intTypePromotion=1

Thông tư 08/2001/TT-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
99
lượt xem
3
download

Thông tư 08/2001/TT-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2001/TT-BYT của Bộ Y tế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   ë n g  B é  Y  tÕ   B tr sè 08/2001/TT­B Y T   n g µ y 27  th¸ng 4 n¨ m  2001 h íng d É n   u Êt kh È u,  x n h Ë p  k h È u  trang thiÕt b Þ  y tÕ thuéc di Ö n   u ¶ n  lý  q c h u yªn n g µ n h  thêi kú  2001­2005 Thùc  hiÖn QuyÕt ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy 04/4/2001 cña    Thñ t  ­ íng ChÝnh  phñ    vÒ qu¶n    lý xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  hµng  ho¸    2001­ thêikú  2005.Bé  tÕ    Y  híng dÉn    viÖc xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  trang thiÕtbÞ  tÕ      y  thuéc  diÖn qu¶n    lýchuyªn ngµnh    2001­   thêikú  2005  sau: nh  I. ¬ n  v Þ  ® îc p h Ð p  kinh d o a n h  x u Êt,  §   n h Ë p  k h È u  trang thiÕt b Þ  y tÕ 1.1.C¸c    doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt,kinh doanh      thuéc c¸c thµnh      phÇn  kinh  tÕ thµnh lËp hoÆc   d¨ng  kinh  ký  doanh  theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt ViÖt     Nam,  nÕu  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn  s¶n xuÊt,kinh doanh      trang thiÕtbÞ  tÕ,®∙  îc     y    ®   h¶iquan    cÊp  sè  m∙  doanh  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  ® îcphÐp  th×    xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu trang thiÕtbÞ  tÕ.     y  1.2.C¸c    doanh  nghiÖp s¶n  xuÊt dîc hoÆc       trang     thiÕtbÞ  tÕ  vèn    y  cã  dÇu   tcña    níc ngoµi® îc xuÊt khÈu, nhËp          khÈu  trang thiÕtbÞ  tÕ      y  theo  quy  ®Þnh cña LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖtNam   quy      i   vµ  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. II. é T  S è  Q U Y  § Þ N H  T R O N G  VI Ö C  X U Ê T, N H Ë P  K H È U    M T R A N G  T HI Õ T  B Þ  Y  T Õ 2.1.XuÊt,nhËp      khÈu  th¸c:ViÖc  ñy    xuÊt,nhËp    khÈu  th¸cph¶ithùc ñy        hiÖn theo quy ®Þnh cña  Th¬ng    i Bé  m¹i t¹ C«ng v¨n  3490/TM­XNK   sè  ngµy  23/7/1999. 2.2.§¬n    hµng  xuÊt,nh¸p    khÈu  trang thiÕtbÞ  tÕ  îc lËp      y  ®   thµnh  bé, 3    trong ®ã  bé        1  göih¶iquan,1  göicho    bé    doanh nghiÖp  1  l t¹ Bé  tÕ  vµ  bé u  i Y    (Vô Trang  thiÕtbÞ  C«ng    vµ  tr×nh y    göih¶iquan    îc Bé  tÕ      tÕ).Bé      sÏ ®   Y  göi trùctiÕp ®Õn       Tæng  côc    H¶i quan.Trªn ®¬n      hµng  ®ãng  cã  dÊu  Bé  " GöI    H¶I QUAN "," göi doanh    Bé    nghiÖp",vµ  îc sö    ®   dông  "bé    göi doanh nghiÖp" ®Ó     tr×nh h¶iquan      cöa  khÈu    khinhËn hµng. 2.3.Nh∙n    hµng hãa trang thiÕtbÞ  tÕ  îcthùc hiÖn      y  ®     theo  QuyÕt  ®Þnh  sè 178/1999/Q§­ TTg cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  Th«ng   sè  vµ  t 34/1999/TT­ BTM  ngµy 15/12/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i.
