Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 31

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

55
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 31', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 31

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù ba möôi moát Lai Lòch Minh Baïch Ñ òa hình nôi naøy Tieåu Thieân hoaøn toaøn chöa bieát ñeán. Saùu naêm tröôùc, do chæ coøn laø ñöùa beù vaø bò laâm vaøo tình caûnh laõo ñaïo Linh Hoùa ñuoåi naõ, chaøng ñaõ chui böøa vaøo moät nghaùch ñaù. Töø nghaùch ñaù ñoù chaøng rôi vaøo moät maïch nöôùc ngaàm vaø bò cuoán ñeán moät ñaïi giang, nôi ñaõ tình côø gaëp Haø Nhö Thuûy. Hieän tình luùc naøy, chaøng vaø moïi ngöôøi khoâng theå naøo chui vaøo nghaùch ñaù quaù nhoû heïp nhö vaäy, ñoàng thôøi nhöõng ngöôøi chaïy tröôùc do khoâng quen thuoäc ñòa hình neân hoï ñaønh troâng chôø vaøo söï daãn daét cuûa chaøng. Phaùt hieän phía tröôùc maët chæ laø nhöõng ñoài nuùi ñaù chaäp chuøng, Hoà Lieãu Lieãu vaø Ñoan Moäc Quyù phaûi döøng laïi. Tieåu My chaïy ñeán: - Sao khoâng ñi nöõa, Lieãu tyû? Hoà Lieãu Lieãu khoa roäng tay: - Vôùi ñòa hình naøy neáu khoâng toû töôøng loái ñi, chuùng ta coù theå seõ quay trôû laïi Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo, töï chui ñaàu vaøo baãy! Döøng lôøi ñoät nhieân Hoà Lieãu Lieãu hoûi: - Tieåu Thieân ñaâu? Sao vaãn khoâng thaáy y? Tieåu My kinh ngaïc, quay ñaàu nhìn quanh quaát: - Muoäi coù nhìn thaáy Thieân ca ñuoåi theo. OÂi... nguy maát! Khoâng leõ boïn Taân Löông ñaõ ñuoåi kòp! Ñoan Moäc Quyù hoái haû chaïy ngöôïc trôû laïi: - Nhanh leân! Theo ta ñoaùn, coù leõ tieåu töû ñaõ bò noäi thöông. Ñöøng chaàn chöø nöõa! Vuùt! Vuùt! Hoï chaïy laïi chöa ñöôïc möôøi tröôïng, taát caû ñeàu nhìn thaáy Tieåu Thieân ñang ngoài khuaát mình sau moät taûng ñaù lôùn vaø laõo nhaân Cuoàng thì ñöôïc chaøng ñaët naèm beân caïnh. Tieåu My lo ngaïi: - Thieân ca ñaõ bò noäi thöông? Chaøng nhìn hoï, tuy saéc maët coù phaàn naøo meät moûi nhöng ñoù khoâng phaûi lyù do laøm cho -372- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long aùnh maét chaøng cöù toaùt leân tia nhìn thaát voïng. Khoâng noùi lôøi naøo, chaøng laïi ñöa maét nhìn vaøo thaân phuï. Ñoan Moäc Quyù nhaøo ñeán: - Tieåu töû! Coù phaûi bang chuû... Hoà Lieãu Lieãu cuøng Tieåu My ñeán luùc naøy môùi nhaän ra ôû laõo nhaân Cuoàng coù söï hoâ haáp nheï nhö tô, coøn khuoân maët thì chôït gaày toùp laïi, troâng thaät kyø laï. Ñoan Moäc Quyù sau khi khaép caùc kinh maïch cuûa laõo nhaân Cuoàng, hoái haû baûo Tieåu Thieân: - Kinh maïch vaãn bình oån, sao ngöôi khoâng thöû khai giaûi huyeät ñaïo cho bang chuû ñeå xem tình theá nhö theá naøo? Chaøng chaùn naûn laéc ñaàu: - Taïi haï ñaõ giaûi khai huyeät ñaïo roài. Nhöng gia phuï... Chao oâi! Taïi haï khoâng bieát phaûi noùi nhö theá naøo nöõa. Tieåu My keâu leân: - Huyeät ñaïo ñaõ giaûi khai sao laõo nhaân khoâng tænh? Luùc ôû Haéc Saùt Trang laøm gì coù chuyeän naøy! Chaøng thôû daøi: - Taïi haï ngaïi gia phuï bò thöông neân khi coù