Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 28

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

77
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 28

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù hai möôi taùm Töï Pheá Voõ Coâng -A i? Theâm nghi ngôø, Tieåu My vöôn tay ñònh loâi chaân Tieåu Thieân keùo laïi. Nhöng ñoù cuõng laø luùc Tieåu Thieân coá tình chuoài veà phía tröôùc thaät nhanh. Thay vì cuõng chuoài theo chaøng vôùi moät caûm giaùc thaät mô hoà veà moái baát an, Tieåu My döøng laïi vaø nghe ngoùng! Naøng nghe coù tieáng Tieåu Thieân gaøo leân loàng loäng: - Ñöøng! Laõo ñöøng haïi... ñöøng haïi vò tieàn boái ñoù! Ta... Ta... Caûm giaùc laäp töùc heát mô hoà, Tieåu My töø töø boø lui laïi khi nghe coù traøng cöôøi ngaïo ngheã cuûa laõo ñaïo Linh Hoùa vang vaøo taän trong huyeät khaåu: - Luõ chuoät nhaét! Ta nghó boïn ngöôi vì maûi tình töï seõ khoâng bao giôø chui ra nöõa chöù? Ñuùng luùc naøy, Tieåu Thieân ñaõ ñöùng ôû phía ngoaøi huyeät khaåu, dieän ñoái dieän vôùi laõo ñaïo Linh Hoùa vaø boán nhaân vaät chaøng chöa heà nhìn thaáy maët. Laõo ñaïo Linh Hoùa ñang ñöùng vôùi moät chaân co leân, chöùng toû laõo ñaõ bò loaïn thaïch luùc rôi xuoáng ñaõ laøm thöông toån chaân beân taû! Nhìn laïi ñòa hình, chaøng nhaän ra taïi sao laõo bieát vaø ñaõ ñoùn loõng chaøng ôû ñaây! Chaøng vaãn ñang ñöùng taïi coác khaåu, nôi ñaõ xaûy ra vieäc truy ñuoåi vaø sau ñoù laø Tieåu My laøm cho nhöõng taûng ñaù choâng cheânh phaûi rôi xuoáng! Nhôù ñeán Tieåu My, chaøng coá tình noùi lôùn tieáng: - Laõo ñaõ thaéng! Ñöôïc! Ta khoâng ngôø huyeät khaåu sau khi chuyeån moät voøng ñaõ thoâng ñeán vò trí cuõ! Laõo coù ñieàu kieän gì ñeå ñaùnh ñoåi söï an toaøn cho vò tieàn boái kia? Ñöông nhieân Tieåu My phaûi nghe vaø dó nhieân phaûi tìm loái thoaùt thaân khaùc! Tieåu Thieân nghó nhö vaäy vaø hoaøn toaøn yeân taâm khi nghe laõo ñaïo haäm höïc hoûi: - Nha ñaàu kia ñaâu? Chaøng vaãn nhìn laõo nhaân Cuoàng ñang bò boán nhaân vaät kia giöõ trong tay: - Loaïn thaïch rôi nhieàu, ta vaø naøng ñaõ thaát laïc! - Thaát laïc! Ta nghe roõ tieáng ngöôi vaø aû troø chuyeän, ngöôi ñöøng tìm caùch doái löøa ta! Quaéc maét nhìn chaøng vaø chôø ñôïi, khi bieát chaøng seõ khoâng noùi gì, laõo vaãy tay: - Ñöôïc! Ta chæ caàn ngöôi, khoâng caàn aû! Haõy bít chaët thoâng ñaïo choân soáng aû! -329- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Moät trong boán nhaân vaät kia lieàn tieán leân! Y laên moät taûng ñaù vöøa vôùi loã thoâng ñaïo ñònh vít vaøo! Tieåu Thieân kinh haõi: - Laõo ñoäc aùc theá sao? Ñöøng! Laõo cöôøi laïnh: - Sinh maïng ngöôi vaø cuûa laõo