  2. 2 III.T H ñ  T ô c  V µ  T H È M  Q U Y Ò N  C Ê P  P H Ð P  X U Ê T,    N H Ë P  K H È U  T R A N G  T HI Õ T  B Þ  Y  T Õ   §¬n hµng nhËp khÈu trang thiÕt bÞ  tÕ    y  thuéc  diÖn qu¶n    lý chuyªn  ngµnh (Phô    ® îc göi vÒ   Y   (Vô  lôc 1)      Bé  tÕ  Trang thiÕtbÞ  C«ng    vµ  tr×nh y  tÕ). KhilËp ®¬n      hµng,®¬n  ph¶inép    vÞ    kÌm  theo c¸ctµi        liÖu sau: 3.1.Catalogue giíthiÖu;       i 3.2.GiÊy    phÐp u  l hµnh  c¸c chøng  vµ    chØ  chÊt l (ISO, FDA,   îng    EC...)   cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn cña    t¹ cÊp  nícsë  i   (b¶n chÝnh  hoÆc  b¶n  sao  cã  c«ng  chøng). IV. H êI H¹ N  GI¶I Q U Y Õ T  H å  S ¥  T Sau  ngµy  tõ ngµy  10  kÓ    doanh nghiÖp nép  hå  hîp lÖ,Bé  tÕ    ®ñ  s¬      Y  sÏ cã    v¨n b¶n      cÊp  tr¶lêivµ  giÊy phÐp nhËp khÈu, hoÆc     nªu  lýdo  râ    b»ng v¨n  b¶n      êng    víi tr c¸c hîp kh«ng    gi¶iquyÕt. V. X ö  L ý  VI P H¹ M 5.1.Vô    Trang  thiÕtbÞ  C«ng    vµ  tr×nh y      tÕ,Thanh    Y  tæ  traBé  tÕ  chøc  vµ thùc hiÖn    viÖc kiÓm     trathanh    xõ      travµ  lýviph¹m  theo thÈm quyÒn    trªn ph¹m    nícvÒ    vic¶    ho¹t®éng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  trangthiÕtbÞ  tÕ.     y  5.2.Thanh    Y   tØnh, thµnh    traSë  tÕ    phè    trùc thuéc Trung ¬ng (®îc gäi     chung    lµ tØnh) thùc hiÖn kiÓm     tra thanh    xö      tra vµ  lý vi ph¹m  theo thÈm  quyÒn    vÒ ho¹t®éng    xuÊt,nhËp    khÈu  trang thiÕtbÞ  tÕ      y  trªnph¹m     vi l∙nh thæ tØnh  thuéc quyÒn    qu¶n lý. 5.3.C¸c    doanh nghiÖp    ho¹t®éng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  trang thiÕtbÞ      y  viph¹m    tÕ    c¸c quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   tnµy  tïytheo  th×    møc  viph¹m    ®é    sÏbÞ  xö ph¹tvi ph¹m      hµnh  chÝnh  hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖm     h×nh    sù, nÕu  g©y  thiÖth¹ith× ph¶ibåith           êng  thiÖth¹itheo quy        ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   VI. §I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H 6.1.Th«ng   t nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  loan  ký  hµnh vµ  thay thÕ    Th«ng   13/2000/TT­ tsè  BYT ngµy  29/5/2000.C¸c    quy ®Þnh  íc®©y  tr   tr¸víi     i quy  ®Þnh cña  Th«ng   tnµy  ®Òu     b∙ibá. 6. Vô  2.  Trang  thiÕtbÞ  C«ng    vµ  tr×nh y      tÕ, thanh    Y    y  traBé  tÕ, Së  tÕ  c¸c tØnh, Tæng       c«ng    ty ThiÕt bÞ  tÕ    y  ViÖt Nam,      c¸c doanh nghiÖp xuÊt,   nhËp  khÈu trang thiÕtbÞ  tÕ,c¸cc«ng          y      tynícngoµicã    giÊy phÐp      ho¹t®éng 
  3. 3 s¶n xuÊt,kinh doanh      trang thiÕtbÞ  tÕ  i     y  t¹  ViÖt Nam     chÞu tr¸chnhiÖm       thi hµnh quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.  
