intTypePromotion=1

Thông tư 06/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư 06/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. Th«ng t  C ñ a  T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 06/1998/TT­T C H Q   q n g µy  3 th¸ng 9 n¨ m   1998 H íng d É n    h µ n h  viÖc  thi ®¨n g   ký,  u ¶ n  lý  q vµ s ö   ô n g  m∙  sè  o a n h  n g hi Ö p   d d tiÕn h µ n h  h o¹t  é n g  xu Êt kh È u, n h Ë p  kh È u ® ­ C¨n  vµo    cø  Ph¸p lÖnh    H¶i quan ban hµnh  ngµy  02­ 22­ 1990  NghÞ   vµ  ®Þnh  171/H§BT  ngµy  5­ 27­ 1991 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay lµChÝnh      phñ)  quy  ®Þnh            chitiÕtthñ tôch¶iquan  lÖ  vµ  phÝ   h¶iquan; ­ Thùc    hiÖn kho¶n  §iÒu  NghÞ  3  8  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  7­ 31­ 1998 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh LuËt Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t  ®éng xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, gia    c«ng  ®¹i lý mua   vµ      b¸n hµng ho¸      víiníc ngoµi. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  75/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  4­ 04­ 1998  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ quy  ®Þnh  m∙  ®èi t   vÒ  sè   îng nép thuÕ; ­ Sau      khithèng nhÊt ý    kiÕn    Th¬ng    Tµi chÝnh  Bé    víiBé  m¹i,Bé    vµ  KÕ ho¹ch §Çu ;   t Tæng côc    H¶i quan híng dÉn        chitiÕtviÖc ®¨ng    ký,qu¶n    sö  lývµ  dông  m∙  doanh  sè  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu  sau: nh  A. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Th¬ng  nh©n     lµ doanh  nghiÖp  thuéc mäi  thµnh  phÇn  kinh  ® îc tÕ    thµnh lËp theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p    luËtViÖt Nam,    thuéc  ®èi îng cÊp  sè  t   m∙  thuÕ  theo QuyÕt  ®Þnh   75/1998/Q§­ sè  TTg  cña  Thñ  íng  t ChÝnh   phñ  vµ  Th«ng  thíng dÉn  79/1998/TT­   sè  BTC  cña  Tµi chÝnh  Bé    (sau ®©y         gäit¾t lµ doanh  nghiÖp),tr       íckhitiÕn hµnh        c¸c ho¹t®éng  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu,  gia c«ng  ®¹i lý mua     vµ      b¸n hµng  ho¸      víiníc ngoµi theo    hîp  ®ång  ¬ng    th m¹i ®Òu  ph¶i®¨ng  víi quan      ký    c¬  h¶iquan    îccÊp  ®Ó ®   giÊy chøng    nhËn  ®¨ng ký  m∙  doanh  sè  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu.   2. ViÖc    ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu    quan    víic¬  h¶i quan  chØ  ph¶itiÕn hµnh      mét lÇn  giÊy  vµ  chøng  nhËn ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu    îc sö  ®ã ®   dông  cho    c¸c lÇn lµm thñ      tôc h¶i quan  tiÕp theo trong ph¹m          vitoµn  quèc. 3. HÖ     thèng  sè  m∙  doanh  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu      lµ hÖ thèng  sè  m∙  thuÕ  c¬  do  quan  thuÕ  Tµi chÝnh  Bé    cÊp theo QuyÕt  ®Þnh  75/1998/Q§­ sè  TTg cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  Th«ng   vµ  t híng dÉn  79/1998/TT­ sè  BTC  cña  Bé    TµichÝnh  trong "GiÊy chøng      nhËn ®¨ng  thuÕ". ký  B. §¨ng k ý m ∙  s è d o a n h  n g hi Ö p  x u Êt n h Ë p  k h È u 1.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp 
