intTypePromotion=1

thiên địa càn khôn - tập 9

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
77
lượt xem
15
download

thiên địa càn khôn - tập 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 9

  1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh håi thø chÝn tµn hån chØ Vót ! Vót ! Vót ! nh©n vËt võa xuÊt hiÖn, hä gåm n¨m ng­êi vµ ®Òu cµi ®¹i Nh×n nh÷ng ®ao ngang l­ng, TiÓu Thiªn ch­a kÞp hái ®∙ nghe tiÕng A H¹ lÇm bÇm : - Kh«ng §éng ph¸i! Hä ®Õn ®Ó lµm g×? Còng mét ý nh­ vËy, ë phÝa tr­íc cã tiÕng cña A Xu©n cè t×nh nãi ra trÇm trÇm cho phï hîp víi lèt c¶i trang, lµ mét vÞ xa phu: - TÖ chñ nh©n ®ang trªn ®­êng håi trang, cho hái, ch­ vÞ huynh ®Ö Kh«ng §éng ph¸i cã hµnh ®éng nµy lµ hµm ý g× ? Nh©n vËt ra d¸ng ®Çu l∙nh cña nhãm ng­êi míi xuÊt hiÖn, chît nÐm vÒ phÝa A Xu©n c¸i dã xÐt. - Bæn ph¸i nÕu cã g× thÊt lÔ mong huynh ®µi bá qu¶ cho! Ch¼ng hay quý chñ nh©n lµ ng­êi thuéc Trang nµo trong Tam Trang? Nh×n qua rÌm TiÓu Thiªn thÊy A Xu©n dïng chiÕc roi da chØ vµo thµnh xe bªn t¶: - §©y lµ tiªu ký cña tÖ trang, ch­ vÞ hµ tÊt ph¶i gi¶ vê nh­ kh«ng biÕt! Nh©n vËt nä c­êi lín: - Thanh Tróc Trang? Ha... Ha... Chøng tá tin tøc bän ta nhËn ®­îc hoµn toµn kh«ng lÇm! A Xu©n biÕn s¾c: - ThÕ nµo lµ kh«ng lÇm? Nh©n vËt nä qu¾c m¾t: - µ ng­¬i chø kh«ng ph¶i ta ®ang gi¶ vê! Trªn giang hå ai l¹i kh«ng biÕt Thanh Tróc Trang chÝnh lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang vµ hiÖn nay Ngò Hµnh Bang ®ang x¶y ra chuyÖn g×, kh«ng lÏ ng­¬i kh«ng biÕt? TiÓu Thiªn bµng hoµng khi nghe nh©n vËt nä kh¼ng ®Þnh nh­ vËy! Vµ nã ®ang cè tr¸nh Ngò Hµnh Bang nh­ng do quû thÇn xui khiÕn nã l¹i tù ®©m ®Çu vµo mét nãi ®­îc xem lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang! Nh­ng TiÓu Thiªn ph¶i hoang m¹ng thËp béi khi nghe A H¹ võa giôc ngùa tiÕn lªn võa nãi lêi ph¶n b¸c: - Thanh Tróc Trang lµ Thanh Tróc Trang, kh«ng liªn can g× ®Õn Ngò Hµnh Bang nh­ c¸c h¹ nãi. Mét ®µng th× ë tËn Giang Nam; mét bªn th× ë m∙i §éng §×nh Hå! Lêi cña c¸c h¹ xem ra kh«ng cã c¨n cø! NhËn vËt nä l¹i c­êi: - Cã c¨n cø hay kh«ng, chê khi bän ng­¬i gÆp ch­ëng m«n bæn ph¸i sÏ râ! Bän -101- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ng­¬i