intTypePromotion=1

Thông tư 06/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
110
lượt xem
19
download

Thông tư 06/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  X © y   ù n g  sè 06/2000/TT­B X D  n g µy  4 th¸ng 7 n¨ m   d 2000 h íng  d É n  thùc hi Ö n  Q u y Õ t ® Þ n h  sè  178/1999/Q§­T T g   n g µy  30/8/1999  ña T h ñ  tíng C h Ý n h   h ñ   a n  h µ n h   c p b Q u y  ch Õ   hi n h∙n h µ n g  h o¸    g lu th«ng trong n íc vµ  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  ® èi   m Æ t  h µ n g   víi v Ët liÖu x © y  d ù n g C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  178/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  30/8/1999  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ ban  hµnh Quy chÕ    ghinh∙n hµng   u    ho¸ l th«ng trong nícvµ      hµng  ho¸ xuÊtkhÈu      nhËp  khÈu,díi    ®©y      gäilµQuy  chÕ. C¨n  Th«ng   34/1999/TT­ cø  tsè  BTM  ngµy  th¸ng 12  15    n¨m  1999  cña    Bé Th¬ng m¹i híng dÉn  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  sè 178/1999/Q§­ TTg  ngµy  30/8/1999 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ ban hµnh Quy  chÕ    ghinh∙n hµng   u    ho¸ l th«ng trongnícvµ      hµng   ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. Bé  X©y  dùng  híng dÉn    mét  ®iÓm   thÓ      sè  cô  ®Ó thihµnh thèng  nhÊt ghi    nh∙n ®èi víi   i       lo¹ hµng    c¸c   ho¸ VËt    liÖu x©y  dùng  C¬  vµ  khÝ  x©y dùng,díi    ®©y   gäichung          lµvËtliÖu x©y  dùng  sau: nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. Ph¹m     dông: C¸c    vi ¸p    s¶n phÈm    vËt liÖu x©y  dùng  îc s¶n  ®   xuÊt t¹    i ViÖt Nam    u    ®Ó l th«ng  trong nícvµ        ®Ó xuÊt khÈu; hµng        ho¸ s¶n xuÊt t¹      i níc ngoµi ® îc nhËp      khÈu      ®Ó tiªuthô  it¹ thÞ  êng  tr ViÖt Nam       (trõhµng  ho¸ t¹m  nhËp    t¸ xuÊt hoÆc   i   hµng      ho¸ gia c«ng  cho    nícngoµi)®Òu     ph¶icã    nh∙n hµng    ho¸ vµ    thùc hiÖn      ghinh∙n hµng      ho¸ theo quy    ®Þnh  híng dÉn    cña Th«ng  tnµy. Hµng    ho¸ VËt    liÖu x©y  dùng      nãitrªnbao  gåm:      ­ Nhãm       c¸c chÊt kÕt    dÝnh: xim¨ng, clinker,           x©y  v«i dùng, c¸c chÊt kÕt        dÝnh  kh¸c. ­Nhãm         vËtliÖu x©y:g¹ch x©y      nung  kh«ng  vµ  nung    i c¸clo¹ . ­ Nhãm  vËt liÖu hîp: ngãi nung, ngãi kh«ng nung, tÊm  lîp c¸c lo¹  i (ami¨ngxim¨ng,nhùa,kim  i .        lo¹ ) ­ Nhãm       vËt liÖu chÞu    löa,c¸ch ©m,  c¸ch nhiÖt:vËt liÖu      chÞu      löa c¸c lo¹   i vËt  , liÖu xèp, vËt    liÖu nhÑ  c¸ch nhiÖt,keramzitvµ        c¸c s¶n  phÈm  kh¸c   cïng nhãm.   ­VËt    l¸     liÖu èp  tg¹ch hoa,g¹ch ceramic,g¹ch granitg¹ch granito, :             ,    g¹ch l¸    nem,  g¹ch thÎ.     ­ Nhãm       vËt liÖu vÖ     sinh cÊp    tho¸tníc:sø        vÖ sinh,chËu    röa,phô      tïng vÖ  sinh. ­ Nhãm     s¶n phÈm   t«ng  hçn    t«ng:cÊu  bª  vµ  hîp bª    kiÖn  t«ng,èng  bª    bª  t«ng,bª    t«ng th   ¬ng phÈm.
