intTypePromotion=1

Thiên nhai minh nguyệt đạo

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
122
lượt xem
12
download

Thiên nhai minh nguyệt đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo

  1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 1 Lêi tùa C Щr Ònêi xB ÐBy kЧrg xB? oЧrg xB! V® rg{êi ×∙ ä rgBy cЩr Ònêi, lµÜ sBK còr cã ÒÐó xB ×{îc? un¨rg s¸rg cã ܵT g®? NµT xBrÐ, gièrg rÐ{ ܵT xBrÐ cñB biór, s©T, Sµ sÇT ÜTér. un¨rg s¸rg ä rHi שT? v¸rg cÐÝrÐ ä ÒnKrg Ò©Ü, Ò©Ü cñB оr cÐÝrÐ lµ ¸rÐ Òn¨rg. Còr ×BK? «BK ÒЮ l¹i ä ÒnKrg ÒBy. uÐBrÐ ×BK ×ã lµ ÒÐBrÐ ×BK g®? uÐBrÐ ×BK cñB оr cßrg gièrg rÐ{ cЩr Ònêi bBK lB rÐ{rg c§ qT¹rÐ, rÐ{ ¸rÐ Òn¨rg ÒnKrg Òn½K ܵ ×Hr c§i, Sµ kÐi rÐ¸Ò ×BK STrg lDr, l¹i d{êrg rÐ{ lµ Ð{ kЧrg! ¬{ kЧrg? NDrÐ ÜDrÐ ÜBrg ÜBrg, Ð{ Ð{ ÒÐùc ÒÐùc, rã d{êrg rÐ{ Sèr dm kЧrg Òår Ò¹i, rÐ{rg l¹i d{êrg rÐ{ xTÊÒ ÐiÖr ä kо» Üëi rHi uÐBrÐ ×BK cñB оr xeÜ nB kЧrg Ðt s¾c. uÐËÒ kЧrg? oЧrg »Ð¶i ÒÐBrÐ ×BK s¾c, lµÜ sBK cã ÒÐó S§ ×öcÐ ÒnKrg ÒÐiDr й ×{îc? MÐ{rg S® ÒÐBrÐ ×BK cñB оr ×∙ S{îÒ qTB c¶ giíi йr cBK rÐÊÒ cñB Òèc ×é! «ã lµ ÒÐBrÐ ×BK S§ ×öcÐ CKr rg{êi оr ÒЮ sBK? Mg{êi rÐ{ cÐ{B qTBy St, lòrg rÐ{ ×∙ ×øÒ nêi. MHi שT lµ lèi St? Lèi St ×Brg ä rgBy Òn{íc Ü¾Ò Ð¾r. ¬¾r kЧrg ÒÐÊy sBK? MÐ{rg оr SÉr cÐ{B ×i Pжi cШrg S® ÒÐÕ Üµ оr Ò®Ü kЧrg ÒÐÊy? ¬iÖr giê ÒTy lµ Ò®Ü kЧrg ÒÐÊy, síÜ ÜTér nåi cßrg sÏ cã ÜéÒ rgµy Ò®Ü ÒÐÊy! MÐÊÒ ×örÐ Ò®Ü ÒÐÊy cÐø? MÐÊÒ ×örÐ! K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2