muèn thÕ nµo? Tù ý ®i theo ta hay chê ta ra tay ®éng thñ? A Xu©n khÏ rÝt: - Gi÷a bæn trang vµ quý ph¸i tuy kh«ng ph¶i th©n thiÖn nh­ng còng ch­a bao giê x¶y ra hiÒm khÝch! Hµnh vi nµy cña c¸c h¹ ph¶i ch¨ng thËt sù muèn cïng bæn Trang ®èi ®Çu? Choang! Nh©n vËt nä b»ng th©n thñ lîi h¹i ®∙ bÊt ngê b¹t ®¹o ®­a ra phÝa tr­íc! Y cßn qu¸t: - T­ M∙ Thanh nµy b×nh sinh chØ biÕt tu©n theo lÖnh dô cña nh÷ng ch­ëng m«n nh©n hµnh sù! NÕu ph¶i ®èi ®Çu, ®ao cña ta ch­a bao giê tá ra ngÇn ng¹i. Bän ng­¬i ®i hay kh«ng ®i?Nãi ! A H¹ vïng c­êi lªn: C¸c h¹ ®∙ kh«ng ngÇn ng¹i cã lý nµo ®ao cña bæn c« n­¬ng l¹i chÞu thua kÐm? Xem ®ao? Choang! Vï... VÉn ngåi trªn l­ng tuÊn m∙, A H¹ võa b¹t ®ao võa cho ngùa phãng µo vÒ phÝa T­ M∙ Thanh! Tù M∙ Thanh cã phÇn kinh ng¹c khi nghe A H¹ trong vâ phôc nam trang nh­ng khi tù x­ng l¹i tù nhËn lµ n÷ nh©n: - Tam Phong §ao Ph¸p. Bän ng­¬i kh«ng ph¶i ng­êi Thanh Tróc Trang?! Cµng tèt ! §ì ! A Xu©n bËt c­êi l¶nh lãt: - Kh«ng sai! Vµ bän ng­¬i sÏ biÕt thÕ nµo lµ sù lîi h¹i cña bæn trang Huúnh Phong ? Xem ch­ëng! Vót!... A xu©n tõ cç xe bçng bËt ng­êi lao vót vµo nh÷ng nh©n vËt Kh«ng §éng ph¸i cßn l¹i. Khi ®Õn ®óng tÇm, tõ t©m ch­ëng cña A Xu©n liÒn xuÊt hiÖn mét luång cuång phong uy m∙nh! Phe ®èi ph­¬ng lËp tøc khoa ®ao vµ gÇm lªn vang déi: - Tam Phong Ch­ëng ­? h∙y xem ®ao ph¸p cña bæn ph¸i! Choang!... Vï! ... Choang!... Vï!... Kh«ng hiÓu A §«ng tõ phÝa sau ®∙ tiÕn lªn phÝa tr­íc tõ lóc nµo, ngay khi bèn -102- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh nh©n vËt Kh«ng §éng ph¸i ®Þnh tiÕn hµnh viÖc v©y h∙m mét m×nh A Xu©n, A §«ng bÊt ngê hÊt m¹nh tr­êng kiÕm: - Bèn ng­êi ®¸nh mét, bän vo sØ c¸c ng­¬i kh«ng thÊy thÑn sao? Xem kiÕm! -VÐo!...VÐo... §∙ tõng ®äc qua khÈu quyÕt Tam Phong Ch­ëng vµ Tam Phong §ao; ngay khi TiÓu Thiªn minh b¹ch bän ng­êi A Xu©n kh«ng ph¶i lµ ng­êi cña Thanh Tróc Trang, nghÜa lµ kh«ng liªn quan ®Õn Ngò Hµnh Bang nã hoµn toµn yªn t©m vµ thËt sù hín hë v× ®­îc dÞp quan s¸t tõng chiªu tõng thøc do A Xu©n vµ A H¹ ®ang thi triÓn! Cïng mét lóc víi nh÷ng quan s¸t nµy. TiÓu Thiªn kh«ng thÓ kh«ng nh×n thÊy lîi thÕ cña A H¹! Ngåi trªn l­ng