intTypePromotion=1

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 6

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
155
lượt xem
5
download

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 6

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 63 Håi thø s¸u Tr­íc trËn quyÕt ®Êu ( QTyÕÒ ×ÊT cÐi Òitr ) PÐã ¬årg uTyÕÒ. bB s¸T bB b¶y ÒTæi. uTæi: kÐK¶rg «Æc ×ióÜ: cЩr »Ð¶i bö ÒÐëÒ, ×BK kЧrg nêi ÒBy. Vâ c§rg: oЧrg ÒÐÇy , kЧrg ܧr »Ð¸i, Òù Ü®rÐ s¸rg Ò¹K ÜéÒ Sâ Ðëc niDrg. ªïrg ×BK, xTÊÒ ÒÐñ cùc rÐBrÐ, giBrg Ðå c§rg rÐËr ÒÐiDr й ×Ö rÐÊÒ kÐK¸i ×BK. uЩr ÒÐÕ: giB ÒÐÕ kЧrg nâ . vBT kÐi sirÐ nB ×{îc a¹cÐ PÐôrg c§rg cÐÓB cñB ÜB gi¸K r¨Ü x{B rÐËr rT§i, sÞ dôrg ÒirÐ ÒЧrg c¸c c¸cРй ×éc ¸Ü s¸Ò. «éc ÒЩr cÐ{B kÕÒ Ð§r, bèr biór lµ rе, lBrg b¹Ò kо» cЩr Ònêi. uÝrÐ c¸cÐ: lË» dö , l∙rÐ ×¹Ü, ×éc lBi ×éc S∙rg. «ç L§i Òõ Òõ ×Èy Òê giÊy dµi gÐi rÐ÷rg rÐ÷rg Ò{ liÖT rµy ×Õr Òn{íc ÜÆÒ Mgãr C¸i, ÒnDr ÜÆÒ Ð¾r ÜéÒ cÐÓÒ c¶Ü xÓc cßrg kЧrg cã. Mgãr C¸i Ðái: “Mg{Hi xeÜ qTB nåi cÐø?” «ç L§i ׸»: “õ.” Mgãr C¸i ÒÐä dµi, rãi: “uB cßrg biÕÒ rg{Hi cоc cоr sÏ kЧrg ÒÐÊy ÒÐáB Ü∙r, rÐ{rg שy ×∙ lµ ÒKµr bé Ò{ liÖT ܵ bër ÒB ×∙ dïrg ÒÊÒ c¶ kж r¨rg Üíi Ò®Ü St ×{îc. «èi Síi cKr rg{êi rÐ{ PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒЮ cмrg Bi biÕÒ rÐitT ÐHr ÒÐÕ rµy שT!” «ç L§i rãi: “RÊÒ ÒèÒ.” Mgãr C¸i cÐí» cÐí» Ü¾Ò, ÒÐ¨Ü dò Ðái: “MÐ÷rg Ò{ liÖT rµy Síi rg{Hi cã Ò¸c dôrg gi kЧrg?” «ç L§i ׸»: “oЧrg.” Mgãr C¸i Ðái: “NéÒ cÐÓÒ Ò¸c dôrg cßrg kЧrg µ?” «ç L§i kÐÏ gËÒ gËÒ ×ÇT. Y ×ørg lDr l÷rg ÒÐ÷rg b{íc, bçrg l¹i rgåi xTèrg, l¹rÐ lïrg rãi: “unKrg Ò{ liÖT cñB c¸c rg{êi bá sãÒ ÐBi ×ióÜ, ÐBi ×ióÜ qTBr Ònërg rÐÊÒ.” Mgãr C¸i giËÒ Ü®rÐ: “¬¶?” «ç L§i ׸»: “¬¾r lÓc Òn{íc ×∙ Òõrg bö ÜéÒ rg{êi ×µr bµ lõB , lõB nÊÒ ÒжÜ.” Mgãr C¸i Ðái: “Mg{êi ×µr bµ Êy lµ Bi?” «ç L§i ׸»: “NéÒ km r÷ ÒDr gëi lµ uÐÓy a®rÐ.” Mgãr C¸i ÒÐä Ð¾Ò nB rãi: “uB ÒÐùc c¶Ü ÒÐÊy nÊÒ l¹, Ò¹i sBK rg{êi ×µr §rg cµrg ÒЧrg ÜirÐ ÒЮ l¹i cµrg dÔ Ü¾c lõB bër km r÷?” CÐiÜ C§rg ×éÒ rÐiDr cÐâ ÜåÜ SµK c{êi rÐ¹Ò rãi: “aäi S® rg{êi ×µr §rg ÒЧrg ÜirÐ cÐØ ÒÐÝcÐ ×µr bµ ÒЧrg ÜirÐ, rÐ{rg rÐ÷rg rg{êi ×µr bµ ÒЧrg ÜirÐ l¹i ÒЧrg ÒÐ{êrg ×tT lµ km r÷.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 64 Mgãr C¸i c{êi, l¾c ×ÇT rãi: “uB biÕÒ lµ rg{Hi ÐËr ×µr bµ, rÐ{rg kЧrg rgê l¹i ÐËr ÜéÒ c¸cÐ gÐD gíÜ rÐ{ SËy.” «ç L§i l¹rÐ lïrg rãi: “XeÜ nB оr rÐÊÒ ×örÐ cßrg Òõrg bö km r÷ lõB qTB.” v¾c ÜÆÒ CÐiÜ C§rg ÐHi biÕr ×æi, rÐ{rg оr cßrg SÉr c{êi Sµ ×æi giërg Ðái: “«ióÜ ÒÐø ÐBi ܵ rg{Hi rãi lµ g®?” «ç L§i ׸»: “¬¾r cã bÖrÐ.” Mgãr C¸i Ðái: “aÖrÐ g®?” «ç L§i ׸»: “a¸r ×iDr lK¹r.” ¸rÐ Ü¾Ò cñB Mgãr C¸i »Ð¸Ò s¸rg, Ðái: “oÐi bÖrÐ cñB оr »Ð¸Ò Ò¸c, c㠻жi cßrg gièrg rÐ{ k½ kиc, ÜiÖrg sÏ sïi bëÒ Òn¾rg, gôc xTèrg ×ÊÒ l¨r lér?” «ç L§i ׸»: “a¸r ×iDr lK¹r cÐØ cã ÜéÒ lK¹i.” Mgãr C¸i ÒÐBr, rãi: “NéÒ ÒDr ÒÐëÒ cã bÖrÐ b¸r ×iDr lK¹r. l¹i cã ÒÐó lTyÖr ×{îc ×BK »Ð¸» rÐBrÐ rÐÊÒ ÒÐiDr й !.” «ç L§i rãi: “¬¾r kÐæ c§rg ÒË» lTyÖr, rgÐe ×år ÜéÒ rgµy оr ÝÒ rÐÊÒ cßrg bá bèr cBrÐ giê ×ó lTyÖr ×BK. a¾Ò ×ÇT Òõ lÓc bèr r¨Ü ÒTæi, Üçi ÜéÒ rgµy »Ð¶i cÐhÜ ÝÒ rÐÊÒ ÜéÒ S¹r ÐBi rgЮr lÇr.” Mgãr C¸i c{êi kÐæ, rãi: “oЧrg rgê rg{Hi ×èi Síi ÒDr rµy biÕÒ còr rÐitT ÐHr sK Síi bër ÒB.” «ç L§i dÞrg d{rg ׸»: “Nçi ÜéÒ ÒDr ÒnDr GiBrg ¬å ªBrÐ MЩr b¶rg ÒB ×tT biÕÒ nÊÒ nâ, bäi S® ÒB ×∙ Òèr ÜÊÒ ×Órg ÒÐêi giBr r¨Ü Òиrg Ònêi ×i ÒÐT ÒÐË» Ò{ liÖT cñB bër cÐÓrg, l¹i »Ð¶i Òèr ÒÐêi giBr r¨Ü Òиrg ×ó ×i ×itT ÒnB.” Mgãr C¸i rãi: “Mg{Hi