cô hoäi taïi haï laäp töùc giaûi huyeät. Tình theá baát ñoäng cuûa gia phuï nhö theá naøy, taïi haï duø raát am töôøng y thuaät vaãn khoâng theå tìm ra nguyeân nhaân. Nghó maø haän, coù leõ ñaây laø do kình löïc cuûa taïi haï voâ tình chaïm vaøo gia phuï. Ñoan Moäc Quyù nhö ngöôøi nguû say vöøa tænh laïi: : - Ngöôi ñaùnh vaøo bang chuû? Luùc naøo? Chaøng toû veû hoang mang: - Tieàn boái thaät söï khoâng hay bieát? Ñoù laø luùc môùi ñaàu, Haø Kænh Chi ñònh haï thuû tieàn boái vaø bò taïi haï phaùt hieän. Nhöng khi taïi haï phaùt kình vaøo laõo, laõo xaûo quyeät baát ngôø traùnh ñi. Theá cho neân chöôûng cuûa taïi haï phaûi chaïm luoân vaøo gia phuï. Coù lyù naøo baûn thaân tieàn boái laø ngöôøi coõng gia phuï maø vaãn khoâng caûm nhaän ñieàu ñoù? Ñoan Moäc Quyù luùng tuùng laéc ñaàu: - Neáu laø luùc ñoù, ta maûi boû chaïy, naøo coù hay bieát gì? Tieåu My baûo: - Cuõng deã hieåu thoâi, coù leõ Thieân ca ñaõ kòp thu kình neân Ñoan Moäc tieàn boái ñang luùc -373- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long khaån tröông khoâng coù caûm nhaän. Chaâng laéc ñaàu: - Khoâng theå naøo! Ñoái vôùi chöôûng Laõnh Baêng mang theo hôi laïnh, nhaát ñònh tieàn boái phaûi coù ít nhieàu bò aûnh höôûng. khoâng theå khoâng hay bieát. Tieåu My laïi baûo: - Neáu laø chöôûng Laõnh Baêng ñöông nhieân Ñoan Moäc tieàn boái phaûi hay bieát. Nhöng bieát ñaâu Thieân ca do luùc voäi neân khoâng duøng chöôûng Laõnh Baêng maø ñaõ duøng coâng phu khaùc? Chaøng thôû daøi: - Ngoaøi chöôûng Laõnh Baêng, taïi haï ñaâu coøn coâng phu naøo khaùc ñeå vaän duïng! Tieåu My thaát saéc: - Khoâng coøn? Taïi sao? Chaøng cöôøi göôïng: - Muoäi coøn nhôù luùc ta vaø muoäi phaûi cuøng chui vaøo moät huyeät khaåu ñeå laån troán laõo Linh Hoùa? - Ñöông nhieân muoäi nhôù. Laàn ñoù, nhôø nghe tieáng Thieân ca coá tình noùi lôùn, muoäi ñaõ luøi laïi vaø theo loái reõ thöù hai, may ñöôïc thoaùt thaân. Nhôø vaäy, muoäi tìm ñeán ñaùy vöïc naøy, sau ñoù luyeän ñöôïc Thaát Caàm taâm phaùp do gia phuï ñaõ löu laïi treân nhöõng chieác laù. Sao? Nhöõng chieác laù nhö Tieåu My vöøa ñeà caäp, theo chaøng töï maét nhìn thaáy thì chuùng ñaõ bò luõ kieán caén phaù khieán nhöõng töï daïng khoâng coøn. Chaøng khoâng hieåu taïi sao Tieåu My laïi noùi laø naøng ñaõ luyeän ñöôïc taâm phaùp Thaát Caàm cuõng nhôø nhöõng chieác laù ñoù. Thaáy Tieåu Thieân khoâng noùi gì, Tieåu My hieåu roõ ñieàu chaøng muoán hoûi, naøng giaûi thích vaén taét: - Nhö Thieân ca keå, gia phuï ñaõ duøng vaät nhoïn xaêm vaøo nhöõng chieác laù ñeå taïo thaønh töï daïng. Luõ kieán duø caén phaù nhöng töï daïng ñoù daãu sao vaãn coøn in môø môø treân lôùp xöông laù coøn laïi. Muoäi ñoïc ñöôïc ít nhieàu, ñaõ keát hôïp vôùi phaàn muoäi töï thöùc ngoä. May khoâng phuï loøng kyø voïng cuûa gia phuï. Coøn chuyeän Thieân ca thì sao? Hoà Lieãu Lieãu chôït leân tieáng. Vaø do aâm thanh naøy töø xa ñöa ñeán neân moïi ngöôøi môùi bieát töï naõy giôø naøng khoâng coù ôû ñaây: - Chuùng ta phaûi mau quyeát ñònh. Moät laø tieáp tuïc ñi, hai