intTypePromotion=1

Thông tư 06/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
155
lượt xem
6
download

Thông tư 06/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Cña ng©n hµng nhµ níc viÖt nam Sè 06/2004/TT­NHNN  ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2004 Híng dÉn vÒ tÝn dông  néi bé hîp t¸c x∙ ­ C¨n cø LuËt Hîp t¸c x∙ ngµy 26 th¸ng11 n¨m 2003; ­ C¨n cø ChØ thÞ  sè  22/2003/CT­TTg   ngµy 03 th¸ng10   n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ tiÕp tôc thóc ®Èy viÖc   thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ¬ng 5 (Kho¸ IX) vÒ kinh tÕ tËp   thÓ; Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam híng dÉn vÒ  ho¹t  ®éng tÝn   dông néi bé hîp t¸c x∙ nh sau:  I.  quy ®Þnh chung 1. Th«ng t nµy híng dÉn vÒ tÝn dông néi bé hîp t¸c x∙  (díi  ®©y gäi lµ  tÝn dông néi bé) mµ  theo  ®ã, c¸c hîp t¸c   x∙ sö dông vèn ®iÒu lÖ vµ vèn huy ®éng cña x∙ viªn ®Ó cho  c¸c x∙ viªn cña m×nh vay.  2. TÝn dông néi bé lµ mét ho¹t ®éng phô trî trong hîp  t¸c x∙, do tËp thÓ  x∙ viªn cña hîp t¸c x∙ tù  nguyÖn tham   gia vµ  tù  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng. Nhµ  níc  kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  tµi chÝnh  ®èi víi nh÷ng rñi ro  cña ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé. Mäi tæn thÊt vÒ  vèn cña  ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé  do x∙ viªn vµ  hîp t¸c x∙ chÞu  tr¸ch nhiÖm xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ híng dÉn  t¹i Th«ng t nµy. 3. Môc  ®Ých cña tÝn dông néi bé  lµ  hîp t¸c x∙ hç  trî   mét phÇn vèn cho x∙ viªn  ®Ó  s¶n xuÊt, kinh doanh; kh«ng  v× lîi nhuËn, nhng ph¶i b¶o toµn ®îc vèn vµ bï ®¾p ®ñ c¸c  kho¶n chi phÝ cña ho¹t ®éng tÝn dông néi bé. 4. Ban qu¶n trÞ  hîp t¸c x∙ (sau  ®©y gäi lµ  Ban qu¶n  trÞ) ph¶i niªm yÕt c«ng khai v¨n b¶n cam kÕt gi÷a tÊt c¶  x∙ viªn vµ  Ban qu¶n trÞ  vÒ  tr¸ch nhiÖm cña Ban qu¶n trÞ  vµ x∙ viªn ®èi víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông néi bé, c¸c   cam kÕt kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy vµ ph¸p  luËt kh¸c cã liªn quan.  5. Hîp t¸c x∙ chØ ®îc sö dông mét phÇn vèn ®iÒu lÖ vµ  cã  thÓ  sö  dông thªm vèn huy  ®éng cña x∙ viªn  ®Ó  cho x∙  viªn vay. Nghiªm cÊm viÖc sö dông vèn vay cña c¸c tæ chøc  tÝn dông vµ  vèn huy  ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng  ph¶i lµ  x∙ viªn cña hîp t¸c x∙  ®Ó  lµm nguån vèn cho vay.   Trêng hîp hîp t¸c x∙ lµm ®¹i lý, uû th¸c cho vay theo hîp  
 2. 2 ®ång  ®∙ ký  kÕt víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh«ng thuéc ph¹m  vi ®iÒu chØnh cña Th«ng t nµy.  Nghiªm cÊm hîp t¸c x∙ cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸  nh©n kh«ng ph¶i lµ x∙ viªn cña hîp t¸c x∙. 6. Gi¶i thÝch mét sè tõ ng÷:  a. Thêi h¹n cho vay lµ  kho¶ng thêi gian  ®îc tÝnh tõ  khi x∙ viªn b¾t  ®Çu nhËn vèn vay cho  ®Õn thêi  ®iÓm tr¶  hÕt   nî   gèc   vµ   l∙i   vèn   vay   ®∙   ®îc   tho¶   thuËn   trong   hîp  ®ång tÝn dông gi÷a hîp t¸c x∙ vµ x∙ viªn;  b. Kú  h¹n tr¶ nî  lµ  c¸c kho¶ng thêi gian trong thêi  h¹n cho vay  ®∙  ®îc tho¶ thuËn gi÷a hîp t¸c x∙ vµ  x∙ viªn   mµ   t¹i   cuèi   mçi   kho¶ng   thêi   gian   x∙   viªn   ph¶i   tr¶   mét  phÇn hoÆc toµn bé vèn vay cho hîp t¸c x∙; c. Gia h¹n nî  vay lµ  viÖc hîp t¸c x∙ chÊp thuËn kÐo  dµi thªm mét kho¶ng thêi gian ngoµi thêi h¹n cho vay  ®∙  tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông;   d. §iÒu chØnh kú  h¹n tr¶ nî  lµ  viÖc hîp t¸c x∙ vµ  x∙   viªn   tho¶   thuËn   vÒ   viÖc   thay   ®æi   c¸c   kú   h¹n   tr¶   nî   ®∙  tho¶ thuËn tríc ®ã trong hîp ®ång tÝn dông; ®. Cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n lµ  viÖc cho vay  vèn   cña   hîp   t¸c   x∙   mµ  theo   ®ã,   nghÜa   vô   tr¶   nî   cña   x∙  viªn  ®îc cam