  2. 1.1.C¸c    doanh nghiÖp  trôsë  cã    chÝnh  ®ãng    trªn®Þa   bµn tØnh,thµnh    phè nµo  th× ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu  i t¹ Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè chÞu tr¸chnhiÖm    qu¶n    lý®Þa  bµn ®ã. 1.2.C¸c    doanh  nghiÖp    khi®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu  víi quan     c¬  h¶iquan ph¶inép    i   c¸clo¹ giÊy têsau:       ­ GiÊy    chøng nhËn ®¨ng  thuÕ  c¬  ký  do  quan thuÕ  Tµi chÝnh  Bé    cÊp  (b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    sao  b¶n  y  chÝnh). ­ GiÊy    chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    (b¶n  sao  x¸c nhËn  cã    sao  b¶n  y  chÝnh). ­Tê    khai®¨ng  m∙  (MÉu  1    ký  sè  sè  ®Ýnh  kÌm  Th«ng   tnµy) 1.3.Trong    tè ®a    ngµy    thêih¹n    lµ5  lµm viÖc  tõ khic¬  kÓ      quan    h¶iquan  tiÕp nhËn ®Çy  c¸c giÊy        ®ñ    tê hîp lÖ,doanh nghiÖp    îccÊp  sÏ®   "GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu" (MÉu ®Ýnh kÌm Th«ng  tnµy).   2.§èivíi quan          c¬  h¶iquan 2.1.Côc      H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chøc  tæ  tiÕp nhËn  s¬  hå  ®¨ng  ký  sè  m∙  cña  doanh  nghiÖp,kiÓm       tranÕu ®óng  ®èi îng vµ      i t   ®ñ c¸c lo¹  giÊy  tê theo    quy ®Þnh  i t¹ Môc  PhÇn  vµ    1  A  Môc      1.1,1.2 PhÇn  cña  B  Th«ng   t nµy  th× tiÕn hµnh      ®¨ng  m∙  nh  ký  sè  sau: ­ KiÓm         trac¸cchØ    tiªukhaib¸o trªntêkhai®¨ng  m∙  ®¶m             ký  sè  b¶o  ®Çy  ®ñ,  rµng  phï hîp        râ  vµ    víic¸c néi dung    trªngiÊy chøng nhËn ®¨ng  thuÕ. ký    C¸n  h¶iquan  bé    tiÕp nhËn  s¬    hå  ®¨ng  m∙  cña  ký  sè  doanh  nghiÖp  vµo    ký  tê khai®¨ng  m∙  vµ    ký  sè  vµo    sæ theo dâi.   ­ Cuèi ngµy  danh      lËp  s¸ch c¸c doanh      nghiÖp ®¨ng  m∙  trong ngµy  ký  sè    theo mÉu   2  sè  ®Ýnh  kÌm Th«ng   Fax  Tæng  tvµ  vÒ  côc    H¶i quan (Trung t©m   tinhäc  thèng        vµ  kª h¶iquan) ®Ó     kiÓm    x¸cnhËn  sè  travµ    m∙  ®¨ng   ký.§¬n vÞ  nµo  trang bÞ  cã    m¸y  tÝnh  phÇn  m   vµ  mÒ qu¶n    sè  lým∙  doanh  nghiÖp th× tæ      chøc  nhËp  liÖu ®¨ng  m∙  vµo  sè    ký  sè  m¸y  truyÒn  Tæng  vµ  vÒ  côc    H¶i quan  cïng danh    s¸ch. ­ Khi nhËn  îcdanh      ®   s¸ch x¸c nhËn      cña Tæng  côc    H¶i quan,c¨n cø      vµo  néidung    danh  s¸ch tr¶lêi c¸n  h¶iquan      , bé      lµm nhiÖm   ®¨ng  m∙  ghi vô  ký  sè    ®Çy       ®ñ c¸c chØ     tiªuth«ng    tinvµo giÊy chøng nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu,ghisè,tr×nh l∙nh®¹o            Côc    ký,®ãng  dÊu  cÊp  vµ  cho  doanh  nghiÖp. GiÊy  chøng  nhËn ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊt nhËp  khÈu lËp  thµnh    haib¶n,mét    b¶n    ®Ó cÊp  cho doanh nghiÖp,mét    b¶n u    quan    l t¹ c¬  i h¶i quan  cïng  hå  doanh  bé  s¬  nghiÖp  nép. Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè tæ  chøc u    l tr÷toµn  hå  ®¨ng  m∙  cña  bé  s¬  ký  sè  doanh  nghiÖp    ®Ó phôc  cho  vô  c«ng    t¸ckiÓm    traphóc  sau  tËp  nµy. Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè, më       sæ theo    dâi viÖc tiÕp nhËn  s¬  hå  ®¨ng  m∙  vµ  ký  sè  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  m∙  cña  ký  sè  doanh nghiÖp.Sæ     theo    dâiph¶ithÓ    hiÖn  îcc¸c néidung  ®       sau:Ngµy    tiÕp nhËn  s¬    hå  ®¨ng   ký, c¸n bé      h¶iquan  tiÕp nhËn  giÊy chøng    sè    nhËn ®¨ng  m∙  cÊp  ký  sè  cho doanh  nghiÖp, ®¹i diÖn      doanh  nghiÖp  nhËn,  ký  c¸n  h¶i quan  bé    cÊp giÊy chøng  nhËn,ngµy    cÊp giÊy chøng    nhËn.
