intTypePromotion=1

Thông tư 01/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư 01/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  cña  æ n g  c ôc b u   Ö n  S è  01/2000/TT­T C B §   T ®i n g µ y 20  th¸ng 03 n¨ m   2000 H íng d É n  Q u y Õt  Þ n h   ® sè  242/1999/Q§­T T g   g µy  30 th¸ng 12  m  1999  n n¨ c ña T h ñ  T íng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  ®i Ò u  h µ n h  x u Êt  h Ë p  kh È u   n n¨ m  2000 Thùc  hiÖn QuyÕt  ®Þnh   242/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng  n¨m   30  12  1999  cña Thñ Tíng ChÝnh  phñ    vÒ ®iÒu hµnh  xuÊt nhËp    khÈu n¨m 2000;  Sau    ý  khicã  kiÕn tho¶  thuËn    Th¬ng    i víiBé  M¹i t¹ c«ng    v¨n sè:1131/TM­XNK   ngµy  th¸ng 03  20    n¨m  2000; Tæng     côc  ®iÖn  Bu  híng dÉn thùc hiÖn    §iÒu 9  vÒ  xuÊt nhËp  khÈu hµng  ho¸ thuéc danh môc   qu¶n    lý chuyªn ngµnh  bu  chÝnh,viÔn    th«ng  sau: nh    I­  c¸c q u y  ® Þ n h   c h u n g  v Ò  q u ¶ n  lý h µ n g  h o¸,  thiÕt b Þ, v Ët t  x u Êt n h Ë p  k h È u  c h u yªn n g µ n h   b u  c h Ý n h, viÔ n th«ng 1­ Hµng      ho¸,thiÕtbÞ, vËt tbu         chÝnh,viÔn    th«ng  thuéc danh    môc  qu¶n  lýchuyªn    ngµnh  chÝnh, viÔn  bu    th«ng bao gåm     i c¸c lo¹ hµng ho¸,thiÕtbÞ,       vËt tchuyªn dïng trªnm¹ng íi chÝnh,viÔn           l bu    th«ng c«ng  céng  c¸cm¹ng íi vµ    l  viÔn  th«ng dïng riªng.           2­ Hµng      ho¸,thiÕtbÞ, vËt tnhËp         khÈu  thuéc danh    môc qu¶n    lýchuyªn   ngµnh  chÝnh,ViÔn  Bu    th«ng quy ®Þnh  trong Th«ng     tnµy  ph¶i®¸p    øng ®Çy  ®ñ     c¸c quy ®Þnh     vÒ ®iÒu  kiÖn, c¸c      tiªuchuÈn  thuËt vµ  kü    tÝnh  n¨ng sö  dông  îcTæng  ®   côc  ®iÖn  Bu  quy ®Þnh  c«ng    vµ  bè. 3­ Tæng    côc  ®iÖn  Bu  kh«ng cÊp  giÊy phÐp    hoÆc   duyÖt  Æt   m hµng,sè    l       îng,trÞgi¸hµng  xuÊtnhËp    khÈu.  4­ C¸c hµng ho¸, thiÕt bÞ,      vËt   nhËp  t khÈu  thuéc danh môc  qu¶n    lý chuyªn ngµnh  chÝnh, viÔn  bu    th«ng  ph¶i phôc  cho    vô  c¸c nghiÖp      vô, c¸c dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn  th«ng  îcphÐp  dông,khaith¸c,cung  ®   sö        cÊp  i t¹  ViÖt  nam.     5­  C¸c hµng ho¸, thiÕt bÞ,      vËt   nhËp  t khÈu  thuéc danh môc  qu¶n    lý chuyªn ngµnh  chÝnh,viÔn    bu    th«ng  ph¶i®¶m     b¶o:   ­ Phï hîp víi         c«ng nghÖ,  m¹ng íi chÝnh  l bu  viÔn  th«ng  ViÖt Nam   ph¶i   vµ    ®¶m  b¶o    c¸c chØ  tiªu,tiªuchuÈn  thuËt do      kü    Nhµ    níc,Tæng  côc  ®iÖn  Bu  ban  hµnh  hoÆc   cho phÐp    ¸p dông, ­ C¸c    quy ®Þnh cña  Nhµ    nícCéng hoµ  héiChñ  X∙    nghÜa  ViÖt Nam     vÒ  trËttù,an      toµn      ninh,quèc  x∙héi,an    phßng,     ­ C¸c quy ®Þnh     vÒ ®iÒu  kiÖn  îc phÐp  ®   ho¹t®éng    xuÊt nhËp khÈu,  kinh doanh,mua   hµng        b¸n  ho¸ chuyªn ngµnh  chÝnh, viÔn    bu    th«ng cña Nhµ  nícvµ    Tæng  côc  ®iÖn, Bu   