laø phaûi löu laïi. Ta nghó, neáu löu laïi caàn phaûi coù söï phoøng bò, boïn Taân Löông khoâng deã boû qua. Tieåu Thieân hieåu naøng coá tình laùnh maët, do khoâng muoán nghe nhaéc ñeán nhöõng gì ñaõ -374- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long xaûy ra, nhaát laø chuyeän coù lieân quan ñeán laàn chaøng bò buoäc phaûi töï pheá boû chaân löïc! Chaøng ñöùng leân vaø ñònh ñaët phuï thaân leân vai. Baát ngôø, chaøng laûo ñaûo ñeán suyùt ngaõ. Tieåu My kinh taâm: - Thieân ca thaät söï ñaõ bò noäi thöông? Chaøng nheï gaät ñaàu: - Duøng noäi löïc ñeå doàn haøn khí vaøo ngöôøi laõo Haø, ta cuõng bò aûnh höôûng khoâng ít! Tieáng keâu cuûa Tieåu My laøm Hoà Lieãu Lieãu quay laïi. Töï naøng ñaët laõo nhaân Cuoàng leân löng naøng: - Ngöôi ñöøng quaù gaéng göôïng. Haõy giao vieäc naøy cho ta. Ñi thoâi! Naøng ñi tröôùc, khoâng caàn bieát phaûn öùng cuûa moïi ngöôøi nhö theá naøo. Tieåu My lo ngaïi hoûi Tieåu Thieân: - Thieân ca lieäu ñi ñöôïc khoâng? Chaøng hít maïnh moät hôi, ñoaïn mæm cöôøi: - Ta khoâng sao ñaâu, thaät ñaáy! OÅn roài. Nhöng muoäi cuõng neân löu taâm ñeán leänh tyû. Ñöøng ñeå leänh tyû quaù meät moûi, khoâng toát ñaâu. Nghe vaäy, Tieåu My voäi vaøng chaïy theo Hoà Lieãu Lieãu. Ñoan Moäc Quyù coá tình chôø Tieåu Thieân. Khi caû hai ñi ngang haøng, laõo hoûi: - AÛ kia voán laø Thieáu Ñaïo Chuû cuûa Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo? Chaøng haï thaáp gioïng: - Naøng coù caûnh ngoä ñaùng thöông taâm. Laõo ñaïo cöu mang giaùo döôõng naøng töø nhoû. Bieát roõ söï thaät naøy, naøng chòu ñaû kích nhöõng töôûng khoù vöôït qua. Laõo Ñoan Moäc Quyù söõng sôø: - Coù chuyeän naøy ö? Thaûo naøo ta thaáy thaùi ñoä cuûa aû thaät khaùc laï! Chaøng ñöa maét nhìn vaøo daùng ñi trì treä cuûa Hoà Lieãu Lieãu, do phaûi coõng theo moät hình haøi baát ñoäng. Chaøng thôû daøi: - Ñieàu khoù khaên nhaát laø töø nhoû naøng ñaõ bò nhöõng haønh vi ñoäc aùc cuûa laõo ñaïo taùc ñoäng. Chuùng ñaõ trôû neân taâm tính cuûa naøng, chæ moät sôùm moät chieàu, baûo naøng phaûi thay ñoåi, töï bieán thaønh moät ngöôøi hoaøn toaøn khaùc haún khoâng phaûi deã. Laõo Ñoan Moäc Quyù traàm ngaâm: - Non soâng deã ñoåi, taâm tính khoù thay. Baûo moät keû ñoäc aùc buoâng ñao ñoà teå ñeå laäp ñòa -375- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long thaønh phaät, ta thaáy khoù tin. Lôøi laõo noùi chính Tieåu Thieân cuõng caûm thaáy nhö vaäy. Theá nhöng, coù cuøng ñi vôùi Hoà Lieãu Lieãu, Tieåu Thieân môùi bieát nhöõng yù nghó theo caûm tính cuûa chaøng khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñuùng. Luaân phieân cuøng Tieåu My trao ñoåi vieäc coõng laõo nhaân Cuoàng, moãi khi ñöôïc raûnh tay Hoà Lieãu Lieãu nhö khoâng heà muoán nghæ ngôi. Naøng laêng xaêng chaïy tröôùc, thaùm thính ñòa hình vaø doø xeùt loái ñi cho töøng chaëng saép ñeán. Vöôït ngoïn ñoài naøy, baêng qua moät truõng ñaù gaäp gheành khaùc, nhöõng vieäc vaát vaû naøy neáu Tieåu Thieân coøn ñuû löïc, nhaát ñònh chaøng khoâng ñeå Hoà Lieãu Lieãu töï ñaûm