hoâi haùm kia vò taát ñaõ ñöôïc baûo toaøn, ngöôi lo laøm gì ñeán keû khaùc. Vaû laïi, keû ta caàn chính laø ngöôi! Caû laõo kia nöõa roài cuõng bò ta laáy maïng. Ngöôi tin khoâng? Chaøng thaát saéc: - Laõo... Trong khi ñoù, thoâng ñaïo noï ñaõ ñöôïc nhaân vaät kia vít chaët baèng nhieàu lôùp ñaù! Ngöõ naøy duø Tieåu My coù muoán töï chui ra naïp maïng cuõng khoâng theå! Phaùt hieän söï quan taâm haàu nhö thaùi quaù cuûa chaøng daønh cho laõo nhaân kia, laõo ñaïo Linh Hoùa cöôøi khaåy: - Xem ra giöõa ngöôi vaø laõo quyû kia phaûi coù gì lieân quan. Baèng khoâng, ngöôi ñaâu deã gì ngoan ngoaõn nhö theá naøy! Höø! Töï haän mình laø ñaõ ñeå cho laõo aùc ñaïo nhìn roõ yeáu ñieåm, chaøng ñònh söûa sai baèng caùch vôø lao leân. Naøo ngôø laõo quaùt: - Töù Giaû Veä Ñaïo! Haõy gieát laõo quyû kia! Thaát kinh, chaøng gaøo vang: - Ñöøng gieát! Haõy noùi ñieàu kieän cuûa laõo, ta seõ chaáp nhaän! - Chaáp nhaän! Ha... Ha... Phuï töû tình thaâm, Tieåu Thieân ñang laø ngöôøi khoâng caàn ñaùnh ñaõ cam baïi. Laõo ñaïo ngöng cöôøi: - Noùi! Sao ngöôi bieát roõ ta laø Hoà Khaéc Voïng! Sao ngöôi bieát chuyeän nghóa huynh ta! Chaøng bò ñaùnh baïi hoaøn toaøn, ñeán gioïng noùi cuõng voâ löïc: - Saùu naêm tröôùc, döôùi moät vöïc saâu ta vaø laõo ñaõ gaëp nhau! Laõo ñaïo Linh Hoaù trôïn to maét, roài baät cöôøi nghieâng ngaû: - A haù! Ha... Ha... Ha...! Laø ngöôi! Tieåu oa nhi naêm naøo chính laø ngöôi? Ha... Ha... Traøng cöôøi cuûa laõo laøm vang ñoäng nuùi röøng! Vaø thaät baát ngôø, cuõng laøm kinh ñoäng ñeán -330- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long hai nhaân vaät tình côø ñi ngang qua! Hoï xuaát hieän. Vuùt! Vuùt! Sau moät thoaùng ngôõ ngaøng vì hieän tình tröôùc maét, hoï cuøng lao vaøo boïn Töù Giaû Veä Ñaïo! Coù tieáng hoï goïi Tieåu Thieân: - Tieåu töû! Ñaùnh! Hai trong boán nhaân vaät Töù Giaû laäp töùc lao ra ngheânh ñoùn hai vò khaùch khoâng môøi maø ñeán . Vuø... Vuø... AØo... AØo... Cô hoäi ñeán nhanh nhö tia chôùp, Tieåu Thieân laäp töùc lao aäp vaøo hai gaõ Veä Ñaïo coøn laïi: - Naïp maïng! Vuùt! Viu... Viu... Chaøng duøng Nhu Chöôûng vôùi toaøn boä chaân nguyeân noäi löïc. Laõo ñaïo Linh Hoùa tuy chæ coù theå cöû ñoäng moät chaân nhöng khinh thaân phaùp vaãn khoâng vì theá maø chaäm laïi: - Ngöôi thaät söï muoán cheát ö? Ñôõ! Vuït! Vuït! AÀm! Chaøng bò chaën ñöùng vaø ñaønh giöông maét nhìn laõo nhaân Cuoàng ñang bò hai gaõ veä Ñaïo kia moät laàn nöõa uy hieáp sinh maïng! Thaùi ñoä baát ñoäng cuûa chaøng laøm cho laõo ñaïo Linh Hoùa ñaéc yù. Laõo choäp laáy laõo nhaân Cuoàng, haï leänh cho boïn Töù Giaû Veä Ñaïo: - Haøn Nam Long, Thoâi laõo caùi! Chæ coøn thieáu hai ngöôi nöõa laø ñuû cho ta khuaát phuïc toaøn boä voõ laâm! Baét hoï! Ñöôïc raûnh tay, hai gaõ sau lieàn xoâng leân tieáp trôï cho hai gaõ tröôùc! Boïn chuùng lieân thuû vaây ñaùnh Tieåu Kieám Chöôûng Trung Xuyeân Baùch Boä Haøn Nam Long vaø laõo caùi Thoâi Bang chuû Caùi bang laø hai nhaân vaät vöøa tình côø xuaát hieän! Vuø... Vuø... AØo... AØo... -331- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long AÀm! AÀm! AÀm! AÀm! Thaáy Tieåu Thieân coù thaùi ñoä töï thuû baøng quang ñaày kyø quaëc, Thoâi laõo caùi quaùt: - Ngöôi sao roài, tieåu töû? Boïn ta muoán giuùp ngöôi, sao ngöôi khoâng ñoäng thuû? Khoâng nghe chaøng ñaùp, Haøn Nam Long ñöa maét nhìn vaø ñöông nhieân phaûi thaáy trong tay laõo ñaïo Linh Hoùa laø moät nhaân vaät coù nhaân daïng baån thæu: - Thieáu hieäp bò uy hieáp? Nhaân vaät ñoù laø ai! Coù quan heä maät thieát laém sao, thieáu hieäp? Traùnh bò uy hieáp nghieâm troïng hôn, chaøng khoâng theå thuù nhaän ñoù chính laø thaân phuï chaøng vaø chaøng chæ daùm leân tieáng: - Taïi haï buoäc phaûi ñöùng ngoaøi, tieàn boái neân hieåu cho! Thoâi laõo caùi ñang bò boïn Töù Giaû Veä Ñaïo böùc doàn neân töùc böïc: - Hieåu caùi moác xì! Ngöôøi coù bieát thaát ñaïi phaùi, baûy vò chöôûng moân ñeàu bò boïn Huyeàn Thoâng quaùi quyû naøy baét giöõ khoâng? Chaøng kinh taâm! Vì neáu ñuùng nhö Thoâi laõo caùi noùi, haønh vi cuûa chaøng vaøo luùc naøy vì tình rieâng seõ laøm aûnh höôûng ñeán toaøn cuïc! Phaùt hieän söï thay ñoåi ôû saéc maët chaøng, laõo ñaïo Linh Hoùa quaùt: - Töù Giaû! Vaây baét laõo quyû kia! Coøn tieåu töû, neáu ngöôi manh ñoäng, ta laäp löùc haï saùt laõo hoâi haùm naøy! Chaøng nao nuùng, khoâng daùm nhích ñoäng, duø chæ moät ngoùn tay. Thoâi laõo caùi chôït quaùt thaùo: - Neáu ngöôi chòu giuùp ta, ta höùa sinh maïng cuûa laõo kia seõ an toaøn! Hoà Khaéc Voïng! Ngöôi ñöøng queân ta coù moät thöù coâng phu laø khaéc tinh cuûa ngöôi! Laõo aùc ñaïo baät cöôøi: - Laõo muoán noùi Hoùa Nguyeân Chæ? Khoâng bao laâu nöõa ñaâu, Huyeàn Thoâng Ñoàng Nguyeân Coâng cuûa ta seõ khoâng coøn sôï Hoùa Nguyeân Chæ do laõo quyû kia truyeàn daïy cho laõo! Töù Giaû, nhôù ñöøng lôi loûng laõo Caùi! Huyeàn Thoâng Ñoàng Nguyeân Coâng? Laõo ñaïo ñaõ luyeän coâng phu naøy côù sao laïi sôï thöù chæ löïc Hoùa Nguyeân kia? Ai ñaõ chæ coâng phu ñoù cho Thoâi laõo caùi? Tieåu Thieân ngôø vöïc. Coù tieáng Haøn Nam Long quaùt: - Haõy giao luõ naøy cho vaõn boái! Neáu Thoâi tieàn boái coù theå khaéc cheá... Ñoaùn ra yù ñoà cuûa Haøn Nam Long, laõo ñaïo Linh Hoùa gaàm vang: - Laäp traän Töù Töôïng! Khoâng cho chuùng