Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 32

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

63
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 32', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 32

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù ba möôi hai Ñoät Nhaäp Hang Huøm P huï thaân chaøng nhìn chaøng: - Ñoù laø toaøn boä phaàn haï cuûa tuyeät hoïc Caøn Khoân. Khoâng coù phaàn haï naøy, tìm ñöôïc hai phaàn coøn laïi cuõng voâ ích. Baây giôø haøi töû coù theå goïi boïn hoï ñeán ñöôïc roài. Tieåu Thieân gaät ñaàu, quay ngöôøi goïi Ñoan Moäc Quyù, Hoà Lieãu Lieãu vaø Tieåu My ñang ñöùng caùch ñoù khaù xa: - Gia phuï ñaõ truyeàn xong taâm phaùp Caøn Khoân roài. Chö vò mau quay laïi ñaây! Hoï chaïy ñeán vôùi söùc löïc ñaõ hoaøn toaøn hoài phuïc. Trong khi Ñoan Moäc Quyù möøng möøng tuûi tuûi cuøng Thaåm Ñònh Giang haøn huyeân, Tieåu My kheõ hoûi Tieåu Thieân: - Leänh toân ñang luùc hoài döông hay ñaõ hoaøn toaøn khoâi phuïc thaàn trí? Chaøng mæm cöôøi: - Hoïa voâ ñôn chí, phuùc baát truøng lai, coù ai ngôø trong caùi ruûi laïi coù caùi may. Gia phuï tuy bò pheá voõ coâng nhöng daãu sao cuõng ñaõ töøng luyeän qua tuyeät hoïc Caøn Khoân voán laø coâng phu phaät moân thöôïng thöøa. Ñieàu ñoù giuùp kinh maïch cuûa gia phuï duø traûi qua nhieàu ngoä bieán vaãn luoân oån ñònh. Thôû ra moät hôi daøi, chaøng tieáp: - Kinh maïch ñoù ñaõ bò kích ñoäng khi gia phuï voâ tình bò truùng chöôûng Laõnh Baêng cuûa taïi haï. Moïi ngöôøi nghó xem, baát kyø ai bò hoân meâ cuõng vaäy, hoï ñeàu tænh neáu bò teù nöôùc laïnh vaøo ngöôøi. Gia phuï bò Nhieáp Hoàn ñaïi phaùp laøm cho thaàn trí meâ muoäi, nhöng laõnh khí cuûa Laõnh Baêng Chöôûng khi thaám nhaäp vaøo ngöôøi ñöông nhieân phaûi taùc ñoäng ñeán caùc kinh maïch. Töø töø, laõnh khí ñaõ laøm cho thaàn trí tænh laïi. Laïi cöôøi chaøng noùi: - Toùm laïi, sinh maïng cuûa gia phuï keå nhö baûo toaøn, ngoaøi tröø bò maát voõ coâng, töø nay veà sau gia phuï vaãn ung dung höôûng heát thoï meänh. Hoà Lieãu Lieãu cuõng thôû phaøo nheï nhoõm: - Ta ñaõ nghe My muoäi noùi veà ngöôi. Xem ra ngöôi ñaõ phaûi traûi qua khoâng bieát bao nhieâu cô khoå môùi ñaït ñöôïc ñieàu naøy. Taï thaät söï möøng cho ngöôi. -384- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoà Lieãu Lieãu noùi ñuùng, trong luùc chaøng baän taâm nghe phuï thaân truyeàn thuï taâm phaùp Caøn Khoân phaàn haï, hoï coù nhieàu thì giôø ñeå keå cho nhau nghe moïi dieãn bieán cuûa töøng ngöôøi, cuûa Hoà Lieãu Lieãu, cuûa Tieåu My vaø cuûa chính Tieåu Thieân nöõa. Chaøng baên khoaên naøng: - Coâ nöông vaø leänh muoäi hieän ñaõ tìm moät tính danh naøo khaùc ñeå thay cho tính danh cuõ chöa? Tieåu My vui veû: - Coù roài! Lieãu tyû baûo thaân phuï coù hoï Lieãu. Lieãu Lieãu seõ vöøa laø teân vöøa laø hoï cuûa Lieãu tyû. Chaøng gaät ñaàu: - Lieãu Lieãu! Hay ñaáy vaø deã goïi. Chæ caàn boû chöõ Hoà ôû phía tröôùc laø ñuû. Lieãu Lieãu nhìn chaøng: - Coøn huynh? - Thaåm Ñònh Thieân. Gia phuï baûo nhö vaäy! Lieãu Lieãu laïi hoûi: - Nghe noùi huynh coøn coù moät vò baøo muoäi? - Khoâng sai! Vaø taïi haï nghó laø ñaõ tìm thaáy roài! Tieåu My kinh ngaïc: - Laø ai, Thieân ca? Sao Thieân ca bieát? Chaøng chöa kòp ñaùp thì ñaâu ñoù ôû beân ngoaøi khu röøng boãng vang leân nhöõng tieáng huyeân naùo. Lieãu Lieãu cuõng nghe neân saéc maët boãng taùi ñi: - Chöøng nhö laø laõo? Chaøng cuõng hieåu: - Hoà Khaéc Voïng! Laõo ñaõ ñeán toång ñaøn Nguõ Haønh Bang, giôø ñang