  2. 2 ­ Nhãm  s¶n phÈm  phô gia ho¸ häc cho x©y dùng: phô    gia ho¸ dÎo,   chèng  thÊm,    vµ  d∙n në  s¶n phÈm  kh¸ccïng nhãm.     ­ Nhãm     s¶n phÈm  kÝnh x©y dùng: kÝnh    ph¼ng, kÝnh    in hoa, kÝnh    g­ ¬ng,kÝnh    ph¶n quang. ­ Nhãm     s¶n phÈm  trang trÝ hoµn      thiÖn    néithÊt:s¬n, v«ive        mÇu, tÊm  trangtrÝtrÇn,nÒn, cöa          sæ,  cöa ®i. ­Nhãm     s¶n  phÈm       ®¸,c¸t,sái. ­ Nhãm     s¶n phÈm   khÝ  c¬  x©y dùng: m¸y    nhµo  ®ïn s¶n suÊt g¹ch,m¸y      nghiÒn    bi,kÑp hµm, ®Ëp bóa,®Ç m   ,   dïi dµn    gi¸o,     kho¸,b¶n    ke,   lÒ,tÊm  ,   lãt  bi ®¹n,phô      tïngthay thÕ  c¸cs¶n    vµ    phÈm  kh¸ccïng nhãm.      ­ Nhãm     s¶n phÈm  thÐp x©y dùng, thÐp    kÕt cÊu: cét,dÇm,      khung dµn  thÐp,thÐp    x©y  dùng. 2.ViÖc      ghinhËn  hµng    ho¸: a) §èivíihµng              ho¸ vËt liÖu x©y dùng  bao  ®ãng    cã  b×  gãiviÖc    ghinh∙n  hµng ho¸  îc thùc  ®   hiÖn  b»ng    c¸ch      ghi trùc tiÕp vµo bao  hoÆc   îc thÓ  b×  ®   hiÖn  b»ng  b¶n    ghisau  g¾n,    ®ã  cµi,®Ýnh  ch¾c  ch¾n  vµo  bao  b×. b)      §èi víihµng ho¸    vËt liÖu x©y    dùng kh«ng  bao  ®ãng    cã  b×  gãi viÖc  ghinh∙n hµng    îcthùc hiÖn      ho¸ ®     b»ng  c¸ch ghitrùctiÕp vµo          s¶n phÈm   hoÆc   nh∙n ® îccµi,       ®Ýnh  kÌm theo  hµng    ng  ho¸ tr bµy      hµng  t¹ n¬ib¸n  i hoÆc     ghivµo  phiÕu  riªng®Ó     chuyÓn  cho kh¸ch hµng.   3.Ng«n    ng÷  tr×nh bµy    nh∙n hµng          ho¸ ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu: a.Theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   kho¶n  §iÒu  cña    a  3  5  Quy  chÕ,      ®èi víihµng  ho¸ nhËp  khÈu   u  ®Ó l th«ng, tiªuthô  i     t¹ thÞ  êng  tr ViÖt Nam     kÕt      khi ký  hîp ®éng  nhËp khÈu  ¬ng  th nh©n  ph¶iyªu    cÇu  phÝa cung  cÊp  hµng  chÊp  nhËn  ghithªm      trªnphÇn  nh∙n nguyªn gèc      b»ng  tiÕng    nícngoµic¸c th«ng        tinthuéc   néi dung    b¾t buéc  b»ng    tiÕng ViÖt Nam     nh»m     t¹o®iÒu  kiÖn  thuËn    lî cho  i ngêitiªudông      ViÖtNam   dµng      dÔ  lùachän  sö  vµ  dông  hµng  ho¸. b.Nh∙n    phô quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   kho¶n  §iÒu  cña  i b  3  5  Quy chÕ  îchiÓu  ®   lµnh∙n ghib»ng        tiÕng ViÖt Nam           víi néidung  c¸c b¾t  buéc  îcd¸n,dÝnh  ®     kÌm  theo hµng    ho¸ cung cÊp cho  ngêi mua   íc hoÆc     tr   sau    hoµn  khi®∙  thµnh    thñ tôch¶iquan.           + Nh∙n phô  îc sö  ®   dông  trong tr   êng  th hîp  ¬ng  nh©n  nhËp khÈu kh«ng  tho¶ thuËn  îc víiphÝa    ®     níc ngoµicung    cÊp hµng      ghitrªnphÇn nh∙n nguyªn     gèc    c¸cth«ng    tinthuéc néidung      b¾t buéc  b»ng  tiÕng ViÖtNam.     + Nh∙n  phô kh«ng  lµm  che lÊp phÇn  nh∙n nguyªn gèc b»ng  tiÕng    níc ngoµic¸c hµng    tÝnh      ho¸ cã  chÊt sö    dông  phøc    ®ßi    t¹pvµ  hái tÝnh  toµn, an    cã  kÌm  theo tµiliÖu thuyÕtminh          híng dÉn  dông    sö  b»ng tiÕng    nícngoµi®Òu     ph¶i cã    b¶n  dÞch  tiÕng  ra  ViÖt Nam   kÌm    vµ  theo b¶n gèc tiÕng    níc ngoµi   cung cÊp cho  ngêimua.   +  Nh∙n  phô cßn ph¶i® îcd¸n,®Ýnh        hoÆc  kÌm theo hµng    i   ho¸ t¹  b¸n  n¬i hµng      ®èi víihµng    ho¸ kh«ng  bao  cã  b×. + Tªn cña thµnh phÇn cÊu    t¹o hµng ho¸    lµ chÊt ho¸    häc    trªnnh∙n phô  ph¶ighib»ng      tiÕng ViÖt Nam     hoÆc   b»ng    tinhhoÆc   tªnLa    b»ng c«ng thøc  ho¸ häc.  
