intTypePromotion=1

Thông tư 09/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
346
lượt xem
41
download

Thông tư 09/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. T h«ng t cña ng©n hµng Nhµ níc viÖt nam sè 09/2004/TT­NHNN  ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2004 híng dÉn viÖc vay  vµ tr¶ nî níc ngoµi cña doanh nghiÖp C¨n cø §iÒu 22 vµ  §iÒu 24 Quy chÕ  qu¶n lý  vay vµ  tr¶   nî níc ngoµi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 90/1998/N§­CP   ngµy 07 th¸ng 11 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ n­ íc ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ "Ng©n hµng Nhµ níc") híng dÉn   viÖc vay vµ tr¶ nî níc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp nh sau: Ch¬ng I NH¦NG QUY §ÞNH CHUNG MôC I. GI¶I THÝCH MéT Sç Tö NG÷ Trong   Th«ng   t  nµy,   c¸c   côm   tõ   sau   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1. Doanh nghiÖp vay níc ngoµi  (sau  ®©y gäi lµ  "Doanh  nghiÖp") bao gåm:  a) Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ  tæ chøc tÝn dông, ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam: ­ Doanh nghiÖp nhµ  níc, doanh nghiÖp t nh©n, C«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, hîp t¸c x∙, c«ng ty  hîp danh; ­ Doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi bao gåm doanh  nghiÖp liªn doanh, Doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi. ­ Doanh nghiÖp kh¸c ngoµi c¸c ®èi tîng nãi trªn thµnh  lËp vµ ho¹t ®éng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. b)   Doanh   nghiÖp   lµ   tæ   chøc   tÝn   dông   ho¹t   ®éng   t¹i  ViÖt Nam: ­ Tæ  chøc tÝn dông ViÖt Nam: Tæ  chøc tÝn dông nhµ  n­ íc, tæ chøc tÝn dông cæ phÇn, tæ chøc tÝn dông hîp t¸c; ­ Tæ chøc tÝn dông liªn doanh;
 2. 2 ­ Tæ chøc tÝn dông 100% vèn níc ngoµi. 2. Ngêi kh«ng c  tró  ®îc hiÓu theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt ViÖt Nam vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. 3. Hîp  ®ång vay níc ngoµi  lµ  c¸c tho¶ thuËn vay níc  ngoµi   cã   hiÖu   lùc   rót   vèn,   trong   ®ã   quy   ®Þnh   c¸c   ®iÒu  kho¶n vµ   ®iÒu kiÖn cña kho¶n vay níc ngoµi, nh: Hîp  ®ång  mua hµng tr¶ chËm, hîp  ®ång tÝn dông, hîp  ®ång thuª tµi  chÝnh vµ c¸c tho¶ thuËn vay níc ngoµi kh¸c. 4. §¨ng ký vay, tr¶ nî níc ngoµi lµ viÖc Doanh nghiÖp,  sau khi ký  Hîp  ®ång vay níc ngoµi trung,  dµi h¹n (hoÆc  sau khi hoµn thµnh c¸c thñ tôc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra n­ íc ngoµi), ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký víi Ng©n hµng Nhµ níc  theo c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. 5. X¸c nhËn ®¨ng ký vay, tr¶ nî níc ngoµi lµ viÖc Ng©n  hµng   Nhµ   níc   cã   v¨n   b¶n   x¸c   nhËn   doanh   nghiÖp   ®∙   thùc  hiÖn §¨ng ký vay, tr¶ nî níc ngoµi víi Ng©n hµng Nhµ níc. 6. §¨ng ký  thay  ®æi  lµ  viÖc Doanh nghiÖp, sau khi  ®∙  ®¨ng ký  vay, tr¶ nî  níc ngoµi cã  ph¸t sinh thay  ®æi so  víi néi dung t¹i v¨n b¶n cña Ng©n hµng Nhµ  níc x¸c nhËn  ®¨ng ký  vay, tr¶ nî  níc ngoµi, ph¶i lµm thñ  tôc  ®¨ng ký  thay  ®æi víi Ng©n hµng Nhµ  níc theo qui  ®Þnh cña Th«ng t  nµy. 7. X¸c nhËn ®¨ng ký thay ®æi lµ viÖc Ng©n hµng Nhµ níc  cã   v¨n   b¶n   x¸c   nhËn   Doanh   nghiÖp   ®∙   thùc   hiÖn   ®¨ng   ký  thay  ®æi mét sè  néi dung Hîp  ®ång vay níc ngoµi  ®∙  ®îc  Ng©n hµng Nhµ níc x¸c nhËn ®¨ng ký. 8. Ng©n hµng ®îc phÐp lµ ng©n hµng ho¹t ®éng trªn l∙nh  thæ ViÖt Nam  ®îc phÐp ho¹t  ®éng ngo¹i hèi theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt ViÖt Nam. MôC II. C¸C Quy §ÞNH CHUNG 9. Kho¶n vay níc ngoµi cña Doanh nghiÖp bao gåm viÖc  vay díi c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) Vay tµi chÝnh (b»ng tiÒn); b)   NhËp   khÈu   hµng   ho¸,   dÞch   vô   tr¶   chËm   theo   ph ¬ng  thøc më  th tÝn dông, nhê  thu qua Ng©n hµng  ®îc phÐp hoÆc  theo ph¬ng thøc tr¶ chËm kh¸c;
 3. 3 c) Thuª tµi chÝnh níc ngoµi; d) Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra níc ngoµi; ®) C¸c lo¹i h×nh vay níc ngoµi kh¸c. 10.   Doanh   nghiÖp   ký   Hîp   ®ång   vay   níc   ngoµi   tù   chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ  n¨ng lùc ph¸p lý, n¨ng lùc tµi chÝnh, kh¶  n¨ng thùc hiÖn Hîp ®ång vay níc ngoµi cña Bªn cho vay níc  ngoµi. Doanh nghiÖp cã  nghÜa vô  sö  dông vèn vay  ®óng môc  ®Ých   vµ   phï   hîp   víi   qui   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam.  Doanh nghiÖp tù  chÞu mäi rñi ro vµ  tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p  luËt cña nhµ  níc trong viÖc ký  vµ  thùc hiÖn Hîp  ®ång vay  níc ngoµi  11. Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i ®¨ng ký víi Ng©n hµng Nhµ   níc khi ký c¸c tho¶ thuËn vay níc ngoµi kh«ng cã hiÖu lùc  rót vèn nh: HiÖp ®Þnh tÝn dông khung, biªn b¶n ghi nhí vµ  c¸c tho¶ thuËn t¬ng tù kh¸c, nhng néi dung c¸c tho¶ thuËn  vay   níc   ngoµi   ph¶i   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt  ViÖt Nam. 12. §èi víi c¸c kho¶n vay hîp vèn cña Doanh nghiÖp tõ   c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam vµ  Bªn cho  vay níc ngoµi, phÇn vay níc ngoµi Doanh nghiÖp ph¶i thùc  hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Ch¬ng II §IÒU KiÖn VAY N¦íC NGOµI MôC I. MôC §ÝCH Vµ §IÓU KIÖN VAY NG¾N H¹N 13.  Môc  ®Ých  vay  ng¾n h¹n  phï  hîp  víi ph¹m  vi ho¹t  ®éng cña Doanh nghiÖp:  a)   §èi   víi   Doanh   nghiÖp   kh«ng   ph¶i   lµ   tæ   chøc   tÝn  dông: Kho¶n vay ng¾n h¹n dïng  ®Ó   ®¸p øng nhu cÇu vèn lu  ®éng cho s¶n xuÊt kinh doanh, theo ®óng ph¹m vi ho¹t ®éng   cña Doanh nghiÖp  ®îc quy  ®Þnh trong GiÊy chøng nhËn  ®¨ng  ký  kinh doanh; hoÆc GiÊy phÐp  ®Çu t; hoÆc GiÊy phÐp ho¹t  ®éng do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp; b)   §èi   víi   Doanh   nghiÖp   lµ   tæ   chøc   tÝn   dông:   Kho¶n  vay ng¾n h¹n dïng ®Ó bæ sung nguån vèn tÝn dông ng¾n h¹n. 14. §¸p øng  ®iÒu kiÖn vay do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quy ®Þnh: 
