Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 9

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

84
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 9

  1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh håi thø chÝn tµn hån chØ Vót ! Vót ! Vót ! nh©n vËt võa xuÊt hiÖn, hä gåm n¨m ng­êi vµ ®Òu cµi ®¹i Nh×n nh÷ng ®ao ngang l­ng, TiÓu Thiªn ch­a kÞp hái ®∙ nghe tiÕng A H¹ lÇm bÇm : - Kh«ng §éng ph¸i! Hä ®Õn ®Ó lµm g×? Còng mét ý nh­ vËy, ë phÝa tr­íc cã tiÕng cña A Xu©n cè t×nh nãi ra trÇm trÇm cho phï hîp víi lèt c¶i trang, lµ mét vÞ xa phu: - TÖ chñ nh©n ®ang trªn ®­êng håi trang, cho hái, ch­ vÞ huynh ®Ö Kh«ng §éng ph¸i cã hµnh ®éng nµy lµ hµm ý g× ? Nh©n vËt ra d¸ng ®Çu l∙nh cña nhãm ng­êi míi xuÊt hiÖn, chît nÐm vÒ phÝa A Xu©n c¸i dã xÐt. - Bæn ph¸i nÕu cã g× thÊt lÔ mong huynh ®µi bá qu¶ cho! Ch¼ng hay quý chñ nh©n lµ ng­êi thuéc Trang nµo trong Tam Trang? Nh×n qua rÌm TiÓu Thiªn thÊy A Xu©n dïng chiÕc roi da chØ vµo thµnh xe bªn t¶: - §©y lµ tiªu ký cña tÖ trang, ch­ vÞ hµ tÊt ph¶i gi¶ vê nh­ kh«ng biÕt! Nh©n vËt nä c­êi lín: - Thanh Tróc Trang? Ha... Ha... Chøng tá tin tøc bän ta nhËn ®­îc hoµn toµn kh«ng lÇm! A Xu©n biÕn s¾c: - ThÕ nµo lµ kh«ng lÇm? Nh©n vËt nä qu¾c m¾t: - µ ng­¬i chø kh«ng ph¶i ta ®ang gi¶ vê! Trªn giang hå ai l¹i kh«ng biÕt Thanh Tróc Trang chÝnh lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang vµ hiÖn nay Ngò Hµnh Bang ®ang x¶y ra chuyÖn g×, kh«ng lÏ ng­¬i kh«ng biÕt? TiÓu Thiªn bµng hoµng khi nghe nh©n vËt nä kh¼ng ®Þnh nh­ vËy! Vµ nã ®ang cè tr¸nh Ngò Hµnh Bang nh­ng do quû thÇn xui khiÕn nã l¹i tù ®©m ®Çu vµo mét nãi ®­îc xem lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang! Nh­ng TiÓu Thiªn ph¶i hoang m¹ng thËp béi khi nghe A H¹ võa giôc ngùa tiÕn lªn võa nãi lêi ph¶n b¸c: - Thanh Tróc Trang lµ Thanh Tróc Trang, kh«ng liªn can g× ®Õn Ngò Hµnh Bang nh­ c¸c h¹ nãi. Mét ®µng th× ë tËn Giang Nam; mét bªn th× ë m∙i §éng §×nh Hå! Lêi cña c¸c h¹ xem ra kh«ng cã c¨n cø! NhËn vËt nä l¹i c­êi: - Cã c¨n cø hay kh«ng, chê khi bän ng­¬i gÆp ch­ëng m«n bæn ph¸i sÏ râ! Bän -101- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ng­¬i muèn