thoaùt! -332- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Tình theá caøng luùc caøng toû ra nguy hieåm cho hai nhaân vaät kia, Tieåu Thieân nhö hieåu roõ Haøn Nam Long ñang muoán gì, chaøng lieàn ñoäng thaân lao veà phía boïn Töù Giaû Veä Ñaïo: - Taïi haï ñeán ñaây! Thoâi laõo tieàn boái haõy... Vuùt! Tieåu Thieân moät phen nöõa phaûi tieâu tan khí phaùch khi nghe laõo aùc ñaïo rít: - Ngöôi muoán laõo quyû naøy phaûi cheát! Ñöôïc! Xem ñaây! Höï! Tieáng keâu boãng phaùt ra töø mieäng laõo cuoàng khieán Tieåu Thieân hoaøn toaøn baát löïc Chaøng chæ muoán theùt leân moät tieáng thaät to cho haû giaän khi nhìn thaáy laõo nhaân Cuoàng tuy khoâng cheát nhöng maùu moàm maùu muõi ñang tuoân traøo! Ñoù laø do laõo aùc ñaïo nhaãn taâm nhaû kình vaøo taâm maïch keû ñaõ voâ phöông hoaøn thuû! Nhö sôï Tieåu Thieân laïi bò Haøn Nam Long lung laïc, laõo aùc ñaïo theùt: - Ngay laäp töùc, neáu ngöôi khoâng töï pheá boû voâ coâng, ta seõ haï thuû chaúng dung tình! Chaøng ruùng ñoäng... Nhö muoán mau choùng coù keát quaû, laõo aùc ñaïo cöôøi khaåy: - Ngöôi chaàn chöø ö? Xem ñaây! Höï! Laõo nhaân Cuoáng laïi bò noäi kình cuûa laõo aùc ñaïo laøm cho thoå huyeát! Quaù baát nhaãn chaøng keâu: - Döøng tay! Ta chaáp nhaän... Kinh taâm, Haøn Nam Long duø ñang bò traän Töù Töôïng vaây khoán vaãn coù thôøi gian hoâ hoaùn: - Ñöøng, thieáu hieäp! Taïi sao thieáu hieäp laïi chaáp nhaän ñeå laõo uy hieáp? Laõo ñaïo Linh Hoùa vaãn doõi nhìn töøng cöû chæ cuûa chaøng ! Neáu chaøng chaäm, laõo seõ tieáp tuïc haønh haï laõo nhaân Cuoàng. Chaøng buûn ruûn toaøn thaân, vöøa caén raêng töï pheá boû nhaân löïc vöøa buoâng goïn moät lôøi khoâng gì thaûm naõo hôn: - Vì ngöôøi ñoù chính laø gia phuï! Höï! Bieát chaøng ñaõ töï pheá voõ coâng laõo aùc ñaïo cöôøi cuoàng ngaïo: - Ha... Ha...! Gieát! Gieát boïn chuùng cho ta! Ha... Ha.. Khoâng gì ñoäng noä baèng, khi nghe Tieåu Thieân thoá loä söï vieäc vaø nhaát laø luùc nhìn thaáy chaøng quaû nhieân ñaõ phaûi töï pheá boû chaân löïc, Haøn Nam Long quaùt leân moät tieáng kinh thieân -333- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long ñoäng ñòa: - Boïn aùc nhaân! Haõy xem tuyeät kyõ cuûa ta! Ñôõ! Vuø... Vuø... Veùo... Vôùi ngoaïi hieäu laø Tieåu Kieám Chöôûng Trung, thuû phaùp ngay luùc ñoù cuûa Haøn Nam Long quaû coù ñieàu ñaëc dò! Trong chöôûng kình aån öôùc coù tieáng kieám phong ruù rít ! Laõo aùc ñaïo vöøa cöôøi vöøa haï leänh: - Trong chöôûng coù kieám! Raát tieác, hoï Haøn ngöôi chæ coù moät thanh tieåu kieám maø thoâi, chöa ñuû ñeå trieät phaù Töù Töôïng Huyeàn Thoâng traän! Ha... Ha... Ñuùng nhö laõo noùi, boïn Töù Giaû Veä Ñaïo xem lôøi noùi cuûa laõo Ñaïo Chuû