treân ñöôøng quay veà! Laõo ñang giao ñaáu vôùi ai? Lieãu Lieãu laïi noùi, sau moät luùc nghe ngoùng: - Chæ coù moät nhaân vaät luoân bò laõo aùc ñaïo goïi laø laõo quyû! Chaøng kinh nghi : - Bang chuû Caùi Bang! Vaäy thanh aâm kia aét phaûi laø do Tieåu Kieám Chöôûng Trung Haøn Nam Long roài! -385- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu My lo laéng: - Hoï ñeán ñaây laøm gì? Phaûi chaêng laø muoán giaûi thoaùt cho thaát ñaïi phaùi ngöôi, nhöõng vò chöôûng moân nhaân? Phaùt hieän Thaåm Ñònh Thieân ñònh lao ra ñeå trôï giuùp Thoâi bang chuû vaø Haøn Nam Long, Lieãu Lieãu ngaên chaøng laïi. - Khoâng ñöôïc ñaâu! Caïnh laõo aùc ñaïo baây giôø ngoaøi Töù Giaû Veä Ñaïo coøn coù Taû Höõu Hoä Ñaïo. Boïn hoï baûy ngöôøi neáu keát hôïp laäp traän Thaát Caàm, chuùng ta khoâng ñuû löïc ñoái phoù! Chaøng boái roái: - Daãu sao taïi haï cuõng phaûi giuùp hoï. Luùc tröôùc, vì chuyeän cuûa taïi haï, hoï ñaõ xuaát löïc heát moät laàn. Thaáy nguy nhöng laïi co ñaàu thuït coå, ñaâu phaûi baûn saéc nam nhi ñaïi tröôïng phu. Lieãu Lieãu nghieâm gioïng: - Chuùng ta khoâng phaûi co ñaàu thuït coå. Traùi laïi, phaûi bieát töï löôïng söùc, bieát phaân bieät lôïi haïi vaø bieát ñaâu laø ñieàu neân laøm caàn laøm, ñaâu laø ñieàu neân traùnh. Vaû laïi... Thaåm Ñònh Thieân traàm gioïng: - Nhöng hoï coù theå bò maát maïng? Lieãu Lieãu laéc ñaàu: - Khoâng! Huynh haõy chôø nghe ta noùi heát ñaõ, ñöøng quaù noùng voäi. Noùi thì noùi nhö vaäy, thaät ra ta ñaõ coù caùch. Khoâng nhöõng giuùp hoï toaøn maïng maø khoâng chöøng coøn laøm cho huynh vaø moïi ngöôøi khoâng bò laõo nghi ngôø. Tieåu My buoät mieäng hoûi: - Lieãu tyû sao khoâng noùi sôùm? Laø caùch gì, Lieãu tyû? Thaåm Ñònh Thieân quay nhìn Lieãu Lieãu: - Lôøi coâ nöông vöøa roài nhö coá tình khoâng ñeà caäp ñeán baûn thaân coâ nöông, phaûi chaêng coâ nöông ñònh töï thaân xuaát hieän vaãn vôùi vai troø Thieáu Ñaïo Chuû Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo? Nhìn laïi toaøn thaân, sau ñoù Lieãu Lieãu mæm cöôøi vôùi Tieåu My vaø Thaåm Ñònh Thieân: - Daùng veû cuûa ta hieän giôø caøng deã thuyeát phuïc laõo phaûi tin chuyeän Hoùa Thoâng phaûn nghòch. Moïi ngöôøi nghó sao? Tieåu My troøn maét: - Thoaùt ra ñaõ khoù, Lieãu tyû laïi töï nguyeän ñaâm ñaàu vaøo? Thaåm Ñònh Thieân thôû ra nheø nheï: - Quaù maïo hieåm! Nhaát laø khi gaëp Hoùa Thoâng, coâ nöông seõ khoù giaûi thích vieäc taïi haï vaø -386- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long hai phaïm nhaân cuûa laõo cuõng bieán maát. Lieãu Lieãu vaãn töï tin: - Coù tòch thì nhuùc nhích, ta hy voïng töï Hoùa Thoâng seõ boäc loä thaùi ñoä phaûn nghòch khieán laõo aùc ñaïo khoâng theå khoâng tin lôøi ta. Coøn chuyeän huynh bieán maát... Naøng mæm cöôøi roài noùi tieáp: - Laõo vaãn nghi huynh laø haïng quyû keá ña ñoan. Laõo seõ töï traùch laõo thay vì traùch maéng ta. Theá naøo? Coù leõ Thaåm Ñònh Giang vaø Ñoan Moäc Quyù ñaõ theo doõi töø ñaàu neân khi Lieãu Lieãu döùt lôøi, Ñoan Moäc Quyù chôït leân tieáng : - Lieãu Lieãu noùi khoâng sai. Vaû laïi, ñaây cuõng laø cô hoäi hieám coù ñeå hai hoå töï dieät laãn nhau. Laõo aùc ñaïo seõ nhö theá naøo neáu bieát sôn moân cuûa laõo ñang bò Haø Kænh Chi chieám giöõ. Ngöôi ñöøng quaù lo sôï cho Lieãu coâ nöông, Tieåu Thieân. Thaåm Ñònh Giang chôït noùi theâm vaøo: - Nghó cho cuøng, giaû nhö keá saùch naøy bò loä, Lieãu coâ nöông chæ bò giam giöõ maø thoâi, khoâng ñeán noãi maát maïng. Khi ñoù, coù haøi töû ôû ngoaøi