  3. 3  
  4. 4 II. hi n éi d u n g  n h∙n h µ n g  h o¸  G A. N éi d u n g  b ¾t b u é c:  1.Tªnhµng    ho¸ a. Tªn    hµng hãa      vËt liÖu x©y dùng  îcchän      ®   lùa ghinh∙n hµng      ho¸ thùc  hiÖn  theo quy    ®Þnh   t¹ kho¶n          i 1,2,3,4,§iÒu  cña  6  Quy  chÕ, ph¶ic¨n cø      vµo  c«ng  dông  chÝnh  tÝnh  vµ  chÊt ® Æc   ng      tr tù nhiªncña    hµng      Æt    ho¸ ®Ó ® tªn hoÆc       m« t¶.ViÖc  Æt    ® tªnhµng    ho¸ theo kho¶n  §iÒu  cña  4  6  quy chÕ  cÇn  tr¸nh nhÇm     lÉn    tªn hµng  ho¸      víitªn hiÖu cña  nhµ s¶n  suÊt hoÆc       tªn chñng  lo¹  icña  hµng  ho¸.VÝ     m¨ng    dô: Xi  poãc    l¨ng hçn  (lµtªn hµng  hîp      ho¸);BØ m     S¬n, Hµ           tiªnI(lµtªnhiÖu  cña nhµ s¶n  xuÊt). b. ViÖc    chän    tªn hµng ho¸ trong b¶ng    ph©n  i lo¹ hµng ho¸    HS Quèc  tÕ  ®Ó       ghitªnnh∙n hµng      ho¸ quy ®Þnh   t¹ kho¶n  §iÒu  cña  i 3  6  Quy  chÕ  îchiÓu  ®   lµ chØ        ghi tªnhµng      ho¸ mµ kh«ng  ph¶ighi m∙  HS       sè  ph©n  i lo¹ hµng      ho¸ lªn nh∙n hµng    ho¸. 2.Tªn  ®Þa    vµ  chØ  ¬ng  th nh©n  chÞu  tr¸chnhiÖm  hµng    vÒ  ho¸ a. Tªn  ®Þa    vµ  chØ  ¬ng  th nh©n  chÞu  tr¸chnhiÖm   hµng        vÒ  ho¸ vËt liÖu  x©y dùng      ®Þa   lµ tªn vµ  chØ  cña  ¬ng  th nh©n theo ®¨ng  ho¹t®éng  ký    kinh  doanh. §Þa    chØ   gåm     nhµ, ® êng  cã: sè    phè (th«n,xãm), phêng      (x∙)  ,quËn  (huyÖn,thÞ      x∙), thµnh phè,tØnh.   b. Theo    quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  cña    2  7  Quy  chÕ,  viÖc      ®Þa   ghitªnvµ  chØ  cña  ¬ng  th nh©n  chÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ hµng  ho¸  m×nh   do  l¾p    îc r¸p ®   hiÓu    dông  lµ ¸p  cho  viÖc  c¶  ®ãng      gãil¹ hµng        i ho¸ ®Ó b¸n.Tªn  ®Þa   vµ  chØ   c¬  ®ãng    îcghilµ:c¬  ®ãng  së  gãi®       së  gãi.   .hoÆc   . ®ãng    i . gãit¹ . . 3.§Þnh îng hµng    l   ho¸ §¬n  ®o  êng  vÞ  l dïng    ®Ó thÓ  hiÖn ®Þnh  îng  l hµng  ho¸ vËt liÖu x©y  dùng    lµ ®¬n  ®o  êng  vÞ  l hîp ph¸p cña ViÖt Nam,    theo    hÖ ®¬n  ®o  êng  vÞ  l quèc  SI  tÕ  (System  International   )§¬n  ®o,  hiÖu  . vÞ  ký  ®¬n  ®o,  vÞ  c¸ch dïng    ®¬n  ®o,  vÞ  kÝch    cì ch÷  sè  vµ  tr×nh bÇy    ®Þnh îng  l hµng    îc thùc hiÖn  ho¸ ®     theo quy  ®Þnh  Th«ng   34/1999/TT­ ë  t sè  BTM  ngµy 15/12/1999 cña  Th­ Bé  ¬ng m¹i. 4.Thµnh    phÇn  cÊu  t¹o a.Thµnh    phÇn cÊu    t¹ocña hµng        ho¸ vËtliÖu x©y  dùng  îcghitheo quy  ®       ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 9  Quy chÕ    lµthµnh  phÇn  kho¸ng hoÆc     thµnh phÇn    ­ ho¸ ® îct¹othµnh      trong c«ng    nghÖ  s¶n xuÊt ra hµng    h×nh      ho¸ vµ  thµnh      gi¸trÞ cña  s¶n phÈm.      §èi víihµng  ho¸    vËt liÖu x©y    dùng    díid¹ng    vËt liÖu nguyªn    khai  nh        c¸t, sái,®Êt    ®¸, sÐt,nguyªn liÖu s¶n      xuÊt vËt liÖu x©y        dùng,thµnh    phÇn  cÊu      t¹olµhµm  îng thµnh  l   phÇn  kho¸ng ho¸ tùnhiªncña          hµng    ho¸ ®ã. b. C¸c    hµng ho¸ VËt liÖu x©y dùng  sau ®©y  b¾t buéc ph¶i ghi thµnh      phÇn  cÊu    t¹o:s¬n  x©y  dùng,phô      gia x©y  dùng,bi®¹n,tÊm  ,       lãt  clinker, th¹ch  cao. 5.ChØ       tiªuchÊtl    îng chñ  yÕu
  5. 5 a. ChØ       tiªuchÊt l   îcghilªnnh∙n hµng       îng ®         ho¸ lµ chØ    tiªuchÊt l    îng chñ  yÕu  quyÕt ®Þnh   dông  sö  chÝnh cña  Æt   m hµng    îc chän  trong    ®ã ®   ra  tiªu chuÈn  ViÖt Nam  (TCVN), tiªuchuÈn      x©y dùng  (TCXD), tiªuchuÈn      ngµnh  (TCN),tiªuchuÈn  nghiÖp      xÝ  (TCXN) hoÆc     tiªuchuÈn  quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam     c«ng  ¸p dông. VÝ       bè      dô: xim¨ng  PCB   TCVN   30  6260: 1997; G¹ch  Æc       ® ®Êt  sÐt nung:G§   100­     60­ TCVN  1451:1998.   b. Ngoµi chØ         tiªuchÊt l chñ   îng  yÕu  b¾t buéc    ghi nh∙n hµng ho¸ theo  quy ®Þnh,  ¬ng  th nh©n  thÓ    cã  ghi thªm    c¸c chØ     tiªuchÊt l kh¸c lªn nh∙n  îng        hµng    ho¸ nÕu  thÊy  cÇn  thiÕt. 6.Ngµy    s¶n  xuÊt TÊt  c¸clo¹ hµng    c¶    i   ho¸ VËt    liÖu x©y dùng ®Òu   ph¶ighingµy      s¶n xuÊt.  Ngµy  s¶n xuÊt ® îc thÓ      hiÖn    trªnnh∙n hµng    îc viÕtt¾t lµ NSX.        ho¸ ®         VÝ dô: NXS   19.05.00(s¶n xuÊtngµy  th¸ng5        19    n¨m 2000). 7.H íng dÉn  dông  b¶o      sö  vµ  qu¶n TÊt  c¸c lo¹  c¶    ihµng  ho¸  vËt liÖu x©y  dùng ®Òu   ph¶i cã    híng  dÉn sö  dông  b¶o  vµ  qu¶n        (trõc¸clo¹ hµng    tÝnh  i ho¸ cã  chÊtsö    dông  ®¬n  gi¶n). íng  H   dÉn  dông  b¶o  sö  vµ  qu¶n  îcghitrùctiÕp vµo  ®         bao  hoÆc   îcghivµo  b×  ®     b¶n  thuyÕt minh    kÌm theo  hµng  ho¸    ®Ó cung  cÊp cho  ngêi mua.  