intTypePromotion=1

Thông tư 05/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
67
lượt xem
2
download

Thông tư 05/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  è  05/2000/Tt­ T M   m S B n g µ y 21  th¸ng 02 n¨ m   2000 H íng d É n  thùc  Ö n   hi Q u y Õt ® Þ n h  cña  h ñ   T tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 242/1999/Q§­T T G   n g µy  30/12/1999 v Ò  ®i Ò u   µ n h  x u Êt n h Ë p   h È u   h k h µ n g   o¸ n¨ m  2000  h C¨n  cø  quy  ®Þnh  t¹  QuyÕt  ®Þnh  sè  242/1999/Q§­ i TTg  ngµy  30/12/1999 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ "vÒ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp    khÈu hµng  ho¸ n¨m    2000"; C¨n  ý  cø  kiÕn cña  C«ng  Bé  nghiÖp, Bé    X©y  dùng  Tæng   vµ  côc H¶i  quan; Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh   242/1999/Q§­ sè  TTg  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  sau: nh    I­ a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u    D ­ Danh    môc  hµng    ho¸ cÊm   xuÊt khÈu,cÊm       nhËp  khÈu  (phô    01A, lôcsè    01B  kÌm  theo Th«ng     tnµy). ­ Danh    môc  hµng    ho¸ nhËp khÈu  giÊy  cã  phÐp cña  Th¬ng    Bé  m¹i (Phô  lôcsè  kÌm    02  theo Th«ng     tnµy). II­ Ò u h µ n h  x u Êt n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸   §i ViÖc ®iÒu hµnh xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng ho¸ n¨m 2000  thùc hiÖn    quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 30/12/1999 cña Thñ  ­ t íng ChÝnh    phñ.Bé    Th¬ng    m¹ihíng dÉn  thÓ    cô  thªm mét  ®iÓm   sau: sè  nh    1. Hµng    dÖt may  xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng  quy  tr cã  ®Þnh h¹n ng¹ch n¨m  2000 thùc hiÖn    theo  Th«ng   ªntÞch  Th¬ng      KÕ   tli   Bé  m¹i­ Bé  ho¹ch vµ    §Çu     t­ Bé C«ng nghiÖp  29/1999/TTLT/BTM/BKH§T/BCN  sè  ngµy  07/9/1999. 2.XuÊt    khÈu    nhËp  g¹o vµ  khÈu  ph©n  bãn: ViÖc  xuÊt khÈu g¹o  nhËp  vµ  khÈu  ph©n  bãn thùc hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh   237/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 24/12/1999 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ vµ  Th«ng   35/1999/TT­ tsè  BTM  ngµy  30/12/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. 3.ViÖc    xuÊtkhÈu    s¶n  phÈm   vµ  gç  nhËp  khÈu  nguyªn liÖu thùc hiÖn  gç        theo c¸c quyÕt  ®Þnh  cña  Thñ t íng ChÝnh  phñ  65/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  24/3/1998,sè    136/1998/Q§­ TTg ngµy 31/7/1998 vµ    ChØ   thÞ  19/1999/CT­ sè  TTg ngµy  16/7/1999 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ,c¸c v¨n b¶n        cña ChÝnh  phñ  sè  340/CP­   NN ngµy  07/4/1999,sè    7443/CP­   NN ngµy  19/7/1999  c¸c v¨n  vµ    b¶n  hiÖn hµnh  kh¸c.
 2. 2 4.§èivíi   Æt         mc¸c hµng Nhµ   nícb¶o  ®¶m   c©n    ®èi ngo¹itÖ    cho  nhu cÇu  nhËp  khÈu: x¨ng    dÇu, ph©n  bãn, s¾t    thÐp chØ  îc phÐp  i ®   t¸ xuÊt khikh¸ch       hµng    nícngoµib¶o    ®¶m  thanh      to¸nl¹ b»ng  i ngo¹itÖ    chuyÓn  æi  ® ­   tù do  ® vµ  îc Bé    Th¬ng    m¹i chÊp thuËn. C¸c  i   lo¹  ph©n bãn, s¾t    thÐp s¶n  xuÊt ë    ViÖt  Nam   îcxuÊtkhÈu  ®     theo nhu    cÇu. 5. ViÖc    xuÊt khÈu    cao    su, nhËp khÈu g¹o,nhËp    khÈu  îu,nhËp  r   khÈu  trøng    gia cÇm, nhËp  khÈu ph«i thÐp    vÉn thùc hiÖn theo    c¸c quy ®Þnh vÒ  xuÊtnhËp    khÈu  cña  n¨m  1999. 6. C¸c    doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi® îcnhËp      khÈu     t¹ vËt tnªu   i Phô    02  lôcsè  kÌm  theo Th«ng   t nµy    ®Ó phôc  cho  vô  x©y  dùng  b¶n  c¬  h×nh  thµnh    tµis¶n  ®Þnh,  íc hÕt  sè  tr   cÇn  tiªnsö  u    dông  hµng  s¶n  xuÊt trong níc.       ViÖc    xÐt duyÖt  ho¹ch nhËp  kÕ    khÈu thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  ph©n  vÒ  cÊp  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  hiÖn  hµnh        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    tn­ íc ngoµi.ViÖc      nhËp khÈu      vËt t nguyªn  liÖu (nªu t¹      i Phô    02  lôc sè  kÌm  theo  Th«ng  tnµy)®Ó     s¶n  xuÊthµng      ho¸ ph¶icã    giÊy phÐp    cña  Th¬ng  Bé  m¹i. III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Bé  Th¬ng m¹i    ®Ò nghÞ   c¸c  Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan Trung ¬ng    c¸c ®oµn thÓ th«ng  néidung  b¸o    QuyÕt  ®Þnh  242/1999/ sè  Q§­TTg  ngµy 30/12/1999 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊt nhËp    khÈu  hµng ho¸ n¨m  2000  néi dung  vµ    Th«ng   nµy  t cho    c¸c doanh nghiÖp  thuéc quyÒn  qu¶n    lýcña m×nh  biÕt ®Ó     thùc hiÖn, ®ång        thêiph¶n ¶nh cho  Bé Th¬ng    m¹inh÷ng  vÊn      ®Ò ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn              ®Ó kÞp    thêi ®iÒu chØnh    phïhîp. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    01/04/2000.
 3. 3 P h ô  lôc sè 01 A H µ n g  h o¸ c Ê m  x u Êt k h È u, c Ê m  n h Ë p  k h È u (KÌm  theo Th«ng   05/2000/TT­   tsè  BTM   ngµy  th¸ng02  21    n¨m  2000  cña  Th¬ng    Bé  m¹i) I­ H µ n g  c Ê m  xu Êt kh È u:   1.Vò    khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ,  trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù. 2.§å    cæ. 3.C¸c        lo¹ ma tuý. i 4.Ho¸    chÊt®éc.   5. Gç     trßn,gç    bãc    rõng      sÎ,gç  tõ gç  tù nhiªn trong        níc:cñi,than    tõ gç  hoÆc       cñi; s¶n  c¸c phÈm,  s¶n  b¸n  phÈm  lµm    rõng    tõ gç  tù nhiªntrong nícquy        ®Þnh  cÊm   xuÊt khÈu  i   t¹ QuyÕt ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 3  24    n¨m  1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  c¸c  vµ  v¨n b¶n  cña  ChÝnh  phñ  ®iÒu  chØnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy (QuyÕt ®Þnh  136/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 7  31    n¨m 1998; ChØ     thÞ  19/1999/CT­ sè  TTg ngµy  th¸ng 7  16    n¨m  1999; v¨n    b¶n  sè 743/CP­   NN ngµy  th¸ng 7  19    n¨m  1999; v¨n    b¶n  340/CP­   sè  NN ngµy  07  th¸ng4    n¨m  1999). 6. C¸c  i   lo¹ ®éng    vËt hoang  ®éng    vµ  vËt,thùc vËt quý      hiÕm     tù nhiªndo    Bé  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n híng dÉn.     II­ µ n g   Ê m   h Ë p  kh È u    H c n 1. Vò    khÝ, ®¹n  îc,vËt liÖu næ         ®       (trõvËt liÖu næ     c«ng nghiÖp theo quy  ®Þnh  riªng cña    Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  i t¹ v¨n b¶n  1535/CP­ sè  KTTH  ngµy  28  th¸ng12    n¨m  1998),trangthiÕtbÞ  thuËtqu©n        kü    sù. 2.C¸c        lo¹ ma tuý. i 3.Ho¸    chÊt®éc.   4.C¸c          lo¹ v¨n ho¸ phÈm     i ®åi truþ,ph¶n    ®éng. 5. Ph¸o    i     c¸c lo¹ (trõph¸o  hiÖu    i c¸c lo¹ cho  toµn  an  hµng    nhu  h¶ivµ  cÇu  kh¸c theo    quy ®Þnh  riªng cña    Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  i t¹ v¨n b¶n  1383/CP­ sè  KTTH  ngµy  th¸ng 11  23    n¨m  1999).§å    ch¬itrÎ   ¶nh      cã  em hëng xÊu ®Õn     gi¸o dôc nh©n  c¸ch,®Õn       toµn    trËttù,an  toµn    x∙héi. 6.Thuèc      l¸®iÕu    (trõhµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 7. Danh    môc  hµng    tiªudïng  qua  dông      ®∙  sö  (trõtµis¶n    di chuyÓn  bao  gåm   hµng  c¶  ho¸ phôc  nhu  vô  cÇu cña      c¸c c¸ nh©n  thuéc th©n  phËn ngo¹i  giao cña        chøc  c¸c níc,c¸c tæ  quèc  vµ  tÕ  hµnh      lý c¸ nh©n theo  ®Þnh îng) l   thùc hiÖn    theo Phô      lôc01B  kÌm theo Th«ng     tnµy. 8. ¤    tay l¸ nghÞch    t« cã     i (kÓ  d¹ng      d¹ng  chuyÓn  c¶  th¸orêivµ  ®∙  ®æi    tay l¸ nghÞch  íckhinhËp    i tr     vµo  ViÖt Nam)      i   trõc¸c lo¹ ph¬ng tiÖn tù hµnh      chuyªn  dïng  tay l¸ nghÞch    cã    i   ho¹t®éng  ph¹m    ë  vihÑp  gåm:  cÇn  xe  cÈu, m¸y    ®µo 
 4. 4 kªnh r∙nh,xe    quÐt  êng, xe  ®   chë    thic«ng  Æt   êng, xe  r¸c,xe    m ®   chë kh¸ch ë  s©n bay,xe    n©ng hµng trongkho,c¶ng.     9.Hµng  sö    ®∙  dông  gåm: ­ Phô tïng,m¸y, khung, s¨m        lèp cña    i«    moãc,  chuyªn c¸c lo¹  t«,r¬  xe    dïng,m¸y    kÐo,xe      haib¸nh  ba  vµ  b¸nh  g¾n m¸y. ­Khung    gÇm   g¾n  cã  ®éng  «      i c¬  t«c¸clo¹ . ­¤      i   t«c¸clo¹ thiÕtkÕ      dïng ®Ó     chë ngêi. ­¤      t«cøu  ¬ng. th ­¤      t«võa  chë  ngêivõa    chë  hµng. ­¤   t¶i   tÊn  n¨m    t«    05  cã  díi s¶n  xuÊttõn¨m      1995    tr trëvÒ  íc. ­§éng  ®èt    c¬  trong c¸clo¹ .     i ­Xe    ®¹p  nguyªn chiÕc,khung  phô      vµ  tïng. 10.S¶n    phÈm  vËtliÖu cã        chøa  ami¨ng thuéc nhãm       amphibole.
