Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 24

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

101
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 24

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI TÖ LUÏC MAÏCH THAÀN KIEÁM Baûo Ñònh Ñeá hoûi: -AØ naøy! Thaïch ñaïo huynh! Coù phaûi 28 ngöôøi ñoù ñaõ ñích xaùc cheát veà pheùp Nhaát Döông Chæ khoâng? Thaïch Thanh Töû hoûi laïi: -Pheùp Nhaát Döông Chæ gieát ngöôøi moät caùch raát Vöông ñaïo. Ñoái phöông sau khi truùng Nhaát Döông Chæ khoan khoaùi dò thöôøng. Chaân tay gaân coát thö thaùi voâ cuøng neân luùc cheát coøn ñeå laïi neùt maët vui töôi, khaép mình khoâng moät veát thöông. Coù ñuùng theá khoâng? Ñoaøn Chính Thuaàn cöôøi ñaùp: -Anh chaøng muõi traâu ôi! Anh noùi khoâng sai chuùt naøo. Chaéc anh ñaõ ñöôïc neám muøi Nhaát Döông Chæ roài thì phaûi. Thaïch Thanh Töû khoâng cöôøi nöõa, nghieâm saéc maët noùi: -Quaû 28 gaõ haùn töû trong nhaø tam huøng taïi Döông Chaâu ñeàu ngaäm cöôøi maø cheát, khaép mình khoâng coù thöông tích gì heát. Ñoaøn Chính Thuaàn laïi hoûi: -Phaûi chaêng ngöôøi meàm nhö buùn, thaân khoâng co quaép? Thaïch Thanh Töû noùi: -Ñuùng theá! Toâi bieát coù thöù thuoác ñoäc gieát ngöôøi, xaùc cheát coøn loä veû maët töôi cöôøi nhöng thaây meàm nhuõn nhö buùn thì ngoaøi pheùp Nhaát Döông Chæ ra khaép thieân haï khoâng coøn loaïi naøo nöõa. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Hoï Ñoaøn nhaø ta khoâng ñöôïc ña ñinh, haøng con chaùu chæ coù mình thaèng Döï theá maø ñeán nay y vaãn chöa chòu hoïc pheùp Nhaát Döông Chæ. Baûo Ñònh Ñeá hoûi Thaïch Thanh Töû: -Ñaïo huynh! Ñaïo huynh vöøa baûo trong nhaø tam huøng ôû Döông Chaâu chæ toaøn ñaøn oâng bò cheát maø thoâi, khoâng coù ngöôøi ñaøn baø naøo caû. Vaäy thì maët muõi hung thuû haún coù ngöôøi nhaän ñöôïc chöù? Thaïch Thanh Töû ñaùp: -Haï Haàu phu nhaân cuøng Vöông phu nhaân ñeàu noùi raèng hung thuû laáy khaên xanh bòt kín, khoâng nhìn roõ maët. Cöù xem taàm voùc maø ñoaùn thì roõ raøng laø moät ngöôøi coøn ít tuoåi. Baûo Ñònh Ñeá thôû daøi ñöa maét nhìn Ñoaøn Chính Thuaàn. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: 372 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Thaïch ñaïo huynh! Töø vuï thaèng con toâi bò kòch ñoäc cho tôùi vuï gieát ngöôøi ñeàu do tay moät ngöôøi trong hoï Ñoaøn toâi. Ngöôøi ñoù mang danh hieäu "thieân haï ñeä nhaát aùc nhaân". Ñoaïn ñem chuyeän Ñoaøn Döï bò cöôùp ñem ñi ra sao, Huyønh Mi taêng gia coâng giaûi cöùu theá naøo thuaät sô qua laïi moät löôït. Laïi keå caû cuoäc ñaáu côø, chính ra Huyønh Mi taêng saép thua roài, sau thaùi töû Dieân Khaùnh ñi nhaàm moät nöôùc neân noãi bò baïi. Huyønh Mi taêng noùi: -Ñoaøn nhò huynh baát taát phaûi che caùi xaáu cho ta? Roõ raøng laø laõo taêng phaûi thua oâng ta maø ngay ñeán laõo muõi traâu cuõng khoâng ñaáu noåi ñaâu. Thaïch Thanh Töû noùi: -Chöa chaéc! Huyønh Mi taêng noùi: -Chuùn g ta ñaáu chôi moät baøn naøo! Thaïch Thanh Töû noùi: -Toâi ñang muoán lónh giaùo ñaây. Huyønh Mi taêng cöôøi laït noùi: -Thaät ñaùng nöïc cöôøi! Thaïch Thanh Töû hoûi: -Hoaø thöôïng sao laïi cöôøi ta? Huyønh Mi ñaùp: -Laõo taêng buoàn cöôøi caùi ngöôøi khoâng coù moät chuùt kieán thöùc naøo caû. Hieån nhieân laø ñaùm moân haï Ñoaøn Dieân Khaùnh laøm neân toäi loãi laïi ñoå tieáng aùc cho Ñoaøn Hoaøng gia. Thaïch Thanh Töû ñoû maët leân caõi: -Ñoaøn Dieân Khaùnh khoâng phaûi ngöôøi hoï Ñoaøn hay sao? Moân ñeä Ñoaøn Dieân Khaùnh thì cuõng laø moân ñeä hoï Ñoaøn chöù gì? Huyønh Mi cöôøi laït noùi: -Thoâi ñöøng lyù söï cuøn nöõa. Thaïch Thanh Töû cuõng cöôøi laït noùi: -Chính hoøa thöôïng hay noùi höôu noùi vöôïn thì coù. Baûo Ñònh Ñeá thaáy hai ngöôøi caõi nhau cuõng mæm cöôøi noùi: -Theo lôøi tieân sinh thì coâ gaùi nhaø Moä Dung phaù pheùp Nhaát Döông Chæ maø chaøng trai treâu côït coâ gaùi ñoù coù leõ laø thuû phaïm gieát ngöôøi nhaø tam huøng ôû Döông Chaâu. Tôùi ñaây Baûo Ñònh Ñeá noùi baèng moät veû trònh troïng: -Thuaàn ñeä! Toå tieân ta ñaõ coù minh huaán, khoâng bao giôø can thieäp vaøo nhöõng vuï traû aân, traû oaùn giöõa caùc phaùi voõ ôû Trung Nguyeân. Nhöng trong vuï naøy maét mình ngoù thaáy coù ngöôøi ñem pheùp Nhaát Döông Chæ ra laøm caøn rôõ thì hoï Ñoaøn khoâng theå ñieàm nhieân ngoài nhìn ñöôïc. 373 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Chính theá! Caû hai anh em Baûo Ñònh Ñeá ñeàu ñeå buïng khoâng noùi ra mieäng vuï nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ caäy coù voõ coâng lôïi haïi up hieáp pheùp Nhaát Döông Chæ cuûa moân ñeä hoï Ñoaøn, neáu boû khoâng can thieäp thì oai danh hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù seõ bò toån thöông raát nhieàu. Baûo Ñònh Ñeá laïi noùi: -Hoaøng ñeä cuøng tam coâng, Töù aån (töùc Ngö, Tieàu, Canh, Ñoäc) ñeán chuøa Thieáu Laâm thaêm Huyeàn Töø ñaïi sö, ñoàng thôøi neáu quan saùt cho bieát roõ ñöôïc moân voõ coâng tuyeät theá cuûa phaùi Moä Dung ôû Coâ Toâ thì hay laém. Coøn thaùi töû Dieân Khaùnh laø doøng doõi chính thoáng cuûa Tieân Hoaøng, ñoái vôùi ngöôøi khoâng ñöôïc voâ leã! Giaû tyû boïn moân ñeä ngöôøi coù laøm ñieàu aùc ñöùc cuõng phaûi ñieàu tra cho roõ raøng roài giao laïi ñeå ngöôøi tröøng trò, boïn ta khoâng ñöôïc töï tieän haï saùt. Ñoaøn Chính Thuaàn cuøng tam coâng, töù aån cuùi ñaàu lónh chæ. Baûo