intTypePromotion=1

Thông báo số 16/TB-VPCP

Chia sẻ: Lý Băng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
4
download

Thông báo số 16/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 16/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp liên tịch giữa Thủ tướng Chính phủ với Thường vụ Ban Chấp hành trung ương Hội nông dân Việt Nam do Văn phòng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 16/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/TB-VPCP Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2002 THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 16/TB-VPCP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2002 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI TẠI CUỘC HỌP LIÊN TỊCH GIỮA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Ngày 23 tháng 01 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước, Tổng cục Địa chính, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi nghe báo cáo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau: I. VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG: Chính phủ đánh giá cao những hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam luôn là một trong những đoàn thể sâu sát gắn bó với phong trào nông dân và nông thôn trong việc vận động, tổ chức động viên nông dân cả nước hăng hái tham gia thực hiện thắng lợi phong trào nông dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới theo đường lối của Đảng. Hoạt động của các cấp Hội Nông dân và phong trào nông dân trong cả nước đã có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển nhanh hơn, giữ vững ổn định chính trị và tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước. Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác vận động nông dân và xây dựng nông thôn mới càng quan trọng. Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động nông dân, đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân, tập trung hơn nữa vào các vấn đề trọng tâm như nông dân với phong trào thi đua nâng cao năng lực sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, nhất là chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế; đồng thời tích cực xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hội Nông dân phối hợp cùng các chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu kiện của nông dân.
  2. Chính phủ hoàn toàn nhất trí với những nội dung trong chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả. II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 1. Về phòng trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Chính phủ đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ hai vào năm 2002, Hội Nông dân Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành chức năng chuẩn bị kỹ nội dung, lựa chọn tốt gương điển hình tiến tiến, tuyên truyền phổ biến và nhân rộng phong trào thi đua này trong cả nước. Bộ Tài chính bố trí kinh phí cần thiết theo đúng chế độ hiện hành. 2. Tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân chủ động tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tướng Chính phủ khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhằm phát huy vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Hội Nông dân Việt Nam chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, xây dựng chương trình cụ thể với những nội dung như hướng dẫn người nghèo cách làm ăn và khuyến nông, khuyến lâm, nhân điển hình tiên tiến, dạy nghề tại chỗ cho nông dân, hỗ trợ phát triển ngành, nghề nông thôn, dự án điều tra nghiên cứu trên các địa bàn thiết yếu... trình Chính phủ xem xét. Trên cơ sở từng nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao cho các Bộ, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện. 3. Về bảo hiểm xã hội cho nông dân hết tuổi lao động. Tổ chức bảo hiểm xã hội để người nông dân được đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động là việc làm rất có ý nghĩa và cần thiết. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những kết quả của Hội Nông dân Việt Nam đã vận động nông dân ở một số địa phương làm tốt vấn đề này, nhất là ở tỉnh Nghệ An. Để có cơ sở tiến hành thực hiện Bảo hiểm xã hội cho nông dân trên quy mô cả nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội Nông dân Việt Nam, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức tốt việc đánh giá tổng kết những kết quả đã thực hiện. Trên cơ sở đó, giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiến hành tổ chức thực hiện loại hình Bảo hiểm mới này, theo nguyên tắc bảo hiểm tự nguyện hình thành từ những khoản đóng góp tự nguyện của nông dân. Hội Nông dân Việt Nam tích cực vận động nông dân cả nước tham gia loại hình Bảo hiểm tự nguyện này. 4. Về việc khen thưởng cho những tập thể, cán bộ, hội viên nông dân cơ sở đạt thành tích xuất sắc.
  3. Việc khen thưởng cho những tập thể, cán bộ, hội viên Hội Nông dân cơ sở đạt thành tích xuất sắc là cần thiết. Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có hướng dẫn cụ thể để thực hiện chế độ khen thưởng này. 5. Về Trung tâm Hội nghị Nông dân. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung tâm triển lãm nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu xây dựng phương án phối hợp sử dụng Trung tâm triển lãm này sao cho có hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tế của đất nước. 6. Về trụ sở làm việc của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giải quyết vấn đề này từ Hội nghị liên tịch lần trước và công việc đang được giải quyết. Ban Biên giới Chính phủ sớm bàn giao diện tích làm việc để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hoàn chỉnh trụ sở làm việc của mình. Trên cơ sở những kết luận trên của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cấp chính quyền phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và Hội Nông dân Việt Nam thực hiện. Nguyễn Công Sự (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2