vaø neáu kòp taäp luyeän xong coâng phu Caøn Khoân, vieäc giaûi cöùu cho Lieãu coâ nöông cuõng laø ñieàu naèm trong taàm tay. Thaåm Ñònh Thieân kinh ngaïc: - YÙ phuï thaân muoán noùi... Thaåm Ñònh Giang gaät ñaàu cho duø khoâng nghe heát caâu hoûi cuûa Thaåm Ñònh Thieân: - Nhö phuï thaân vöøa nghe Ñoan Moäc Quyù keå laïi, boán vò ñöôøng chuû coøn laïi vaø naêm nhaân vaät phoù ñöôøng chuû boån bang ñeàu bò laõo Haø giam giöõ ôû moät choã vaø choã ñoù haøi töû cuõng töøng bieát. Ta nghó, haøi töû neân nhaân cô hoäi naøy lo giaûi cöùu taát caû. Khi giaûi cöùu hoï xong, moät laø haøi töû seõ ñöôïc hoï noùi cho nghe toaøn boä kinh vaên Caøn Khoân cuûa hai phaàn coøn laïi, hai laø haøi töû voâ hình chung coù ñuû löïc löôïng ñeå ñöông ñaàu vôùi thuø nhaân. Chaøng nghe maø giaät mình: - Kinh vaên Caøn Khoân cuûa hai phaàn Trung - Thöôïng laø do chö vò ñöôøng chuû, phoù ñöôøng chuû caát giöõ? Ñoan Moäc Quyù loä veû luùng tuùng: - Ngöôi kinh ngaïc cuõng phaûi. Ñeán khi ta nghe leänh toân giaûi thích, ta cuõng phaûi kinh ngaïc thay. Coù ai ngôø phuï thaân ngöôi laïi coù söï saép ñaët chính chaén nhö theá naøy? - Saép ñaët nhö theá naøo, Ñoan Moäc thuùc? Phuï thaân chaøng giaûi thích: -387- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Ta chia hai phaàn Trung - Thöôïng ra möôøi phaàn, truyeàn cho chaùnh phoù ñöôøng chuû nguõ ñöôøng ñuùng möôøi ngöôøi, moãi ngöôøi moät phaàn. Haø Kænh Chi vì khoâng bieát neân hôn möôøi naêm qua y phaûi chòu thaát baïi. Chaøng nhìn Ñoan Moäc Quyù: - Thuùc thuùc cuõng bieát moät phaàn? Coù phaûi vì theá, tröôùc ñaây thuùc thuùc luoân baûo tieåu ñieät phaûi lo giaûi cöùu taát caû? Ñoan Moäc Quyù vaãn coøn luùng tuùng: - Soáng cuøng soáng, cheát cuøng cheát. Ñoù laø lôøi minh theä cuûa boïn ta khi nhaäp bang. Ta noùi vôùi ngöôi nhö vaäy laø ta lo cho hoï vaø muoán ngöôøi coù dòp thu phuïc nhaân taâm. Coøn söï saép xeáp cuûa phuï thaân ngöôi, ñeán baây giôø ta môùi bieát. Vaø cuõng ñeán luùc naøy ta môùi bieát ñoaïn kinh vaên do phuï thaân ngöôi baûo ta phaûi ghi nhôù chính laø kinh vaên Caøn Khoân. Chaøng nhìn thaân phuï: - Nhôõ moät trong möôøi nhaân vaät naøy chaúng may coù meänh heä naøo? - Hoï aét coù truyeàn nhaân, ta ñaây lieäu tính taát caû. Chæ coù ñieàu, ta khoâng löôøng ñöôïc keá möu cuûa laõo Haø. Cuõng nhö ta ñaõ töøng nghó, truyeàn laø truyeàn nhö vaäy, nhöng vaãn coøn coù ta. Khoâng phaûi ta ñaõ luyeän troïn boä Caøn Khoân tuyeät hoïc ñoù sao? Ñoan Moäc Quyù chôït hoûi: - Bang chuû! Ngöôøi khoâng sôï chö huynh ñeä hoïp laïi noùi cho nhau nghe vaø cuøng luyeän kinh vaên ñoù sao? Thaåm Ñònh Giang mæm cöôøi: - Chuùng ta ñaõ keát nghóa ñeä huynh. Hoï Thaåm coøn sôï gì chöù? Huoáng chi neáu coù chuyeän ñoù xaûy ra, do chö vò khoâng bieát phaàn Haï, moät laø chö vò seõ khoâng bao giôø bieát ai trong chö vò giöõ phaàn kinh vaên ñaàu, phaàn keá laø do ai giöõ thöù hai, cho duø chö vò coù ñuû taâm cô ñeå töï raùp laïi, khoâng coù phaàn Haï thì hai phaàn ñoù cuõng khoâng giuùp gì cho chö vò. Ngöøng moät luùc, Thaåm Ñònh Giang laïi noùi: - Coøn moät nguyeân nhaân nöõa khieán ta coù söï saép xeáp naøy. Ta noùi thaät, ta cuõng thaàm mong cho chö vò töï tìm ra caùch raùp möôøi phaàn kinh vaên rôøi raïc laïi vôùi nhau. Bôûi ta, tröôùc kia ta cuõng phaûi töï tieán haønh nhö theá, vaø ñoù laø laøm theo di meänh cuûa Caøn Khoân Thöôïng Nhaân. Nhö baây giôø chaúng haïn, do ñaõ laäp theä, ta khoâng coù quyeàn noùi cho Thieân nhi nghe toaøn boä kinh vaên