thÕ nµo? Tù ý ®i theo ta hay chê ta ra tay ®éng thñ? A Xu©n khÏ rÝt: - Gi÷a bæn trang vµ quý ph¸i tuy kh«ng ph¶i th©n thiÖn nh­ng còng ch­a bao giê x¶y ra hiÒm khÝch! Hµnh vi nµy cña c¸c h¹ ph¶i ch¨ng thËt sù muèn cïng bæn Trang ®èi ®Çu? Choang! Nh©n vËt nä b»ng th©n thñ lîi h¹i ®∙ bÊt ngê b¹t ®¹o ®­a ra phÝa tr­íc! Y cßn qu¸t: - T­ M∙ Thanh nµy b×nh sinh chØ biÕt tu©n theo lÖnh dô cña nh÷ng ch­ëng m«n nh©n hµnh sù! NÕu ph¶i ®èi ®Çu, ®ao cña ta ch­a bao giê tá ra ngÇn ng¹i. Bän ng­¬i ®i hay kh«ng ®i?Nãi ! A H¹ vïng c­êi lªn: C¸c h¹ ®∙ kh«ng ngÇn ng¹i cã lý nµo ®ao cña bæn c« n­¬ng l¹i chÞu thua kÐm? Xem ®ao? Choang! Vï... VÉn ngåi trªn l­ng tuÊn m∙, A H¹ võa b¹t ®ao võa cho ngùa phãng µo vÒ phÝa T­ M∙ Thanh! Tù M∙ Thanh cã phÇn kinh ng¹c khi nghe A H¹ trong vâ phôc nam trang nh­ng khi tù x­ng l¹i tù nhËn lµ n÷ nh©n: - Tam Phong §ao Ph¸p. Bän ng­¬i kh«ng ph¶i ng­êi Thanh Tróc Trang?! Cµng tèt ! §ì ! A Xu©n bËt c­êi l¶nh lãt: - Kh«ng sai! Vµ bän ng­¬i sÏ biÕt thÕ nµo lµ sù lîi h¹i cña bæn trang Huúnh Phong ? Xem ch­ëng! Vót!... A xu©n tõ cç xe bçng bËt ng­êi lao vót vµo nh÷ng nh©n vËt Kh«ng §éng ph¸i cßn l¹i. Khi ®Õn ®óng tÇm, tõ t©m ch­ëng cña A Xu©n liÒn xuÊt hiÖn mét luång cuång phong uy m∙nh! Phe ®èi ph­¬ng lËp tøc khoa ®ao vµ gÇm lªn vang déi: - Tam Phong Ch­ëng ­? h∙y xem ®ao ph¸p cña bæn ph¸i! Choang!... Vï! ... Choang!... Vï!... Kh«ng hiÓu A §«ng tõ phÝa sau ®∙ tiÕn lªn phÝa tr­íc tõ lóc nµo, ngay khi bèn -102- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh nh©n vËt Kh«ng §éng ph¸i ®Þnh tiÕn hµnh viÖc v©y h∙m mét m×nh A Xu©n, A §«ng bÊt ngê hÊt m¹nh tr­êng kiÕm: - Bèn ng­êi ®¸nh mét, bän vo sØ c¸c ng­¬i kh«ng thÊy thÑn sao? Xem kiÕm! -VÐo!...VÐo... §∙ tõng ®äc qua khÈu quyÕt Tam Phong Ch­ëng vµ Tam Phong §ao; ngay khi TiÓu Thiªn minh b¹ch bän ng­êi A Xu©n kh«ng ph¶i lµ ng­êi cña Thanh Tróc Trang, nghÜa lµ kh«ng liªn quan ®Õn Ngò Hµnh Bang nã hoµn toµn yªn t©m vµ thËt sù hín hë v× ®­îc dÞp quan s¸t tõng chiªu tõng thøc do A Xu©n vµ A H¹ ®ang thi triÓn! Cïng mét lóc víi nh÷ng quan s¸t nµy. TiÓu Thiªn kh«ng thÓ kh«ng nh×n thÊy lîi thÕ cña A H¹! Ngåi trªn l­ng ngùa, tÇm ®ao cña A H¹ v« h×nh