Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 26

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

163
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 26

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI SAÙU NGAØN NAÊM MOÄT THUÔÛ Saùu ñöôøng baïch tuyeán ñoù laïi tôùi tröôùc maët boïn Thieân Nhaân caùch chöøng ba thöôùc töùc khaéc ngöøng laïi khoâng chuyeån ñoäng nöõa. Moïi ngöôøi thaáy theá ñeàu kinh dò. Vì duøng noäi coâng ñeå thuùc ñaåy luoàng khoùi traéng ñi laø vieäc bình thöôøng nhöng laøm theá naøo cho luoàng hôi lôø löõng, voâ ñònh ngöng ñoïng, ñöùng nguyeân moät choã treân khoâng laø moät vieäc raát khoù. Thieân Tham ñöa thaúng ngoùn tay uùt beân traùi leân, töùc thôøi moät ñöôøng kieám khí töø trong huyeät "thieáu xung" baén ra, nhaèm ñaâm vaøo luoàng khoùi traéng ôû tröôùc maët. Luoàng khoùi traéng laäp töùc bò ñaåy haát ngöôïc trôû laïi vôùi toác ñoä raát mau nhaèm vaøo ngöôøi Cöu Ma Trí. Luoàng khoùi coøn caùch laõo chöøng hai xích, laõo phaûi taêng gia noäi löïc vaøo theá hoaû dieäm ñao ñeå chaën ñöùng. Cöu Ma Trí gaät ñaàu laåm baåm: -Ngöôøi ta baûo moân Luïc maïch thaàn kieám coù theá "thieáu xung kieám" quaû nhieân khoâng sai. Hai beân duøng noäi löïc daèng co vaøi hieäp nöõa, Thieân Tham ñaïi sö nhaän thaáy neáu mình cöù ngoài lyø moät choã thì khoù loøng phaùt huy ñöôïc uy löïc trong kieám phaùp, lieàn ñöùng daäy tieán leân ba böôùc, ñi cheânh cheách veà phía beân traùi. Luoàng noäi löïc ñoù töùc khaéc töø phía beân traùi taán coâng cheùo sang meù beân phaûi. Cöu Ma Trí lieàn ñöa tay traùi ra duøng chöôûng löïc ñeå chaën ñoùn. Thieân Quan chóa thaúng ngoùn tay giöõa leân ñeå phoùng "trung xung kieám" ñaâm thaúng veà phía tröôùc. Cöu Ma Trí la leân: -Phaûi laém! Quaû coù "trung xung kieám phaùp" thaät. Mình laõo ñaùnh vôùi hai ngöôøi maø chöa heà nao nuùng. Ñoaøn Döï ngoài tröôùc maët Khoâ Vinh ñaïi sö, gheù coå nghieâng ñaàu, chaêm chuù theo doõi cuoäc ñaáu kieám lôùn lao, nghìn naêm chöa coù moät laàn trong voõ laâm. Tuy chaøng chöa hieåu voõ ngheä, song chaøng cuõng hieåu roõ cuoäc ñaáu kieám baèng noäi löïc cuûa maáy vò cao taêng ñaây ñem so saùnh vôùi nhöõng cuoäc ñaáu baèng göôm ñao thöïc söï caàm trong tay coøn nguy hieåm vaø khoác lieät hôn nhieàu. May nhôø coù saùu neùn höông cuûa Cöu Ma Trí thaép leân, Ñoaøn Döï môùi caên cöù vaøo nhöõng luoàng khoùi traéng phaát phô bay ñi bay laïi ñeå nhaän ñònh nhöõng ñöôøng kieám theá ñao cuûa ba ngöôøi. Sau khi xem ñöôïc tôùi möôøi maáy hieäp Ñoaøn Döï chôït nghó ra laåm baåm: -AØ ñuùng roài! Trung xung kieám phaùp cuûa Thieân Quan ñaïi sö gioáng heät neùt veõ trong ñoà hình. 403 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï kheõ môû ñoà hình veà "trung xung kieám" xem laïi vaø ñoái chieáu nhöõng luoàng khoùi traéng ñi quanh quaån vôùi nhöõng ñöôøng kieám trong ñoà phoå laäp töùc nhaän ra ngay, khoâng coøn ñieåm naøo nan giaûi caû. Ñoaøn Döï say söa theo doõi caûm thaáy höùng thuù voâ cuøng. Khi xem ñeán Thieáu Traïch kieám phaùp cuûa Thieân Tham cuõng vaäy, chaúng qua moãi kieám phaùp coù moät ñaëc saéc rieâng. Trung xung kieám thì pheùp phoùng ra thu veà phaûi roäng lôùn, khí theá raát laø huøng maïnh. Thieáu traïch kieám thì ñöôøng qua laïi vun vuùt, bieán hoaù thaät tinh vi. Thieân Nhaân phöông tröôïng thaáy caû hai sö huynh vaø sö ñeä lieân hieäp ñoäng thuû maø vaãn chöa chieám ñöôïc maûy may öu theá, trong buïng thaàm nghó: "veà kieám phaùp boïn ta luyeän chöa ñöôïc thuaàn thuïc, ñöôøng kieám khoâng ñaùnh ñöôïc laâu. Caàn phaûi duøng chieán thuaät ñaùnh mau vaø ñaùnh maïnh. Vaäy saùu ngöôøi phaûi sôùm ñoàng thôøi xuaát thuû laø hôn. Ñaïi Luaân Minh Vöông laø tay thoâng minh tuyeät ñænh, laõo vaãn ñeå yù xem kieám phaùp cuûa Thieân Quan vaø Thieân Tham chöù chöa ñöa toaøn löïc ra coâng thuû. Thieân Nhaân nghó vaäy lieàn hoâ: -Hai söï ñeä Thieân Töôùng vaø Thieân Traàn! Chuùng ta nhaát teà ñoäng thuû. Vöøa döùt tieáng Thieân Nhaân ñaõ phoùng ngoùn tay troû ñeå phaùt huy "thöông döông kieám", theo lieàn vôùi "thieáu xung kieám" cuûa Thieân Töôùng vaø "quan xung kieám" cuûa Baûo Ñònh Ñeá. Ba ñöôøng kieám khí ñoàng thôøi nhaèm ñaùnh vaøo ba ñöôøng khoùi traéng. Ñoaøn Döï baét ñaàu nhìn "thieáu xung kieám" roài ñeán "quan xung kieám", "thöông döông kieám" cuøng moät luùc. Chaøng nhaän thaáy caû maáy theá kieám ñem ñoái chieáu vôùi quyeån ñoà hình tuy cuõng hieåu ñöôïc nhöng thaáy roái loaïn, khoâng ra maïch laïc naøo neân khoâng nhôù ñöôïc. Ñoaøn Döï ñang chuù yù nhìn nhaän veà "thieáu xung kieám" treân ñoà hình chôït thaáy moät ngoùn tay gaày ñeùt thoø ra vieát leân treân quyeån ñoà hoaï: "hoïc rieâng bieät töøng theá kieám moät", thuoäc roài seõ hoïc sang theá khaùc!". Chaøng hieåu ngay laø Khoâ Vinh ñaïi sö chæ ñieåm cho mình bieát caùch hoïc lieàn quay ñaàu laïi, mæm cöôøi toû yù taï ôn. Khoâng ngôø Ñoaøn Döï vöøa nhìn leân, chaøng boãng caû kinh thaát saéc vì khuoân maët Khoâ Vinh ñaëc bieät kyø dò: nöûa maët beân traùi hoàng haøo töôi nhuaän, da thòt ñaày ñaën muõi móm nhö ñöùa treû nít, coøn nöûa maët beân phaûi thì ngöôïc laïi: chæ coù laøn da vaøng heùo boïc ngoaøi xöông, nhöõng ñaàu xöông goà leân, troâng nhö nöûa caùi ñaàu laâu ngöôøi cheát. Ñoaøn Döï sôï quaù troâng ngöïc ñaùnh hôn troáng laøng, khoâng daùm nhìn laâu vaø cuõng khoâng daùm nghó tôùi, maëc daàu chaøng bieát roõ ñoù laø keát quaû cuûa coâng phu luyeän "khoâ thuyeàn" maø nhaø sö ñaõ ñaït ñöôïc. Caùi khuoân maët nöûa töôi, nöûa heùo troâng raát khoù coi vaø ñaùng sôï, khieán ai ñaõ nhìn thaáy cuõng khoâng theå bình tónh ñöôïc. Khoâ Vinh ñaïi sö laïi ñöa ngoùn tay vieát theâm: "Dòp may ñöøng boû lôõ, chuù yù xem kieám phaùp". Ñoaøn Döï gaät ñaàu chuù yù xem "quan xung kieám phaùp" cuûa baù phuï roài laïi laàn löôït xem ñeán hai kieám phaùp "thieáu