Òèr ÒÐêi giBr cÐK PÐã ¬årg uTyÕÒ rÐÊÒ ×örÐ lµ rÐitT ÐHr sK Síi ×itT ÒnB k½ kиc.” «ç L§i ÒÐõB rÐËr. Mgãr C¸i Ðái: “Mg{Hi ×itT ÒnB nB c¸i g®?” «ç L§i ׸»: “¬¾r lT§r lT§r ×BK kЧrg nêi ÒBy, cÐØ bäi S® ÒÐø оr sÞ dôrg cÐÝrÐ lµ ÒÐBrÐ ×BK rµy, cÐÝ ÝÒ cßrg ×∙ dïrg ÐBi Ü{Hi r¨Ü nåi. Giê שy ÒÐBrÐ ×BK d{êrg rÐ{ ×∙ Ònä ÒеrÐ ÜéÒ bé »ÐËr ÒnDr ÒЩr ÒÐó оr, оr sÞ dôrg ÒÐBrÐ ×BK rµy sK Síi k½ kиc dïrg rgãr ÒBy cñB cÐÝrÐ Ü®rÐ cã kÐi còr lirÐ ÐK¹Ò rÐ{ ý ÐHr.” Mgãr C¸i rãi: “MÐ{rg ÒÐeK ÒB biÕÒ ÒÐBrÐ ×BK ܵ оr sÞ dôrg kЧrg оr lµ ÒÐBrÐ ×BK ÒèÒ.” «ç L§i rãi: “«BK cã ÒÐó giÕÒ rg{êi cÐÝrÐ lµ ×BK ÒèÒ!” - «èi Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ Üµ rãi ÒÐBrÐ ×BK ×ã ×∙ kЧrg còr lµ ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK r÷B, gi÷B cKr rg{êi оr Sµ ÒÐBrÐ ×BK ×∙ cã ÜéÒ ÒÐø Ò®rÐ c¶Ü ÜéÒ Üèi liDr ÐÖ Üµ rg{êi kиc kЧrg ÒÐó rµK ÐióT ×{îc. «ç L§i ÒTy lµ kЧrg rãi c©T ×Êy nB, rÐ{rg ý cñB оr Mgãr C¸i ×∙ ÐióT. CÐiÜ C§rg r∙y giê iÜ ÒiÕrg, bçrg rÐiDr rãi: “MÕT rÐ{ cÐÓrg ÒB cã ÒÐó lÊy ×{îc ÒÐBrÐ ×BK cñB оr…” «ç L§i rãi: “oЧrg Bi cã ÒÐó lÊy ×ùHc ÒÐBrÐ ×BK cñB оr.” CÐiÜ C§rg c{êi c{êi rãi: “ViÖc g® cßrg cã rgK¹i lÖ.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 65 «ç L§i rãi: “ViÖc rµy ÒЮ kЧrg cã rgK¹i lÖ.” CÐiÜ C§rg cßrg ÒЧi kЧrg ÒnBrÐ lTËr r÷B, rÐ{rg l¹i Ðái: “aÖrÐ cñB оr ÒЧrg ÒÐ{êrg lÓc rµK ÒЮ »Ð¸Ò Ò¸c?” «ç L§i ׸»: “Nçi kÐi sù »ÐÉr ré Sµ rçi bi ÒÐ{Hrg cñB оr kЧrg ÒÐó k®Ü rhr ×{îc bÖrÐ cñB оr sÏ »Ð¸Ò Ò¸c.” CÐiÜ C§rg rãi: “MÕT rÐ{ rg{Hi cã ÒÐó ÒnKrg lÓc оr »Ð¸Ò bÖrРܵ xTÊÒ ÒÐñ…” «ç L§i sÇÜ ÜÆÒ l¹i, c{êi rÐ¹Ò Ðái: “Mg{Hi cÐK ÒB lµ lëBi rg{êi g®?” CÐiÜ C§rg l¹i c{êi c{êi rãi: “uB cßrg biÕÒ rg{Hi kЧrg ×êi rµK lµÜ c¸i Ònò ×ã, rÐ{rg cÐÓrg ÒB l¹i cмrg Ðt cÊÜ rg{êi kиc ×i lµÜ, rÕT rÐ{ cÐÓrg ÒB cã ÒÐó Ò®Ü ÜéÒ rg{êi Òn{íc ÒiDr ×i cÐëc Òøc оr, kÐiÕr оr…” «ç L§i bçrg cÐåÜ rg{êi Òíi, l¹rÐ lïrg rãi: “uB cÐØ Ðy Sërg lß rg{Hi ÐióT nâ ÜéÒ cÐTyÖr.” CÐiÜ C§rg ×Brg l¾rg rgÐe, Mgãr C¸i cßrg ×Brg l¾rg rgÐe. «ç L§i rãi: “unËr qTyÕÒ ×ÊT rµy gi÷B ÒB Sµ оr , ÐBi rg{êi bër ÒB bÊÒ lTËr lµ Bi Òоrg Bi b¹i Síi k½ kиc cßrg ÐKµr ÒKµr kЧrg cã qTBr ÐÖ g®.” Mgãr C¸i ×éÒ rÐiDr Ðái: “Víi c§rg ÒÞ cßrg ÐKµr ÒKµr kЧrg cã qTBr ÐÖ sBK?” uBy ×Brg cÇÜ ×BK cñB «ç L§i bçrg rÐiDr siÕÒ cÐÆÒ l¹i. Mgãr C¸i rãi: “MÕT rÐ{ rg{Hi SÉr còr cÐ{B qTDr c§rg ÒÞ, ÒЮ cÐÝ ÝÒ cßrg rDr lµÜ ÜéÒ cÐTyÖr.” «ç L§i rÐör kЧrg ræi, Ðái: “CÐTyÖr g®?” Mgãr C¸i ׸»: “«ó оr ×îi, ×îi l©T ÜéÒ cÐÓÒ, ×îi ×tr kÐi оr lòrg nèi bêi rg{Hi Ð∙y ×i.” ¬¾r ÜØÜ c{êi , l¹i rãi: “unËr ×ÊT rµy rg{Hi lµ Òоrg lµ b¹i, lµ sèrg lµ cÐÕÒ, bër ÒB kЧrg qTBr Ò©Ü, rÐ{rg bër ÒB cßrg kЧrg ÜTèr ×i l{îÜ x¸c cÐK rg{Hi שT.” K0K Gi÷B Òn{B. MgÐD giB »ÐÕ SiDr. M¾rg ×Brg cÐiÕT ÒnDr ×ØrÐ cñB rg§i ×®rÐ s¸T gãc, rgKµi ×®rÐ cã ÜéÒ rg{êi, ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK! uÐBrÐ ×BK ×er s®! PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐÇÜ cÐËÜ ×i qTB cKr ×{êrg rÐá ×∙ bö cá d¹i »Ðñ kÝr, ÒBy cµrg siÕÒ cÐÆÒ ÒÐBrÐ ×BK. NµT sHr sKr ÒnDr lBr cBr ÒTy ×∙ bö Ònãc nB Òõrg ܶrg, rÐ{rg rgër Òи» ä gi÷B ×¸Ü c©y cèi ÐKB l¸ SÉr cÐ{B bö sô» xTèrg, d{íi ¸rÐ r¾rg xeÜ nB SÉr nùc nì rÐ{ x{B. MHi שy ×{Hrg rÐiDr cßrg Òõrg cã ÜéÒ kÐK¶rg ÒÐêi giBr ÐTy ÐKµrg cñB rã, b©y giê sBK l¹i ×æ r¸Ò ÒÐD l{Hrg rÐ{ SËy? NéÒ ×§i cÐiÜ yÕr Òõ rHi xB bBy Òíi ×ËT ÒnDr cµrÐ b¹cÐ d{Hrg »ÐÝB rgKµi rg§i ×®rÐ s¸T gãc, d{êrg rÐ{ cÐÓrg SÉr ×Brg Ò®Ü kiÕÜ rÐ÷rg Üérg ×Ñ» x{B . NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 66 «¸rg ÒiÕc b¹cÐ d{Hrg ÒЮ SÉr rÐ{ x{B rÐ{rg c¶rÐ s¾c l¹i ×∙ ÐKµr ÒKµr biÕr ×æi. CÐiÜ yÕr bBy Òíi nåi l¹i bBy ×i. uíi ÜÊy Ðåi? «i ÜÊy Ðåi? a¹cÐ ª{Hrg kЧrg Ðái. a¹cÐ ª{Hrg kЧrg ÜéÒ lêi. a¹cÐ ª{Hrg S§ Ò®rÐ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr ÒÐÊy ÒiÜ Ü®rÐ ×Brg ×BT rÐãi. ¬¾r síÜ ×∙ Ðëc ×{îc sù ÒnÇÜ lÆrg cñB b¹cÐ d{Hrg, rÐ{rg l¹i kЧrg biÕÒ ×Õr lÓc rµK Üíi Ðëc ×{îc sù S§ Ò®rÐ cñB b¹cÐ d{Hrg! CÐiÜ yÕr ×∙ bBy ×i, lµ cÐiÜ yÕr Òõ rHi שT bBy Òíi? v©r S{êr ×∙ ÐKBrg »ÐÕ, lµ s©r S{êr cñB Bi? PÐã ¬årg uTyÕÒ yDr lÆrg ×ørg, d{êrg rÐ{ оr cßrg ×∙ qTDr ÜÊÒ b¶r ÒЩr ×Brg ä rHi rµK? uõ שT ܵ Òíi? ¬¾r kЧrg rgÐm ÒiÕ» bäi S® оr ×éÒ rÐiDr rgÐe ÒÐÊy cã ÒiÕrg rg{êi ×Brg c{êi. uiÕrg c{êi nÊÒ ÒnKrg Òn½K rgëÒ rgµK Sµ ×Ñ» ÒùB ÒiÕrg ÐãÒ cñB cÐiÜ OBrÐ. «∙ qTB bBK rÐiDT r¨Ü Òиrg , cá ×∙ cBK lDr bBK rÐiDT lÇr rÐ{rg cÐiÜ OBrÐ l¹i SÉr cÐ{B bBy ×i ÜÊÒ. uiÕrg cÐiÜ OBrÐ ä gi÷B ×¸Ü cá d¹i. Gi÷B ×¸Ü cá bçrg rÐiDr cã ÜéÒ c§ g¸i ×ørg dËy rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ c{êi c{êi. Mµrg c{êi Òn§rg ÒÐËÒ ×Ñ», rg{êi cµrg ×Ñ», ܸi Òãc dµi ×er ãrg , ÜtÜ Ü¹i rÐ{ rÐ÷rg sîi ÒH. Mµrg kЧrg cжi ×ÇT, cÐÝrÐ rÐ{ SËy l¹i kÐiÕr ܸi Òãc ×er rÐ{ ÒH ÜtÜ xâB nB, xâB xTèrg ÐBi bê SBi. Mµrg cßrg kЧrg ÒnBrg ×ióÜ, cÐØ rÐÑ rеrg cÐKµrg ÜéÒ c¸i ¸K dµi, ×∙ kЧrg gièrg ÒH, cßrg kЧrg gièrg gÊÜ, rÐ{rg l¹i nÊÒ gièrg ܸi Òãc cñB rµrg. Mµrg rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ, ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò Ònµr rgË» rhÒ STi Ò{Hi, bçrg rÐiDr rµrg cÊÒ ÒiÕrg: “Mg{Hi kЧrg Ðái S® sBK ÒB c{êi {?” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg. “uB ×Brg c{êi rg{Hi ×ã.” Mµrg c{êi Òn§rg cµrg rgëÒ: “ª¸rg rg{Hi ä ×ã, rЮr Òn§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ ÒDr rgèc.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cмrg rãi g®. “Mg{Hi kЧrg Ðái ÒB lµ Bi sBK?” “C§ lµ Bi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái nåi, оr Sèr ×∙ ÜTèr Ðái. Ai rgê оr SõB Üíi Ðái, c§ g¸i Síi ܸi Òãc dµi kiB litr rжy lDr Sµ kDT : “uB ×Brg cÐê rg{Hi Ðái ÒB c©T rµy.” LÓc c§ ÒB rжy lDr Òn§rg ÐTrg Шrg gièrg rÐ{ ÜéÒ cKr ÜÌK rÐá bö cÐëc giËr. “Mg{Hi cã biÕÒ Ü¶rÐ ×ÊÒ Üµ ÐiÖr Ò¹i rg{Hi ×Brg ×ørg lµ ×ÊÒ cñB rе Bi kЧrg? Mg{Hi dùB SµK c¸i g® ܵ kÐÖrÐ kÐÖrÐ kйrg kйrg ×i Òíi ×i lTi ÒnDr ܶrÐ ×ÊÒ rµy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rЮr rµrg, ×îi rµrg rãi ÐÕÒ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 67 “MHi שy lµ ×ÊÒ cñB MgÐD giB.” Mµrg dïrg ÜéÒ rgãr ÒBy, cÐØ SµK Üßi Ü®rÐ: “uB cÐÝrÐ lµ rÐö ÒióT ÒÐ{ cñB MgÐD giB, cÐØ cÇr ÒB ÒÐÝcÐ, ÒB lÓc rµK cßrg cã ÒÐó ×Tæi rg{Hi nB kÐái שy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐØ biÕÒ rgËÜ ÜiÖrg. NéÒ rg{êi ä ÒnKrg rе cñB rg{êi kиc l{îr qTB l{îr l¹i, bçrg rÐiDr l¹i gÆ» cÐñ rе ÒЮ còr g® ×ó ܵ rãi r÷B. MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{ dïrg cÆ» Ü¾Ò ÒK Ðpr Ðëc liÕc оr, ×éÒ rÐiDr l¹i c{êi, c{êi l¹i còr nÊÒ rgëÒ. “MÐ{rg ÒB ×{Hrg rÐiDr sÏ kЧrg ×Tæi rg{Hi nB שT, bäi S®…” Mµrg cÐí» cÐí» Ü¾Ò: “aäi S® ÒB ÒÐÝcÐ rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐØ cã rgËÜ ÜiÖrg. - Mg{Hi cã ÒÐó kЧrg ÒÐÝcÐ rg{êi kиc, rÐ{rg rg{Hi cмrg cã c¸cÐ rµK cÊÜ rg{êi kиc ÒÐÝcÐ rg{Hi. MÐ{rg Sö MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{ rµy l¹i ×∙ ÒÐBy ×æi cÐñ ý: “uB rãi ÒB ÒÐÝcÐ rg{Hi, k® ÒÐùc lµ ÒB rãi dèi ×Êy.” Mµrg kÐe kÐÏ ÒÐä dµi: “uB kЧrg ×Tæi rg{Hi ×i, cÐØ bäi S® ÒB biÕÒ ÒB ׸rÐ kЧrg l¹i rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg rÐör ræi r÷B Ðái: “C§ biÕÒ ÒB?” “«{Hrg rÐiDr lµ biÕÒ.” “aiÕÒ rÐ÷rg g®?” “uB kЧrg rÐ÷rg biÕÒ Sâ c§rg cñB rg{Hi, ×Õr rg{Hi Ðë g®, ÒDr gëi lµ g®, ÒB ×tT biÕÒ c¶!” Mµrg kÐKBrÐ ÒBy l¹i, d{Hrg d{Hrg Òù ×¾c Òõ ÒnKrg ×¸Ü cá b{íc nB, rgÐiDrg rgÐiDrg ¸rÐ Ü¾Ò lDr lDr xTèrg xTèrg qTBr s¸Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ. “Mg{êi kиc ×tT rãi rg{Hi lµ qT¸i SËÒ, rÐ{rg ÒB l¹i c¶Ü ÒÐÊy rg{Hi kЧrg rÐ÷rg kЧrg »Ð¶i qT¸i SËÒ Üµ còr Òn§rg S§ cïrg dÔ rЮr r÷B.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐÇÜ cÐËÜ xKBy rg{êi, b{íc ×Õr rg§i ×®rÐ s¸T gãc d{íi ¸rÐ ÜÆÒ Ònêi, bçrg l¹i Ðái: “MHi שy cÐØ còr l¹i ÜéÒ Ü®rÐ c§ ÒЧi sBK?” “NéÒ Ü®rÐ ÒЮ ×∙ sBK rµK?” CKr rg{Hi cñB rµrg lKrg lDr: “LÏ rµK rg{Hi d¸Ü ¨r ÐiÕ» ÒB?” “a®rÐ ÒÐ{êrg c§ cßrg kЧrg ä שy?” “vBK ÒB l¹i ÜTèr ÜéÒ Ü®rÐ ä Ü∙i c¸i rHi qTû qT¸i rµy cÐø?” PÐã ¬årg uTyÕÒ bçrg l¹i qTBy ×ÇT, cÐ¨Ü cÐÓ rЮr rµrg: “a©y giê sBK c§ SÉr còr cÐ{B ×i?” MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{ l¹i ÐhÒ lDr: “«©y lµ rе cñB ÒB, ÒB ÜTèr ×Õr ÒЮ ×Õr, ÜTèr ×i ÒЮ ×i, sBK »Ð¶i ×ó rg{êi kиc cÐØ ÐTy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i cÐØ biÕÒ rgËÜ ÜiÖrg. MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{ Ðpr Ðëc Ònõrg Ònõrg rЮr оr, ¸rÐ Ü¾Ò rµrg Òn§rg nÊÒ lµ ÐTrg d÷, rÐ{rg bçrg rÐiDr rµrg l¹i c{êi: “uÐùc sù ÒB kЧrg rDr g©y lér Síi rg{Hi, cÐÓrg ÒB b©y giê ܵ c∙i rÐBT Ò{Hrg lBi sÏ nÊÒ rgTy.” u{Hrg lBi? NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 68 C§ - cã biÕÒ cã rÐ÷rg rg{êi cмrg Ðt cã Ò{Hrg lBi kЧrg? PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐÇÜ cÐËÜ b{íc lDr bËc ÒÐBrg ׸, ¸rÐ Ü¾Ò Ð¾r rЮr ×Õr ÜéÒ rHi nÊÒ xB. uTy ×Brg bö ¸rÐ r¾rg ×Brg cÐiÕT rÐ{rg kÐT©r ÜÆÒ Ð¾r SÉr Òn¾rg rÐîÒ ÜéÒ c¸cР׸rg sî. ¬¾r cÐØ Ðy Sërg «ç L§i ÜBT ×Õr. MÐ{rg rµrg SÉr ÒnDT cÐëc оr: “uB biÕÒ rg{Hi ÒDr gëi lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ, rg{Hi cÐÝ ÝÒ cßrg rDr Ðái qTB ÒDr cñB ÒB cÐø.” ¬¾r kЧrg Ðái, rµrg cÐØ biÕÒ Òù Ü®rÐ rãi: “uB ÒDr lµ MgÐD uTÖ, ÒTÖ ÒnKrg ÒnÝ ÒTÖ, cßrg cÐÝrÐ lµ ÒTÖ ÒnKrg “rgK¹i ÒÓ ÒnTrg ÒTÖ”.” Mµrg bçrg rÐiDr rжy lDr lBr cBr, ×ørg Òn{íc ÜÆÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ: “CÐB ÒB ×∙ ×ÆÒ ÒDr rµy cÐK ÒB, cÐØ S® ÒB Òõ rÐá ×∙ nÊÒ cã ÒnÝ ÒTÖ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ×ó ý ×Õr rµrg. "Mg{Hi kЧrg Òir {?” ÒBy rµrg cÐèrg r¹rÐ, ×ØrÐ ×ÇT ×∙ gÇr rÐ{ cÐ¹Ü SµK Üßi PÐã ¬årg uTyÕÒ: “uB kЧrg rÐ÷rg biÕÒ rg{Hi S® cÐTyÖr g® ܵ Òíi שy ܵ còr cã ÒÐó ×K¸r nB rg{êi ܵ rg{Hi ×Brg ×îi lµ Bi.” “¬¶?” “Mg{Hi rÐÊÒ ×örÐ lµ ×Õr rHi rµy ×îi cïrg k½ kиc litT ܹrg . uB Üíi rЮr ÒÐÇr s¾c cñB rg{Hi lµ rЮr nB rgBy.” “¬Þ?” “Mg{Hi cã s¸Ò kÐÝ!” C§ g¸i ÒTæi Ð∙y còr rÐá rµy ܵ cßrg ÐióT c¸i gëi lµ s¸Ò kÐÝ sBK? “uB cßrg biÕÒ rg{êi ܵ rg{Hi ×Brg ×îi rÐÊÒ ×örÐ lµ «ç L§i.” MgÐD uTÖ rãi ÜéÒ c¸cÐ nÊÒ kiDr qTyÕÒ: “Méi ÒnKrg ÜÊy Òn¨Ü dÆÜ Sïrg qTBrРשy rg{êi dTy rÐÊÒ cã ×ñ Ò{ c¸cÐ ×ÊT Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐØ lµ «ç L§i.” uÐËÒ sù c§ g¸i rÐá rµy biÕÒ qT¸ rÐitT. PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr קi Ü¾Ò lBrÐ lîi cñB c§ g¸i, l¹rÐ lïrg rãi: “C§ ×∙ biÕÒ rÐ{ ÒÐÕ ÒЮ Ð∙y ÜBT ×i ×i!” Giërg rãi cñB оr ÒTy l¹rÐ rÐ{rg ¸rÐ Ü¾Ò l¹i kЧrg cã S½ l¹rÐ lïrg rÐ{ ÒÐ{êrg rgµy, ×Õr Sitr Ü¾Ò cßrg d{êrg rÐ{ ×∙ Ònä rDr döT dµrg ÐHr. MgÐD uTÖ l¹i