Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 6

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

166
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 6

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 63 Håi thø s¸u Tr­íc trËn quyÕt ®Êu ( QTyÕÒ ×ÊT cÐi Òitr ) PÐã ¬årg uTyÕÒ. bB s¸T bB b¶y ÒTæi. uTæi: kÐK¶rg «Æc ×ióÜ: cЩr »Ð¶i bö ÒÐëÒ, ×BK kЧrg nêi ÒBy. Vâ c§rg: oЧrg ÒÐÇy , kЧrg ܧr »Ð¸i, Òù Ü®rÐ s¸rg Ò¹K ÜéÒ Sâ Ðëc niDrg. ªïrg ×BK, xTÊÒ ÒÐñ cùc rÐBrÐ, giBrg Ðå c§rg rÐËr ÒÐiDr й ×Ö rÐÊÒ kÐK¸i ×BK. uЩr ÒÐÕ: giB ÒÐÕ kЧrg nâ . vBT kÐi sirÐ nB ×{îc a¹cÐ PÐôrg c§rg cÐÓB cñB ÜB gi¸K r¨Ü x{B rÐËr rT§i, sÞ dôrg ÒirÐ ÒЧrg c¸c c¸cРй ×éc ¸Ü s¸Ò. «éc ÒЩr cÐ{B kÕÒ Ð§r, bèr biór lµ rе, lBrg b¹Ò kо» cЩr Ònêi. uÝrÐ c¸cÐ: lË» dö , l∙rÐ ×¹Ü, ×éc lBi ×éc S∙rg. «ç L§i Òõ Òõ ×Èy Òê giÊy dµi gÐi rÐ÷rg rÐ÷rg Ò{ liÖT rµy ×Õr Òn{íc ÜÆÒ Mgãr C¸i, ÒnDr ÜÆÒ Ð¾r ÜéÒ cÐÓÒ c¶Ü xÓc cßrg kЧrg cã. Mgãr C¸i Ðái: “Mg{Hi xeÜ qTB nåi cÐø?” «ç L§i ׸»: “õ.” Mgãr C¸i ÒÐä dµi, rãi: “uB cßrg biÕÒ rg{Hi cоc cоr sÏ kЧrg ÒÐÊy ÒÐáB Ü∙r, rÐ{rg שy ×∙ lµ ÒKµr bé Ò{ liÖT ܵ bër ÒB ×∙ dïrg ÒÊÒ c¶ kж r¨rg Üíi Ò®Ü St ×{îc. «èi Síi cKr rg{êi rÐ{ PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒЮ cмrg Bi biÕÒ rÐitT ÐHr ÒÐÕ rµy שT!” «ç L§i rãi: “RÊÒ ÒèÒ.” Mgãr C¸i cÐí» cÐí» Ü¾Ò, ÒÐ¨Ü dò Ðái: “MÐ÷rg Ò{ liÖT rµy Síi rg{Hi cã Ò¸c dôrg gi kЧrg?” «ç L§i ׸»: “oЧrg.” Mgãr C¸i Ðái: “NéÒ cÐÓÒ Ò¸c dôrg cßrg kЧrg µ?” «ç L§i kÐÏ gËÒ gËÒ ×ÇT. Y ×ørg lDr l÷rg ÒÐ÷rg b{íc, bçrg l¹i rgåi xTèrg, l¹rÐ lïrg rãi: “unKrg Ò{ liÖT cñB c¸c rg{êi bá sãÒ ÐBi ×ióÜ, ÐBi ×ióÜ qTBr Ònërg rÐÊÒ.” Mgãr C¸i giËÒ Ü®rÐ: “¬¶?” «ç L§i ׸»: “¬¾r lÓc Òn{íc ×∙ Òõrg bö ÜéÒ rg{êi ×µr bµ lõB , lõB nÊÒ ÒжÜ.” Mgãr C¸i Ðái: “Mg{êi ×µr bµ Êy lµ Bi?” «ç L§i ׸»: “NéÒ km r÷ ÒDr gëi lµ uÐÓy a®rÐ.” Mgãr C¸i ÒÐä Ð¾Ò nB rãi: “uB ÒÐùc c¶Ü ÒÐÊy nÊÒ l¹, Ò¹i sBK rg{êi ×µr §rg cµrg ÒЧrg ÜirÐ ÒЮ l¹i cµrg dÔ Ü¾c lõB bër km r÷?” CÐiÜ C§rg ×éÒ rÐiDr cÐâ ÜåÜ SµK c{êi rÐ¹Ò rãi: “aäi S® rg{êi ×µr §rg ÒЧrg ÜirÐ cÐØ ÒÐÝcÐ ×µr bµ ÒЧrg ÜirÐ, rÐ{rg rÐ÷rg rg{êi ×µr bµ ÒЧrg ÜirÐ l¹i ÒЧrg ÒÐ{êrg ×tT lµ km r÷.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 64 Mgãr C¸i c{êi, l¾c ×ÇT rãi: “uB biÕÒ lµ rg{Hi ÐËr ×µr bµ, rÐ{rg kЧrg rgê l¹i ÐËr ÜéÒ c¸cÐ gÐD gíÜ rÐ{ SËy.” «ç L§i l¹rÐ lïrg rãi: “XeÜ nB оr rÐÊÒ ×örÐ cßrg Òõrg bö km r÷ lõB qTB.” v¾c ÜÆÒ CÐiÜ C§rg ÐHi biÕr ×æi, rÐ{rg оr cßrg SÉr c{êi Sµ ×æi giërg Ðái: “«ióÜ ÒÐø ÐBi ܵ rg{Hi rãi lµ g®?” «ç L§i ׸»: “¬¾r cã bÖrÐ.” Mgãr C¸i Ðái: “aÖrÐ g®?” «ç L§i ׸»: “a¸r ×iDr lK¹r.” ¸rÐ Ü¾Ò cñB Mgãr C¸i »Ð¸Ò s¸rg, Ðái: “oÐi bÖrÐ cñB оr »Ð¸Ò Ò¸c, c㠻жi cßrg gièrg rÐ{ k½ kиc, ÜiÖrg sÏ sïi bëÒ Òn¾rg, gôc xTèrg ×ÊÒ l¨r lér?” «ç L§i ׸»: “a¸r ×iDr lK¹r cÐØ cã ÜéÒ lK¹i.” Mgãr C¸i ÒÐBr, rãi: “NéÒ ÒDr ÒÐëÒ cã bÖrÐ b¸r ×iDr lK¹r. l¹i cã ÒÐó lTyÖr ×{îc ×BK »Ð¸» rÐBrÐ rÐÊÒ ÒÐiDr й !.” «ç L§i rãi: “¬¾r kÐæ c§rg ÒË» lTyÖr, rgÐe ×år ÜéÒ rgµy оr ÝÒ rÐÊÒ cßrg bá bèr cBrÐ giê ×ó lTyÖr ×BK. a¾Ò ×ÇT Òõ lÓc bèr r¨Ü ÒTæi, Üçi ÜéÒ rgµy »Ð¶i cÐhÜ ÝÒ rÐÊÒ ÜéÒ S¹r ÐBi rgЮr lÇr.” Mgãr C¸i c{êi kÐæ, rãi: “oЧrg rgê rg{Hi ×èi Síi ÒDr rµy biÕÒ còr rÐitT ÐHr sK Síi bër ÒB.” «ç L§i dÞrg d{rg ׸»: “Nçi ÜéÒ ÒDr ÒnDr GiBrg ¬å ªBrÐ MЩr b¶rg ÒB ×tT biÕÒ nÊÒ nâ, bäi S® ÒB ×∙ Òèr ÜÊÒ ×Órg ÒÐêi giBr r¨Ü Òиrg Ònêi ×i ÒÐT ÒÐË» Ò{ liÖT cñB bër cÐÓrg, l¹i »Ð¶i Òèr ÒÐêi giBr r¨Ü Òиrg ×ó ×i ×itT ÒnB.” Mgãr C¸i rãi: “Mg{Hi Òèr ÒÐêi giBr cÐK PÐã ¬årg uTyÕÒ rÐÊÒ ×örÐ lµ rÐitT ÐHr sK Síi ×itT ÒnB k½ kиc.” «ç L§i ÒÐõB rÐËr. Mgãr C¸i Ðái: “Mg{Hi ×itT ÒnB nB c¸i g®?” «ç L§i ׸»: “¬¾r lT§r lT§r ×BK kЧrg nêi ÒBy, cÐØ bäi S® ÒÐø оr sÞ dôrg cÐÝrÐ lµ ÒÐBrÐ ×BK rµy, cÐÝ ÝÒ cßrg ×∙ dïrg ÐBi Ü{Hi r¨Ü nåi. Giê שy ÒÐBrÐ ×BK d{êrg rÐ{ ×∙ Ònä ÒеrÐ ÜéÒ bé »ÐËr ÒnDr ÒЩr ÒÐó оr, оr sÞ dôrg ÒÐBrÐ ×BK rµy sK Síi k½ kиc dïrg rgãr ÒBy cñB cÐÝrÐ Ü®rÐ cã kÐi còr lirÐ ÐK¹Ò rÐ{ ý ÐHr.” Mgãr C¸i rãi: “MÐ{rg ÒÐeK ÒB biÕÒ ÒÐBrÐ ×BK ܵ оr sÞ dôrg kЧrg оr lµ ÒÐBrÐ ×BK ÒèÒ.” «ç L§i rãi: “«BK cã ÒÐó giÕÒ rg{êi cÐÝrÐ lµ ×BK ÒèÒ!” - «èi Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ Üµ rãi ÒÐBrÐ ×BK ×ã ×∙ kЧrg còr lµ ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK r÷B, gi÷B cKr rg{êi оr Sµ ÒÐBrÐ ×BK ×∙ cã ÜéÒ ÒÐø Ò®rÐ c¶Ü ÜéÒ Üèi liDr ÐÖ Üµ rg{êi kиc kЧrg ÒÐó rµK ÐióT ×{îc. «ç L§i ÒTy lµ kЧrg rãi c©T ×Êy nB, rÐ{rg ý cñB оr Mgãr C¸i ×∙ ÐióT. CÐiÜ C§rg r∙y giê iÜ ÒiÕrg, bçrg rÐiDr rãi: “MÕT rÐ{ cÐÓrg ÒB cã ÒÐó lÊy ×{îc ÒÐBrÐ ×BK cñB оr…” «ç L§i rãi: “oЧrg Bi cã ÒÐó lÊy ×ùHc ÒÐBrÐ ×BK cñB оr.” CÐiÜ C§rg c{êi c{êi rãi: “ViÖc g® cßrg cã rgK¹i lÖ.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 65 «ç L§i rãi: “ViÖc rµy ÒЮ kЧrg cã rgK¹i lÖ.” CÐiÜ C§rg cßrg ÒЧi kЧrg ÒnBrÐ lTËr r÷B, rÐ{rg l¹i Ðái: “aÖrÐ cñB оr ÒЧrg ÒÐ{êrg lÓc rµK ÒЮ »Ð¸Ò Ò¸c?” «ç L§i ׸»: “Nçi kÐi sù »ÐÉr ré Sµ rçi bi ÒÐ{Hrg cñB оr kЧrg ÒÐó k®Ü rhr ×{îc bÖrÐ cñB оr sÏ »Ð¸Ò Ò¸c.” CÐiÜ C§rg rãi: “MÕT rÐ{ rg{Hi cã ÒÐó ÒnKrg lÓc оr »Ð¸Ò bÖrРܵ xTÊÒ ÒÐñ…” «ç L§i sÇÜ ÜÆÒ l¹i, c{êi rÐ¹Ò Ðái: “Mg{Hi cÐK ÒB lµ lëBi rg{êi g®?” CÐiÜ C§rg l¹i c{êi c{êi rãi: “uB cßrg biÕÒ rg{Hi kЧrg ×êi rµK lµÜ c¸i Ònò ×ã, rÐ{rg cÐÓrg ÒB l¹i cмrg Ðt cÊÜ rg{êi kиc ×i lµÜ, rÕT rÐ{ cÐÓrg ÒB cã ÒÐó Ò®Ü ÜéÒ rg{êi Òn{íc ÒiDr ×i cÐëc Òøc оr, kÐiÕr оr…” «ç L§i bçrg cÐåÜ rg{êi Òíi, l¹rÐ lïrg rãi: “uB cÐØ Ðy Sërg lß rg{Hi ÐióT nâ ÜéÒ cÐTyÖr.” CÐiÜ C§rg ×Brg l¾rg rgÐe, Mgãr C¸i cßrg ×Brg l¾rg rgÐe. «ç L§i rãi: “unËr qTyÕÒ ×ÊT rµy gi÷B ÒB Sµ оr , ÐBi rg{êi bër ÒB bÊÒ lTËr lµ Bi Òоrg Bi b¹i Síi k½ kиc cßrg ÐKµr ÒKµr kЧrg cã qTBr ÐÖ g®.” Mgãr C¸i ×éÒ rÐiDr Ðái: “Víi c§rg ÒÞ cßrg ÐKµr ÒKµr kЧrg cã qTBr ÐÖ sBK?” uBy ×Brg cÇÜ ×BK cñB «ç L§i bçrg rÐiDr siÕÒ cÐÆÒ l¹i. Mgãr C¸i rãi: “MÕT rÐ{ rg{Hi SÉr còr cÐ{B qTDr c§rg ÒÞ, ÒЮ cÐÝ ÝÒ cßrg rDr lµÜ ÜéÒ cÐTyÖr.” «ç L§i rÐör kЧrg ræi, Ðái: “CÐTyÖr g®?” Mgãr C¸i ׸»: “«ó оr ×îi, ×îi l©T ÜéÒ cÐÓÒ, ×îi ×tr kÐi оr lòrg nèi bêi rg{Hi Ð∙y ×i.” ¬¾r ÜØÜ c{êi , l¹i rãi: “unËr ×ÊT rµy rg{Hi lµ Òоrg lµ b¹i, lµ sèrg lµ cÐÕÒ, bër ÒB kЧrg qTBr Ò©Ü, rÐ{rg bër ÒB cßrg kЧrg ÜTèr ×i l{îÜ x¸c cÐK rg{Hi שT.” K0K Gi÷B Òn{B. MgÐD giB »ÐÕ SiDr. M¾rg ×Brg cÐiÕT ÒnDr ×ØrÐ cñB rg§i ×®rÐ s¸T gãc, rgKµi ×®rÐ cã ÜéÒ rg{êi, ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK! uÐBrÐ ×BK ×er s®! PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐÇÜ cÐËÜ ×i qTB cKr ×{êrg rÐá ×∙ bö cá d¹i »Ðñ kÝr, ÒBy cµrg siÕÒ cÐÆÒ ÒÐBrÐ ×BK. NµT sHr sKr ÒnDr lBr cBr ÒTy ×∙ bö Ònãc nB Òõrg ܶrg, rÐ{rg rgër Òи» ä gi÷B ×¸Ü c©y cèi ÐKB l¸ SÉr cÐ{B bö sô» xTèrg, d{íi ¸rÐ r¾rg xeÜ nB SÉr nùc nì rÐ{ x{B. MHi שy ×{Hrg rÐiDr cßrg Òõrg cã ÜéÒ kÐK¶rg ÒÐêi giBr ÐTy ÐKµrg cñB rã, b©y giê sBK l¹i ×æ r¸Ò ÒÐD l{Hrg rÐ{ SËy? NéÒ ×§i cÐiÜ yÕr Òõ rHi xB bBy Òíi ×ËT ÒnDr cµrÐ b¹cÐ d{Hrg »ÐÝB rgKµi rg§i ×®rÐ s¸T gãc, d{êrg rÐ{ cÐÓrg SÉr ×Brg Ò®Ü kiÕÜ rÐ÷rg Üérg ×Ñ» x{B . NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 