chung cµng cã thªm uy lùc, khiÕn ng­êi ®øng ë phÝa d­íi lµ T­ M∙ Thanh ngay chiªu ®Çu ®∙ tá ra kÐm thÕ! Nh­ng lîi thÕ cña A H¹ kh«ng chØ do ngåi ë trªn cao, b¶n l∙nh cña A H¹ d­êng nh­ thËt sù cao c­êng h¬n T­ M∙ Thanh! B»ng chøng, nh­ TiÓu Thiªn ®ang nh×n sang phÝa kh¸c, mét m×nh A Xu©n, tay kh«ng tÊc s¾t, vÉn nghiÔm nhiªn b×nh thñ víi ®èi ph­¬ng hai ng­êi ®Òu cã ®¹i ®ao trong tay! Nh­ thÕ còng ®ñ biÕt Tam Phong Ch­ëng hoÆc Tam Phong §ao ®Òu cã sù lîi h¹i nhÊt ®Þnh! Cµng nh×n TiÓu Thiªn cµng phÊn khÝch! Vµ hoµn toµn dÔ hiÓu khi TiÓu Thiªn võa nh×n võa b¾t ®Çu hoa tay móa ch©n! Ngåi ngay bªn c¹nh, nh÷ng cö ®éng cña TiÓu Thiªn ®­¬ng nhiªn ®Òu ®­îc Hµ Nh­ Thñy nh×n thÊy! Tho¸ng mØm c­êi, Hµ Nh­ Thuû khÏ ch¹m vµo TiÓu ThiÖn: - Nh­ Giang huynh ®∙ lÜnh héi Ýt nhiÒu c«ng phu Tam Phong? TiÓu Thiªn giËt m×nh vµ ®á mÆt nh×n Nh­ Thñy: - Xem ra viÖc luyÖn c«ng còng kh«ng cã g× lµ khã kh¨n! Hµ muéi ®õng c­êi tiÓu huynh! Hµ Nh­ Thñy l¾c ®Çu: - Giang huynh kh«ng nh÷ng th«ng tuÖ mµ ngé t¸nh còng cao, muéi mõng kh«ng hÕt ®©u lý nµo l¹i c­êi huynh? Chît ®­a tay chØ ra ngoµi, Hµ Nh­ Thñy hái: - Bän ®èi ph­¬ng n¨m ng­êi, chóng ta còng n¨m ng­êi, Giang huynh cã ng¹i viÖc ®éng thñ kh«ng? BiÕt Nh­ Thñy muèn nãi g×, TiÓu Thiªn ¸i ng¹i l¾c ®Çu: - TiÓu huynh ch­a tõng cïng ai ®éng thñ viÖc nµy... Chép vµo tay TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thñy võa l«i võa b¶o: - §©y lµ dÞp tèt ®Ó Giang huynh lÜnh héi hÕt mäi biÕn hãa cña c«ng phu võa luyÖn, ®õng bá lì c¬ héi! Chóng ta cïng ®i nµo! B»ng khinh th©n ph¸p mµ TiÓu Thiªn kh«ng ngê lµ Nh­ Thñy l¹i cã, Nh­ Thñy l«i TiÓu Thiªn lao ra khái cç xe nh­ mét c¬n giã lèc!... -103- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Vót !... Lóc ®Õn kh¸ gÇn A Xu©n, Hµ Nh­ Thñy lªn tiÕng: - Xu©n tû h∙y nh­êng mét ng­êi cho Giang huynh nµo. Døt lêi, Hµ Nh­ Thuû tr­íc khi bu«ng tay cßn x« m¹nh vµo ng­êi TiÓu Thiªn! §iÒu ®ã khiÕn cho TiÓu Thiªn ph¶i diÖn ®èi ®iÖn víi mét trong hai nh©n vËt ®ang giao chiÕn víi A Xu©n! Cßn ®ang lóng tóng ch­a biÕt ph¶i lµm g× TiÓu Thiªn bçng nghe mét tiÕng qu¸t kÌm theo ®ã lµ mét vÖt ®ao loang lo¸ng cuèn th¼ng vµo TiÓu Thiªn: - TiÓu oa nhi muèn chÕt ­? Mau tr¸nh, b»ng kh«ng th× n¹p m¹ng!... µo...