ngùa, tÇm ®ao cña A H¹ v« h×nh chung cµng cã thªm uy lùc, khiÕn ng­êi ®øng ë phÝa d­íi lµ T­ M∙ Thanh ngay chiªu ®Çu ®∙ tá ra kÐm thÕ! Nh­ng lîi thÕ cña A H¹ kh«ng chØ do ngåi ë trªn cao, b¶n l∙nh cña A H¹ d­êng nh­ thËt sù cao c­êng h¬n T­ M∙ Thanh! B»ng chøng, nh­ TiÓu Thiªn ®ang nh×n sang phÝa kh¸c, mét m×nh A Xu©n, tay kh«ng tÊc s¾t, vÉn nghiÔm nhiªn b×nh thñ víi ®èi ph­¬ng hai ng­êi ®Òu cã ®¹i ®ao trong tay! Nh­ thÕ còng ®ñ biÕt Tam Phong Ch­ëng hoÆc Tam Phong §ao ®Òu cã sù lîi h¹i nhÊt ®Þnh! Cµng nh×n TiÓu Thiªn cµng phÊn khÝch! Vµ hoµn toµn dÔ hiÓu khi TiÓu Thiªn võa nh×n võa b¾t ®Çu hoa tay móa ch©n! Ngåi ngay bªn c¹nh, nh÷ng cö ®éng cña TiÓu Thiªn ®­¬ng nhiªn ®Òu ®­îc Hµ Nh­ Thñy nh×n thÊy! Tho¸ng mØm c­êi, Hµ Nh­ Thuû khÏ ch¹m vµo TiÓu ThiÖn: - Nh­ Giang huynh ®∙ lÜnh héi Ýt nhiÒu c«ng phu Tam Phong? TiÓu Thiªn giËt m×nh vµ ®á mÆt nh×n Nh­ Thñy: - Xem ra viÖc luyÖn c«ng còng kh«ng cã g× lµ khã kh¨n! Hµ muéi ®õng c­êi tiÓu huynh! Hµ Nh­ Thñy l¾c ®Çu: - Giang huynh kh«ng nh÷ng th«ng tuÖ mµ ngé t¸nh còng cao, muéi mõng kh«ng hÕt ®©u lý nµo l¹i c­êi huynh? Chît ®­a tay chØ ra ngoµi, Hµ Nh­ Thñy hái: - Bän ®èi ph­¬ng n¨m ng­êi, chóng ta còng n¨m ng­êi, Giang huynh cã ng¹i viÖc ®éng thñ kh«ng? BiÕt Nh­ Thñy muèn nãi g×, TiÓu Thiªn ¸i ng¹i l¾c ®Çu: - TiÓu huynh ch­a tõng cïng ai ®éng thñ viÖc nµy... Chép vµo tay TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thñy võa l«i võa b¶o: - §©y lµ dÞp tèt ®Ó Giang huynh lÜnh héi hÕt mäi biÕn hãa cña c«ng phu võa luyÖn, ®õng bá lì c¬ héi! Chóng ta cïng ®i nµo! B»ng khinh th©n ph¸p mµ TiÓu Thiªn kh«ng ngê lµ Nh­ Thñy l¹i cã, Nh­ Thñy l«i TiÓu Thiªn lao ra khái cç xe nh­ mét c¬n giã lèc!... -103- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Vót !... Lóc ®Õn kh¸ gÇn A Xu©n, Hµ Nh­ Thñy lªn tiÕng: - Xu©n tû h∙y nh­êng mét ng­êi cho Giang huynh nµo. Døt lêi, Hµ Nh­ Thuû tr­íc khi bu«ng tay cßn x« m¹nh vµo ng­êi TiÓu Thiªn! §iÒu ®ã khiÕn cho TiÓu Thiªn ph¶i diÖn ®èi ®iÖn víi mét trong hai nh©n vËt ®ang giao chiÕn víi A Xu©n! Cßn ®ang lóng tóng ch­a biÕt ph¶i lµm g× TiÓu Thiªn bçng nghe mét tiÕng qu¸t kÌm theo ®ã lµ mét vÖt ®ao loang lo¸ng cuèn th¼ng vµo TiÓu Thiªn: - TiÓu oa nhi muèn chÕt ­? Mau tr¸nh, b»ng kh«ng th× n¹p m¹ng!... µo...