intTypePromotion=1

Thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 6

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
90
lượt xem
13
download

Thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MEND, END, STOP, NOP, WDR Các lệnh này được dùng để kết thúc chương trình đang thực hiện, và kéo dài một khoảng thời gian của một vòng quét. Trong LAD và STL chương trình phải được kết thúc bằng lệnh kết thúc không điều kiện MEND. Có thể sử dụng lệnh kết thúc có điều kiện END trước lệnh kết thúc không điều kiện. Lệnh STOP kết thúc chương trình, nó chuyển điều khiển chương trình đến chế độ STOP. Nếu như gặp lệnh STOP trong chương trình chính, hoặc trong chương trình con thì chương trình đang được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 6

  1. Chương 6: Caùc leänh can thieäp vaøo thôøi gian voøng queùt MEND, END, STOP, NOP, WDR Caùc leänh naøy ñöôïc duøng ñeå keát thuùc chöông trình ñang thöïc hieän, vaø keùo daøi moät khoaûng thôøi gian cuûa moät voøng queùt. Trong LAD vaø STL chöông trình phaûi ñöôïc keát thuùc baèng leänh keát thuùc khoâng ñieàu kieän MEND. Coù theå söû duïng leänh keát thuùc coù ñieàu kieän END tröôùc leänh keát thuùc khoâng ñieàu kieän. Leänh STOP keát thuùc chöông trình, noù chuyeån ñieàu khieån chöông trình ñeán cheá ñoä STOP. Neáu nhö gaëp leänh STOP trong chöông trình chính, hoaëc trong chöông trình con thì chöông trình ñang ñöôïc thöïc hieän seõ keát thuùc ngay laäp töùc. Leänh roãng NOP khoâng coù taùc duïng gì trong vieäc thöïc hieän chöông trình. Caàn löu yù leänh NOP phaûi ñöôïc ñaët beân trong chöông trình chính, chöông trình con hoaëc trong chöông trình xöû lyù ngaét. Leänh WDR seõ khôûi ñoäng laïi ñoàng hoà quan saùt (watchdog timer), vaø chöông trình tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän trong voøng queùt ôû cheá ñoä quan saùt neân caån thaän khi söû duïng leänh WDR. Vieäc chuyeån coâng taéc cöùng cuûa S7 – 200 vaøo vò trí STOP hoaëc thöïc hieän leänh STOP trong chöông trình seõ laø nguyeân nhaân ñaët ñieàu khieån vaøo cheá ñoä döøng trong khoaûng thôøi gian 1,4s …
  2. a. Caùc leänh ñieàu khieån Timer Timer laø boä taïo thôøi gian giöõa tín hieäu ra neân trong ñieàu khieån vaãn thöôøng ñöôïc goïi laø khaâu treã. Neáu kyù hieäu tín hieäu (logic) vaøo laø x(t) vaø thôøi gian treã taïo ra baèng Timer laø  thì tín hieäu ñaàu ra cuûa Timer ñoù seõ laø x(t – ) S7 – 200 coù 64 boä Timer (vôùi CPU 212) hoaëc 128 Timer (vôùi CPU 214) ñöôïc chia laøm hai loaïi khaùc nhau laø: - Timer taïo thôøi gian treã khoâng coù nhôù (On-Delay Timer), kyù hieäu laø TON. - Timer taïo thôøi gian treã coù nhôù (Retentive On-Delay Timer), kyù hieäu laø TONR. Hai kieåu Timer cuûa S7 – 200 (TON vaø TONR) phaân bieät vôùi nhau ôû phaûn öùng cuûa noù ñoái vôùi traïng thaùi ñaàu vaøo. Caû hai Timer kieåu TON vaø TONR cuøng baét ñaàu taïo thôøi gian treã tín hieäu keå töø thôøi ñieåm coù söôøn leân ôû tín hieäu ñaàu vaøo, töùc laø khi tín hieäu ñaàu vaøo chuyeån traïng thaùi logic töø 0 leân 1, ñöôïc goïi laø thôøi gian Timer ñöôïc kích, vaø khoâng tính khoaûng thôøi gian khi ñaàu vaøo coù giaù trò logic 0 vaøo thôøi gian treã tín hieäu ñaët tröôùc. Khi ñaàu vaøo coù giaù trò logic baèng 0, TON töï ñoäng reset coøn TONR thì khoâng töï ñoäng reset. Timer TON ñöôïc duøng ñeå taïo thôøi gian treã trong moät khoaûng thôøi gian (mieàn lieân thoâng),
