cay ñaéng: “Khoâng ngôø luùc thöùc ngoä Nhu Chöôûng laïi laø luùc ta bò...” oOo - Ngöôi tænh roài ö! Voâ thöùc tan daàn, nhöôøng choã cho nhaän thöùc quay laïi, Tieåu Thieân giöông maét ngô ngaùc nhìn nhöõng boùng hình môø môø aûo aûo tröôùc maët! Thanh aâm kia laïi vang leân giuùp Tieåu Thieân nhaän roõ theâm ñoù laø thanh aâm cuûa moät nöõ nhaân: - Ngöôi bò thoaùt löïc, khoâng deã phuïc hoài! Vì theá, muïc löïc cuûa ngöôi ñöông nhieân phaûi keùm ôû moät choán toái taêm nhö theá naøy! Tuy nhieân, ta hy voïng ngöôi coù theå nhôù laïi thanh aâm cuûa ta! Thöû coá xem naøo! Thanh aâm naøy ñuùng laø khaù quen vôùi Tieåu Thieân. Nhöng nghe ôû ñaâu, luùc naøo, thaät tình vaøo luùc naøy chaøng khoù nhôù laïi. -296- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Ta ñaõ nghe gia sö noùi raát roõ veà ngöôi vaø khi nhìn thaáy ngöôi, ta laäp töùc nhôù laïi! Coøn ngöôi, ngöôi khoâng nhôù thaät ö! Chính saéc maët cuûa chaøng ñaõ toá caùo ñieàu ñoù khieán nöõ nhaân noï phaûi thôû than: - Khoâng leõ chæ môùi saùu naêm caùch bieät, trong khi ta luùc naøo cuõng nhôù ñeán ngöôi maø ngöôi ñeán moät chuùt aán töôïng cuõng khoâng coù sao? Saùu naêm! Gia sö! Thoaït nghe chæ laø hai töø voâ thöôûng voâ phaït nhöng khi loït vaøo tai Tieåu Thieân chuùng laïi noái keát nhau, giuùp trí nhôù mau hoài phuïc Chaøng keâu vaø giaät mình vì nghe thaáy nhöõng aâm thanh khaøn khaøn ñang phaùt ra töø chính mieäng chaøng: - Haø Nhö Thuyû! Laø Haø muoäi ñoù ö? AÂm saéc cuûa nöõ nhaân noï laäp töùc ñeå loä söï vui möøng: - Quaû nhieân chính laø Giang Thieân huynh! Moät Giang Thieân boãng ñoåi thaønh Cöûu Truøng Thieân. Ñaâu laø tính danh thaät cuûa huynh? Hít thieät maïnh moät hôi, Tieåu Thieân lieàn caûm nhaän nhöõng ñau ñôùn toät cuøng ñang giaèng xeù cô theå, coá chòu ñau, chaøng ñaùp: - Ñoái vôùi Haø muoäi, ta vaãn laø Giang Thieân! Cöûu Truøng Thieân chæ laø caùch ñeå ta taïm thôøi giöõ kín thaân phaän! Haø Nhö Thuûy buoàn böïc: - Huynh ñau laém sao? Côù sao huynh cöù ñoái ñaàu vôùi gia sö, vôùi ñaïi sö baù vaø tam sö coâ? - Haø muoäi khoâng theå hieåu ñöôïc ñaâu! Saùu naêm tröôùc... Baát chôït, beân caïnh Haø Nhö Thuûy coù tieáng ngöôøi vang leân: - Chuû nhaân xin chôù queân meänh leänh cuûa Ñaïi laõo gia! Nghe thanh aâm naøy, toaøn boä kyù öùc cuûa saùu naêm tröôùc cöù uøa vaøo taâm trí chaøng! Tieåu Thieân phaûi keâu: - Xuaân tyû! Phaûi Xuaân tyû ñoù khoâng? A Xuaân, moät trong boán thò tyø Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng cuûa Haø Nhö Thuûy lieàn leân tieáng: - Chuyeän ñaõ qua roài ngöôi ñöøng nhaéc laïi! Neáu nhö Ñaïi laõo gia nghe thaáy, boïn ta ñaønh phaûi traùi leänh chuû nhaân, noùi cho Ñaïi laõo gia bieát roõ ngöôi laø ai! Khi ñoù, sinh maïng cuûa ngöôi khoù loøng baûo toaøn. Chaøng kinh nghi: - Traùi leänh naøo? Haø muoäi ñaõ baûo boïn Xuaân tyû