ñöông. Nhöng hieän tình luùc naøy nhö theá naøo, Hoà Lieãu Lieãu bieát. Vì do naøng coá tình laùnh maët Tieåu Thieân (!) neân naøng ñaõ töï ñaûm ñöông phaàn vieäc khoù nhoïc naøy. Khoâng nhöõng theá, khi vöôït heát vuøng ñoài nuùi chaäp chuøng, ñeán moät vuøng bình nguyeân roäng raõi deã ñi, thay vì döøng laïi ñeå nghæ ngôi, naøng laïi haêm hôû tieán böôùc. Ñeán noãi, Tieåu My phaûi keâu leân: - Lieãu tyû khoâng meät sao? Muoäi ñang muoán ñöôïc nghæ ngôi ñaây! Hoà Lieãu Lieãu tuy cuõng coù saéc dieän bô phôø nhöng vaãn noùi: - Ñeán ñöôïc nôi naøy cuõng chöa phaûi laø an toaøn. ÔÛ phía tröôùc coù moät khu röøng, taïm goïi laø kín ñaùo. Chôø ñeán ñoù haõy nghæ cuõng khoâng muoän. Naøng ñi, buoäc moïi ngöôøi phaûi ñi. Taát caû ñi vôùi daùng veû cuûa moät ñoaøn quaân thaát traän, ai ai cuõng meät moûi. Duø raát muoán nghæ ngôi, nhöng Tieåu Thieân töï löôïng söùc, bieát mình chæ coøn chuùt hôi söùc ñeå ñi, neáu duøng söùc naøy bieán thaønh lôøi phaùt thoaïi ñeå Hoà Lieãu Lieãu döøng laïi thì chính chaøng laïi laø ngöôøi ñaàu tieân ngaõ guïc. Vaø neáu ñeå chuyeän ñoù xaûy ra, moïi ngöôøi vì ñaõ quaù meät moûi roài cuõng ngaõ guïc, ñeán luùc ñoù seõ khoâng coøn ai ñuû söùc ñeå naâng ñôõ moät ai! Chuyeän seõ daãn ñeán haäu quaû khoù löôøng. Chi baèng, cöù nhö Hoà Lieãu Lieãu vöøa noùi, chôø ñeán khu röøng coû theá xem laø kín ñaùo, moïi ngöôøi seõ tha hoà nghæ ngôi, khoâng caàn phaûi lo cho ai. Khu röøng roài cuõng tieán laïi gaàn, baát ngôø Hoà Lieãu Lieãu vì khoâng tri trì noåi söùc naëng neà cuûa thaân hình neân naøng boãng khuîu xuoáng. Huîch! -376- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu My loaïng choaïng ñeán, vöøa coá ñôõ Hoà Lieãu Lieãu vöøa baät leân nhöõng tieáng nöùc nôû: - Lieãu tyû! Naøo coù ai traùch moùc gì Lieãu tyû. Sao Lieãu tyû cöù tìm caùch ñaày ñoïa baûn thaân? Hoà Lieãu Lieãu göôïng daäy, mieäng laåm baåm: - My muoäi noùi gì vaäy? Ai töï ñaøy ñoaï baûn thaân? Ta khoâng coù! Huîch! Naøng laïi ngaõ. Ñoan Moäc Quyù cuõng vöøa ñi ñeán. Laõo coá döïng thaân hình baát ñoäng cuûa laõo nhaân Cuoàng leân vaø cheùp mieäng: - Chuyeän qua roài vaø ñeàu laø chuyeän ngoaøi yù muoán, töï chuoác laáy phieàn naõo laøm chi cho khoå thaân! Laõo cheänh choaïng loâi laõo nhaân Cuoàng ñi ñeán khu röøng söùc löïc cuûa laõo cuõng caïn kieät. Tieåu Thieân tieán ñeán, cöôøi chua chaùt: - Taïi haï höùa laø seõ ñöa coâ nöông ñi thoaùt. Raát tieác, baây giôø coù muoán ñôõ coâ nöông leân, taïi haï cuõng baát löïc. Hoà Lieãu Lieãu vôùi söï tieáp löïc cuûa Tieåu My ñang göôïng ñöùng daäy: - Ngöôi ñaõ thöïc hieän lôøi höùa cuûa ngöôi roài. Ngöôøi ñang mang thöông theá nhö ngöôi, ta khoâng traùch. Ñi naøo! Saép ñeán nôi roài! Ñeán nôi thaät! ÔÛ phía tröôùc, döôùi boùng nhöõng caây röøng raâm maùt, Ñoan Moäc Quyù boãng keâu leân ñeán laïc gioïng: - Tieåu Thieân! Mau laïi ñaây naøo! Nhanh leân, keûo muoän maát! Hoát hoaûng, khoâng rieâng gì Tieåu Thieân, Hoà Lieãu Lieãu vaø Tieåu My khoâng hieåu ñaõ tìm ñaâu ra söùc löïc. Caû ba cuøng hôùt hô hôùt haûi