Ñònh Ñeá laïi thaáy Cao Thaêng Thaùi cuõng coù veû nhôn nhôn, muoán ra ñi lieàn mæm cöôøi phaùn baûo: -Caùc tay cao thuû trong trieàu theá laø ñi gaàn heát roài Thieän xieån haàu caàn phaûi ôû nhaø phoø taù quaû nhaân. Cao Thaêng Thaùi vaâng meänh. Ñoaøn Döï cuõng böôùc ra baåm: -Thöa baù phuï! Xin cho chaùu cuøng ñi vôùi gia gia ñeå chaùu theâm phaàn lòch duyeät. Baûo Ñònh Ñeá laéc ñaàu phaùn: -Chaùu bò truùng ñoäc chöa khoûi. Ta coøn phaûi tìm caùch giaûi ñoäc, tröø taø cho chaùu maát maáy böõa nöõa. Vaû chaùu khoâng bieát voõ ngheä, vaøo Trung Nguyeân chæ toå laøm maát theå dieän cho hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù. Ñoaøn Döï theïn maët ñoû böøng. Baây giôø chaøng môùi coù yù hoái haän, tieác raèng giaù mình chòu hoïc voõ roài coù phaûi ngaøy nay ñöôïc vaøo Trung Nguyeân du ngoaïn thì hay bieát chöøng naøo? Hoâm aáy trong phuû Traán Nam Vöông môû tieäc taåy traàn theát Thaïch Thanh Töû. Ñoaøn Döï ngoài rieâng moät chieáu vì khoâng ai daùm ñuïng chaïm vaøo chaøng, sôï bò nhieãm taø ñoäc. Luùc aên uoáng hay chuyeän troø cuøng chaøng ai naáy ñeàu phaûi ngoài caùch xa chaøng, ñaõ laø moät söï laøm cho chaøng maát caû höùng thuù. Da dó trong cô theå coøn chöùa ñöïng bao nhieâu chaân khí huùt ôû ngoaøi vaøo, chaøng khoâng coù caùch naøo quy tuï laïi ñöôïc khieán chaøng voâ cuøng böùt röùt. Ñoaøn Döï ngoài aên tieäc caøng laâu chaøng caøng thaáy khoù chòu neân nhaáp xong ba chung röôïu roài chaøng caùo töø moïi ngöôøi veà phoøng rieâng. Chaøng naèm hoài töôûng laïi nhöõng chuyeän ñaõ xaåy ñeán cho chaøng maáy hoâm vöøa qua thaät laø ly kyø. Roài chaøng laïi nhôù tôùi Moäc Uyeån Thanh cuøng Chung Linh, laø hai naøng chaøng môùi quen bieát, khoâng hieåu baây giôø buoàn böïc ñeán theá naøo? Sau nöõa chaøng nghó ñeán vieäc song thaân ñoøi hoûi Cao My tieåu thö cho chaøng laøm vôï. Chaøng chöa 374 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung bieát maët Cao tieåu thö, khoâng hieåu tính tình Cao tieåu thö coù hôïp vôùi mình khoâng? dung maïo tieåu thö ñeïp hay xaáu? Ñaàu oùc Ñoaøn Döï bò ñaûo loän bôûi bao laøn soùng tö töôûng. Trong cô theå chaøng, chaân khí chaïy töù tung chaúng khaùc gì ñaøn ngöïa baát kham chaïy khoâng döøng voù hay ñaøn vöôïn treân nuùi nhaûy nhoùt tha hoà. Tuy khoâng ñeán noãi thaûm haïi nhö hoâm uoáng phaûi ¢m döông hoaø hôïp taùn, löûa loøng khoân beà daäp taét, nhöng cuõng khoù chòu voâ cuøng. Hoài laâu Ñoaøn Döï meâ man nguû ñi luùc naøo khoâng bieát. Nöûa ñeâm chaøng thöùc giaác thaáy hai loøng baøn tay mình coù ngöôøi naém chaët, chaøng giaät mình la leân moät tieáng thì laäp töùc bò moät taám khaên nheùt vaøo mieäng. Chaøng nghieâng ñaàu nhìn qua moät beân, döôùi aùnh ñeøn lôø môø chaøng nhìn roõ boä maët anh tuaán nhö ñang mæm cöôøi chính laø Thaïch Thanh Töû. Chaøng laïi ngheách maét quay sang beân phaûi nhìn thaáy caëp loâng maøy daøi saéc vaøng: ñoù laø Huyønh Mi taêng vôùi boä maët gaày ñeùt nhöng ñaày veû töø bi vöøa mæm cöôøi vöøa gaät ñaàu baûo chaøng ñöøng sôï haõi gì roài ruùt taám khaên trong mieäng chaøng ra. Ñoaøn Döï thaáy moät nhaø sö vaø moät thaày ñaïo beân mình môùi yeân taâm toan daäy thi leã. Thaïch Thanh Töû kheõ baûo: -Hieàn ñieät baát taát ña leã. Cöù naèm yeân ñeå chuùng ta tröø taø giaûi ñoäc cho. Ñoaøn Döï ngoû lôøi caûm taï thì Huyønh Mi taêng ngaét lôøi: -Chuùng ta laø choã taâm giao vôùi baù phuï hieàn ñieät. Coù laøm gì chuùt vieäc nhoû moïn naøy maø chaùu phaûi baän taâm? Thaïch Thanh Töû cöôøi laït noùi moùc: -Ñaõ chaéc ñaâu hoaø thöôïng tröø taø giaûi ñoäc ñöôïc cho y, haõy laøm ñi roài haüng noùi khoaùc. Ñoaøn Döï toan noùi nöõa thì ñoät nhieân hai baøn tay run leân ñoàng thôøi hai luoàng chaân khí chuyeån vaøo thaân theå chaøng. Chaøng giaät naåy mình, maët ñoû böøng leân nhö ngöôøi say röôïu. Hai luoàng chaân khí chuyeån vaøo kinh maïch, luùc ñaàu chaøng cuõng thaáy noù chaïy nhoän leân trong ngöôøi, daàn daàn chaïy yeáu ñi roài yeân haún laïi. Chöøng trong khoaûng thôøi gian aên xong böõa côm, Ñoaøn Döï thaáy nöûa mình beân phaûi noùng ran, ngöôïc laïi nöûa mình beân traùi laïnh toaùt. Nhöng laï thay, tuy ngöôøi phaùt haøn nhieät nhö vaäy maø trong loøng raát laø thö thaùi deã chòu. Chaøng bieát hai tay cao thuû duøng noäi coâng thöôïng thöøa ñeå tröø taø giaûi ñoäc cho mình. Ñoaøn Döï ñoaùn vaäy chæ ñuùng coù moät phaàn thoâi. Nguyeân hai vò Huyønh Mi taêng vaø Thaïch Thanh Töû ñaõ cuøng nhau tyû thí ñuû thöù: ñaáu vaên, ñaáu voõ, ñaáu quyeàn cöôùc, ñaáu göôm ñao, ñaáu noäi coâng, ñaáu kieán vaên. Maáy chuïc naêm nay hai oâng ñaáu bieát bao nhieâu phen maø khoân phaàn cao thaáp. Hoâm nay hai oâng ngoài döï tieäc khích baùc nhau roài nöûa ñeâm ñöa nhau ra hoa vieân baøn nhau ñaáu voõ, laáy vieäc tröø taø giaûi ñoäc cho Ñoaøn Döï laøm tieâu chuaån. Hai oâng naøy ñaõ hai phen tyû thí, hao phí coâng löïc quaù nhieàu neáu khoâng ñöôïc Baûo Ñònh Ñeá giaûi cöùu kòp thôøi thì quy tieân caû roài. Phen naøy hai oâng duøng caùch ñaáu kyø khoâi naøy ñaõ töôûng nhaát cöû löôõng tieän: moät laø so taøi cao 375 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung thaáp, hai laø ñôõ cho Baûo Ñònh Ñeá chuùt coâng nhoû moïn. Veà caùch duøng noäi coâng ñeå trò beänh ngoaïi thöông thì khaép thieân haï khoâng coøn moân naøo hôn ñöôïc pheùp Nhaát Döông