µo... Kinh t©m ®éng ph¸ch, TiÓu Thiªn ®Þnh nh¶y lïi th× nghe tiÕng A Xu©n ®Ò tØnh: - Chí véi kinh hoµng ! Tr¸nh sang t¶ mét chót ! §­îc råi, ph¸t chiªu ®i? §Õn lóc nµy TiÕu Thiªn míi biÕt nÕu chØ häc thuéc khÈu quyÕt kh«ng th«i vÉn ch­a ®ñ! §iÒu cÇn yÕu lµ khi l©m sù ph¶i cã nh÷ng ph¶n øng cÊp thêi vµ chuÈn x¸c! §©y lµ ®iÒu TiÓu Thiªn ch­a ®¹t ®­îc! Do ®ã , ®ang lóc TiÓu Thiªn cßn lËp cËp cho viÖc ph¸t k×nh th× ®ao cña nh©n vËt nä ®∙ ®Õn lóc cuén ®Õn. ThÊt kinh, TiÓu Thiªn chØ biÕt kªu: - Xu©n tû... A Xu©n vÉn nh×n chõng vÒ phÝa TiÓu Thiªn, tiÕng kªu cña nã cã phÇn lµm cho A Xu©n hµi lßng Do vËy khi A xu©n dÞch ng­êi vÒ phÝa TiÓu Thiªn, võa ph¸t hiÖn ®ì hé chiªu ®ao cho TiÓu ThiÕn, A Xu©n võa b¶o: - CÇn ph¶i thËt b×nh t©m! KÓ c¶ viÖc ph¸t chiªu còng kh«ng cÇn ph¶i c©u nÖ; cø thuËn chiªu ph¸t chiªu lµ hay nhÊt! Giang huynh ®Ö cø xem ®©y! Râ !§ì !... µo...µo... Çm!... LÜnh héi ®­îc phÇn nµo qua c¸i g¹t tay tho¹t tr«ng th× nhÑ nhµng cña A Xu©n nh­ng khi biÕn thµnh ch­ëng lùc th× kÕt qu¶ thËt lîi h¹i, TiÓu Thiªn hiÓu chiªu thøc chØ lµ h×nh thøc, ®iÒu träng yÕu chÝnh lµ tïy thuéc vµo néi lùc th©m hËu hay kh«ng th©m hËu! Do ®ã, ngay khi ph¸t hiÖn cã mé nh©n vËt ®ang len lÐn d­a ®ao vÒ phÝa A Xu©n, ngì A Xu©n m¶i ph¸t chiªu nªn kh«ng thÓ hay biÕt. TiÓu Thiªn lËp tøc ph¸t k×nh theo ph¶n øng tù nhiªn: - §Þnh ¸m to¸n ­ ? Kh«ng ®­îc råi! §ì! Vï...Vï... Nh×n ch­ëng phong thËt sù ph¸t ra tõ t©m ch­ëng, TiÓu Thiªn phÊn khÝch ®Õn ph¶i tù mØm c­êi... §ang ngÊm ng©m quËt ®ao vµo A Xu©n, nh©n vËt nä ph¸t hiÖn cã ch­ëng tõ phÝa -104- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn lao ®Õn! Y lËp tøc håi ®ao vµ quay ng­êi thËt nhanh vÒ phÝa TiÓu Thiªn: - TiÓu oa nhi muèn chÕt! §ì! µo... §ao phong cuån cuén vµ th©n ®ao lÊp lo¸ng ¸nh d­¬ng quang lµm cho TiÓu Thiªn võa kinh khiÕp võa thªm lãa m¾t ! §iÒu ®ã khiÕn cho TiÓu Thiªn quªn ®i viÖc ph¸t ch­ëng! Thay vµo ®ã theo b¶n n¨ng tù nhiªn, TiÓu Thiªn co róm ng­êi vµ thu hai tay ë tr­íc mÆt nh­ muèn nhê ®ã sÏ ng¨n c¶n ®­îc chiªu ®ao qu¸ uy m∙nh cña ®èi ph­¬ng? A Xu©n ®∙ ph¸t hiÖn chiªu ®ao ¸m to¸n