xung" vaø "thöông döông". Trong naêm ngoùn tay cuûa con ngöôøi thì ngoùn voâ danh vuïng veà nhaát vaø ngoùn troû laø nhanh nheïn hôn. Vì theá neân kieám phaùp "quan xung" thuû thaéng ôû ñieåm vuïng veà chaát phaùc maø kieám phaùp "thöông döông" 404 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung thuû thaéng ôû ñieåm xaûo dieäu, linh hoaït, bieán hoaù khoân löôøng. Hai kieám phaùp "thieáu xung" vaø "thieáu traïch" ñeàu phoùng ra baèng ngoùn tay uùt, song moät beân tay phaûi, moät beân tay traùi neân kieám phaùp cuõng khaùc nhau ôû choã kheùo hoaëc vuïng, mau hay chaäm. Tuy nhieân vuïng maø vaãn ñöôïc vieäc, chaäm maø khoâng giaûm uy löïc chæ caàn phaân bieät ôû phöông phaùp söû duïng: ñaùnh baát ngôø hay ñaùnh thaúng thaén maø thoâi. Ñoaøn Döï luùc ñaàu chæ laø do tính hieáu kyø thuùc ñaåy, nhìn ñöôøng khoùi traéng bay ñi bay laïi, ñem ñoái chieáu vôùi nhöõng ñöôøng veõ trong ñoà hình, chaúng qua cuõng coi nhö moät troø chôi ñaùnh ñoá, moãi laàn ñöôøng kieám dieãn bieán laø moät laàn suy nghó cho ra. Nhöng töø luùc ñöôïc nghe lôøi chæ ñieåm "dòp may ñöøng boû lôõ" cuûa Khoâ Vinh, Ñoaøn Döï môùi chuyeân taâm, nhaát trí nhaän xeùt. Ñoaøn Döï vöøa hoïc xong ñöôïc ba theá kieám thì Thieân Tham vaø Thieân Quan laïi söû duïng kieám phaùp ñeán laàn thöù hai. Laàn naøy Ñoaøn Döï khoâng caàn xem ñoà hình nöõa, chæ ñeå maét nhìn ñöông khoùi traéng vaø ñem nhöõng ñöôøng kieám ñaõ thuoäc loøng ra ñoái chöùng. Chaøng nhaän ra raèng nhöõng neùt veõ trong ñoà hình chæ laø nhöõng ñöôøng cheát maø nhöõng ñöôøng khoùi traéng ñi ñi laïi laïi moät caùch linh ñoäng, bieán hoaù voâ cuøng, coù phaàn phong phuù phieàn phöùc hôn nhieàu. Ñoaøn Döï theo doõi moät hoài thì Thieân Nhaân, Thieân Töôùng vaø Baûo Ñònh Ñeá laïi söû duïng xong moät löôït kieám phaùp nöõa. Thieân Töôùng baät ngoùn tay uùt moät caùi, söû duïng ñöôøng kieám laàn thöù hai theo theá "phaân hoa phaát lieãu". Ñoaïn tieáp ñeán Thieân Nhaân vaø Baûo Ñònh Ñeá cuõng söû duïng laïi hai kieám phaùp vöøa ñaùnh xong. Cöu Ma Trí kheõ gaät ñaàu roài ñoät nhieân nhöõng tieáng "vu vu" phaùt ra, huy theá hoaû dieäm ñao maïnh leân gaáp boäi, ñaåy lui taát caû noäi löïc kieám khí cuûa naêm ngöôøi trôû laïi. Luùc ñaàu Cöu Ma Trí chæ giöõ theá thuû, coát ñeå xem xeùt ñuû caùc theá ñaùnh trong Luïc maïch thaàn kieám roài môùi phaûn kích. Ñang theá thuû ñoåi sang theá coâng, naêm luoàng khoùi traéng bay löôïn tung hoaønh, linh hoaït voâ song, coøn luoàng thöù saùu vaãn ngöng laïi ôû phía sau Khoâ Vinh ñaïi sö caùch chöøng ba boán thöôùc, ñöùng im taêm taép, khoâng chuyeån ñoäng chuùt naøo. Khoâ Vinh ñaïi sö ñeå yù nhaän xeùt cho thaáu trieät tình hình ñòch thuû, xem Cöu Ma Trí duy trì tình traïng "naêm ngaû coâng moät ngaû ñöøng" naøy ñöôïc ñeán bao giôø. Quaû nhieân Cöu Ma Trí khoâng keùo daøi tình traïng ñoù ñöôïc nöõa vì muoán giöõ cho luoàng khoùi traéng thöù saùu ñöùng yeân moät choã nhö theá hao toán raát nhieàu söùc löïc. Laõo phaûi di ñoäng cho noù tieán daàn töøng böôùc moät, thaúng ñeán sau gaùy Khoâ Vinh ñaïi sö. Ñoaøn Döï hoát hoaûng la leân: -Ñaïi sö phuï ôi! Ñöôøng khoùi traéng cuûa ñòch ñaõ taäp coâng tôùi nôi! Khoâ Vinh gaät ñaàu vaø môû tôùi choã "thieáu thöông kieám" trong quyeån ñoà hoaï ñöa cho Ñoaøn Döï xem. Ñoaøn Döï thaâm caûm myõ yù cuûa Khoâ Vinh, ñeå heát tinh thaàn vaøo nhaän xeùt ñoà hình, thaáy kieám phaùp "thieáu thöông" naøy gioáng nhö moät böùc tranh thuyû maïc, tuy chæ doïc 405 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ngang xieân cheách sô saøi nhöng söùc ñaùnh maõnh lieät nhö phong ba baõo taùp, ñaù lôû trôøi long. Ñoaøn Döï tuy maét xem kieám phoå nhöng vaãn ñeå yù tôùi luoàng khoùi traéng tieán laïi sau gaùy Khoâ Vinh. Chaøng vöøa quay ñaàu laïi thaáy luoàng khoùi traéng chæ coøn caùch ñoä ba boán taác laø tôùi nôi, hoaûng hoát keâu: -Ñaïi sö phuï! Haõy coi chöøng! Khoâ Vinh ñaïi sö ñöa tay veà ñaèng sau ñoàng thôøi buùng maïnh hai ngoùn tay caùi, töùc thôøi hai luoàng kieám khí vuø vuø phaùt ra nhaèm ñaùnh vaøo hai ñieåm tröôùc ngöïc beân phaûi vaø vai beân traùi Cöu Ma Trí. Khoâ Vinh ñaïi sö khoâng caàn choáng ñôõ theá coâng cuûa ñoái phöông maø laïi phoùng ra hai ñaïo "kyø binh" ñaùnh gaáp vaøo ñòch thuû, vì ñaïi sö tin chaéc laø Cöu Ma Trí kìm haõm noäi löïc "hoaû dieäm ñao" cho tieán moät caùch töø töø thì duø coù ñaû thöông ñöôïc mình cuõng coøn phaûi maát giaây laùt nöõa, neáu mình duøng loái ñaùnh "haäu phaùt, tieân ñaùo" thì ñoái phöông khoâng kòp trôû tay. Cöu Ma Trí cuõng khoâng phaûi tay vöøa, lieäu löôïng raát chu ñaùo, ñaõ döï bò saün moät ñöôøng chöôûng löïc phoøng hôø tröôùc ngöïc ñeå kòp thôøi öùng phoù vôùi mieáng ñaùnh hieåm ñoäc baát thaàn cuûa ñoái phöông. Tuy nhieân laõo môùi nghó tôùi moät theá coâng aùc lieät cuûa "thieáu döông kieám" thoâi chöù chöa nghó tôùi Khoâ Vinh laïi ñoàng thôøi xuaát phaùt luoân hai ñöôøng kieám khí ñaùnh vaøo hai choã khaùc nhau. Cöu Ma Trí giô tay phaùt ñoäng ñöôøng chöôûng löïc ñaõ phuïc saün ñeå choáng ñôõ vôùi moät ñöôøng kieám khí cuûa ñoái phöông ñaâm vaøo tröôùc ngöïc beân phaûi vaø tieáp lieàn nhuùn chaân beân phaûi voäi luøi laïi phía sau. Song duø laõo coù mau leï maáy chaêng nöõa vaãn khoâng leï baèng kieám khí. Boãng nghe "xoeït" moät tieáng nhe nheï, vai aùo thaày tu cuûa Cöu Ma Trí ñaõ bò raùch moät mieáng vaø maùu töôi roøng roøng chaûy ra. Hai ngoùn tay Khoâ Vinh quay troøn moät voøng, kieám khí ruùt trôû laïi, saùu neùn höông cuûa Cöu Ma Trí ñeàu bò ñöùt taøy giöõa quaõng. Boïn Thieân Nhaân, Baûo Ñònh Ñeá ñeàu thu kieám khí veà ngöøng chieán. Trong tay ai naáy ñeàu ñaãm moà hoâi vaø ñeán baây giôø hoï môùi yeân loøng. Cöu Ma Trí raûo böôùc tieán vaøo trong nhaø noùi: -Thieàn Coâng cuûa Khoâ Vinh ñaïi sö thaät laø sieâu vieät, tieåu taêng ñaây raát laáy laøm boäi phuïc. Coøn