µo... Kinh t©m ®éng ph¸ch, TiÓu Thiªn ®Þnh nh¶y lïi th× nghe tiÕng A Xu©n ®Ò tØnh: - Chí véi kinh hoµng ! Tr¸nh sang t¶ mét chót ! §­îc råi, ph¸t chiªu ®i? §Õn lóc nµy TiÕu Thiªn míi biÕt nÕu chØ häc thuéc khÈu quyÕt kh«ng th«i vÉn ch­a ®ñ! §iÒu cÇn yÕu lµ khi l©m sù ph¶i cã nh÷ng ph¶n øng cÊp thêi vµ chuÈn x¸c! §©y lµ ®iÒu TiÓu Thiªn ch­a ®¹t ®­îc! Do ®ã , ®ang lóc TiÓu Thiªn cßn lËp cËp cho viÖc ph¸t k×nh th× ®ao cña nh©n vËt nä ®∙ ®Õn lóc cuén ®Õn. ThÊt kinh, TiÓu Thiªn chØ biÕt kªu: - Xu©n tû... A Xu©n vÉn nh×n chõng vÒ phÝa TiÓu Thiªn, tiÕng kªu cña nã cã phÇn lµm cho A Xu©n hµi lßng Do vËy khi A xu©n dÞch ng­êi vÒ phÝa TiÓu Thiªn, võa ph¸t hiÖn ®ì hé chiªu ®ao cho TiÓu ThiÕn, A Xu©n võa b¶o: - CÇn ph¶i thËt b×nh t©m! KÓ c¶ viÖc ph¸t chiªu còng kh«ng cÇn ph¶i c©u nÖ; cø thuËn chiªu ph¸t chiªu lµ hay nhÊt! Giang huynh ®Ö cø xem ®©y! Râ !§ì !... µo...µo... Çm!... LÜnh héi ®­îc phÇn nµo qua c¸i g¹t tay tho¹t tr«ng th× nhÑ nhµng cña A Xu©n nh­ng khi biÕn thµnh ch­ëng lùc th× kÕt qu¶ thËt lîi h¹i, TiÓu Thiªn hiÓu chiªu thøc chØ lµ h×nh thøc, ®iÒu träng yÕu chÝnh lµ tïy thuéc vµo néi lùc th©m hËu hay kh«ng th©m hËu! Do ®ã, ngay khi ph¸t hiÖn cã mé nh©n vËt ®ang len lÐn d­a ®ao vÒ phÝa A Xu©n, ngì A Xu©n m¶i ph¸t chiªu nªn kh«ng thÓ hay biÕt. TiÓu Thiªn lËp tøc ph¸t k×nh theo ph¶n øng tù nhiªn: - §Þnh ¸m to¸n ­ ? Kh«ng ®­îc råi! §ì! Vï...Vï... Nh×n ch­ëng phong thËt sù ph¸t ra tõ t©m ch­ëng, TiÓu Thiªn phÊn khÝch ®Õn ph¶i tù mØm c­êi... §ang ngÊm ng©m quËt ®ao vµo A Xu©n, nh©n vËt nä ph¸t hiÖn cã ch­ëng tõ phÝa -104- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn lao ®Õn! Y lËp tøc håi ®ao vµ quay ng­êi thËt nhanh vÒ phÝa TiÓu Thiªn: - TiÓu oa nhi muèn chÕt! §ì! µo... §ao phong cuån cuén vµ th©n ®ao lÊp lo¸ng ¸nh d­¬ng quang lµm cho TiÓu Thiªn võa kinh khiÕp võa thªm lãa m¾t ! §iÒu ®ã khiÕn cho TiÓu Thiªn quªn ®i viÖc ph¸t ch­ëng! Thay vµo ®ã theo b¶n n¨ng tù nhiªn, TiÓu Thiªn co róm ng­êi vµ thu hai tay ë tr­íc mÆt nh­ muèn nhê ®ã sÏ ng¨n c¶n ®­îc chiªu ®ao qu¸ uy m∙nh cña ®èi ph­¬ng? A Xu©n ®∙ ph¸t hiÖn chiªu ®ao ¸m to¸n cña ®èi ph­¬ng