Chæ. Hai vò öôùc heïn vôùi nhau: moãi vò trò moät nöûa ngöôøi Ñoaøn Döï, ai thaønh coâng tröôùc laø ñöôïc. Ñaønh raèng hai vò tröø taø giaûi ñoäc, caùi haûo taâm laø ôû choã ñoù nhöng laïi ñem con ngöôøi ta ra laøm ñeà muïc ñeå ñaùnh ñoá. Nhaø sö vaø thaày ñaïo nghó raèng söùc maïnh taø ñoäc trong mình Ñoaøn Döï cöïc kyø lôïi haïi. Neáu phaûi gaéng vaän ñoäng cho noäi coâng thaám vaøo ngöôøi chaøng môùi khu tröø ra ñöôïc vaø neáu khoâng khu tröø heát ñöôïc taø ñoäc ra ngoaøi nhaát ñònh cuõng khoâng toån haïi gì. Hai vò ñaâu coù bieát raèng trong mình Ñoaøn Döï khoâng suùc tích taø ñoäc maø chöùa toaøn chaân khí huùt ôû ngoaøi vaøo vaø bò moät vaät chí baûo treân theá gian laø ñoâi Maõng Coå chu caùp cheá hoaù laøm cho coâng phaït. moät khi ñaõ nuoát chu caùp vaøo roài thì noù bieán hoaù thaám vaøo cô theå trong ngöôøi, coøn taøi naøo maø truïc ra ñöôïc? Nguyeân moät haáp löïc cuûa ñoâi chu caùp cuõng ñaõ maïnh gheâ gôùm roài, huoáng chi coøn theâm vaøo ñoù chaân khí cuûa saùu nhaø sö, ñoà ñeä Huyønh Mi taêng. Hieän giôø veà noäi löïc Ñoaøn Döï khoâng thua keùm Huyønh Mi vaø Thaïch Thanh Töû. Chæ coù raèng chaøng chöa bieát caùch vaän duïng vaø phaùt huy ra maø thoâi. Huyønh Mi taêng vaø Thaïch Thanh Töû vaän chaân khí vaøo ngöôøi Ñoaøn Döï, söùc thaàn coâng cuûa chu caùp huùt laáy. Cô söï naøy do meänh heä Ñoaøn Döï xui neân, gaëp ñöôïc hai tay cao thuû tuyeät ñænh trong voõ laâm töï nguyeän vaän chuyeån noäi löïc vaøo trong ngöôøi chaøng. Neáu laø tröôøng hôïp ngaãu nhieân thì duø haáp löïc cuûa chu caùp coù maïnh ñeán ñaâu hai oâng ít ra cuõng coøn ñuû löïc ñeå thoaùt thaân. http://come.to/kimdung Huyønh Mi luyeän noäi coâng theo loái thuaàn döông, laáy cöông laøm tieâu chuaån. Traùi laïi, Thaïch Thanh Töû theo loái thuaàn aâm, laáy nhu laøm toân chæ. Hai vò moät taêng, moät ñaïo, toân giaùo ñaõ khaùc nhau, baûn laõnh veà noäi coâng laïi ngöôøi aâm keû döông hai ngaû, chaû traùch khoâng bao giôø hai vò hoaø hoaõn vôùi nhau ñöôïc. Hai vò toáng chaân khí vaøo ngöôøi Ñoaøn Döï hoài laâu, caûm thaáy trong mình troáng traûi. Nhöng laàn naøy chaân khí thoaùt ñi chaúng khaùc gì ñaù chìm bieån caû, khoâng thu veà ñöôïc nöõa. Hai vò cuøng tranh nhau thuû thaéng, caøng gaéng söùc phoùng kình löïc cho mau. Chaúng maáy choác Huyønh Mi taêng thaáy ngöôøi baû laû vì noäi löïc caïn daàn, bieát raèng vieäc naøy lôõ beùt neáu coøn vaän theâm luùc nöõa thì noäi coâng trong ngöôøi seõ heát saïch saønh sanh lieàn ngaång ñaàu leân noùi vôùi Thaïch Thanh Töû: -Thaïch ñaïo huynh! Vuï naøy xem ra nhieâu kheâ laém! Ta haõy döøng tay xem sao ñaõ. Chính Thaïch Thanh Töû cuõng caûm thaáy khoù chòu vaø cuõng muoán ñình baõi nhöng voán tính hieáu thaéng, nghó thaàm: "theá laø anh chòu môû mieäng xin buoâng tha roài ñaây" lieàn ñaùp: -Neáu ñaïi sö khoâng ñuû noäi coâng thì xin cöù vieäc maø ruùt lui tröôùc ñi. Baàn ñaïo chaúng daùm cöôõng eùp con ngöôøi baát löïc. Huyønh Mi caû giaän noùi: 376 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Gaõ thaày ñaïo muõi traâu kia! coâng löïc anh ñeán möùc naøo ta coøn laï gì maø anh laïi muoán leân maët anh huøng haûo haùn caû vôùi ta nöõa ö? Thaïch Thanh Töû cuõng töï bieát coâng löïc mình cuøng Huyønh Mi chaúng cheânh leäch nhau maáy noãi. Song laïi nghó raèng Huyønh Mi vöøa môùi doác heát löïc löôïng ra soáng maùi vôùi ngöôøi aùc nhaát thieân haï laø thaùi töû Dieân Khaùnh thì noäi coâng taát bò hao toån raát nhieàu. Thaät laø cô hoäi ngaøn naêm moät thuôû ñeå mình coù theå thaéng ñöôïc ñòch thuû cho thoaû nguyeän bình sinh. Neáu boû lôõ cô hoäi naøy thì töø giôø ñeán cheát cuõng khoâng coøn dòp naøo ñeå phaân thaéng baïi nöõa. Vì theá maø ñaïo nhaân coá gaéng choáng choïi luùc nöõa, buoäc beân kia phaûi luøi böôùc tröôùc ñeå giöõ phaàn thaén g veà mình. Naøo ngôø Huyønh Mi taêng xöa nay vaãn laø ngöôøi buïng daï roäng raõi, tính neát khoan hoøa, khoâng muoán tranh hôi maø ñoái vôùi Thaïch Thanh Töû nhaø sö laïi keøn cöïa töøng tyù, khoâng chòu nhöôïng boä moät ly. Hai vò gaéng göôïng chòu ñöïn g theâm laùt nöõa. Moät maët chaân löïc trong ngöôøi Ñoaøn Döï caøng leân cao, haáp löïc caøng maïnh, moät ñaèng nhaø sö vaø thaày ñaïo caûm thaáy taøn löïc doác ra tuoàn tuoät, khoâng coøn caùch naøo ngöng tuï laïi ñöôïc. Trong luùc caáp baùch hai vò muoán taïm gaùc vieäc tranh ñua thì ñaõ khoâng kòp roài, thaäm chí toan ruùt tay ra khoûi baøn tay Ñoaøn Döï cuõng khoâng ñuû löïc nöõa. Tay bò dính chaët, chaúng khaùc gì boïn Phaù Tham 6 ngöôøi tröôùc ñaây. Huyønh Mi taêng vaø Thaïch Thanh Töû ñöa maét nhìn nhau vaø cuøng coù yù hoái haän. Sôû dó laâm vaøo böôùc khoán cuøng naøy chaúng qua vì chöa boû döùt ñöôïc neát haùo thaéng maø ra. Giaû tyû thaáy cô söï baét ñaàu nguy bieán, ruït tay veà ngay thì ñaâu ñeán noãi? Moät luùc nöõa nhaø sö vaø thaày ñaïo thaàn saéc lôït laït, hôi thôû yeáu daàn. Ñoaøn Döï coù bieát ñaâu cô söï nhöôøng naøy. Giaû tyû chaøng hieåu raèng hai vò tieáp vaän chaân khí cho mình maø phaûi toån thöông ñeán noäi löïc cuûa ngöôøi thì chaøng nhaát ñònh töø choái. Chaøng vaãn töôûng raèng hai vò truyeàn noäi löïc ñeå tröø taø tieâu ñoäc cho mình cuõng chaúng caàn gì. Chaân khí trong ngöôøi chaøng leân cuoàn cuoän töïa nöôùc trieàu daâng, moãi luùc moät baønh chöôùng. Sau chaøng meâ man nhö ngöôøi say