veà Luïc maïch thaàn kieám nguyeân chæ coù hö danh maø thoâi. Thieân Nhaân phöông tröôïng hoûi: -Theá naøo Minh Vöông laïi baûo laø chæ coù hö danh? Baàn taêng caàn phaûi laõnh giaùo môùi ñöôïc. Cöu Ma Trí ñaùp: -Naêm xöa Moä Dung tieân sinh ngöôõng moä Luïc maïch thaàn kieám laø ngöôõng moä veà kieám phaùp chöù khoâng phaûi ngöôõng moä veà kieám traän. Moät toaø kieám traän naøy cuûa Thieân Long töï, coá nhieân laø uy löïc lôùn laém. Song xeùt cho cuøng chæ ngang haøng vôùi "La haùn kieám traän" cuûa phaùi Thieáu Laâm, hoaëc "hoãn ñoän kieám traän" cuûa phaùi Coân Luaân maø thoâi, döôøng nhö chöa phaûi laø moät kieám phaùp voâ song. 406 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Cöu Ma Trí noùi kieám traän chöù khoâng phaûi laø kieám phaùp laø coù nguï yù chæ traùch ñoái phöông veà ñieåm saùu ngöôøi nhaát teà tham chieán, baøy thaønh theá traän chöù ñaâu phaûi moät ngöôøi söû duïng caû Luïc maïch thaàn kieám nhö moät mình laõo söû duïng "hoaû dieäm ñao". Thieân Nhaân thaáy Cöu Ma Trí noùi coù lyù chöa tìm ñöôïc caâu traû lôøi thì Thieân Tham ñaõ cöôøi laït, hoûi laïi: -Baát luaän kieám phaùp hay kieám traän gì gì ñi nöõa nhöng cuoäc tyû ñao luaän kieám vöøa ñaây thì Minh Vöông ñöôïc hay chuøa Thieân Long chuùng toâi ñöôïc? Cöu Ma Trí khoâng traû lôøi, nhaém maét traàm tö moät laùt chöøng uoáng caïn cheùn traø roài môû to maét ra ñaùp: -Traän ñaáu thöù nhaát thì quyù töï hôi chieám ñöôïc öu theá nhöng traän ñaáu thöù hai ñaây thì tieåu taêng seõ naém chaéc phaàn thaéng. Thieân Nhaân kinh ngaïc hoûi: -Minh Vöông laïi muoán lieàu moät traän thöù hai nöõa ö? Cöu Ma Trí ñaùp: -Ñaïi tröôïng phu ñaõ noùi thì phaûi giöõ lôøi, toâi ñaõ höùa vôùi Moä Dung tieân sinh ñaâu coù theå ngaïi khoù maø ruùt lui ñöôïc? Thieân Nhaân hoûi tieáp: -Nhöng sao Minh Vöông bieát ñaõ naém chaéc phaàn thaéng? Cöu Ma Trí hôi nheách meùp cöôøi ñaùp: -Caùc vò ñeàu laø nhöõng baäc ñaïi sö voõ hoïc uyeân thaâm, chaúng leõ laïi khoâng suy ñoaùn ra hay sao? Xin haõy tieáp chieán ñaõ! Noùi döùt lôøi hai baøn tay laõo töø töø ñaåy ra phía ngoaøi. Beân Khoâ Vinh, Thieân Nhaân, Baûo Ñònh Ñeá saùu ngöôøi ñeàu caûm thaáy hai luoàng kình löïc phaân taùch ra vaø taäp trung vaøo nhieàu choã khaùc nhau. Boïn Thieân Nhaân ñeàu nhaän thaáy khoâng theå duøng kieám phaùp "Luïc maïch thaàn kieám" maø choáng ñôõ kòp neân ai cuõng ñaùnh luoân hai chöôûng moät luùc ñeå choáng vôùi hai luoàng chöôûng löïc cuûa ñoái phöông. Rieâng Khoâ Vinh ñaïi sö vaãn duøng hai ngoùn tay caùi buùng maïnh ra, duøng thieáu döông kieám ñeå tieáp chieán vôùi noäi löïc cuûa ñòch thuû. Cöu Ma Trí sau khi ñaåy hai luoàng chöôûng löïc ra laïi thu veà ngay noùi: -Xin loãi! Thieân Nhaân, Baûo Ñònh Ñeá vaø ñoàng boïn ñöa maét nhìn nhau vaø cuõng hieåu ngaàm raèng chöôûng löïc cuûa ñoái phöông coù theå chia taùch ra laøm maáy ñöôøng cuøng moät luùc. Thieáu döông song kieám cuûa Khoâ Vinh sö thuùc neáu coù chia ra hai ñöôøng ñaùnh aäp laïi, laõo vaãn ñuû söùc choáng ñôõ. Chuùng ta caàn phaûi boû kieám duøng chöôûng, vì Luïc maïch thaàn kieám hieån nhieân thaáy khoâng kòp "hoaû dieäm ñao" cuûa laõo roài. Giöõa luùc moïi ngöôøi ñöông suy tính, chôït thaáy tröôùc maët Khoâ Vinh ñaïi sö khoùi boác leân nguøn nguït, moät luoàng khoùi ñen taùch ra laøm boán nhaèm bay veà phía Cöu Ma Trí taäp coâng. 407 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Töø luùc vaøo ñeán giôø Cöu Ma Trí vaãn thaáy laõo hoaø thöôïng ngoài quay maët vaøo vaùch, khoâng luùc naøo ngoaûnh maët ra, trong buïng laõo luùc naøo cuõng nôm nôùp e ngaïi. Baây giôø thoát nhieân thaáy nhöõng luoàng khoùi ñen taán coâng, khoâng hieåu ñoái phöông duïng yù ra sao. Laõo vaãn duøng hoaû dieäm ñao chia ra laøm boán ñöôøng choáng ñôõ. Cöu Ma Trí hieän giôø chæ giöõ theá thuû, chöù chöa theå khôûi coâng, moät maët phoøng bò boïn Thieân Nhaân ñaùnh aäp tôùi, moät maët caàn bình tónh ñeå coi tình hình bieán chuyeån, xem Khoâ Vinh coøn coù ñoøn gì aùc haïi hôn ñaùnh tieáp chaêng? thaáy luoàng khoùi ñen moãi luùc moät daøy ñaëc, theá coâng raát laø lôïi haïi Cöu Ma Trí raát ñoãi ngaïc nhieân, töï hoûi: ngöôøi ta ñaõ coù caâu: "Möa khoâng qua ngoï, gioù khoâng qua muøi". Khoân g hieåu ñoái phöông sao laïi duøng toaøn löïc ra ñaùnh thì phoûng ñöôïc maáy hôi? Khoâ Vinh laø moät vò cao taêng nhö theá leõ naøo khoâng nghó ñeán? Y duøng thuû ñoaïn haáp taáp cöùng raén nhö theá ñeå öùng ñòch taát phaûi coù quyû keá gì ñaây. Vì nghó theá neân Cöu Ma Trí chæ giöõ moân hoä vöõng vaøng ñeå taâm linh saùng suoát nhaän ñònh tình theá vaø tuyø cô öùng bieán. Chöøng uoáng caïn tuaàn traø, thì boán luoàng khoùi ñen ñoù ñoät nhieân moãi luoàng chia ra laøm hai, hai laïi chia ra boán, coäng laïi taát caû thaønh möôøi saùu luoàng vaây boïc boán beân taùm maët, tieán aäp vaøo ñaùnh Cöu Ma Trí. Cöu Ma Trí vaãn bình tónh cho laø cung maïnh ñaõ ñeán cuoái taàm, khoâng coøn gì ñaùng keå nöõa. Laõo lieàn söû duïng hoaû dieäm ñao vaø cuõng chia ra thaønh nhieàu ñaïo ñeå ngaên chaën caùc löïc ñaïo cuûa ñoái phöông. Hai löïc ñaïo vöøa chaïm nhau thì 16 tia khoùi ñen cuûa Khoâ Vinh thoát nhieân taûn ra boán phía, chæ trong tích taéc hôi khoùi toaû ra môø mòt khaép trong nhaø. Cöu Ma Trí vaãn ñieàm nhieân khoâng heà nao nuùng, phaùt ñoäng chaân löïc tôùi möùc ñoä cöïc maïnh, phoøng giöõ khaép toaøn thaân. Ñöôïc moät laùt lôùp khoùi laït daàn. Trong lôùp khoùi laït lôø môø thaáy boïn Thieân Nhaân caû thaûy naêm hoaø thöôïng ñeàu quyø döôùi ñaát coi veû raát trang nghieâm. Ñaëc bieät laø Thieân Quan vaø Thieân Tham, hai maét ñaày veû bi phaãn. Cöu Ma Trí khoâng khoûi ngaïc nhieân tröôùc tình theá ly kyø, song chæ thoaùng moät caùi laø laõo hieåu ngay vaø noùi thaàm moät mình: "Hoûng roài! Khoâ Vinh bieát roõ khoâng choáng cöï noåi neân ñem quyeån ñoà hoaï Luïc