nªn ®∙ quay l¹i. Nh×n TiÓu Thiªn ®ang ph¸t ch­ëng gi÷a ch­ëng bçng bá dë ®∙ thÕ cßn bÞ ®ao ph¸p cña ®èi ph­¬ng ®e däa sinh m¹ng; A Xu©n bËt thÐt lªn thÞnh né: - Ng­¬i muèn chÕt ! Mau bu«ng ! B»ng thñ ph¸p bÊt phµm, A Xu©n khÏ vÉy tay, ph¸t ra mét tia k×nh m¶nh nh­ sîi chØ, lao th¼ng vµo th©n ®ao cña ®èi ph­¬ng! Viu...Viu... Choang! Lµ tia k×nh tuy m¶nh nh­ng khi ch¹m vµo th©n ®ao, uy lùc cña tia k×nh liÒn hiÖn râ! Nh©n vËt nä võa bÞ chÊn bay thanh ®µo võa bÞ chÊn ®éng khiÕn hæ khÈu tay ph¶i r¸ch to¹c, mau tu«n ra ­ít ®Ém èng tay ¸o! Y kinh hoµng kªu thÊt thanh: - Tµn Hån ChØ!? Ng­¬i lµ... A Xu©n bËt lao ®Õn víi s¸t khÝ ngîp trµn: - C©m ! Mau n¹p m¹ng! Viu!...Viu!... L¹i mét tia k×nh thËt m¶nh xuÊt hiÖn cuén xo¸y ®óng vµo t©m thÊt cña nh©n vËt kia! Nh­ nhËn ra lai lÞch vµ sù lîi h¹i cña c«ng phu nµy, nh©n vËt cßn l¹i tõ n∙y giê vÉn giao chiªn víi A Xu©n véi vµng lao ®Õn cøu nguy cho ®ång bän: - Ho¸ ra bän ng­¬i kh«ng thùc thô lµ ng­êi Huúnh Phong Trang! - Khoan h∙y ®¾c ý ! TiÕp ®ao! µo...µo... Th¶n nhiªn nh×n ngän ®ao cuén ®Õn ®ñ gÇn, xuÊt kú bÊt ý A Xu©n ph¸t x¹ thªm mét tia k×nh máng m¶nh n÷a! Viu...Viu... Nh­ vËy ®ång mét lóc A Xu©n ®∙ thi triÓn nh÷ng hai tia k×nh vµ chóng ph©n ra nh¾m vµo phe ®èi ph­¬ng ®ñ hai ng­êi. -105- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn chØ cßn biÕt trè m¾t nh×n b¶n l∙nh thËt sù qu¸ cao minh cña A Xu©n! Vµ khi kÕt qu¶ x¶y ra, lÇn ®Çu tiªn TiÓu Thiªn míi biÕt thÕ nµo lµ c¶m gi¸c bµng hoµng khi ph¶i chøng kiÕn c¶nh th©y ng­êi ng∙ gôc: - PhËp! PhËp!... - Oa!... Oa!... - PhÞch!... PhÞch!... Hai vßi m¸u cø phun ra nh­ suèi tõ hai lç thñng chØ to bµng ®Çu ngãn tay cho dï hai nh©n vËt kia ®∙ hån du ®i¹ phñ! Víi c¶m gi¸c qu¸ ®çi bµng hoµng, toµn th©n TiÓu Thiªn nh­ biÕn thµnh khóc gç v« tri v« gi¸c, ®Õn nçi kh«ng thÓ nµo nh×n thÊy ba nh©n vËt Kh«ng §éng ph¸i cßn l¹i còng võa bÞ nh÷ng tia k×nh lîi h¹i do A H¹ vµ A §«ng ph¸t x¹ ®Ó ®o¹t m¹ng hä! TiÓu Thiªn chØ bõng tØnh khi nghe Hµ Nh­ Thñy gäi: - Giang huynh! Chóng ta cã thÓ ®i ®­îc råi! Nh×n l¹i c¶nh quang, n¬i chØ míi ®©y vÉn cßn diÔn ra nh÷ng trËn th­ hïng, TiÓu Thiªn giê chØ nh×n thÊy nh÷ng thi thÓ bÊt ®éng víi n¨m