intTypePromotion=1

Thông tư 07/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
131
lượt xem
26
download

Thông tư 07/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điểm 17.2 Thông tư 08/2001/TT-NHNN ngày 6/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. T H¤NG T ¦ cña NG¢N HµNG NHµ N¦íC VIÖT NAM Sè 07/2004/TT­NHNN  ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 Söa ®æi ®iÓm 17.2 Th«ng t  0 8 / 2 0 0 1 / T T ­ N H N N   n g µ y   0 6   t h ¸ n g   0 9   n ¨ m   2 0 0 1   c ñ a   T h è n g   ® è c  Ng©n hµng Nhµ níc híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 16/2001/N§­ CP ngµy 2 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ tæ chøc  vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  Ngµy 06/09/2001, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  ®∙ ban   hµnh Th«ng t sè   08/2001/TT­NHNN híng dÉn thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè 16/2001/N§­CP ngµy 02/05/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   cña   C«ng   ty   cho   thuª   tµi   chÝnh.   Nay   Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam söa  ®æi  ®iÓm 17.2 Th«ng t  sè   08/2001/TT­NHNN  ngµy  06/09/2001  cña  Thèng   ®èc  Ng©n   hµng   Nhµ níc nh sau: 1­ Thñ  tôc, hå  s¬  tr×nh Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp thuËn  thay ®æi:    1.1­ Hå s¬ thay ®æi tªn cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  a­  Tê  tr×nh  cña Chñ  tÞch  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  C«ng  ty  cho thuª tµi chÝnh  ®Ò  nghÞ  söa  ®æi tªn cña C«ng ty cho  thuª tµi chÝnh. Tê tr×nh cÇn nªu râ lý do vµ sù cÇn thiÕt   thay ®æi; b­ Biªn b¶n vµ  NghÞ  quyÕt Héi  ®ång qu¶n trÞ  C«ng ty  cho thuª tµi chÝnh vÒ  viÖc  ®æi tªn cña C«ng ty cho thuª  tµi chÝnh; c­ V¨n b¶n chÊp thuËn cña Tæ chøc tÝn dông cã C«ng ty  cho thuª tµi chÝnh trùc thuéc; cña c¸c bªn gãp vèn trong  C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  liªn doanh;  cña c¸c bªn níc  ngoµi   trong   C«ng   ty   cho   thuª   tµi   chÝnh   100%   vèn   níc  ngoµi.     d­ Biªn b¶n, NghÞ  quyÕt §¹i héi cæ  ®«ng  ®èi víi C«ng  ty cho thuª tµi chÝnh cæ phÇn. 1.2­ Hå s¬ thay ®æi møc vèn ®iÒu lÖ a­  Tê  tr×nh  cña Chñ  tÞch  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  C«ng  ty  cho   thuª   tµi   chÝnh   ®Ò   nghÞ   thay   ®æi   møc   vèn   ®iÒu   lÖ,  trong ®ã nªu râ sù cÇn thiÕt, lý do thay ®æi møc vèn ®iÒu   lÖ  vµ  biÖn  ph¸p gi¶i quyÕt  nh÷ng tån t¹i (nÕu  cã)  tríc  khi thay ®æi; b­ Biªn b¶n vµ  NghÞ  quyÕt Héi  ®ång qu¶n trÞ  C«ng ty  cho thuª tµi chÝnh vÒ  viÖc thay  ®æi møc vèn  ®iÒu lÖ  cña  C«ng ty cho thuª tµi chÝnh; c­ V¨n b¶n chÊp thuËn thay ®æi møc vèn ®iÒu lÖ cña Tæ  chøc tÝn dông cã  C«ng ty cho thuª tµi chÝnh trùc thuéc; 
  2. 2 cña c¸c bªn gãp vèn trong C«ng ty cho thuª tµi chÝnh liªn  doanh;   bªn   níc   ngoµi   trong   C«ng   ty   cho   thuª   tµi   chÝnh  100% vèn níc ngoµi; d­  B¸o c¸o  t×nh h×nh  tæ chøc  vµ  ho¹t   ®éng   ®Õn thêi  ®iÓm gÇn nhÊt cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh;   e­ Ngoµi nh÷ng hå  s¬  nªu trªn, C«ng ty cho thuª tµi  chÝnh cæ phÇn ph¶i göi Ng©n hµng Nhµ níc c¸c v¨n b¶n sau: + Biªn b¶n §¹i héi cæ  ®«ng vÒ  viÖc thay  ®æi møc vèn  ®iÒu lÖ;  + Ph¬ng ¸n thay ®æi møc vèn ®iÒu lÖ ®∙ ®îc §¹i héi cæ  ®«ng th«ng qua; + Danh s¸ch vµ  tû  lÖ  vèn cæ phÇn cña c¸c cæ  ®«ng lín   tríc vµ  sau khi C«ng ty cho thuª tµi chÝnh thay  ®æi vèn  ®iÒu lÖ; + §¬n xin mua cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng lín. 1.3­   Hå   s¬   thay   ®æi   ®Þa   ®iÓm   ®Æt   trô   së   chÝnh,   chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn a­  Tê  tr×nh  cña Chñ  tÞch  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  C«ng  ty  cho thuª tµi chÝnh  ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp thuËn  viÖc thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së  chÝnh, chi nh¸nh, v¨n  phßng ®¹i diÖn, trong ®ã nªu râ lý do di chuyÓn ®Þa ®iÓm,  n¬i chuyÓn ®Õn, t×nh h×nh an toµn t¹i ®Þa ®iÓm míi; b­ NghÞ  quyÕt Héi  ®ång qu¶n trÞ  C«ng ty cho thuª tµi  chÝnh   cæ   phÇn,   C«ng   ty   cho   thuª   tµi   chÝnh   liªn   doanh,  C«ng ty cho thuª tµi chÝnh trùc thuéc Tæ chøc tÝn dông cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t riªng vÒ  viÖc thay  ®æi  n¬i ®Æt trô së chÝnh, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn;  c­ V¨n b¶n cña Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  chÊp  thuËn   cho   C«ng   ty   cho   thuª   tµi   chÝnh   ®îc   ®Æt   trô   së  chÝnh, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ®Þa ®iÓm míi; Trêng hîp Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  kh«ng cã   ý  kiÕn hoÆc chØ cã   ý  kiÕn sau khi Ng©n hµng Nhµ  n íc cã  v¨n  b¶n chÊp thuËn  viÖc thay  ®æi n¬i  ®Æt trô  së  chÝnh,  chi  nh¸nh,  v¨n phßng  ®¹i diÖn  t¹i   ®Þa   ®iÓm  míi th×  C«ng ty  cho thuª tµi chÝnh ghi râ  vµo tê  tr×nh cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ ®Ó Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt;   d­ V¨n b¶n x¸c nhËn quyÒn së  h÷u hoÆc quyÒn  ® îc phÐp  sö   dông   hîp   ph¸p   n¬i   ®Æt   trô   së   chÝnh,   chi   nh¸nh,   v¨n  phßng ®¹i diÖn míi; e­  ý  kiÕn  cña Gi¸m   ®èc  Ng©n hµng  Nhµ   níc  chi nh¸nh  tØnh,  thµnh  phè  n¬i C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  dù   ®Þnh  ®Æt trô së chÝnh, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. 1.4­ Hå s¬ thay ®æi néi dung, ph¹m vi vµ thêi h¹n ho¹t   ®éng 
  3. 3 a­  Tê  tr×nh  cña Chñ  tÞch  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  C«ng  ty  cho thuª tµi chÝnh  ®Ò  nghÞ  thay  ®æi néi dung, ph¹m vi vµ  thêi h¹n ho¹t  ®éng, trong  ®ã  nªu râ  lý  do thay  ®æi, sù  cÇn thiÕt thay  ®æi vµ  biÖn ph¸p gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i  (nÕu cã) tríc khi thay ®æi; b­ Biªn b¶n vµ  NghÞ  quyÕt Héi  ®ång qu¶n trÞ  C«ng ty  cho thuª tµi chÝnh vÒ  viÖc thay  ®æi néi dung, ph¹m vi vµ  thêi h¹n ho¹t ®éng; c­ V¨n b¶n chÊp thuËn cña Tæ chøc tÝn dông cã C«ng ty  cho thuª tµi chÝnh  cã  Héi   ®ång  qu¶n trÞ, Ban kiÓm  so¸t  riªng;   cña   c¸c   bªn   gãp   vèn   trong   C«ng   ty   cho   thuª   tµi  chÝnh  liªn   doanh;  Bªn  níc   ngoµi   trong   C«ng  ty   cho   thuª  tµi chÝnh 100% vèn níc ngoµi;     d­  B¸o c¸o  t×nh h×nh  tæ chøc  vµ  ho¹t   ®éng   ®Õn thêi  ®iÓm gÇn nhÊt cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh;  e­ Biªn b¶n, NghÞ  quyÕt §¹i héi cæ  ®«ng  ®èi víi C«ng  ty cho thuª tµi chÝnh cæ phÇn. 1.5­  Hå  s¬   chuyÓn  nhîng phÇn  vèn  gãp vît tû  lÖ   quy  ®Þnh cña c¸c bªn trong  C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  liªn  doanh a­  Tê  tr×nh  cña Chñ  tÞch  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  C«ng  ty  cho thuª tµi chÝnh liªn doanh  ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc  chÊp thuËn viÖc chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp cña Bªn chuyÓn   nhîng trong liªn doanh cho Bªn nhËn chuyÓn nhîng, trong  ®ã   nªu   râ   lý   do   chuyÓn   nhîng   vµ   biÖn   ph¸p   gi¶i   quyÕt  nh÷ng tån t¹i (nÕu cã) tríc