maïch thaàn kieám ñoát ñi". Khoâ Vinh ñaïi sö khoâng muoán ñeå Luïc maïch thaàn kieám loït vaøo tay Cöu Ma Trí neân moät maët duøng noäi löïc Nhaát Döông Chæ ñoát chaùy heát cho thaät mau moïi trang trong quyeån ñoà hoaï, moät maët thuùc ñaåy nhöõng luoàng khoùi ñen ñeán taäp kích cho laõo phaûi ra söùc choáng ñôõ. Tôùi khi khoùi laït thì saùch ñaõ chaùy heát roài. Boïn Thieân Nhaân ñeàu laø nhöõng baäc cao thuû nghieân cöùu veà Nhaát Döông Chæ neân vöøa nhìn thaáy luoàng khoùi ñen ñaõ hieåu roõ nguyeân do nghó buïng: "ñaây laø sö thuùc ñaõ quyeát taâm cam beà ngoïc naùt coøn hôn yeân phaän ngoùi laønh neân ñaõ ñem baûo vaät traán töï huyû ñi chöù nhaát ñònh khoâng chòu ñeå loït vaøo tay keû ñòch". Theá laø töø ñaây ñaõ gaây neân moái thaâm cöøu giöõa Thieân Long töï cuøng Ñaïi Luaân Minh Vöông, khoù maø gôõ ra ñöôïc nöõa. 408 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Cöu Ma Trí vöøa kinh ngaïc vöøa phaãn noä, laõo voán töï phuï laø ngöôøi coù möu trí maø hoâm nay hai laàn lieân tieáp bò baïi döôùi tay Khoâ Vinh ñaïi sö. Quyeån ñoà hình Luïc maïch thaàn kieám ñaõ bò thieâu huyû hoaøn toaøn. Theá laø chuyeán ñi naøy chaúng nhöõng khoâng thu hoaïch ñöôïc chuùt gì coøn keát theâm moái thaâm cöøu. Cöu Ma Trí ñöùng daäy, chaép tay noùi: -Khoâ Vinh ñaïi sö haø taát phaûi noùng tính nhö theá? Thaø raèng gaãy naùt khoâng chòu cong queo keå cuõng cao thöôïng ñaáy. Vì tieåu taêng maø ñaïi sö huyû maát baûo kinh cuûa quyù töï, trong loøng tieåu taêng coù ñieàu aùy naùy. Nhöng xeùt cho cuøng quyeån kinh naøy khoâng phaûi söùc moät ngöôøi naøo luyeän ñöôïc, theá thì huyû ñi hay khoâng cuõng theá maø thoâi. Tieåu taêng xin caùo bieät. Cöu Ma Trí xoay ngöôøi ñi moät chuùt, khoâng ñôïi Thieân Nhaân vaø Khoâ Vinh traû lôøi, baát thình lình ñöa tay ra naém chaët maïch ñaïo ôû coå tay phaûi Baûo Ñònh Ñeá roài noùi tieáp: -Quoác vöông toâi laâu nay vaãn ngöôõng moä phong ñoä hoaøng ñeá, ao öôùc ñöôïc gaëp moät laàn, xin môøi beä haï khuaát giaù tôùi Thoå Phoàn ñeå quoác vöông toâi ñöôïc dòp thöøa tieáp. Söï bieán dieãn baát ngôø, moïi ngöôøi ñeàu giaät mình. Cöu Ma Trí haønh ñoäng moät caùch quaù ñoät ngoät. Baûo Ñònh Ñeá duø laø baäc voõ coâng cao cöôøng nhöng khoâng kòp phoøng bò, hôn nöõa thuû phaùp baét ngöôøi cuûa Cöu Ma Trí raát laø kyø dò. Baûo Ñònh Ñeá vöøa bò naém chaët coå tay, voäi vaøng vaän ñoäng noäi löïc, thuùc ñaåy chaân khí ra huyeät ñaïo, lieân tieáp chuyeån ñaåy tôùi baûy taùm laàn maø vaãn khoâng sao gôõ tay ra ñöôïc. Nhöõng baäc cao thuû tyû thí vôùi nhau, chæ lôõ moät nöôùc laø ngöôøi ngoaøi khoù beà cöùu gôõ. Baûo Ñònh Ñeá ñaõ bò ñòch thuû cheá ngöï ñöôïc yeáu huyeät roài töùc laø tính maïng ôû trong tay ñoái phöông, baát cöù giôø phuùt naøo laõo baét cheát cuõng phaûi cheát. Boïn Thieân Nhaân ñeàu bieát Cöu Ma Trí haønh ñoängnhö vaäy laø quaù ö ñeâ heøn, maát heát danh söï moät baäc cao thuû tuyeät ñænh song chæ caêm phaãn ngaám ngaàm chöù khoâng coù caùch gì cöùu gôõ ñöôïc. Khoâ Vinh ñaïi sö cöôøi noùi: -Ñoaøn Chính Minh tröôùc ñaây laø Baûo Ñònh Ñeá, hieän giôø ñaõ thoaùi vò ñi tu phaùp danh Thieân Traàn. Quoác vöông Thoå Phoàn ñaõ coù yù thænh môøi Thieân Traàn cöù ñi cuõng ñöôïc. Baûo Ñònh Ñeá khoâng sao ñöôïc neân cuõng göôïng ñaùp: -Xin vaâng. Baûo Ñònh Ñeá bieát roõ duïng yù cuûa Khoâ Vinh thieàn sö. Cöu Ma Trí thaáy mình laø moät vò quoác vöông maø laõo baét ñöôïc môùi coi laø moät hoaù phaåm traân kyø. Ñaèng naøy mình ñaõ thoaùi vò ñi tu, baát quaù laø moät hoaø thöôïng ôû chuøa Thieân Long, laõo baét ñöôïc cuõng chaúng coù gì kyø laï. Chöa bieát chöøng vì theá maø laõo thaû ra cuõng neân. 409 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Söû duïng Luïc maïch thaàn kieám duø chæ laø moät theá trong luïc kieám cuõng phaûi laø tay cao thuû baäc nhaát, tinh thaàn caû voõ löïc laãn noäi coâng môùi mong ñaït ñöôïc keát quaû. Nhöõng tay cao thuû haïng naøy ñeàu bieát nhau caû. Nhaát laø nhöõng baäc danh gia hoï Ñoaøn, caû taêng laãn tuïc ôû nöôùc Ñaïi Lyù hay chuøa Thieân Long ñoái vôùi Cöu Ma Trí thì chaúng nhöõng veà dieän maïo vaø nieân kyû laõo ñaõ doø hoûi taän töôøng maø caû veà tính khí cuøng baûn laõnh töøng ngöôøi laõo cuõng bieát roõ ñeán chín phaàn möôøi. Cöu Ma Trí coøn thoâng toû ngoõ ngaùch trong chuøa Thieân Long, ngoaøi Khoâ Vinh ñaïi sö ra caùc vò cao thuû cuøng haøng phaùp danh ñeäm chöõ Thieân chæ coù boán ngöôøi. Baây giôø thoát nhieân xuaát hieän theâm moät vò Thieân Traàn nöõa maø noäi löïc voõ coâng cuõng töông ñöông vôùi boán vò hoaø thöôïng kia, dung maïo oai nghieâm, khí saéc ñaày veû phuù quyù vinh hoa thì laøm gì maø laõo chaúng nhaän ra ngay laø Baûo Ñònh Ñeá. Vöøa nghe Khoâ Vinh ñaïi sö noùi Baûo Ñònh Ñeá ñaõ thoaùi vò ñi tu Cöu Ma Trí söïc nhôù ra laâu nay vaãn nghe caùc baäc ñeá vöông hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù khi cao tuoåi roài thöôøng thoaùi vò, xuaát gia thì ñoái vôùi vieäc Baûo Ñònh Ñeá thoát nhieân vaøo tu taïi chuøa Thieân Long cuõng chaúng laáy gì laøm laï. Chæ coù raèng moät vò Hoaøng ñeá xuaát gia ñi tu taát coù toaøn quoác cöû haønh dieãn leã raát troïng theå: theát sö, leã Phaät, tu lyù chuøa chieàn cho noåi ñình ñaùm maáy hoâm. Coù lyù naøo nhaø Vua laïi xuaát gia moät caùch khoâng troáng khoâng keøn? Cöu Ma Trí nghó vaäy lieàn ñaùp: -Baûo Ñònh Ñeá xuaát gia hay khoâng xuaát gia cuõng ñöôïc, duø sao cuõng xin môøi ngöôøi sang chôi Thoå Phoàn moät chuyeán ñeå trieàu kieán quoác vöông beân baàn taêng. Laõo vöøa noùi vöøa daét Baûo Ñònh Ñeá ra ngoaøi. Thieân Nhaân lieàn leân tieáng: -Haõy khoan! Ñoaïn cuøng vôùi Thieân Quan nhaûy ra, ñöùng chaén tröôùc cöûa. Cöu Ma Trí noùi: -Tieåu taêng quyeát khoâng coù yù gia haïi Baûo Ñònh hoaøng thöôïng nhöng neáu caùc vò böùc baùch tieåu taêng quaù thì tieåu taêng cuõng khoâng theå baûo