c¸i chÕt hoµn toµn gièng nhau! Nh­ ng­êi mÊt hån, TiÓu Thiªn tuy cïng Hµ Nh­ Thñy b­íc vµo trong cç xe nh­ng hÇu nh­ nã kh«ng nhËn ra ®iÒu ®ã! Ph¸i mét lóc l©u sau ®ã nhÞp l¾c l­ ®Òu ®Òu cña cç xe ®∙ phÇn nµo gióp TiÓu Thiªn hoµn hån, thanh ©m cña Hµ Nh­ Thñy vang lªn lµm cho TiÓu Thiªn hoµn toµn trë l¹i víi thùc t¹i: - Giang huynh nh­ ch­a quen nh×n nh÷ng c¶nh tr¹ng t­¬ng tù? HÝt mét h¬i thËt dµi ®Ó trÊn tÜnh, TiÓu Thiªn buét miÖng hái: - Tµn Hån ChØ, ®©y lµ lo¹i c«ng phu g×? T¹i sao mäi ng­êi ph¶i dïng c«ng phu ®ã ®Ó h¹ s¸t h¹i... Cã tiÕng cña A Xu©n tõ phÝa ngoµi vang vµo: - Bän hä râ rµng cã ¸c ý víi chóng ta! Ta kh«ng giÕt hä ¾t sÏ bÞ hä giÕt! §¹o lý nµy cã nh©n vËt giang hå nµo kh«ng biÕt!? TiÓu Thiªn l¾c ®Çu: - TiÓu ®Ö ®∙ nghe rÊt râ, hä chØ muèn ®­a chóng ta ®Õn gÆp ai ®ã! NÕu chóng ta kh«ng muèn ®i còng ®©u cÇn ph¶i giÕt hä! A Xu©n cÊt giäng thËt l¹nh lïng: - §ã chØ lµ cí bän hä ®­a ra! Giang huynh ®Ö ®õng quªn bän hä ®∙ nãi, nÕu chóng ta bÊt tu©n sÏ bÞ hä lÊy m¹ng ! §Êy lµ mét ®¹o lý n÷a, Giang huynh ®Ö h∙y nhí, ®ao kiÕm hoÆc quyÒn c­íc vèn kh«ng cã m¾t, trong lóc ®éng thñ kÎ nµo kÐm kÎ ®ã ph¶i chÕt! Lóc n∙y, nÕu ta kh«ng kÞp øng cøu th× hiÖn giê nµy ngoµi n¨m thi thÓ kia ¾t ph¶i cã mét thi thÓ n÷a, ®ã lµ thi thÓ cña Giang huynh ®Ö! BÊt phôc, TiÓu Thiªn ®Þnh tiÕp tôc cïng A Xu©n tranh biÖn th× bÞ Hµ Nh­ Thuû -106- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ®­a tay ng¨n l¹i: - Xu©n tû nãi rÊt ®óng! Sau nµy, nÕu Giang huynh thËt sù cïng ai kh¸c Giao thñ nhí kh«ng ®­îc khinh suÊt! B»ng kh«ng, chÝnh Giang huynh ph¶i tr¶ gi¸ b»ng sinh m¹ng! §iÒu ®ã thËt kh«ng nªn kh«ng ph¶i! Nh×n th¼ng vµo m¾t Hµ Nh­ Thñy, TiÓu Thiªn hái th¼ng thõng: - Thanh Tróc Trang, kh«ng ph¶i; Huúnh Phong Trang, còng kh«ng ph¶i. Rèi cuéc Hµ muéi vµ mäi ng­êi cã xuÊt xø nh­ thÕ nµo? Cã hay kh«ng cã liªn quan ®Õn Ngò Hµnh Bang? Hµ Nh­ Thñy ®¸p thËt nhá nhÑ: - ThËt ra th×... A Xu©n bçng nãi xen vµo: - Chñ nh©n ®õng quªn nh÷ng cÊm ®iÕu cña bæn m«n! Hµ Nh­ Thñy tho¸ng cau mÆt: - Xu©n tû ? Muéi nghÜ muéi nªn nãi cho Giang huynh biÕt! V× ®iÕu ®ã tr­íc sau g× Giang huynh còng biÕt! Cã tiÕng A Xu©n thë ra: - Chñ nh©n lµ chñ nh©n ! Chñ nh©n muèn thÕ nµo còng ®­îc, thuéc h¹ thËt kh«ng d¸m ng¨n c¶n. Nghe thÕ, Hµ Nh­ Thñy tho¸ng ­u t­: - Th«i ®­îc ! Muéi chØ nãi nh÷ng g× cã thÓ nãi, Xu©n tû ®õng thë ra nh­ vËy n÷a! Nh×n l¹i TiÓu Thiªn, vÉn ®ang chê lêi gi¶i thÝch, Hµ Nh­ Thñy nãi thËt chËm, võa nãi võa suy nghÜ: - Trªn giang hå, ngoµi vâ l©m thÊt ®¹i ph¸i vµ mét ®¹i bang lµ C¸i Bang, vÉn cßn nh÷ng m«n, bang ph¸i kh¸c! Cã mét c©u ca vèn ®­îc truyÒn tông trªn giang hå ®Ó ¸m chØ nh÷ng m«n bang ph¸i nµy! §ã lµ : NhÊt Bang Ngò Hµnh - NhÊt §¹o HuyÒn Th«ng - TiÓu - Tr­êng NhÞ KiÕm - Tam Trang x­ng hïng! TiÓu Thiªn gËt ®Çu: - Ngò Hµnh Bang, HuyÒn Th«ng Linh §¹o, TiÓu -KiÕm ch­ëng Trung Xuyªn B¸ch Bé Hµn Nam Long -L∙nh KiÕm Phi Thñ Giang hå ®Ö nhÊt kiÕm Cao S¬n -Thanh Tróc Trang. Huúnh Phong Trang ! H∙y cßn mét trang n÷a lµ ®ñ víi c©u ca nµy! Hµ Nh­ Thñy nghi hoÆc: - Giang huynh còng nghe nãi vÒ hä? TiÓu Thiªn cè ý thë ra: - Trªn b­íc ®­êng l­u l¹c phÇn th× tiÓu huynh tù nghe ngãng phÇn do l∙o nh©n ®∙ truyÒn néi lùc cho tiÓu huynh cã ®Ò cËp ®Õn! KiÕn v¨n cña tiÓu huynh vÒ giíi giang hè vÉn ch­a ph¶i lµ nhiÒu! Nh­ c¸i g× lµ vâ l©m thÊt ®¹i ph¸i tiÓu huynh ch­a tõng nghe qua! -107- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh A Xu©n tõ phøa tr­íc l¹i xen vµo: - Giang huynh ®Ö cã thÓ nãi qua nh©n d¹ng cña vÞ l∙o nh©n ®ã kh«ng? §∙ l­êng tr­íc ®iÒu nµy, TiÓu Thiªn bçng cÊt giäng ai o¸n: - Gäi lµ l∙o nh©n v× ®Ö kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ®Ó gäi! ThËt ra khi hai bªn ch¹m mÆt, ®Ö ph¶i gäi l∙o lµ qu¸i nh©n! Hµ Nh­ Thñy kinh ng¹c: - Qu¸i nh©n ? T¹i sao ? - L∙o bÞ thï nh©n h∙m h¹i, th©n thÓ hÇu nh­ bÞ tµn phÕ toµn bé! MÊt mét tay, hai ch©n bÞ hãa cèt! Ngò quan lÖch l¹c do diÖn m¹o bÞ hñy, l­ìi bÞ c¾t nªn muèn ph¸t ©m còng khã! Hµ Nh­ Thñy co róm ng­êi: - Nh©n d¹ng nµy cã gäi lµ qu¸i nh©n còng ph¶i! ¸i chµ, kh«ng ngê trªn ®êi nµy l¹i cã h¹ng ng­êi ra tay tµn ®éc víi ®ång lo¹i nh­ vËy! TiÓu Thiªn l¹i thë ra: - NÕu tiÓu huynh biÕt hung thñ lµ ai nhÊt ®Þnh sÏ cho kÎ ®ã nÕm ®ñ mïi ®au khè ®Ó b¸o thï cho l∙o nh©n! A Xu©n lªn tiÕng: - Mét nh©n vËt cã thÓ bÞ kÎ thï ®èi xö nh­ vËy ¾t ph¶i lµ mét nh©n vËt cã b¶n