  4. 4 P h ô  lôc 1 (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   08/2001/TT­BYT    tsè    ngµy  27/4/2001) I.ThiÕt bÞ      chÈn  ®o¸n  h×nh  ¶nh  tÕ. y  1.M¸y    c¾t    líp®iÖn    to¸n(CT  Scanner). 2.M¸y    Céng  hëng    tõh×nh  ¶nh  (MRI)(MagnetRennance      lmaging). 3.M¸y    chôp  m¹ch. 4.M¸y    X­quang  chÈn  ®o¸n  h×nh  ¶nh  ®iÒu      i vµ  trÞc¸clo¹ 5.M¸y        siªu©m DopplermÇu,    ®en  tr¾ng    i c¸clo¹ 6.ThiÕtbÞ        Néi soi: ­D¹    dÇy   ­§êng  hÊp     h«  ­§¹itrµng ­æ     bông     ¾t ­§¸y m II  . ThiÕt bÞ    th¨m  chøc  dß  n¨ng: 7.M¸y  chuyÓn    ®o  hãa  b¶n. c¬  8.M¸y    ®iÖn    n∙o (EEG). 9.M¸y    ®iÖn  vâng  m¹c. 10.M¸y    ®iÖn    tim,m¸y  ®iÖn    tim g¾ng  søc,m¸y  cung îng tim.   ®o  l   II   IThiÕt bÞ    .   håi søc  cÊp  cøu  thiÕtbÞ  v©    phßng  æ: m 11.M¸y      ph¸ rung  tim. 12.M¸y    thë. 13.M¸y    g©y  mª. 14.M¸y  se    La  phÉu  thuËtc¸clo¹ .     i 15.Dao  æ     m ®iÖn. 16. C¸c    thiÕtbÞ    phÉu thuËt chuyªn    khoa  im,n∙o.. )thiÕtbÞ  æ     (t   . ,   m néi soi.  . 17.M¸y      tim phæi  nh©n  t¹o. 18.M¸y      t¹onhÞp  tim. 19.Monitortheo dâibÖnh          nh©n. 20.Dao  æ       m siªu©m,  dao  æ   m Laser. IV.ThiÕt bÞ      phßng  thÝ  nghiÖm: 21.M¸y      xÐt nghiÖm  sinhhãa    . 22.M¸y      xÐt nghiÖm  huyÕt häc.   23.M¸y      xÐt nghiÖm  miÔn  dÞch. V.  ThiÕt bÞ        x¹ trÞ,vËt      lýtrÞ liÖu  phôc    vµ  håi chøc  n¨ng: 24.M¸y        giatèctuyÕn  tÝnh. 25.M¸y    Cobalt.
  5. 5 26.M¸y              x¹trÞ¸p s¸tliÒu thÊp. 27.M¸y              x¹trÞ¸p s¸tliÒu cao. 28.M¸y        ph¸ sáingoµic¬    thÓ. 29.M¸y    thËn  nh©n  t¹o. 30.C¸c    thiÕtbÞ          vËtlýtrÞliÖu: ­Tõ         trÞliÖu ­§iÖn       trÞliÖu ­NhiÖttrÞliÖu.       ­Sãng    ng¾n       trÞliÖu ­Thñy       trÞliÖu ­Lasertr liÖu     i ­Quang        trÞliÖu (Phototheraphy). VI.C¸c    thiÕtbÞ    chuyªn  khoa: S¶n: 31   .Lång  trÎ sinh . Êp   s¬    32.Dông  thö ph¸thiÖn    cô      thai. 33.Monitortim thai.       Tim  m¹ch:C¸c    thiÕtbÞ, vËt liÖu cÊy          ghÐp  c¬  vµ  thÓ  trong chuyªn khoa      tim: 34.Bé    d©y  truyÒn  m¸u,dÞch      (+ kim).   M ¾t: 35.M¸y  æ     m PHACO. 36.Thñy      tinhthÓ  nh©n  t¹o. R¨ng  hµm   Æt: m 37.Bé    phÉu  thuËtr¨ngmiÖng, vËtliÖu phôc  nha            vô  khoa. VII.  C¸c    lo¹ithiÕtbÞ    kh¸c: 38.HÖ     thèng  khÝ  tÕ. y  39.Dông  thö ph¸thiÖn        cô      ma tóy,bÖnh  truyÒn  nhiÔm. 40.¤      t«cøu  ¬ng  th míi. C¸c  thiÕtbÞ    dông  y  ngoµidanh  cô  tÕ    môc  nªu    trªntrong Phô    kÌm    lôc1  Th«ng  t nµy, c¸c doanh      nghiÖp nªu  i t¹ ®iÓm     ® îc xuÊt,nhËp  1, 2      khÈu theo  nhu  cÇu  kh«ng  ph¶ixinx¸cnhËn        cña  Y  Bé  tÕ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2