toaøn ñöôïc ñaâu. Laõo vöøa noùi vöøa vôø ñöa tay traùi ñaùnh döù vaøo haäu taâm Baûo Ñònh Ñeá. Boïn Thieân Nhaân trong luùc giao thuû vôùi Cöu Ma Trí vöøa roài ñaõ hieåu roõ chöôûng löïc "hoaû dieäm ñao" cuûa laõo lôïi haïi theá naøo roài. Baûo Ñònh Ñeá hieän bò laõo naém chaët maïch ñaïo roài thì laõo muoán gieát hay laøm gì thì laøm nhaø Vua khoâng coøn söùc phaûn khaùng ñöôïc nöõa. Neáu moïi ngöôøi hôïp löïc taán coâng phaàn thì e neùm chuoät taát vôõ ñoà phaàn e chöa chaéc naém ñöôïc phaàn thaéng. Cöu Ma Trí noùi tieáp: -Tieåu taêng maát coâng ñi laïi vaát vaû, raát hoå theïn cuøng ngöôøi baïn ñaõ khuaát, may maø môøi ñöôïc Baûo Ñònh hoaøng ñeá cuøng veà môùi khoûi mang tieáng laø moät chuyeán ñi khoâng veà roài. Xin traùnh ñöôøng cho toâi ñi chöù! 410 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Boïn Thieân Nhaân do döï ñöùng ñôø ngöôøi suy nghó: Baûo Ñònh Ñeá laø moät vò quoác vöông nöôùc Ñaïi Lyù, khoâng leõ ñeå cho ñòch nhaân baét ñem ñi? nhöng chöa bieát ñoái phoù baèng caùch naøo ñaùnh thaùo cho ñöôïc. Cöu Ma Trí laïi noùi lôùn: -Toâi voán nghe ñaïi danh caùc vò cao taêng chuøa Thieân Long, khoâng ngôø ñoái vôùi moät vieäc nhoû moïn theá naøy maø cuõng bòn ròn, baét chöôùc thoùi ñaøn baø con nít. Ñoaøn Döï thaáy baù phuï bò baét raát buoàn böïc. Luùc môùi ñaàu chaøng vaãn töôûng voõ coâng cuûa baù phuï cao cöôøng tôùi böïc naøo, coù sôï gì Cöu Ma Trí? Chaúng qua ngöôøi phaûi taïm thôøi nhaãn naïi, chôø cô hoäi ñeán laø ngöôøi coù theå töï thoaùt thaân ñöôïc ngay. Khoâng ngôø moãi luùc moät thaáy nguy nan. Gioïng noùi vaø neùt maët Cöu Ma Trí ñaày veû kieâu ngaïo, thaàn saéc Thieân Nhaân, Thieân Quan vaø moïi ngöôøi ñeàu loä veû buoàn phieàn phaãn noä maø khoâng laøm sao ñöôïc. Tôùi luùc Cöu Ma Trí caàm tay Baûo Ñònh Ñeá loâi ñi, chaïy ra ngoaøi cöûa, Ñoaøn Döï hoaûng hoát khoâng kòp nghó ngôïi gì nöõa, chaøng la aàm leân: -oái! Mi buoâng baù phuï ta ra! Ñoaøn Döï vöøa la vöøa ñöùng phaét daäy chaïy theo. Cöu Ma Trí ngay luùc môùi vaøo ñaõ thaáy moät ngöôøi ngoài tröôùc maët Khoâ Vinh ñaïi sö nhöng vaãn chöa suy ñoaùn ngöôøi ñoù laø ai vaø cuõng khoâng hieåu Khoâ Vinh baûo gaõ ngoài ñoù coù duïng yù gì. Baây giôø thaáy Ñoaøn Döï ñöùng daäy ñuoåi theo, lieàn ñoäng tính hieáu kyø quay laïi hoûi: -Toân giaù laø ai? Ñoaøn Döï ñaùp: -Mi ñöøng hoûi ta laø ai voäi! Haõy buoâng baù phuï ta ra tröôùc ñaõ roài seõ noùi chuyeän sau! Noùi xong Ñoaøn Döï ñöa tay ra naém laáy coå tay Baûo Ñònh Ñeá. Baûo Ñònh Ñeá laät baøn tay laïi, naém laáy tay Ñoaøn Döï noùi: -Döï nhi! Chaùu khoâng phaûi baän loøng vì ta nöõa! mau mau veà giuïc phuï thaân chaùu leân ngoâi Ñaïi Baûo, naém laáy vieäc trieàu chính. Coøn ta baây giôø ñaõ thaønh moät vò laõo taêng maây ngaøn haïc noäi, khoâng ñaùng quan taâm nöõa. Baøn tay Baûo Ñònh Ñeá vöøa chaïm vaøo tay Ñoaøn Döï ngöôøi boãng giaät thoùt leân moät caùi vaø caûm thaáy haáp löïc cuûa Chu caùp thaàn coâng huùt maïnh. Cöu Ma Trí cuõng ñoàng thôøi caûm thaáy chaân löïc trong mình cöù cuoàn cuoän tieát ra ngoaøi. Song coâng löïc cuûa laõo reøn luyeän coøn cao cöôøng hôn Baûo Ñònh Ñeá nhieàu. Laõo ngôø laø Baûo Ñònh Ñeá vaän duïng coâng phu kyø laï ñeå huùt laáy noäi löïc cuûa mình, laõo lieàn ngöng tuï noäi löïc, ñònh tranh ñoaït cuøng chaân khí cuûa Baûo Ñònh Ñeá. Baûo Ñònh Ñeá sôû dó bò Cöu Ma Trí cheá ngöï ñöôïc laø do trong luùc baát ngôø khoâng ñeà phoøng, bò ñoái phöông ñoät nhieân duøng kyõ thuaät tieåu nhaân naém ñöôïc maø thoâi, coøn veà noäi löïc voõ coâng trong baûn thaân chöa bò hao toån maûy may. Boãng nhieân nhaø Vua caûm thaáy hai tay ñoàng thôøi coù moät maõnh löïc giaèng co lieàn duøng ngay phöông phaùp taù löïc ñaû löïc daãn hai luoàng noäi löïc cho gaëp nhau ôû moät choã ñeå hai beân khaùng cöï laãn nhau. Baûo Ñònh Ñeá lôïi duïng luùc ñoù 411 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung chæ kheõ vaãy tay moät caùi ñaõ thoaùt khoûi söï troùi buoäc cuûa Cöu Ma Trí moät caùch deã daøng, ñem Ñoaøn Döï cuøng nhaûy luøi laïi vaø thaàm töï nhuû: "Keå cuõng ñaùng hoå theïn, hoâm nay mình phaûi nhôø ñeán Döï nhi cöùu cho môùi thoaùt ñöôïc". Cöu Ma Trí kinh hoaûng voâ cuøng nghó thaàm: "trong voõ laâm laïi môùi xuaát hieän moät vò cao thuû theá maø sao mình khoâng hay bieát gì heát? Ngöôøi naøy tuoåi coøn nhoû, môùi ñoä hai möôi trôû laïi maø sao baûn lónh cao cöôøng ñeán theá?". Thaáy Ñoaøn Döï goïi Baûo Ñònh Ñeá baèng baù phuï Cöu Ma Trí trong loøng nghi hoaëc töï hoûi: "Quaùi laï! Sao ta chöa heà nghe noùi tôùi trong ñaùm con em hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù coù moät nhaân vaät ñaëc saéc nhö theá bao giôø?". Cöu Ma Trí dôû thuû ñoaïn thaàm leùn, naém giöõ ñöôïc maïch ñaïo Baûo Ñònh Ñeá moät caùch deã daøng, töôûng thaønh coâng ñeán nôi maø laïi saåy. Laõo khoâng ngôø moät gaõ thanh nieân xen ngang vaøo phaù ñaùm, khieán laõo caêm giaän, khoâng theå naøo nhòn ñöôïc. Vaãn ra veû bình tónh, laõo gaät ñaàu leân gioïng noùi maùt: -Tieåu taêng vaãn töôûng hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù xöa nay chæ chuyeân veà voõ hoïc toå truyeàn, khoâng theo nhöõng moân taïp nham khoâng ngôø caùc baäc hieàn taøi haäu boái laïi ñi keát giao caû vôùi Tinh tuù Haûi laõo nhaân ñeå khaûo luyeän caùc kyø moân voõ hoïc nhö moân "hoaù coâng ñaïi phaùp" chaúng haïn. Theá thì laï thaät, quaû laø laï thaät! Cöu Ma Trí tuy laø ngöôøi uyeân baùc hieåu roäng vaãn laàm töôûng "chu caùp thaàn coâng" cuûa Ñoaøn Döï laø moân "hoaù coâng ñaïi phaùp". Coù ñieàu laõo coøn bieát töï troïng, khoâng buoâng lôøi noùi phuõ phaøng ñaû kích ai. Vì theá neân "Tinh Tuù Haûi laõo ma" laõo goïi ñoåi ra "Tinh Tuù Haûi laõo nhaân". Nhaân vó voõ laâm ñeàu goïi "hoaù coâng ñaïi phaùp" laø yeâu coâng hay taø thuaät laõo laïi goïi traùnh ñi laø kyø moân voõ hoïc. Laõo khoâng