66 «¸rg ÒiÕc b¹cÐ d{Hrg ÒЮ SÉr rÐ{ x{B rÐ{rg c¶rÐ s¾c l¹i ×∙ ÐKµr ÒKµr biÕr ×æi. CÐiÜ yÕr bBy Òíi nåi l¹i bBy ×i. uíi ÜÊy Ðåi? «i ÜÊy Ðåi? a¹cÐ ª{Hrg kЧrg Ðái. a¹cÐ ª{Hrg kЧrg ÜéÒ lêi. a¹cÐ ª{Hrg S§ Ò®rÐ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr ÒÐÊy ÒiÜ Ü®rÐ ×Brg ×BT rÐãi. ¬¾r síÜ ×∙ Ðëc ×{îc sù ÒnÇÜ lÆrg cñB b¹cÐ d{Hrg, rÐ{rg l¹i kЧrg biÕÒ ×Õr lÓc rµK Üíi Ðëc ×{îc sù S§ Ò®rÐ cñB b¹cÐ d{Hrg! CÐiÜ yÕr ×∙ bBy ×i, lµ cÐiÜ yÕr Òõ rHi שT bBy Òíi? v©r S{êr ×∙ ÐKBrg »ÐÕ, lµ s©r S{êr cñB Bi? PÐã ¬årg uTyÕÒ yDr lÆrg ×ørg, d{êrg rÐ{ оr cßrg ×∙ qTDr ÜÊÒ b¶r ÒЩr ×Brg ä rHi rµK? uõ שT ܵ Òíi? ¬¾r kЧrg rgÐm ÒiÕ» bäi S® оr ×éÒ rÐiDr rgÐe ÒÐÊy cã ÒiÕrg rg{êi ×Brg c{êi. uiÕrg c{êi nÊÒ ÒnKrg Òn½K rgëÒ rgµK Sµ ×Ñ» ÒùB ÒiÕrg ÐãÒ cñB cÐiÜ OBrÐ. «∙ qTB bBK rÐiDT r¨Ü Òиrg , cá ×∙ cBK lDr bBK rÐiDT lÇr rÐ{rg cÐiÜ OBrÐ l¹i SÉr cÐ{B bBy ×i ÜÊÒ. uiÕrg cÐiÜ OBrÐ ä gi÷B ×¸Ü cá d¹i. Gi÷B ×¸Ü cá bçrg rÐiDr cã ÜéÒ c§ g¸i ×ørg dËy rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ c{êi c{êi. Mµrg c{êi Òn§rg ÒÐËÒ ×Ñ», rg{êi cµrg ×Ñ», ܸi Òãc dµi ×er ãrg , ÜtÜ Ü¹i rÐ{ rÐ÷rg sîi ÒH. Mµrg kЧrg cжi ×ÇT, cÐÝrÐ rÐ{ SËy l¹i kÐiÕr ܸi Òãc ×er rÐ{ ÒH ÜtÜ xâB nB, xâB xTèrg ÐBi bê SBi. Mµrg cßrg kЧrg ÒnBrg ×ióÜ, cÐØ rÐÑ rеrg cÐKµrg ÜéÒ c¸i ¸K dµi, ×∙ kЧrg gièrg ÒH, cßrg kЧrg gièrg gÊÜ, rÐ{rg l¹i nÊÒ gièrg ܸi Òãc cñB rµrg. Mµrg rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ, ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò Ònµr rgË» rhÒ STi Ò{Hi, bçrg rÐiDr rµrg cÊÒ ÒiÕrg: “Mg{Hi kЧrg Ðái S® sBK ÒB c{êi {?” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg. “uB ×Brg c{êi rg{Hi ×ã.” Mµrg c{êi Òn§rg cµrg rgëÒ: “ª¸rg rg{Hi ä ×ã, rЮr Òn§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ ÒDr rgèc.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cмrg rãi g®. “Mg{Hi kЧrg Ðái ÒB lµ Bi sBK?” “C§ lµ Bi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái nåi, оr Sèr ×∙ ÜTèr Ðái. Ai rgê оr SõB Üíi Ðái, c§ g¸i Síi ܸi Òãc dµi kiB litr rжy lDr Sµ kDT : “uB ×Brg cÐê rg{Hi Ðái ÒB c©T rµy.” LÓc c§ ÒB rжy lDr Òn§rg ÐTrg Шrg gièrg rÐ{ ÜéÒ cKr ÜÌK rÐá bö cÐëc giËr. “Mg{Hi cã biÕÒ Ü¶rÐ ×ÊÒ Üµ ÐiÖr Ò¹i rg{Hi ×Brg ×ørg lµ ×ÊÒ cñB rе Bi kЧrg? Mg{Hi dùB SµK c¸i g® ܵ kÐÖrÐ kÐÖrÐ kйrg kйrg ×i Òíi ×i lTi ÒnDr ܶrÐ ×ÊÒ rµy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rЮr rµrg, ×îi rµrg rãi ÐÕÒ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 67 “MHi שy lµ ×ÊÒ cñB MgÐD giB.” Mµrg dïrg ÜéÒ rgãr ÒBy, cÐØ SµK Üßi Ü®rÐ: “uB cÐÝrÐ lµ rÐö ÒióT ÒÐ{ cñB MgÐD giB, cÐØ cÇr ÒB ÒÐÝcÐ, ÒB lÓc rµK cßrg cã ÒÐó ×Tæi rg{Hi nB kÐái שy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐØ biÕÒ rgËÜ ÜiÖrg. NéÒ rg{êi ä ÒnKrg rе cñB rg{êi kиc l{îr qTB l{îr l¹i, bçrg rÐiDr l¹i gÆ» cÐñ rе ÒЮ còr g® ×ó ܵ rãi r÷B. MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{ dïrg cÆ» Ü¾Ò ÒK Ðpr Ðëc liÕc оr, ×éÒ rÐiDr l¹i c{êi, c{êi l¹i còr nÊÒ rgëÒ. “MÐ{rg ÒB ×{Hrg rÐiDr sÏ kЧrg ×Tæi rg{Hi nB שT, bäi S®…” Mµrg cÐí» cÐí» Ü¾Ò: “aäi S® ÒB ÒÐÝcÐ rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐØ cã rgËÜ ÜiÖrg. - Mg{Hi cã ÒÐó kЧrg ÒÐÝcÐ rg{êi kиc, rÐ{rg rg{Hi cмrg cã c¸cÐ rµK cÊÜ rg{êi kиc ÒÐÝcÐ rg{Hi. MÐ{rg Sö MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{ rµy l¹i ×∙ ÒÐBy ×æi cÐñ ý: “uB rãi ÒB ÒÐÝcÐ rg{Hi, k® ÒÐùc lµ ÒB rãi dèi ×Êy.” Mµrg kÐe kÐÏ ÒÐä dµi: “uB kЧrg ×Tæi rg{Hi ×i, cÐØ bäi