 4. 4 a) §èi tîng c¸c Doanh nghiÖp  ®îc vay níc ngoµi ng¾n  h¹n; b)  Thêi h¹n  vay vµ   chi phÝ   kho¶n  vay ng¾n  h¹n (gåm  l∙i suÊt, phÝ vµ c¸c chi phÝ kh¸c); c)   Ký   quü   ®èi   víi   c¸c   kho¶n   vay   ng¾n   h¹n   t¹i   ng©n  hµng th¬ng m¹i ho¹t ®éng ë ViÖt Nam. Trong tõng thêi kú, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quy  ®Þnh cô thÓ c¸c ®iÒu kiÖn vay nªu t¹i ®iÓm 14, Môc I, Ch ­ ¬ng II cña Th«ng t nµy. 15.   §èi   víi   Doanh   nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t   níc   ngoµi,  ngoµi c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 13(a) vµ   ®iÓm 14,  Môc I, Ch¬ng II cña Th«ng t nµy, chØ  ®îc ký  Hîp  ®ång vay  ng¾n h¹n khi ®¸p øng ®iÒu kiÖn sau: ­ Trong  thêi  gian  x©y dùng,  sè   d  nî  ng¾n,  trung  vµ  dµi   h¹n   (gåm   c¶   d  nî   vay   trong   níc)   ph¶i   ®¶m   b¶o   n»m  trong giíi h¹n  ®îc vay vµ  kh«ng lµm vît tæng vèn  ®Çu  t  theo GiÊy phÐp ®Çu t. ­   Khi   ®∙   hoµn   thµnh   viÖc   x©y   dùng   vµ   ®a   dù   ¸n   vµo  ho¹t  ®éng:  Doanh nghiÖp  cã  thÓ  vay ng¾n h¹n  ®Ó  bæ sung  vèn lu  ®éng mµ  kh«ng tÝnh vµo møc khèng chÕ  tèi  ®a cña  tæng vèn ®Çu t theo GiÊy phÐp ®Çu t. 16. Doanh nghiÖp lµ  tæ chøc tÝn dông, ngoµi c¸c  ®iÒu  kiÖn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 13(b) vµ   ®iÓm 14, Môc I, Ch¬ng II  cña Th«ng t  nµy, ph¶i thùc hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  giíi h¹n vay, b¶o l∙nh vay níc  ngoµi ng¾n h¹n. 17. Ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 13, 14, 15,   16 Môc 1, Ch¬ng II cña Th«ng t nµy, c¸c néi dung kh¸c cña  Hîp  ®ång vay níc ngoµi  ng¾n h¹n vµ  c¸c tho¶ thuËn  liªn  quan   ®Õn   kho¶n   vay   níc   ngoµi   ng¾n   h¹n   cña   Doanh  nghiÖp   ph¶i phï  hîp víi quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh cña ph¸p luËt  ViÖt  Nam. MôC II. §iÓu KIÖN VAY Níc NGOµI TRUNG, Dµi H¹N 18. Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ  tæ chøc tÝn dông chØ   ®îc ký  Hîp  ®ång vay níc ngoµi trung, dµi h¹n khi  ®¶m b¶o  c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Doanh nghiÖp cã dù ¸n ®Çu t hoÆc Ph¬ng ¸n s¶n xuÊt  kinh doanh  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt theo qui  ®Þnh  cña ph¸p luËt; b)  Kho¶n  vay níc  ngoµi  dïng  ®Ó   ®¸p øng  cho nhu  cÇu  s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng ph¹m vi ho¹t ®éng cña Doanh   nghiÖp   ®îc   qui   ®Þnh   trong  GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký  kinh  
 5. 5 doanh; hoÆc GiÊy phÐp  ®Çu t; hoÆc GiÊy phÐp ho¹t  ®éng do  c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp; c)   Hîp   ®ång   vay   níc   ngoµi   trung,   dµi   h¹n   cña   Doanh   nghiÖp ph¶i phï  hîp víi quy  ®Þnh cña Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc trong tõng thêi kú; d) C¸c tho¶ thuËn trong H¬p ®ång vay níc ngoµi trung,  dµi h¹n cña Doanh nghiÖp ph¶i phï  hîp víi quy  ®Þnh hiÖn  hµnh cã  liªn quan cña ph¸p luËt ViÖt Nam nh  viÖc më  tµi  kho¶n ngo¹i tÖ ë  níc ngoµi ®Ó phôc vô giao dÞch cña kho¶n  vay, viÖc cÇm cè, thÕ chÊp tµi s¶n cña doanh nghiÖp, viÖc   vay   níc   ngoµi   ®Ó   gãp   vèn   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp,   viÖc  chuyÓn   nî   thµnh   cæ  phÇn   vµ   c¸c   néi   dung   kh¸c   ®îc   ph¸p  luËt ViÖt Nam quy ®Þnh; ®) §èi víi Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t  níc ngoµi, ngoµi  c¸c   ®iÒu   kiÖn  quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   18(a);   18(b),  18(c)   vµ   18(d) Môc II, Ch¬ng II cña Th«ng t  nµy, sè  d  nî  trung,  dµi h¹n (gåm c¶ d nî vay trong níc) cña Doanh nghiÖp ph¶i  n»m trong giíi h¹n vèn  ®îc vay vµ  kh«ng vît tæng vèn  ®Çu  t theo GiÊy phÐp ®Çu t; e) §èi víi doanh nghiÖp nhµ  níc chØ  ®îc ký  Hîp  ®ång  vay níc ngoµi  trung,  dµi  h¹n  khi   ®¸p  øng  c¸c   ®iÒu  kiÖn  sau: ­  Cã  v¨n b¶n cña cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt Dù  ¸n  ®Çu t; ­  Cã  v¨n b¶n tham gia  ý  kiÕn cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam theo ®iÓm 23, Môc 1, Ch¬ng III cña Th«ng t nµy. ­ C¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 18(a), 18(b), 18(c)   vµ 18 (d), Môc II, Ch¬ng II cña Th«ng t nµy. 19. Doanh nghiÖp lµ  tæ chóc tÝn dông chØ  ®îc ký  Hîp  ®ång vay níc ngoµi  trung,  dµi  h¹n  khi   ®¶m  b¶o  c¸o   ®iÒu  kiÖn sau: a) Kho¶n vay trung, dµi h¹n dïng ®Ó bæ sung nguån vèn   tÝn dông; b) C¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 18(c), 18(®) Môc   II, Ch¬ng II cña Th«ng t nµy. c) Riªng  ®èi víi tæ chøc tÝn dông nhµ  n íc: ngoµi c¸c  ®iÒu   kiÖn  qui   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   19(a),   ®iÓm   19(b),   Môc   II,   Ch¬ng II, tæ chøc tÝn dông nhµ  níc chØ  ®îc ký  Hîp  ®ång  vay níc ngoµi trung, dµi h¹n khi ®∙ cã v¨n b¶n tham gia ý   kiÕn cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam theo  ®iÓm 23, Môc I,  Ch¬ng III cña Th«ng t nµy.