röôïu, tænh khoâng tænh haún, nguû chaún g nguû cho. Hai vò taêng ñaïo laâm vaøo tình traïng nguy khoán maø chaøng chaúng bieát gì. Tình traïng naøy neáu coøn keùo daøi chöøng nöûa giôø nöõa laø Huyønh Mi taêng vaø Thaïch Thanh Töû seõ thaønh pheá nhaân. Ngay luùc aáy cöûa phoøng môû ra, moät ngöôøi böôùc vaøo, vöøa ngoù maët hai vò lieàn thaát kinh la leân: -Thoâi hoûng to roài! Döùt lôøi caàm tay aùo Huyønh Mi giaät ra ñaèng sau moät caùi, baät rôøi khoûi tay Ñoaøn Döï, roài giaät ñeán tay Thaïch Thanh Töû ra, laåm baåm: -Ta ñaõ bieát hai vò ñuïng ñaàu nhau laø coù chuyeän neân vöøa khoâng troâng thaáy hai vò ñaâu lieàn ñi kieám khaép caû. Ai ngôø ñaõ chui vaøo ñaây laøm ruøm? 377 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ngöôøi môùi vaøo ñoù chính laø Baûo Ñònh Ñeá. Nhaø vua nhìn saéc maët hai vò roài baát giaùc than raèng: -Hai ngöôøi ñaõ soáng ñeán baèng naøy tuoåi ñaàu, coøn chi laø khoâng hieåu nöõa? Theá maø hoâm nay vì moät chuyeän tranh hôi ñeå ñeán noãi toån haïi bao nhieâu coâng löïc. Nhaø Vua caàm coå tay Huyønh Mi xem, thaáy maïch chaïy yeáu quaù, xem ñeán Thaïch Thanh Töû cuõng vaäy thì laéc ñaàu lia lòa cho laø hai ngöôøi ñi vaøo veát xe ñoå cuõ ñeå xaûy ra cô söï nhöôøng naøy. Ai ngôø noäi löïc hai baäc cao thuû ñeàu bò chaùu mình huùt caû. Nhaø Vua laïi quay sang nhìn Ñoaøn Döï, thaáy chaùu mình thieâm thieáp chöa tænh laåm baåm: "Hai vò laõo höõu tyû thí laøm thaèng beù bò hoaï laây". Vöøa caàm maïch xem thì thaáy noäi löïc chaøng cöïc kyø sung maõn, aâm döông giao hôïp, cöông nhu ñieàu hoøa nhöng haáp löïc raát maïnh laøm giaät caû tay mình leân. Baûo Ñònh Ñeá trong loøng nghi hoaëc, nghó thaàm: "cöù xem tình hình naøy maø ñoaùn thì noäi löïc hai vò taêng, ñaïo ñaõ bò thu vaøo thaân theå Ñoaøn Döï maát caû". Lieàn goïi noäi thò dìu hai vò vaøo hai phoøng rieâng xa caùch nhau ñeå tónh döôõng, ñöøng ñeå hai vò gaàn nhau lôõ sinh tai vaï. Saùng sôùm hoâm sau, Ñoaøn Chính Thuaàn xuaát lónh tam coâng, töù aùc töø bieät Hoaøng huynh cuøng vôï con, theo Tueä Chaân, Tueä Thieàn sang chuøa Thieáu Laâm. Tuy oâng cuõng baên khoaên veà Ñoaøn Döï chöa khoûi beänh nhöng ñaõ coù hoaøng huynh lo ñieàu trò, cuõng khoâng coù gì ñaùng ngaïi. Luùc ra ñi, oâng vaøo ngoù con laàn nöõa, thaáy chaøng maët muõi hoàng haøo, ñang nguû ngon giaác neân cuõng vöõng daï. Baûo Ñònh Ñeá tieãn hoaøng ñeä cuøng caùc vò haûo haùn roài trôû vaøo thaêm Huyønh Mi cuøng Thaïch Thanh Töû thì thaáy ñang tónh toaï. Saéc maët Huyønh Mi traéng beäch, ngöôøi run laåy baåy coøn Thaïch Thanh Töû laïi maët ñoû nhöø vì hö hoaû boác leân. Caû hai ngöôøi ñeàu do bò thöông cöïc kyø traàm troïng maø ra, nguyeân khí hao toån maát nhieàu. Nhaø Vua duøng pheùp Nhaát Döông Chæ ñieåm vaøo caùc huyeät troïng yeáu nhaø sö vaø thaày ñaïo, laïi ñem chaân khí mình ra ñeå chöõa noäi thöông cho hai vò. Baûo Ñònh Ñeá laïi sang thaêm Ñoaøn Döï. Vöøa ñeán cöûa phoøng ñaõ nghe tieáng "loaûng choaûng" khoâng ngôùt phaùt ra, do caùc ñoà vaät ñoå vôõ. Gaõ noäi thò giöõ cöûa Vöông phuû, quyø xuoáng tieáp giaù, neùt maët ñaày veû kinh hoaøng, baåm raèng: -Theá töû... bò ma laøm... ñang noåi côn ñieân.... hai quan thaùi y hieän ôû trong phoøng ñieàu trò. Baûo Ñònh Ñeá gaät ñaàu ñaåy cöûa böôùc vaøo, thaáy Ñoaøn Döï ñang khoa chaân muùa tay. Baát luaän baøn gheá, aám cheùn hay caùc ñoà vaät traàn thieát chaøng xoâ gaãy ngoån ngang, ñaäp vôõ tan taønh. Hai quan thaùi y laån traùnh chaïy cuoáng caû leân. Nhaø Vua tieán laïi caát tieáng hoûi: -Döï nhi! Con laøm sao vaäy? 378 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï vaãn tænh taùo, chæ vì chaân khí trong ngöôøi ñaày raãy döôøng nhö muoán xeù thòt nöùt da cho traøn bôùt ra ngoaøi. Coù tay ñaám, chaân ñaù, ñaäp phaù ñoà ñaïc môùi hôi thö thaùi moät chuùt. Chaøng thaáy baù phuï vaøo lieàn goïi to: -Baù phuï ôi! Chaùu muoán cheát ñaây! Chaøng vöøa goïi vöøa vung tay loaïn xaï. Baûo Ñònh Ñeá hoûi: -Con thaáy trong mình theá naøo? Ñoaøn Döï daäm chaân thình thòch ñaùp: -Toaøn thaân chaùu choã naøo cuõng moïng leân. Baù phuï cho laáy bôùt maùu trong ngöôøi chaùu ra! Baûo Ñònh Ñeá nghó buïng: "hay laø laøm thöû caùch naøy xem sao?". Lieàn quay sang baûo quan thaùi y: -Ngöôi thöû laáy bôùt maùu y ra! Thaùi y vaâng meänh, môû caùi hoäp saønh laáy ra moät con ñæa. Ñæa laø vaät chuyeân huùt maùu, duøng ñeå chöõa cho ngöôøi öù huyeát raát tieän, ngöôøi beänh laïi khoâng ñau ñôùn gì. Quan thaùi y caàm chaët tay Ñoaøn Döï, ñaët moàm con ñæa vaøo ñuùng maïch maùu. Quan thaùi y naøy khoâng hieåu voõ coâng, trong ngöôøi oâng chöa luyeän thaønh chaân khí, noäi löïc cho neân chaïm vaøo ngöôøi chaøng khoâng bò huùt chaët nhö ngöôøi coù chaân khí. Coù ñieàu con ñæa naøy ñaët vaøo tay Ñoaøn Döï thì noù cöïa quaäy, khoâng chòu naèm yeân maø laøm theá naøo noù cuõng khoâng huùt maùu. Quan thaùi y raát laáy laøm laï, phaûi raùng söùc giöõ chaët noù. Nhöng chæ ñöôïc moät laùt, con ñæa giaõy leân moät caùi roài cheát ngay. Quan thaùi y baát löïc tröôùc maët nhaø Vua, vöøa theïn vöøa sôï, moà hoâi traùn nhoû xuoáng tong tong, voäi vaøng laáy con ñæa khaùc ra nhöng roài cuõng bò cheát nhö con tröôùc. Coøn vò thaùi y thöù hai toû veû lo laéng taâu raèng: -Khaûi taáu Hoaøng thöôïng! Theá töû ngoä ñoäc döõ quaù, chaát ñoäc phaùt ra laøm cheát caû