chaïy ñeán choã Ñoan Moäc Quyù ñang huô tay giaäm chaân. Chaøng noùi khoâng ra hôi: - Coù ñòch ö... tieàn boái? Tieåu Myõ kòp nhìn quanh, boãng keâu leân kinh ngaïc: - Chung quanh khoâng moät boùng ngöôøi, chuyeän gì ñaõ khieán... Hoà Lieãu Lieãu chôït “oà” leân: - Tieåu Thieân! Döôøng nhö laõo nhaân kia... Chaøng cuõng ñaõ nhìn thaáy neân voäi vaøng quyø xuoáng beân caïnh laõo nhaân Cuoàng: -377- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Taï trôøi phaät! Gia phuï ñaõ tænh laïi. Laõo nhaân Cuoàng cöù chôùp môû ñoâi maét ngaây daïi, tuaàn töï nhìn töøng ngöôøi ñang aâu lo nhìn laõo, cöû chæ naøy cuûa laõo Cuoàng khieán Ñoan Moäc Quyù phaûi nghieâng ñaàu noùi nhoû vaøo tai Tieåu Thieân: - Theo ta bieát, phaøm nhöõng ngöôøi saép ñeán luùc cuoái ñôøi thöôøng coù hieän töôïng hoài döông, ngöôi... Baát chôït töø trong röøng coù tieáng cöôøi khaèng khaëc nghe thaät laï tai voïng ra: - Neáu ñuùng nhö ngöôi noùi, Ñoan Moäc Quyù, boïn ngöôi roài cuõng nhö laõo Thaåm thoâi. Ha... ha... Thòch! Thòch! Tieáng chaân di chuyeån nhanh nhöng naëng neà lieàn vang leân cuøng moät luùc vôùi hình ngöôøi dò daïng ñang chaân thaáp chaân cao böôùc ra. Goïi laø dò daïng vì ngöôøi naøy ñaõ maát gaàn nhö heát phaàn thaân beân höõu khieán söùc naëng thaân hình cöù doàn qua chaân taû, may sao laïi laø chaân laønh laën, neáu so vôùi chaân höõu khoâng hieåu sao cöù cong ngoaët veà moät beân. Nhìn thaân hình naøy vôùi khuoân maët meùo moù moät caùch gheâ rôïn, Hoà Lieãu Lieãu baät theùt: - Kinh khieáp quaù! Ngöôi laø ngöôøi hay laø ma? Tieåu My cuõng sôï ñeán run laåy baåy, cöù baáu tay vaøo ñaàu vai Tieåu Thieân. Caùi baáu quaù chaët cuûa Tieåu My laøm Tieåu Thieân nhôø ñau maø böøng tænh. Chaøng kòp nhaän ra thaân hình dò daïng kia. - Döông Huøng? Ngöôi laø Döông Huøng ñaõ bò Haø Nhö Chaâu gaây kieám thöông, sau ñoù laïi bò Haø Kænh Chi vaø Vöông Lòch phoùng hoûa laøm ngöôøi bieán daïng? Ngöôøi dò daïng noï cöôøi khaèng khaëc: - Ta khoâng cheát, ngöôi ngaïc nhieân laém sao, tieåu töû? Haëc... haëc... Ngöôi thaät aùc ñoäc, boû mình ta laïi trong bieån löûa. Nhöng nhôø ñoù, haëc... haëc... lôùp da bò chaùy boûng cuûa ta voâ tình laøm kín mieäng veát thöông. Ta vaãn coøn soáng, theá laø ñuû cho ta laém roài. Vaø baây giôø, töøng ngöôøi boïn ngöôi seõ laàn löôït höùng chòu nhöõng oaùn haän cuûa ta! Haëc... haëc... Tieåu My vaãn vòn vaøo Tieåu Thieân, ñöa caùnh tay coøn laïi chæ vaøo Döông Huøng: - Muoán baùo haän ö? Boïn ta boán ngöôøi, moät mình ngöôi ñuû sao? Döông Huøng laïi cöôøi: - Chæ laø boán keû pheá nhaân khoâng hôn khoâng keùm, boïn ngöôi lieäu chòu noåi caùi caát tay cuûa ta khoâng, höû? Haëc... haëc... -378- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Ñoù laø söï thaät, Tieåu Thieân hieåu, neân chaøng tìm keá khaùc: - Toân giaù coù nhaéc, taïi haï môùi nhôù. Taïi sao laàn ñoù taïi haï chaïy ñi roài, Haø Kænh Chi vaø Vöông Lòch khoâng cöùu toân giaù? - Höø! Ngöôi muoán keùo daøi thôøi gian, ñeå laøm gì chöù? Nhöng khoâng sao, ta khoâng nhö