íng    H dÉn sö  dông  b¶o  vµ  qu¶n cña  hµng  ho¸  îc ghi trªnnh∙n  ®       hµng ho¸    lµ híng dÉn sö  dông  b¶o  vµ  qu¶n    phï hîp    víiTCVN,  TCXD,  TCN  hoÆc     tiªuchuÈn  quèc tÕ  mµ   ViÖtNam     c«ng  ¸p dông. bè    8.XuÊt  cña    xø  hµng  ho¸: §èi víihµng      ho¸ VËt liÖu x©y dùng xuÊt khÈu, nhËp khÈu,    trªn nh∙n  hµng    ho¸ b¾t buéc ph¶ighitªnnícxuÊtxø.           b. N éi d u n g   h« n g  b ¾t b u éc: k 1. C¸c    néi dung kh«ng b¾t buéc  thÓ      cã  ghi lªn nh∙n hµng ho¸ hoÆc   trong b¶n    thuyÕt minh    kÌm  theo  hµng    îcQuy  ho¸ ®   ®Þnh  it¹ §iÒu  cña    14  Quy  chÕ. 2. Th¬ng    nh©n  thÓ      cã  ghi trªnnh∙n hµng  ho¸  hoÆc  trong b¶n thuyÕt  minh    tµiliÖu kÌm    theo  hµng          ho¸ c¸c néidung  (nÕu    m∙    v¹ch do  cã) nh  sè,m∙    tæ chøc  sè, m∙  m∙    v¹ch Quèc      gia cÊp; nh∙n hiÖu      hµng    ® îc b¶o  së  ho¸ ®∙    hé  h÷u c«ng  nghiÖp;c¸c lo¹      i huy ch¬ng  ® îckhen  ëng; c¸c chøng  ®∙    th     nhËn  s¶n  phÈm   hµng ho¸      ®¹t tiªuchuÈn  chÊt l quèc    hiÖu     îng  tÕ; sè  l« hµng  îc s¶n  ®   xuÊt;c¸c dÊu      hiÖu quèc  ® îc dïng  tÕ    cho vËn  chuyÓn  b¶o qu¶n; sè    ®iÖn  tho¹isè    Fax. , III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n   1. Bé    X©y  dùng giao  Qu¶n    Vô  lý VËt liÖu x©y dùng  Vô  vµ  Khoa  häc  c«ng nghÖ  híng dÉn  kiÓm     vµ  tra c¸c ®¬n   trong  vÞ  ngµnh thùc hiÖn quy  ®Þnh    ghinh∙n hµng      ho¸ theo Th«ng     tnµy.
  6. 6 Së X©y  dùng phèi hîp    Th¬ng        víiSë  m¹i c¸c TØnh,  Thµnh phè  tr¸ch cã    nhiÖm  híng dÉn  kiÓm     vµ  traviÖc thùc hiÖn      c¸c quy ®Þnh  cña Th«ng    t nµy  ®èi      chøc    víic¸c tæ  c¸ nh©n  s¶n xuÊt kinh doanh  vËt liÖu x©y dùng thuéc  ®Þa  ph¬ng. 2. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký.C¸c  i lo¹  hµng        ho¸ vËt liÖu x©y dùng  c¸ch ghinh∙n tr¸víi cã            i quy  ®Þnh cña  th«ng   tnµy  sau    thêi®iÓm  Th«ng   hiÖu        tcã  lùclµviph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc    ho¹t ®éng  ¬ng  th m¹i. 3.Thêih¹n        gi¶iquyÕt tån ®äng:     §èivíic¸c lo¹        i hµng      ho¸ vËt liÖu x©y    dùng  ghinh∙n theo  ®∙      mÉu   tr   cò  íc ngµy th«ng  nµy  hiÖu    t cã  lùc th×  îc tiÕp   u  ®   tôc l th«ng cho ®Õn  hÕt ngµy  31/12/2000.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2