 6. 6 Ch¬ng III §¡NG Ký Vµ §¡NG Ký THAY §æI VAY, TR¶ Nî N¦íC NGOµI  MôC I: Y£U CÈU, Qui TR×NH, THÈM QuyÓn X¸c NhËn §¡NG Ký  Vµ §¡NG Ký THAY §æi vay, TR¶ Né Níc Ngoµi 20. Yªu cÇu vµ quy tr×nh thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký kho¶n   vay níc ngoµi:  a)   §èi   víi   kho¶n   vay   ng¾n   h¹n,   Doanh   nghiÖp   kh«ng   ph¶i  ®¨ng ký  víi Ng©n hµng Nhµ  níc nhng Hîp  ®ång vay níc  ngoµi ng¾n h¹n ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn nªu  t¹i Môc I, Ch¬ng II cña Th«ng t nµy. b) §èi víi kho¶n vay trung, dµi h¹n: C¨n cø c¸c  ®iÒu  kiÖn qui  ®Þnh t¹i Môc II Ch¬ng II cña Th«ng t nµy, doanh  nghiÖp  ®îc ký  Hîp  ®ång vay níc ngoµi. Trong thêi gian 30  ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång vay n íc ngoµi vµ tr­ íc khi rót vèn, doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký vay, tr¶ nî níc  ngoµi víi Ng©n hµng Nhµ níc. 21. Trêng hîp kho¶n vay ng¾n h¹n  ®îc gia h¹n mµ  tæng  thêi   gian   gia   h¹n   vµ   thêi   gian   ®∙   vay   ng¾n   h¹n   trªn   1  n¨m,   Doanh   nghiÖp   ph¶i   ®¨ng   ký   víi   Ng©n   hµng   Nhµ   n íc  trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy ký  Hîp  ®ång  gia h¹n vµ  thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh vÒ  vay trung, dµi h¹n  t¹i Th«ng t nµy 22. Truêng hîp cã  thay  ®æi bÊt kú  néi dung nµo liªn  quan  ®Õn kho¶n vay cña Doanh nghiÖp  ®îc nªu t¹i v¨n b¶n  cña Ng©n hµng Nhµ  níc x¸c nhËn  ®¨ng ký  vay, tr¶ nî  níc  ngoµi,   Doanh   nghiÖp   ®îc   ký   tho¶   thuËn   thay   ®æi   khi   ®¶m  b¶o néi dung thay ®æi phï hîp víi qui ®Þnh t¹i Môc II Ch ­ ¬ng II Th«ng t nµy. Doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn viÖc ®¨ng   ký  thay  ®æi víi Ng©n hµng Nhµ  níc trong thêi h¹n 30 ngµy  lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy ký  tho¶ thuËn thay  ®æi vµ  tríc khi  néi dung thay ®æi cã hiÖu lùc. 23.   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   ph¶i   göi   dù   th¶o   lÇn   cuèi  (kÌm b¶n dÞch ra tiÕng ViÖt Nam cã x¸c nhËn cña Thñ trëng  ®¬n vÞ) c¸c v¨n b¶n sau ®©y ®Ó Ng©n hµng Nhµ n íc tham gia  ý kiÕn tríc khi ký: ­ Dù th¶o Hîp ®ång vay níc ngoµi; ­ Dù th¶o Th b¶o l∙nh, trêng hîp ®îc Ngêi kh«ng c tró  b¶o l∙nh . Ng©n hµng Nhµ  níc cã  v¨n b¶n tham gia  ý  kiÕn  ®èi víi  c¸c dù  th¶o nãi trªn cña doanh nghiÖp nhµ  n íc trong thêi  gian 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬. 24. ThÈm quyÒn x¸c nhËn ®¨ng ký hoÆc ®¨ng ký thay ®æi   vay, tr¶ nî níc ngoµi: 
 7. 7 a) Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc  trung  ¬ng x¸c nhËn  ®¨ng  ký,   ®¨ng  ký  thay   ®æi  ®èi  víi kho¶n vay trung dµi h¹n cña Doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn   kh«ng   ph¶i   lµ   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   cã  gi¸   trÞ   ®Õn   10  triÖu  ®« la Mü  (hoÆc ngo¹i tÖ  kh¸c cã  gi¸ trÞ  t¬ng  ®¬ng  t¹i thêi  ®iÓm ký  hîp  ®ång vay níc ngoµi) vµ  phï  hîp víi  c¸c qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; §èi   víi   c¸c   trêng   hîp   doanh   nghiÖp   vi   ph¹m   c¸c   qui  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy, Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng ph¶i tr×nh Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc xem xÐt quyÕt ®Þnh. b) Ng©n hµng Nhµ níc x¸c nhËn ®¨ng ký vµ ®¨ng ký thay  ®æi ®èi víi c¸c kho¶n vay trung, dµi h¹n cña doanh nghiÖp   ngoµi c¸c  ®èi tîng nªu t¹i  ®iÓm 24(a), Môc I, Ch¬ng III  cña Th«ng t nµy.  MôC II. Hå s¬ §¡NG Ký VAY, TR¶ Né Níc Ngoµi 25. Hå  s¬ §¨ng ký vay, tr¶ nî níc ngoµi ®èi víi doanh  nghiÖp kh«ng ph¶i tæ chøc tÝn dông bao gåm: a) §¬n ®¨ng ký vay, tr¶ nî níc ngoµi (theo MÉu ®¬n sè  1 kÌm theo Th«ng t nµy); b) B¶n sao cã  c«ng chøng QuyÕt  ®Þnh thµnh lËp, GiÊy   chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh; hoÆc GiÊy phÐp ®Çu t ; hoÆc  giÊy phÐp ho¹t ®éng, v¨n b¶n liªn quan kh¸c do c¬ c¬ quan  cã thÈm quyÒn cÊp;  c)   B¶n   sao   cã   c«ng   chøng   v¨n   b¶n   cña   cÊp   cã   thÈm  quyÒn phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t  hoÆc Ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh  doanh (trõ Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi);  d)  B¶n sao  cã  c«ng  chøng  QuyÕt  ®Þnh cña  c¬  quan  cã  thÈm   quyÒn   vÒ  viÖc   cho   phÐp   Doanh  nghiÖp   ® îc   ph¸t   hµnh  tr¸i   phiÕu   ra   níc   ngoµi   (trong   trêng   hîp   Doanh   nghiÖp  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra níc ngoµi); ®) B¶n sao vµ b¶n dÞch ra tiÕng ViÖt Nam Hîp ®ång vay  níc ngoµi ®∙ ký (cã x¸c nhËn cña Thñ trëng Doanh nghiÖp). 26. Hå  s¬ §¨ng ký vay, tr¶ nî níc ngoµi ®èi víi Doanh  nghiÖp lµ tæ chøc tÝn dông bao gåm: C¸c tµi liÖu quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 25(a), 25(d), 25(®), Môc II, Ch¬ng III cña Th«ng  t nµy. MôC III. Hå s¬ §¡NG Ký THAY §æi