 5. 5 P h ô  lôc sè 01 B D a n h  m ô c  h µ n g  tiªu dïng ®∙ q u a  s ö  d ô n g   c Ê m  n h Ë p  k h È u (KÌm  theo Th«ng   05/2000/TT­   tsè  BTM   ngµy  th¸ng02  21    n¨m  2000  cña  Th¬ng    Bé  m¹i) Danh  môc  nµy  îc x©y  ®   dùng c¨n  vµo  cø  BiÓu thuÕ NhËp  khÈu ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh   1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  th¸ng  n¨m  11  12  1998  cña  TµichÝnh. Bé    Nguyªn  t¾c  dông  sö  danh  môc  nµy  sau: nh    1.C¸c  Æt     m hµng thuéc danh    môc  nµy,nÕu      lµhµng  qua  dông,th×  ®∙  sö    thuéc diÖn    cÊm  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam     theo  quy  ®Þnh  i t¹ môc    7, phÇn  , II  Phô    01,QuyÕt  lôcsè    ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 30/12/1999 cña    Thñ ­t íng ChÝnh    phñ  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊtnhËp    khÈu  hµng    ho¸ n¨m  2000. 2. C¸c  êng      tr hîp chØ      4  (hoÆc  sè)th× toµn  c¸cm∙  sè  liÖtkª m∙  sè  6      bé    8  thuéc nhãm   sè    4  (hoÆc  ph©n  nhãm   sè) nµy  6    ®Òu   cÊm   bÞ  nhËp khÈu, trõ     tr êng    quy  hîp cã  ®Þnh  kh¸cngay    trongdanh    môc. 3. C¸c  êng    tr hîp ngoµi m∙  sè  6  cßn      4  vµ  sè  më thªm ®Õn   8  th×  m∙  sè  chØ  nh÷ng  8  ®∙      cÊm   m∙  sè  më míibÞ  nhËp  khÈu. 4.§èivíi   Æt         m c¸c hµng    tiªudïng ®∙    qua  dông  cÊm   sö  bÞ  nhËp khÈu th×  phô tïng,linhkiÖn  qua  dông      ®∙  sö  (nÕu    cã) cña nh÷ng  Æt   m hµng    ®ã còng  bÞ cÊm  nhËp khÈu. 5. §Ó     tr¸nh ban    hµnh danh  môc qu¸    dµi,phÇn      Æt   m« t¶ m hµng trong  mét  tr sè  êng    îcrótgän  víi     Æt   hîp ®     so    t¶m m« hµng cña  Danh  môc BiÓu thuÕ  NhËp  khÈu  (thÓ hiÖn b»ng    c¸c dÊu  chÊm). Khi thùc hiÖn  3        cÇn    vµo  c¨n cø  lêi       Æt     m« t¶m v¨n hµng cña  Danh  môc BiÓu thuÕ NhËp  khÈu. 6.Danh    môc nµy  chØ  dông    sö  ®Ó thùc hiÖn    môc    7,phÇn  , II Phô    lôcsè  01, QuyÕt    ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 30/12/1999 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. Ch¬ng Nhãm Ph©n  M«     Æt   t¶m hµng nhãm Ch¬ng  39 3918 TÊm     tr¶i sµn b»ng plast . . ic . 3922 Bån t¾m,   vßit¾m  hoa  sen,bån    röa.. . 3924 Bé  ¨n,bé  dïng nhµ  ®å    ®å    bÕp 3925 §å    vËtb»ng  plast   icdïng trong x©y      dùng  3926 S¶n phÈm   kh¸c b»ng    plast       ic(trõl¸ch¾n  chèng b¹o  lo¹n,®inh    ph¶n  quang  mµng íitÈm  vµ  l  thuèc diÖt  muçi) Ch¬ng  42 4201 00 00 Bé  yªn c¬ng  ®å    dïng cho    i   c¸clo¹ ®éng    vËt... 4202 Hµm,  ly, va    x¾c ®ùng  n÷  ®å  trang 4203 QuÇn   vµ    ¸o  ®å phô    trîhµng  may   Æc   m b»ng  da  thuéc.. . Ch¬ng  43 4303 QuÇn    ®å  ¸o vµ  phô    trî hµng  may  Æc... m