c{êi, döT ÒiÕrg Ðái: “Mg{Hi »Ð¶i cШrg ×∙ b¾Ò ×ÇT qTBr Ò©Ü ×Õr ÒB?” PÐã ¬årg uTyÕÒ lË» Òøc sÇÜ rhÒ ÜÆÒ rãi: “uB ÜTèr c§ ×i cмrg qTB cÐØ S® ÒB giÕÒ rg{êi kЧrg »Ð¶i lµ ×ó cÐK rg{êi kиc xeÜ!” MgÐD uTÖ bmT bmT ܧi rãi: “Mg{Hi cÐK dï ÜTèr ÒB ×i cßrg kЧrg cÇr gÊ» ÒÐÕ, «ç L§i ÒÐó rµK cßrg kЧrg ×Õr síÜ rÐ{ SËy שT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rgÈrg ×ÇT, ÜÆÒ Ònêi ×Brg cÐÝrÐ gi÷B bÇT Ònêi. MgÐD uTÖ rãi: “¬¾r rÐÊÒ ×örÐ sÏ ×ó rg{Hi ×îi, ×îi ×Õr kÐi rg{Hi lòrg d¹ bÊr lK¹r Üíi ×Õr, lòrg rg{Hi cµrg nèi cH Ðéi cñB оr sÏ cµrg rÐitT.” Mµrg c{êi c{êi, rãi ÒiÕ»: “«©y cßrg lµ ÜéÒ cÐiÕr l{îc, rg{êi gièrg rÐ{ rg{Hi Sçr ×∙ rDr síÜ biÕÒ nâ cÐø.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 69 Mµrg ×éÒ rÐiDr l¹i l¾c ×ÇT: “Mg{Hi kЧrg ÒÐó rgÐm nB bäi S® rg{Hi lµ ÜéÒ qT©r ÒÞ, rÐ{rg ÒB l¹i kЧrg »Ð¶i, S® ÒÐÕ ÒB cã ÒÐó d¹y rg{Hi ÜéÒ c¸cÐ cÐTyDr dïrg ×ó ×èi »Ðã l¹i Síi rÐ÷rg Ònò ÒióT rЩr . ” C¸cÐ g®? PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðái, cßrg kЧrg cù ÒTyÖÒ rgÐe. MgÐD uTÖ rãi: “¬¾r ÜTèr rg{Hi ×îi ÒЮ rg{Hi cßrg cã ÒÐó kÐiÕr оr »Ð¶i ×îi.” ªm rÐB ÐKµr rÐB, dm k® rЩr cÐi ×¹K, ÐKµr Ònö k® rЩr cÐi ÒЩr! «©y lµ ÜéÒ kÕ ×∙ nÊÒ cæ, kÕ s¸cÐ cæ ÒЧrg ÒÐ{êrg ×tT nÊÒ Ð÷T ÐiÖT. MgÐD uTÖ rãi: “CÐÓrg ÒB cã ÒÐó ×i d¹K ÜéÒ Sòrg nåi qTBy l¹i, cÐÓrg ÒB ÒÐËÜ cÐÝ cã ÒÐó cÐHi ÐBi S¸r cê, Tèrg ÐBi ly n{îT, ×ó оr ä שy ×îi rg{Hi, ×îi ×Õr ÜTèr cÐÕÒ ÒЮ ÒЧi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg c㠻жr ørg. MgÐD uTÖ rãi: “un{íc ÒiDr ÒB sÏ dÉr rg{Hi ×Õr ÐÇÜ cÐøB n{îT cñB giB ×®rÐ ÒB, rÕT rÐ{ cÐÓrg ÒB ÜBy ܾr ÒЮ kЧrg cÐõrg cã ÒÐó Ò®Ü ÒÐÊy ÜéÒ ÐBi Sò n{îT M÷ MÐi ¬årg ܵ lÓc c§ c§ cñB ÒB xTÊÒ gi¸ ×ó l¹i.” ¬ørg ÒÐÓ cñB rµrg nÊÒ cBK rÐ{rg оr SÉr cмrg c㠻жr ørg . Mµrg ÒiÕr Òíi khK ÒBy оr - c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK. oЧrg Bi cã ÒÐó ×ôrg ×Õr c¸rÐ ÒBy ×ã. Mgãr ÒBy ÒÐBrРܶrÐ xirÐ ×Ñ» cñB rµrg SõB Üíi ×ôrg SµK c¸rÐ ÒBy ÒBy ×Êy litr ×éÒ rÐiDr c¶Ü ÒÐÊy ÜéÒ sù cÐÊr ×érg k® l¹ cùc ܹrÐ. vøc ܹrÐ cñB sù cÐÊr ×érg rµy nèÒ cTéc ×∙ kÐiÕr c¶ rg{êi rµrg bö bËÒ nB. Mµrg ÜTèr ×ørg l¹i rÐ{rg ×ørg cßrg kЧrg S÷rg ræi , cTèi cïrg rg∙ sârg sKµi ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ, rg∙ nÊÒ Ü¹rÐ! LÇr rµy rµrg l¹i kЧrg gµK lDr bäi S® kÐãe Ü¾Ò rµrg ×∙ ×á ÐKe, giërg rãi ×∙ rgÐÑr rgµK: “uB cмrg qTB cÐØ ÜTèr lµÜ b¹r Síi rg{Hi ÒЧi, ÜTèr lµÜ cÐK rg{Hi cÐÓÒ cÐTyÖr ܵ ÒЧi, rg{Hi е ÒÊÒ »Ð¶i ×èi xÞ Síi ÒB rÐ{ ÒÐÕ.” Mµrg dôi dôi Ü¾Ò cã S½ rÐ{ bÊÒ cø lÓc rµK cßrg cã ÒÐó kÐãc òB lDr. Mµrg xeÜ nB gièrg rÐ{ ÜéÒ c§ g¸i bh bárg, ×∙ ׸rg ÒÐ{Hrg, l¹i còr ׸rg yDT. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg rЮr rµrg, ÒTyÖÒ kЧrg Ðt rЮr, ×Õr ÜéÒ lÇr cßrg kЧrg rЮr, cÐØ l¹rÐ lïrg rãi: “ªËy ×i, ÒnKrg cá cã n¾r ×Êy.” MgÐD uTÖ cµrg Òñi ÒЩr: “uB ÒKµr ÒЩr x{Hrg cèÒ ×tT s¾» n∙ nB nåi, rg{Hi kDT ÒB lµÜ sBK ܵ ×ørg lDr שy.” unDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ÐKµr ÒKµr cмrg cã cÐÓÒ c¶Ü xÓc g®, rÐ{rg rg{êi оr ÒЮ ×∙ b{íc sBrg qTB bDr rµy. ¬¾r biÕÒ nâ søc ܹrÐ SõB »Ð¸Ò nB cñB оr . «ã kЧrg мr ÐKµr ÒKµr lµ Òõ c¸rÐ ÒBy »Ð¸Ò nB, ÒBy cñB оr dÝrÐ Síi ×BK, Sµ Òõ ÒnDr ×BK cßrg cã søc ܹrÐ gièrg ÒÐÕ »Ð¸Ò nB. uÐBrÐ ×BK rµy ä ÒnKrg ÒBy оr b¶r ÒЩr Sèr d{êrg rÐ{ cßrg cã sirÐ ÜÖrÐ. Cã sirÐ ÜÖrÐ, cÐÝrÐ lµ cã søc ܹrÐ. vøc ܹrÐ ÒitÜ Èr cñB sirÐ ÜÖrÐ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 70 uÐø søc ܹrÐ rµy d{êrg rÐ{ gièrg rÐ{ Síi c¸i gëi lµ “kiÕÜ kÐÝ” , ×ã