ngöôi, seõ cho ngöôi toaïi nguyeän tröôùc khi cheát. Boïn chuùng ö? Ngöôi yeân taâm, ta ñaõ bieát ñuû veà chuùng. Ñuùng nhö ngöôi noùi, boïn chuùng chæ lôïi duïng ta. Neáu coù cô loäi chuùng seõ loaïi boû ta maø khoâng heà chuøn tay, khoâng heà chôùp maét. Coù leõ ngöôi ñang nghó, ta coù nhaän thöùc naøy vaøo luùc quaù muoän, phaûi khoâng? Tieåu Thieån ñaõ nhaän ñònh roõ, Döông Huøng tuy dò hình dò daïng nhöng döôøng nhö voõ coâng cuûa y vaãn khoâng heà keùm so vôùi luùc tröôùc. Vaø nhö theá, Döông Huøng noùi ñuùng, boïn Tieåu Thieân boán ngöôøi ñeàu laø luõ pheá nhaân ñaát vôùi y. Chaøng nuoát nöôùc boït khan: - Taïi haï nghó gì, khoâng quan troïng. Nhöng khoâng leõ toân giaù cho laø chöa muoän? Y haát caùi maët meùo moù vaøo laõo nhaân Cuoàng: - Hoï Thaåm ñaõ tænh nhöng khoâng coøn phaùt cuoàng nhö tröôùc, chöùng toû y ñang luùc hoài döông. Vaøo nhöõng luùc nhö theá naøy, duø hieám hoi nhöng ít ra y cuõng phaûi phuïc hoài thaàn trí. Khi ta ñaõ chieám ñöôïc tuyeät hoïc Caøn Khoân, boïn Haø Kænh Chi roài seõ nhaän nhöõng gì chuùng ñaõ gieo. Coù leõ Döông Huøng noùi ñuùng. Vì baát ngôø laõo nhaân Cuoàng laåm baåm: - Tuyeät hoïc Caøn Khoân? Ai vöøa nhaéc ñeán tuyeät hoïc naøy? Moät lôøi laåm baåm vaø laø caâu hoûi cuûa moät ngöôøi thaät khoù noùi laø ñang phaùt cuoàng. Tieåu Thieân quaù vui möøng, queân maát vieäc Döông Huøng cuõng ñang möøng nhö vaäy. Chaøng khom ngöôøi cuùi nhìn laõo nhaân: - Phuï thaân! Phuï thaân ñaõ tænh roài ö? Döông Huøng cuõng kòp kheänh khaïng lao ñeán, y haát Tieåu Thieân ra: - Ngöôøi coù muoán nhìn phuï thaân thì haõy ñôïi ñeán luùc khaùc haõy nhìn. Ñöøng caûn trôû ta thu thaäp tuyeät hoïc Caøn Khoân. Höï! Tuy bò haát bay nhöng Tieåu Thieân vaãn toû veû hôùn hôû. Vaø chaøng cuõng baét gaëp aùnh maét hôùn hôû nhö vaäy ôû Ñoan Moäc Quyù vaø Tieåu My. Chaéc chaén hoï ñaõ nghe lôøi noùi vöøa roài cuûa Döông Huøng, chöùng toû chaøng nghe khoâng -379- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long laàm. Do ñoù, moïi ngöôøi ñeàu töøng böôùc tieán ñeán bao quanh Döông Huøng, chæ laø ñeå nghe Döông Huøng haïch hoûi laõo nhaân Cuoàng: - Thaåm Ñònh Giang! Ngöôi saép cheát ñeán nôi roài, laø do Haø Kænh Chi haïi ngöôi. Ta seõ thay ngöôi baùo thuø neáu ngöôi noùi cho ta bieát roõ nôi caát giaáu tuyeät hoïc Caøn Khoân! Laõo nhaân Cuoàng laåm baåm vaãn vôùi ñoâi maét ngaây daïi: - Haø Kænh Chi? Y ñaâu? Thieân nhi, Ñòa nhi, chuùng ñaâu roài? Phaùt hieän coù boïn Tieåu Thieân ñöùng quanh, Döông Huøng quaùt: - Boïn ngöôi muoán nghe gì? Cuùt! Hay ñôïi ñích thaân ta neùm boïn ngöôi ñi? Boïn Tieåu Thieân laøm nhö luøi laïi. Nhöng ñoái vôùi Döông Huøng hình nhö vaãn chöa ñuû. Y gaét maéng Tieåu Thieân: - Neáu ngöôi traùi leänh, sau khi hoûi xong kinh vaên Caøn Khoân, ta laäp töùc gieát phuï thaân ngöôi. Ngöôi seõ khoâng coøn cô hoäi cuøng y nhìn nhau laø phuï töû nöõa! Cuùt mau! Chaøng vöøa luøi vöøa laép baép: - Toân giaù noùi, ñích xaùc... ñích xaùc taïi haï laø... Döông Huøng caàn gì phaûi baän taâm ñeán ñieàu chaøng ñang