  2. 2 ­QuyÒn      lîngêisö  i   dông,   II­ a n h  m ô c  v µ tiªu h u È n  h µ n g  h o¸,  d  c  thiÕt b Þ,  v Ët t  n h Ë p  k h È u  thuéc q u ¶ n  lý c h u yªn n g µ n h   B u  c h Ý n h  vi Ô n th«ng II   .1­hµng  ho¸,thiÕtbÞ,      vËt  viÔn  t  th«ng.    TT Danh  môc  TiªuchuÈn    1 Tæng   ®µi  dung îng    nhá, thiÕt bÞ   l lín vµ      truy nhËp  TCN   146:1995   68­ m¹ng    TCN   179:1999 68­ ITU  2 Tæng   ®µi PABX TCN   136:1995 68­ 3 ThiÕtbÞ    truyÒn  dÉn  TCN   137:1995 68­ TCN   139:1995 68­ ITU 4 C¸p    sîi quang  TCN   160:1996 68­ 5 C¸p Th«ng   tinkim    lo¹   i TCN   132:1998 68­ 6 ThiÕtbÞ    ®iÖn  tho¹i kh«ng  d©y  TCN   143:1995 68­ vµ Q§:622/1999/Q§­ TCB§  ­13/9/1999 7 ThiÕtbÞ    ®Çu   cuèikÕt      nèivµo  m¹ng ISDN TCN   155:1995 68­ 8.1 ThiÕt bÞ    ph¸t,thu­ph¸tsãng  tuyÕn        v«  ®iÖn  b¨ng  ITU  cã  tÇn  n»m   sè  trong kho¶ng    KHx    tõ 9  ®Õn  400 GHx, cã  c«ng  suÊt tõ60mw           trëlªn  8.1. ThiÕtbÞ    ph¸t, ph¸tsãng    thu­   dïng trong c¸cnghiÖp      vô  ITU 1 th«ng tin  v« tuyÕn ®iÖn  cè ®Þnh  hoÆc  l u ®éng  m Æt   ®Êt.   8.1. ThiÕt bÞ     ph¸t,thu­     ph¸tsãng  tuyÕn  v«  ®iÖn chuyªn ITU   2 dïng cho  truyÒn  h×nh  qu¶ng    b¸ 8.1. ThiÕt bÞ     ph¸t,thu­     ph¸tsãng  tuyÕn  v«  ®iÖn chuyªn ITU   3 dïng cho    ph¸tthanh  qu¶ng    b¸ 8.1. ThiÕt bÞ     ph¸t,thu­     ph¸tsãng  tuyÕn  v«  ®iÖn chuyªn ITU   4 dïng cho    ph¸tchuÈn   (tÇn      sè,thêigian )   8.1. ThiÕt bÞ     ph¸t,thu­     ph¸tsãng  tuyÕn  v«  ®iÖn chuyªn ITU   5 dïng  cho  ®Þnh  vµ  ®¹c    vÞ  ®o  tõxa  8.1. ThiÕt bÞ     ph¸t,thu­     ph¸tsãng  tuyÕn  v«  ®iÖn chuyªn ITU   6 dïng cho th«ng              tinvÖ tinh ( trõc¸c thiÕtbÞ u    l ®éng  dïng  trong Hµng    Hµng    h¶ivµ  kh«ng  ) 8.1. ThiÕt bÞ    ph¸t,thu­     ph¸tsãng  tuyÕn  v«  ®iÖn nghiÖp  ITU 7 d     8.1. ThiÕt bÞ     ph¸t,thu­     ph¸tsãng  tuyÕn  v«  ®iÖn chuyªn ITU   8 dïng cho  nghiÖp  l ®éng  vô u  Hµng    kÓ   c¸c h¶i (  c¶    thiÕtbÞ      trî gióp,thiÕtbÞ  tinh)      vÖ    8.1. ThiÕt bÞ     ph¸t,thu­     ph¸tsãng  tuyÕn  v«  ®iÖn chuyªn ITU   9 dïng cho  nghiÖp  l ®éng   vô u  Hµng  kh«ng  kÓ   (  c¶ 
  3. 3 thiÕtbÞ      trî gióp,thiÕtbÞ  tinh)     vÖ     8.2 ThiÕt bÞ     Ra®a,    c¸c thiÕt bÞ       trîgióp  b»ng sãng v«  ITU tuyÕn  c¸c thiÕtbÞ  vµ      ®iÒu  khiÓn  b»ng  xa  sãng v«  tuyÕn.  