cña ®èi ph­¬ng nªn ®∙ quay l¹i. Nh×n TiÓu Thiªn ®ang ph¸t ch­ëng gi÷a ch­ëng bçng bá dë ®∙ thÕ cßn bÞ ®ao ph¸p cña ®èi ph­¬ng ®e däa sinh m¹ng; A Xu©n bËt thÐt lªn thÞnh né: - Ng­¬i muèn chÕt ! Mau bu«ng ! B»ng thñ ph¸p bÊt phµm, A Xu©n khÏ vÉy tay, ph¸t ra mét tia k×nh m¶nh nh­ sîi chØ, lao th¼ng vµo th©n ®ao cña ®èi ph­¬ng! Viu...Viu... Choang! Lµ tia k×nh tuy m¶nh nh­ng khi ch¹m vµo th©n ®ao, uy lùc cña tia k×nh liÒn hiÖn râ! Nh©n vËt nä võa bÞ chÊn bay thanh ®µo võa bÞ chÊn ®éng khiÕn hæ khÈu tay ph¶i r¸ch to¹c, mau tu«n ra ­ít ®Ém èng tay ¸o! Y kinh hoµng kªu thÊt thanh: - Tµn Hån ChØ!? Ng­¬i lµ... A Xu©n bËt lao ®Õn víi s¸t khÝ ngîp trµn: - C©m ! Mau n¹p m¹ng! Viu!...Viu!... L¹i mét tia k×nh thËt m¶nh xuÊt hiÖn cuén xo¸y ®óng vµo t©m thÊt cña nh©n vËt kia! Nh­ nhËn ra lai lÞch vµ sù lîi h¹i cña c«ng phu nµy, nh©n vËt cßn l¹i tõ n∙y giê vÉn giao chiªn víi A Xu©n véi vµng lao ®Õn cøu nguy cho ®ång bän: - Ho¸ ra bän ng­¬i kh«ng thùc thô lµ ng­êi Huúnh Phong Trang! - Khoan h∙y ®¾c ý ! TiÕp ®ao! µo...µo... Th¶n nhiªn nh×n ngän ®ao cuén ®Õn ®ñ gÇn, xuÊt kú bÊt ý A Xu©n ph¸t x¹ thªm mét tia k×nh máng m¶nh n÷a! Viu...Viu... Nh­ vËy ®ång mét lóc A Xu©n ®∙ thi triÓn nh÷ng hai tia k×nh vµ chóng ph©n ra nh¾m vµo phe ®èi ph­¬ng ®ñ hai ng­êi. -105- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn chØ cßn biÕt trè m¾t nh×n b¶n l∙nh thËt sù qu¸ cao minh cña A Xu©n! Vµ khi kÕt qu¶ x¶y ra, lÇn ®Çu tiªn TiÓu Thiªn míi biÕt thÕ nµo lµ c¶m gi¸c bµng hoµng khi ph¶i chøng kiÕn c¶nh th©y ng­êi ng∙ gôc: - PhËp! PhËp!... - Oa!... Oa!... - PhÞch!... PhÞch!... Hai vßi m¸u cø phun ra nh­ suèi tõ hai lç thñng chØ to bµng ®Çu ngãn tay cho dï hai nh©n vËt kia ®∙ hån du ®i¹ phñ! Víi c¶m gi¸c qu¸ ®çi bµng hoµng, toµn th©n TiÓu Thiªn nh­ biÕn thµnh khóc gç v« tri v« gi¸c, ®Õn nçi kh«ng thÓ nµo nh×n thÊy ba nh©n vËt Kh«ng §éng ph¸i cßn l¹i còng võa bÞ nh÷ng tia k×nh lîi h¹i do A H¹ vµ A §«ng ph¸t x¹ ®Ó ®o¹t m¹ng hä! TiÓu Thiªn chØ bõng tØnh khi nghe Hµ Nh­ Thñy gäi: - Giang huynh! Chóng ta cã thÓ ®i ®­îc råi! Nh×n l¹i c¶nh quang, n¬i chØ míi ®©y vÉn cßn diÔn ra nh÷ng trËn th­ hïng, TiÓu Thiªn giê chØ nh×n thÊy nh÷ng thi thÓ bÊt ®éng víi n¨m c¸i chÕt hoµn toµn gièng nhau! Nh­ ng­êi mÊt hån, TiÓu Thiªn tuy cïng Hµ Nh­ Thñy b­íc vµo trong cç xe nh­ng hÇu nh­ nã kh«ng nhËn ra ®iÒu ®ã! Ph¸i mét lóc l©u sau ®ã nhÞp l¾c l­ ®Òu ®Òu cña cç xe ®∙ phÇn nµo gióp TiÓu Thiªn hoµn hån, thanh ©m cña Hµ Nh­ Thñy vang lªn lµm cho TiÓu Thiªn hoµn toµn trë l¹i víi thùc t¹i: - Giang huynh nh­ ch­a quen nh×n nh÷ng c¶nh tr¹ng t­¬ng tù? HÝt mét h¬i thËt dµi ®Ó trÊn tÜnh, TiÓu Thiªn buét miÖng hái: - Tµn Hån ChØ, ®©y lµ lo¹i c«ng phu g×? T¹i sao mäi ng­êi ph¶i dïng c«ng phu ®ã ®Ó h¹ s¸t h¹i... Cã tiÕng cña A Xu©n tõ phÝa ngoµi vang vµo: - Bän hä râ rµng cã ¸c ý víi chóng ta! Ta kh«ng giÕt hä ¾t sÏ bÞ hä giÕt! §¹o lý nµy cã nh©n vËt giang hå nµo kh«ng biÕt!? TiÓu Thiªn l¾c ®Çu: - TiÓu ®Ö ®∙ nghe rÊt râ, hä chØ muèn ®­a chóng ta ®Õn gÆp ai ®ã! NÕu chóng ta kh«ng muèn ®i còng ®©u cÇn ph¶i giÕt hä! A Xu©n cÊt giäng thËt l¹nh lïng: - §ã chØ lµ cí bän hä ®­a ra! Giang huynh ®Ö ®õng quªn bän hä ®∙ nãi, nÕu chóng ta bÊt tu©n sÏ bÞ hä lÊy m¹ng ! §Êy lµ mét ®¹o lý n÷a, Giang huynh ®Ö h∙y nhí, ®ao kiÕm hoÆc quyÒn c­íc vèn kh«ng cã m¾t, trong lóc ®éng thñ kÎ nµo kÐm kÎ ®ã ph¶i chÕt! Lóc n∙y, nÕu ta kh«ng kÞp øng cøu th× hiÖn giê nµy ngoµi n¨m thi thÓ kia ¾t ph¶i cã mét thi thÓ n÷a, ®ã lµ thi thÓ cña Giang huynh ®Ö! BÊt phôc, TiÓu Thiªn ®Þnh tiÕp tôc cïng A Xu©n tranh biÖn th× bÞ Hµ Nh­ Thuû -106- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ®­a tay ng¨n l¹i: - Xu©n tû nãi rÊt ®óng! Sau nµy, nÕu Giang huynh thËt sù cïng ai kh¸c Giao thñ nhí kh«ng ®­îc khinh suÊt! B»ng kh«ng, chÝnh Giang huynh ph¶i tr¶ gi¸ b»ng sinh m¹ng! §iÒu ®ã thËt kh«ng nªn kh«ng ph¶i! Nh×n th¼ng vµo m¾t Hµ Nh­ Thñy, TiÓu Thiªn hái th¼ng thõng: - Thanh Tróc Trang, kh«ng ph¶i; Huúnh Phong Trang, còng kh«ng ph¶i. Rèi cuéc Hµ muéi vµ mäi ng­êi cã xuÊt xø nh­ thÕ nµo? Cã hay kh«ng cã liªn quan ®Õn Ngò Hµnh Bang? Hµ Nh­ Thñy ®¸p thËt nhá nhÑ: - ThËt ra th×... A Xu©n bçng nãi xen vµo: - Chñ nh©n ®õng quªn nh÷ng cÊm ®iÕu cña bæn m«n! Hµ Nh­ Thñy tho¸ng cau mÆt: - Xu©n tû ? Muéi nghÜ muéi nªn nãi cho Giang huynh biÕt! V× ®iÕu ®ã tr­íc sau g× Giang huynh còng biÕt! Cã tiÕng A Xu©n thë ra: - Chñ nh©n lµ chñ nh©n ! Chñ nh©n muèn thÕ nµo còng ®­îc, thuéc h¹ thËt kh«ng d¸m ng¨n c¶n. Nghe thÕ, Hµ Nh­ Thñy tho¸ng ­u t­: - Th«i ®­îc ! Muéi chØ nãi nh÷ng g× cã thÓ nãi, Xu©n tû ®õng thë ra nh­ vËy n÷a! Nh×n l¹i TiÓu Thiªn, vÉn ®ang chê lêi gi¶i thÝch, Hµ Nh­ Thñy nãi thËt chËm, võa nãi võa suy nghÜ: - Trªn giang hå, ngoµi vâ l©m thÊt ®¹i ph¸i vµ mét ®¹i bang lµ C¸i Bang, vÉn cßn nh÷ng m«n, bang ph¸i kh¸c! Cã mét c©u ca vèn ®­îc truyÒn tông trªn giang hå ®Ó ¸m chØ nh÷ng m«n bang ph¸i nµy! §ã lµ : NhÊt Bang Ngò Hµnh - NhÊt §¹o HuyÒn Th«ng - TiÓu - Tr­êng NhÞ KiÕm - Tam Trang x­ng hïng! TiÓu Thiªn gËt ®Çu: - Ngò Hµnh Bang, HuyÒn Th«ng Linh §¹o, TiÓu -KiÕm ch­ëng Trung Xuyªn B¸ch Bé Hµn Nam Long -L∙nh KiÕm Phi Thñ Giang hå ®Ö nhÊt kiÕm Cao S¬n -Thanh Tróc Trang. Huúnh Phong Trang ! H∙y cßn mét trang n÷a lµ ®ñ víi c©u ca nµy! Hµ Nh­ Thñy nghi hoÆc: - Giang huynh còng nghe nãi vÒ hä? TiÓu Thiªn cè ý thë ra: - Trªn b­íc ®­êng l­u l¹c phÇn th× tiÓu huynh tù nghe ngãng phÇn do l∙o nh©n ®∙ truyÒn néi lùc cho tiÓu huynh cã ®Ò cËp ®Õn! KiÕn v¨n cña tiÓu huynh vÒ giíi giang hè vÉn ch­a ph¶i lµ nhiÒu! Nh­ c¸i g× lµ vâ l©m thÊt ®¹i ph¸i tiÓu huynh ch­a tõng nghe qua! -107- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh A Xu©n tõ phøa tr­íc l¹i xen vµo: - Giang huynh ®Ö cã thÓ nãi qua nh©n d¹ng cña vÞ l∙o nh©n ®ã kh«ng? §∙ l­êng tr­íc ®iÒu nµy, TiÓu Thiªn bçng cÊt giäng ai o¸n: - Gäi lµ l∙o nh©n v× ®Ö kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ®Ó gäi! ThËt ra khi hai bªn ch¹m mÆt, ®Ö ph¶i gäi l∙o lµ qu¸i nh©n! Hµ Nh­ Thñy kinh ng¹c: - Qu¸i nh©n ? T¹i sao ? - L∙o bÞ thï nh©n h∙m h¹i, th©n thÓ hÇu nh­ bÞ tµn phÕ toµn bé! MÊt mét tay, hai ch©n bÞ hãa cèt! Ngò quan lÖch l¹c do diÖn m¹o bÞ hñy, l­ìi bÞ c¾t nªn muèn ph¸t ©m còng khã! Hµ Nh­ Thñy co róm ng­êi: - Nh©n d¹ng nµy cã gäi lµ qu¸i nh©n còng ph¶i! ¸i chµ, kh«ng ngê trªn ®êi nµy l¹i cã h¹ng ng­êi ra tay tµn ®éc víi ®ång lo¹i nh­ vËy! TiÓu Thiªn l¹i thë ra: - NÕu tiÓu huynh biÕt hung thñ lµ ai nhÊt ®Þnh sÏ cho kÎ ®ã nÕm ®ñ mïi ®au khè ®Ó b¸o thï cho l∙o nh©n! A Xu©n lªn tiÕng: - Mét nh©n vËt cã thÓ bÞ kÎ thï ®èi xö nh­ vËy ¾t ph¶i lµ mét nh©n vËt cã b¶n