quan taâm. Quay laïi vôùi laõo nhaân Cuoàng: - Ngöôi nghe ñaây, Thaåm Ñònh Giang! Ngay töø ñaàu Haø Kænh Chi ñaõ quyeát loøng haõm haïi ngöôi. Phu nhaân ngöôi vaø ñöùa beù gaùi môùi sinh chính laø do laõo Haø baét giöõ. Laõo coù leõ ñaõ gieát caû hai. Sau ñoù, chính laõo Haø laïi giao Tieåu Thieân, con ngöôi, chæ môùi leân taùm, cho boïn Thaát Quaùi. Laõo muoán laøm cho con ngöôi queân coäi queân nguoàn ñeå sau naøy phuï töû ngöôi raát coù theå seõ ñoái maët nhau nhö keû thuø. Ta seõ baùo thuø thay ngöôi neáu ngöôi noùi... Laõo nhaân Cuoàng, khoâng bieát coù nghe hay khoâng, vaãn cöù laåm baåm: - Sao y muoán haïi ta? Taïi sao y muoán... Döông Huøng quaù noân noùng: - Phuï thaân laõo Haø ñaõ töøng bò coâng phu Caøn Khoân saùt haïi. Ñöông nhieân laõo Haø phaûi vì moái thuø ñoù, maø haõm haïi ngöôi laø keû voâ tình luyeän ñöôïc coâng phu kia. Naøo! Ñöøng ñeå quaù muoän. Haõy cho ta bieát ngöôi ñaõ caát giaáu tuyeät hoïc ôû ñaâu? Caøng nghe caøng möøng vaø caøng haän, Tieåu Thieân ñònh nhaøo ñeán nhìn nhaän thaân phuï, thì nghe Döông Huøng rít: -380- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Khoán kieáp? Sao ngöôi khoâng noùi? Ñöøng ngaäm caâm mieäng nhö vaäy! Noùi ñi naøo! Nhaø ngöôi vaãn chöa cheát kia maø. Sôï Döông Huøng vì khoâng toaïi nguyeän seõ coù haønh vi quaù tay, Tieåu Thieân nhaûy xoå vaøo y: - Ñöøng haïi phuï thaân ta! Y quay laïi ñuû nhanh: - Ngöôi muoán cheát! Vuø... Ñoan Moäc Quyù vaø Tieåu My ôû hai phía baát ngôø choàm vaøo Döông Huøng: - Döøng tay! - Ñöøng haïi maïng Thieân ca! Hoï khoâng coøn bao nhieâu chaân löïc neân ñoäng taùc quaù chaäm. Buøng! Höï! Chæ khi Tieåu Thieân bò quaät ngöûa veà phía sau, Ñoan Moäc Quyù vaø Tieåu My môùi chaïm ñöôïc Döông Huøng. Bò hoï chaïm, Döông Huøng do ñoâi chaân bò bieán daïng neân ñöùng khoâng vöõng. Y ngaõ xuoáng nhöng tröôùc ñoù kòp quaät vaøo Ñoan Moäc Quyù vaø Tieåu My moät kình. Vuø... Buøng! Buøng! Höï! Höï! Döông Huøng lieác maét nhìn, thaáy laõo nhaân Cuoàng giôø cöù naèm im, y giaän döõ leát nhanh ñeán choã Tieåu Thieân: - Laø do ngöôi. Ta muoán cho ngöôi coù cô hoäi nhìn nhaän phuï töû, nhöng chính ngöôi ñaõ laøm hoûng ñaïi söï cuûa ta, hoûng luoân haûo yù ta daønh cho ngöôi. Höø... höø... Ta phaûi gieát ngöôi. Gieát ngöôi. Y leát quaù nhanh, neáu so vôùi Tieåu Thieân ñang tìm caùch laån traùnh. Cuoái cuøng, y naém ñöôïc chaân Tieåu Thieân. Y loâi chaøng vaøo gaàn y: - Chaïy ñaâu cho thoaùt? Ta phaûi gieát... Baát ngôø, Hoà Lieãu Lieãu boãng ngaõ aäp vaøo y: - Ngöôi muoán gieát y, haõy gieát ta tröôùc ñaõ! -381- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Bò Hoà Lieãu Lieãu coá tình ñeø leân, Döông Huøng vuøng vaãy maïnh, muoán haát Hoà Lieãu Lieãu ñi. Hoà Lieãu Lieãu duø ñaõ caïn kieät chaân löïc, nhöng ñeå oâm cöùng moät ngöôøi khoâng coøn tay chaân ñaâu ñeå ra chieâu thì naøng vaãn thöïc hieän ñöôïc. Nhö nhaän ra ñieàu ñoù, Döông Huøng do chæ coøn moät caùnh tay duy nhaát neân muoán ñoái phoá vôùi Hoà Lieãu Lieãu, y ñaønh phaûi buoâng chaân Tieåu Thieân