khi chuyÓn nhîng; b­  Biªn b¶n  häp Héi   ®ång  qu¶n trÞ  C«ng  ty cho thuª  tµi chÝnh liªn doanh nhÊt trÝ vÒ viÖc chuyÓn nhîng vèn;  c­ V¨n b¶n cña Bªn chuyÓn nhîng göi Ng©n hµng Nhµ níc  th«ng  b¸o  viÖc   chuyÓn  nhîng  mét  phÇn   hoÆc   toµn   bé   phÇn  vèn gãp cña m×nh trong  C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  liªn  doanh; d­   V¨n   b¶n   cña   Bªn   nhËn   chuyÓn   nhîng   göi   Ng©n   hµng  Nhµ  níc  ®Ò  nghÞ  cho phÐp mua l¹i mét phÇn hoÆc toµn bé  phÇn vèn gãp trong C«ng ty cho thuª tµi chÝnh liªn doanh  cña Bªn chuyÓn nhîng;           e­ Trêng hîp Bªn nhËn chuyÓn nhîng kh«ng ph¶i lµ  c¸c  bªn trong  liªn  doanh th×  tæ chøc nµy ph¶i  bæ sung  thªm  c¸c   v¨n   b¶n   ®îc   quy   ®Þnh   ®iÓm   9   Môc   II   Th«ng   t  08/2001/TT­NHNN ngµy 06 th¸ng 09 n¨m 2001 híng dÉn thùc  hiÖn   NghÞ   ®Þnh   16/2001/N§­CP   ngµy   02   th¸ng   05   n¨m   2001  cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   cña   C«ng   ty   cho  thuª tµi chÝnh.
  4. 4 1.6­  Hå   s¬   chuyÓn  cæ  phÇn  cã   ghi   tªn   vît   tû   lÖ   quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc, thay ®æi tû lÖ cæ phÇn cña c¸c  cæ ®«ng lín trong C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cæ phÇn  a­ Tê tr×nh cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ; b­ §¬n chuyÓn nhîng cæ phÇn cña c¸c cæ  ®«ng (®¬n cña  cæ  ®«ng lµ  ph¸p nh©n ph¶i do ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cña  ph¸p nh©n ký tªn vµ ®ãng dÊu); c­ §¬n mua cæ phÇn cña c¸c cæ  ®«ng, trong  ®ã  cam kÕt  tÝnh hîp ph¸p cña nguån vèn mua cæ phÇn, chÊp nhËn thùc  tr¹ng tµi chÝnh,  ®iÒu lÖ  cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  cæ   phÇn   vµ   tu©n   thñ   ®Çy   ®ñ   c¸c   qui   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt  liªn quan  ®Õn viÖc mua cæ phÇn (®¬n cña cæ  ®«ng lµ  ph¸p  nh©n ph¶i do ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ph¸p nh©n ký  tªn  vµ ®ãng dÊu); d­ Hå s¬ c¸c cæ ®«ng chuyÓn nhîng cæ phÇn díi 20% vèn  ®iÒu lÖ; e­ C¸c v¨n b¶n kh¸c cã  liªn quan  ®Õn viÖc thay  ®æi,  chuyÓn nhîng cæ phÇn.   1.7­   Thay   ®æi   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   thµnh   viªn Ban kiÓm so¸t vµ  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc):  ® îc thùc  hiÖn theo Quy  ®Þnh vÒ  Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Héi  ®ång  qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) tæ chøc   tÝn dông phi ng©n hµng Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 516/2003/ Q§­NHNN ngµy 26/5/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 1.8­   Tr×nh   tù   vµ   thñ   tôc   xin   chÊp   thuËn   nh÷ng   thay  ®æi cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh a­ §èi víi C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cæ phÇn:  Hå  s¬   ®îc lËp thµnh 3 bé  göi Ng©n hµng Nhµ  níc Chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè  n¬i C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  ®Æt  trô  së  chÝnh.  Trong  thêi gian  tèi   ®a 15 (mêi l¨m)  ngµy  lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬, Ng©n hµng Nhµ  n íc Chi  nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   ph¶i   cã   ý   kiÕn   b»ng   v¨n   b¶n   vÒ  nh÷ng ®Ò nghÞ xin thay ®æi cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  vµ  göi cho Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  C¸c ng©n hµng) kÌm 2 bé  hå s¬ cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. §èi   víi   trêng   hîp   t¹i   ®iÓm   