 6. 6 4304 Da  l«ng  nh©n    c¸c s¶n  t¹o vµ    phÈm   b»ng  l«ng da    nh©n  t¹o Ch¬ng  44 4414 00 00 Khung  tranh,khung    ¶nh...     s¶n  c¸c phÈm   b»ng  tgç ­ ¬ng  tù 4419 00 00 Bé  ¨n,bé  lµm  ®å    ®å  bÕp  b»ng  gç 4420 Gç  kh¶m,    d¸t;tr¸p,vµ    c¸c  ihép  lo¹  ®ùng    ®å kim  hoµn.. . 4421 C¸c s¶n  phÈm   b»ng  kh¸c(trõ4421.90.10) gç      Ch¬ng  46 Toµn  ch¬ng  bé  46 Ch¬ng  48 4815 00 00 TÊm   phñ  sµn  thµnh  cã  phÇn  b¶n    c¬  lµgiÊy  hoÆc   b×a.. . Ch¬ng  50 5007 V¶idÖt          tõsîi hoÆc     t¬ sîikÐo   tõphÕ    liÖu t¬ Ch¬ng  51 5111 V¶idÖt        l«ng cõu  ch¶is¹ch hoÆc       thoitõsîi xe    ®∙      sîi xe l«ng ®éng    i   vËtlo¹ mÞn...   5112 V¶i dÖt        l«ng    thoitõ sîixe  cõu  ch¶isãng  ®∙    hoÆc   sîi  l«ng ®éng    i   vËtlo¹ mÞn...   5113 00 00 V¶i dÖt          thoitõ sîil«ng  ®éng    i vËt lo¹  th«  hoÆc    sîi l«ng ®u«i,bêm       ngùa Ch¬ng  52 5208 V¶idÖt          thoitõsîi b«ng,cã      tûträng b«ng      tõ85%    trë lªn,  trängl   îng kh«ng   qu¸ 200g/m2 5209 V¶i dÖt        thoitõ b«ng, cã      tû träng  b«ng    tõ 85%     trë lªn,  trängl      îng trªn200g/m 2 5210 V¶i dÖt thoi  tõ sîi  b«ng, cã tû träng b«ng díi   85%... träng l     .  îng kh«ng    qu¸ 200g/m 2 5211 V¶idÖt          thoitõsîi b«ng,cã      tûträng b«ng      díi 85%... .   träng l      îng trªn200g/m2 5212 V¶idÖt      thoikh¸ctõsîi       b«ng Ch¬ng  53 5309 V¶idÖt      thoib»ng    sîilanh 5310 V¶i dÖt      thoib»ng    sîi®ay  hoÆc   b»ng  c¸c  isîi lo¹    libe(vá). .   . 5311 00 00 V¶i dÖt      thoib»ng    i   c¸c lo¹  dÖt  sîi gèc  thùc vËt kh¸c;       v¶idÖt          thoitõsîi giÊy Ch¬ng  54 5407 V¶i dÖt      thoib»ng    la­ sîiphi­ m¨ng  lament)tæng  (Fi   hîp,. . . 5408 V¶idÖt      thoib»ng    la­ sîiphi­ m¨ng  iament)t¸ t¹o. . (f     . i Ch¬ng  55 5512 C¸c  iv¶i dÖt    s¬  lo¹    thoitõ  stapte tæng    hîp, cã      tû träng lo¹ s¬    i nµy    85%    trëlªn 5513 V¶i dÖt      staptetæng    tû träng.. díi   thoitõ s¬    hîp,cã        . 85%,.. kh«ng      . qu¸ 170g/m2 5514 V¶i dÖt      stapletæng    tû träng.. díi   thoitõ x¬    hîp,cã        . 85%,.. trªn170g/m   .   2 5515 C¸c  i   lo¹ v¶idÖt      thoikh¸ctõx¬      tæng  hîp 5516 V¶idÖt      staplet¸ t¹o   thoitõx¬      i Ch¬ng  57 Toµn  ch¬ng  bé  57 Ch¬ng  58 Toµn  ch¬ng  bé  58 Ch¬ng  60 Toµn  ch¬ng  bé  60 Ch¬ng  61 Toµn  ch¬ng  trõ6114.30.10vµ  bé  61      6114.90.10 Ch¬ng  62 Toµn  ch¬ng  trõ6211.33.10vµ  bé  62      6211.39.10 Ch¬ng  63 6301 Ch¨n  ch¨n du  vµ    lÞch 6302 Kh¨n    êng,kh¨n tr¶i ch¶igi       bµn,kh¨n vÖ      sinh.. . 6303 Mµn   che  (kÓ  rÌm) vµ  c¶    rÌm    mê (che  phÝa  trong 
 7. 7 cöa  sæ).. . 6304 C¸c  s¶n  phÈm   dÖt  kh¸c dïng      ®Ó phñ, bäc      ®å ®¹c  trong nhµ...   6307 10 00 ­ Kh¨n      lau sµn,kh¨n lau b¸t,         kh¨n lau bôivµ    i       c¸c lo¹  kh¨n laut    ¬ng  tù 6308 00 00 Bé    chØ  v¶ivµ  trangtrÝ..   . 6309 00 00 QuÇn    vµ    ¸o cò  c¸cs¶n  phÈm  may  Æc   kh¸c   m cò  Ch¬ng  64 Toµn  ch¬ng  trõ 6405.90.10,6405.90.20 vµ  bé  64        nhãm   6406 Ch¬ng  65 6503 00 00 Mò     c¸clo¹ ®éi ®Çu   nØ vµ    i     b»ng  kh¸c.. nØ  . 