  3. coøn vôùi TONR thôøi gian treã seõ ñöôïc taïo ra trong nhieàu khoaûng thôøi gian khaùc nhau. Timer TON vaø TONR bao goàm 3 loaïi vôùi ba ñoä phaân giaûi khaùc nhau, ñoä phaân giaûi 1ms, 10ms vaø 100ms. Thôøi gian treã  ñöôïc taïo ra chính laø tích cuûa ñoä phaân giaûi cuûa boä Timer ñöôïc choïn vaø giaù trò ñaët tröôùc cho Timer. Ví duï Timer coù ñoä phaân giaûi 10ms vaø giaù trò ñaët tröôùc laø 50 thì thôøi gian treã seõ laø  = 500ms. Timer cuûa S7 – 200 coù nhöõng tính chaát cô baûn sau: - Caùc boä Timer ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät coång vaøo vaø giaù trò ñeám töùc thôøi. Giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa Timer ñöôïc nhôù trong thanh ghi 2 byte (goïi laø T-word) cuûa Timer, xaùc ñònh khoaûng thôøi gian treã keå töø khi Timer ñöôïc kích. Giaù trò ñaët tröôùc cuûa caùc boä Timer ñöôïc kyù hieäu trong LAD vaø STL laø PT. Giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa thanh ghi T-word thöôøng xuyeân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc cuûa Timer. - Moãi boä Timer, ngoaøi thanh ghi 2 byte T-word löu giaù trò ñeám töùc thôøi, coøn coù moät bit kyù hieäu laø T-bit, chæ thò traïng thaùi logic ñaàu ra. Giaù trò logic cuûa bit naøy phuï thuoäc vaøo keát quaû so saùnh giöõa giaù trò ñeám töùc thôøi vôùi giaù trò ñaët tröôùc. - Trong khoaûng thôøi gian tín hieäu x(t) coù giaù trò logic 1, giaù trò ñeám töùc thôøi trong T-word luoân ñöôïc caäp nhaät vaø thay ñoåi taêng daàn cho ñeán khi noù ñaït giaù trò cöïc ñaïi. Khi giaù
  4. trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hay baèng giaù trò ñaët tröôùc, T-bit coù giaù trò logic 1. Ñoä phaân giaûi caùc loaïi Timer cuûa S7 – 200, CPU 214 Leänh Ñoä phaân giaûi Giaù trò cöïc CPU 214 ñaïi 1 ms 32,767 s T32 vaø T96 TON 10 ms 327,67 s T33 ÷ T36, T97 ÷ T100 100 ms 3276,7 s T32 ÷ T96, T101 ÷ T127 1 ms 32,767 s T0 vaø T64 TONR 10 ms 327,67 s T1 ÷ T4, T65 ÷ T68 100 ms 3276,7 s T5 ÷ T31, T69 ÷ T95 Cuù phaùp khai baùo söû duïng Timer nhö sau: LAD Moâ taû Toaùn haïng Khai baùo Timer soá hieäu xx kieåu Txx (word) TON— TON ñeå taïo thôøi gian treã tính töø khi CPU214:32÷ Txx ñaàu vaøo IN ñöôïc kích. Neáu nhö giaù 63 — IN trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PT thì T-bit coù giaù 96÷127 — PT trò logic baèng 1. coù theå reset Timer PT: VW, T, kieåu TON baèng leänh R hoaëc baèng (word) C, giaù trò logic 0 taïi ñaàu vaøo IN. IW,
  5. QW,MW,SM W, AC,AIW,haèn gsoá Khai baùo Timer soá hieäu xx kieåu Txx (word) TONR— TONR ñeå taïo thôøi gian treã tính töø CPU214: 0 Txx khi ñaàu vaøo IN ñöôïc kích. Neáu nhö ÷31 — IN giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc 64 baèng giaù trò ñaët tröôùc PT thì T-bit ÷95 — PT coù giaù trò logic baèng 1. Chæ coù theå PT: VW, T, reset Timer kieåu TON baèng leänh R (word) C, cho T-bit. IW, QW,MW,SM W, AC,AIW,haèn gsoá Khi söû duïng Timer kieåu TONR, giaù trò ñeám töùc thôøi ñöôïc löu laïi vaø khoâng bò thay ñoåi trong khoaûng thôøi gian khi tín hieäu ñaàu vaøo coù logic 0. Giaù trò cuûa T-bit khoâng ñöôïc nhôù maø hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo keát quaû so saùnh giöõa giaù trò ñeám töùc thôøi vaø giaù trò ñaët tröôùc. Khi reset moät boä Timer, T-word vaø T-bit cuûa noù ñoàng thôøi ñöôïc xoùa vaø coù giaù trò baèng 0, nhö vaäy giaù trò ñeám töùc thôøi ñöôïc ñaët veà 0 vaø tin hieäu ñaàu ra cuõng coù traïng thaùi logic baèng 0. b. Caùc leänh ñieàu khieån Counter