nhö lôøi ñeà tænh, boïn chuùng chæ caàn dòch chuyeån Huyeàn Thoâng Töù Töôïng Traän maëc nhieân laøm cho ngoïn tieåu kieám ngaám ngaàm phoùng ra cuûa Haøn Nam Long phaûi tröôït muïc tieâu! Veùo... Bi vaây haõm maõi vaø Tieåu Thieân thì keå nhö khoâng coøn gì ñeå cöùu vaõn, Thoâi laõo caùi baát ngôø lao ñi. - Chuùng ta ñi thoâi! Höø! Vuùt! Haøn Nam Long ñaønh phaûi boû ñi sau caùi nhìn nuoái tieác neùm voäi veà phía Tieåu Thieân. Vuùt! Khoâng haï leänh ñuoåi theo, laõo aùc ñaïo cöôøi vaø thaûn nhieân xua tay: - Ñöa caû hai ñi! Ha... Ha... Ñaønh phaûi ñeå Töù Giaû Veä Ñaïo aùp taûi nhö phaïm nhaân, Tieåu Thieân haõy coøn moät chuùt an uûi laø phuï thaân cho ñeán giôø vaãn toaøn maïng. oOo Laõo aùc ñaïo cöôøi heành heäch: - Trong ngöôøi ngöôi döôïc löïc cuûa Cöûu Dieäp Töû Linh Thaûo haõy coøn! Laàn naøy, neáu toaïi nguyeän ta seõ khoâng coøn ngaïi Hoaù Nguyeân Chæ nöõa. Ha... Ha... Voán bieát tröôùc laõo seõ coù nhöõng lôøi noùi naøy. Chaøng hoûi: - Laõo vaãn muoán bieán ta thaønh linh ñan giuùp laõo ñaéc thaønh coâng phu? Laõo nhôûn nhô: -334- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Ñöông nhieân! Ta chæ caàn Cöûu Dieäp Töû Linh Thaûo laø ñuû! Quaàn huøng caùc voõ phaùi seõ laàn löôït phaûi cuùi ñaàu tröôùc ta, moät thieân haï ñeä nhaát nhaân! Chaøng bóu moâi: - Laõo queân roài ö! Coâng phu Caøn Khoân seõ ñaû baïi laõo! - Coâng phu ñoù ö! Ta khoâng ngaïi! Haø Kænh Chi cho ñeán luùc naøy vaãn chöa ñaéc thuû, chöùng toû coâng phu ñoù ñaõ maát theo söï thaát tung cuûa Bang chuû Nguõ Haønh Bang! Chaøng tìm caùch lung laïc laõo: - Laõo laàm! Haø Kænh Chi ñaõ coù trong tay phaàn haï cuûa coâng phu ñoù. Hai phaàn coøn laïi, ñoái vôùi Haø Kænh Chi chæ laø ñieàu sôùm muoän! Vì... - Höø! Ngöôi ñöøng löøa ta! Chuyeän laõo Haø ñaõ coù phaàn haï, ta ñaõ bieát töø laâu! Rieâng hai phaàn kia... Chaøng ngaét ngang: - Haø Kænh Chi saép ñaéc thuû! ÔÛ döôùi toång ñaøn Nguõ Haønh Bang voán coù moät khu ñòa ñaïo. Laõo bieát gì veà ñòa ñaïo naøy? - Ñia ñaïo! Ngöôi cuõng bieát? - Khoâng sai! Luùc ôû toång ñaøn, ta laõo ñaùnh cho phaûi chaïy, tình côø ta nhìn thaáy boïn Haø Kænh Chi cuõng vöøa khaùm phaù ñòa ñaïo ñoù! Laõo ñoäng taâm: - Taïi sao ngöôi cho ta bieát ñieàu naøy? Chaøng ñaùp thaúng thöøng: - Laø ngöôøi, ai cuõng tham sanh quyù töû! Neáu laõo bieát vaø neáu laõo nhanh tay hôn, chieám ñöôïc tuyeät hoïc Caøn Khoân, ta seõ khoâng bò laõo naáu chaûy, sau ñoù luyeän thaønh linh ñan! Laõo cöôøi khuøng khuïc: - Ngöôi tính cuõng hay ñaáy! Raát tieác, ta ñaõ bò ngöôi löøa nhieàu laàn, ta khoâng theå tin ngöôi! Chaøng nhuùn vai: - Tuøy laõo ! Coâng phu cuûa ta ñaây khoâng