8.2. ThiÕtbÞ    Ra®a  ITU 1 8.2. ThiÕt bÞ    ph¸t,   ph¸tsãng  tuyÕn  thu­   v«  ®iÖn dïng cho  ITU 2 ®¹o hµng  8.2. ThÕt bÞ  c¶nh b¸o,  ®iÒu  khiÓn xa b»ng sãng v«  ITU 3 tuyÕn ®iÖn 9 M¸y telex   ITU 10 M¸y Fax ITU 11 M¸y nh¾n    tin TCN   147:1995 68­ 12 M¸y ®iÖn  tho¹i     ®éng  di TCN   138:1995 68­ ITU 13 M¸y  ®iÖn  tho¹i  thÊy  h×nh    thÊp  tèc®é  TCN   154:1995 68­ 14 M¸y  ®iÖn  tho¹i     ®éng     ®Þnh   tù (lo¹ cè  i ) TCN   134:1994 68­ Ngoµi c¸c danh      môc trong b¶ng    nªu trªn,c¸c ®¬n        vÞ, doanh nghiÖp cã  ®¨ng  kinh doanh    ký    víingµnh hµng      ®¨ng  m∙  doanh  phï hîp,®∙  ký  sè  nghiÖp  kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu  îcquyÒn  ®   nhËp  khÈu  theo nhu    cÇu.  ViÖc xuÊtkhÈu    Æt     c¸cm hµng thuéc danh    môc  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    b­ u chÝnh, viÔn    th«ng  îc thùc  ®   hiÖn  theo yªu cÇu cña ®èi      t¸cníc ngoµi ® îc     tho¶ thuËn    c¸c ®iÒu kiÖn trong hîp hîp ®ång  nhËp  khÈu, kh«ng    b¾t buéc  ph¶i®¸p    øng ®Çy  c¸cquy  ®ñ    ®Þnh  ®iÒu  vÒ  kiÖn,c¸ctiªuchuÈn  thuËtvµ        kü    tÝnh n¨ng  dông  Tæng  sö  do  côc  ®iÖn  Bu  quy ®Þnh  c«ng     vµ  bè.  II    .2­tem  chÝnh:  bu  1­ Tem   chÝnh:   Bu    ­Tem   r¨ngvµ    cã    kh«ng    r¨ng ­Blèc tem  r¨ngvµ      cã    kh«ng  r¨ng 2­ Ên    phÈm   tem:  ­Tê  niÖm     kû  ­Aerogramme    ­Phong  ins½n    b×    tem  ­Phong  ngµy      b×  ph¸thµnh  ®Çu      tiªn(FDC    ) ­Bu    ¶nh    ins½n  tem  ­  ¶nh  d¸n  Bu  cã  tem ®ãng  dÊu ngµy ph¸thµnh    ®Çu     Maximum   tiªn(  card)   3­  Æt   M hµng  tem    : C¸c    tµiliÖu  minh  cã  ho¹ b»ng tem  chÝnh, vËt Bu      phÈm   sö  cã  dông  tem  chÝnh  Bu    III­®i Ò u  ki Ö n x u Êt n h Ë p  k h È u     II .1  I ­hµng  ho¸,thiÕtbÞ,      vËt  viÔn  t  th«ng ­      Tríc khinhËp  khÈu  cÇn  giÊy  cã  chøng nhËn    hîp chuÈn  Tæng   do  côc  Bu ®iÖn  cÊp  theo      c¸c tiªuchuÈn nªu  imôc   .1  t¹  II .Thñ    tôc cÊp giÊy chøng  nhËn    hîp chuÈn  theo quy    ®Þnh cña Tæng  côc  ®iÖn.  Bu   
  4. 4 ­      §èi víihµng  ho¸ nhËp  khÈu    lµ c¸c thiÕt bÞ     ph¸t,thu­ ph¸t sãng        v«  tuyÕn  ®iÖn, thiÕtbÞ      Ra®a,  thiÕtbÞ      trîgióp  b»ng  sãng  tuyÕn  v«  ®iÖn vµ  c¸c thiÕtbÞ      ®iÒu  khiÓn    b»ng  tõ xa  sãng  tuyÕn  v«  ®iÖn  ph¶i® îcTæng       côc  Bu ®iÖn  chÊp  thuËn    vÒ tÇn  hoÆc   sè  kªnh tÇn  ®Ó   sè  ®¶m   b¶o ®óng  quy  ho¹ch  tÇn  theo  sè  QuyÕt  ®Þnh  85/1998/Q§­ TTg  ngµy  th¸ng 4  16    n¨m  1998  cña Thñ  Tíng ChÝnh    phñ  phª duyÖt  ho¹ch ph©n    vÒ    kÕ    bæ TÇn  V«  sè  tuyÕn  ®iÖn  cho    c¸c nghiÖp  ë  vô  ViÖt Nam   cã      vµ  c¸c tÝnh  n¨ng  thuËtphï hîp víi kü          c¸ctiªuchuÈn      cña    Liªnminh  ViÔn th«ng  Quèc  (ITU),viÖc  tÕ    chÊp  thuËn cña  Tæng  côc  ®iÖn  Bu  thÓ hiÖn trong giÊy chøng      nhËn    hîp chuÈn.   ­ §èivíic¸c tr         êng    hîp nhËp  khÈu    c¸c hµng    ho¸,thiÕtbÞ, vËt tbu         chÝnh  viÔn th«ng  vµo ViÖt Nam     ng    ®Ó tr bµy, biÓu    diÔn  ®i  vµ  theo   c¸c ®oµn    ®¹i biÓu quèc  ®Õn   tÕ  th¨m ViÖt Nam     theo    lêimêi chÝnh  thøc cña    quan, c¸c C¬    tæ chøc  ViÖt Nam     kh«ng ph¶ichøng    nhËn    hîp chuÈn nhng  ph¶icã  chÊp    sù  thuËn cña  Tæng  côc  ®iÖn  Bu  hoÆc     quan  c¸c c¬  Nhµ níccã      thÈm  quyÒn.        II .2  I ­tem  chÝnh  bu  1­  C¸c  i lo¹ tem Bu chÝnh  dông  sö  cho kinh doanh c¸c dÞch  Bu  vô  chÝnh,tem    ch¬ilµtem      sèng   (tem cha  dÊu  cã  huû    ): ­ ChØ   c¸c ®¬n      cã    vÞ, doanh nghiÖp  îc phÐp  ®   kinh doanh      c¸c dÞch vô  Bu  chÝnh    îcxuÊtnhËp  míi®     khÈu,  ­ Tríc khixuÊt nhËp          khÈu ph¶icã    tho¶ thuËn b»ng  b¶n  v¨n  cña Tæng   côc  ®iÖn. Bu    2­ C¸c  i   lo¹ tem    ch¬i( tem  dÊu     cã  huû      ),trõtem  sèng quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1  trong môc    nµy,c¸c®¬n        vÞ, doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   kinh doanh  îcquyÒn    ®   nhËp khÈu theo nhu    cÇu    .  3­ C¸c      lo¹ tem  m Æt   i vµ  hµng  tem  chÝnh  Bu  kh«ng  îcxuÊtnhËp  ®     khÈu: ­ C¸c  Æt   m hµng  tem  chÝnh    Bu  mµ Tæng  côc  ®iÖn  ®×nh  Bu  ®∙  chØ  ph¸thµnh,cã      lÖnh      thu håi. ­ C¸c  Æt     m hµng  tem  chÝnh    Bu  mµ Tæng  côc  ®iÖn  Bu  kh«ng  cho  phÐp  l hµnh  u  ­ C¸c  Æt   m hµng  tem  chÝnh  néi dung  Bu  cã    kh«ng  lµnh m¹nh, kÝch  ®éng, g©y      thïh»n gi÷a    c¸c d©n        téc,tr¸ víiphong    i tôc tËp qu¸n  ph¸p    vµ  luËt ViÖtNam.      ­ C¸c  Æt   m hµng  tem  chÝnh  bÞ   Bu  ®∙  khuyÕn  c¸o    bëi Liªn minh    Bu  chÝnh ThÕ      gií (UPU     i ),HiÖp    héitem ch¬iThÕ    (FIP      gií    i ),HiÖp    héitem  ch¬i  Ch©u    ¸(FIAP) vµ    kh«ng  cho phÐp tham  trong c¸ctr     dù      iÓnl∙m tem  Quèc  tÕ  Tæng  côc  ®iÖn    Bu  sÏc«ng  kÞp    bè  thêinh÷ng    v¨n b¶n  li   cã  ªnquan  ®Õn   c¸cnéidung      quy ®Þnh  trong môc    nµy.   IV­ ®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h
  5. 5 Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy  th¸ng 4  01    n¨m  2000; trong qu¸      tr×nh  thùc hiÖn;nÕu  víng m ¾c;    quan      cã    c¸c c¬  qu¶n    lýNhµ    li   níccã  ªnquan  c¸c vµ    ®èi îng  t thùc hiÖn    xuÊt nhËp    khÈu  hµng ho¸ chuyªn ngµnh  chÝnh  Bu  ViÔn  th«ng,ph¶n    ¶nh kÞp    Tæng  thêivÒ  côc  ®iÖn    Bu  ®Ó xem       xÐt gi¶iquyÕt. Ghi  chó    :­ITU     :Liªnminh  ViÔn  ThÕ     th«ng  giíi ­ TCN   lµ tiªuchuÈn  68      Ngµnh  ®iÖn,  dô: TCN   134:1994    Bu  vÝ    68­ : Tiªu chuÈn    kü  thuËtM¸y    ®iÖn tho¹    i ®éng    ®Þnh   Tæng  tù (lo¹cè  i )do  côc  ®iÖn  Bu  ban  hµnh n¨m 1994.        
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2