S® ÒB biÕÒ ÒB ׸rÐ kЧrg l¹i rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg rÐör ræi r÷B Ðái: “C§ biÕÒ ÒB?” “«{Hrg rÐiDr lµ biÕÒ.” “aiÕÒ rÐ÷rg g®?” “uB kЧrg rÐ÷rg biÕÒ Sâ c§rg cñB rg{Hi, ×Õr rg{Hi Ðë g®, ÒDr gëi lµ g®, ÒB ×tT biÕÒ c¶!” Mµrg kÐKBrÐ ÒBy l¹i, d{Hrg d{Hrg Òù ×¾c Òõ ÒnKrg ×¸Ü cá b{íc nB, rgÐiDrg rgÐiDrg ¸rÐ Ü¾Ò lDr lDr xTèrg xTèrg qTBr s¸Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ. “Mg{êi kиc ×tT rãi rg{Hi lµ qT¸i SËÒ, rÐ{rg ÒB l¹i c¶Ü ÒÐÊy rg{Hi kЧrg rÐ÷rg kЧrg »Ð¶i qT¸i SËÒ Üµ còr Òn§rg S§ cïrg dÔ rЮr r÷B.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐÇÜ cÐËÜ xKBy rg{êi, b{íc ×Õr rg§i ×®rÐ s¸T gãc d{íi ¸rÐ ÜÆÒ Ònêi, bçrg l¹i Ðái: “MHi שy cÐØ còr l¹i ÜéÒ Ü®rÐ c§ ÒЧi sBK?” “NéÒ Ü®rÐ ÒЮ ×∙ sBK rµK?” CKr rg{Hi cñB rµrg lKrg lDr: “LÏ rµK rg{Hi d¸Ü ¨r ÐiÕ» ÒB?” “a®rÐ ÒÐ{êrg c§ cßrg kЧrg ä שy?” “vBK ÒB l¹i ÜTèr ÜéÒ Ü®rÐ ä Ü∙i c¸i rHi qTû qT¸i rµy cÐø?” PÐã ¬årg uTyÕÒ bçrg l¹i qTBy ×ÇT, cÐ¨Ü cÐÓ rЮr rµrg: “a©y giê sBK c§ SÉr còr cÐ{B ×i?” MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{ l¹i ÐhÒ lDr: “«©y lµ rе cñB ÒB, ÒB ÜTèr ×Õr ÒЮ ×Õr, ÜTèr ×i ÒЮ ×i, sBK »Ð¶i ×ó rg{êi kиc cÐØ ÐTy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i cÐØ biÕÒ rgËÜ ÜiÖrg. MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{ Ðpr Ðëc Ònõrg Ònõrg rЮr оr, ¸rÐ Ü¾Ò rµrg Òn§rg nÊÒ lµ ÐTrg d÷, rÐ{rg bçrg rÐiDr rµrg l¹i c{êi: “uÐùc sù ÒB kЧrg rDr g©y lér Síi rg{Hi, cÐÓrg ÒB b©y giê ܵ c∙i rÐBT Ò{Hrg lBi sÏ nÊÒ rgTy.” u{Hrg lBi? NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 68 C§ - cã biÕÒ cã rÐ÷rg rg{êi cмrg Ðt cã Ò{Hrg lBi kЧrg? PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐÇÜ cÐËÜ b{íc lDr bËc ÒÐBrg ׸, ¸rÐ Ü¾Ò Ð¾r rЮr ×Õr ÜéÒ rHi nÊÒ xB. uTy ×Brg bö ¸rÐ r¾rg ×Brg cÐiÕT rÐ{rg kÐT©r ÜÆÒ Ð¾r SÉr Òn¾rg rÐîÒ ÜéÒ c¸cР׸rg sî. ¬¾r cÐØ Ðy Sërg «ç L§i ÜBT ×Õr. MÐ{rg rµrg SÉr ÒnDT cÐëc оr: “uB biÕÒ rg{Hi ÒDr gëi lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ, rg{Hi cÐÝ ÝÒ cßrg rDr Ðái qTB ÒDr cñB ÒB cÐø.” ¬¾r kЧrg Ðái, rµrg cÐØ biÕÒ Òù Ü®rÐ rãi: “uB ÒDr lµ MgÐD uTÖ, ÒTÖ ÒnKrg ÒnÝ ÒTÖ, cßrg cÐÝrÐ lµ ÒTÖ ÒnKrg “rgK¹i ÒÓ ÒnTrg ÒTÖ”.” Mµrg bçrg rÐiDr rжy lDr lBr cBr, ×ørg Òn{íc ÜÆÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ: “CÐB ÒB ×∙ ×ÆÒ ÒDr rµy cÐK ÒB, cÐØ S® ÒB Òõ rÐá ×∙ nÊÒ cã ÒnÝ ÒTÖ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ×ó ý ×Õr rµrg. "Mg{Hi kЧrg Òir {?” ÒBy rµrg cÐèrg r¹rÐ, ×ØrÐ ×ÇT ×∙ gÇr rÐ{ cÐ¹Ü SµK Üßi PÐã ¬årg uTyÕÒ: “uB kЧrg rÐ÷rg biÕÒ rg{Hi S® cÐTyÖr g® ܵ Òíi שy ܵ còr cã ÒÐó ×K¸r nB rg{êi ܵ rg{Hi ×Brg ×îi lµ Bi.” “¬¶?” “Mg{Hi rÐÊÒ ×örÐ lµ ×Õr rHi rµy ×îi cïrg k½ kиc litT ܹrg . uB Üíi rЮr ÒÐÇr s¾c cñB rg{Hi lµ rЮr nB rgBy.” “¬Þ?” “Mg{Hi cã s¸Ò kÐÝ!” C§ g¸i ÒTæi Ð∙y còr rÐá rµy ܵ cßrg ÐióT c¸i gëi lµ s¸Ò kÐÝ sBK? “uB cßrg biÕÒ rg{êi ܵ rg{Hi ×Brg ×îi rÐÊÒ ×örÐ lµ «ç L§i.” MgÐD uTÖ rãi ÜéÒ c¸cÐ nÊÒ kiDr qTyÕÒ: “Méi ÒnKrg ÜÊy Òn¨Ü dÆÜ Sïrg qTBrРשy rg{êi dTy rÐÊÒ cã ×ñ Ò{ c¸cÐ ×ÊT Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐØ lµ «ç L§i.” uÐËÒ sù c§ g¸i rÐá rµy biÕÒ qT¸ rÐitT. PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr קi Ü¾Ò lBrÐ lîi cñB c§ g¸i, l¹rÐ lïrg rãi: “C§ ×∙ biÕÒ rÐ{ ÒÐÕ ÒЮ Ð∙y ÜBT ×i ×i!” Giërg rãi cñB оr ÒTy l¹rÐ rÐ{rg ¸rÐ Ü¾Ò l¹i kЧrg cã S½ l¹rÐ lïrg rÐ{ ÒÐ{êrg rgµy, ×Õr Sitr Ü¾Ò cßrg d{êrg rÐ{ ×∙ Ònä rDr döT dµrg ÐHr. MgÐD uTÖ l¹i c{êi, döT ÒiÕrg Ðái: “Mg{Hi »Ð¶i cШrg ×∙ b¾Ò ×ÇT qTBr Ò©Ü ×Õr ÒB?” PÐã ¬årg uTyÕÒ lË» Òøc sÇÜ rhÒ ÜÆÒ rãi: “uB ÜTèr c§ ×i cмrg qTB cÐØ S® ÒB giÕÒ rg{êi kЧrg »Ð¶i lµ ×ó cÐK rg{êi kиc xeÜ!” MgÐD uTÖ bmT bmT ܧi rãi: “Mg{Hi cÐK dï ÜTèr ÒB ×i cßrg kЧrg cÇr gÊ» ÒÐÕ, «ç L§i ÒÐó rµK cßrg kЧrg ×Õr síÜ rÐ{ SËy שT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rgÈrg ×ÇT, ÜÆÒ Ònêi ×Brg cÐÝrÐ gi÷B bÇT Ònêi. MgÐD uTÖ rãi: “¬¾r rÐÊÒ ×örÐ sÏ ×ó rg{Hi ×îi, ×îi ×Õr kÐi rg{Hi lòrg d¹ bÊr lK¹r Üíi ×Õr, lòrg rg{Hi cµrg nèi cH Ðéi cñB оr sÏ cµrg rÐitT.” Mµrg c{êi c{êi, rãi ÒiÕ»: “«©y cßrg lµ ÜéÒ cÐiÕr l{îc, rg{êi gièrg rÐ{ rg{Hi Sçr ×∙ rDr síÜ biÕÒ nâ cÐø.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 69 Mµrg ×éÒ rÐiDr l¹i l¾c ×ÇT: “Mg{Hi kЧrg ÒÐó rgÐm nB bäi S® rg{Hi lµ ÜéÒ qT©r ÒÞ, rÐ{rg ÒB l¹i kЧrg »Ð¶i, S® ÒÐÕ ÒB cã ÒÐó d¹y rg{Hi ÜéÒ c¸cÐ cÐTyDr dïrg ×ó ×èi »Ðã l¹i Síi rÐ÷rg Ònò ÒióT rЩr . ” C¸cÐ g®? PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðái, cßrg kЧrg cù ÒTyÖÒ rgÐe. MgÐD uTÖ rãi: “¬¾r ÜTèr rg{Hi ×îi ÒЮ rg{Hi cßrg cã ÒÐó kÐiÕr оr »Ð¶i ×îi.” ªm rÐB ÐKµr rÐB, dm k® rЩr cÐi ×¹K, ÐKµr Ònö k® rЩr cÐi ÒЩr! «©y lµ ÜéÒ kÕ ×∙ nÊÒ cæ, kÕ s¸cÐ cæ ÒЧrg ÒÐ{êrg ×tT nÊÒ Ð÷T ÐiÖT. MgÐD uTÖ rãi: “CÐÓrg ÒB cã ÒÐó ×i d¹K ÜéÒ Sòrg nåi qTBy l¹i, cÐÓrg ÒB ÒÐËÜ cÐÝ cã ÒÐó cÐHi ÐBi S¸r cê, Tèrg ÐBi ly n{îT, ×ó оr ä שy ×îi rg{Hi, ×îi ×Õr ÜTèr cÐÕÒ ÒЮ ÒЧi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg c㠻жr ørg. MgÐD uTÖ rãi: “un{íc ÒiDr ÒB sÏ dÉr rg{Hi ×Õr ÐÇÜ cÐøB n{îT cñB giB ×®rÐ ÒB, rÕT rÐ{ cÐÓrg ÒB ÜBy ܾr ÒЮ kЧrg cÐõrg cã ÒÐó Ò®Ü ÒÐÊy ÜéÒ ÐBi Sò n{îT M÷ MÐi ¬årg ܵ lÓc c§ c§ cñB ÒB xTÊÒ gi¸ ×ó l¹i.” ¬ørg ÒÐÓ cñB rµrg nÊÒ cBK rÐ{rg оr SÉr cмrg c㠻жr ørg . Mµrg ÒiÕr Òíi khK ÒBy оr - c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK. oЧrg Bi cã ÒÐó ×ôrg ×Õr c¸rÐ ÒBy ×ã. Mgãr ÒBy ÒÐBrРܶrÐ xirÐ ×Ñ» cñB rµrg SõB Üíi ×ôrg SµK c¸rÐ ÒBy ÒBy ×Êy litr ×éÒ rÐiDr c¶Ü ÒÐÊy ÜéÒ sù cÐÊr ×érg k® l¹ cùc ܹrÐ. vøc ܹrÐ cñB sù cÐÊr ×érg rµy nèÒ cTéc ×∙ kÐiÕr c¶ rg{êi rµrg bö bËÒ nB. Mµrg ÜTèr ×ørg l¹i rÐ{rg ×ørg cßrg kЧrg S÷rg ræi , cTèi cïrg rg∙ sârg sKµi ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ, rg∙ nÊÒ Ü¹rÐ! LÇr rµy rµrg l¹i kЧrg gµK lDr bäi S® kÐãe Ü¾Ò rµrg ×∙ ×á ÐKe, giërg rãi ×∙ rgÐÑr rgµK: “uB cмrg qTB cÐØ ÜTèr lµÜ b¹r Síi rg{Hi ÒЧi, ÜTèr lµÜ cÐK rg{Hi cÐÓÒ cÐTyÖr ܵ ÒЧi, rg{Hi е ÒÊÒ »Ð¶i ×èi xÞ Síi ÒB rÐ{ ÒÐÕ.” Mµrg dôi dôi Ü¾Ò cã S½ rÐ{ bÊÒ cø lÓc rµK cßrg cã ÒÐó kÐãc òB lDr. Mµrg xeÜ nB gièrg rÐ{ ÜéÒ c§ g¸i bh bárg, ×∙ ׸rg ÒÐ{Hrg, l¹i còr ׸rg yDT. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg rЮr rµrg, ÒTyÖÒ kЧrg Ðt rЮr, ×Õr ÜéÒ lÇr cßrg kЧrg rЮr, cÐØ l¹rÐ lïrg rãi: “ªËy ×i, ÒnKrg cá cã n¾r ×Êy.” MgÐD uTÖ cµrg Òñi ÒЩr: “uB ÒKµr ÒЩr x{Hrg cèÒ ×tT s¾» n∙ nB nåi, rg{Hi kDT ÒB lµÜ sBK ܵ ×ørg lDr שy.” unDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ÐKµr ÒKµr cмrg cã cÐÓÒ c¶Ü xÓc g®, rÐ{rg rg{êi оr ÒЮ ×∙ b{íc sBrg qTB bDr rµy. ¬¾r biÕÒ nâ søc ܹrÐ SõB »Ð¸Ò nB cñB оr . «ã kЧrg мr ÐKµr ÒKµr lµ Òõ c¸rÐ ÒBy »Ð¸Ò nB, ÒBy cñB оr dÝrÐ Síi ×BK, Sµ Òõ ÒnDr ×BK cßrg cã søc ܹrÐ gièrg ÒÐÕ »Ð¸Ò nB. uÐBrÐ ×BK rµy ä ÒnKrg ÒBy оr b¶r ÒЩr Sèr d{êrg rÐ{ cßrg cã sirÐ ÜÖrÐ. Cã sirÐ ÜÖrÐ, cÐÝrÐ lµ cã søc ܹrÐ. vøc ܹrÐ ÒitÜ Èr cñB sirÐ ÜÖrÐ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 70 uÐø søc ܹrÐ rµy d{êrg rÐ{ gièrg rÐ{ Síi c¸i gëi lµ “kiÕÜ kÐÝ” , ×ã lµ ÒÐø ܵ kЧrg