noï. Thieân nhi phaûi töï tìm laáy. Ñöôïc hoaëc khoâng, ñoù laø tuøy vaøo phuùc phaän vaø söï thoâng tueä cuûa Thieân nhi. Maûi chuyeän troø, moïi ngöôøi queân vieäc ñang xaûy ra cho bang chuû Caùi Bang vaø Haøn Nam -388- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Long. Ñeán luùc nhôù laïi, Thaåm Ñònh Thieân ñöa maét tìm thì môùi phaùt hieän Lieãu Lieãu ñaõ boû ñi roài. Bieát chaøng tìm ai, Tieåu My baûo: - Lieãu tyû ñi roài. Muoäi coù laéng tai nghe vaø bieát döôøng nhö Lieãu tyû ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc laõo aùc ñaïo. Taát caû môùi boû ñi chöa laâu. Ñoan Moäc Quyù cheùp mieäng: - Caûnh ngoä cuûa Lieãu nha ñaàu thaät ñaùng thöông. Ta nghó, Thieân nhi ngöôi caøng sôùm luyeän xong tuyeät hoïc sôùm chöøng naøo toát chöøng aáy. Coù leõ Lieãu nha ñaàu seõ troâng chôø ngöôi töøng ngaøy vaø töøng giôø ñoù. Tieåu My noùi theâm: - Muoäi cuõng coù caûm giaùc naøy. Thieân ca, phaûi chaêng Lieãu tyû ñaõ laøm chuyeän gì ñoù coù loãi ñoái vôùi Thieân ea, khieán Lieãu tyû tuy troâng chôø nhöng laïi ngaïi chaïm maët Thieân ca? Chaøng ñöùng leân, noùi baèng gioïng caû quyeát: - Moïi ngöôøi noùi khoâng sai. Taïi haï phaûi sôùm luyeän coâng phu vaø phaûi sôùm giaûi cöùu Lieãu Lieãu. Ñöa maét nhìn thaân phuï, chaøng noùi vôùi Ñoan Moäc Quyù vaø Tieåu My: - Vieäc baûo veä cho gia phuï, taïi haï xin nhôø Ñoan Moäc thuùc vaø... Tieåu My voäi ñaùnh tieáng: - Muoäi seõ theo Thieân ca. Coù hai ngöôøi cuøng ñi vaãn hôn laø chæ coù moät mình Thieân ca. Ñoan Moäc Quyù cöôøi xoøa: - Vieäc lo laéng cho bang chuû chæ laø lo caùi aên caùi uoáng vaø giaác nguû. Neáu chæ coù hai ta, ñeàu laø baïn giaø cuûa nhau, vieäc naøy naøo phaûi quaù söùc ta? Ngöôi cöù ñeå tieàu nha ñaàu ñi vôùi ngöôi. Chaøng chöa bieát phaûi noùi gì thì phuï thaân chaøng leân tieáng: - Haøi töû chôù quaù lo laéng. Ta vaø Ñoan Moäc thuùc cuûa haøi töû haõy coøn nhieàu ñieàu chöa haøn huyeân xong. Thaät khoâng tieän noùi neáu coù theâm ñeä tam nhaân ôû ngay beân caïnh. Khoâng coøn bieát noùi gì hôn, chaøng baûo Tieåu My: - Ñöôïc roài! Chuùng ta ñi, My muoäi! oOo Ñeâm ñaõ buoâng xuoáng töø laâu nhöng döôùi aùnh traêng thöôïng tuaàn, hai coã xe song maõ vaãn ñeàu ñeàu goõ nhòp. Loïc coïc... Loïc coïc... -389- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Loïc coïc... Loïc coïc... Hai coã xe phaûi döøng laïi khi ôû phía tröôùc baát ngôø coù boùng ngöôøi hieän thaân ngaên loái: - Nguõ Haønh Hôïp Thieân! Gaõ xa phu ngoài ôû coã xe ñaàu laäp töùc traàm gioïng ñaùp laïi: - Tam Trang Tuï Ñænh! Ngöôøi ñoù luøi laïi nhöôïng loái, nhöng mieäng vaãn hoûi: - Ñaõ khuya theá naøy huynh ñeä coøn ñöa gì ñeán toång ñaøn treân nhöõng hai coã xe vaäy? Gaõ xa phu coù veû khoâng thích bò hoûi nhö theá: - Taïi haï chæ bieát thöïc thi meänh leänh cuûa ñaïi laõo gia, nhöõng caâu hoûi vöôït quaù taàm hieåu bieát, taïi haï xin mieãn traû lôøi. Nhaân vaät noï co ñaàu theø löôõi, phaåy tay ra hieäu cho hai coã xe ñi, mieäng gaõ laåm baåm: - Mình chæ hoûi chôi thoâi, khoâng ngôø gaëp phaûi moät khuùc xöông khoù nhaù. Hai coã xe ñi nhö theá, laàn löôït vöôït qua theâm naêm traïm canh phoøng nöõa. Ngôõ laø ñaõ heát, gaõ xa phu ôû coã xe sau boãng leân tieáng: - Thieân ca... Gaõ xa phu phía tröôùc giaät mình, kheõ gaét: - Ñöøng leân tieáng, My muoäi! Vaãn chöa phaûi heát ñaâu! Gaõ xa phu noùi thaät laø ñuùng! Moät tieáng quaùt boãng vang leân, tuy khoâng coù boùng daùng naøo xuaát hieän: - Nguõ Haønh Hôïp Thieân! Gaõ xa