  3. 2.2.Trung    t©m     tinhäc  thèng  h¶iquan  tr¸chnhiÖm   vµ  kª    cã    tiÕp nhËn  danh  s¸ch ®¨ng  m∙  do      ký  sè  c¸cCôc    H¶i quan    göivÒ,  kÕt      nèitrao®æi  th«ng  tinvíi së  liÖu m∙  thuÕ      c¬  d÷    sè  cña  TµichÝnh  Bé    theo tho¶ thuËn      gi÷a Bé      Tµi chÝnh  Tæng  vµ  côc    H¶i quan,®Ó     kiÓm    x¸c nhËn  travµ    tÝnh chÝnh    x¸c,hîp  lÖ cña  liÖu ®¨ng  m∙    sè    ký  sè.Trong    ba  thêih¹n  ngµy  lµm viÖc      tõkhinhËn  ­® îcdanh    s¸ch ®¨ng  m∙  do    ký  sè  Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè    göivÒ. Trung  t©m     tinhäc  thèng      vµ  kª H¶i quan  tr¸chnhiÖm     cã    göidanh  s¸ch x¸c nhËn      m∙  sè  cho  ®¬n   yªu  vÞ  cÇu   ®Ó cÊp  "GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu" cho    doanh nghiÖp. C. Q u ¶ n  lý v µ s ö  d ô n g  m ∙  s è d o a n h  n g hi Ö p   x u Êt n h Ë p  k h È u   1.§èivíi       doanh  nghiÖp  1.1.C¸c    doanh  nghiÖp  tr¸chnhiÖm     sè  cã    ghim∙  cña  m×nh  (kÓ  m∙  c¶  sè  thuÕ cña doanh nghiÖp  th¸cnÕu    êng    uû    lµtr hîp xuÊtnhËp    khÈu  th¸c)trªn uû      Tê khaih¶iquan  c¸c giÊy          vµ    tê,sæ s¸ch,chøng    li     tõ cã  ªnquan   khinép cho  c¬ quan    h¶iquan. §èi víic¸c lo¹          i giÊy      tê,sæ s¸ch,chøng      tõ cha  thiÕtkÕ  cã    phÇn    sè  doanh  ghi m∙  th×  nghiÖp  ph¶ighi m∙  vµo      sè  gãc trªn,bªn    ph¶icña    c¸cgiÊy tê®ã.       1.2.Trêng  doanh    hîp  nghiÖp  quyÕt  cã  ®Þnh chia t¸ch hoÆc   nhËp      s¸p  th× ph¶ikª khaivíic¬          quan    h¶iquan    îc cÊp  ®Ó ®   giÊy chøng  nhËn  ®¨ng ký  m∙  doanh  sè  nghiÖp xuÊtnhËp    khÈu míi. 2.§èivíi quan          c¬  h¶iquan: 2.1. C¬     quan    h¶i quan  tr¸ch nhiÖm   cã    kiÓm     tra viÖc    sè  ghi m∙  cña  doanh  nghiÖp    khi lµm thñ      tôc h¶i quan  sö  vµ  dông   hÖ thèng  sè  m∙  thèng  nhÊt trongtÊtc¶          c¸ckh©u  nghiÖp  h¶iquan. vô    2.2.§èi víic¸c doanh          nghiÖp  ® îc cÊp  ®∙    GiÊy chøng nhËn ®¨ng  m∙  ký  sè doanh  nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu    quyÕt  khicã  ®Þnh    gi¶ithÓ  hoÆc   thêi t¹m    ®×nh  chØ    ho¹t®éng  xuÊt nhËp    khÈu  cña  quan  c¬  qu¶n    lýNhµ    thÈm  níccã  quyÒn    th× Tæng  côc    H¶i quan    ra quyÕt ®Þnh  huû  hoÆc   bá  ®×nh chØ  hiÖu  lùccña    giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  m∙  cña  ký  sè  doanh nghiÖp. D. T æ  c h ø c thùc hi Ö n   1. HÖ     thèng  sè  m∙  doanh  nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu  îc sö  ®   dông  thèng  nhÊt trong toµn      ngµnh    tõngµy  1­ 1­ 1999.C¸c    doanh nghiÖp  ® îccÊp  sè  ®∙    m∙  h¶i quan    theo  QuyÕt  ®Þnh  318/TCHQ­THTK   ngµy  12­ 15­ 1995  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng   côc H¶i quan th× vÉn  dông  sè    sö  m∙  ®ã ®Õn     îc cÊp  khi ®   giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu    míi.Côc    h¶i quan  c¸c tØnh, thµnh phè  ngõng  viÖc cÊp  m∙  sè theo QuyÕt ®Þnh  318/TCHQ­THTK   trªnkÓ    nªu    tõngµy  9­1­ 1998.   2.Côc      H¶i quan    c¸ctØnh,c¸cthµnh      phè chÞu  tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  thùc  hiÖn ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu. C¸c    Côc    H¶i quan tØnh,  thµnh phè  tæ  cã  chøc  Phßng    tinhäc thèng  th×  kª  Phßng    tinhäc thèng    kª chÞu tr¸chnhiÖm    ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    sè  lým∙  cïng toµn  hå  ®¨ng  m∙      bé  s¬  ký  sè.
  4. C¸c ®¬n  kh«ng  tæ  vÞ  cã  chøc  phßng    tinhäc  thèng      kª th× Côc Trëng côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè ph©n c«ng mét phßng chøc n¨ng  chÞu tr¸ch nhiÖm    thùc hiÖn    c«ng viÖc  nµy. 3. Côc    kiÓm       trathu thuÕ xuÊt nhËp    khÈu chÞu tr¸chnhiÖm     chØ    inÊn  (giÊychøng    nhËn ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp xuÊtnhËp    khÈu,têkhai®¨ng        ký  sè) vµ  m∙    cÊp    ph¸tcho    c¸c côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè    ®Ó phôc  cho  vô  viÖc ®¨ng  m∙  ký  sè. 4.Trung    t©m    tinhäc  thèng      vµ  kª h¶iquan  chÞu  tr¸chnhiÖm    chñ    tr×phèi  hîp      víic¸c ®¬n  li   vÞ  ªnquan  x©y  dùng   hÖ thèng  së  liÖu qu¶n    sè  c¬  d÷    lým∙  doanh  nghiÖp xuÊt  nhËp  khÈu  cËp  vµ  nhËt cho  c¸c  Côc H¶i  quan  tØnh,  thµnh  phè  dông  sö  trong c¸c m Æt       c«ng   t¸cnghiÖp  h¶iquan;qu¶n    vô      lý,theo  dâi,gi¸m        s¸thÖ thèng  sè  m∙  doanh  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  qua  tôc h¶i thñ      quan,®¶m     b¶o  thèng  nhÊt trong toµn      ngµnh,®¶m     b¶o  chÆt    t¹othuËn  chÏvµ    lîcho      i c¸cdoanh  nghiÖp    ho¹t®éng  xuÊtnhËp    khÈu. 5. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy    ký.C¸c  b¶n  v¨n  quy ®Þnh  vÒ viÖc cÊp  sè  m∙  doanh  nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu trong ngµnh      h¶iquan  íc tr   ®©y ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n víng m ¾c         ®Ò nghÞ    c¸c®¬n  vÞ  ph¶n    Tæng  ¸nh vÒ  côc    H¶i quan    ®Ó nghiªncøu      gi¶i quyÕt.