søc ܹrÐ rµK b½ g∙y ×{îc . ¬¾r ÒÐùc sù kЧrg rDr dïrg søc ܹrÐ ×ã ×ó ×èi »Ðã Síi rµrg! MgÐD uTÖ cTér rg{êi l¹i ÒnDr cá, døÒ kÐK¸Ò dïrg ÐBi ÒBy böÒ ÜÆÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐöT kЧrg ræi ×{B ÒBy nB khK rµrg - c¸rÐ ÒBy ×{B nB ×{Hrg rÐiDr lµ c¸rÐ ÒBy kЧrg cÇÜ ×BK. Mµrg kЧrg kиrg cù, cßrg kЧrg nôÒ l¹i. uBy rµrg ÜtÜ Ü¹i ܵ ÊÜ ¸». PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ nÊÒ l©T nÊÒ l©T nåi cÐ{B Òõrg ÒiÕ» xÓc qTB ÒBy cKr g¸i. ¬¾r kitÜ rhr dôc Sërg cñB b¶r ÒЩr d{êrg rÐ{ cßrg gièrg ÐÖÒ rÐ{ ÒÊÒ Òжy rÐ÷rg rе ÒT еrÐ kÐæ йrÐ ÒnDr ÒÐÕ giBr rµy. MÐ{rg оr l¹i lµ ÜéÒ rg{êi ×µr §rg, ÐHr r÷B l¹i cÐ{B Ðt giµ. Mµrg ÒÐTËr ÒÐeK ×ã ܵ ×ørg dËy, kÐÏ nDr nØ . ¬¾r ×Brg rgÐm lµ ×ì rµrg ×ørg S÷rg, rgê שT c¶ rg{êi rµrg ×tT ×∙ rg¶ SµK rgùc оr. Mg{êi rµrg cµrg ÊÜ ¸», cµrg ÜtÜ Ü¹i. ¬¾r ÒÐËÜ cÐÝ ×∙ cã ÒÐó c¶Ü ÒÐÊy ÒiÜ Ü®rÐ ×Brg ×Ë», rµrg ×{Hrg rÐiDr cßrg cã ÒÐó c¶Ü ÒÐÊy ×{îc. «itT k® l¹ lµ cßrg cïrg ÒnKrg cÐí» Ü¾Ò ×ã оr bçrg rÐiDr l¹i cã ÜéÒ c¶Ü gi¸c nÊÒ k® l¹. ¬¾r ×éÒ rÐiDr rgÞi ÒÐÊy cã Üïi s¸Ò kÐÝ. MgBy ÒnKrg lÓc ×ã, rµrg ×∙ nÓÒ nB ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK. NéÒ ÒÐBrÐ ×BK dµi b¶y ÒÊc, ÜéÒ ×BK ÜTèr lÊy ܹrg, ×©Ü xTyDr qTB d{íi r¸cРоr. oÐT§r ÜÆÒ rµrg xeÜ nB SÉr gièrg rÐ{ ÜéÒ c§ g¸i bh bárg, rÐ{rg c¸cÐ rµrg nB ÒBy l¹i ×éc ¸c rÐ{ ÜéÒ cKr n¾r ×éc l∙K ×êi. CÐØ ×¸rg ÒiÕc rÐ¸Ò ×BK rµy cñB rµrg l¹i ×∙ ×©Ü SµK kЧrg kÐÝ. Mg{êi PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr ÒÐôÒ l¹i, Üßi ×BK nâ nµrg lÏ nB ×∙ »Ð¶i ×©Ü SµK ܸT ÒÐöÒ Ð¾r cмrg qTB l¹i cÐØ Üíi xKÑÒ rÐÑ qTB lµr dB rgKµi! Cßrg cÐÝrÐ ÒnKrg rиy Ü¾Ò ×ã, kÐi rµrg »Ð¸Ò gi¸c nB ×BK cñB Ü®rÐ ×∙ Òn{îÒ nåi, rg{êi rµrg rжy SëÒ lDr gièrg rÐ{ ÜéÒ cKr n¾r ×éc ܵ bÊÒ cø lÓc rµK cßrg cã ÒÐó ×éÒ rÐiDr Òõ ÒnKrg ×¸Ü cá »Ðãrg nB . uЩr rg{êi cñB rµrg SõB »Ðãrg lDr, ×∙ Tèr rg{êi lér Sòrg ÒnDr kЧrg ÒnTrg. NéÒ Sòrg, l¹i ÜéÒ Sòrg, Üßi bµr cЩr cñB rµrg ×∙ cÐ¹Ü Ü¸i ÐiDr cñB rg§i ×®rÐ s¸T gãc. CЩr ×Brg cã sÎr lùc, rg{êi l¹i lér »Ðãrg nB, lË» Òøc rµrg ×∙ ä ÒnDr rgër c©y xB rgòBi r¨Ü Òn{îrg. Mµrg Sèr SÉr ÜTèr cйy xB ÐHr ÜéÒ cÐÓÒ rÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i kЧrg Ðt ×Tæi ÒÐeK, rµrg cßrg kЧrg cйy r÷B, dïrg ÜéÒ bµr cЩr ×ørg ÜéÒ c¸cÐ nÊÒ rÐÑ rеrg ÒnDr cµrÐ c©y, l¹i SÉr còr cã ÒÐó cÐÞi rg{êi ÒB. oÐirÐ c§rg cñB rµrg ÒÐùc sù nÊÒ cBK, kióT c¸cÐ rµrg cÐÞi rg{êi kиc cµrg cBK. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 71 “uB b©y giê Üíi biÕÒ rg{êi ×µr bµ ÒnøHc kiB cñB rg{Hi S® sBK l¹i ÜTèr nêi bá rg{Hi, bäi S® rg{Hi Sèr kЧrg »Ð¶i lµ ×µr §rg, rg{Hi cмrg rÐ÷rg ä cЩr cã ÒËÒ Üµ ä ÒnKrg ÒiÜ cßrg cã bÖrÐ.” Mµrg cÐÞi kЧrg Ðt ÒЧ Òôc rÐ{rg Üçi ÜéÒ Òõ rµrg rãi nB ×tT gièrg rÐ{ ÜéÒ Üßi kiÜ ×©Ü SµK ÒiÜ PÐã ¬årg uTyÕÒ. unDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr ÐiÖr lDr ÜéÒ SÇrg ×á nÊÒ k® l¹, ÒBy оr ×∙ siÕÒ cÐÆÒ. ¬¾r cã S½ rÐ{ ×∙ rÐör kЧrg ræi , оr ÜTèr »Ð¸Ò ×BK. MÐ{rg оr l¹i cмrg Ðt ×érg ×Ëy bäi S® оr ×éÒ rÐiDr ÐióT nB rçi ×BT ÒnKrg ÒiÜ Ü®rÐ, kЧrg Ðt Ü∙rÐ liÖÒ rÐ{ ÒnKrg Ò{ärg Ò{îrg. Mçi ×BT cñB оr Sèr gièrg rÐ{ SÕÒ ×ãrg dÊT ir ÒnDr Ü®rÐ cñB Òn©T rgùB. SmrÐ SiÔr sÏ lT§r ×ËÜ nâ! Nçi ÜéÒ rô c{êi, Üçi ÜéÒ giëÒ r{íc ܾÒ, Üçi ÜéÒ cÐÓÒ cЩr Ò®rÐ, Üçi ÜéÒ lêi rãi dèi cñB rµrg, ×tT ×∙ ir ×ËÜ ÒnKrg ÒiÜ Ð¾r. MÐ{rg оr ×∙ lT§r Ònèr Òn¸rÐ ×{îc ×itT ×Êy. CÐK ×Õr gi©y »ÐÓÒ Ð¾r rЮr ÒÐÊy NirÐ MgTyÖÒ u©Ü , ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg ×BT kÐæ ÒnKrg