coøn! Ta khoâng theå chaïy thoaùt khoûi tay laõo. Vaø bieát ñaâu, do meänh trôøi run ruûi, tröôùc khi cheát, ta laïi ñöôïc nhìn thaáy caûnh Haø Kænh Chi duøng tuyeät hoïc Caøn Khoân buoäc laõo cöù chui ruùc nôi naøy nhö loaøi ruøa thuït ñaàu thuït coå! Lôøi cuûa chaøng coù taùc duïng. Laõo aùc ñaïo baûo: -335- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Ñöôïc! Ta tin ngöôi theâm moät laàn nöõa! Duø sao, phuï thaân ngöôi ñang ôû trong tay ta, baûn thaân ngöôi voâ löïc, ngöôi muoán thoaùt chæ laø ñieàu voïng töôûng! Laõo boãng voã hai tay vaøo nhau. Boáp! AÛ Thieáu Ñaïo Chuû xuaát hieän: - Phuï thaân! Tieáng keâu cuûa aû laøm Tieåu Thieân môû to maét vì quaù kinh ngaïc! Laõo aùc ñaïo khoâng nhìn thaáy, chôït baûo: - Boïn thaát phaùi nhö theá naøo? AÛ Hoà Lieãu Lieãu haäm höïc: - Chuùng vaãn ngoan coá! Laõo cöôøi khinh bæ: - Thöôøng vaãn vaäy! Chuùng khoâng muoán uoáng röôïu môøi cuûa ta. Haõy baûo Hoùa Thoâng cho chuùng neám röôïu phaït. AÛ ñöa maét nhìn Tieåu Thieân. - Phuï thaân ñònh xöû trí y nhö theá naøo? Laõo xua tay nhö xua boû moät vaät voâ duïng: - Taïm thôøi duøng y nhö luõ Ñaïo Noâ ngoaøi kia! Chôø luùc ta quay laïi seõ ñònh lieäu caùch xöû trí! AÛ kinh ngaïc: - Chaân cuûa phuï thaân chöa khoûi, phuï thaân ñònh ñi ñaâu? Phuï thaân ñöøng queân Thoâi laõo caùi... Laõo cöôøi nheï: - Ñaõ coù Taû Höõu Hoä Ñaïo vaø Töù Giaû Veä Ñaïo cuøng ñi, neáu gaëp phaûi Thoâi laõo quyû caøng toát! Ta nhaát ñònh cho laõo neám traän Thaát Caàm! AÛ laïi nhìn Tieåu Thieân: - Haøi nhi muoán ñích thaân bieán y thaønh Ñaïo Noâ! Phuï thaân... Laõo baét gaëp aùnh maét nhìn thaát voïng cuûa chaøng neân caøng ñaéc yù: - Ta cuõng coù yù ñònh naøy! Nhöng nhôù, ñöøng quaù naëng tay! Ta chöa muoán y cheát! Nghe theá, aû tieán ñeán, loâi Tieåu Thieân ñi vôùi aû. Tuy khoâng theå cöôõng laïi nhöng saéc maët cuûa chaøng baát chôït ñeå loä moät daùng veû kyø -336- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long quaùi! Phaùt giaùc ñieàu naøy, luùc caû hai ñi ngang choã laõo ñöùng, laõo baát ngôø ñöa tay ngaên laïi: - Chaäm ñaõ! AÛ kinh ngaïc: - Coù gì baát oån ö, phuï thaân? Laõo cöôøi laïnh: - Cuõng coù theå! Nhöng chuùng ta seõ bieát ngay thoâi. Döùt lôøi, chính laõo duøng tay soaùt, xeùt toaøn boä kinh maïch cuûa chaøng. AÛ noï hoà nghi: - Phuï thaân baûo y ñaõ töï pheá boû chaân löïc? Laõo thu tay veà vaø haäm höïc: - Luùc naõy neùt maët cuûa y raát kyø laï. Nhöng roõ raøng y khoâng coøn chuùt chaân löïc naøo! Y laø keû laém möu nhieàu keá, Lieãu nhi, daãu sao cuõng chôù xem thöôøng y! Loâi chaøng ñi, aû phì cöôøi: - Ñoái vôùi haøi nhi, y seõ laø moät gaõ Ñaïo Noâ ngoan ngoaõn! Phuï thaân khoâng neân xem thöôøng haøi nhi thì ñuùng hôn! Ñi ôû phía sau, khi bieát ñaõ vöôït qua khoûi taàm thò tuyeán cuûa laõo aùc ñaïo, Tieåu Thieân giaû vôø bò vaáp, ngaõ aäp vaøo ngöôøi aû Hoà Lieãu Lieãu: - OÁi...! Quay laïi, aû tieán ñeán vaø döøng chaân ngay tröôùc muõi chaøng: - Ngöôi ñònh giôû troø ö? Ñöùng leân! Thoaùng haøi loøng vôùi nhöõng gì caàn nhìn thaáy ñaõ ñöôïc thaáy, chaøng coá göôïng ñöùng leân, mieäng huyeân thuyeân giaûi thích: - Voõ coâng khoâng coøn, taïi haï ñaâu theå ñi nhanh nhö coâ nöông! Vaû laïi muoán ñöùng leân cuõng laø moät ñieàu khoù, coâ nöông ñöøng traùch oan cho taïi haï. AÛ nôû moät nuï cöôøi: - Ngöôi ñöùng leân khoù khaên laém sao! Coù caàn ta giuùp khoâng? Hieåu roõ nuï cöôøi cuûa aû aån chöùa yù gì, chaøng naøo daùm ñeå aû giuùp! Luùc ñaõ ñöùng leân tuy haõy coøn loaïng choaïng nhöng chaøng vaãn noùi: - Khoâng caàn ñaâu! Taïi haï töï ñöùng ñöôïc roài! AÛ thu laïi nuï cöôøi. -337- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Thaät ö? Vuø! Huîch! Tieåu Thieân laäp töùc ngaõ saáp xuoáng sau khi bò aû duøng chaân queùt qua phaàn haï baøn! Phaãn noä, chaøng gaàm göø: - Neáu ta coøn chaân löïc... AÛ thònh noä: - Coøn thì sao? Binh! Binh! Vöøa ñaù lieân hoài kyø traän vaøo baát kyø choã naøo aû thaáy thuaän chaân, khieán Tieåu Thieân phaûi laên daøi treân neàn, aû vöøa rít: - Ngöôi baûo ngöôi ñi khoâng ñuû nhanh ö? Baèng caùch naøy, thöû xem ngöôi coù ñi nhanh hôn luùc naõy khoâng? Höø! Bò haønh haï nhö theá naøy, moät laø Tieåu Thieân chöa töøng neám traûi, hai laø chaøng khoâng heà löôøng heát söï ñoäc aùc cuûa aû. Do ñoù, chaøng vöøa bò ñaù laên ñi nhö moät vaät voâ tri, vöøa vaãn coøn ñuû tri giaùc ñeå höùng chòu nhöõng ñau ñôùn khieán chaøng phaûi keâu theùt leân: - OÁi...! Ngöôi ñoäc aùc theá sao! Ta... Höï! Höï ! AÛ cöôøi khanh khaùch vaø ñaéc y vôùi troø naøy! Tuy bò haønh haï, bò ñau ñôùn nhöng Tieåu Thieân vaãn khoâng queân muïc ñích cuûa chaøng. Chaøng phaùt hieän sau haøng loaït nhöõng tieáng huyeân naùo naøy maø vaãn khoâng thaáy laõo aùc ñaïo xuaát hieän, chaøng nghó coù leõ laõo ñaõ ly khai nôi naøy, tìm ñeán toång ñaøn Nguõ Haønh Bang nhö lôøi chaøng ñaõ coá tình bòa ñaët! Coá chòu ñau, chaøng chôø ñôïi moät cô hoäi thaät thuaän tieän! Cô hoäi ñeán, aû ñang tung cöôùc taû vaøo chaøng, ñuùng vaøo phaàn buïng. Tieåu Thieân voäi co ngöôøi vaø haàu nhö duøng caû töù chi giöõ chaët chaân taû cuûa aû! Ñeå cho söï vieäc xaûy ra thaät töï nhieân, chaøng coá yù gaøo theùt: - Tieän tyø ñoäc aùc! Ta khoâng coøn chaân löïc, sao ngöôi maõi haønh haï ta? AÛ coøn ñuû ñaày chaân löïc neân vieäc thu chaân