intTypePromotion=1

Thông báo 4331-TM/XNK của Bộ Thuơng mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
1
download

Thông báo 4331-TM/XNK của Bộ Thuơng mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 4331-TM/XNK của Bộ Thuơng mại về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 4331-TM/XNK của Bộ Thuơng mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o   ña bé  th¬ n g  m ¹i sè 4331 t m/xnk n g µy  18 th¸ng 12 n¨ m  2000 v Ò  viÖc  c xu Êt n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸ n¨ m  2001 Ngµy 11/12/2000,Thñ íng    t ChÝnh  phñ  v¨n  cã  b¶n  1136/CP­ sè  KTTH,  vÒ  viÖc  ban hµnh  chÕ  c¬  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    2001   thêikú  ­2005; T¹i ®iÓm   v¨n    4  b¶n  nµy quy  ®Þnh: Trong    khi chê ban  hµnh QuyÕt  ®Þnh  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng ho¸ 2001 ­  2005, cho    phÐp kÐo    dµi ®Õn  30/4/2001  viÖc  dông    vÒ  ¸p  c¸c quy ®Þnh    vÒ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng  ho¸  i t¹ QuyÕt ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  31/12/1999,QuyÕt    ®Þnh  237/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  24/12/1999  v¨n  vµ  b¶n  sè  192/CP­ KTTH  ngµy 29/2/200 cña    ChÝnh phñ. Bé  Th¬ng    m¹ith«ng    sau: b¸o nh  ViÖc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu  cña    c¸c doanh  nghiÖp tiÕp    îc tôc ®   thùc hiÖn    theo  QuyÕt ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  30/12/1999 cña Thñ  t   íng ChÝnh  phñ, Th«ng   05/2000/TT­   t sè  BTM  ngµy  21/2/2000  v¨n b¶n  vµ    sè  1548/TM­XNK   ngµy 17/4/2000 cña  Th¬ng    Bé  m¹i,híng dÉn viÖc thùc hiÖn  QuyÕt  ®Þnh  trªncña  nªu    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. ViÖc  xuÊt khÈu  g¹o  nhËp  vµ  khÈu ph©n  bãn thùc hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh   237/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  24/12/1999  v¨n  vµ  b¶n  192/CP­ sè  KTTH   ngµy  24/2/2000 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, cã    Th«ng   sè  t 35/1999/TT­BTM   ngµy 30/12/1999  v¨n b¶n  1055/TM­XNK   vµ    sè  ngµy  14/3/2000 cña  Th¬ng    Bé  m¹ihíng dÉn      kÌm theo. ChØ     tiªu®Þnh híng xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu ph©n bãn n¨m 2000  ®∙  th«ng    îctiÕp tôcthùc hiÖn  b¸o,®         ®Õn   30/4/2001. C¸c  doanh  nghiÖp ®Çu  mèi xuÊt khÈu      g¹o,nhËp khÈu  ph©n  bãn    khicã  yªu cÇu    bæ sung  chØ     tiªuxuÊt khÈu, nhËp    khÈu  îc gi¶iquyÕt  ®     theo Quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  vµ    i 8  9,QuyÕt  ®Þnh  237/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 24/12/1999 cña    ChÝnh  phñ.ViÖc      bæ sung  ®Çu  mèi  xuÊtkhÈu      g¹o,nhËp  khÈu ph©n  bãn  îc ®   thùc hiÖn    theo ®iÓm         3,v¨n b¶n  192/CP­ sè  KTTH  ngµy  29/2/2000 cña    ChÝnh  phñ. C¸c doanh nghiÖp ngoµi®Çu     mèi xuÊt khÈu    g¹o  kh¸ch hµng  thÞ  cã    vµ  tr êng    îc gi¶iquyÕt  míi ®     cho xuÊt khÈu    trùc tiÕp theo quy ®Þnh  i t¹ môc    c, §iÒu  QuyÕt  2  ®Þnh  237/1999/Q§­ sè  TTg  trªn. nªu  XuÊt khÈu hµng dÖt may vµo    c¸c thÞ  êng  tr EU, Canada, Thæ     NhÜ  Kú  thùc hiÖn    theo Th«ng   19/2000/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   tsè  ngµy  16/10/2000  cña    Th¬ng      LiªnBé  m¹i,KÕ ho¹ch &    §Çu   Bé  tvµ  C«ng  nghiÖp. C¸c doanh  nghiÖp  ®Çu   mèi nhËp  khÈu  x¨ng  dÇu, trong khichê        chØ    tiªu nhËp khÈu chÝnh thøc,thùc hiÖn      theo chØ    ® îc th«ng  tiªu®∙    b¸o  i b¶n  t¹ v¨n  sè  5015/TM­KH   ngµy 15/11/2000 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. Bé Th¬ng      m¹ixinth«ng      tr b¸o tíBé  ëng      i c¸cBé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch    Uû ban  nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung  ¬ng ® îc biÕt ®Ó  chØ  ®¹o c¸c doanh  nghiÖp    trùcthuéc thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2