ñæa. http://hello.to/kimdung OÂng coù bieát ñaâu raèng Ñoaøn Döï nuoát Maõng Coå chu caùp roài, baát luaän raén reát hay gioáng gì ñoäc ñeán ñaâu cuõng phaûi xa laùnh. Ñeä nhaát ñoäc laø raén coøn phaûi khieáp phuïc huoáng chi laø con ñæa. Baûo Ñònh Ñeá nghe thaùi y noùi laïi caøng noùng ruoät, phaùn hoûi: -Thuoác ñoäc gì maø gheâ gôùm ñeán theá? Moät quan thaùi y taâu: -Theo ngu kieán haï thaàn thì maïch thaùi töû noùng döõ quaù taát laø truùng phaûi nhieät ñoäc. Quan thaùi y kia caõi: -Khoâng phaûi! Maïch thaùi töû aâm hö theá laø truùng haøn. Caàn boác thuoác nhieät ñeå ñieàu hoaø. 379 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Söï thöïc thì trong mình theá töû moät beân chöùa noäi löïc thuaàn döông cuûa Huyønh Mi taêng, moät beân laïi chöùa noäi löïc thuaàn aâm cuûa Thaïch Thanh Töû. Hai quan thaùi y xem maïch töông phaûn nhau laø bôûi theá. Hai vò thaùi y naøy ñaõ noåi tieáng danh sö nöôùc Ñaïi Lyù. Nhaø Vua nghe hai vò danh y tranh luaän haøn nhieät vôùi nhau maõi nghó thaàm: "taø ñoäc trong mình Ñoaøn Döï raát laø kyø dò". Baûo Ñònh Ñeá laïi thaáy Ñoaøn Döï xeù raùch caû quaàn aùo thì trong loøng aùi ngaïi, nghó buïng: "thaät laø moät vaán ñeà cöïc nan giaûi, chæ coøn caùch leân chuøa Thieân Long thænh thò". Nhaø Vua lieàn baûo Ñoaøn Döï: -Döï con! Ta ñöa con leân baùi yeát maáy vò tieàn boái, theá naøo caùc ngöôøi cuõng coù caùch chöõa cho con heát beänh. Ñoaøn Döï vaâng lôøi. Chaøng thaáy moãi luùc moät khoù chòu theâm, chæ mong sao khoûi beänh neân maëc aùo daøi vaøo ñi ngay. Ra khoûi coång phuû, chaøng cöôõi rieâng moät ngöïa theo Baûo Ñònh Ñeá troâng veà höôùng taây baéc maø ñi. Chuøa Thieân Long ôû treân ñænh ngoïn Thieân Long. Ngoïn Thieân Long laø ngoïn chính trong daõy nuùi Thieân Long. Daõy nuùi naøy chaïy töø meù taây baéc xuoáng vaøo ñeán nöôùc Ñaïi Lyù laø heát, troâng töïa nhö hình moät con roàng khoång loà. Toå tieân hoï Ñoaøn taùng ôû nuùi naøy. Ngoïn Thieân Long laø ñaàu roàng, chuøa Thieân Long döïng treân ñaàu roàng, thoáng lónh caû daõy nuùi, phong caûnh raát laø huøng vó. Nhöõng Hoaøng ñeá nöôùc Ñaïi Lyù boû ngoâi baùu xuaát gia ñaàu Phaät ñeàu quy y ôû chuøa naøy. Coù theå noùi chuøa Thieân Long laø chuøa cuûa Hoaøng gia nöôùc Ñaïi Lyù. Keå taát caû caùc chuøa trong nöôùc thì chuøa Thieân Long toân vinh hôn caû. Tuy nhieân ñeä töû nhaø Phaät raát nhuùn nhöôøng kieäm öôùc. Moät khi nhaø Vua xuaát gia roài thì ñeán ngaøy sinh nhaät, con chaùu ñeàu leân chuøa laøm leã trieàu baùi, moãi laàn ñeán trieàu baùi ñeàu ñem daâng quyù vaät hoaëc tieàn baïc. Vì theá maø chuøa xaây roäng ra maõi. Caùch kieán truùc cuûa chuøa naøy coù phaàn traùng leä hôn caû caùc ngoâi chuøa lôùn ôû Trung Nguyeân nhö Nguõ Ñaøi, Phoå Ñaø, Cöûu Hoa, Nga Mi... Nhöng vì ôû maõi mieàn bieân giôùi xa xaêm neân khoâng ñöôïc noåi tieáng baèng caùc chuøa ôû Trung Nguyeân. Ñoaøn Döï theo baù phuï leân ñeán tröôùc chuøa, nhìn aùnh döông quang chieáu vaøo caùc taám kính pha leâ nguõ saéc lôïp treân noùc chuøa cöïc kyø saùn laïn. Coång ngoõ, phoøng oác cuõng uy nghieâm traùng leä chaúng khaùc gì trong Hoaøng cung nöôùc Ñaïi Lyù. Baûo Ñònh Ñeá thöôøng thöôøng leân chuøa. Tuy nhaø Vua ôû ñòa vò chí toân trong moät nöôùc, song caùc vò cao taêng chuøa naøy ñeàu laø tieàn boái ngaøi caû neân caùch tieáp ñaõi chæ moät loøng thaùnh kính chöù khoâng caâu neä leã nghi thaùi quaù. Baûo Ñònh Ñeá cuøng Ñoaøn Döï tröôùc heát vaøo yeát kieán Thieân Nhaân ñaïi sö. Theo vò thöù ngoaøi traàn tuïc thì ñaïi sö ñöùng vaøo haøng thuùc phuï nhaø Vua. Caùc ngöôøi xuaát gia khoâng caâu neä leã vua toâi maø cuõng khoâng coá chaáp thöù baäc trong gia ñình, laøm leã töông kieán moät caùch bình ñaúng. Baûo Ñònh Ñeá thuaät vaén taét nhöng ñuû yù veà chuyeän Ñoaøn Döï truùng taø ñoäc. Thieân Nhaân ñaïi sö traàm ngaâm hoài laâu roài noùi: -Haõy theo ta leân phoøng maâu ni ra maét boán vò sö huynh, sö ñeä. 380 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Chuùng toâi ñeán phieàn nhieãu caùc vò ñaïi hoaø thöôïng, thöïc laø loãi lôùn. Thieân Nhaân noùi: -Theá töû con Traán Nam Vöông laø ngöôøi keá vò sau naøy. Thaân theá y coù quan heä ñeán haïnh phuùc cuûa traêm hoï. Kieán thöùc vaø baûn laõnh ngöôi coøn treân ta moät baäc maø phaûi ñeán ñaây hoûi taát laø moät vieäc raát khoù giaûi quyeát. Ba ngöôøi theo daõy haønh lang daøi ñi veà phía taây ñeán choã maáy gian phoøng toaøn baèng goã thoâng. Caû ñeán coät truï hay vaùn gheùp, caùnh cöûa nhaát nhaát ñeå caû voû caây chöù khoâng baøo goït, troâng coù veû thieân nhieân chaát phaùc, so vôùi Phaät ñöôøng vaøng son choùi loïi thaät khaùc xa nhau. Nhieàu choã vaùch vaùn, coät truï ñaõ muïc naùt caû. Maáy gian nhaø naøy troâng töïa hoà nhöõng nhaø cuûa khaùch ñi saên thuù, nguï trong moät khu röøng heûo laùnh. Thieân Nhaân ñaïi sö veû maët trònh troïng chaép tay noùi: -A di ñaø Phaät! Thieân Nhaân nay coù vieäc nghi nan khoù beà giaûi quyeát, ñeán quaáy nhieãu ba vò sö huynh, sö ñeä ñaây. Trong nhaø coù tieáng ñaùp voïng ra: -Xin môøi phöông tröôïng vaøo trong naøy! Thieân Nhaân töø töø ñaåy cöûa ra. Caùnh cöûa rít leân nhöõng tieáng keõo keït, ñuû toû laø cöûa naøy ít khi môû ra kheùp vaøo. Ñoaøn Döï theo sau phöông tröôïng vaø baù phuï ñi vaøo. Chaøng vöøa nghe phöông tröôïng baûo ñeán ra maét ba vò maø trong caên nhaø laïi