6504 00 00 C¸c  i   c¸clo¹ ®éi ®Çu   lo¹ mò vµ          i kh¸c.. . 6505 Mò   c¸c lo¹  vµ    i ®éi  ®Çu   kh¸c,dÖt    kim, ®an    hoÆc   mãc... 6506 C¸c  i lo¹ mò,    kh¨n,m¹ng      ®éi ®Çu   kh¸c.. . 6506 91 00 ­B»ng    cao  hoÆc   su  plast ic 6506 92 00 ­B»ng  l«ng   da  6506 99 00 ­B»ng        vËtliÖu kh¸c Ch¬ng  66 6601 C¸c  i   . lo¹ «,dï..   6602 00 00 Ba  toong,gËy    chèng.. . Ch¬ng  67 6702 Hoa, l¸ qu¶    ,  nh©n    c¸cphÇn  t¹ovµ    cña  chóng.. . 6704 Tãc    gi¶,r©u,l«ng mi..    n¬ikh¸c     . ë    ghi Ch¬ng  69 6910 Bån   röa,chËu  giÆt,bÖ     chËu  giÆt,bån    t¾m... 6911 Bé      ®å   ®å ¨n,bé  nhµ  bÕp,      ®å gia dông  ®å  vµ  vÖ  sinh kh¸cb»ng      sø... 6912 00 00 Bé      ®å   ®å ¨n,bé  nhµ  bÕp,      ®å gia dông  ®å  vµ  vÖ  sinh kh¸cb»ng      gèm,    i trõlo¹ b»ng    sø.. . 6913 C¸c  it lo¹  îng  nhá  c¸c  is¶n  vµ  lo¹  phÈm   trang    trÝ b»ng  gèm,  kh¸c sø  6914 C¸c  i lo¹ s¶n    phÈm   kh¸cb»ng    gèm,  sø Ch¬ng  70 7013 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp...  b»ng  thuû tinh   Ch¬ng  71 7117 §å    gi¶kim  hoµn Ch¬ng  73 7321 BÕp           lß,lßsëi,lßsÊy,bÕp    nÊu... 7323 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp, c¸clo¹ giadông      i     kh¸c... 7324 §å  trang bÞ    trong nhµ      vÖ sinh vµ    phËn      c¸c bé  rêi cña  chóng,b»ng    s¾t  hoÆc   thÐp Ch¬ng  74 7417 00 00 BÕp   nÊu  hoÆc    c¸cthiÕtbÞ    nhiÖt.   .b»ng  . ®ång 7418 Bé        ®å ¨n,®å nhµ  bÕp...b»ng    ®ång; ®å     trang bÞ    trong nhµ  sinh   vÖ  Ch¬ng  76 7615 Bé        ®å ¨n,®å nhµ  bÕp...b»ng    nh«m;    ®å trang bÞ    trong nhµ  sinh   vÖ  Ch¬ng  82 8210 00 00 §å  dïng  khÝ  c¬  cÇm   tay.. phôc  viÖc    . vô  lµm  ¨n  ®å  hoÆc   uèng 8212 Dao    l   c¹o vµ âidao    .c¹o .. 8214 20 00 ­Bé  dïng c¾t    ®å    söa  mãng    tay,mãng  ch©n... 8215 Th×a  phª,dÜa, mu«i,. . cµ      . Ch¬ng  83 8306 Chu«ng, chu«ng    ®Üa...khung    ¶nh, khung    tranh..  . g¬ng Ch¬ng  84 8414 51 00 ­ Qu¹t bµn, qu¹t sµn,. . ­        . qu¹t th«ng      giã.. (trõqu¹t .       c«ng  nghiÖp) 8414 59 00 ­    ­Lo¹ikh¸c(trõqu¹tc«ng        nghiÖp) 8414 90 ­C¸c  phËn    bé  kh¸c
 8. 8 8414 90 90 ­     ­ Lo¹ikh¸c (chØ    bao  gåm   phËn  bé  cña    HS   c¸c m∙  nªu  trªn) 8415 M¸y  ®iÒu  hoµ  kh«ng  khÝ... 8415 10 00 ­ Lo¹il¾p    vµo  cöa   sæ hoÆc   l¾p  vµo  êng, ho¹t t     ®éng  ®éc  lËp 8415 20 00 ­Sö    dông  cho  con  ngêi,l¾p    trong xe  t«c¸clo¹   «      i 8415 81 10 ­ ­C«ng  ­  suÊttõ90000      BTU/h    trëxuèng 8415 82 10 ­ ­C«ng  ­  suÊttõ90000      BTU/h    trëxuèng 8415 83 10 ­ ­C«ng  ­  suÊttõ90000      BTU/h    trëxuèng 8415 90 ­C¸c bé      phËn: 8415 90 19 ­     ­ Lo¹ikh¸c (chØ    bao  gåm   phËn  bé  cña    HS   c¸c m∙  nªu  trªn) 8418 M¸y  lµm  l¹nh. .. ­Tñ    i   l¹nhlo¹ dïng cho        gia®×nh 8418 21 00 ­     ­Lo¹inÐn 8418 22 00 ­       ­Lo¹ihót,dïng ®iÖn  8418 29 