duøng chöõ ñeä töû laõo ma maø chæ duøng chöõ keát giao ñuû bieát laõo laø ngöôøi raát teá nhò. Tuy laõo cuõng ngoä nhaän nhö Thaïch Thanh Töû song bieát löïa lôøi thanh lòch, khoâng nhö Thaïch Thanh Töû hoûi moät caùch soáng söôïng, boáp chaùt. Baûo Ñònh Ñeá cuõng cöôøi laït noùi moùc: -Laâu nay baàn taêng vaãn ngöôõng moä Ñaïi Luaân Minh Vöông laø baäc ñaïi trí tueä, kieán thöùc saâu xa, theá maø sao cuõng aên noùi hoà ñoà ñeán theá? Tinh Tuù laõo ma laøm nhieàu ñieàu phi nghóa, con chaùu hoï Ñoaøn khi naøo laïi coù lieân laïc vôùi haén? Cöu Ma Trí ñaõ hôi choät daï, Ñoaøn Döï laïi noùi tieáp: -Mi laø khaùch ôû xa tôùi, chuøa Thieân Long ta tieáp ñaõi troïng theå, theá maø mi caû gan daùm xuùc phaïm ñeán baù phuï ta. Chaúng qua chuùng ta thaáy mi cuõng laø ñeä töû nhaø Phaät neân moïi vieäc ñeàu nhaân nhöôïng, thì traùi laïi mi laïi caøng ngang ngöôïc theâm. Nhöõng ngöôøi ñaõ xuaát gia coù ai laïi nhö mi? Chaúng bieát giöõ thanh quy moät chuùt naøo heát. Moïi ngöôøi thaáy Ñoaøn Döï laáy ñaïi nghóa traùch maéng Cöu Ma Trí cuõng haû daï, ñoàng thôøi ñeå heát tinh thaàn giôùi bò, sôï Cöu Ma Trí caùu tieát leân laïi gia haïi Ñoaøn Döï moät caùch ñoät nhieân. Song laõo saéc maët vaãn ñieàm nhieân vaø nhaõ nhaën noùi: 412 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Hoâm nay ñöôïc bieát theâm moät baäc cao hieàn, coøn haân haïnh naøo baèng? xin ñöøng tieác coâng chæ giaùo cho maáy hieäp, khieán tieåu taêng ñöôïc theâm phaàn tieán ích. Ñoaøn Döï thaûn nhieân ñaùp: -Ta khoâng hieåu voõ coâng vaø cuõng chöa hoïc voõ bao giôø. Cöu Ma Trí cöôøi khaønh khaïch ñaùp: -Thaät laø cao minh! Cao minh! Thoâi tieåu taêng xin caùo bieät vaäy! Laõo vöøa nghieâng ngöôøi ñi moät chuùt ñaõ phaát tay aùo ñoàng thôøi vöôn baøn tay ra, laäp töùc boán ñöôøng "hoaû dieäm ñao" phaùt xuaát nhaèm ñaùnh vaøo Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï hoaøn toaøn khoâng hieåu caùch choáng ñôõ moân voõ coâng thöôïng thaëng naøy, chôït thaáy nhöõng ñoøn aùc lieät taäp coâng tôùi chaøng vaãn uø uø caïc caïc ñöùng yø ra. Baûo Ñònh Ñeá vaø Thieân Tham ñoàng thôøi ñaùnh luoân hai ngoùn tay ra ñeå ngaên chaën boán ñöôøng "hoaû dieäm ñao". Boãng thaáy Cöu Ma Trí thaân hình rung ñoäng khoâng ngöøng, chính laø luùc laõo taêng cöôøng noäi kình ñeán cöïc ñoä ñeå xung kích. Thieân Töôùng "oeï" moät tieáng, hoäc maùu töôi ra. Baáy giôø Ñoaøn Döï môùi bieát Cöu Ma Trí laïi duøng caùch ñaùnh leùn luùt, lieàn noåi côn thònh noä, chæ vaøo maët Cöu Ma Trí maéng: -Gaõ phieân taêng kia! Mi thaät laø daõ man voâ lyù. Ñoaøn Döï vöøa maéng vöøa ñöa ngoùn tay troû duøng söùc phoùng maïnh ra, taâm khí giao thoâng, töï nhieân söû duïng thaønh theá "phöông döông kieám" vôùi moät noäi löïc huøng haäu voâ song. Ñoaøn Döï luùc tröôùc ngoài tröôùc maët Khoâ Vinh ñaïi sö ñeå xem ñoà hình vaø caùc vaän duïng Luïc maïch thaàn kieám. Sau khi nhaän xeùt vaø ghi nhôù toû töôøng baây giôø ñem söû duïng thí nghieäm moät ngoùn ñaàu tieân khoâng ngôø laïi aùm hôïp ñuùng nhö trong kieám phoå. Söùc noäi kình phoùng ra maõnh lieät, nghe keâu "vo vo" nhaèm ñaâm thaúng vaøo Cöu Ma Trí, ñaáy chính laø ñoøn "kim chaâm ñoä kieáp". Cöu Ma Trí khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc noäi löïc cuûa Ñoaøn Döï laïi gheâ gôùm ñeán theá. Ñoøn "kim chaâm ñoä kieáp" naøy luùc phoùng ra tuyeät ôû choã vuïng maø kheùo, trôn maø rít hôïp vôùi yeáu quyeát cuûa kieám phaùp thöôïng thöøa. Cöu Ma Trí hoát hoaûng, voäi vaøng duøng chöôûng löïc ñaåy maïnh "hoaû dieäm ñao" ñeå choáng ñôõ. Ñoaøn Döï ra tay chaúng nhöõng laøm cho Cöu Ma Trí phaûi kinh dò maø ngay ñeán Khoâ Vinh cuøng boïn Thieân Nhaân cuõng cho laø moät söï khoâng bao giôø nghó tôùi. Nhaát laø Baûo Ñònh Ñeá vaø chính Ñoaøn Döï laïi caøng laáy laøm quaùi laï. Ñoaøn Döï töï nghó: "sao mình ngaãu nhieân ñaùnh ra moät chæ maø Cöu Ma Trí laïi phaûi ñeå heát taâm thaàn ra choáng ñôõ nhö theá? Roài chaøng laïi töï traû lôøi: phaûi roài, phaûi roài, chaéc laø mình xuaát chæ ñuùng caùch thöùc neân laõo cho laø mình bieát söû duïng Luïc maïch thaàn kieám. Ha ha! ñaõ theá ta phaûi cho laõo hoaûng vía moät phen". Chaøng lieàn quaùt lôùn: -Theá "thöông döông kieám" coù chi ñaùng keå? Ñeå ta söû duïng maáy ñöôøng "trung xung kieám" cho mi coi! 413 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Noùi xong chaøng ñöa ngoùn tay giöõa ra ñieåm. Song chæ phaùp tuy ñuùng nhöng kình löïc khoâng vaän duïng tieáp theo ñöôïc, thaønh ra chæ laø ñöôøng ñaùnh hö khoâng, maø chaúng coù maûy may hieäu löïc. Cöu Ma Trí luùc môùi thaáy Ñoaøn Döï ñieåm ngoùn tay giöõa ñaõ saép saün caùc theá ñeå tieáp chieán, khoâng ngôø ñoái phöông ñaùnh khoâng thaáy moät chuùt kình löïc nhöng laõo vaãn coøn nghi hoaëc cho laø ñoái phöông duøng loái hö hö thöïc thöïc maø seõ coù ñöôøng ñaùnh lôïi haïi tieáp theo. Dôïi tôùi khi Ñoaøn Döï söû duïng ñöôøng thöù hai vaãn roãng tueách nhö tröôùc, luùc ñoù Cöu Ma Trí môùi möøng thaàm nghó buïng: "ta vaãn noùi ôû treân ñôøi naøy laøm gì coù ngöôøi söû duïng ñöôïc "thöông döông kieám" maø kieâm ñöôïc caû "trung xung kieám" nöõa? quaû nhieân thaèng loûi naøy hö tröông thanh theá ñeå choä ngöôøi. Ñaõ theá thì ta cho noù moät phen bôû vía chôi". Cöu Ma Trí laø ngöôøi raát töï phuï, maø ñaõ töï phuï taát sinh loøng ñoá kî. Chuyeán naøy laõo ñeán chuøa Thieân Long bò thaát theá luoân maáy laàn. Laõo nghó neáu khoâng laøm cho toû maët moät phen thì oai danh Ñaïi Luaân Minh Vöông bò toån thöông nhieàu laém. Töùc thì laõo ñöa tay traùi ñaùnh lieân tieáp hai chöôûng, höôùng caû veà hai beân taû höõu, duøng kình löïc ñeå phong toaû ñöôøng cöùu vieän cuûa Baûo Ñònh Ñeá vaø moïi ngöôøi. Tieáp theo laõo duøng theá "baïch hoàng quaùn nhaät" trong ñao phaùp "hoaû dieäm ñao" cheùm thaúng vaøo vai beân phaûi Ñoaøn Döï. Laõo duøng