thaáy nhöõng boán vò hoøa thöôïng ngoài boán gheá. Ba vò ngoài quay maët ra ngoaøi thì hai vò gaøy ñeùt, moät vò traùng kieän khoâi ngoâ. Ñaàu ñaèng ñoâng laïi coøn moät vò hoøa thöôïng quay maët vaøo töôøng vaùch, ngoài yeân khoâng nhuùc nhích, thuyû chung vaãn khoâng ngoaûnh maët ra ngoaøi. Baûo Ñònh Ñeá nhaän ra hai vò gaøy ñeùt phaùp danh laø Thieân Quan, Thieân Töôùng laø sö huynh Thieân Nhaân phöông tröôïng. Coøn nhaø sö maët muõi khoâi ngoâ laø Thieân Tham, sö ñeä Thieân Nhaân. Nhaø Vua chæ bieát ba vò cao taêng Quan, Töôùng, Tham trong vieän maâu ni chuøa Thieân Long. Coøn vò thöù tö quay maët vaøo vaùch kia thì chöa bieát laø ai. Baûo Ñònh Ñeá khom löng chaøo, ba nhaø sö mæm cöôøi ñaùp leã. Coøn vò thöù tö khoâng hieåu laø ñang tham thieàn hay ñang nhaåm keä, khoâng theå phaân taâm ñöôïc neân ai laøm gì cuõng maëc. Nhaø Vua ñaõ hieåu nhieàu veà quy cuû nhaø Phaät "maàu ni" coù nghóa laø traàm laëng, vaéng veû. Vaäy ngoài trong maàu ni ñöôøng ít noùi ñöôïc chöøng naøo hay chöøng aáy. Nhaø Vua toùm taét beänh traïn g Ñoaøn Döï roài noùi: -Caàu boán vò ñaïi ñöùc chæ ñöôøng cho! Thieân Quan traàm ngaâm suy nghó, laïi ñöa maét nhìn Ñoaøn Döï hoài laâu roài hoûi: -Hai sö ñeä nghó sao? Thieân Tham noùi: 381 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Mình coù maát ít noäi löïc töôûng cuõng khoâng phöông ngaïi ñeán vieäc luyeän Luïc Maïch Thaàn Kieám. Baûo Ñònh Ñeá vöøa nghe boán chöõ "Luïc Maïch Thaàn Kieám" baát giaùc giaät mình nghó thaàm: "Hoài mình coøn nhoû, ngaãu nhieân nghe gia gia noùi ñeán oâng toå hoï Ñoaøn ta coù moân voõ "Luïc Maïch Thaàn Kieám" uy maõnh voâ cuøng. Gia gia coøn baûo moân naøy chæ nghe thaáy truyeàn mieäng theá thoâi, chöù chöa coù baäc cao nhaân naøo hieåu bieát coâng trình moân ñoù thaàn kyø ra sao. Nay laïi thaáy Thieân Tham ñaïi sö ñeà caäp tôùi, chaéc chaén laø coù moân kyø coâng ñoù roài". Nhaø Vua laïi nghó raèng: "xem chöøng ba vò ñaïi sö muoán ñem noäi löïc taåy ñoäc cho thaèng Döï, laøm nhö vaäy thì trôû ngaïi ñeán vieäc luyeän Luïc Maïch Thaàn Kieám cuûa caùc vò. Khoán noãi ñeán caû hai vò Huyønh Mi taêng vaø Thaïch Thanh Töû ñoàng thôøi ra tay giaûi ñoäc cho y cuõng khoâng xong. Neáu khoâng troâng vaøo löïc löôïng cuûa caùc vò ñaây thì laøm sao chòu noåi?". Nhaø Vua nghó vaäy tuy trong loøng aùy naùy maø khoâng daùm môû mieäng khöôùc töø. Thieân Töôùng hoaø thöôïng khoâng noùi naêng gì, ñöùng daäy cuùi ñaàu, ñöùng xeùo veà goùc ñoâng baéc. Thieân Quan, Thieân Tham cuõng moãi ngöôøi ñöùng ra moät goùc. Thieân Nhaân phöông tröôïng noùi: -Phuùc ñöùc! Thaät laø phuùc ñöùc. Roài cuõng ñöùng ra goùc Taây Nam. Baûo Ñònh Ñeá baûo Ñoaøn Döï: -Boán vò tröôûng laõo khoâng tieác taâm löïc tröø taø giaûi ñoäc cho con. Con mau khaáu ñaàu baùi taï ñi! Ñoaøn Döï nhìn thaàn saéc vaø cöû chæ cuûa baù phuï cuøng boán vò toå sö bieát coâng vieäc naøy cöïc kyø nghieâm troïng laäp töùc phuïc xuoáng laïy moãi vò moät laïy. Baûo Ñònh Ñeá laïi giuïc: -Döï nhi! Ngoài xeáp baèng laïi! Duø coù ñau ñôùn hay ngöùa ngaùy cuõng phaûi raùng chòu, ñöøng coù hoaûng hoát. Ñoaøn Döï vaâng leänh ngoài yeân. Thieân Quan hoaø thöôïng ñöa ngoùn tay caùi beân phaûi ra ngöng thaàn moät chuùt roài ñaët leân sau gaùy traán treân huyeät "phong phuû" cuûa Ñoaøn Döï, ñem noäi löïc Nhaát Döông Chæ ra phoùng vaøo. Thieân Töôùng hoaø thöôïng ñieåm maïch "Töû Sang". Thieân Tham hoaø thöôïng ñieåm maïch "¢m duy". Thieân Nhaân phöông tröôïng ñieåm hai ñöôøng huyeät ñaïo "Xung maïch" vaø "ñoái maïch". Baûo Ñònh Ñeá ñieåm vaøo maïch "aâm kieåu". Trong taùm kinh maïch, naêm vò ñeå hôû hai maïch "döông duy" vaø "döông kieåu" khoâng traán aùp. Caû naêm vò ñeàu vaän duïng pheùp Nhaát Döông Chæ khu truïc taø khí trong ngöôøi Ñoaøn Döï, do hai maïch boû troáng tieát ra ngoaøi. Naêm tay ñaïi cao thuû hoï Ñoaøn naøy baûn laõnh Nhaát Döông Chæ xuyùt soaùt nhö nhau, vaän ñoäng noäi löïc naêm ñöôøng noäi coâng phaùt ra tieáng keâu vuø vuø, doác vaøo cô theå Ñoaøn Döï. Toaøn thaân chaøng run leân baàn baät roài töïa nhö trôøi reùt ñöôïc phôi ra aùnh naéng maët trôøi trong ngöôøi aám aùp thö 382 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung thaùi voâ cuøng. Ñoaøn Döï haáp thuï noäi löïc cuûa naêm tay ñaïi cao thuû moãi luùc moät nhieàu. Baûo Ñònh Ñeá cuøng boán nhaø sö caûm thaáy noäi löïc trong ngöôøi moãi luùc moät troáng roãng theâm, thu veà khoâng ñöôïc maø haáp löïc beân ngöôøi Ñoaøn Döï laïi gheâ gôùm khaùc thöôøng. Naêm ngöôøi ñöa maét nhìn nhau, trong loøng nghi hoaëc. Baát thình lình moät tieáng quaùt aàm aàm vang doäi, moïi ngöôøi sôï run. Baûo Ñònh Ñeá bieát ñoù laø tieáng moät ngöôøi trong cöûa Phaät coù voõ coâng vaøo haïng thöôïng thöøa vaø meänh danh laø "Sö töû hoáng". Tieáng quaùt coøn chöùa moät noäi löïc raát thaâm haäu, coù theå traán aùp ñöôïc keû ñòch. Boãng thaáy nhaø sö quay maët vaøo vaùch caát tieáng noùi: -Noäi nhaät hoâm nay boïn cöôøng ñòch seõ ñeán ñaây. Uy danh chuøa Thieân Long maáy traêm naêm nay ñang bò ñe doaï. Thaèng nhoû mieäng coøn hôi söõa truùng taø, truùng ñoäc gì gì haõy boû ñoù. Trong luùc gaáp ruùt naøy maø coøn vì noù hao phí coâng löïc moät caùch voâ ích nöõa ö? Maáy caâu noùi cöïc kyø oai nghieâm khieán ngöôøi nghe phaûi laïnh gaùy, khoâng daùm traùi leänh. Thieân Nhaân phöông tröôïng baåm: -Lôøi sö thuùc truyeàn daïy raát phaûi. Döùt lôøi vaãy tay traùi moät caùi, naêm ngöôøi ñoàng thôøi luøi laïi phía sau. Haáp löïc "chu caùp thaàn coâng" trong mình Ñoaøn Döï tuy maõnh lieät thaät nhöng ñoàng thôøi giöõ caû naêm tay ñaïi cao thuû theá naøo noåi? Baûo Ñònh Ñeá thaáy Thieân Nhaân keâu vò ñoù baèng sö thuùc voäi vaøng caùo loãi: -Vaõn boái khoâng bieát Khoâ Vinh tröôûng laõo ôû ñaây, chöa kòp kính baùi, toäi nhieät thaät naëng. Nguyeân vò tröôûng laõo ñaây laø moät vò tieàn boái vaøo baäc cao nhaát trong chuøa Thieân Long. ít ngöôøi trong chuøa ñöôïc thaáy maët tröôûng laõo. Baûo Ñònh Ñeá cuõng chæ nghe danh chöa töøng ñöôïc baùi kieán. Ngöôøi ta ñoàn tröôûng laõo chæ moät mình luyeän khoâ thuyeàn trong vieän Song Thuï, hôn möôøi naêm trôøi nay khoâng ai nhaéc ñeán, hoï cho laø tröôûng laõo vieân tòch roài. Khoâ Vinh tröôûng laõo noùi: -Coâng vieäc phaûi tuyø theo taàm quan troïng hoaëc thôøi gian trì hoaõn hay gaáp ruùt cuûa noù maø laøm. Lôøi öôùc heïn cuûa Ñaïi Luaân Minh Vöông chôùp maét ñaõ ñeán. Ñoaøn Chính Minh ngöôi coi xem seõ roõ. Baûo Ñònh Ñeá ngaïc nhieân nghó thaàm Ñaïi Luaân Minh Vöông treân Ñaïi Tuyeát Sôn laø moät baäc Phaät phaùp uyeân thaâm, coù daây mô reã maù gì vôùi boïn mình ñaâu? Thieân Nhaân phöông tröôïng laáy trong boïc ra moät phong thô aùnh vaøng röïc rôõ trao tay cho Baûo Ñònh Ñeá. Baûo Ñònh Ñeá ñoùn laáy, caàm tay nhaác thaáy khaù naëng raát laáy laøm kyø. Thì ra phong bì laøm baèng vaøng daùt moûng. Treân phong bì duøng baïch kim khaûm thaønh maáy chöõ traéng vieát theo loái chöõ Phaïn. Baûo Ñònh Ñeá thoâng hieåu Phaät hoïc, ñaïi yù chöõ treân phong bì laø: "Kính ñeä phöông tröôïng chuøa Thieân Long". Baûo 383 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñònh Ñeá môû phong bì vaøng ra, beân trong coù moät laù thö cuõng baèng vaøng daùt cöïc moûng. Thö cuõng vieát baèng chöõ Phaïn, ñaïi yù nguyeân vaên nhö sau: "Ngaøy noï tieåu Vöông cuøng Moä Dung tieân sinh ôû Coâ Toâ ñeán hoäi hoïp taïi Thieân Taàn ñaõ cuøng nhau keát moái thaâm giao, ñaøm luaän veà voõ coâng treân ñôøi hieän nay. Moä Dung tieân sinh coù ngoû lôøi raát laáy laøm tieác chöa ñöôïc ñoïc cuoán kinh Luïc Maïch Thaàn Kieám cuûa quyù töï vaø bieát quyù töï raát toân suøng cuoán kinh ñoù. Tieåu Vöông vöøa ñöôïc tin Moä Dung tieân sinh ñaõ quy tieân raát ñoãi xoùt thöông. Ñeå baùo ñaùp tình tri kyû, caàu xin quyù töï cho Tieåu Vöông quyeån kinh ñoù ñeå ñoát tröôùc moä Moä Dung tieân sinh. Trong ngaøy hoâm nay seõ ñeán laáy, xin chôù choái töø. Tieåu vöông xin ñem baùu vaät ñeán baùo ñeàn, chaúng daùm laáy khoâng. Ñaïi tuyeát sôn Ñaïi Luaân Minh Vöông kính thö". Chöõ trong thö cuõng khaûm raát tinh vi baèng baïch kim do tay thôï kheùo vaø phaûi toán bao nhieâu coâng phu cuøng ngaøy giôø môùi cheá taïo thaønh böùc thö. Haõy noùi moät caùi phong bì. Haõy noùi moät caùi phong bì, moät laù thö nhö vaäy cuõng ñaõ laø baûo vaät hieám coù, ñuû bieát Ñaïi Luaân Minh Vöông laø tay haøo phoùng xa xæ ñeán möïc naøo roài. Baûo Ñònh Ñeá voán bieát Ñaïi Luaân Minh Vöông laø Hoä quoác phaùp vöông nöôùc Thoå Phoàn. Cöù naêm naêm moät laàn Ñaïi Luaân Minh Vöông laïi môû ñaøn giaûng kinh, thuyeát phaùp. Caùc vò cao taêng ñaïi ñöùc nöôùc Thieân Truùc beân Taây Vöïc ñeàu ñeán chuøa Ñaïi Luaân treân nuùi Tuyeát Sôn hoäi hoïp ñoâng ñuû ñeå nghieân cöùu kinh ñieån. Sau kyø thuyeát phaùp ra veà ai cuõng hoan hyû ca tuïng Minh Vöông. Baûo Ñònh Ñeá laïi nhôù trong thö Ñaïi Luaân Minh Vöông coù noùi cuøng Moä Dung tieân sinh ñaøm luaän voõ coâng, keát baïn tri kyû. Vaäy thì hieån nhieân Minh Vöông cuõng laø moät tay cao thuû trong voõ laâm. Haïng ngöôøi ñaïi trí tueä khoâng hoïc voõ thì thoâi, khi hoï ñaõ ñi vaøo ñöôøng ñoù taát nhieân khoâng phaûi tay vöøa. Baûo Ñònh Ñeá coøn ñang ngaãm nghó thaáy Thieân Nhaân phöông tröôïng noùi: -Cuoán Luïc Maïch Thaàn Kieám laø vaät chí baûo cuûa baûn töï, laïi laø phaùp yeáu moân voõ toái cao cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù. Chính Minh! Moân voõ cao thaâm cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù hieän ôû chuøa Thieân Long ñaây. Ngöôi laø ngöôøi traàn tuïc thì duø laø con chaùu trong nhaø nhöng nhöõng ñieàu bí aån naøy cuõng khoâng theå tieát loä cho ngöôi bieát ñöôïc. Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Thöa vaâng! Ñieàu ñoù vaõn boái ñaõ bieát roài Thieân Quan noùi: -Chuøa ñaây taøng tröõ pho Luïc Maïch Thaàn Kieám kinh, ngay Chính Minh, Chính Thuaàn coøn chöa hay, sao boïn Moä Dung ôû Coâ Toâ laïi bieát ñöôïc? Thieân Tham töùc giaän noùi: -Ñaïi Luaân Minh Vöông ñaõ noåi tieáng khaép theá gian laø moät vò cao taêng, sao laïi khoâng thoâng tình lyù? Daùm cöôõng eùp boïn ta ñoøi laáy baûo kinh maø ñöôïc bao giôø. 384 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Chính Minh cuøng phöông tröôïng sö huynh neân bieát raèng neáu hoï töû teá taát khoâng ñeán maø hoï ñaõ ñeán laø chaúng töû teá gì. Ñaây laø moät vieäc troïng ñaïi, boïn ta khoâng taùc chuû ñöôïc, phaûi thænh Khoâ Vinh sö thuùc naém vöõng ñaïi cuoäc cho. Thieân Nhaân laïi noùi: -Chuøa nhaø coù pho kinh naøy thaät nhöng noùi ra laïi xaáu hoå. Boïn ta ñaây ñaõ khoâng ai ñuû taøi löïc ñeå luyeän thaønh moân voõ trong saùch thì chôù, caû nhöõng ñieàu aûo dieäu trong kinh cuõng chöa hieåu noåi. Ñaïi