phu phía tröôùc vaãn ñaùp: - Tam Trang Tuï Ñænh! Thanh aâm noï vaãn khoâng buoâng tha: - Boån trang coù taát caû naêm neùn nhang, caùc haï ôû neùn nhang naøo, thöøa haønh meänh leänh cuûa neùn nhang naøo? Gaõ xa phu tröôùc cöôøi nhö treâu choïc: - Ñöøng laøm khoù chöù? Ñaây ñaâu laø laàn ñaàu tieân taïi haï ñeán ñaây? Gioïng noùi noï vaãn vang leân nhöng ñaõ coù phaàn hoøa hoaõn: - Caùch ñaây khoâng laâu, Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo ñaõ tìm ñeán. Leänh cuûa tam trang chuû laø khoâng ñöôïc deã daõi nhö moïi khi. -390- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Gaõ xa phu vaãn cöôøi: - Chuyeän naøy taïi haï coù nghe nhöng khoâng bieát laõo ñaïo Linh Hoùa coù ñaéc thuû ñöôïc gì khoâng? - Coøn ñaéc thuû ñöôïc gì khi toaøn boä boån trang lui heát xuoáng ñòa ñaïo? Baát ngôø coù thanh aâm cuûa moät nöõ nhaân vang leân: - A Thaát! Ngöôi noùi naêng gì theá? Ai ñeán vaäy? Gioïng noùi cuûa A Thaát ra chieàu sôï seät: - Baåm höông chuû! Laø ngöôøi ñieàu ñoäng hai coã xe ngoaøi kia. Thanh aâm nöõ nhaân vang leân: - Hai coã xe? Ñeán ñeå laøm gì? Vuùt! Nhaân vaät noï töø choã toái xuaát hieän tröôùc hai coã xe: - Ñöa xe ñeán vôùi duïng yù gì? Gaõ xa phu ôû coã xe ñaàu vaãn cöù giöõ gioïng thaûn nhieân: - Leänh cuûa ñaïi laõo gia, ñöa toaøn boä phaïm nhaân ñeán ñeä nhò trang Haéc Saùt. - Ñeå laøm gì? - Taïi haï chæ laø ngöôøi thöøa haønh, khoâng tieän hoûi roõ duïng yù cuûa ñaïi laõo gia. Nöõ nhaân noï nhaên maët: - Leänh cuûa ñaïi laõo gia coù ñeà caäp gì ñeán tam trang chuû khoâng? Gaõ xa phu ñaùp: - Coù! Chia phaïm nhaân ngoài treân hai coã xe, seõ do ñích thaân Tam trang chuû vaø tieåu chuû nhaân Haø Nhö Thuûy hoä toáng! - Vaäy coøn Toång ñaøn thì sao? - Taïi haï nghe noùi laàn naøy nhôø coù nhò gia Taân Löông, boån trang laàn hoài seõ ruùt khoûi Toång ñaøn. Vaø duøng Toång ñaøn ñeå laøm baãy, ñoái phoù vôùi Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo. Nöõ nhaân noï chôït xoeø roäng naêm ngoùn tay: - Caùc haï bieát khaù nhìeàu. Cho hoûi thuoäc neùn nhang thöù maáy? Gaõ xa phu lieàn ñaùp, sau caùi chôùp maét kyø quaùi: - Ñeä töù! Nöõ nhaân noï xoøe ngöûa loøng baøn tay: -391- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Cho xem Tam Trang Leänh! Gaõ xa phu noï cho tay vaøo boïc aùo, laáy ra moät vaät coù hình vuoâng vöùc. Nhöng thay vì neùm qua cho nöõ nhaân noï, gaõ xa phu loùng coùng theá naøo khoâng bieát, laïi ñaùnh rôùt vaät noï xuoáng ñaát. Nöõ nhaân noï voäi chau maøy, boãng tieán ñeán vaø khom ngöôøi nhaët vaät noï. Ñuùng luùc ñoù, gaõ xa phu nhaûy thoùt xuoáng, chaân ñaïp vaøo vaät noï, tay ñaët vaøo linh ñaøi huyeät cuûa nöõ nhaân, mieäng thì thaøo: - Ñöøng keâu! Ta laø Giang Thieân ñaây! Haõy ñöa ta ñeán gaëp Nhö Thuyû, coù vieäc caáp baùch. Nöõ nhaân noï khoâng daùm ñoäng ñaäy, cuõng kheõ khaøng leân tieáng: - Ta cuõng ngôø laø ngöôi. Chæ moät mình ngöôi môùi coù Tam Trang Leänh Phuø vaø khoâng bieát ñoù laø leänh phuø ñeä nguõ caáp chöù khoâng phaûi ñeä töù caáp. Gaõ xa phu cöôøi nheï: - Ta bieát ñaõ bò Xuaân tyû nghi ngôø neân ñaønh duøng keá moïn naøy, mong Xuaân tyû giuùp ta gaëp Nhö Thuûy caøng sôùm caøng toát. A Xuaân cöôøi laït: - Chuû nhaân vaãn coøn haän ngöôi! Ngöôi coù duïng yù gì khi ñoøi gaëp chuû nhaân? Thaåm Ñònh Thieân döôùi loát gaõ xa phu noùi thaät nheï gioïng: - Laàn tröôùc, ta laøm nhö theá laø ñeå baûo veä Haø muoäi. Xuaân tyû nhôù laïi xem, sau ñoù Haø muoäi coù bò Tam Trang chuû nghi ngôø khoâng? A