 8. 8 27. Hå  s¬ ®¨ng ký thay ®æi (®èi víi c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 22, Môc  I  Ch¬ng III cña Th«ng t  nµy) bao  gåm: a) §¬n  ®¨ng ký  thay  ®æi (theo MÉu  ®¬n sè  2 kÌm theo  Th«ng t nµy);  b) B¶n sao vµ b¶n dÞch ra tiÕng ViÖt Nam (cã x¸c nhËn  cña thñ trëng doanh nghiÖp) tho¶ thuËn thay ®æi ®∙ ký; c) V¨n b¶n chÊp thuËn cña Bªn b¶o l∙nh cho kho¶n vay  níc ngoµi cña doanh nghiÖp vÒ nh÷ng thay ®æi (trong trêng  hîp Doanh nghiÖp ®îc b¶o l∙nh). MôC IV. X¸C NHËN §¡NG Ký CñA NG¢N HµNG Nhµ Níc 28.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   hoÆc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng x¸c nhËn viÖc  §¨ng   ký   vay,   tr¶   nî   níc   ngoµi   vµ   §¨ng   ký   thay   ®æi   cña  doanh nghiÖp trªn c¬ së: a)  KÕ  ho¹ch  tæng  h¹n møc  vay níc ngoµi  hµng  n¨m do  Thñ tíng ChÝnh phñ duyÖt; b)   ChÝnh   s¸ch   qu¶n   lý   ngo¹i   hèi   cña   nhµ   níc   trong  tõng thêi kú; c) §¸p øng  ®Çy  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn qui  ®Þnh t¹i Môc II  Ch¬ng II Th«ng t nµy;  ®) ý  kiÕn cña c¸c c¬  quan cã  liªn quan  ®èi víi kho¶n  vay níc ngoµi cña Doanh nghiÖp trong trêng hîp cÇn thiÕt. 29.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   hoÆc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng th«ng b¸o b»ng  v¨n b¶n cho Doanh nghiÖp trong thêi gian 15 ngµy lµm viÖc   kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ cña doanh nghiÖp vÒ viÖc: a) X¸c nhËn  ®¨ng ký  hoÆc  ®¨ng ký  thay  ®æi kho¶n vay  níc ngoµi cña Doanh nghiÖp; b)   Tõ   chèi   x¸c   nhËn   ®¨ng   ký   hoÆc   ®¨ng   ký   thay   ®æi  kho¶n vay níc ngoµi cña doanh nghiÖp.  Trêng hîp tõ  chèi,  Ng©n hµng Nhµ níc sÏ nªu râ lý do. 30.   Trong   trêng   hîp   cÇn   thªm   th«ng   tin,   ®iÒu   tiÖn  kh¸c  ®Ó  cã   ®ñ  c¬  së  x¸c nhËn hoÆc tõ  chèi x¸c nhËn  ®¨ng  ký,   ®¨ng   ký   thay   ®æi   kho¶n   vay   níc   ngoµi   cña   Doanh  nghiÖp,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   hoÆc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng sÏ  th«ng b¸o  cho Doanh nghiÖp biÕt trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ ngµy nhËn hå s¬ cña doanh nghiÖp.
 9. 9 MôC V. RóT VèN Vµ TR¶ Né Níc NGOµI 31.  C¸c giao dÞch rót vèn vµ tr¶ nî ®èi víi c¸c kho¶n  vay   níc   ngoµi   cña   doanh   nghiÖp   chØ   ®îc   thùc  hiÖn   th«ng  qua 01 Ng©n hµng ®îc phÐp, trõ mét sè giao dÞch (trong ®ã  Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   kh«ng   b¶o   l∙nh   vµ   lµm   dÞch   vô)   sau  ®©y: a) Rót vèn thanh to¸n trùc tiÕp cho ng êi thô hëng níc  ngoµi ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu; b)   Rót   vèn,   tr¶   nî   th«ng   qua   tµi   kho¶n   cña   doanh   nghiÖp më t¹i níc ngoµi (trong trêng hîp doanh nghiÖp ®îc  phÐp më tµi kho¶n ë níc ngoµi); c) Rót vèn díi h×nh thøc nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô  tr¶ chËm, tr¶ nî  díi h×nh thøc xuÊt khÈu hµng ho¸, dÞch  vô. 32.   Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   ®ang   thùc   hiÖn   viÖc   rót  vèn, tr¶ nî  qua mét Ng©n hµng  ®îc phÐp nhng cã  nhu cÇu  chuyÓn sang mét Ng©n hµng ®îc phÐp kh¸c th× ph¶i tÊt to¸n  c¸c giao dÞch rót vèn, tr¶ nî  t¹i ng©n hµng cò; NÕu lµ  vay   trung   dµi   h¹n,   doanh   nghiÖp   ph¶i   ®¨ng   ký   víi   Ng©n  hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc thay  ®æi ng©n hµng lµm dÞch vô  rót  vèn, tr¶ nî. 33. Doanh nghiÖp khi thùc hiÖn viÖc rót vèn, tr¶ nî  níc ngoµi qua Ng©n hµng  ®îc phÐp ph¶i thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh sau ®©y: a) Khi rót vèn: ­ §èi víi kho¶n vay níc ngoµi ng¾n h¹n, Doanh nghiÖp  ph¶i xuÊt tr×nh cho Ng©n hµng  ®îc phÐp n¬i Doanh nghiÖp  thùc hiÖn viÖc rót vèn b¶n chÝnh Hîp  ®ång vay níc ngoµi  ng¾n h¹n ®∙ ký; ­ §èi víi kho¶n vay trung, dµi h¹n, Doanh nghiÖp ph¶i   xuÊt tr×nh b¶n chÝnh v¨n b¶n x¸c nhËn ®¨ng ký vay, tr¶ nî  níc ngoµi cña Ng©n hµng Nhµ níc; Ngoµi ra, ®èi víi c¸c kho¶n vay ng¾n, trung, dµi h¹n,   Doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm xuÊt tr×nh c¸c v¨n b¶n, tµi  liÖu cÇn thiÕt kh¸c khi Ng©n hµng ®îc phÐp yªu cÇu. Trong trêng hîp Doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn viÖc rót  vèn th«ng  qua  Ng©n  hµng  ®îc phÐp  mµ  chØ thùc  hiÖn  viÖc  tr¶ nî  th«ng qua Ng©n hµng  ®îc phÐp, trong thêi gian 05  ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy rót vèn, doanh nghiÖp ph¶i th«ng   b¸o b»ng v¨n b¶n cho Ng©n hµng  ®îc phÐp n¬i doanh nghiÖp  thùc hiÖn viÖc tr¶ nî  vÒ  ngµy rót vèn vµ  sè  vèn  ®∙ rót  theo Hîp ®ång vay níc ngoµi. b) Khi tr¶ nî:
 10. 10 Doanh nghiÖp ph¶i xuÊt tr×nh cho Ng©n hµng  ®îc phÐp  n¬i Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc tr¶ nî c¸c tµi liÖu sau: ­ B¶n ChÝnh v¨n b¶n X¸c nhËn  ®¨ng ký  vay, tr¶ nî  níc  ngoµi cña Ng©n hµng Nhµ  níc (trong trêng hîp vay trung,  dµi h¹n); ­ B¶n chÝnh Hîp  ®ång vay níc ngoµi (ng¾n, trung, dµi  h¹n) ®∙ ký;  ­ B¶n chÝnh hoÆc b¶n sao (cã  x¸c nhËn cña thñ  trëng  Doanh nghiÖp) c¸c chøng tõ  chøng minh viÖc rót vèn theo  Hîp  ®ång vay níc ngoµi (ng¾n, trung, dµi h¹n) vµ  c¸c v¨n  b¶n, tµi liÖu cÇn thiÕt kh¸c khi Ng©n hµng  ®îc phÐp yªu  cÇu. Trong   trêng   hîp   Doanh   nghiÖp   ®∙   thùc   hiÖn   viÖc   rót  vèn   th«ng   qua   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   nhng   kh«ng   thùc   hiÖn  viÖc tr¶ nî th«ng qua Ng©n hµng ®îc phÐp, trong thêi gian  05 ngµy lµm viÖc kÒ  tõ  ngµy thùc hiÖn viÖc tr¶ nî, Doanh  nghiÖp ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Ng©n hµng ® îc phÐp  n¬i Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc rót vèn vÒ ngµy tr¶ nî vµ  sè tiÒn tr¶ nî theo Hîp ®ång vay níc ngoµi. 