1.6,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  Chi   nh¸nh  ph¶i   kiÓm   tra   viÖc   chuyÓn   nhîng  cæ   phÇn  tríc  khi thay  ®æi  ®Ó   ®¶m b¶o vèn cæ phÇn cña cæ  ®«ng lµ  hîp  ph¸p vµ  cã  v¨n b¶n chÊp thuËn cho C«ng ty cho thuª tµi  chÝnh  cæ   phÇn   ®îc   chuyÓn  nhîng  cæ   phÇn  hoÆc   kh«ng   chÊp  thuËn  (nÕu  xÐt thÊy hå  s¬  kh«ng   ®¶m b¶o qui  ®Þnh,  viÖc  thay  ®æi cæ phÇn cã  nguy c¬  mÊt æn  ®Þnh trong ho¹t  ®éng  C«ng ty Cho thuª tµi chÝnh cæ phÇn). V¨n b¶n kh«ng chÊp  thuËn ph¶i nªu râ lý do. b­ §èi víi c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh¸c: 
  5. 5 Hå  s¬   ®îc lËp thµnh 2 bé  göi Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam (Vô  C¸c ng©n hµng). Riªng trêng hîp C«ng ty cho thuª  tµi chÝnh trùc thuéc tæ chøc tÝn dông kh«ng cã  Héi  ®ång  qu¶n trÞ,  Ban  kiÓm  so¸t riªng  th×  thay  c¸c v¨n b¶n cña  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cho thuª tµi chÝnh t¹i  c¸c ®iÓm 1.1.a, ®iÓm 1.2.a, ®iÓm 1.3.a vµ ®iÓm 1.4.a b»ng   v¨n b¶n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæ chøc tÝn dông  cã C«ng ty cho thuª tµi chÝnh trùc thuéc. c­ Trong thêi gian 15 (mêi l¨m) ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc sÏ xem xÐt, chÊp thuËn nh÷ng thay ®æi cña C«ng ty cho  thuª tµi chÝnh. Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn, Ng©n hµng Nhµ  níc sÏ cã v¨n b¶n tr¶ lêi nªu râ lý do kh«ng chÊp thuËn.  d­  C«ng ty  cho thuª  tµi chÝnh  ph¶i  göi  b¶n  ®¨ng  ký  c¸c thay  ®æi do c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cÊp (b¶n  sao cã  c«ng chøng) vµ  c¸c tµi liÖu kh¸c cã  liªn quan tíi  Ng©n hµng Nhµ níc (Vô c¸c Ng©n hµng). §èi víi C«ng ty cho  thuª tµi chÝnh cæ phÇn ph¶i göi thªm mét bé  c¸c v¨n b¶n  nªu trªn cho Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  n¬i C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cæ phÇn ®Æt trô së chÝnh.  1.9­ Tr¸ch nhiÖm cña c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ   níc: a.   Vô   C¸c   Ng©n   hµng   vµ   tæ   chøc   tÝn   dông   phi   ng©n  hµng, Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè: ­ TiÕp  nhËn  hå  s¬   ®Ò   nghÞ  chÊp  thuËn   ®èi  víi nh÷ng  thay  ®æi cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh theo  ®óng tr×nh  tù vµ thñ tôc ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 cña Th«ng t nµy; ­ Phèi  hîp  víi c¸c  Vô  cã  liªn  quan  thuéc  Ng©n hµng  Nhµ  níc xem xÐt tr×nh Thèng  ®èc chÊp thuËn  ®èi víi nh÷ng   thay ®æi cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. b­ Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc:  ­ Phèi hîp vµ  cung cÊp cho Vô  C¸c ng©n hµng vÒ  t×nh  h×nh ho¹t ®éng, ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thay ®æi  cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh;  ­ Tæ chøc thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn  ®èi víi  nh÷ng thay ®æi cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh; xö lý theo  thÈm quyÒn vµ kiÕn nghÞ Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc xö lý  c¸c trêng hîp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 3. Ch¸nh v¨n phßng, Vô  trëng Vô  C¸c ng©n hµng vµ  tæ  chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc  Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Tæ chøc tÝn dông 
  6. 6 cã  C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  trùc  thuéc,  Chñ  tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc)  c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  Th«ng t nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2