ñieàu gì? -297- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Haø Nhö Thuûy thôû ra nheø nheï: - Giang huynh neân thöïc hieän ñuùng lôøi Xuaân tyû noùi! Ñaïi sö baù vaãn chöa bieát Giang huynh chính laø ngöôøi ñaõ cuøng muoäi tìm ñeán Huyønh Phong Trang ñoä naøo! Vì ngöôøi chöa bieát vaø vì coù lôøi höùa cuûa muoäi, Ñaïi sö baù keå nhö giao phoù sinh maïng huynh trong tay muoäi! - Giao phoù! YÙ cuûa Haø muoäi laø... Haø Nhö Thuûy coù leõ ñang gaëp tình huoáng khoù xöû neân maõi vaãn khoâng nghe naøng giaûi thích. Coù tieáng A Haï vang leân: - Chuû nhaân ñöøng ñeå chaäm nöõa! Nhôõ Ñaïi laõo gia sinh nghi, boïn thuoäc haï khoù loøng giuùp chuû nhaân che giaáu chuyeän naøy! Tieåu Thieân mô hoà hieåu: - Haø Kænh... AØ, khoâng, Ñaïi sö baù cuûa muoäi nhö muoán muoäi buoäc ta phaûi noùi ra ñieàu gì ñoù! Neáu ta khoâng noùi hoaëc muoäi hoaëc laõo seõ laáy maïng ta? Haø Nhö Thuûy chôït traàm gioïng: - Keát thuùc thì ñuùng nhö huynh noùi! Nhöng khoâng phaûi laø vieäc tra vaán l - Khoâng tra vaán! Vaäy laõo muoán gì? Haø Nhö Thuûy thôû daøi: - Nghe khaåu ngöõ cuûa huynh, quaû nhieân giöõa huynh vaø tröôûng boái cuûa muoäi coù moái thuø saâu naëng! Coù thaät ñuùng nhö muoäi ñaõ ñoaùn khoâng? Tieåu Thieân nheï gioïng: - Haø muoäi ñoaùn ñöoïc nhöõng gì? Thanh aâm cuûa A Thu chôït vang leân: - Giang Thieân! Saùu naêm tröôùc, luùc ngöôi töï yù ly khai Huyønh Phong Trang khoâng lôøi töø bieät, do bò Ñaïi laõo gia nghi ngôø neân chuû nhaân töï tìm hieåu veà ngöôi! Vaø chuû nhaân ñaõ bieát ngöôi chính laø ñöùa beù bò Ñaïi laõo gia haï leänh truy naõ. Ngöôi chính laø haäu nhaân cuûa ngöôøi bò Ñaïi laõo gia xem laø keû thuø. Tieåu Thieân noân nao: - Ai laø keû thuø cuûa Ñaïi laõo gia, Thu tyû? - Ñöøng goïi ta laø Thu tyû! Xuaân tyû ñaõ caûnh caùo ngöôi roài! Neáu ngöôi cöù goïi nhö theá naøy, chuû nhaân duø muoán che giaáu cho ngöôi e cuõng bò chính ngöôi laøm loä! Chaøng gaät ñaàu vaøi löôït: -298- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Ñöôïc! Ta nhôù roài! Vaäy coâ nöông noùi ñi, ai laø keû thuø cuûa laõo! A Thu ñaùp: - Chính laø... Baát chôït coù tieáng cuûa A Ñoâng töø ngoaøi xa voïng vaøo: - Chuû nhaân! Coù ngöôøi ñeán! Sau tieáng haéng gioïng, Haø Nhö Thuûy boãng thay ñoåi thaùi ñoä: - Cöûu Truøng Thieân! Ngöôi bieát ngöôi ñang ôû ñaâu chaêng? Hieåu roõ baây giôø Haø Nhö Thuûy buoäc phaûi thi haønh phaän söï, khoâng theå xem chaøng laø Giang Thieân nhö saùu naêm tröôùc, Tieåu Thieân cuõng ñoåi gioïng: - Ta ñaõ bò sanh caàm, sinh maïng ta ñang do boïn ngöôi naém giöõ. Ta caàn gì phaûi bieát ta ñang ôû ñaâu! Haø Nhö Thuûy giaû vôø rít, cöù nhö laø thaät: - Ngöôi neân bieát! Coù nhö theá ngöôi môùi hieåu roõ caûnh traïng cuûa ngöôi hieän giôø! Ñaây laø nôi giam giöõ nhöõng phaïm nhaân troïng yeáu cuûa boån Trang, moät nôi chæ coù trôøi bieát