34.   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   ph¶i   thùc   hiÖn   c¸c   quy   ®Þnh   sau  ®©y khi thùc hiÖn viÖc rót vèn, tr¶ nî  níc ngoµi cho  doanh nghiÖp: a) §èi víi kho¶n vay níc ngoµi ng¾n h¹n: ­   Thùc   hiÖn   viÖc   rót   vèn,   chuyÓn   tiÒn   tr¶   nî   n íc  ngoµi cho Doanh nghiÖp trªn c¬  së  b¶n chÝnh Hîp  ®ång vay  níc ngoµi ng¾n h¹n  ®∙ ký  vµ  c¸c chøng tõ  chøng minh viÖc  rót vèn, tr¶ nî do doanh nghiÖp xuÊt tr×nh; ­   KiÓm   tra,   ®èi   chiÕu   c¸c   tµi   liÖu   do   doanh   nghiÖp  xuÊt tr×nh  ®Ó   ®¶m b¶o thùc hiÖn  ®óng c¸c giao dÞch kho¶n  vay cña doanh nghiÖp; ­ Thèng kª c¸c giao dÞch rót vèn, tr¶ nî  ph¸t sinh,  sè d vµ c¸c sè liÖu cÇn thiÕt kh¸c cña c¸c kho¶n vay ng¾n   h¹n mµ ng©n hµng ®∙ b¶o l∙nh, lµm dÞch vô; ­ Lu b¶n sao  c¸c v¨n  b¶n cÇn  thiÕt  do doanh  nghiÖp  xuÊt tr×nh. b) §èi víi kho¶n vay trung, dµi h¹n: ­ Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra,  ®èi chiÕu c¸c tµi liÖu do  Doanh   nghiÖp   xuÊt   tr×nh   ®Ó   ®¶m   b¶o   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c  giao dÞch  cña  kho¶n  vay mµ  Doanh nghiÖp   ®∙  ®¨ng ký  víi  Ng©n hµng Nhµ níc; ­ Thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn tr¶ nî n íc ngoµi trªn c¬  së   v¨n   b¶n   x¸c   nhËn   ®¨ng   ký;   v¨n   b¶n   x¸c   nhËn   ®¨ng   ký  thay ®æi vay, tr¶ nî níc ngoµi cña Ng©n hµng Nhµ níc, Hîp 
 11. 11 ®ång vay níc ngoµi trung, dµi h¹n vµ  c¸c chøng  tõ  chøng  minh viÖc rót vèn, tr¶ nî do Doanh nghiÖp xuÊt tr×nh; ­ Lu b¶n sao v¨n b¶n x¸c nhËn ®¨ng ký vay, tr¶ nî n íc  ngoµi cña Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  b¶n sao c¸c v¨n b¶n, tµi  liÖu cÇn thiÕt kh¸c do doanh nghiÖp xuÊt tr×nh; Thèng kª  c¸c giao dÞch rót vèn, tr¶ nî  ph¸t sinh vµ  sè  d  cña tõng  kho¶n  vay  trung,  dµi h¹n mµ  ng©n hµng   ®∙ b¶o l∙nh,  lµm  dÞch vô; c) Ng©n hµng ®îc phÐp kh«ng thùc hiÖn viÖc gi¶i ng©n,  chuyÓn   tiÒn   tr¶   nî   níc   ngoµi   theo   yªu   cÇu   cña   Doanh  nghiÖp trong c¸c trêng hîp sau: ­ Kho¶n vay trung, dµi h¹n cña doanh nghiÖp kh«ng cã  v¨n b¶n cña Ng©n hµng Nhµ  níc x¸c nhËn  ®¨ng ký  hoÆc  ®¨ng  ký  thay  ®æi vay, tr¶ nî  níc ngoµi; hoÆc Hîp  ®ång vay níc  ngoµi  cã  nh÷ng  néi dung kh«ng  phï  hîp  víi  qui   ®Þnh  cña  ph¸p luËt ViÖt Nam. ­ Hîp ®ång vay níc ngoµi ng¾n h¹n cña Doanh nghiÖp ®­ îc gia h¹n mµ  tæng thêi gian gia h¹n vµ  thêi gian  ®∙ vay   ng¾n   h¹n   trªn   1   n¨m   trë   lªn   kh«ng   cã   v¨n   b¶n   x¸c   nhËn  ®¨ng ký vay, tr¶ nî níc ngoµi cña Ng©n hµng Nhµ níc. d) Híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ vay, tr¶ nî níc ngoµi; kÞp thêi b¸o c¸o  Ng©n hµng Nhµ  níc trong trêng hîp ph¸t hiÖn Doanh nghiÖp   vi ph¹m c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ vay, tr¶ nî níc ngoµi. 35. Ng©n hµng  ®îc phÐp cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn  ®óng  c¸c quy  ®Þnh vÒ  viÖc rót vèn, tr¶ nî  níc ngoµi cña Th«ng  t  nµy   cho   kho¶n   vay   níc   ngoµi   cña   chÝnh   Ng©n   hµng   ®îc  phÐp ®ã. Ch¬ng IV CHÕ §é B¸O C¸O, C¤NG T¸C KIÓM TRA, Xö Lý VI PH¹M  MôC I. CHÕ §é B¸O C¸O 36. Cuèi ngµy lµm viÖc (nÕu cã  ph¸t sinh), Ng©n hµng  Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trong ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm göi Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  Qu¶n lý  Ngo¹i hèi)  c¸c tµi liÖu vÒ  viÖc x¸c nhËn  ®¨ng ký  hoÆc  ®¨ng ký  thay  ®æi kho¶n vay cho doanh nghiÖp: a)   B¶n   sao   §¬n   ®¨ng   ký   hoÆc   ®¬n   ®¨ng   ký   thay   ®æi  kho¶n vay níc ngoµi cña Doanh nghiÖp; b)   V¨n   b¶n   x¸c   nhËn   ®¨ng   ký   hoÆc   ®¨ng   ký   thay   ®æi  kho¶n vay cho Doanh nghiÖp;
 12. 12 c)   C¸c   tµi   liÖu   cÇn   thiÕt   kh¸c   liªn   quan   ®Õn   kho¶n  vay khi Ng©n hµng Nhµ níc yªu cÇu; d)   V¨n   b¶n   göi   doanh   nghiÖp   theo   qui   ®Þnh   t¹i   ®iÓm  30, Môc IV, Ch¬ng III cña Th«ng t nµy.  37. Doanh nghiÖp lµ  tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn viÖc   b¸o   c¸o   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vÒ   sè   liÖu   vay,   tr¶   nî   níc  ngoµi  theo  qui  ®Þnh hiÖn hµnh  cña  Ng©n  hµng Nhµ  níc vÒ  chÕ   ®é  b¸o c¸o thèng kª ¸p dông  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc   Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. 38. Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ  tæ chøc tÝn dông thùc  hiÖn b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  n¬i doanh nghiÖp  ®Æt trô  së  chÝnh vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn  c¸c kho¶n vay níc ngoµi theo quy ®Þnh sau: a) §Þnh kú  hµng quý  (chËm nhÊt ngµy 7 cña th¸ng  ®Çu  quý tiÕp theo): B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kho¶n vay   ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp, kh«ng thùc hiÖn viÖc rót vèn  vµ  tr¶ nî  qua  Ng©n hµng  ®îc phÐp (c¸c trêng hîp nªu t¹i  ®iÓm   31(a),   31(b),   31(c),  Môc  V,   Ch¬ng  III  cña  Th«ng   t  nµy). B¸o c¸o thùc hiÖn theo MÉu biÓu sè 1 kÌm theo Th«ng  t nµy. b) §Þnh kú  hµng quý  (chËm nhÊt ngµy 7 cña th¸ng  ®Çu  quý  tiÕp theo): B¸o c¸o t×nh h×nh vay, tr¶ nî  níc ngoµi  trung, dµi h¹n theo MÉu biÓu sè 2 kÌm theo Th«ng t nµy. 39. Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc trung  ¬ng thùc hiÖn b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  Qu¶n lý Ngo¹i hèi) theo qui ®Þnh sau:  a)  Tæng hîp  sè  liÖu  b¸o c¸o  vÒ  t×nh  h×nh  thùc hiÖn  c¸c   kho¶n   vay   ng¾n,   trung   vµ   dµi   h¹n   cña   doanh   nghiÖp  trªn  ®Þa bµn theo qui  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  chÕ   ®é  b¸o c¸o  thèng kª ¸p dông  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. b) §Þnh kú 6 th¸ng 1 lÇn (chËm nhÊt ngµy 15/7 vµ ngµy  15/1 hµng n¨m), Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng   b¸o   c¸o   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc qu¶n lý  vay, tr¶ nî  níc ngoµi,  nh÷ng khã  kh¨n, víng m¾c vµ  nh÷ng  ®Ò  xuÊt, kiÕn nghÞ   ®èi   víi Ng©n hµng Nhµ níc. Môc II. C¤NG T¸C KiÓm TrA, Xø Lý Vi PH¹M 40. §Þnh kú  hoÆc khi cÇn thiÕt, Ng©n hµng Nhµ  n íc vµ  c¸c c¬ quan cã liªn quan tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra t×nh  h×nh   vay   vµ   tr¶   nî   níc   ngoµi   cña   Doanh   nghiÖp.   Doanh  nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm cung cÊp mäi v¨n b¶n, tµi liÖu cÇn  thiÕt ®Ó viÖc kiÓm tra ®îc thùc hiÖn kÞp thêi, hiÖu qu¶.
 13. 13 41.  Trêng hîp x¶y ra vi ph¹m c¸c qui  ®Þnh t¹i Th«ng  t  nµy, tuú  theo  møc   ®é  vi ph¹m,  doanh  nghiÖp,  c¸c Ng©n  hµng  ®îc phÐp sÏ  bÞ  xö  ph¹t theo c¸c qui  ®Þnh hiÖn hµnh  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t ®éng ng©n hµng. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi Hµnh 42.  Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ c¸c v¨n b¶n sau: a)   Th«ng   t  sè   03/1999/TT­NHNN7   ngµy   12/8/1999   cña  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc híng dÉn viÖc vay vµ  tr¶ nî  níc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp; b)   QuyÕt   ®Þnh   sè  1432/2001/Q§­NHNN   ngµy   16/11/2001  cña Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc bæ sung söa  ®æi  mét   sè   néi   dung   t¹i   Th«ng   t  03/1999/TT­NHNN7   ngµy  12/8/1999 híng dÉn viÖc vay vµ  tr¶ nî  níc ngoµi cña c¸c  doanh nghiÖp. 43.  §èi víi  c¸c kho¶n  vay  níc ngoµi   ®∙ ký   tríc  khi  Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc vµ   ®ang trong qu¸ tr×nh rót vèn,  tr¶ nî, Doanh nghiÖp thùc hiÖn nh sau: a) §èi víi c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n: Doanh nghiÖp (kÓ   c¶ Ng©n hµng  ®îc phÐp)  thùc hiÖn viªn  b¸o  c¸o  theo  c¸c  quy ®Þnh cña Th«ng t nµy; b) §èi víi c¸c kho¶n vay trung, dµi h¹n ®∙ cã v¨n b¶n  x¸c nhËn  ®¨ng ký  cña Ng©n hµng Nhµ  níc, Doanh nghiÖp vµ  Ng©n hµng  ®îc phÐp tiÕp tôc thùc hiÖn theo Hîp  ®ång vay  níc ngoµi ®∙ ®îc Ng©n hµng Nhµ níc x¸c nhËn. 44.   Mäi   söa   ®æi,   bæ   sung   Th«ng   t  nµy   do   Thèng   dèc  Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh 45. Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh Thanh tra Ng©n hµng Nhµ n­ íc, Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  thuéc  Ng©n hµng Nhµ  níc,  Gi¸m  ®èc   chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   TØnh,   Thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Tæng   Gi¸m   ®èc   (gi¸m   ®èc)   tæ   chøc   tÝn  dông trong ph¹m vi chøc n¨ng cña m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tæ   chøc híng dÉn, triÓn khai, thôc hiÖn Th«ng t nµy. 46.  C¸c Bé, Ngµnh, c¬  quan qu¶n lý  cña Doanh nghiÖp  theo chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña m×nh phèi hîp chØ  ®¹o thôc  hiÖn Th«ng t nµy.
 14. 14 (MÉu ®¬n sè 1) Tªn doanh nghiÖp Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam Sè: §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc (V/v   ®¨ng   ký   kho¶n  vay                                 ...  níc ngoµi) ..., ngµy..... th¸ng..... n¨m.... §¬n ®¨ng ký kho¶n vay níc ngoµi KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc............. ­ C¨n cø c¸c quy  ®Þnh vÒ  vay, tr¶ nî  níc ngoµi ban   hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  90/1998/N§­CP ngµy 7/11/1998   vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh. ­ C¨n cø Hîp  ®ång vay níc ngoµi  ®∙ ký  víi (c¸c) Bªn   cho vay ngµy.... ­ Tªn Doanh nghiÖp vay (theo phô  lôc 1A) xin  ®¨ng ký   kho¶n   vay   níc   ngoµi   víi   nh÷ng   ®iÒu   kiÖn   vµ   ®iÒu   kho¶n   chÝnh nh sau: Tªn cña bªn ®i vay: Tªn   cña   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp  (N¬i  doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc rót vèn   §Þa chØ: vµ tr¶ nî níc ngoµi) Lo¹i   h×nh   tæ   chøc   cña   bªn   cho  §Þa chØ: vay  (§iÒn   theo   Phô  lôc   I,   PhÇn  Tªn cña bªn b¶o l∙nh (nÕu cã): lo¹i   h×nh   tæ   chøc   cña   bªn   ®i  vay) §Þa chØ Tªn cña (c¸c) c¸c bªn cho vay: Tªn   cña   Ng©n   hµng   ®¹i   lý   cña   bªn  §Þa chØ: (ghi râ c¶ quèc gia cña  cho vay (nÕu cã): chñ nî) §Þa chØ: Lo¹i   h×nh   tæ   chøc   cña   bªn   cho  vay  (§iÒn   theo   Phô  lôc   I,   PhÇn  lo¹i   h×nh   tæ   chøc   cña   bªn   cho  vay) C¸c bªn liªn quan kh¸c (nÕu cã): Tªn Tªn Quan hÖ: Quan hÖ: Tªn Tªn Quan hÖ: Quan hÖ: Tªn Tªn Quan hÖ: Quan hÖ: Tªn Tªn Quan hÖ: Quan hÖ: ............