kÕt b¶o  ®¶m thùc hiÖn b»ng tµi s¶n cÇm cè,  thÕ  chÊp, tµi s¶n h×nh thµnh tõ  vèn vay cña x∙ viªn hoÆc  b¶o l∙nh b»ng tµi s¶n cña bªn thø ba. II. quy ®Þnh cô thÓ 1. Hîp t¸c x∙ vµ  x∙ viªn vay vèn ph¶i b¶o  ®¶m nguyªn  t¾c: a. Thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  h íng dÉn  t¹i Th«ng t nµy; b. X∙ viªn ph¶i sö  dông vèn vay  ®óng môc  ®Ých, hoµn  tr¶ ®óng h¹n nî gèc vµ l∙i tiÒn vay theo tho¶ thuËn trong  hîp ®ång tÝn dông.  2. C¸c hîp t¸c x∙ thùc hiÖn tÝn dông néi bé  ph¶i cã  ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:  a. §∙ chuyÓn  ®æi hoÆc thµnh lËp, ho¹t  ®éng theo LuËt  Hîp t¸c x∙ vµ   ®îc c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn bæ sung  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh cã  ho¹t  ®éng tÝn dông  néi bé;  b.   §iÒu   lÖ   hîp   t¸c   x∙   cã   quy   ®Þnh   hoÆc   §¹i   héi   x∙  viªn cã nghÞ quyÕt vÒ ho¹t ®éng tÝn dông néi bé;
 3. 3 c. Thùc hiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô ®óng ngµnh   nghÒ ghi trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ; d. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô æn ®Þnh vµ   cã l∙i tõ  03 n¨m liÒn kÒ trë lªn, tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hîp  t¸c x∙  ®Ò  nghÞ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn bæ sung giÊy chøng  nhËn ®¨ng ký kinh doanh cã ho¹t ®éng tÝn dông néi bé; ®. Cã vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu lµ 150 (mét tr¨m n¨m m¬i)  triÖu ®ång; e. Cã c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o an toµn cho tÝn dông néi   bé,   nh  nhµ   lµm   viÖc   kiªn   cè,   cã   tñ   b¶o   qu¶n   hå   s¬  tµi  liÖu, cã kÐt s¾t ®ùng tiÒn...; g. Thµnh viªn Ban qu¶n trÞ    hîp t¸c x∙ (sau  ®©y gäi  t¾t lµ Ban qu¶n trÞ) cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã uy tÝn;   Chñ   nhiÖm   hoÆc   Phã   chñ   nhiÖm   hîp   t¸c   x∙   vµ   c¸n   bé   lµm  nghiÖp   vô   tÝn   dông   néi   bé   cã   tr×nh   ®é   Ýt   nhÊt   lµ   tèt   nghiÖp trung cÊp kinh tÕ  vµ   ®∙  ®îc tËp huÊn vÒ  nghiÖp vô  tÝn dông néi bé hîp t¸c x∙; h. Thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n kÕ  to¸n, b¸o c¸o, thèng   kª ho¹t  ®éng cña hîp t¸c x∙ theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ  kÕ  to¸n, thèng kª; më  sæ s¸ch ghi chÐp, theo dâi  vµ h¹ch to¸n riªng ho¹t ®éng tÝn dông. 3. Nguån vèn ®Ó cho x∙ viªn vay gåm: a. Vèn  ®iÒu lÖ  b»ng tiÒn, nhng tèi  ®a b»ng 50% (n¨m  m¬i phÇn tr¨m) sè  vèn  ®iÒu lÖ  b»ng tiÒn nµy. Vèn  ®iÒu lÖ  b»ng tiÒn  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng tæng sè  vèn  ®iÒu lÖ  thùc cã  trõ   ®i (­) sè  vèn ®iÒu lÖ  ®∙ sö  dông  ®Ó   ®Çu t  tµi s¶n cè  ®Þnh vµ c¸c tµi s¶n lu ®éng kh¸c; b.  Vèn huy  ®éng cña  x∙ viªn  trong  hîp t¸c  x∙, nhng  tèi ®a b»ng 30% (ba m¬i phÇn tr¨m) vèn ®iÒu lÖ b»ng tiÒn. 4. X∙ viªn vay vèn ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn: a. Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p; b. Cã  kh¶ n¨ng tµi chÝnh  ®¶m b¶o tr¶ nî  gèc vµ  l∙i  tiÒn vay trong thêi h¹n cam kÕt. 5.   Møc   cho   vay   tèi   ®a   ®èi   víi   mét   x∙   viªn   ¸p   dông  trong  tõng  thêi kú  do §¹i  héi  x∙ viªn  quyÕt   ®Þnh,  nhng  tèi  ®a b»ng 5% (n¨m phÇn tr¨m) sè  vèn  ®iÒu lÖ  b»ng tiÒn  cña hîp t¸c x∙ ®îc sö dông ®Ó ho¹t ®éng tÝn dông néi bé.  6. Thêi h¹n cho vay chñ  yÕu lµ  ng¾n h¹n (tõ  12 th¸ng  trë  xuèng); trêng hîp  ®Æc biÖt cã  thÓ  cho vay trung h¹n  (tõ  trªn 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng), nhng d nî  cho vay trung  h¹n   tèi   ®a   b»ng   20%   (hai   m¬i   phÇn   tr¨m)   tæng   d  nî   cho  vay. Ban qu¶n trÞ    xem xÐt, tho¶ thuËn thêi h¹n cho vay  víi x∙ viªn theo môc  ®Ých vay vèn vµ  kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña   x∙ viªn.
 4. 4 7.   L∙i   suÊt   cho   vay,   l∙i   suÊt   huy   ®éng   vèn   cña   x∙  viªn do §¹i héi x∙ viªn quyÕt ®Þnh nhng kh«ng vît qu¸ l∙i  suÊt cho vay vµ  l∙i suÊt huy  ®éng  cïng  lo¹i, cïng  thêi  ®iÓm   vµ   cïng   kú   h¹n   cña   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   trªn   ®Þa  bµn, n¬i hîp t¸c x∙ ®ãng trô së chÝnh.  L∙i suÊt ¸p dông  ®èi víi kho¶n nî  vay qu¸ h¹n tèi  ®a  b»ng 150% (mét tr¨m n¨m m¬i phÇn tr¨m) l∙i suÊt cho vay  ghi trong hîp ®ång tÝn dông. 8. Ban qu¶n trÞ  vµ  x∙ viªn vay vèn tho¶ thuËn kú  h¹n  tr¶ nî  gèc vµ  l∙i tiÒn vay theo th¸ng, quý, mïa vô  hoÆc  tr¶ nî  gèc vµ  l∙i tiÒn vay mét lÇn khi  ®Õn h¹n, trªn c¬  së môc ®Ých vay vèn vµ kh¶ n¨ng thu nhËp cña x∙ viªn. 9. ViÖc cho x∙ viªn vay vèn cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n  hoÆc   kh«ng   ph¶i   b¶o   ®¶m   b»ng   tµi   s¶n   lµ   do   §¹i   héi   x∙  viªn quyÕt ®Þnh. §èi víi kho¶n vay mµ  §¹i héi x∙ viªn quyÕt  ®Þnh ph¶i  cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n, th×  hîp t¸c x∙ vµ  x∙ viªn thùc  hiÖn tr×nh tù, thñ tôc theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n:  ­ C¸c quy  ®Þnh t¹i môc 5 ch¬ng I phÇn thø ba, môc 4  ch¬ng II phÇn thø ba, ch¬ng V phÇn thø n¨m cña Bé  LuËt  d©n sù; ­ Quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 113;114;130 vµ  146 LuËt §Êt   ®ai n¨m 2003 vµ nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hµnh  LuËt nµy; ­     NghÞ   ®Þnh   sè   165/1999/N§­CP   ngµy   19/11/1999   cña  ChÝnh phñ  vÒ  giao dÞch b¶o  ®¶m vµ  Th«ng t  sè  06/2002/TT­ BTP ngµy 28/02/2002 cña Bé T Ph¸p híng dÉn NghÞ ®Þnh nµy;  ­ NghÞ ®Þnh sè 08/1999/N§­CP ngµy 10/3/2000 cña ChÝnh   phñ  vÒ   ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m vµ  c¸c v¨n b¶n cña c¸c  Bé  T ph¸p, Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng híng dÉn nghÞ   ®Þnh  nµy; ­ C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 10. Hå s¬ vay vèn  gåm: a. GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn (mÉu phô lôc 01); b. Hîp ®ång tÝn dông (mÉu phô lôc 02); c. Hîp  ®ång thÕ  chÊp, cÇm cè  vµ  c¸c giÊy tê  cã  liªn  quan kh¸c trong trêng hîp kho¶n vay cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi  s¶n. 11. Quy tr×nh cho vay nh sau: a. X∙ viªn cã  nhu cÇu vay vèn göi giÊy  ®Ò  nghÞ  vay  vèn cho Ban qu¶n trÞ; 
 5. 5 b. Ban qu¶n trÞ  thÈm  ®Þnh môc  ®Ých sö  dông vèn vay,  kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña x∙ viªn vµ  c¨n cø kh¶ n¨ng nguån vèn   ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay;  c. Ban qu¶n trÞ  vµ  x∙ viªn ký  kÕt hîp  ®ång tÝn dông  vµ lµm thñ tôc nhËn nî, gi¶i ng©n tiÒn vay;  d.   §Þnh   kú   hµng   th¸ng   hoÆc   ®ét   xuÊt,   Ban   qu¶n   trÞ  kiÓm tra viÖc sö  dông vèn vay vµ   ®«n  ®èc x∙ viªn tr¶ nî  ®óng h¹n; 12. Trong thêi h¹n cho vay, nÕu x∙ viªn vay vèn kh«ng   cã  kh¶ n¨ng tr¶ nî  gèc vµ  l∙i tiÒn vay  ®óng h¹n, th×  göi   giÊy ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî hoÆc gia h¹n nî cho   Ban qu¶n trÞ.  Ban  qu¶n  trÞ  xem xÐt cho  ®iÒu chØnh  hoÆc  gia   h¹n   nî   víi   thêi   h¹n   tèi   ®a   b»ng   12   th¸ng    tÝnh   tõ  thêi ®iÓm kÕt thóc thêi h¹n cho vay.  Trêng   hîp   kho¶n   vay   kh«ng   ®îc   gia   h¹n   nî,   th×   Ban  qu¶n trÞ  chuyÓn sè  d  kho¶n vay  ®ã  sang nî  qu¸ h¹n vµ  ¸p  dông l∙i suÊt nî  vay qu¸ h¹n nh  ®∙ tho¶ thuËn trong hîp  ®ång tÝn dông.  13. KÕt thóc n¨m tµi chÝnh, hîp t¸c x∙ ph¶i trÝch tèi   thiÓu 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m) sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a thu   l∙i cho vay vµ chi phÝ thùc tÕ cña ho¹t ®éng tÝn dông néi   bé   ®Ó  lËp Quü  dù  phßng rñi ro tÝn dông lµm nguån xö  lý  nh÷ng  kho¶n   cho   vay   bÞ   thÊt   tho¸t  do   nguyªn   nh©n   kh¸ch   quan   nh:   thiªn   tai,   dÞch   bÖnh   ®èi   víi   c©y   trång,   vËt   nu«i; ngêi vay vèn kh«ng cã  kh¶ n¨ng tr¶ nî  do  èm  ®au,  bÖnh tËt,  chÕt,  mÊt tÝch mµ  kh«ng  cã  ngêi thõa  kÕ;  c¸c  nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸c. 14.   