ñaát bieát vaø boïn ta bieát! - Vaãn chæ laø nôi giam ngöôøi, coù gì ñaùng ñeå löu taâm? Haø Nhö Thuûy khoâng giaûi thích nöõa, thay vaøo ñoù, naøng hoûi: - Ta coù theå ban cho ngöôi con ñöôøng soáng, ngöôi muoán nghe chaêng? Chaøng vôø naït: - Neáu ñieàu kieän ñeå ñaùnh ñoåi chính laø tuyeät hoïc Caøn Khoân thì ngöôi nghe ñaây: Khoâng! Haø Nhö Thuûy gaèn gioïng: - Ngöôi khoâng heà bieát gì veà tuyeät hoïc ñoù vaø Ñoan Moäc Quyù cuõng khoâng coù gì ñeå noùi vôùi ngöôi! Ngöôi ñöøng töôûng boån Trang deã daøng tin vaøo nhöõng lôøi traù nguïy maø ngöôi coá tình laøm nhö thaät. - Sai roài! Thaät ra Ñoan Moäc Quyù ñaõ... - Caâm! Ngöôi coù muoán noùi gì ñi nöõa cuõng voâ ích! Baát luaän Ñoan MoäcQuyù ñaõ noùi gì vôùi ngöôi, boån trang cuõng khoâng caàn bieát! Coù chaêng ñaây chính laø ñieàu kieän cuûa boån Trang vaø neáu ngöôi chaáp thuaän, sau khi xong vieäc boån trang seõ buoâng tha ngöôi! - Ñieàu kieän gì? Ngôõ hoûi cho coù hoûi, naøo ngôø Tieåu Thieân phaûi giaät naûy mình khi nghe Haø Nhö Thuûy giaûi thích: -299- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Boån Trang bieát trong nhöõng nhaân vaät ñaõ löu sôû hoïc cho ngöôi coù moät ngöôøi thuoäc Thieáu Laâm phaùi, phaùp danh Vong Ngaõ. Cuõng vaäy, boån Trang bieát ngöôi chaéc chaén phaùi coù taâm phaùp thöôïng thöøa cuûa phaät moân do Vong Ngaõ di löu! Ñieàu kieän cuûa boån Trang laø ngöôi phaûi duøng taâm phaùp ñoù giuùp moät nhaân vaät khoâi phuïc thaàn trí. Ngöôi nghó sao? Chôït hieåu boïn Haø Kænh Chi muoán gì vaø nhaân vaät caàn ñöôïc khoâi phuïc thaàn trí laø ai nhöng Tieåu Thieân vaãn vôø hoûi: - Khoâi phuïc thaàn trí ö? Laø ai vaäy? Haø Nhö Thuûy gaét: - Ngöôi khoâng caàn bieát! Thuaän hay khoâng thuaän? Tieåu Thieân nhaên nhoù: - Ta khoâng theå thuaän neáu khoâng bieát nhaân vaät ñoù vì sao bò thaát laïc thaàn trí! - Ñieàu naøy coù theå ñöôïc! Ngöôøi naøy ñaõ bò Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp chi phaù! - Laø thuaät naøy ö! Ta chöa bieát ta coù theå giuùp ích ñöôïc gì ñoái vôùi ngöôøi bò thuaät naøy haõm haïi. Haø Nhö Thuûy nhö haï coá giaûi thích: - Boån trang ñaõ doø hoûi kyõ, thuaät naøy seõ bò hoùa giaûi neáu coù ngöôøi vaän duïng taâm phaùp phaät moân thöôïng thöøa ñaû thoâng kinh maïch! Vaø ñieàu ñoù vöøa ñuùng vôùi khaû naêng cuûa ngöôi! Tieåu Thieân thaät söï boái roái! Vì neáu ñuùng nhö chaøng nghó, ngöôøi caàn khoâi phuïc thaàn trí chính laø Bang chuû Nguõ Haønh Bang, laø Thaåm Ñònh Giang vaø cuõng laø phuï thaân chaøng thì ñaây laø cô hoäi cöïc kyø haõn höõu giuùp chaøng giaûi thoaùt cho thaân phuï. Nhöng cô hoäi naøy trong phuùt choác boãng hoùa thaønh mong manh do chaøng laøm gì coù taâm phaùp phaät moân thöôïng thöøa? Thaùnh Y thì ñuùng laø Vong Ngaõ, moät taêng nhaân Thieáu Laâm phaùi! Nhöng tieác thay Vong Ngaõ chæ löu laïi y thuaät vaø khinh