lµ ÒÐø ܵ kЧrg søc ܹrÐ rµK b½ g∙y ×{îc . ¬¾r ÒÐùc sù kЧrg rDr dïrg søc ܹrÐ ×ã ×ó ×èi »Ðã Síi rµrg! MgÐD uTÖ cTér rg{êi l¹i ÒnDr cá, døÒ kÐK¸Ò dïrg ÐBi ÒBy böÒ ÜÆÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐöT kЧrg ræi ×{B ÒBy nB khK rµrg - c¸rÐ ÒBy ×{B nB ×{Hrg rÐiDr lµ c¸rÐ ÒBy kЧrg cÇÜ ×BK. Mµrg kЧrg kиrg cù, cßrg kЧrg nôÒ l¹i. uBy rµrg ÜtÜ Ü¹i ܵ ÊÜ ¸». PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ nÊÒ l©T nÊÒ l©T nåi cÐ{B Òõrg ÒiÕ» xÓc qTB ÒBy cKr g¸i. ¬¾r kitÜ rhr dôc Sërg cñB b¶r ÒЩr d{êrg rÐ{ cßrg gièrg ÐÖÒ rÐ{ ÒÊÒ Òжy rÐ÷rg rе ÒT еrÐ kÐæ йrÐ ÒnDr ÒÐÕ giBr rµy. MÐ{rg оr l¹i lµ ÜéÒ rg{êi ×µr §rg, ÐHr r÷B l¹i cÐ{B Ðt giµ. Mµrg ÒÐTËr ÒÐeK ×ã ܵ ×ørg dËy, kÐÏ nDr nØ . ¬¾r ×Brg rgÐm lµ ×ì rµrg ×ørg S÷rg, rgê שT c¶ rg{êi rµrg ×tT ×∙ rg¶ SµK rgùc оr. Mg{êi rµrg cµrg ÊÜ ¸», cµrg ÜtÜ Ü¹i. ¬¾r ÒÐËÜ cÐÝ ×∙ cã ÒÐó c¶Ü ÒÐÊy ÒiÜ Ü®rÐ ×Brg ×Ë», rµrg ×{Hrg rÐiDr cßrg cã ÒÐó c¶Ü ÒÐÊy ×{îc. «itT k® l¹ lµ cßrg cïrg ÒnKrg cÐí» Ü¾Ò ×ã оr bçrg rÐiDr l¹i cã ÜéÒ c¶Ü gi¸c nÊÒ k® l¹. ¬¾r ×éÒ rÐiDr rgÞi ÒÐÊy cã Üïi s¸Ò kÐÝ. MgBy ÒnKrg lÓc ×ã, rµrg ×∙ nÓÒ nB ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK. NéÒ ÒÐBrÐ ×BK dµi b¶y ÒÊc, ÜéÒ ×BK ÜTèr lÊy ܹrg, ×©Ü xTyDr qTB d{íi r¸cРоr. oÐT§r ÜÆÒ rµrg xeÜ nB SÉr gièrg rÐ{ ÜéÒ c§ g¸i bh bárg, rÐ{rg c¸cÐ rµrg nB ÒBy l¹i ×éc ¸c rÐ{ ÜéÒ cKr n¾r ×éc l∙K ×êi. CÐØ ×¸rg ÒiÕc rÐ¸Ò ×BK rµy cñB rµrg l¹i ×∙ ×©Ü SµK kЧrg kÐÝ. Mg{êi PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr ÒÐôÒ l¹i, Üßi ×BK nâ nµrg lÏ nB ×∙ »Ð¶i ×©Ü SµK ܸT ÒÐöÒ Ð¾r cмrg qTB l¹i cÐØ Üíi xKÑÒ rÐÑ qTB lµr dB rgKµi! Cßrg cÐÝrÐ ÒnKrg rиy Ü¾Ò ×ã, kÐi rµrg »Ð¸Ò gi¸c nB ×BK cñB Ü®rÐ ×∙ Òn{îÒ nåi, rg{êi rµrg rжy SëÒ lDr gièrg rÐ{ ÜéÒ cKr n¾r ×éc ܵ bÊÒ cø lÓc rµK cßrg cã ÒÐó ×éÒ rÐiDr Òõ ÒnKrg ×¸Ü cá »Ðãrg nB . uЩr rg{êi cñB rµrg SõB »Ðãrg lDr, ×∙ Tèr rg{êi lér Sòrg ÒnDr kЧrg ÒnTrg. NéÒ Sòrg, l¹i ÜéÒ Sòrg, Üßi bµr cЩr cñB rµrg ×∙ cÐ¹Ü Ü¸i ÐiDr cñB rg§i ×®rÐ s¸T gãc. CЩr ×Brg cã sÎr lùc, rg{êi l¹i lér »Ðãrg nB, lË» Òøc rµrg ×∙ ä ÒnDr rgër c©y xB rgòBi r¨Ü Òn{îrg. Mµrg Sèr SÉr ÜTèr cйy xB ÐHr ÜéÒ cÐÓÒ rÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i kЧrg Ðt ×Tæi ÒÐeK, rµrg cßrg kЧrg cйy r÷B, dïrg ÜéÒ bµr cЩr ×ørg ÜéÒ c¸cÐ nÊÒ rÐÑ rеrg ÒnDr cµrÐ c©y, l¹i SÉr còr cã ÒÐó cÐÞi rg{êi ÒB. oÐirÐ c§rg cñB rµrg ÒÐùc sù nÊÒ cBK, kióT c¸cÐ rµrg cÐÞi rg{êi kиc cµrg cBK. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 71 “uB b©y giê Üíi biÕÒ rg{êi ×µr bµ ÒnøHc kiB cñB rg{Hi S® sBK l¹i ÜTèr nêi bá rg{Hi, bäi S® rg{Hi Sèr kЧrg »Ð¶i lµ ×µr §rg, rg{Hi cмrg rÐ÷rg ä cЩr cã ÒËÒ Üµ ä ÒnKrg ÒiÜ cßrg cã bÖrÐ.” Mµrg cÐÞi kЧrg Ðt ÒЧ Òôc rÐ{rg Üçi ÜéÒ Òõ rµrg rãi nB ×tT gièrg rÐ{ ÜéÒ Üßi kiÜ ×©Ü SµK ÒiÜ PÐã ¬årg uTyÕÒ. unDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr ÐiÖr lDr ÜéÒ SÇrg ×á nÊÒ k® l¹, ÒBy оr ×∙ siÕÒ cÐÆÒ. ¬¾r cã S½ rÐ{ ×∙ rÐör kЧrg ræi , оr ÜTèr »Ð¸Ò ×BK. MÐ{rg оr l¹i cмrg Ðt ×érg ×Ëy bäi S® оr ×éÒ rÐiDr ÐióT nB rçi ×BT ÒnKrg ÒiÜ Ü®rÐ, kЧrg Ðt Ü∙rÐ liÖÒ rÐ{ ÒnKrg Ò{ärg Ò{îrg. Mçi ×BT cñB оr Sèr gièrg rÐ{ SÕÒ ×ãrg dÊT ir ÒnDr Ü®rÐ cñB Òn©T rgùB. SmrÐ SiÔr sÏ lT§r ×ËÜ nâ! Nçi ÜéÒ rô c{êi, Üçi ÜéÒ giëÒ r{íc ܾÒ, Üçi ÜéÒ cÐÓÒ cЩr Ò®rÐ, Üçi ÜéÒ lêi rãi dèi cñB rµrg, ×tT ×∙ ir ×ËÜ ÒnKrg ÒiÜ Ð¾r. MÐ{rg оr ×∙ lT§r Ònèr Òn¸rÐ ×{îc ×itT ×Êy. CÐK ×Õr gi©y »ÐÓÒ Ð¾r rЮr ÒÐÊy NirÐ MgTyÖÒ u©Ü , ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg ×BT