Hîp   t¸c   x∙   thùc   hiÖn   viÖc   h¹ch   to¸n   kÕ   to¸n,   thèng   kª   ho¹t   ®éng   tÝn   dông   néi   bé,   qu¶n   lý   tiÒn   mÆt  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  kÕ  to¸n, thèng kª  ®èi víi  hîp t¸c x∙ vµ theo quy ®Þnh sau ®©y:  a.   Më   c¸c   tµi   kho¶n   riªng   trong   b¶ng   c©n   ®èi   tµi   kho¶n cña hîp t¸c x∙  ®Ó  theo dâi, h¹ch to¸n sè  vèn huy  ®éng,  cho  vay,  thu l∙i tiÒn vay, tr¶ l∙i vèn huy  ®éng,  chi phÝ tÝn dông néi bé;  b. Ghi chÐp sè tiÒn thu, chi cña tÝn dông néi bé theo  ®óng chøng tõ  kÕ  to¸n; chøng tõ  kÕ  to¸n ph¶i cã   ®ñ  ch÷  ký, ®¶m b¶o hîp ph¸p, hîp lÖ;  c.   Më   sæ   quü   tiÒn   mÆt   riªng   ®Ó   ghi   chÐp   c¸c   kho¶n  thu, chi cña ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé. §Þnh kú  hoÆc  ®ét  xuÊt,  Ban  kiÓm  so¸t hîp t¸c x∙ tiÕn hµnh kiÓm  tra,   ®èi  chiÕu sæ s¸ch kÕ to¸n vµ tån quü tiÒn mÆt thùc tÕ; nÕu cã   chªnh lÖch th× ph¶i xö lý kÞp thêi.  15. Hîp t¸c x∙ t¹m ngõng, chÊm døt ho¹t ®éng tÝn dông   néi bé trong c¸c trêng hîp:
 6. 6 a. Khi cã  nî  qu¸ h¹n vît qu¸ 5% (n¨m phÇn tr¨m) tæng  d nî, th× hîp t¸c x∙ ph¶i t¹m ngõng tÝn dông néi bé ®Ó cã  biÖn ph¸p thu håi nî  vay qu¸ h¹n, cho  ®Õn khi tû  lÖ  nî  qu¸ h¹n díi 5% (n¨m phÇn tr¨m) th× tiÕp tôc ho¹t ®éng tÝn  dông néi bé; b. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn tÝn dông néi bé, nÕu hîp   t¸c x∙ kh«ng  ®¸p øng  ®îc c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  2 Môc nµy, th×  hîp t¸c x∙ ph¶i t¹m ngõng tÝn dông néi bé   cho   ®Õn   khi   ®¸p   øng   ®ñ   c¸c   ®iÒu   kiÖn   míi   ®îc   tiÕp   tôc  ho¹t  ®éng. Sau thêi h¹n 01 n¨m, kÓ  tõ  ngµy t¹m ngõng mµ  hîp t¸c x∙ kh«ng ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn, th× hîp t¸c x∙   ph¶i tiÕn hµnh thanh to¸n c«ng nî  vµ  chÊm døt ho¹t  ®éng  tÝn dông néi bé; c. Ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé  bÞ  lç, th×  hîp t¸c x∙  ph¶i t¹m ngõng ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé, thu håi nî   ®Ó  thanh   to¸n   c«ng   nî   vµ   b¸o   c¸o   §¹i   héi   x∙   viªn   xem   xÐt  quyÕt  ®Þnh viÖc xö  lý  sè  tæn thÊt, còng nh  viÖc hîp t¸c  x∙ cã tiÕp tôc ho¹t ®éng tÝn dông néi bé hay kh«ng.   16. KÕt thóc n¨m tµi chÝnh, §¹i héi x∙ viªn xem xÐt,  quyÕt   ®Þnh   sö   dông   Quü   dù   phßng   rñi   ro   ®Ó   xö   lý   nh÷ng  kho¶n nî  vay mµ  x∙ viªn kh«ng cã  kh¶ n¨ng tr¶  ® îc do c¸c  nguyªn nh©n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 13 môc II Th«ng t nµy. §èi   víi   kho¶n   vay   x∙   viªn   kh«ng   tr¶   ®îc   do   nguyªn  nh©n chñ  quan, Ban qu¶n trÞ  b¸o c¸o Uû  ban nh©n d©n c¸c  cÊp ¸p dông biÖn ph¸p hµnh chÝnh ®Ó thu håi nî. Trêng hîp  x∙   viªn   cè   t×nh   ch©y   ú   kh«ng   tr¶   nî,   th×   Ban   qu¶n   trÞ  khëi kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 17. Tr¸ch nhiÖm cña Ban qu¶n trÞ, nh©n viªn cho vay   vµ x∙ viªn vay vèn a. Tr¸ch nhiÖm cña Ban qu¶n trÞ vµ nh©n viªn cho vay: ­ Thùc hiÖn viÖc cho vay theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng   t  nµy vµ  §iÒu lÖ  hîp t¸c x∙ hoÆc nghÞ  quyÕt cña §¹i héi  x∙ viªn vÒ tÝn dông néi bé; ­   KiÓm   tra   viÖc   sö   dông   vèn   vay   cña   x∙   viªn,   ph¸t  hiÖn c¸c trêng hîp kh«ng cã  kh¶ n¨ng tr¶ nî   ®Ó  xö  lý  kÞp   thêi; ­ Thùc hiÖn  ®óng c¸c cam kÕt trong hîp  ®ång tÝn dông  ®∙ ký kÕt víi x∙ viªn; ­ Cung cÊp tµi liÖu vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn cho c¬  quan Nhµ  níc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng tÝn dông   néi bé; ­ B¸o  c¸o t×nh  h×nh  thùc  hiÖn tÝn  dông  néi bé  theo  yªu cÇu cña Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ x∙, thµnh phè trùc  thuéc tØnh.