l∙nh! T¹i sao chØ cßn l¹i m­êi n¨m c«ng lùc ®Ó trao tÆng cho Giang huynh ®Ö? §Ó ®¸nh tan lßng nghi kþ cña A Xu©n, TiÓu Thiªn gi¶i thÝch ®óng nh­ sù thËt: - Cã lÏ ®óng nh­ Xu©n tû nãi! ChÝnh l∙o nh©n khi truyÒn néi lùc cho ®Ö còng thõa nhËn r»ng l∙o chØ cßn l¹i kho¶ng m­êi n¨m c«ng phu! Hµ Nh­ Thñy gËt ®Çu: - Cã lÏ l∙o nh©n ®∙ ph¶i hao phÝ nhiÒu ch©n lùc b¶n th©n cho viÖc ch÷a trÞ th­¬ng thÕ hoÆc chi tr× sinh m¹ng, nªn khi gÆp Giang huynh l∙o chØ cßn l¹i bao nhiªu ®ã! NgÇm coi nh­ viÖc tra hái ®∙ hÕt Hµ Nh­ Thñy th¶n nhiªn nãi tiÕp chuyÖn lóc n∙y: - Cßn mét trang n÷a cho ®ñ Tam Trang, ®ã chÝnh lµ H¾c S¸t Trang mµ Trang chñ chÝnh lµ s­ phô cña muéi! lóc n∙y muéi ®∙ kh«ng nãi thËt, c«ng phu Tam Phong cña bän Xu©n tû lµ do Tam s­ c« cña muéi d¹y! VÒ Tam s­ c« còng chÝnh lµ Trang chñ Huúnh Phong Trang? TiÓu Thiªn kªu lªn: - Nh­ vËy Trang Chñ cña nhÞ trang H¾c S¸t, Huúnh Phong nãi nh­ vËy ®Òu lµ s­ huynh s­ muéi? Hµ Nh­ Thñy mØm c­êi: - Ch­a hÕt ®©u, §¹i s­ b¸ cña muéi l¹i lµ Trang chñ Thanh Tróc Trang! - Th¶o nµo trªn cç xe cña muéi, vÉn lµ ng­êi H¾c S¸t Trang nh­ng -108- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh l¹i vÏ tiªu ký cña Thanh Tróc Trang! NÕu kh«ng cã mèi quan bÖ nµy... Hµ Nh­ Thñy gËt ®Çu: - Gi÷a muéi vµ Trang Thanh Tróc cßn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt h¬n thÕ n÷a! Gia mÉu vµ §¹i s­ b¸ chÝnh lµ bµo huynh bµo muéi ! VËy nh÷ng lóc cÇn ph¶i nãi chuyÖn trong th©n t×nh, muéi vÉn gäi §¹i s­ b¸ lµ §¹i cöu cöu! TiÓu Thiªn bÊt gi¸c hái: - VËy viÖc Thanh Tróc Trang lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang, ®iÒu nµy ph¶i hiÓu nh­ thÕ nµo? Hµ Nhõ Thuû ch­a kÞp ®¸p th× ë ®©u ®ã phÝa ngoµi bçng cã mét giäng trÇm trÇm vang lªn thËt ®ét ngét: - V« l­îng thä phËt! Ch­ vÞ Thanh Tróc Trang xin dõng l¹i! Hµ Nh­ Thñy t¸i mÆt: - Vâ §ang ph¸i sao còng ®Õn? TiÓu Thiªn còng ph¶i hoang mang: - Hä niÖm phËt, Vâ ®ang ph¸i còng cã ng­êi xuÊt gia sao? Mét lÇn n÷a Hµ Nh­ Thñy ®Þnh gi¶i thÝch th× bÞ tiÕng cña A H¹ c¾t ngang: - Bän ta lµ ng­êi cña H¾c S¸t Trang! Ch­ vÞ ®¹o tr­ëng h∙y mau mau nh­îng b­íc! HÕt quyÓn II -109- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2