Luaân Minh Vöông bieát ñaây coù pho kinh naøy maø vaãn daùm ñeán yeâu saùch thì ra y yû mình quaù, khoâng coøn sôï gì moân tuyeät hoïc cuûa Luïc Maïch Thaàn Kieám nöõa. Khoâ Vinh laïnh luøng noùi: -Y khoâng daùm coi thöôøng Luïc Maïch Thaàn Kieám ñaâu. Theo lôøi trong thö y raát kính phuïc Moä Dung tieân sinh, maø Moä Dung tieân sinh ao öôùc pho kinh naøy voâ cuøng. Ñaïi Luaân Minh Vöông ñaõ caân nhaéc laém ñaáy. Y bieát trong chuøa naøy khoâng coù cao nhaân sieâu quaàn xuaát chuùng, saùch quyù maø chaúng ai luyeän noåi ñeå ñoù thaät uoång maø thoâi. Thieân Tham lôùn tieáng noùi: -Neáu y ngöôõng moä cuoán kinh, muoán caàu khaån möôïn veà xem mình neå laø baäc cao taêng cho möôïn thì ñöôïc, chaúng cho cuõng thoâi coù phaûi töû teá khoâng? Ñaèng naøy y laïi baûo laáy veà ñoát ñi cho keû ñaõ cheát roài, theá môùi ñaùng giaän. Coù phaûi y coi chuøa Thieân Long ta chaúng ra gì caû? Thieân Töôùng thôû daøi than raèng: -Sö ñeä khoâng neân vì theá maø ñem loøng giaän döõ. Ta xem Ñaïi Luaân Minh Vöông khoâng phaûi laø haïng ngöôøi caøn rôõ. Ñoù chaúng qua vì y quaù tình thieát tha vôùi Moä Dung tieân sinh maø ra. Hôõi oâi! Baïn vaøng ñaõ qua ñôøi, khoâng coøn bao giôø ñöôïc thaáy maët coá nhaân, loøng quyeán luyeán khoân beà boäc loä. yù chöøng y muoán baét chöôùc Ngoâ Quyù Chi thuôû xöa ñem baûo kieám treo treân moà baïn. Baûo Ñònh Ñeá hoûi: -Thieân Töôùng ñaïi sö coù bieát Moä Dung tieân sinh laø ngöôøi theá naøo khoâng? Thieân Töôùng laéc ñaàu ñaùp: -Ta chöa töøng quen bieát, song cöù suy Ñaïi Luaân Minh Vöông laø nhaân vaät theá naøo maø coøn khieâm ngöôõng cuõng ñuû bieát Moä Dung tieân sinh taát phaûi laø baäc phi thöôøng. Thieân Nhaân phöông tröôïng noùi: -Cöù lôøi sö thuùc vöøa xeùt ñoaùn thì theá ñòch lôïi haïi voâ cuøng. Chuùng ta khoâng luyeän mau nhöõng pheùp Luïc Maïch Thaàn Kieám thì e raèng kinh baùu bò ngöôøi cöôùp vaø Thieân Long töï ñeán phaûi thaát ñieân baùt ñaûo maát. Khoå moät ñieàu laø luyeän moân thaàn kieám chuû choát ôû noäi löïc phi thöôøng, khoâng theå chæ trong choác laùt maø neân. Chính Minh ñöøng töôûng boïn ta khoâng quan taâm ñeán vuï thaèng chaùu Döï bò truùng ñoäc ñaâu, chæ e ai naáy 385 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung noäi löïc ñeàu bò toån haïi quaù nhieàu, cöôøng ñòch laïi saép ñeán, khoâng coøn ñuû söùc löïc ñeå ñoái phoù. Xem ra tuy y bò truùng ñoäc naëng laém ñaáy nhöng trong vaøi ngaøy chöa ñaùng lo ngaïi gì ñeán tính maïng. Haõy ñeå y tónh döôõng ôû ñaây maáy böõa, neáu beänh tình coù bieán chuyeån, chuùng ta seõ lieäu caùch chöõa trò. Chôø khi ñuoåi xong keû ñòch, chuùng ta seõ duøng toaøn löïc khu truïc taø ñoäc cho y. Vaäy ngöôi nghó sao? Baûo Ñònh Ñeá tuy raát lo cho beänh tình Ñoaøn Döï, song Ñeá laø ngöôøi coù kieán thöùc bao quaùt, nhaø Vua hieåu raèng chuøa Thieân Long laø caên baûn cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù, moãi khi Hoaøng gia gaëp hoaïn naïn laø chuøa laïi doác heát löïc löôïng ra cöùu vieän, chuyeån nguy thaønh yeân. Hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù laäp quoác töø ñôøi Nguõ Ñaïi ñeán nay ñaõ ñöôïc 158 naêm, trung gian bao laàn phaûi chòu phong ba. Vaäy maø xaõ taéc khoâng bò nghieâng ñoå phaàn lôùn laø nhôø ôû chuøa Thieân Long. Chuøa coù moät moái quan heä voâ cuøng troïng ñaïi ñeán vieäc giöõ vöõng kinh kyø. Hieän nay chuøa laâm vaøo tình traïng baát an thì coù khaùc gì hoaøng thaønh gaëp côn nguy bieán? Nhaø Vua nghó vaäy lieàn ñaùp: -Phöông tröôïng thöïc laø nhaân ñöùc. Vaõn boái caûm kích voâ cuøng. Trong coâng cuoäc ñoái phoù vôùi Ñaïi Luaân Minh Vöông lieäu Chính Minh naøy coù theå goùp ñöôïc phaàn nhoû ñöôøng daây tô sôïi toùc naøo chaêng? Thieân Nhaân traàm ngaâm moät laùt roài ñaùp: -Keå ra thì ngöôi laø tay cao thuû nhaát trong nhöõng ngöôøi hoï Ñoaøn coøn ôû ngoaøi theá tuïc ñoù. Theâm ngöôi vaøo choáng ñòch, löïc löôïng seõ taêng leân nhieàu. Coù ñieàu ñeå ngöôøi tuïc tham döï vaøo vieäc tranh ñaáu giöõa caùc ñeä töû nhaø Phaät thì khoâng khoûi bò Ñaïi Luaân Minh Vöông cöôøi boïn Thieân Long ta khoâng coù ngöôøi. Boãng thaáy Khoâ Vinh noùi: -Vieäc luyeän Luïc Maïch Thaàn Kieám neáu cöù rieâng bieät ñeå moät ngöôøi thì ñaây khoâng ai laøm noåi. Vaäy boïn ta phaûi tìm ra moät phöông phaùp khoân ngoan: Moãi ngöôøi taäp moät maïch vaø phaûi coù saùu ngöôøi, luùc ñoái ñòch ñeå moät ngöôøi ra tay, coøn naêm ngöôøi kia ñöùng ngoaøi doàn noäi löïc vaøo tieáp vieän. Chæ caàn moät ñieàu ñöøng ñeå ñoái phöông nhìn roõ cô quan cuûa mình laø cheá phuïc ñöôïc beân ñòch. Keå ra caùch naøy cuõng khoâng ñöôïc chính ñaïi quang minh nhöng tình theá gaáp ruùt quaù roài, ta phaûi toøng quyeàn chöù bieát sao baây giôø? Coù ñieàu chuøa Thieân Long naøy tính ñi tính laïi khoâng tìm ñaâu ra ñöôïc saùu tay cao thuû, baûn lónh töông ñöông nhau. Chính Minh ngöôi ñeán theá laø vöøa vaën, nhöng ngöôi phaûi xuoáng toùc, maëc aùo thaày chuøa vaøo môùi ñöôïc. Tröôûng laõo caøng noùi caøng haêng, töïa hoà loøng ngöôøi raát laø phaán khôûi. Tuy nhieân gioïng noùi vaãn laïnh luøng. Baûo Ñònh Ñeá thöa: -Chính Minh naøy voán coù chí nguyeän xuaát gia ñaàu Phaät. Coù ñieàu kyø coâng veà kieám thaàn chöa bieát maûy may naøo caû. -------------------------oOo------------------------- 386 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2