 7. 7 ­ §èi víi nh÷ng kho¶n cho vay kh«ng ®óng quy ®Þnh cña   Th«ng  t  nµy bÞ  thÊt tho¸t  vèn, th×  thµnh  viªn  Ban qu¶n  trÞ,   nh©n   viªn   cho   vay   cho   vay   vµ   nh÷ng   ngêi   klh¸c   cã  liªn quan ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm  ®Òn bï  toµn bé  sè  nî  vay  gèc   vµ   l∙i   tiÒn   vay   mµ   x∙   viªn   kh«ng   tr¶   nî   ®îc.   NÕu  kh«ng   ®Òn  bï   ®îc,  th×  thµnh  viªn Ban qu¶n  trÞ  vµ  nh÷ng  ngêi liªn quan  ®Õn kho¶n cho vay ph¶i bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. b. Tr¸ch nhiÖm cña x∙ viªn vay vèn: ­ Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; ­ Sö  dông vèn vay  ®óng môc  ®Ých, hoµn tr¶ nî  gèc vµ  l∙i tiÒn vay ®óng h¹n vµ thùc hiÖn c¸c cam kÕt kh¸c trong  hîp ®ång tÝn dông. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan Nhµ níc:  a. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam híng dÉn ho¹t  ®éng tÝn  dông   néi   bé   vµ   xö   lý   c¸c   víng   m¾c   liªn   quan   ®Õn   chÝnh  s¸ch, c¬ chÕ ho¹t ®éng tÝn dông néi bé, lµm c¬ së ph¸p lý   cho c¸c hîp t¸c x∙ thùc hiÖn. Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh  tØnh, thµnh phè  vµ  c¸c c¬  quan Nhµ  níc c¸c cÊp thùc hiÖn  viÖc gi¸m s¸t, thanh tra, kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông néi   bé. b. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng chØ  ®¹o c¸c së, ban, ngµnh chøc n¨ng híng dÉn, kiÓm  tra vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn cho c¸c hîp t¸c x∙ cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  ho¹t  ®éng  tÝn  dông  néi bé  an toµn,  hiÖu qu¶,  ®óng  ph¸p  luËt; c.   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè  trùc thuéc tØnh n¬i hîp t¸c x∙ ®ãng trô së chÝnh cã tr¸ch  nhiÖm: ­ Bæ sung ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé  trong giÊy chøng  nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo ®Ò nghÞ cña hîp  t¸c x∙;  ­ Híng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t thêng xuyªn vµ  xö  lý  kÞp thêi c¸c sai ph¹m vÒ  ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé  cña  c¸c hîp t¸c x∙ trªn ®Þa bµn; ­ Göi b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông néi bé hîp  t¸c x∙ trªn ®Þa bµn cho Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (theo mÉu phô lôc 03); ­ Huû  bá  ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé  trong chøng nhËn  ®¨ng ký kinh doanh khi hîp t¸c x∙ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé;
 8. 8 d. Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn hç  trî  vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn cho c¸c hîp t¸c x∙ thùc hiÖn tÝn dông néi bé; 2.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc   Ng©n   hµng  Nhµ níc ViÖt Nam: a. Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm:   ­ Phèi  hîp víi  Uû  ban  nh©n d©n  tØnh,  quËn,  huyÖn,  thÞ x∙, thµnh phè trùc thuéc tØnh tæ chøc triÓn khai thùc   hiÖn Th«ng  t  nµy vµ  híng  dÉn  (tËp  huÊn) nghiÖp  vô  ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé cho c¸c hîp t¸c x∙;  ­ Tham mu cho cÊp uû  vµ  chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng vÒ  chØ  ®¹o ho¹t ®éng tÝn dông néi bé hîp t¸c x∙ b¶o ®¶m an toµn,   hiÖu qu¶;  ­ B¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam (Vô  C¸c tæ chøc  tÝn dông hîp t¸c) t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông néi bé hîp  t¸c   x∙   trªn   ®Þa   bµn   tØnh,   thµnh   phè   (theo   mÉu   phô   lôc  03); ­ TiÕn hµnh thanh tra ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé  cña  hîp t¸c x∙, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt. b. Vô C¸c tæ chøc tÝn dông hîp t¸c cã tr¸ch nhiÖm : ­ Tæng hîp vµ  b¸o c¸o Ban l∙nh  ®¹o Ng©n hµng Nhµ  níc  t×nh h×nh ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé  hîp t¸c x∙ cña c¸c  ®Þa ph¬ng; ­ Tr×nh Ban l∙nh  ®¹o Ng©n hµng Nhµ  níc xö  lý  c¸c khã  kh¨n,   víng   m¾c   vÒ   ho¹t   ®éng   tÝn   dông   néi   bé   theo   kiÕn  nghÞ cña c¸c ®Þa ph¬ng. c. Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ  cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi  c¸c Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  híng dÉn  nghiÖp  vô  tÝn  dông  néi bé  cho  hîp  t¸c  x∙ vµ  tr×nhThèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh, söa  ®æi, bæ sung Th«ng   t nµy theo kiÕn nghÞ cña c¸c ®Þa ph¬ng. 3.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 4.   C¸c hîp t¸c x∙, x∙ viªn vay vèn vµ  c¸c c¬  quan,   ®¬n vÞ  nªu t¹i  ®iÓm 1 môc III cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn  Th«ng t  nµy. §èi víi nh÷ng hîp t¸c x∙ b¾t  ®Çu ho¹t  ®éng  tÝn   dông   néi   bé   th×   ph¶i   ®¸p   øng   ®ñ   c¸c   ®iÒu   kiÖn   quy  ®Þnh vÒ  ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé  t¹i Th«ng t nµy. Nh÷ng  hîp t¸c x∙  ®ang ho¹t  ®éng tÝn dông néi bé, th×  ph¶i  ®èi  chiÕu  víi  c¸c  quy   ®Þnh  vÒ   ®iÒu  kiÖn ho¹t  ®éng  tÝn  dông  néi bé  t¹i Th«ng t  nµy, nÕu  ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh, th×  tiÕp tôc ho¹t ®éng; trêng hîp kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn, th×  hîp t¸c x∙ ph¶i chÊm døt ho¹t ®éng tÝn dông néi bé. 5.   ViÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   Th«ng   t  nµy   do   Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh. 
 9. 9 MÉu 01                             Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc    GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn  KÝnh   göi:       Ban   qu¶n   trÞ   hîp   t¸c  x∙....................................................... ...... 1.   Hä   vµ   tªn   ngêi   vay  vèn:..................................................... ................... §Þa  chØ:..................................................... .................................................. 2. Hä  vµ  tªn ngêi thõa kÕ:.................  Quan  hÖ  víi ngêi vay vèn:........... §Þa  chØ:..................................................... .................................................. 3. §Ò nghÞ HTX cho vay sè tiÒn: B»ng  sè:...................................................... ........................................ ®ång B»ng  ch÷  : ................................................... ............................................... 4.Môc   ®Ých   vay  vèn : ................................................... .............................. ..................................................... ......................................................... ..... 5.   Thêi   h¹n  vay:   .................................................... ................. .................. 6. H×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay (nÕu cã): Tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay gåm:
 10. 10 ..................................................... ......................................................... ...... ..................................................... ......................................................... ...... ..................................................... ......................................................... ....... ..................................................... ......................................................... ....... Tæng   gi¸  trÞ...................................................... ..................................... ®ång Chóng t«i cam kÕt sö dông tiÒn vay ®óng môc ®Ých, tr¶   nî  gèc vµ  l∙i  ®óng h¹n, chÊp hµnh c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vµ cña HTX vÒ viÖc vay vèn. ....., ngµy     th¸ng  n¨m 200 Ngêi thõa kÕ Ngêi vay Ký, ghi râ hä, tªn Ký, ghi râ hä, tªn                                       MÉu 02 Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc    hîp ®ång tÝn dông Sè:.............. /H§TD ­ C¨n cø Bé LuËt D©n sù níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa   ViÖt Nam; ­ C¨n cø LuËt Hîp t¸c x∙; ­ C¨n cø quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vÒ   tÝn dông néi bé HTX;
 11. 11 ­ C¨n cø giÊy ®Ò nghÞ vay vèn cña x∙ viªn HTX, H«m   nay,   ngµy...   th¸ng...   n¨m   20...   t¹i   trô   së   Hîp   t¸c x∙.... , chóng t«i gåm: Bªn cho vay (Bªn A) ­   Hîp   t¸c   x∙..................................... Trô   së  t¹i:.......................................... ­   §¹i   diÖn:.......................................   Chøc vô:............................................ Bªn ®i vay (Bªn B) ­ Hä vµ tªn ngêi vay vèn (hoÆc ®¹i diÖn ph¸p nh©n vay  vèn):....................... ­   Sè   thÎ   x∙   viªn  HTX:   .................................................... ................................. ­   Hé   khÈu   thêng   tró   (hoÆc   ®Þa   chØ   cña   tæ  chøc): ........................................... ­   Sè   CMND:......................     