ra. Y ñöa tay voøng qua ñaàu, coá choäp laáy ñaàu Hoà Lieãu Lieãu. Hoà Lieãu Lieãu vaãn ñeø, vaãn oâm y trong khi coá neùp ñaàu qua beân höõu laø beân maø Döông Huøng duø muoán vaãn khoâng theå voøng tay taû qua. Tieåu Thieân loàm coàm ñöùng daäy, maét toeù löûa, nhìn Hoà Lieãu Lieãu ñang tuyeät voïng choáng traû nhöõng ñôït vuøng vaãy maïnh baïo cuûa Döông Huøng. Döông Huøng duø laøm moïi caùch vaãn khoâng theå duøng tay taû chaïm vaøo Hoà Lieãu Lieãu, y thu tay veà, vaø duøng tay ñoù choáng vaøo ñaát ñeå tìm caùch ñöùng leân. Bieát neáu ñeå Döông Huøng ñöùng leân ñöôïc thì Hoà Lieãu Lieãu seõ nguy, Tieåu Thieân laäp töùc ngaõ ñeø leân Döông Huøng, voâ tình, chaøng phaûi naèm ñeø leân ngöôøi Hoà Lieãu Lieãu. Bò ñeán hai ngöôøi ñeø, Döông Huøng voâ phöông theá ñöùng leân. Y giaän döõ vung chaân taû quô loaïn tay taû. Tieåu Thieân cuõng nhö Hoà Lieãu Lieãu ñaønh phaûi coá heát söùc, traùnh khoâng ñeå Döông Huøng quô phaûi, vaø cuõng khoâng cho Döông Huøng göôïng ñöùng leân hay töï laät ngöûa thaân hình leân. Sôï Tieåu Thieân vaø Hoà Lieãu Lieãu khoâng ñuû söùc, Tieåu My vöøa ñöùng leân ñöôïc laäp töùc chaïy ñeán vaø cuõng ngaõ ñeø leân Döông Huøng. Bò ñeán ba ngöôøi ñeø, löïc vuøng vaãy cuûa Döông Huøng giaûm haún. Hoà Lieãu Lieãu chôït gaøo to: - Nhaët laáy hoøn ñaù, hoaëc tìm moät caây to. Chuùng ta phaûi gieát y neáu khoâng muoán y gieát taát caû. Ñoan Moäc Quyù hieåu ngöôøi phaûi laøm vieäc ñoù chính laø laõo, vì chæ coù laõo laø ñang raûnh tay raûnh chaân. Laõo kheä neä beâ ñeán moät hoøn ñaù to maø bình thöôøng laõo coù theå ung dung duøng chaân haát bay ñi haøng tröôïng. Caûm thaáy nguy, Döông Huøng gaàm göø vang ñoäng: - Ta seõ gieát boïn ngöôi! Chôø ñoù, ta maø ñöùng leân ñöôïc, tuaàn töï boïn ngöôi seõ bò ta gieát. A... a... Ba ngöôøi ñeø moät, boïn Tieåu Thieân phaûi khoán khoå laém môùi coá chi trì tình theá naøy, vì söùc -382- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long löïc cuûa hoï ñaõ ñeán luùc nhö kieät queä hoaøn toaøn. Caû Ñoan Moäc Quyù cuõng vaäy, do Döông Huøng heát vaät ñaàu sang beân naøy laïi vaät ñaàu sang beân kia neân laõo cöù giô maõi hoøn ñaù naëng nhöng vaãn chöa coù dòp ñaäp vaøo ñaàu Döông Huøng. Khoâng chi trì noåi söùc naëng cuûa hoøn ñaù, Ñoan Moäc Quyù thôû daøi, nhaén maét laïi, buoâng tay cho hoøn ñaù muoán rôi vaøo ñaâu thì rôi. Boäp! Hay khoâng baèng may, hoøn ñaù coù nhieàu caïnh beùn, moät ñaõ ñaâm vaøo Thaùi döông huyeät cuûa Döông Huøng luùc y coá nghieâng ñaàu neù hoøn ñaù. Y guïc ñaàu xuoáng, Ñoan Moäc Quyù nhaët laïi hoøn ñaù vaø laàn naøy deã daøng neùm ñuùng vaøo ñaàu y. Boáp! Y cheát! Boïn Tieåu Thieân ngaõ vaät qua moät beân, maïnh ngöôøi naøo ngöôøi naáy thôû phì phoø nhö keùo beã. Ñoan Moäc Quyù cuõng buoâng phòch ngöôøi teù ngoài, cöôøi khoâng ra hôi: - Boán ngöôøi ñeàu laø cao thuû, nhöng phaûi laøm nhö theá naøy môùi haï saùt ñöôïc moät keû chæ coøn moät tay, moät chaân! Ha... ha... Viiettkiiem..com V e k em com -383- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2