kÐæ ÒnKrg kÝ øc ܵ оr ×Brg Ònèr Òn¸rÐ l¹i ×tT sèrg l¹i ÐiÖr St Òn{íc Ü¾Ò Ð¾r. uÊÒ c¶ sù ׶ kÝcРܵ оr »Ð¶i cÐöT ×ùrg ÒnKrg kÐK¶rÐ kоc ×ã ÒTyÖÒ kЧrg cã bÊÒ k® Bi cã ÒÐó Ò{ärg Ò{îrg ×{îc. «itT cµrg kÐiÕr kÐiÕr оr kЧrg rgê Òíi ×ã lµ Òõ sBT lÇr bö ׶ kÝcÐ ×ã, rçi ×BT cñB оr rg{îc l¹i ×∙ rÐ¹Ò ×i, ÜéÒ rçi ×BT kÐæ ܵ ×Õr rgÐm cßrg kЧrg d¸Ü rgÐm Òíi b©y giê ×∙ Ònä rDr cã ÒÐó cÐöT ×ùrg ×{îc. - Mçi ×BT ÒnKrg lòrg rg{êi cã lÓc gièrg rÐ{ ÜéÒ SÕÒ ÒÐ{Hrg ×∙ lãeÒ ÜiÖrg, rg{êi cµrg kЧrg ×érg ×Õr rã, rã cµrg lKhÒ s©T ÐHr, rÐ{rg rg{êi rÕT rÐ{ d¸Ü ×©Ü cÐK rã ÜéÒ dBK, kÐiÕr rã cжy Üñ cжy ܸT rã rg{îc l¹i kЧrg cÐõrg l¹i cã ÒÐó se ÜiÖrg. LÓc PÐã ¬årg uTyÕÒ rgÈrg ×ÇT lDr ×∙ ÐKµr ÒKµr lÊy l¹i ×{îc sù ÒmrÐ lÆrg. MgÐD uTÖ SÉr ×Brg ä ÒnDr cµrÐ c©y kirÐ Ð∙i rЮr оr, оr kЧrg »Ð¸Ò ×BK cмrg qTB cÐØ dÞrg d{rg rãi bB cÐ÷: “C§ ×i ×i!” LÇr rµy MgÐD uTÖ ÒÐËÒ sù rgÐe lêi, rµrg ×i ÒÐËÒ rÐBrÐ. K0K ¸rÐ ÜÆÒ Ònêi rg¶ St »ÐÝB u©y, ×®rÐ s¸T gãc ×∙ cã bãrg. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg cÞ ×érg, ×Õr Ò{ ÒÐÕ cßrg kЧrg ×æi. aãrg ×∙ dµi, cµrg dµi. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr kЧrg cÞ ×érg Mg{êi kЧrg ×érg, Ò©Ü cßrg kЧrg ×érg. NéÒ rg{êi rÕT rÐ{ ×∙ lT§r qTer Síi sù l½ lKi Sµ c§ ×éc, SËy ×èi Síi оr ܵ rãi sù cÐê ×îi cмrg »Ð¶i lµ rçi kÐæ sä g®. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 72 V® ×ó ×îi ×Õr lÇr ×ÇT ÒiDr »Ð¸Ò ×BK оr ×∙ »Ð¶i ×îi Ü{êi b¶y r¨Ü, rÐ{rg lÇr »Ð¸Ò ×BK ×ã l¹i ÐKµr ÒKµr S§ rgÐmB, l¹i cмrg ÜBrg l¹i kÕÒ qñB g®. ¬¾r ×∙ ×îi Ü{êi b¶y r¨Ü cÐØ S® ÜTèr giÕÒ ÜéÒ rg{êi, k½ cã ÒÐï Síi cÐB ÜÑ Ð¾r, Síi giB ×®rРоr . MÐ{rg Ü∙i cÐK ×Õr kÐi оr »Ð¸Ò ×BK оr Üíi »Ð¸Ò ÐiÖr Ü®rÐ Sèr cмrg »Ð¶i lµ ÐËT dTÖ cñB giB ×®rÐ ×ã, c¨r b¶r оr cмrg Ðt cã qTBr ÐÖ g® Síi cÐTyÖr ×ã. «itT rµy kЧrg cÐØ lµ sù giÔT cîÒ. aÊÒ lTËr lµ Síi bÊÒ k® Bi ܵ rãi sù giÔT cîÒ l¹i cßrg cã »ÐÇr qT¸ cÐTB cиÒ, qT¸ ×éc ¸c. MÐ{rg оr l¹i SÉr cÐÊ» rÐËr, bäi S® оr kЧrg ÒÐó kЧrg cÐÊ» rÐËr. ¬¾r Òõ rÐá ×∙ Ðëc ×ùHc c¸cÐ cÐöT ×ùrg. Gi¸ rÐ{ «ç L§i cã ÒÐó ÐióT nâ ÜéÒ ×itT, cã lÏ sÏ kЧrg ÜTèr оr »Ð¶i ×îi r÷B. - LÓc rg{Hi ÜTèr ÒB ×îi rg{Hi, b¶r ÒЩr rg{Hi cмrg »Ð¶i cßrg ×Brg ×îi! uÐÕ giBr Sèr cã nÊÒ rÐitT cÐTyÖr cßrg gièrg rÐ{ ÒÐBrÐ b¶K kiÕÜ ÐBi l{ìi SËy. - oÐi rg{êi ÒB ÜTèr lµÜ Òær ÒÐ{Hrg rg{êi kиc, b¶r ÒЩr ÒÐ{êrg cßrg cÐöT ×ùrg ÜéÒ sù Òær ÒÐ{Hrg rÐ{ SËy. Cã kÐi sù Òær ÒÐ{Hrg ܵ b¶r ÒЩr rg{êi ÒB »Ð¶i cÐöT ×ùrg ÒÐËÜ cÐÝ l¹i còr ×BT kÐæ ÐHr sK Síi sù Òår ÒÐ{Hrg cñB ×èi »Ð{Hrg! PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐÏ ÒÐä dµi, cÐØ c¶Ü ÒÐÊy Ò©Ü Ò®rÐ ÐKµr ÒKµr b®rÐ ÒmrÐ. a©y giê ×∙ lµ giê Nïi ÜéÒ kоc. C¨r »Ðòrg ©Ü T ä rgBy cTèi ÜéÒ cKr ×{êrg dµi, cÐñ rЩr cß lµ ÜéÒ §rg l∙K l¾Ü bÖrРܵ keK kiÖÒ, rgÐe ×år Ü∙i cÐK ×Õr kÐi x¸c cñB l∙K »Ð¸Ò Üïi ÒÐèi Üíi bö Üëi rg{êi »Ð¸Ò gi¸c. CÐiÜ C§rg ×Õr ä c¨r bTårg rµy, kЧrg »Ð¶i S® keK kiÖÒ. ¬¾r ×∙ cã qT¸ ×ñ kж r¨rg ×Õr ä Ò¹i ÜéÒ rе Ònë ÒèÒ rÐÊÒ, rÐ{rg оr Ò®rÐ rgTyÖr ä l¹i שy. «èi Síi оr ܵ rãi, “CÐiÜ C§rg” c¸i ÒDr rµy cßrg lµ ÜéÒ sù cÐ©Ü biÕÜ. CKr rg{êi оr ÒTyÖÒ kЧrg Ðt gièrg ÜéÒ ÐKB ×Ñ» cBK qTý, ÐBy lKµi cÐiÜ ÒÐÝcÐ sù xB xØ, оr gièrg rÐ{ ÜéÒ cKr dHi kЧrg ÒÐÊy ¸rÐ s¸rg ÜÆÒ Ònêi. oÐi Mgãr C¸i b{íc SµK, оr ×Brg rpÜ ÒnDr ÒÊÜ »Ð¶r gi{êrg dµi SõB l¹rÐ SõB cørg. C¸i cÞB sæ rÐá dTy rÐÊÒ ÒnKrg »Ðòrg ×∙ bö ÒÊÜ S¸r ×ãrg cÐÆÒ, ¸rÐ s¸rg cÐiÕT qTB T ¸Ü cßrg gièrg rÐ{ ÜéÒ c¸i ÐTyÖÒ ×érg cñB lß dHi. Mgãr C¸i rgåi xTèrg ÒÐä »Ð® »Ð®, оr Ü∙i Ü∙i kЧrg ÐióT Ò¹i sBK CÐiÜ C§rg l¹i ÒÐÝcÐ sèrg Ò¹i rHi rµy. CÐiÜ C§rg ×Õr rЮr cßrg kЧrg rЮr оr ÜéÒ lÇr, Ü∙i cÐK ×Õr kÐi ÒiÕrg ÒÐä rÐá ×i ÜéÒ cÐÓÒ, Üíi Ðái: “«ç L§i sBK?” Mgãr C¸i ׸»: “¬¾r SÉr ×Brg ×îi.” CÐiÜ C§rg rãi: “LÓc оr Sµ ÒB cÐiB ÒBy ×Brg lµ giê Nïi.” CÐiÜ C§rg l¹i Ðái: “¬¾r ×örÐ ×ó PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐê bBK l©T r÷B?