l∙nh! T¹i sao chØ cßn l¹i m­êi n¨m c«ng lùc ®Ó trao tÆng cho Giang huynh ®Ö? §Ó ®¸nh tan lßng nghi kþ cña A Xu©n, TiÓu Thiªn gi¶i thÝch ®óng nh­ sù thËt: - Cã lÏ ®óng nh­ Xu©n tû nãi! ChÝnh l∙o nh©n khi truyÒn néi lùc cho ®Ö còng thõa nhËn r»ng l∙o chØ cßn l¹i kho¶ng m­êi n¨m c«ng phu! Hµ Nh­ Thñy gËt ®Çu: - Cã lÏ l∙o nh©n ®∙ ph¶i hao phÝ nhiÒu ch©n lùc b¶n th©n cho viÖc ch÷a trÞ th­¬ng thÕ hoÆc chi tr× sinh m¹ng, nªn khi gÆp Giang huynh l∙o chØ cßn l¹i bao nhiªu ®ã! NgÇm coi nh­ viÖc tra hái ®∙ hÕt Hµ Nh­ Thñy th¶n nhiªn nãi tiÕp chuyÖn lóc n∙y: - Cßn mét trang n÷a cho ®ñ Tam Trang, ®ã chÝnh lµ H¾c S¸t Trang mµ Trang chñ chÝnh lµ s­ phô cña muéi! lóc n∙y muéi ®∙ kh«ng nãi thËt, c«ng phu Tam Phong cña bän Xu©n tû lµ do Tam s­ c« cña muéi d¹y! VÒ Tam s­ c« còng chÝnh lµ Trang chñ Huúnh Phong Trang? TiÓu Thiªn kªu lªn: - Nh­ vËy Trang Chñ cña nhÞ trang H¾c S¸t, Huúnh Phong nãi nh­ vËy ®Òu lµ s­ huynh s­ muéi? Hµ Nh­ Thñy mØm c­êi: - Ch­a hÕt ®©u, §¹i s­ b¸ cña muéi l¹i lµ Trang chñ Thanh Tróc Trang! - Th¶o nµo trªn cç xe cña muéi, vÉn lµ ng­êi H¾c S¸t Trang nh­ng -108- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh l¹i vÏ tiªu ký cña Thanh Tróc Trang! NÕu kh«ng cã mèi quan bÖ nµy... Hµ Nh­ Thñy gËt ®Çu: - Gi÷a muéi vµ Trang Thanh Tróc cßn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt h¬n thÕ n÷a! Gia mÉu vµ §¹i s­ b¸ chÝnh lµ bµo huynh bµo muéi ! VËy nh÷ng lóc cÇn ph¶i nãi chuyÖn trong th©n t×nh, muéi vÉn gäi §¹i s­ b¸ lµ §¹i cöu cöu! TiÓu Thiªn bÊt gi¸c hái: - VËy viÖc Thanh Tróc Trang lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang, ®iÒu nµy ph¶i hiÓu nh­ thÕ nµo? Hµ Nhõ Thuû ch­a kÞp ®¸p th× ë ®©u ®ã phÝa ngoµi bçng cã mét giäng trÇm trÇm vang lªn thËt ®ét ngét: - V« l­îng thä phËt! Ch­ vÞ Thanh Tróc Trang xin dõng l¹i! Hµ Nh­ Thñy t¸i mÆt: - Vâ §ang ph¸i sao còng ®Õn? TiÓu Thiªn còng ph¶i hoang mang: - Hä niÖm phËt, Vâ ®ang ph¸i còng cã ng­êi xuÊt gia sao? Mét lÇn n÷a Hµ Nh­ Thñy ®Þnh gi¶i thÝch th× bÞ tiÕng cña A H¹ c¾t ngang: - Bän ta lµ ng­êi cña H¾c S¸t Trang! Ch­ vÞ ®¹o tr­ëng h∙y mau mau nh­îng b­íc! HÕt quyÓn II -109- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2