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 8418 30 ­ M¸y    ®éng  l¹nh,d¹ng      tñ,dung  tÝch  kh«ng    qu¸ 800  lÝt 8418 30 10 ­   ­Dung  tÝch  ®Õn   200  lÝt 8418 40 10 ­   ­Dung  tÝch  ®Õn   200  lÝt ­Phô    tïng 8418 99 00 ­     ­ Lo¹ikh¸c (chØ    bao  gåm   phô   tïng cña    HS   c¸c m∙  nªu  trªn) 8421 12 ­  ­M¸y  lµm  kh«  quÇn  ¸o 8421 12 10 ­ ­Dïng  ­  ®iÖn 8421 12 20 ­ ­Kh«ng  ­  dïng ®iÖn   ­Phô    tïng 8421 91 ­  ­ Cña  m¸y    li t©m,  c¶  kÓ  m¸y  lµm  kh« b»ng    lyt©m  (chØ  bao  gåm   phô   tïngcña    HS   trªn) c¸cm∙  nªu  8422 M¸y  b¸t®Üa... röa    . 8422 11 00 ­   ­M¸y  dïng trong gia®×nh...       8422 90 ­Phô    tïng 8422 90 10 ­   ­Cña  m¸y      röa b¸tdïng tronggia®×nh       8450 M¸y  giÆt   gia®×nh... ­ M¸y  giÆt  søc  cã  chøa  kh«ng  qu¸  kg    10  v¶i kh«  mét  giÆt: lÇn  8450 11 00 ­  M¸y  ­  giÆt    tù®éng  hoµn  toµn 8450 12 00 ­   ­M¸y  giÆt  kh¸ccã  phËn    bé  sÊy  kh«  b»ng    lyt©m 8450 19 00 ­Lo¹ikh¸c     8450 90 00 ­ C¸c  phËn    bé  kh¸c(chØ    bao  gåm   phËn  bé  cña    c¸c m∙  HS   trªn) sè  nªu  Ch¬ng  85 8509 Dông  cô c¬ ®iÖn  dïng trong gia ®×nh, cã l¾p  ®éng  ®iÖn c¬  8510 M¸y  c¹o r©u, t«ng      ®¬ c¾t    c¸c dông  c¾t  tãc vµ    cô  tãccã    l¾p      m« t¬®iÖn 8516 Dông  ®iÖn  cô  ®un   nícnãng    tøc thêi.    .(trõ8516.80 .   vµ  8516.90.00) 8518 Micro vµ      gi¸micro;loa phãng      thanh  hoÆc   ®∙  cha  l¾p  vµo  thïng. .. ­Loa    phãng  thanh  hoÆc   ®∙  cha  l¾p vµo thïngloa  
 9. 9 8518 21 00 ­   ­Loa  ®¬n  l¾p  ®∙  vµo  thïng 8518 22 00 ­   ­Loa  chïm  l¾p  ®∙  vµo  cïng mét    thïngloa   8518 30 ­Tainghe  bé      vµ  nghe    nãihçn  hîp 8518 30 10 ­     ­Tainghe 8518 40 00 ­Bé    khuyÕch    ®¹i®iÖn    ©m tÇn 8518 50 00 ­Bé        t¨ng©m ®iÖn 8518 90 00 ­ Phô      tïng (chØ  bao  gåm   phô   tïng cña    HS   c¸c m∙  nªu  trªn. 8519 §Çu  c©m,..  .Cassetvµ    i   c¸c lo¹  m¸y  i     t¸ t¹o©m thanh    kh¸c.. . 8520 M¸y   ghib¨ng    c¸clo¹ m¸y      tõvµ    i   ghi©m kh¸c.. . 8520 32 00 ­       ­Lo¹i©m thanh  sè 8520 39 00 ­     ­Lo¹ikh¸c,d¹ng    cassett le 8520 90 00 ­Lo¹ikh¸c     8521 M¸y    ph¸tvideo thu vµ    8522 Phô    c¸c bé  tïngvµ    phËn  phô  .  trî .cho    . c¸c thiÕtbÞ    thuéc  nhãm   8519  ®Õn   8521  (chØ  bao  gåm  phô  tïngvµ    phËn    c¸cbé  phô    trîcña    HS   trªn) c¸cm∙  nªu  8527 M¸y   thu dïng cho    ®iÖn  tho¹iv«    tuyÕn.. , . 8528 M¸y   thu h×nh.. . 8528 12 00 ­     ­Lo¹imµu 8528 13 00 ­     ­Lo¹i®en  tr¾ng.. . 8528 30 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 8529 C¸c  phËn  bé  chuyªn dïng hay      chñ  yÕu  dïng cho      c¸c m¸y  thuéc  nhãm   8525  ®Õn   8528  (chØ  bao  gåm   c¸c bé    phËn  cña    HS   c¸c m∙  thuéc  nhãm   8527  vµ  8528  trªn) nªu  8539 Bãng ®Ìn ®iÖn  d©y  tãc  hoÆc   bãng ®Ìn phãng  ®iÖn 8539 22 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    8539 29 20 ­ ­Lo¹ikh¸c,cã  ­      c«ng  suÊttrªn200      W... 8539 31 10 ­ ­Dïng    ­  ®Ó trang trÝ..     . 8539 31 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    Ch¬ng  87 8711 M«     t«(kÓ  mopeds) vµ  ®¹p  g¾n  c¶    xe  cã  m¸y 8712 Xe  ®¹p   haib¸nh.. (trõxe      ®¹p  . ®ua) 8714 Phô    bé  tïngvµ  phËn  phô   trîcña  thuéc c¸cnhãm   xe      tõ 8711    ®Õn   8713   (trõphô    bé  tïngvµ  phËn  phô    trî cña  nhãm   8713) Ch¬ng  90 9004 10 00 KÝnh  r©m Ch¬ng  91 9101 §ång   hå ®eo    tay,®ång  bá  . . hå  tói . 9102 §ång  ®eo    hå  tay,®ång  bá  .  hå  tói .kh¸c.. . . 9103 §ång  cã  hå  l¾p  m¸y  ®ång  c¸nh©n... hå    9105 §ång  c¸c lo¹ kh¸c (trõm¸y  thêigian hµng    hå    i       ®o      h¶i vµ  m¸y ¬ng  t tù) Ch¬ng  94 9401 GhÕ   ngåi. .. 9401 30 00 ­GhÕ     quay  ®iÒu  cã  chØnh  cao ®é  9401 40 00 ­GhÕ...cã      thÓ  chuyÓn  thµnh  êng gi 9401 50 00 ­ GhÕ  b»ng song m©y, liÔu gai,  hoÆc  c¸c  tre   nguyªn liÖu t    ¬ng  tù ­GhÕ     kh¸c,cã    khung  b»ng  kim  ilo¹ 9401 61 00 ­     ­§∙nhåi®Ö m 
 10. 10 9401 69 00 ­     ­Lo¹ikh¸c ­GhÕ     kh¸c,cã    khung  b»ng  kim  i lo¹ 9401 71 00 ­     ­§∙nhåi®Ö m   9401 79 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 9401 80 00 ­GhÕ     kh¸c: 9403 §å  dïng  êng,tñ bµn, ghÕ...  (gi       )kh¸c vµ      c¸c phô   tïng cña  chóng 9403 10 00 ­ §å dïng b»ng kim lo¹ ® îc sö dông trong v¨n i   phßng 9403 20 00 ­§å    dïng b»ng    kim    lo¹ kh¸c i 9403 30 00 ­§å    dïng b»ng  sö    gç  dông  trongv¨n phßng     9403 40 00 ­§å    dïng b»ng  sö    gç  dông  trongnhµ    bÕp 9403 50 00 ­§å    dïng b»ng  sö    gç  dông  trongphßng    ngñ 9403 60 00 ­§å    dïng b»ng  kh¸c   gç  9403 70 00 ­§å    dïng b»ng    plastic 9403 80 00 ­§å    dïng b»ng        vËtliÖu kh¸c.. . 9404 Khung  m   êng; c¸c m Æt   ®Ö gi     hµng  thuéc  ®å   ­ bé  gi êng... 9405 §Òn    ikÓ  ®Ìn  c¸clo¹   c¶  , pha  ®Ìn  vµ  s©n  khÊu... 9405 10 ­  phËn  Bé  ®Ìn  chïm  ®Ìn  vµ  ®iÖn  trÇn hoÆc  ®Ìn  ®iÖn êng  t kh¸c.. . 9405 10 20 ­   ®Ìn  ­Bé  huúnh  quang 9405 10 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 9405 20 ­§Ìn bµn,®Ìn  êng        gi hoÆc   ®Ìn  c©y  dïng ®iÖn   9405 20 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 9405 30 00 ­Bé    ®Ìn  dïng cho    c©y  en n«  9405 50 ­§Ìn vµ  ®Ìn      bé  kh«ng  dïng ®iÖn   9405 50 20 ­     ­§Ìn b∙o 9405 50 30 ­     ­§Ìn dÇu  kh¸c 9405 50 90 ­     ­Lo¹ikh¸c Ch¬ng  95 9504 VËt  phÈm   dïng cho      gi¶i trÝ 9505 M Æt  hµng  dïng tronglÔ            héi, tr¸ héi h×nh Ch¬ng  96 9603 21 00 ­   ­Bµn   ch¶i®¸nh  r¨ng 9603 29 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 9603 90 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 9605 00 00 Bé    lÞch  ®å du  dïng cho   vÖ sinh   c¸ nh©n,  ®å   bé  kh©u... 9613 BËt    löach©m   thuèc l¸ c¸cbËt löakh¸c..   vµ          . 9614 TÈu   hót thuèc      ivµ  sîic¸c lo¹  tÈu    gµ  hót x×  hoÆc   thuèc l¸   ®iÕu 9615 Lîc,tr©m      c¸clo¹ t   cµitãcvµ    i¬ng  .  tù.. 9617 00 10 ­ PhÝch    ch©n  kh«ng  c¸c lo¹  vµ    i b×nh  ch©n  kh«ng  kh¸ccã    kÌm  vá