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 73 Mgãr C¸i ׸»: “uB ×∙ rãi Síi оr nåi, cÐÝ ÝÒ »Ð¶i ×îi ×Õr giê uЩr Üíi ×i.” oÐãe ÜiÖrg Mgãr C¸i lé nB ÜéÒ rô c{êi ×éc ¸c, rãi: “«ørg ä c¸i rHi qTû qT¸i ×Êy ×îi ÐBi cBrÐ giê, rçi kÐæ ×Êy cÐØ sî nÊÒ kЧrg dÔ cÐöT.” MÐ{rg Mgãr C¸i l¹i rÐÝT ܵy, rãi: “uB cÐØ lK l¾rg ÜéÒ cÐTyÖr.” CÐiÜ C§rg rãi: “CÐTyÖr g®?” Mgãr C¸i rãi: “uTy lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg ×îi, rÐ{rg b¶r ÒЩr «ç L§i cßrg ×Brg ×îi, ÒB cÐØ lK оr sK Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ cµrg kÐã cÐöT ÐHr.” CÐiÜ C§rg dÞrg d{rg Ðái: “MÕT rÐ{ оr cÐÕÒ d{íi ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ, rg{Hi cã Òær ÒÐÊÒ kЧrg?” Mgãr C¸i ׸»: “oЧrg cã.” CÐiÜ C§rg Ðái: “VËy rg{Hi cã g® »Ð¶i lK?” Mgãr C¸i c{êi, dïrg ÒBy ¸K lBT lBT Üå Чi, l¹i rãi: “uB SÉr cã ÜéÒ Òir ÐBy rãi cÐK rg{Hi.” CÐiÜ C§rg ×Brg l¾rg rgÐe. Mgãr C¸i rãi: “YÕr MBÜ PÐi ÒÐùc sù ×∙ bö ÒnÓrg ×éc, ÐHr r÷B ×éc ÒnÓrg »Ð¶i kЧrg rÐÑ cÐÓÒ rµK.” CÐiÜ C§rg Ðái: “uir rµy Òõ שT cã?” Mgãr C¸i ׸»: “Lµ dïrg r¨Ü Òn¨Ü l{îrg b¹c lÊy St ×Êy.” ¸rÐ Ü¾Ò CÐiÜ C§rg »Ð¸Ò s¸rg, rãi: “uir Òøc ×ñ ×ó cã ÒÐó ׸rg Síi c¸i gi¸ r¨Ü Òn¨Ü l{îrg ×Êy ÒЧrg ÒÐ{êrg ×tT nÊÒ cã ÒÐó Òir cËy.” Mgãr C¸i rãi: “V® ÒÐÕ cÐÓrg ÒB lÓc rµK cßrg cã ÒÐó ×i giÕÒ Ð¾r.” CÐiÜ C§rg rãi: “CÐÓrg ÒB ×i rgBy b©y giê.” a©y giê ×Brg lµ giê Nïi ÜéÒ kоc. Giê Mgë ×∙ qTB nÊÒ l©T, rÐ{rg ¸rÐ r¾rg l¹i cµrg gBy g¾Ò Ki bøc, xT©r ×∙ dÇr qTB, rÐ÷rg rgµy cñB dµi ÜïB ÐÌ ×Brg ×Õr. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ÒÐÝcÐ ÜïB ÐÌ. NïB ÐÌ ÒÐTéc St Òn½ cKr - bBr rgµy ÒЮ ä ÒnÇr l¨r lér ÒnKrg BK ×ÇÜ, ׸rÐ lér ÒnDr cá, иi d©T Ò©y, b¾Ò b{HÜ b{íÜ, ×Õr Òèi ÒЮ l¹i rgåi d{íi giµr d{B ¨r d{B rgëÒ ×{îc nÞB bprg r{íc giÕrg, rgÐe rg{êi lír Òµr Ð{HT Ò¸r S{îr, nåi ×i b¾Ò ×KÜ ×ãÜ bá SµK ÒÓi , dïrg S¶i Üárg ÒnïÜ lDr ×eÜ ×i ×æi lÊy b¸rÐ cÐ{rg ×{êrg Òõ rÐ÷rg c§ rÐ÷rg d® Òn½ ÒTæi . MÐ÷rg rgµy ÐÌ nùc nì,Sµ ÒTæi ÒÐH Ò{Hi ×Ñ» Êy Ü∙i Ü∙i cÐØ cã STi S½, kЧrg cã bi ÒÐ{Hrg. MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐø bBK giê cã ræi ÜéÒ ÜïB ÐÌ ÒÐùc sù ÒÐTéc St b¶r ÒЩr оr . NïB ÐÌ ÒnKrg kÝ øc cñB оr kЧrg »Ð¶i lµ cжy Üå Чi, ÒЮ cßrg lµ cжy ܸT, kЧrg »Ð¶i lµ Ònèr ÒnKrg nõrg c©y ÒÐÊ» rãrg rùc lTyÖr ×BK, ÒЮ lµ ä ÒnKrg sB ܹc rãrg bøc ×îi »Ð¸Ò ×BK! PÐ¸Ò ×BK! NéÒ lÇr l¹i ÜéÒ lÇr, Ü∙i kЧrg rgõrg »Ð¸Ò ×BK! NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 74 «érg Ò¸c ×Hr gi¶r rµy, nèÒ cTéc ×∙ biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ÒÐø qTBr Ònërg rÐÊÒ ÒnKrg sirÐ ÜÖrРоr. LÇr »Ð¸Ò ×BK Òn{íc lµ lÓc rµK? - a¶r ÒЩr ÒÐBrÐ ×BK, cÐÝrÐ lµ Ò{îrg Òn{rg cÐK c¸i cÐÕÒ. - uÐêi kоc »Ð¸Ò ×BK, cÐÝrÐ lµ ÒÐêi kоc cñB c¸i cÐÕÒ. LÇr rµy ×BK cñB оr »Ð¸Ò nB, Bi lµ k½ »Ð¶i cÐÕÒ? PÐã ¬årg uTyÕÒ cÓi ×ÇT xTèrg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr ÒBy cÇÜ ×BK cñB Ü®rÐ, c¸rÐ ÒBy l¹rÐ gi¸, c¸rÐ ÒBy Òn¾rg rÐîÒ, ÒÐBrÐ ×BK ×er s®. CÐÝrÐ rgBy lÓc ×ã, оr rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg b{íc cЩr cñB «ç L§i. LÓc rµy lµ giê Nïi bB kоc. K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2