Ngµy  cÊp:...................   N¬i  cÊp: .......................... ­ Hä vµ tªn ngêi thõa kÕ:....................... Quan  hÖ víi ngêi vay vèn:.......... ­   N¬i   c tró:..................................................... ............................................... Hai   bªn   tho¶   thuËn   vµ   ký   hîp   ®ång   tÝn   dông   víi   c¸c  ®iÒu kho¶n sau: §i Ò u  1.  Bªn A ®ång ý cho bªn B vay: 1.  Sè tiÒn cho vay: +   B»ng  sè: ..................................... ®ång  +   B»ng  ch÷:.................................... 2.   Môc   ®Ých   sö   dông   tiÒn  vay:..................................................... ................. 3.   Thêi   h¹n   cho   vay:............           th¸ng,   tõ   ngµy............   ®Õn ngµy ................   4. L∙i suÊt tiÒn vay lµ:...........   %/th¸ng; ­ L∙i suÊt nî qu¸ h¹n: ................    %/th¸ng; 5. Kú  h¹n tr¶ nî: Sè  tiÒn nî  gèc  ®îc chia lµm c¸c kú  h¹n sau:
 12. 12                            Ngµy, th¸ng,      n¨m Sè tiÒn §i Ò u  2.  §iÒu kiÖn nhËn tiÒn vay ­ Bªn B chØ nhËn  ®îc tiÒn vay dïng vµo môc  ®Ých ghi  t¹i §iÒu 1 cña hîp ®ång nµy. ­ Bªn B chØ  ®îc nhËn tiÒn vay sau khi thùc hiÖn c¸c  biÖn ph¸p b¶o  ®¶m tiÒn vay theo phô  lôc cña hîp  ®ång nµy  vµ   ®îc bªn A chÊp thuËn, nÕu kho¶n vay ph¶i b¶o  ®¶m b»ng  tµi s¶n. §i Ò u  3.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn A 1. QuyÒn cña bªn A: ­ Yªu cÇu bªn B cung cÊp kÞp thêi, chÝnh x¸c,  ®Çy  ®ñ  c¸c tµi liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh   vµ s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô tríc khi cho vay. ­ Tõ chèi ph¸t tiÒn vay khi bªn B kh«ng thùc hiÖn ®îc  c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i ®iÒu 2 cña hîp ®ång nµy. ­ KiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay vèn, sö  dông vèn  vay vµ  tr¶ nî  cña bªn B. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, nÕu  ph¸t hiÖn thÊy bªn B vi ph¹m hîp ®ång nµy th× cã quyÒn xö   lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­ ChÊm døt viÖc cho vay, thu håi nî tríc h¹n khi ph¸t  hiÖn bªn B cung cÊp th«ng tin sai sù  thËt, sö  dông vèn  sai môc ®Ých, vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông. ­ Trêng hîp bªn B kh«ng tr¶  ®îc nî   ®Õn h¹n, nÕu hai  bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c, th× bªn A ®îc quyÒn tù ®éng  chuyÓn toµn bé  sè  d nî  cßn l¹i cña kho¶n vay sang nî  qu¸   h¹n, ®ång thêi  tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p xö lý tµi s¶n b¶o   ®¶m tiÒn vay ®Ó thu håi nî theo tho¶ thuËn. ­ KhiÕu n¹i, khëi kiÖn khi bªn B vi ph¹m hîp ®ång tÝn  dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. NghÜa vô  cña bªn A: Thùc hiÖn  ®óng tho¶ thuËn  ®∙  ghi trong hîp ®ång tÝn dông. §i Ò u  4.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn B 1. QuyÒn cña bªn B: ­ Tõ  chèi c¸c yªu cÇu cña bªn A kh«ng  ®óng víi tháa  thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.
 13. 13 ­ KhiÕu n¹i, khëi kiÖn viÖc vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.           2. NghÜa vô cña bªn B: ­ Cung cÊp ®Çy ®ñ, trung thùc c¸c th«ng tin, tµi liÖu   liªn quan   ®Õn  viÖc  vay vèn vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm  vÒ  tÝnh  chÝnh  x¸c  cña  c¸c  th«ng  tin, tµi liÖu   ®∙ cung  cÊp;  t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó bªn A theo dâi, kiÓm tra qu¸ tr×nh  ho¹t ®éng cña m×nh.  ­ Sö  dông vèn vay  ®óng môc  ®Ých, thùc hiÖn  ®óng c¸c  néi dung  ®∙ tho¶ thuËn trong hîp  ®ång nµy vµ  c¸c cam kÕt  kh¸c (nÕu cã). ­ Tr¶ nî gèc vµ l∙i vèn vay theo tho¶ thuËn trong hîp  ®ång nµy. ­ ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt khi kh«ng thùc hiÖn  ®óng nh÷ng tháa thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.     ­ Trêng hîp cã  sù  thay  ®æi ngêi  ®i vay hoÆc ngêi  ®¹i  diÖn hîp ph¸p tríc  ®ã   ®∙ cam kÕt, th×  ngêi thõa kÕ  hoÆc  ngêi kÕ nhiÖm cã tr¸ch nhiÖm kÕ thõa toµn bé kho¶n nî gèc  vµ  l∙i tiÒn vay cïng nh÷ng cam kÕt mµ  ngêi  ®¹i diÖn hîp  ph¸p tríc ®ã ®∙ cam kÕt. ­ ChÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh xö lý cña bªn A, khi bªn B   kh«ng thùc hiÖn  ®óng nh÷ng tho¶ thuËn trong hîp  ®ång tÝn  dông. §i Ò u  5.  