 11. 11 P h ô  lôc sè 2 H µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  c ã giÊy p h Ð p  c ñ a B é  th¬ n g  m ¹i (KÌm theo Th«ng   05/2000/TT­   tsè  BTM   ngµy  th¸ng02  21    n¨m 2000  cña  Th¬ng  Bé  m¹i) 1. G¹ch    t   èp, l¸ CeramÝc  GranÝt cã  vµ    kÝch  íctõ 4000  m   400  m   th     m x  m trëxuèng  lo¹ cã  trong2    vµ    1  i   c¹nh tõ400  m         m trëxuèng, 2.Xi m¨ng      Pooc    l¨ngtheo c¸ctiªuchuÈn:       +    Xi m¨ng  Pooc    l¨ngtr¾ng  (TCVN  5691   ­1992); +    Xi m¨ng  Pooc    l¨ng(TCVN  2682:1999);   +    Xi m¨ng  Pooc    l¨nghçn    hîp (TCVN  6260:1997);   +    Xi m¨ng  Pooc    l¨ngpuz«lan(TCVN    4033:1995);   +    Xi m¨ng  Pooc    l¨ngbÒn  sun    ph¸t(TCVN  6067:1995);   +    Xi m¨ng  Pooc        l¨ngÝt to¶ nhiÖt(TCVN    6069:   1995); +    Xi m¨ng  Pooc    h¹tlßcao  l¨ngxØ      (TCVN   4314   ­86); +    Xi m¨ng  Pooc      l¨ng®Ó s¶n  xuÊttÊm    sãng  ami¨ng ­xim¨ng       (TCXD   167  ­89);   Ngoµi xim¨ng      Pooc    l¨ngtr¾ng  mÇu   cã  tr¾ng,cßn    i     c¸c lo¹  m¨ng  xi kh¸c  víic¸c ® Æc       tÝnh  thuËt   nªu  trªncã  kü    ®∙  ë    mÇu   x¸m, xanh    x¸m, ®en    x¸m,  n©u x¸m... . Clinker 3. KÝnh    mµu, kÝnh tr¾ng  ph¼ng  ®é  cã  dµy        tõ 1,5 ­ 12mm  (kh«ng  bao  gèm    lo¹ kÝnh  c¸c    i hoa,kÝnh    nhiÒu    líp,kÝnh  toµn,kÝnh    an    cètthÐp). 4.GiÊy    i   c¸clo¹ :
 12. 12 ­GiÊy      sè    inb¸o m∙  4801  trongbiÓu    thuÕ  xuÊtnhËp    khÈu. ­ GiÊy      in,giÊy viÕtkh«ng    tr¸ngphÊn  sè    m∙  4802 trong biÓu    thuÕ xuÊt  nhËp  khÈu. 5.Mét  chñng  i   sè  lo¹ thÐp    x©y  dùng: 5.1.ThÐp    x©y  trong tr¬ntõ6  40  m. dùng        ÷  m 5.2.ThÐp    x©y  dùng            tõ ÷  m trßngai(®èt,v»n,g©n, xo¾n)    10  40  m. 5.3.ThÐp    gãc  ®Òu     lÖch    ÷  (V),gãc  (L)20  125  m. m 5.4.C¸c  i   lo¹ thÐp    h×nh  d¹ng            C (U),I, tõ160  m     H m trëxuèng. 5.5.C¸c  i   lo¹ thÐp    èng    kÏm    14  115  m. hµn:®en, m¹    tõ ÷  m 5.6. ThÐp     kÏm    l¸m¹  ph¼ng, dµy  0,25  0,55  m,   tõ  ­  m chiÒu    dµi ®Õn   3.500  m;  m thÐp    kÏm  l¸m¹  d¹ng mói;thÐp    mµu    l¸m¹  d¹ng  mói. 5.7.C¸c  id©y    lo¹  thÐp  êng: ®en  m,   th   mÒ ®en cøng, d©y  kÏm, d©y    m¹    thÐp    l   gaivµ íiB40. 6. DÇu     thùc vËt tinhchÕ        d¹ng láng gåm:    dÇu    l¹c,võng,®Ëu  ¬ng, dÇu    t   cä. 7.§êng      tinhluyÖn,® êng    th«. 8.      Xe hai b¸nh, ba    b¸nh g¾n  m¸y nguyªn chiÕc  linh kiÖn  vµ    l¾p    r¸p ®ång  SKD,  bé  CKD; m¸y,khung  haib¸nh,ba    xe      b¸nh  g¾n   m¸y    i c¸c lo¹  kh«ng  ®ång bé. 9.¤      chç    t«tõ16  ngåitrëxuèng.     Ghi chó:C¸c    doanh nghiÖp  chØ  îcký    ®   hîp ®ång nhËp khÈu  Æt   m hµng  thuéc Danh    môc nµy    cã  khi®∙  giÊy phÐp    nhËp khÈu  cña  Th¬ng  Bé  m¹i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2