 15. 15 Tªn cña kho¶n vay (nÕu cã): Ngµy ký Ngµy  Ngµy   hiÖu  Ngµy   rót  giíi  lùc   hîp  vèn   cuèi  h¹n   rót  ®ång (*) cïng vèn (*) Kh«ng b¾t buéc ph¶i ®iÒn. ChØ ®iÒn nÕu cã. Sè tiÒn vay: §ång tiÒn vay: Trong ®ã sè tiÒn ®îc b¶o l∙nh: §ång tiÒn b¶o l∙nh: NÕu kho¶n vay víi nhiÒu ®ång tiÒn kh¸c nhau, ®Ò nghÞ ®iÒn chi tiÕt vµo   MÉu kho¶n vay thµnh phÇn (trang tiÕp theo). B¶o ®¶m tiÒn vay: {} CÇm cè   {} ThÕ chÊp   {} Ký quü    {} Kh«ng     {}B¶o ®¶m kh¸c (§Ò   nghÞ nªu râ): Môc ®Ých vay: {} Tµi trî dù ¸n {}   NhËp   khÈu   nguyªn   vËt  {} NhËp  khÈu m¸y mãc liÖu {}   NhËp   khÈu   hµng  {} Vay vèn lu  ®ång/Vay b¾c   Vay   ®Ó  gãp  vèn  hoÆc   {} hãa kh¸c cÇu t¨ng vèn {} Cho vay l¹i {} Thanh to¸n dÞch vô {} Thuª tµi chÝnh {} NhiÒu môc ®Ých {} Môc ®Ých kh¸c (nªu râ):
 16. 16 (MÉu ®¬n sè 1) Chi tiÕt vÒ kho¶n vay thµnh phÇn (Tranche) Trêng hîp  lµ  mét  kho¶n  vay  ®¬n  lÎ  th×  chØ  cÇn  ®iÒn  chi tiÕt vµo mÉu vÒ  kho¶n vay  ®ã. §©y lµ  trêng hîp phæ  biÕn ®èi víi hÇu hÕt c¸c kho¶n vay. Trêng hîp kho¶n vay cã nhiÒu kho¶n vay thµnh phÇn th×   cÇn  ®iÒn chi tiÕt  tõng  mÉu nµy víi mçi kho¶n vay thµnh  phÇn  ®ã. Ngoµi  ra, còng cÇn  ®iÒn chi tiÕt  vµo  tõng  mÉu  trong   trêng   hîp   mét   kho¶n   vay   cã   nhiÒu   ®ång   tiÒn   kh¸c  nhau hay cã   ®iÒu kho¶n thanh to¸n kh¸c nhau nh: L∙i suÊt  kh¸c nhau ¸p dông riªng ®èi víi tõng kho¶n tiÒn cña kho¶n   vay,  ®iÒu kho¶n thanh to¸n gèc kh¸c nhau, hay nh÷ng  ®iÒu  kho¶n kh¸c nhau mµ tõng chñ nî trong 1 kho¶n vay ¸p dông. Sè, ngµy cña c«ng v¨n ng©n hµng nhµ níc x¸c nhËn ®¨ng ký: Sè hiÖu kho¶n vay Sè   tiÒn   cña   kho¶n  Trong   ®ã   sè  ång   tiÒn   cña   kho¶n  § (Do NHNN ®iÒn) vay thµnh phÇn: tiÒn  ®îc b¶o  vay thµnh phÇn: l∙nh C¸c bªn tham gia trong kho¶n vay thµnh phÇn   (ChØ  ®iÒn nÕu mçi kho¶n   vay thµnh phÇn cã  c¸c bªn tham gia kh¸c nhau vµ/hoÆc cã  c¸c bªn tham  gia kh¸c víi bªn tham gia trong kho¶n vay. Chñ nî: Tªn cña bªn b¶o l∙nh: (NÕu   chñ   nî   kh¸c   víi   chñ   nî   trong  (NÕu   bªn   b¶o   l∙nh   kh¸c   víi   bªn  kho¶n vay) b¶o l∙nh cña kho¶n vay) Tªn: Tªn: Quan hÖ: Quan hÖ: Tªn: Tªn: Quan hÖ: Quan hÖ: §Ò nghÞ ®iÒn chi tiÕt c¸c bªn liªn quan kh¸c vµo Phô lôc I.B Lo¹i h×nh tÝn dông: Nguån tµi trî: {} TÝn dông ngêi b¸n  {} TÝn dông ng­ {} Ng©n hµng th¬ng m¹i  {}Tæ chøc  êi mua tµi {} Thuª tµi chÝnh          {} L/C Tr¶      chËm chÝnh kh¸c {} Ph¸t  hµnh  tr¸i  phiÕu  {} Vay  tiÒn   {} C«ng ty mÑ             {} Ng êi  (ngoµi h×nh               cung cÊp                      {} Song ph¬ng           {} §a ph­ thøc tr¸i phiÕu) ¬ng {} Lo¹i kh¸c (nªu râ) {} Nguån kh¸c (nªu râ) TØnh, thµnh phè n¬i sè tiÒn cña kho¶n  ¬n vÞ b¶o l∙nh: § vay thµnh phÇn ®îc sö dông {} Ng©n hµng th¬ng m¹i QD {} Ng©n  hµng Nhµ níc Khu vùc kinh tÕ: {} Ng©n hµng th¬ng m¹i   CP {} Bé  (Xem Phô lôc II)  Tµi chÝnh {}   Chi   nh¸nh   NH   níc   ngoµi     {}  C«ng ty mÑ {} Bªn b¶o l∙nh kh¸c (nªu râ) {}  Kh«ng
 17. 17 Thanh to¸n b»ng {} TiÒn                                                    {} Hµng hãa   {} Lo¹i kh¸c (Ghi râ) C¸c kho¶n rót vèn theo kÕ ho¹ch (i) NÕu rót vèn ®Òu ®Æn chØ cÇn ®iÒn kú rót vèn. (ii) NÕu rót vèn kh«ng ®Òu ®Æn   hoÆc chØ rót mét lÇn, cÇn nhËp riªng tõng giao dÞch rót vèn cña kho¶n vay Kú  rót vèn (2)/ ngµy  è tiÒn S Kú  rót vèn (2)/ngµy  è tiÒn S rót vèn rót vèn (2) §Ò nghÞ xem Kú rót vèn ë Phô lôc II Thanh to¸n gèc A. KÕ ho¹ch thanh to¸n gèc theo ®Þnh kú Ngµy   b¾t   ®Çu  µy   kÕt   thóc  ú   thanh   to¸n   (®iÒn  è   tiÒn   thanh  Ng K S thanh to¸n thanh to¸n theo   phô   lôc   II   ­  to¸n   (Ghi   râ  phÇn   "kú   thanh  ng tiÒn) ®å to¸n") ................ B. KÕ ho¹ch thanh to¸n gèc kh«ng theo ®Þnh kú Ngµy thanh to¸n Sè   tiÒn   thanh  µy thanh to¸n Ng Sè   tiÒn   thanh  to¸n (ghi râ ®ång  to¸n   (Ghi   râ  tiÒn) ®ång tiÒn ............ .................... .. L∙i suÊt: A. L∙i suÊt vµ c¸ch tÝnh Sè  Lo¹i l∙i  Tû lÖ % hoÆc L∙i lÒ (¸p  Sè ngµy  Sè ngµy Ngµy  thø  suÊt ¸p  l∙i suÊt th¶  dông cho  trong n¨m trong th¸ng b¾t ®Çu  tù  dông næi ¸p dông l∙i suÊt  tÝnh  (3) th¶ næi) l∙i {}   Cè  {}   360  {} 30 ngµy ®Þnh ngµy {}   Sè   ngµy  {}   Th¶  {}   365  ùc   tÕ   trong  th næi ngµy th¸ng {}   Cè  {}   360  {} 30 ngµy ®Þnh ngµy {}   Sè   ngµy  {}   Th¶  {}   365  ùc   tÕ   trong  th næi ngµy th¸ng B. KÕ  ho¹ch  thanh  to¸n  l∙i  theo   ®Þnh  kú  (th¸ng,  3 th¸ng,  6 th¸ng,  1   n¨m..... 1 lÇn) Sè thø tù  Ngµy b¾t ®Çu  Ngµy kÕt  Kú thanh to¸n (§iÒn  Sè tiÒn  (3) thanh to¸n thóc thanh  theo Phô lôc II ­ PhÇn  thanh to¸n  to¸n "Kú thanh to¸n") (Ghi râ  ®ång tiÒn) C. KÕ ho¹ch thanh to¸n l∙i kh«ng theo ®Þnh kú  Sè   thø   tù  µy thanh to¸n  Ng Sè   tiÒn   thanh   to¸n   (Ghi   râ   ®ång  (3) tiÒn)