  6. Counter laø boä ñeám thöïc hieän chöùc naêng ñeám söôøn xung trong S7 – 200. Caùc boä ñeám cuûa S7 – 200 ñöôïc chia laøm hai loaïi: boä ñeám tieán (CTU) vaø boä ñeám tieán/luøi (CTUD). Boä ñeám tieán CTU ñeám soá söôøn leân cuûa tín hieäu logic ñaàu vaøo, töùc laø ñeám soá laàn thay ñoåi traïng thaùi logic töø 0 leân 1 cuûa tín hieäu. Soá xung ñeám ñöôïc, ñöôïc ghi vaøo thanh ghi 2 byte cuûa boä ñeám, goïi laø thanh ghi C-word. Noäi dung cuûa thanh ghi C-word, goïi laø giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa boä ñeám, luoân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc cuûa boä ñeám, ñöôïc kyù hieäu laø PV. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi baèng hoaëc lôùn hôn giaù trò ñaët tröôùc naøy thì boä ñeám baùo ra ngoaøi baèng caùch ñaët giaù trò logic 1 vaøo moät bit ñaëc bieät cuûa noù, goïi laø C-bit. Tröôøng hôïp giaù trò ñeám töùc thôøi nhoû hôn giaù trò ñaët tröôùc C-bit coù giaù trò logic laø 0. Khaùc vôùi caùc boä Timer, caùc boä ñeám CTU vaø CTUD ñeàu coù chaân noái vôùi tín hieäu ñieàu khieån xoùa ñeå thöïc hieän vieäc ñaët laïi cheá ñoä khôûi phaùt ban ñaàu (reset) cho boä ñeám, ñöôïc kyù hieäu baèng chöõ caùi R trong LAD, hay ñöôïc qui ñònh laø traïng thaùi logic cuûa bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp trong STL. Boä ñeám ñöôïc reset khi tín hieäu xoaù naøy coù möùc logic laø 1 hoaëc khi leänh R (reset) ñöôïc thöïc hieän vôùi C-bit. Khi boä ñeám ñöôïc reset, caû C-word vaø C-bit ñeàu nhaän giaù trò 0. Boä ñeám tieán/luøi CTUD ñeám tieán khi gaêp söôøn leân cuûa xung vaøo coång ñeám tieán, kyù hieäu laø CU hoaëc bit thöù 3 cuûa ngaên
  7. xeáp trong STL, vaø ñeám luøi khi gaëp söôøn leân cuûa xung vaøo coång ñeám luøi, kyù hieäu laø CD trong LAD hoaëc bit thöù 2 cuûa ngaên xeáp trong STL. Boä ñeám tieán CTU coù mieàn giaù trò ñeám töùc thôøi töø 0 ñeán 32.767. Boä ñeám tieán/luøi CTUD coù mieàn giaù trò ñeám töùc thôøi töø – 32.768 ñeán 32.767. LAD Moâ taû Toaùn haïng CTU – Khai baùo boä ñeám tieán theo söôøn Cxx : (word) Cxx leân cuûa CU. Khi giaù trò ñeám töùc CPU 214: 0 thôøi C-word Cxx lôùn hôn hoaëc ÷47 —CU baèng giaù trò ñaët tröôùc PV, C-bit 80 —PV (Cxx) coù giaù trò logic baèng 1. Boä ÷127 —R ñeám ñöôïc reset khi ñaàu vaøo R coù PV :(word): giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám VW, ngöøng ñeám khi C-word Cxx ñaït T,C,IW,QW, ñöôïc giaù trò cöïc ñaïi. MW, SMW, AC, AIW, haèngsoá,*VD,* AC Khai baùo boä ñeám tieán/luøi, ñeám Cxx : (word) CTUD – tieán theo söôøn leân cuûa CU, ñeám CPU 214: 48 Cxx luøi theo söôøn leân cuûa CD. Khi giaù ÷79 —CU trò ñeám töùc thôøi C-word Cxx lôùn —PV hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PV :(word): —CD PV, C-bit (Cxx) coù giaù trò logic VW,
  8. —R baèng 1. Boä ñeám ngöøng ñeám tieán T,C,IW,QW, khi C-word Cxx ñaït ñöôïc giaù trò MW, SMW, cöïc ñaïi 32.767 vaø ngöøng ñeám luøi AC, AIW, khi C-word Cxx ñaït ñöôïc giaù trò haèngsoá,*VD,* cöïc ñaïi –32.768. CTUD reset khi AC ñaàu vaøo R coù giaù trò logic baèng 1.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2