Nh÷ng ®iÒu kho¶n chung ­ Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c  ®iÒu kho¶n  ®∙  ghi   trong   hîp   ®ång   nµy   vµ   nh÷ng   quy   ®Þnh   ph¸p   luËt   cã  liªn quan. ­ Trêng hîp x¶y ra tranh chÊp, hai bªn tù  gi¶i quyÕt  b»ng th¬ng lîng.  NÕu kh«ng gi¶i  quyÕt   ®îc,  sÏ   ®a ra c¬  quan chøc  n¨ng  cña Nhµ  níc  ®Ó  gi¶i quyÕt  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.  §i Ò u  6.  HiÖu lùc cña hîp ®ång ­ Hîp  ®ång nµy cã  hiÖu lùc kÓ  tõ  ngµy ký  cho  ®Õn khi   bªn B thanh to¸n cho bªn A  ®Çy  ®ñ  nî  gèc vµ  l∙i tiÒn vay   hoÆc thay thÕ b»ng hîp ®ång tÝn dông kh¸c. ­ Hîp ®ång nµy ®îc lËp thµnh 02 b¶n, cã gi¸ trÞ ngang  nhau, mçi bªn gi÷ 01 b¶n. Bªn B Bªn A
 14. 14 Ký, ghi râ hä, tªn vµ ®ãng  Ký, ghi râ hä, tªn vµ ®ãng  dÊu (nÕu cã) dÊu (nÕu cã)                 
 15. 15 phô lôc hîp ®ång 01 (KÌm theo Hîp ®ång tÝn dông sè              ngµy       /  /          ) 1. PhÇn theo dâi nhËn tiÒn vay vµ tr¶ nî: Ngµ Sè  Sè  Ch÷ ký  Sè tiÒn  Ch÷ ký  D nî  Sè tiÒn  y  chøn tiÒn  ngêi nhËn  tr¶ nî ngêi  trong  chuyÓn  th¸ g vay tiÒn thu nî h¹n nî qu¸  ng  tõ h¹n n¨m Gèc L∙i 2. PhÇn theo dâi gia h¹n nî/ ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî: ­   Gia   h¹n   nî   sè  tiÒn:   ..................................................  ®ång ®Õn ngµy .... /...... / ... ­ §iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî: Kú  1: §Õn ngµy .... / .... /....           Sè  tiÒn  ph¶i tr¶:............................. ®ång Kú  2: §Õn ngµy .... / .... /....           Sè  tiÒn  ph¶i tr¶:............................. ®ång Kú  3: §Õn ngµy .... / .... /....           Sè  tiÒn  ph¶i tr¶:............................. ®ång 3. PhÇn theo dâi nî qu¸ h¹n: Ngµy  Sè  Sè tiÒn  Sè tiÒn tr¶ nî  Ch÷ ký  D nî  th¸ng  chøng  chuyÓn nî  qu¸ h¹n ngêi thu qu¸ h¹n n¨m tõ qu¸ h¹n nî Gèc L∙i 4. Phô lôc hîp ®ång nµy ®îc tÊt to¸n ngµy: phô lôc hîp ®ång 02 (KÌm theo Hîp ®ång tÝn dông sè              ngµy       /  /          )
 16. 16 1. H×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay: ­ Bªn B dïng tµi s¶n thuéc së  h÷u hîp ph¸p cña m×nh  thÕ   chÊp,   cÇm   cè   cho  HTX ..........................................  ®Ó   ®¶m b¶o  thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî tiÒn vay, gåm cã: STT Tªn tµi s¶n thÕ  Lo¹i tµi  Sè l­ Gi¸ trÞ ®îc ®Þnh  ch©p, cÇm cè s¶n îng gi¸ 01 02 ... Céng ­   Tæng   gi¸   trÞ   tµi   s¶n   b¶o   ®¶m   tiÒn   vay:     ..............................................  ®ång. 2. C¸c trêng hîp xö lý tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè: ­ §Õn h¹n tr¶ nî hoÆc do vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông ®∙   ký  kÕt buéc ph¶i tr¶ nî  tríc h¹n,   bªn vay vèn kh«ng cã  nguån thu b»ng tiÒn ®Ó tr¶ nî.  ­ Khi tµi s¶n thÕ  chÊp, cÇm cè  cã  nguy c¬  bÞ  mÊt, h   háng. 3. H×nh thøc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay: Trêng hîp  ®Õn h¹n tr¶ nî  mµ  bªn  B kh«ng  tr¶   ®îc nî  th×  bªn A sÏ  tiÕn hµnh xö  lý  tµi s¶n b¶o  ®¶m tiÒn vay theo ph¬ng thøc  b¸n, uû quyÒn b¸n, chuyÓn nhîng..... 4. Phô lôc hîp ®ång nµy ®îc tÊt to¸n ngµy:   
 17. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA 1. UBND huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè trùc thuéc tØnh göi NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng tríc ngµy 30/7 ®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ tríc ngµy 15/2 ®èi víi b¸o c¸o c¶ n¨m. 2. NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW göi NHNN ViÖt Nam (Vô C¸c tæ chøc tÝn dông hîp t¸c)  tríc ngµy 15/8 ®èi víi b¸o c¸ 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ tríc ngµy 28/2 ®èi víi b¸o c¸o c¶ n¨m. MÉu sè 3 B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông néi bé hîp t¸c x∙  (6 th¸ng ®Çu n¨m hoÆc c¶ n¨m) ST Lo¹i h×nh HTX Nguån vèn sö dông  Dù n¬ vay ®Õn.... Doanh sè  Doanh sè  Sè hé  Ghi  T H§TD néi bé cho vay  thu nî  cßn d  chó trong kú trong kú nî Tæng  Trong ®ã Tæng  Trong ®ã Tû lÖ  sè d nî nî qu¸  h¹n Vèn  Vèn huy  Ng¾n  Trung  ®iÒu  ®éng cña  h¹n h¹n lÖ x∙ viªn A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 HTX N«ng nghiÖp 2 HTX Thñy s¶n 3 HTX TiÓu thñ c«ng  nghiÖp 4 HTX X©y dùng 5 HTX Giao th«ng vËn  t¶i 6 HTX Th¬ng m¹i,  dÞch vô 7 HTX kh¸c
 18. 18 Tæng céng ....., ngµy.... th¸ng.... n¨m 200... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2