ñöôøng ñao tinh dieäu naøy coát cheùm cho Ñoaøn Döï cuït caùnh tay phaûi. Baûo Ñònh Ñeá, Thieân Nhaân vaø Thieân Tham ñoàng thanh la leân: -Phaûi caän thaän ñaáy! Roài moïi ngöôøi ñeàu ñöa ngoùn tay ra ñieåm veà phía Cöu Ma Trí. Ba ngöôøi xuaát chieán ñeàu laø nhöõng ñoøn trong voõ coâng thöôïng thöøa, baét buoäc ñoái phöông phaûi thu chieâu veà ñeå töï cöùu. Naøo ngôø Cöu Ma Trí ñaõ vaän duïng noäi kình ñeå phoøng giöõ taát caû caùc choã yeát huyeät trong toaøn thaân roài neân laõo khoâng caàn thu ñao veà, cöù nhaèm thaúng Ñoaøn Döï boå xuoáng. Ñoaøn Döï nghe tieáng baù phuï bieát ngay laø nguy ñeán nôi roài, chaøng voäi ñöa hai tay ñoàng thôøi ñaùnh luoân hai chæ. Trong luùc kinh hoaûng, chaân khí töï nhieân xuaát phaùt, "thieáu traïch kieám" beân tay phaûi, "thieáu xung kieám" beân tay traùi, hai kieám ñoàng thôøi xoâng ra ñoùn "hoaû dieäm ñao". Dö theá vaãn coøn phaùt ra nhöõng tieáng "vo vo", phaûn kích laïi Cöu Ma Trí. Cöu Ma Trí hoát hoaûng khoâng kòp suy nghó gì heát, voäi döøng tay traùi phaùt ñoäng kình löïc ñeå chaën ñoøn. Ñoaøn Döï sau khi phoùng maáy theá kieám, trong loøng ñaõ hôi hieåu roõ caùch söû duïng kieám khí. Tröôùc heát phaûi coù moät yù nieäm, roài môùi vaän chaân khí ra ngoùn tay, coù theá chaân khí môùi xuaát phaùt ra ñöôïc. Song chaøng vaãn khoâng hieåu taïi sao phaûi laøm nhö vaäy. Ñoaøn Döï kheõ buùng ngoùn tay giöõa, laïi söû duïng "trung xung kieám phaùp". Chæ trong chôùp maét, saùu ñöôøng kieám ôû trong quyeån ñoà hình maø chaøng vöøa ñöôïc xem qua trong luùc ngoài tröôùc maët Khoâ Vinh ñaïi sö laàn löôït hieån hieän ra tröôùc maët chaøng moät caùch raát roõ raøng. Möôøi 414 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ñaàu ngoùn tay cöù lieân tieáp baät ra, qua ñöôøng naøy tieáp ñeán ñöôøng khaùc, töï nhieân thaáy kieám phaùp nhaäp dieäu, töïa hoà moät ngheä syõ taøi cao tay vaãn gaåy ñaøn maø maét vaãn nhìn chim nhaïn bay qua. Cöu Ma Trí laïi caøng kinh hoaûng, luoân luoân tieáp vaän noäi löïc ñeå choáng ñôõ vôùi Luïc maïch thaàn kieám. Trong caên nhaø luùc naøy chæ thaáy kieám khí doïc ngang, göôm ñao bay löôïn, xung kích chen laán nhau töïa hoà saám vang gioù rít. Giao ñaáu ñöôïc moät luùc, Cöu Ma Trí nhaän thaáy ñoái phöông kình löïc moãi luùc moät maïnh, kieám phaùp cuõng bieán hoaù khoân löôøng, tuy töøng luùc töøng choã noù töï saùng taùc ra nhöõng ñieåm môùi laï khieán cho ngöôøi khoâng bieát ñaâu maø moø. Cöu Ma Trí moãi luùc moät theâm kinh hoaûng vaø hoái haän, laõo nghó thaàm: "khoâng ngôø trong chuøa Thieân Long laïi coù baäc cao thuû coøn nhoû tuoåi nhö theá. Hoâm nay Cöu Ma Trí naøy chính laø töï mình ñi chuoác laáy caùi nhuïc vaøo thaân". Ñoät nhieân nghe "vu vu vu". Cöu Ma Trí ñaùnh lieàn ba ñao vaø noùi: -Haõy ngöøng tay! Ñoaøn Döï tuy hoïc ñöôïc Luïc maïch thaàn kieám song chöa theå phaùt ñoäng chaân khí hay thu veà theo yù mình ñöôïc. Vöøa nghe ñoái phöông keâu ngöøng tay, chaøng luyùnh quyùnh khoâng bieát caùch thu noäi löïc veà, ñaønh ñöa ngoùn tay chæ thaúng leân noùc nhaø ñoàng thôøi buïng nghó: "thoâi ta cuõng khoâng neân phaùt kình löïc ra nöõa, ñeå xem y noùi gì ñaõ". Cöu Ma Trí quaû thoâng minh hôn ngöôøi, nhìn Ñoaøn Döï coù veû lôø ngôø, ñoàng thôøi luùc thu ñieåm chaân khí chaân tay luoáng cuoáng, troâng roõ daùng ñieäu ngöôøi keùm voõ coâng. Laõo chôït naûy ra moät yù nghó, töùc thôøi nhaûy leân moät böôùc giô tay ñaám thaúng moät quyeàn vaøo maët Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï nhôø duyeân cô ñöa tôùi, tuy coù hoïc ñöôïc moân voõ raát cao thaâm Luïc maïch thaàn kieám nhöng ngoaøi ra veà caùc moân quyeàn cöôùc binh khí thoâng thöôøng khaùc chaøng hoaøn toaøn khoâng hieåu tyù gì. Ñoaøn Döï ñöa caùnh tay leân ñôõ ñöôøng quyeàn cuûa ñoái phöông moät caùch raát ngöôïng ngòu. Cöu Ma Trí lieàn laät baøn tay phaûi tuùm ngay "thaàn phong huyeät" ôû tröôùc ngöïc chaøng. Töùc khaéc ngöôøi chaøng meàm nhuõn, chaân tay khoâng cöû ñoäng ñöôïc nöõa. Cöu Ma Trí tuy ñaõ khaùm phaù ñöôïc nhöôïc ñieåm trong voõ hoïc cuûa Ñoaøn Döï nhöng cuõng khoâng ngôø baét ñöôïc chaøng moät caùch quaù deã daøng nhö theá. Laõo vaãn coøn sôï chaøng giaû vôø ngôù ngaån maø duøng quyû keá gì khaùc chaêng neân luùc naém ñöôïc "thaàn phong huyeät" roài laõo ñöa ngoùn tay ñieåm luoân theâm ba ñaïi huyeät: "ñaûn trung", "ñaïi thoâi" vaø "kinh moân". Ngöôøi ñaõ bò ñieåm nhöõng ñaïi huyeät ñoù roài, quyeát khoâng theå naøo coøn phaûn khaùng laïi ñöôïc nöõa. Song ñoàng thôøi Cöu Ma Trí caûm thaáy chaân löïc trong mình luoân luoân theo baøn tay phaûi tieát ra ngoaøi. Laõo voäi vaøng ñöa baøn tay traùi naém chaët laáy tay phaûi cuûa mình, luøi laïi ba böôùc roài noùi: -Vò tieåu thí chuû naøy trong buïng ñaõ nhôù heát ñoà hình veà Luïc maïch thaàn kieám. Quyeån ñoà hình ñaõ bò Khoâ Vinh ñaïi sö ñoát chaùy roài... 415 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Luùc Cöu Ma Trí caát tieáng noùi thì laïi khoâng giöõ ñöôïc chaân khí khoûi bò tieát ra ngoaøi neân y voäi voäi vaøng vaøng noùi vaén taét: -Tieåu thí chuû ñaây laø quyeån ñoà hình soáng... ñem gaõ ñoát soáng tröôùc moà Moä Dung tieân sinh, cuõng nhö laø ñoát quyeån ñoà hình vaäy... Cöu Ma Trí sôï phe Khoâ Vinh ñaïi sö nhaän thaáy nhöôïc ñieåm cuûa mình trong luùc noùi naêng maø xuùm laïi taán coâng chaêng, laõo lieàn giô tay traùi ñaùnh luoân ra naêm ñöôøng ñao, nhaèm veà phía tröôùc. Boùng laõo thoaùng chuyeån ñoäng moät caùi ñaõ ruùt lui ra khoûi cöûa maàu ni ñöôøng. Boïn Baûo Ñònh Ñeá, Thieân Quan, Thieân Nhaân röôït theo ñeå cöôùp ngöôøi laïi ñeàu bò söùc nguõ ñao lieân hoaøn vaây boïc, ngaên giöõ khoâng coù caùch naøo tieán leân ñöôïc. Cöu Ma Trí caàm Ñoaøn Döï quaêng cho chín teân haùn töû ñôïi ôû ngoaøi cöûa roài quaùt giuïc: -Caùc ngöôøi ruùt cho mau! Hai teân haùn töû ñoàng thôøi ñöa tay ñoùn laáy