kÝ øc ܵ оr ×Brg Ònèr Òn¸rÐ l¹i ×tT sèrg l¹i ÐiÖr St Òn{íc Ü¾Ò Ð¾r. uÊÒ c¶ sù ׶ kÝcРܵ оr »Ð¶i cÐöT ×ùrg ÒnKrg kÐK¶rÐ kоc ×ã ÒTyÖÒ kЧrg cã bÊÒ k® Bi cã ÒÐó Ò{ärg Ò{îrg ×{îc. «itT cµrg kÐiÕr kÐiÕr оr kЧrg rgê Òíi ×ã lµ Òõ sBT lÇr bö ׶ kÝcÐ ×ã, rçi ×BT cñB оr rg{îc l¹i ×∙ rÐ¹Ò ×i, ÜéÒ rçi ×BT kÐæ ܵ ×Õr rgÐm cßrg kЧrg d¸Ü rgÐm Òíi b©y giê ×∙ Ònä rDr cã ÒÐó cÐöT ×ùrg ×{îc. - Mçi ×BT ÒnKrg lòrg rg{êi cã lÓc gièrg rÐ{ ÜéÒ SÕÒ ÒÐ{Hrg ×∙ lãeÒ ÜiÖrg, rg{êi cµrg kЧrg ×érg ×Õr rã, rã cµrg lKhÒ s©T ÐHr, rÐ{rg rg{êi rÕT rÐ{ d¸Ü ×©Ü cÐK rã ÜéÒ dBK, kÐiÕr rã cжy Üñ cжy ܸT rã rg{îc l¹i kЧrg cÐõrg l¹i cã ÒÐó se ÜiÖrg. LÓc PÐã ¬årg uTyÕÒ rgÈrg ×ÇT lDr ×∙ ÐKµr ÒKµr lÊy l¹i ×{îc sù ÒmrÐ lÆrg. MgÐD uTÖ SÉr ×Brg ä ÒnDr cµrÐ c©y kirÐ Ð∙i rЮr оr, оr kЧrg »Ð¸Ò ×BK cмrg qTB cÐØ dÞrg d{rg rãi bB cÐ÷: “C§ ×i ×i!” LÇr rµy MgÐD uTÖ ÒÐËÒ sù rgÐe lêi, rµrg ×i ÒÐËÒ rÐBrÐ. K0K ¸rÐ ÜÆÒ Ònêi rg¶ St »ÐÝB u©y, ×®rÐ s¸T gãc ×∙ cã bãrg. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg cÞ ×érg, ×Õr Ò{ ÒÐÕ cßrg kЧrg ×æi. aãrg ×∙ dµi, cµrg dµi. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr kЧrg cÞ ×érg Mg{êi kЧrg ×érg, Ò©Ü cßrg kЧrg ×érg. NéÒ rg{êi rÕT rÐ{ ×∙ lT§r qTer Síi sù l½ lKi Sµ c§ ×éc, SËy ×èi Síi оr ܵ rãi sù cÐê ×îi cмrg »Ð¶i lµ rçi kÐæ sä g®. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 72 V® ×ó ×îi ×Õr lÇr ×ÇT ÒiDr »Ð¸Ò ×BK оr ×∙ »Ð¶i ×îi Ü{êi b¶y r¨Ü, rÐ{rg lÇr »Ð¸Ò ×BK ×ã l¹i ÐKµr ÒKµr S§ rgÐmB, l¹i cмrg ÜBrg l¹i kÕÒ qñB g®. ¬¾r ×∙ ×îi Ü{êi b¶y r¨Ü cÐØ S® ÜTèr giÕÒ ÜéÒ rg{êi, k½ cã ÒÐï Síi cÐB ÜÑ Ð¾r, Síi giB ×®rРоr . MÐ{rg Ü∙i cÐK ×Õr kÐi оr »Ð¸Ò ×BK оr Üíi »Ð¸Ò ÐiÖr Ü®rÐ Sèr cмrg »Ð¶i lµ ÐËT dTÖ cñB giB ×®rÐ ×ã, c¨r b¶r оr cмrg Ðt cã qTBr ÐÖ g® Síi cÐTyÖr ×ã. «itT rµy kЧrg cÐØ lµ sù giÔT cîÒ. aÊÒ lTËr lµ Síi bÊÒ k® Bi ܵ rãi sù giÔT cîÒ l¹i cßrg cã »ÐÇr qT¸ cÐTB cиÒ, qT¸ ×éc ¸c. MÐ{rg оr l¹i SÉr cÐÊ» rÐËr, bäi S® оr kЧrg ÒÐó kЧrg cÐÊ» rÐËr. ¬¾r Òõ rÐá ×∙ Ðëc ×ùHc c¸cÐ cÐöT ×ùrg. Gi¸ rÐ{ «ç L§i cã ÒÐó ÐióT nâ ÜéÒ ×itT, cã lÏ sÏ kЧrg ÜTèr оr »Ð¶i ×îi r÷B. - LÓc rg{Hi ÜTèr ÒB ×îi rg{Hi, b¶r ÒЩr rg{Hi cмrg »Ð¶i cßrg ×Brg ×îi! uÐÕ giBr Sèr cã nÊÒ rÐitT cÐTyÖr cßrg gièrg rÐ{ ÒÐBrÐ b¶K kiÕÜ ÐBi l{ìi SËy. - oÐi rg{êi ÒB ÜTèr lµÜ Òær ÒÐ{Hrg rg{êi kиc, b¶r ÒЩr ÒÐ{êrg cßrg cÐöT ×ùrg ÜéÒ sù Òær ÒÐ{Hrg rÐ{ SËy. Cã kÐi sù Òær ÒÐ{Hrg ܵ b¶r ÒЩr rg{êi ÒB »Ð¶i cÐöT ×ùrg ÒÐËÜ cÐÝ l¹i còr ×BT kÐæ ÐHr sK Síi sù Òår ÒÐ{Hrg cñB ×èi »Ð{Hrg! PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐÏ ÒÐä dµi, cÐØ c¶Ü ÒÐÊy Ò©Ü Ò®rÐ ÐKµr ÒKµr b®rÐ ÒmrÐ. a©y giê ×∙ lµ giê Nïi ÜéÒ kоc. C¨r »Ðòrg ©Ü T ä rgBy cTèi ÜéÒ cKr ×{êrg dµi, cÐñ rЩr cß lµ ÜéÒ §rg l∙K l¾Ü bÖrРܵ keK kiÖÒ, rgÐe ×år Ü∙i cÐK ×Õr kÐi x¸c cñB l∙K »Ð¸Ò Üïi ÒÐèi Üíi bö Üëi rg{êi »Ð¸Ò gi¸c. CÐiÜ C§rg ×Õr ä c¨r bTårg rµy, kЧrg »Ð¶i S® keK kiÖÒ. ¬¾r ×∙ cã qT¸ ×ñ kж r¨rg ×Õr ä Ò¹i ÜéÒ rе Ònë ÒèÒ rÐÊÒ, rÐ{rg оr Ò®rÐ rgTyÖr ä l¹i שy. «èi Síi оr ܵ rãi, “CÐiÜ C§rg” c¸i ÒDr rµy cßrg lµ ÜéÒ sù cÐ©Ü biÕÜ. CKr rg{êi оr ÒTyÖÒ kЧrg Ðt gièrg ÜéÒ ÐKB ×Ñ» cBK qTý, ÐBy lKµi cÐiÜ ÒÐÝcÐ sù xB xØ, оr gièrg rÐ{ ÜéÒ cKr dHi kЧrg ÒÐÊy ¸rÐ s¸rg ÜÆÒ Ònêi. oÐi Mgãr C¸i b{íc SµK, оr ×Brg rpÜ ÒnDr ÒÊÜ »Ð¶r gi{êrg dµi SõB l¹rÐ SõB cørg. C¸i cÞB sæ rÐá dTy rÐÊÒ ÒnKrg »Ðòrg ×∙ bö ÒÊÜ S¸r ×ãrg cÐÆÒ, ¸rÐ s¸rg cÐiÕT qTB T ¸Ü cßrg gièrg rÐ{ ÜéÒ c¸i ÐTyÖÒ ×érg cñB lß dHi. Mgãr C¸i rgåi xTèrg ÒÐä »Ð® »Ð®, оr Ü∙i Ü∙i kЧrg ÐióT Ò¹i sBK CÐiÜ C§rg l¹i ÒÐÝcÐ sèrg Ò¹i rHi rµy. CÐiÜ C§rg ×Õr rЮr cßrg kЧrg rЮr оr ÜéÒ lÇr, Ü∙i cÐK ×Õr kÐi ÒiÕrg ÒÐä rÐá ×i ÜéÒ cÐÓÒ, Üíi Ðái: “«ç L§i sBK?” Mgãr C¸i ׸»: “¬¾r SÉr ×Brg ×îi.” CÐiÜ C§rg rãi: “LÓc оr Sµ ÒB cÐiB ÒBy ×Brg lµ giê Nïi.” CÐiÜ C§rg l¹i Ðái: “¬¾r ×örÐ ×ó PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐê bBK l©T r÷B?