 18. 18 (3) LiÖt kª theo sè  thø tù  nÕu cã  nhiÒu møc l∙i suÊt ¸p dông cho c¸c  thêi kú kh¸c nhau.  C¸c lo¹i phÝ A. PhÝ thanh to¸n theo ®Þnh kú ­ c¸ch tÝnh: Tªn  Lo¹i  Tû lÖ %  L∙i lÒ  Sè ngµy  Sè ngµy  Ngµy  Ngµy  Ph¬ng  phÝ phÝ hoÆc  (¸p dông  trong  trong th¸ng b¾t  kÕt  ph¸p  lo¹i l∙i  víi l∙i  n¨m ®Çu  thóc  tÝnh  suÊt th¶  suÊt th¶  tÝnh  tÝnh  phÝ  næi ¸p  næi) phÝ phÝ (2) dông {}   Cè  {}   360 {} 30 ngµy ®Þnh ngµy {}   Sè   ngµy  {}   Th¶  {}   365  ùc tÕ  th næi ngµy           trong  th¸ng {}   Cè  {}   360 {} 30 ngµy ®Þnh ngµy {}   Sè   ngµy  {}   Th¶  {}   365  ùc tÕ  th næi ngµy           trong  th¸ng ... ....... ....... ........ ........ ........... ...... ..... ..... .. . .. .. ... ....  Ghi chó: (2) §iÒn theo Phô lôc II, PhÇn "Ph¬ng ph¸p tÝnh phÝ"  B. PhÝ thanh to¸n theo ®Þnh kú ­ Ngµy thanh to¸n Tªn  Ngµy b¾t  Ngµy thanh  Kú thanh to¸n (§iÒn sè hiÖu  Sè tiÒn thanh  phÝ ®Çu thanh  to¸n cuèi  theo Phô lôc II, PhÇn "Kú  to¸n (5) (Ghi  to¸n cïng thanh to¸n" râ ®ång tiÒn) ...... ......... ........ ........... ............. . . Ghi chó: (5) §iÒn sè  tiÒn thanh to¸n tõng kú  nÕu phÝ  kh«ng tÝnh b»ng phÇn tr¨m   mµ quy ®Þnh cô thÓ sè tiÒn ph¶i thanh to¸n  PhÝ thanh to¸n mét lÇn Tªn lo¹i phÝ Ngµy thanh to¸n Sè tiÒn thanh to¸n (ghi  râ ®ång tiÒn) ................... .................... .......................  L∙i ph¹t (NÕu cã) Sè  lo¹i L∙i  Tû lÖ % hoÆc lo¹i l∙i  L∙i lÒ (¸p  Sè ngµy ©n h¹n  (3) suÊt ¸p  suÊt th¶ næi ¸p dông dông víi l∙i  cha tÝnh l∙i  dông suÊt th¶ næi ph¹t {}   Cè  ®Þnh {}   Th¶  næi {}   Cè  ®Þnh {}   Th¶  næi ..............  (3) LiÖt kª theo sè  thø tù  nÕu cã  nhiÒu møc l∙i suÊt ¸p dông cho c¸c   thêi kú kh¸c nhau.
 19. 19
 20. 20 (MÉu ®¬n sè 1) T×nh h×nh rót vèn, tr¶ nî chi tiÕt (Trêng hîp kho¶n vay cã nhiÒu kho¶n vay thµnh phÇn   (tranche)  th× ®iÒn chi tiÕt theo tõng kho¶n vay thµnh phÇn) Ngµy thùc  Rót  Tr¶ nî §ång tiÒn giao  hiÖn vèn dÞch Gèc L∙i PhÝ  Tæng céng  Cam kÕt: ­ Ngêi ký  tªn díi  ®©y cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  sù  chÝnh x¸c cña mäi th«ng tin ghi trong  ®¬n nµy vµ  c¸c tµi  liÖu kÌm theo. ­ (... Tªn Doanh nghiÖp vay...) cam kÕt tu©n thñ luËt   ph¸p ViÖt Nam, c¸c quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  Qu¶n lý  vay, tr¶  nî  níc ngoµi, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cã  liªn quan vµ  c¸c  néi dung trong c«ng v¨n x¸c nhËn  ®¨ng ký  vay, tr¶ nî  níc  ngoµi do Ng©n hµng Nhµ níc x¸c nhËn cho Doanh nghiÖp. Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) (Ký tªn, ®ãng dÊu) §Ýnh kÌm: ­   B¶n   sao   cã   c«ng   chøng   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp,   GiÊy  chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh; hoÆc GiÊy phÐp ®Çu t ; hoÆc  giÊy phÐp ho¹t ®éng, v¨n b¶n liªn quan kh¸c do c¬ quan cã  thÈm quyÒn cÊp; ­ B¶n sao cã c«ng chøng v¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn  phª duyÖt Dù  ¸n  ®Çu t  hoÆc Ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh  (trõ Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi); ­   B¶n   sao   cã   c«ng   chøng   QuyÕt   ®Þnh   cña   c¬   quan   cã  thÈm   quyÒn   vÒ  viÖc   cho   phÐp   Doanh  nghiÖp   ® îc   ph¸t   hµnh  tr¸i   phiÕu   ra   níc   ngoµi   (trong   trêng   hîp   Doanh   nghiÖp  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra níc ngoµi); ­ B¶n sao vµ  b¶n dÞch ra tiÕng ViÖt Nam Hîp  ®ång vay  níc ngoµi ®∙ ký (cã x¸c nhËn cña Thñ trëng Doanh nghiÖp).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2