Ñoaøn Döï, roài ñi xuyeân qua röøng caây, chaïy reõ ñi loái khaùc chöù khoâng theo ñöôøng caùi. Cöu Ma Trí sau khi trao Ñoaøn Döï cho ngöôøi khaùc, chaân khí khoâng bò tieát ra nöõa. Laõo laïi huy ñoäng "hoaû dieäm ñao" cheùm tôùi taáp vaøo cöûa maàu ni ñöôøng. Boïn Baûo Ñònh Ñeá ñeàu duøng pheùp Nhaát Döông Chæ xung kích nhöng vaãn khoâng sao phaù vôõ ñöôïc voøng vaây baèng löôõi ñao voâ hình cuûa ñoái phöông. Cöu Ma Trí nghe thaáy tieáng voù ngöïa doàn daäp, bieát laø thuû haï ñaõ ñem Ñoaøn Döï leân ñöôøng veà baéc roài. Laõo ñaéc yù cöôøi moät traøng daøi noùi: -Ñoát maát quyeån ñoà hình cheát, laïi ñöôïc quyeån ñoà hình soáng. Moä Dung tieân sinh laïi coù baïn ôû döôùi suoái vaøng seõ khoûi phaûi tòch mòch. Ñoaïn laõo duøng tay phaûi ñaùnh cheùo laïi moät chöôûng. Nghe tieáng keâu raéc raéc. Hai caây coät ôû toaø maàu ni ñöôøng ñaõ bò "hoaû dieäm ñao" cheùm gaãy roài. Laõo phi thaân thoaûng nhö moät laøn khoùi, thoaét ñaõ bieät daïng, khoâng bieát ñi veà phöông höôùng naøo. Baûo Ñònh Ñeá vaø moïi ngöôøi ñeàu duøng kinh coâng tuyeät ñænh ñuoåi theo, nhaèm thaúng veà phía baéc. Ñoaøn Döï bò Cöu Ma Trí ñieåm caùc huyeät ñaïo, khoâng cöû ñoäng gì ñöôïc nöõa, chaøng bò gaùc ngang löng ngöïa, maët cuùi saáp xuoáng, chæ nhìn thaáy maët ñaát nhö chaïy luøi veà phía sau. Voù ngöïa chaïy nhö bay, mieäng muõi ñaày caùt buïi, tai nghe nhöõng teân haùn töû noùi líu lo toaøn tieáng Phieân, chaúng hieåu laø chuùng noùi gì. Ñoaøn Döï ñeám ñöôïc boán möôi chaân ngöïa, bieát laø caû boïn chuùng ñi coù möôøi ngöôøi. Ñi ñöôïc chöøng hôn möôøi daëm, tôùi khuùc ñöôøng reõ, chaøng thaáy Cöu Ma Trí noùi líu lo maáy caâu roài naêm con ngöïa ñi veà beân traùi, coøn Cöu Ma Trí vaø moät teân aùp giaûi chaøng cuøng ba ngöôøi nöõa ñi reõ veà beân phaûi. Laïi ñi chöøng hai daëm nöõa thì tôùi choã reõ thöù hai naêm ngöôøi naøy laïi ñi ra laøm hai ngaû. Ñoaøn Döï bieát Cöu Ma Trí sôû dó chia ra ñi maáy ngaû nhö theá laø chuû yù ñaùnh laïc höôùng, khieán cho truy binh khoâng bieát ñaâu maø ñuoåi theo. Laïi ñi moät hoài 416 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung nöõa, Cöu Ma Trí xuoáng ngöïa, laáy moät ñoaïn daây da, buoäc ngang löng Ñoaøn Döï, tay traùi laõo xaùch ngang ngöôøi chaøng ñi veà phía raëng nuùi coøn hai teân haùn töû ñi reõ veà phía taây. Ñoaøn Döï ngaám ngaàm xuyùt xoa vaø töï nghó: "duø baù phuï coù phaùi moät ñoaøn thieát giaùp kî binh, ñuoåi theo khoâng ngöøng böôùc, baát quaù cuõng chæ baét heát ñöôïc chín teân tuyø tuøng laø cuøng, khoâng theå naøo cöùu ñöôïc mình veà. Cöu Ma Trí xaùch moät ngöôøi beân tay maø laõo ñi nheï nhö khoâng, moãi luùc ñi moät mau hôn. Ñi nhö theá chöøng ñoä ba giôø maø toaøn xuyeân qua röøng qua nuùi. Maët trôøi ñaõ ngaû veà phía taây, aùnh naéng roïi töø beân traùi tôùi Ñoaøn Döï bieát laø Cöu Ma Trí ñem mình veà höôùng baéc. Ñeán luùc gaàn toái, Cöu Ma Trí gaùc Ñoaøn Döï leân moät caønh caây roài laáy daây da troùi vaøo. Laõo chaúng noùi caâu gì heát, thaäm chí chaúng theøm nhìn ñeán nöõa, chæ ñaët leân treân löng chaøng maáy caùi baùnh khoâ roài ñöa ngoùn tay giaûi moät huyeät ñaïo coå tay traùi cho chaøng ñeå coù theå laáy ñöôïc baùnh maø aên. Ñoaøn Döï duoãi tay traùi ra, ñònh vaän khí ñeå söû duïng "thieáu traïch kieám" ñeå ñaùnh laõo nhöng chaøng coù bieát ñaâu sau khi caùc ñaïi huyeät trong ngöôøi bò ñieåm roài thì toaøn thaân chaân khí bò phong toaû neân ngoùn tay chaøng hí hoaùy maõi maø khoâng coù chuùt noäi löïc naøo phaùt ra heát. Hai ngaøy lieàn Cöu Ma Trí vaãn xaùch Ñoaøn Döï ñi veà phía baéc. Maáy laàn chaøng gôïi chuyeän, hoûi laõo sao laïi baét chaøng vaø ñem chaøng veà baéc ñeå laøm gì Cöu Ma Trí vaãn laøm thinh khoâng traû lôøi. Ñi maõi tôùi möôøi ngaøy, ñaõ ra khoûi ñòa giôùi nöôùc Ñaïi Lyù, Ñoaøn Döï nhaän thaáy Cöu Ma Trí laïi xoay höôùng ñi veà phía ñoâng baéc nhöng vaãn traùnh khoâng ñi ñöôøng lôùn, cöù ñi taét qua nhöõng caùnh röøn g hoang nuùi raäm. Chaøng ñeå yù nhìn nhaän thaáy ñòa theá moãi luùc moät baèng phaúng, nuùi daàn daàn ít ñi maø soâng ngoøi laïi nhieàu ra. Trong moät ngaøy phaûi ñi qua maáy laàn ñoø. Cöu Ma Trí xaùch Ñoaøn Döï ñi ñöôøng nhö vaäy cuõng laøm cho ngöôøi qua ñöôøng phaûi kinh khuûng. Veà sau heã ra cöûa laø gaëp ngöôøi ñi laïi roài song cuõng khoâng coù ai hoûi han gì. Ñoaøn Döï loøng phaãn uaát, chaøng nhôù laïi luùc bò coâ em Moäc Uyeån Thanh baét, tuy ngaøy naøo cuõng bò ñaùnh vuøi ñaùnh daäp keå coù ñau thaät nhöng khoâng ñeán noãi buoàn böïc nhö laàn naøy. Laïi ñi hôn möôøi ngaøy nöõa, Ñoaøn Döï nghe thaáy tieáng ngöôøi noùi thanh nhaõ dòu daøng thì nghó buïng: "chaéc ñaây laø ñòa giôùi Giang Nam roài, neáu laõo ñem mình ñi teá soáng Moä Dung tieân sinh thì chæ moät ngaøy nöõa laø tôùi nôi. Laõo Phieân taêng naøy voõ coâng lôïi haïi nhö theá, ngay phe baù phuï mình saùu ngöôøi hôïp laïi maø coøn khoâng ngaên noåi laõo. Baây giôø mình ñaõ loït vaøo tay laõo roài, chæ coù caùch ñeå maëc laõo muoán gieát thì gieát, muoán moå thì moå chöù chaúng coøn hi voïng gì nöõa. yù chí ngang böôùng ñaõ chôùm nôû, chaøng khoâng theøm lo nghó gì heát ngaång ñaàu leân ngaém phong caûnh. Tieát trôøi ñang ñoä thaùng ba, ngoõ haïnh ñaày hoa, ven hoà ruû lieãu, gioù xuaân phôi phôùi thoåi nheï beân mình khieán cho ngöôøi chaøng nhö say söa ngaây ngaát. Ñoaøn Döï bò Cöu Ma Trí xaùch ñi hôn moät thaùng, khoå cuõng quen roài, baây giôø thaáy thaéng caûnh ngaøy xuaân phong quang nhö vaäy, baát giaùc trong loøng saûng khoaùi, buoät mieäng ngaâm: 417 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Tröôøng Giang töøng ñôït soùng doài Ngaån ngô bôø lieãu loâi thoâi maáy haøng Boán beà xa vaéng thoân trang Phaát phô hoa haïnh, aùnh döông taø taø. -------------------------oOo------------------------- 418 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2