  5. T æ n g  C ôc H ¶i quan C ô c  C é ng  hoµ  héi x∙   chñ ngh Ü a  ViÖt N a m H ¶i quan...  §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè: .. . ..   . . .. Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  ®¨n g k ý M ∙ s è d o a n h  n g hi Ö p  x u Êt n h Ë p  k h È u   M∙  sè Tªn  doanh  nghiÖp  Tªn  giao dÞch    (nÕu  cã) §Þa  chØ  ®iÖn  tho¹i Sæ   ®¨ng  kinh doanh ký    C¬  quan  cÊp  ®¨ng  kinh doanh ký    Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 19... Côc  ëng  tr (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
  6. C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ   g h Ü a   Öt  a m n Vi N §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc T ê   hai  k ®¨ng   ký  m∙  sè D o a n h   g hi Ö p   u Êt  h Ë p   h È u n x n k (MÉu  1­ Ban  sè    hµnh kÌm  Th«ng  t06/1998/TT­ TCHQ) 1.Tªn    doanh  nghiÖp:  .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. 2.Tªn    giao dÞch    (nÕu  cã):. . ....................................... . ........................................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. 3.§Þa    chØ:  .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. 4.§iÖn    tho¹i.. . ...............................................   . . .............................................. : 5.  Fax:.. . ....................................................   . . ................................................... 6.M∙    sè  thuÕ:.. . .............................................   . . ............................................. 7.C¬    quan  thuÕ  cÊp:.. . ........................................   . . ....................................... 8.Sæ     ®¨ng  kinh ký    doanh:.. . ....................................   . . .................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. 9.C¬    quan  cÊp ®¨ng  kinh ký    doanh:.. . ............................   . . ............................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . 10.M∙  H¶i quan    sè    hiÖn  thêi  . . ................................. : . ................................. .. 11.Thuéc      lo¹ doanh  i nghiÖp:      Trung          ¬ng                                    §Þa                                 ph¬ng
  7. 12.Bé    ngµnh  hoÆc  ®Þa  ph¬ng  qu¶n  lý: . ........................... . . ........................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . 13.Lo¹ih×nh      doanh nghiÖp:  Trong    níc §Çu     tnícngoµi         Doanh  nghiÖp  Nhµ     Doanh  n­     nghiÖp   t           DN 100%   vèn    nícngoµi   íc  nh©n        ªndoanh    DN li           Doanh  nghiÖp    cæ    Doanh      nghiÖp  ®oµn      Kh¸c      phÇn thÓ         Doanh  nghiÖp  TNHH    Kh¸c             Doanh  nghiÖp  HTX      C¸n  H¶i quan  bé    tiÕp nhËn    Ngµy...   th¸ng..  .n¨m  . 19...           tªn)   (Ký,ghirâ hä     §¹idiÖn      doanh  nghiÖp                                                                 (Ký                                                  tªn, ®ãng  dÊu) 
  8. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA     Tæng       côc    H¶i quan §¬n  nhËn:Trung  vÞ    t©m  THTK    ­TCHQ               Côc    h¶iquan       Danh  s¸ch  c¸c  o a n h   g hi Ö p   d n ®¨n g ký m∙ sè  o a n h   g hi Ö p   u Êt  h Ë p   È u   d n x n kh Ngµy...th¸ng.. .    . ... 19.. . . n¨m  .. (MÉu  2   sè  ­Ban  hµnh  kÌm  Th«ng   t06/1998/TT­ TCHQ) ST M∙ sè  M∙  H¶i  sè   quan  Tªn    doanh  Tªn  giao  Doanh  Bé,  Lo¹ih×nh      ®¨ng  kinh Sè  ký    T thuÕ   (nÕu  cã) nghiÖp  dÞch  nghiÖp TW/ ngµnh/®Þa doanh  doanh  §P ph¬ng qu¶n    lý nghiÖp                                                                                                                                Ngµy...th¸ng..     .   .n¨m  .. . . . 19  . .       Côc  ëng tr (Ký    tªn,®ãng  dÊu)  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2