veà ñoái vôùi aû hoaøn toaøn khoâng khoù. Nhöng do Tieåu Thieân cöù oâm ròt coå chaân neân heã aû thu chaân ñeán ñaâu thì cuõng loâi Tieåu Thieân theo ñeán ñoù! -338- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Böïc töùc, aû theùt: - Ngöôi muoán cheát ö? Vöøa theùt aû vöøa haát maïnh chaân taû, laø chaân ñang bò Tieåu Thieân oâm giöõ. Baét chôït, coù tieáng laõo aùc ñaïo ñoät ngoät vang leân: - Ñöøng gieát y, Lieãu nhi! Ñaõ lôõ haát chaân laïi khoâng theå gieát Tieåu Thieân do ñaõ coù leänh cuûa thaân phuï, aû haäm höïc ruït maïnh chaân veà. Vuø... Tieåu Thieân ñaõ tính sai, laõo aùc ñaïo vaãn chöa ñi. Laõo vaãn nghi ngôø neân coá tình aån naáp ñaâu ñoù ñeå doø xeùt. Nhöng, Tieåu Thieân laïi tính ñuùng moät vieäc khaùc! Do ñang ôû trong sôn moân Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo, nôi coù Hoãn Nguyeân Thoâng Huyeàn Traän che chaén neân khoâng theå coù chuyeän laø seõ coù baát kyø ai xaâm nhaäp, aû Hoà Lieãu Lieãu khoâng tính ñeán chuyeän seõ phaûi ñoäng thuû neân aû khoâng mang giaøy boù cöùng xaø caïp nhö nhöõng luùc ra ngoaøi. Luùc coá tình ngaõ xuoáng, chaøng ñaõ nhìn roõ ñieàu ñoù! Vaø baây giôø, khi coå chaân aû bò chaøng giöõ chaët, phaûn öùng ruït maïnh chaân cuûa aû khieán hai tay chaøng loûng ra, chaïm vaøo giaøy cuûa aû! Keát quaû taát yeáu lieàn xaûy ra, aû tuy ruït ñöôïc chaân veà nhöng giaøy cuûa aû phaûi loït vaøo tay Tieåu Thieân! Moät khueâ nöõ, duø tính tình coù aùc ñoäc ñeán ñaâu, ñeå moät nam nhaân tuoät maát giaøy laø moät ñieàu khoâng theå chaáp nhaän! AÛ ñoäng noä, lao böøa vaøo Tieåu Thieân, duøng chaân taû laø chaân traàn quaät lieân hoài kyø traän vaøo khaép maët muõi Tieåu Thieân. AÛ vöøa ñoäng cöôùc vöøa quaùt:! - Cuoàng ñoà taùo tôïn! Ta phaûi laøm cho ngöôi soáng khoâng baèng cheát! Xem naøy! Ñôõ naøy! Nöõa naøy! Boäp! Boäp! Boäp! Duø bò ñoøn ñau nhöng Tieåu Thieân vaãn maõn nguyeän! Cuoái cuøng chaøng ñaõ thaáy nhöõng gì caàn thaáy. Boäp! Boäp! Boäp! -339- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long AÛ chæ chòu ngöøng laïi khi laõo aùc ñaïo phaûi xuaát hieän can ngaên: - Ñuû roài, Lieãu nhi! Khoâng kheùo gaõ bò cheát maát! Trong khi aû nhaët laïi giaøy vaø xoû vaøo chaân, laõo aùc ñaïo khinh khænh nhìn Tieåu Thieân ñang coù khuoân maët meùo moù vì bò haønh haï: - Cöù theá! Ngöôi coøn giôû troø, seõ coøn bò haønh haï nhieàu! Lieãu nhi tuy laø nöõ töû nhöng loøng daï khoâng heà meàm yeáu nhö ngöôi nghó! Höø! Laõo quay löng boû ñi. Ñaàu vaùng vaát, tuy khoâng heà muoán nhöng chaøng vaãn phaûi ngaát ñi... Viiettkiiem..com V e k em com -340- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2