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 73 Mgãr C¸i ׸»: “uB ×∙ rãi Síi оr nåi, cÐÝ ÝÒ »Ð¶i ×îi ×Õr giê uЩr Üíi ×i.” oÐãe ÜiÖrg Mgãr C¸i lé nB ÜéÒ rô c{êi ×éc ¸c, rãi: “«ørg ä c¸i rHi qTû qT¸i ×Êy ×îi ÐBi cBrÐ giê, rçi kÐæ ×Êy cÐØ sî nÊÒ kЧrg dÔ cÐöT.” MÐ{rg Mgãr C¸i l¹i rÐÝT ܵy, rãi: “uB cÐØ lK l¾rg ÜéÒ cÐTyÖr.” CÐiÜ C§rg rãi: “CÐTyÖr g®?” Mgãr C¸i rãi: “uTy lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg ×îi, rÐ{rg b¶r ÒЩr «ç L§i cßrg ×Brg ×îi, ÒB cÐØ lK оr sK Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ cµrg kÐã cÐöT ÐHr.” CÐiÜ C§rg dÞrg d{rg Ðái: “MÕT rÐ{ оr cÐÕÒ d{íi ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ, rg{Hi cã Òær ÒÐÊÒ kЧrg?” Mgãr C¸i ׸»: “oЧrg cã.” CÐiÜ C§rg Ðái: “VËy rg{Hi cã g® »Ð¶i lK?” Mgãr C¸i c{êi, dïrg ÒBy ¸K lBT lBT Üå Чi, l¹i rãi: “uB SÉr cã ÜéÒ Òir ÐBy rãi cÐK rg{Hi.” CÐiÜ C§rg ×Brg l¾rg rgÐe. Mgãr C¸i rãi: “YÕr MBÜ PÐi ÒÐùc sù ×∙ bö ÒnÓrg ×éc, ÐHr r÷B ×éc ÒnÓrg »Ð¶i kЧrg rÐÑ cÐÓÒ rµK.” CÐiÜ C§rg Ðái: “uir rµy Òõ שT cã?” Mgãr C¸i ׸»: “Lµ dïrg r¨Ü Òn¨Ü l{îrg b¹c lÊy St ×Êy.” ¸rÐ Ü¾Ò CÐiÜ C§rg »Ð¸Ò s¸rg, rãi: “uir Òøc ×ñ ×ó cã ÒÐó ׸rg Síi c¸i gi¸ r¨Ü Òn¨Ü l{îrg ×Êy ÒЧrg ÒÐ{êrg ×tT nÊÒ cã ÒÐó Òir cËy.” Mgãr C¸i rãi: “V® ÒÐÕ cÐÓrg ÒB lÓc rµK cßrg cã ÒÐó ×i giÕÒ Ð¾r.” CÐiÜ C§rg rãi: “CÐÓrg ÒB ×i rgBy b©y giê.” a©y giê ×Brg lµ giê Nïi ÜéÒ kоc. Giê Mgë ×∙ qTB nÊÒ l©T, rÐ{rg ¸rÐ r¾rg l¹i cµrg gBy g¾Ò Ki bøc, xT©r ×∙ dÇr qTB, rÐ÷rg rgµy cñB dµi ÜïB ÐÌ ×Brg ×Õr. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ÒÐÝcÐ ÜïB ÐÌ. NïB ÐÌ ÒÐTéc St Òn½ cKr - bBr rgµy ÒЮ ä ÒnÇr l¨r lér ÒnKrg BK ×ÇÜ, ׸rÐ lér ÒnDr cá, иi d©T Ò©y, b¾Ò b{HÜ b{íÜ, ×Õr Òèi ÒЮ l¹i rgåi d{íi giµr d{B ¨r d{B rgëÒ ×{îc nÞB bprg r{íc giÕrg, rgÐe rg{êi lír Òµr Ð{HT Ò¸r S{îr, nåi ×i b¾Ò ×KÜ ×ãÜ bá SµK ÒÓi , dïrg S¶i Üárg ÒnïÜ lDr ×eÜ ×i ×æi lÊy b¸rÐ cÐ{rg ×{êrg Òõ rÐ÷rg c§ rÐ÷rg d® Òn½ ÒTæi . MÐ÷rg rgµy ÐÌ nùc nì,Sµ ÒTæi ÒÐH Ò{Hi ×Ñ» Êy Ü∙i Ü∙i cÐØ cã STi S½, kЧrg cã bi ÒÐ{Hrg. MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐø bBK giê cã ræi ÜéÒ ÜïB ÐÌ ÒÐùc sù ÒÐTéc St b¶r ÒЩr оr . NïB ÐÌ ÒnKrg kÝ øc cñB оr kЧrg »Ð¶i lµ cжy Üå Чi, ÒЮ cßrg lµ cжy ܸT, kЧrg »Ð¶i lµ Ònèr ÒnKrg nõrg c©y ÒÐÊ» rãrg rùc lTyÖr ×BK, ÒЮ lµ ä ÒnKrg sB ܹc rãrg bøc ×îi »Ð¸Ò ×BK! PÐ¸Ò ×BK! NéÒ lÇr l¹i ÜéÒ lÇr, Ü∙i kЧrg rgõrg »Ð¸Ò ×BK! NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 74 «érg Ò¸c ×Hr gi¶r rµy, nèÒ cTéc ×∙ biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ÒÐø qTBr Ònërg rÐÊÒ ÒnKrg sirÐ ÜÖrРоr. LÇr »Ð¸Ò ×BK Òn{íc lµ lÓc rµK? - a¶r ÒЩr ÒÐBrÐ ×BK, cÐÝrÐ lµ Ò{îrg Òn{rg cÐK c¸i cÐÕÒ. - uÐêi kоc »Ð¸Ò ×BK, cÐÝrÐ lµ ÒÐêi kоc cñB c¸i cÐÕÒ. LÇr rµy ×BK cñB оr »Ð¸Ò nB, Bi lµ k½ »Ð¶i cÐÕÒ? PÐã ¬årg uTyÕÒ cÓi ×ÇT xTèrg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr ÒBy cÇÜ ×BK cñB Ü®rÐ, c¸rÐ ÒBy l¹rÐ gi¸, c¸rÐ ÒBy Òn¾rg rÐîÒ, ÒÐBrÐ ×BK ×er s®. CÐÝrÐ rgBy lÓc ×ã, оr rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg b{íc cЩr cñB «ç L§i. LÓc rµy lµ giê Nïi bB kоc. K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2