Xuaân trôïn maét: - Khoâng bò nghi ngôø! Ngöôi ñaõ laøm nhö theá naøo? Chaøng luøi laïi, duøng chaân haát maûnh Tam Trang Leänh phuø bay leân vaø choäp laáy: - Roài ta seõ giaûi thích! Mong Xuaân tyû giuùp cho! A Xuaân haéng gioïng vaø quay ñaàu goïi gaõ A Thaát: - ÔÛ ñaây ñaõ coù ta lo lieäu, ngöôi veà nghæ ñi. Nhaân tieän, haõy baùo ñeán chuû nhaân laø coù ta ôû ñaây chôø gaëp! Ñôïi gaõ noï ñi, chaøng hoûi: - Gaëp ôû ñaây ö? Tieän khoâng? A Xuaân vaãn laïnh nhaït: - Töø khi Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo keùo ñeán, ôû ñaây keå nhö noäi baát xuaát ngoaïi baát nhaäp. Ngöôi nghó ñi, gaëp ôû ñaây tieän hay coù tam trang chuû luoân caàn chuû nhaân chaêm soùc thì tieän -392- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long hôn? Chaøng kinh ngaïc: - Tam trang chuû thöông theá vaãn chöa khoûi ö? A Xuaân loä veû töùc giaän: - Chuû nhaân coá yù cöùu ngöôi, ñaùp laïi, tam trang chuû laïi bò chính ngöôi ñaû thöông nghieâm troïng. Ngöôi ñöøng vôø thöông haïi nöõa! Chaøng coá xoa dòu tình hình: - Taïi haï trong luùc böùc baùch, buoäc phaûi naëng tay ñeå coù loái ñaøo sinh. Xuaân tyû giaän laøm chi moät ngöôøi laâm caûnh chaïy cheát nhö taïi haï? A Xuaân chöa nguoâi giaän laø bao, thanh aâm lo laéng cuûa Haø Nhö Thuûy boãng vang leân: - Xuaân tyû! Coù chuyeän gì caàn ñeán muoäi ö? A Xuaân luøi laïi, baûo Thaåm Ñònh Thieân: - Chuû nhaân ñeán roài ñoù. Muoán noùi theá naøo laø tuøy ngöôi. Haø Nhö Thuyû cuøng xuaát hieän vôùi ñuû boä Xuaân Haï Thu Ñoâng. Naøng nhìn gaõ xa phu: - Vò naøy laø... Thaåm Ñònh Thieân ñaønh phaûi leân tieáng: - Haø muoäi khoan noùng voäi. Taïi haï ñaây! Giang Thieân ñaây! Ta coù chuyeän naøy caàn noùi rieâng vôùi muoäi! Nhö Thuûy giaät mình: - Giang huynh coøn daùm ñeán ñaây hay sao? Sau nhöõng gì huynh gaây ra cho muoäi, ñieàu laàm laãn lôùn nhaát muoäi töï nghieäm ra laø ñaõ cuøng huynh keát nghóa huynh muoäi. Huynh ñi ñi. Muoäi khoâng theå gaëp huynh vaø nôi naøy hoaøn toaøn khoâng tieän cho huynh ñeán. Chaøng noân noùng: - Ta seõ ñi, thaät ñaáy! Nhöng neáu Haø muoäi khoâng cho ta noùi heát nhöõng gì ñang chaát chöùa trong loøng, trong khoâng cam taâm. Xuaân Haï Thu Ñoâng, boán aû thò tyø vaãn toû ra trung thaønh vaø toân troïng chuû nhaân. Hoï vaãn im laëng ñöùng nhìn, khoâng hoái thuùc cuõng khoâng ngaên caûn cho duø Thaåm Ñònh Thieân nhö muoán keùo daøi, phaät yù chuû nhaân cuûa hoï. Haø Nhö Thuyû thôû daøi: - Muoäi nghó, giöõa huynh vaø muoäi khoâng coøn gì ñeå noùi. Nhöng neáu huynh vaãn khaêng -393- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long khaêng, thoâi ñöôïc, huynh noùi ñi. Chaøng baên khoaên ñöa maét nhìn boán aû thò tyø: - Ta chæ muoán noùi rieâng vôùi muoäi! Haø Nhö Thuûy chænh dung, nghieâm gioïng: - Giöõa muoäi vaø hoï, thaân phaän tuy laø chuû tôù nhöng tình thaân nhö thuû tuùc. Hoï vaø muoäi ñaõ soáng vôùi nhau töø nhoû neân raát hieåu nhau. Muoäi khoâng heà giaáu hoï baát kyø chuyeän gì, keå caû tröôùc ñaây, chuyeän cuûa huynh ñaõ töøng laø keû bò ñaïi sö baù truy tìm. Bieát ñoù laø toái haäu thö cuûa Nhö Thuûy, hoaëc chaøng phaûi thoå loä cho taát caû cuøng nghe hoaëc chaøng khoâng coøn cô hoäi nöõa. Chaøng choïn giaûi phaùp thöù nhaát: - Ñöôïc! Vaäy muoäi nghe ñaây! Muoäi coù bao giôø töï hoûi taïi sao laõo... aø khoâng, taïi sao ñaïi sö baù cuûa muoäi khoâng heà muoán muoäi xöng hoâ theo caùch khaùc, neáu ñaïi sö baù cuûa muoäi cuõng chính laø ñaïi cöûu cuûa muoäi? Nhö Thuyû thôû ra: - Ñaâu