coâng, coøn coâng phu Thieáu Laâm phaùi thì khoâng heà! Quyeát khoâng theå boû lôõ cô hoäi naøy, Tieåu Thieân ñònh ñaùp öùng böøa roài sau khi gaëp ñöôïc phuï thaân seõ tuøy cô öùng phoù, thì nghe A Xuaân leân tieáng: - Ngöôi ñang nghó gì, ta bieát! Ngöôi ñöøng töôûng khi khoâi phuïc noäi coâng ngöôi seõ thöøa cô troán ñi! A Haï tieáp lôøi: - Thieát töôûng ngöôi neân bieát, khi trao Quy Nguyeân Ñan cho ngöôi, noäi löïc cuûa ngöôi seõ khoâi phuïc vaø chæ toàn taïi trong voøng nöûa canh giôø! Duøng thôøi gian ñoù ñeå chaïy khoûi Haéc Saùt Trang, ñaây laø haønh vi khoâng nhöõng chæ laø voïng töôûng maø sau ñoù cô hoäi giuùp ngöôi toaøn -300- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long maïng cuõng khoâng coøn! Ngöôi ñöøng quaù xuaån ñoäng! Tieåu Thieân baät hoûi: - Haéc Saùt Trang! Hoùa ra ta ñang bò giam giöõ ôû Haéc Saét Trang! A Thu cöôøi laïnh: - Khoâng sai! Cuøng vôùi nha ñaàu kia, boïn ngöôi hieän ñang bò giam giöõ ôû Haéc Saùt Trang! Nhaân ñaây ta khoâng theå khoâng noùi, neáu ngöôi khoâng ñaùp öùng ñieàu kieän ñoù, nha ñaàu kia laø ngöôøi ñaàu tieân uoång maïng. Sau ñoù môùi ñeán löôït ngöôi! Chaøng ruøng mình tröôùc nhöõng uy hieáp khoác lieät do boïn Haø Kænh Chi coá yù taïo ra! Chaøng coá giöông maét nhìn boïn Haø Nhö Thuûy. Do ñaõ quen maét vôùi boùng toái töø naõy giôø, chaøng ñang nhìn thaáy Haø Nhö Thuûy vaø boïn Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng boán ngöôøi! Vaø chaøng cuõng nhìn thaáy neùt maët nhö ñang naøi næ chaøng haõy thuaän lôøi cuûa Haø Nhö Thuûy! Ñeå coù theâm thôøi gian suy tính, Tieåu Thieân baûo: - Tröôùc khi chaáp thuaän, taïi haï muoán nhìn qua nhaân vaät kia! A Ñoâng gaét: - Khoâng ñöôïc! Chaøng phaûi giaûi thích: - Cho duø taïi haï thaät söï coù taâm phaùp phaät moân thöôïng thöøa nhöng vaãn caàn phaûi xem xeùt tröôùc! Ñeå sau ñoù, khi bieát chaéc laø coù theå giuùp ngöôøi ñoù khoâi phuïc nguyeân traïng, taïi haï môùi daùm thuaän lôøi! Lôøi cuûa chaøng quaù hôïp lyù khieán Haø Nhö Thuûy phaûi phaân vaân. Chaøng noùi theâm: - Hôn nöõa, giaû nhö taïi haï chæ coù nöûa canh giôø nhö chö vò vöøa noùi, duøng thôøi gian ñoù ñeå vöøa xem xeùt vöøa chöõa trò, taïi haï e khoâng ñuû! Coù xem xeùt tröôùc vaãn hôn! Haø Nhö Thuûy chöa bieát phaûi ñaùp nhö theá naøo thì ôû phía ngoaøi xa coù tieáng noùi cuûa laõo Vöông Lòch ñöa vaøo: - Y noùi raát ñuùng! Thuûy nhi, haõy ñöa haén ñeán choã laõo Cuoàng! Nghe Vöông Lòch goïi ñích danh laõo Cuoàng, Tieåu Thieân keå nhö bieát ñích xaùc ñoù chính laø Thaåm Ñònh Giang, thaân phuï chaøng! Do ñoù, chaøng thaät söï noân noùng khi ñöôïc boïn Haø Nhö Thuûy ñöa ñi! Khoâng heà noân noùng nhö Tieåu Thieân, Haø Nhö Thuûy nhaân cô hoäi naøy giaû vôø ñi ngay phía -301- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 14. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long sau chaøng! Naøng noùi vaøo tai chaøng: - Ñaïi sö baù ñaõ ñònh haï saùt huynh! Muoäi ñeán kòp vaø nhôø ñoù nhaän ra huynh. Tröôùc kia, huynh ñaõ cöùu muoäi, coøn giuùp muoäi khoûi beänh nhôø Cöûu Dieäp Töû Linh Thaûo. Muoäi phaûi duøng caùch naøy ñeå giuùp huynh toaøn maïng! Huynh haõy vì muoäi, haõy chöõa trò cho nhaân vaät naøy! Sau ñoù, neáu Ñaïi sö baù khoâng giöõ lôøi, khoâng chòu buoâng tha huynh, muoäi vaø boïn Xuaân tyû seõ maïo hieåm cöùu huynh! A Xuaân cuõng nghe neân noùi vaøo tai beân kia cuûa chaøng: - Chuû nhaân ta chæ muoán aân ñeàn oaùn traû, boïn ta do luoân ñöôïc chuû nhaân ñoái ñaõi toát neân ñaønh giuùp chuû nhaân che giaáu thaân phaän thaät cuûa ngöôi! Ngöôi ñöøng laøm boïn ta khoù xöû! Coù phaàn thaát voïng nhöng vaãn phaûi caûm kích, Tieåu Thieân bieát Haø Nhö Thuûy muoán laøm ñöôïc vieäc naøy ñaõ gaéng söùc laém roài! Vaø chaøng seõ laøm naøng khoù xöû neáu chaøng ñeå loä cho boïn Haø Kænh Chi bieát chaøng vaø ñöùa beù ñoä naøo chæ laø moät! Khoâng phaûi töø naõy giôø Vöông Lòch vaãn ngaám ngaàm doø xeùt ñoù sao! Chaøng ñaønh gaät ñaàu, toû yù ñaõ hieåu moïi coá gaéng cuûa Haø Nhö Thuûy! Ñeán moät gian thaïch thaát, Tieåu Thieân ñöôïc taän maét nhìn thaáy phuï thaân. Moät ngöôøi hoaøn toaøn voâ hoàn loàng trong moät theå xaùc coøm coõi! Do ñaõ phaùt cuoàng neân phuï thaân chaøng luoân bò ñieåm vaøo Thuïy huyeät ñeå traùnh nhöõng haønh vi xoác noåi khi phaùt cuoàng! Tieåu Thieân vôø xem xeùt kinh maïch cho phuï thaân chöù thaät ra chaøng ñang doø xeùt nôi ñang giam giöõ. Chaøng nhaän ra nôi giam giöõ ôû ñaây vaø ôû choã chaøng khi naõy coù phaàn gioáng nhau, chöùng toû Tieåu My cuõng chung caûnh ngoä. Vaø theo muøi khoâng khí aåm öôùt luoân hieän höõu, chaøng bieát ñòa hình choán naøy phaûi laø phaàn nguoàn ôû phía döôùi Haéc Saùt Trang. Coù nghóa laø muoán taåu thoaùt, chaøng phaûi vöôït qua taàng taàng lôùp lôùp nhöõng ñòa ñaïo, sau ñoù phaûi dieän ñoái dieän vôùi boïn Haø Kinh Chi ôû beân treân Haéc Saùt Trang. Nhöng, chaøng chôït nghó, tính laøm gì chuyeän taåu thoaùt! Chæ nöûa canh giôø khoâi phuïc coâng löïc ñaâu coù ñuû cho chaøng vöøa cöùu ngöôøi vöøa ñöa ngöôøi ñoù vöôït khoûi Haéc Saùt Trang! Do ñoù, chaøng ñaønh quay laïi nôi giam giöõ tröôùc ñoù khi nghe Vöông Lòch laïi truyeàn leänh cho Haø Nhö Thuûy: - Ñuû roài! Ñöa y trôû veà! Neáu caàn, haõy cho y moät thôøi gian suy nghó caùch hoùa giaûi Nhieáp -302- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 15. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoàn Ñaïi Phaùp. Chaäm laém laø saùng mai phaûi coù caâu traû lôøi! Ñang ñöôïc boïn Haø Nhö Thuûy ñöa trôû laïi nôi giam giöõ, moät caûm giaùc khaùc laï chôït xaûy ra ngay trong noäi theå cuûa Tieåu Thieân... Viiettkiiem..com V e k em com -303- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2