phaûi chuyeän cuûa huynh? Hoaù ra ñaây laø chuyeän huynh muoán noùi vôùi muoäi? Thaùi ñoä cuûa Nhö Thuyû roõ raøng laø khoâng muoán nghe, chaøng caøng theâm khaån tröông: - Khoâng sai! Ñoù laø chuyeän ta muoán noùi vôùi muoäi, cuõng laø chuyeän ta vöøa bieát. Vaø chuyeän naøy raát nghieâm troïng, bôûi coù lieân quan ñeán thaân theá cuûa muoäi, ñeán keû thuø cuûa muoäi. Nhö Thuyû hoang mang: - Thaân theá? Keû thuø? Muoäi nhöõng töôûng muoäi bieát raát roõ thaân theá cuûa muoäi... Chaøng ngaét lôøi: - Khoâng! Muoäi hoaøn toaøn khoâng bieát gì caû. Ta hoûi muoäi, neáu maãu thaân muoäi ôû hoï Haø, taïi sao muoäi cuõng ôû hoï Haø? Coøn leänh toân, leänh toân khoâng danh khoâng taùnh sao? Nhö Thuûy mæm cöôøi: - Neáu laø ñieàu naøy, Giang huynh, muoäi cuõng ñaõ töøng hoûi ñaïi sö baù, ngöôøi ñaõ giaûi thích, gia phuï ñaõ maát raát sôùm, luùc muoäi vaãn coøn laø moät baøo thai. - Nhöng ñoù ñaâu phaûi nguyeân do khieán muoäi khoâng theå mang hoï cuûa thaân phuï? - Ñaïi sö baù noùi... - Noùi nhö theá naøo? Tröø phi laõo baûo phuï thaân cuûa muoäi laø keû khoâng ra gì khieán muoäi khoâng theå vaø khoâng neân laáy theo hoï thaân phuï? -394- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Nhö Thuûy bieán saéc: - Ñuùng laø coù chuyeän naøy! Huynh coá tình gieãu côït muoäi vaø khinh khi muoäi? Chaøng xua tay, giaäm chaân: - Sai roài! Phuï thaân muoäi naøo phaûi laø keû khoâng ra gì? Traùi laïi, ngöôøi ñoù coøn laø moät nhaân vaät uy theá laãy löøng, ñöôïc muoân ngöôøi kính phuïc. Nhö Thuûy thoái luøi: - Ñöôïc moïi ngöôøi kính phuïc? Huynh bieát gì veà chuyeän cuûa muoäi chöù? Chaøng tieán leân, ñuû soá böôùc nhö Nhö Thuûy vöøa luøi: - Ta bieát khoâng ít, neáu khoâng muoán noùi laø bieát raát ñaày ñuû. Ta cuõng bieát taïi sao muï Haø Nhö Chaâu khoâng muoán muoäi goïi laø a di, cuõng nhö laõo Haø Kænh Chi khoâng heà muoán muoäi goïi laø ñaïi cöûu. Vì thaät ra hoï khoâng phaûi ngöôøi thaân cuûa muoäi. Hoï ôû hoï Haø, coøn song thaân muoäi khoâng ai ôû hoï Haø. Maãu thaân muoäi thaät ra ôû hoï Hoa, Hoa Nhö Ngoïc. Nhö Thuûy ñoäng dung: - Huynh noùi nhö huynh ñaõ bieát taát caû vaø huynh cuõng tin vaøo nhöõng gì huynh bieát? Ñeán luùc naøy, gaõ xa phu thöù hai coù leõ do quaù noân noùng neân voäi böôùc ñeán. Gaõ naøy chính laø Tieåu My caûi trang vaø Tieåu My laäp töùc leân tieáng, khoâng chôø hoûi qua yù Thaåm Ñònh Thieân: - Thieân ca khoâng heà bòa chuyeän ñaâu. Coâ nöông thaät söï khoâng ôû hoï Haø. Coâ nöông ôû hoï Thaåm, cuõng nhö Thieân ca vaäy. Vì thöïc chaát caû hai laø baøo huynh, baøo muoäi, cuøng moät song thaân sinh ra. Hoï laø bang chuû phu phuï Nguõ Haønh Bang, Thaåm Ñònh Giang vaø Hoa Nhö Ngoïc. Nhö Thuûy nhìn Tieåu My: - Coâ nöông ñaây laø... Thaåm Ñònh Thieân leân tieáng: - Laø Tö Ñoà My, hieän laø ngöôøi ñoàng haønh vôùi tieåu huynh. Nhö Thuûy muoäi, muoäi chính laø baøo muoäi cuûa tieåu huynh. Chuùng ta coù chung moät keû thuø, ñoù chính laø Haø Kænh Chi. Phuï thaân hieän vaãn coøn soáng, vaø ngöôøi ñang chôø gaëp laïi muoäi. Neáu muoäi tin ôû tieåu huynh, haõy theo tieåu huynh. Phuï thaân seõ giaûi thích taát caû cho muoäi bieát. Nhö Thuûy hoaøn toaøn boái roái, cuõng nhö boïn Xuaân Haï Thu Ñoâng cuõng ñang boái roái y nhö vaäy. - Muoäi ôû hoï Thaåm? Phuï thaân muoäi chính laø bang chuû Nguõ Haønh Bang? Keû thuø laø Haø Kænh Chi, moät ñaïi sö baù ñaõ töøng cöu mang giaùo döôõng muoäi? Khoâng! Muoäi khoâng theå tin! Giang huynh... -395- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Chaøng ngaét lôøi: - Cuõng nhö muoäi, huynh ôû hoï Thaåm. Haõy goïi nhö vaäy, ñöøng goïi Giang huynh. Nhö Thuyû gaät ñaàu moät caùch voâ tri voâ giaùc: - ÖØ, Thaåm huynh. Muoäi raát muoán tin huynh nhöng raát tieác, muoäi khoâng theå. Chaøng chôït cöôøi nheï: - Muoäi phaûi tin, baèng khoâng, muoäi giaûi thích theá naøo veà nhöõng nghi vaán huynh vöøa neâu? Maãu thaân muoäi phaûi laø ngöôøi duy nhaát ñöôïc muoäi kính troïng, khoâng leõ maãu thaân muoäi laïi choïn moät ngöôøi khoâng ra gì laøm thaân phu? Hoaøn toaøn khoâng phaûi! Taát caû ñeàu laø bòa ñaët vaø ñoù chính laø duïng yù cuûa Haø Kænh Chi, keû ñaõ buoäc muoäi phaûi goïi laõo laø ñaïi sö baù. Nhö Thuûy ngôõ ngaøng. Naøng ñöùng im nhö ñeå suy nghó, ñeå lónh hoäi nhöõng gì Thaåm Ñònh Thieân vöøa boäc loä. Taát caû ñeàu quaù ñoät ngoät, quaù môùi meû ñoái vôùi naøng. Bieát raèng caàn phaûi coù thôøi gian cho Nhö Thuûy ngaãm nghó nhöng thôøi gian chôø ñôïi naøy quaù daøi ñoái vôùi Thaåm Ñònh Thieân. Chaøng ñang voäi, raát voäi. Vaø ñeán luùc chaøng döôøng nhö khoâng coøn chôø ñôïi ñöôïc nöõa, Nhö Thuûy boãng môû mieäng: - Thaåm bang chuû, phuï thaân cuûa muoäi nhö caâu chuyeân huynh vöøa keå, ngöôøi ñang ôû ñaâu? Chaøng vöøa möøng vöøa lo: - Muoäi muoán gaëp? Nhö Thuûy gaät ñaàu: - Huynh noùi khoâng sai. Nhöõng nghi vaán huynh vöøa neâu quaû nhieân nhöõng lôøi giaûi thích tröôùc kia cuûa ñaïi sö baù ñoái vôùi muoäi khoâng thoûa ñaùng. Muoäi ñònh taâm phaûi tìm ra söï thaät. Chaøng hôùn hôû: - Ñöôïc! Chôø khi huynh xong vieäc, huynh seõ ñöa muoäi ñeán choã phuï thaân! - Xong vieäc? Huynh coøn muoán gì nöõa? Chaøng chæ hai coã xe: - Phuï thaân muoán huynh giaûi cöùu toaøn boä nhöõng ngöôøi ñang bò laõo Haø giam giöõ. Hoï ñeàu laø chaùnh phoù ñöôøng chuû cuûa boån bang. A Xuaân chôït leân tieáng: - Ñi vaøo ñoâng, quay ra caøng ñoâng hôn. Vieäc naøy nhaát ñònh seõ coù ngöôøi nhìn thaáy vaø nghi ngôø chuû nhaân. Chuû nhaân, thuoäc haï coù yù naøy... Nhö Thuûy gaät ñaàu: - Xuaân tyû cöù noùi! -396- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 14. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long A Xuaân nhìn boïn A Haï, A Thu, vaø A Ñoâng: - Hoï seõ theo chuû nhaân ñeán gaëp Thaåm bang chuû. Thuoäc haï taïm thôøi löu laïi hoã trôï cho Thaåm huynh giaûi cöùu nhöõng ngöôøi kia. Xong vieäc, thuoäc haï seõ ñi vôùi Thaåm huynh vaø gaëp laïi moïi ngöôøi. A Thu cuõng goùp lôøi: - Xuaân tyû ñònh haàu nhö vaäy raát ñuùng. Caøng phaân khai moïi vieäc caøng thuaän lôïi. Nhö Thuûy ngöôùc maét nhìn Thaåm Ñònh Thieân: - Bieän phaùp naøy khaù hay, huynh nghó theá naøo? Chaøng phaân vaân, vì theo chaøng, chöa theå tin töôûng hoaøn toaøn vaøo boïn Xuaân Haï Thu Ñoâng. Nhö hieåu ñieàu naøy, Nhö Thuyû baûo: - Huynh chöa tin laém vaøo thò tyø cuûa muoäi? Bò hoûi thaúng, chaøng laâm caûnh khoù xöû. Do ñoù, buoäc loøng chaøng phaûi noùi: - Khoâng phaûi! Nhöng huynh chæ muoán muoäi phaûi thaät söï thaän troïng. A Thu leân tieáng: - Thaåm huynh yeân taâm. Khoâng phaûi ngaãu nhieân boïn ta ñöôïc chuû nhaân tin töôûng vaø thoå loä toaøn boä nhöõng gì goïi laø thaàm kín. Naøo! Ñöøng ñeå quaù chaäm. Ñeâm saép taøn roài. Chaøng ñaønh noùi roõ nôi aån thaân cuûa phuï thaân cho Nhö Thuûy bieát. Sau ñoù, khi ñaõ taïm caát giaáu hai coã xe nhö A Xuaân ñeà xuaát, chaøng vaø Tieåu My theo chaân A Xuaân vaøo Toång ñaøn Nguõ Haønh Bang. Viiettkiiem..com V e k em com -397- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2